Esbjerg Kommune er ny energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune er ny energi"

Transkript

1 for Esbjerg Kommune

2 Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er bydende nødvendigt i disse år, hvor konkurrencen indbyrdes mellem kommunerne er stor men også set i et globalt perspektiv. Som Danmarks femtestørste kommune og hovedby i det sydvestlige Danmark skal vi hele tiden være på forkant med udviklingen. Vækststrategien er udgangspunktet for vores fremtidige indsats, hvor vi har valgt at fokusere på tilgængelighed, erhvervsudvikling, sammenhængskraft og uddannelse. Kombinationen af attraktive by- og landsbymiljøer samt fokus på uddannelse og udvikling lige fra børnehave til universitetsniveau skal være med til at give de unge, som er født og opvokset i kommunen, eller som er flyttet hertil i forbindelse med en videregående uddannelse, lyst til at blive. En central vækstfaktor for vores kommune er energiteknologi. Her skal Kommunens kompetencer og specialisering viderebygges i de kommende år, hvor vind- og bølgeenergi kan blive en af de nye katalysatorer. Vores vækststrategi har ordene Esbjerg Kommune det er ny energi indbygget i sig. Nu skal de 16 initiativer udmøntes fra ord til handling, så vi når visionen om en sammenhængende kommune med energi i uddannelse, erhvervsudvikling og turisme i Med venlig hilsen Johnny Søtrup borgmester

3 for Esbjerg Kommune Ny Kommune, ny organisering, ny strategi Strukturreformen har tegnet et nyt Danmarkskort. Den nye Esbjerg Kommune er dannet af de tidligere Bramming, Ribe og Esbjerg kommuner, samt dele af Helle Kommune. På erhvervsområdet har kommunerne fået nye opgaver, nye aktører og nye samarbejdspartnere. Esbjerg Kommune besluttede i 2007, i samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling, at udarbejde en vækststrategi for den nye kommune. Udgangspunktet for vækststrategien er bredt. Rammebetingelserne for erhvervsmæssig vækst handler om mere end infrastruktur og direkte erhvervsservice. En væsentlig forudsætning for erhvervsmæssig vækst er adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Her spiller såvel kompetencer som det kommunale serviceniveau ind. En kommune med erhvervsmæssig vækst er attraktiv for såvel erhvervsliv som borgere. Vækststrategien har derfor to ben og indeholder indsatser, der skal skabe rammerne om det gode liv for såvel erhvervsliv og borgere: En erhvervsstrategi, som Esbjerg Erhvervsudvikling har ansvaret for og en kommunestrategi, som Esbjerg Kommune har ansvaret for. Vækststrategien er det fælles grundlag, som erhvervsstrategien og kommunestrategien skal hvile på. Der blev derfor i første halvdel af 2008 gennemført en proces, der dels skulle skabe et bredt ejerskab af strategien og dels skulle skabe et solidt faktagrundlag med udgangspunkt i en analyse af Esbjerg Kommunes styrker, svagheder, muligheder og trusler. En bred kreds af repræsentanter for erhvervslivet, organisationerne, politikere og forvaltningen har vurderet kommunens stærke og svage sider, og de har identificeret de væsentligste indsatsområder for fremtidig vækst. Med vækststrategien er der skabt et samlet overblik over de initiativer, der skal sættes i gang med det formål at skabe øget vækst i Kommunen. Ansvaret for den indholdsmæssige bearbejdning og konkretisering af initiativerne ligger hos henholdsvis Esbjerg vækst vækst vækst vækst Erhvervsudvikling og Esbjerg Kommune.

4 Ejerskab og samarbejde Fundamentet for Esbjerg Kommunes vækststrategi er solidt. Der er gennemført en proces blandt Kommunens centrale aktører med det formål at skabe et bredt ejerskab til vækststrategien. Processen har vist, at Kommunen har den fordel, at der er et bredt funderet politisk lederskab til erhvervsudvikling og vækst et lederskab der spænder fra politikere over centrale organisationsrepræsentanter til erhvervslivet. Det brede ejerskab er vigtigt i implementeringen af vækststrategien. Initiativpligten og ansvaret for de konkrete initiativer ligger hos Esbjerg Kommune og Esbjerg Erhvervsudvikling. Men udmøntningen kan ikke ske uden inddragelse af Kommunens øvrige centrale aktører Esbjerg Havn, videninstitutionerne og kompetencecentrene. Udgangspunktet Esbjerg Kommune har godt indbyggere og er dermed Danmarks femte største kommune. Esbjerg Kommune er en del af den syddanske region og hovedby i den sydvestjyske region, der ud over Esbjerg dækker Varde, Fanø, Vejen, og Tønder kommuner. Befolkningsudviklingen har de seneste år været stabil. Prognosen for de kommende år frem til 2025 viser en demografisk udvikling, hvor der bliver færre børn og færre i den erhvervsaktive alder samtidig med, at der bliver flere ældre. Det er en udfordring for arbejdskraftgrundlaget, som kendes over hele landet. Kommunen er mest specialiseret inden for energi/ miljø. Derudover er det de traditionelle erhvervsom-

5 råder, der dominerer billedet. Der er flest beskæftigede inden for bygge/bolig og fødevareområdet. Udviklingen viser dog et skift i erhvervsstrukturen, idet antallet af beskæftigede indenfor transport og fødevareområdet er faldende, mens beskæftigelsen inden for møbler/beklædning, turisme og især energi/miljø har været stigende. Uddannelsesniveauet i den private sektor er lavere end landsgennemsnittet. Det højeste uddannelsesniveau findes inden for medico/sundhed og energi/miljø. Samtidig har væksten i andelen af borgere med en lang eller mellemlang videregående uddannelse de seneste 10 år været lavere i Kommunen sammenlignet med den syddanske region. De beskæftigede borgere i Kommunen har en erhvervsindkomst, som ligger en anelse under landsgennemsnittet, men på niveau med gennemsnittet for den syddanske region. En mere deltaljeret oversigt over Kommunens tal og fakta findes i det særskilte faktahæfte.

6 4 Stærke og svage sider Esbjerg Kommune står stærkt på dele af uddannelsesområdet specielt i forhold til erhvervsuddannelser og mellemlange uddannelser. Kommunen har også en markant fordel på energiområdet, specielt offshore- og vindenergi, samt en naturlig styrke med sin internationale havn. Med den nye geografi har Kommunen også en væsentlig styrke i form af Vadehavet og en bred række kulturelle, historiske og landskabelige attraktioner. Kommunen har imidlertid også svage sider. På uddannelsesområdet står Kommunen ikke stærkt i forhold til de lange videregående uddannelser. Der er heller ikke ret mange videntunge og innovative virksomheder i Kommunen, og det er svært at fastholde de højtuddannede. På trods af den internationale havn kan man ikke sige, at den nationale beliggenhed er et fortrin, og Kommunen står overfor en række infrastrukturelle udfordringer. Muligheder og trusler I det gennemførte strategiarbejde, er der tegnet en række scenarier med udgangspunkt i de identificerede styrker og svagheder. Mulighedsscenariet tager udgangspunkt i, at Esbjerg Kommune adskiller sig markant fra resten af landet ved sine kompetencer på energiområdet. Hvis erhvervsliv og videninstitutioner arbejder rigtig godt sammen, vil Kommunen kunne blive Danmarks førende center indenfor energiteknologi. En sådan position vil også gøre det attraktivt at styrke forskning og undervisning på universitetsniveau i forhold til området. Etablering af en international universitetsenhed kunne være en anden mulighed at differentiere de universitære uddannelser på.

7 For at gøre det attraktivt at bo i Kommunen skal uddannelses- og udviklingsmulighederne helt fra børnehaven og frem til de lange videregående uddannelser være attraktive. Desuden skal Esbjerg Kommune være en sammenhængende og tilgængelig kommune, der udnytter sine attraktioner knyttet til Vadehavet og de smukke byer og landskaber. Trusselsscenariet tager udgangspunkt i, at erhvervslivet i dag ikke er specielt videnstungt eller innovativt. Det gør Kommunen sårbar overfor store udflytninger af arbejdspladser, og sammenholdt med det generelt vigende befolkningstal vil det kunne fjerne grundlaget for såvel lange videregående uddannelser som for en stærk indsats på uddannelsesområdet generelt. I et nedgangsscenarie kan det frygtes, at det bliver svært at fastholde fokus og prioritering i Kommunens vækststrategi, og at f.eks. havnen primært bliver en miljøudfordring end en erhvervsmæssig styrkeposition. Analysen af styrker og svagheder, muligheder og trusler er sammenfattet i nedenstående figur. Styrker Offshore og vindenergi International havn Vadehavet Erhvervs- og mellemlange uddannelser Kulturelle, historiske og landskabelige attraktioner Muligheder Center for energiteknologi Stærkt samarbejde mellem erhvervsliv og videninstitutioner Internationalt universitet fokus på energi Bred uddannelsesindsats Vadehavet og Nordhavnsprojekt/Esbjerg Strand Smukkere byer og landskaber Svagheder Få videnstunge og innovative virksomheder Fastholdelse af højtuddannede Lange videregående uddannelser National beliggenhed Trafikale udfordringer Trusler Vidensvagt erhvervsliv massiv udflytning Ingen universitetsuddannelser Vigende befolkningstal Manglende fokus og prioritering Havnen kontra miljøet 5

8 Indsatsområder Indsatsområder Med baggrund i analysearbejdet er der formuleret en vision for Esbjerg Kommune. I 2015 er Esbjerg en sammenhængende kommune med energi i uddannelse, erhvervsudvikling og turisme. Kommunen er Danmarks centrum for energiteknologi med en stærk virksomhedsklynge samt et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø. Autentiske oplevelser med udgangspunkt i Kommunens kulturelle, historiske og landskabelige attraktioner danner rammen for et turismeerhverv i vækst.

9 Visionen skal realiseres gennem en prioriteret indsats indenfor 4 indsatsområder, som illustreret i nedenstående figur. Tilgængelighed Bedre togforbindelser. Vestbanen som lokalbane. Udbygning af A11 langs den jyske vestkyst Bedre forbindelse mellem Esbjerg og Billund Lufthavn Sydhavnsprojektet Nordhavnsprojektet/Esbjerg Strand Færdiggørelse af motorvej Korridorveje til Esbjerg Havn Sammenhængskraft Fornyelse af Kommunes bymidter Forskønnelse af Kommunens landsbyer Indsatsområder Erhvervsudvikling Centrum for energiteknologi Destinationssamarbejde med Billund Ægte og bæredygtige attraktioner Vadehavet Kulturelle, historiske og landskabelige attraktioner Uddannelse Videnstrategi Styrkelse af de universitære uddannelser 7

10 Tilgængelighed Den første forudsætning for, at Esbjerg Kommune til fulde kan realisere sit potentiale, er, at Kommunen og herunder havnen bliver mere tilgængelig. Der foreligger allerede projekter for såvel Sydhavnen som Nordhavnen, som kan realiseres, og den sidste del af motorvejen forventes færdiggjort indenfor en kortere tidshorisont. På sigt har det været diskuteret at supplere med korridorveje til Esbjerg Havn, men i hovedsagen foreligger der allerede detaljerede planer i relation til havnen, som vil skabe den nødvendige tilgængelighed. Centralt i forhold til udvikling på Esbjerg Havn står således at sikre en balance og sondring mellem by og havn bolig og erhverv. 8 I forhold til Kommunen som helhed er der imidlertid yderligere tre indsatsområder, som trænger sig på udbygning af A11 langs den jyske vestkyst, bedre togforbindelser, herunder Vestbanen som lokalbane, samt bedre forbindelse mellem Esbjerg og Billund Lufthavn. Tilgængelighed Bedre togforbindelser. Vestbanen som lokalbane. Udbygning af A11 langs den jyske vestkyst Bedre forbindelse mellem Esbjerg og Billund Lufthavn Sydhavnsprojektet Nordhavnsprojektet/Esbjerg Strand Færdiggørelse af motorvej Korridorveje til Esbjerg Havn

11

12 10 Erhvervsudvikling Esbjerg Kommune har et særligt potentiale indenfor energi/miljø og turisme. På energiområdet er der allerede en stærk specialisering knyttet til offshore udvinding og vindenergi. Det drejer sig om at videreudvikling disse nuværende styrkepositioner til også at omhandle andre former for vedvarende energi. Det kunne eksempelvis være bølgeenergi, som står over for meget store investeringer i de kommende år. Yderligere skal der fokuseres på at skabe synergi mellem udviklingen i energisektoren og uddannelses- og videninstitutioner. Esbjerg Kommune kunne indgå i en række projekter, der vil skabe opmærksomhed omkring Kommunen som en naturlig lokalisering for avancerede virksomheder indenfor sektoren. Grundlæggende handler erhvervsudviklingen på energiområdet dog mest om at forbedre tilgængeligheden og uddannelserne samt om at brande Kommunens specielle kompetencer indenfor energi/miljø. Bedre rammebetingelser for energisektoren sker med andre ord primært gennem de øvrige indsatsområder. Med den globale klimakonference i Danmark i 2009 og et fortsat fokus på at reducere CO 2 -udledning vil Turismeområdet kræver en mere målrettet indsats, som skal ses i sammenhæng med samarbejdet i Syd-

13 vestjysk Udviklingsforum, hvor der foregår en række initiativer, for at kunne realisere sit potentiale. Turismen i Kommunen er især knyttet til Vadehavet og Kommunens kulturelle, landskabelige og historiske attraktioner. Ribe har et særligt potentiale, og udfordringen ligger i at skabe en bæredygtig turisme med fokus på autencitet. Masseturisme i forhold til denne del af kommunen vil antagelig underminere det langsigtede potentiale, og det handler derfor om at skabe rammerne for en meget selektiv og gerne eksklusiv form for turisme. Turisme i Esbjerg Kommune handler imidlertid også om Esbjerg Strand (Nord-havnsprojektet), hvor potentialet ikke i samme grad er selektivt og eksklusivt. En vigtig rammebetingelse for denne del af turismeerhvervet kan etableres gennem et stærkere destinationssamarbejde med Billund lufthavn og de selskaber på turismeområdet, som er knyttet dertil. Erhvervsudvikling Centrum for energiteknologi Destinationssamarbejde med Billund Ægte og bæredygtige attraktioner Vadehavet Kulturelle, historiske og landskabelige attraktioner 11

14 Sammenhængskraft 12 Esbjerg som by spiller en central rolle som omdrejningspunkt ikke blot for Kommunens egne indbyggere, men også for de omkringliggende kommuner og deres indbyggere. Specielt Esbjergs bymidte kan med fordel styrkes og gøres mere attraktiv, specielt for unge mennesker, studerende mv. Der skal arbejdes videre med de igangværende indsatser i Byfora for fornyelse af Kommunes bymidter. Denne indsats vil sammen med en indsats for forskønnelse af Kommunens landsbyer kunne bidrage til at øge sammenhængskraften i Kommunen, og spille en rolle i bosætningspolitikken, hvor landsbyerne har en bosætningsmæssig kvalitet.

15 13 Sammenhængskraft Fornyelse af Kommunes bymidter Forskønnelse af Kommunens landsbyer

16 14

17 Uddannelse Det største og mest komplicerede indsatsområde for at realisere den skitserede vækststrategi for Kommunen er indsatsen på uddannelsesområdet. Det er afgørende både for den erhvervsmæssige udvikling, men også for at gøre Kommunen attraktiv som bosætningskommune. Der skal tages politisk ejerskab til den fremtidige universitetstilstedeværelse i Esbjerg. Formålet er flere studerende og flere uddannelser, der matcher erhvervslivets behov. En mulighed er at skabe en klar og international profil på energi- og klimaområdet. Der skal udarbejdes en videnstrategi, som sikrer sammenhæng og fokus på uddannelse og udvikling lige fra børnehaven til universitetsniveau. Videnstrategien skal adskille sig fra andre kommuners indsats ved at fokusere på naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder med særlig viden inden for energi og miljøområdet. Uddannelse Videnstrategi Styrkelse af de universitære uddannelser 15

18 Bilag Indsatser Status Ansvarlig/tovholder Tilgængelighed Bedre togforbindelser. Vestbanen som lokalbane Der arbejdes politisk med sagen Staten, Esbjerg Kommune og Region Syddanmark Udbygning af A11 Der arbejdes politisk med sagen Staten og Esbjerg Kommune Bedre forbindelser mellem Esbjerg og Billund Lufthavn Der arbejdes politisk med sagen Esbjerg Kommune 16 Sydhavnsprojektet Indgår i masterplanen for Havnen Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn Nordhavnsprojektet Indgår i masterplanen for Havnen Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn Færdiggørelse af motorvej Der arbejdes politisk med sagen Staten og Esbjerg Kommune Korridorveje til Esbjerg Havn Indgår i masterplanen for Havnen Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn Erhvervsudvikling Centrum for energiteknologi Skal indgå i erhvervsstrategien Esbjerg Erhvervsudvikling Destinationssamarbejde med Billund Skal indgå i turismestrategien Esbjerg Erhvervsudvikling Ægte og bæredygtige attraktioner Skal indgå i turismestrategien Esbjerg Erhvervsudvikling Vadehavet Skal indgå i turismestrategien Esbjerg Erhvervsudvikling Kulturelle, historiske og landskabelige attraktioner Sammenhængskraft Skal indgå i turismestrategien Esbjerg Erhvervsudvikling Fornyelse af Kommunens bymidter Er igangsat via Byfora Esbjerg Kommune Forskønnelse af Kommunens landsbyer Uddannelse Skal indgå i Politik for nærdemokrati, landdistriktspolitikken og kommuneplanen Esbjerg Kommune Videnstrategi Styrkelse af de universitære uddannelser Skal ses i sammenhæng med nedenstående Er igangsat Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Initiativerne står i vilkårlig rækkefølge.

19 Esbjerg Kommune det er ny energi Hovedindholdet af strategien er beskrevet under de 4 indsatsområder: En øget tilgængelighed gennem koordinerede investeringer i infrastrukturen, en målrettet erhvervsindsats specielt over for energi- og turismesektorerne, en stærkere sammenhængskraft i Kommunen og en særlig indsats for at skabe en videnstrategi med fokus på naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder inden for energiområdet. De 4 indsatsområder indeholder i alt 16 initiativer. Nogle initiativer er allerede sat i gang, mens andre har et mere langsigtet perspektiv. En oversigt over initiativerne fremgår af bilaget på side 16. Initiativerne skal ikke stå alene de skal tænkes aktivt ind i markedsføringen af Kommunen, som skal markedsføres såvel nationalt som internationalt: Som Kommunen, hvor det er attraktivt at bo og arbejde, fordi det er en tilgængelig og sammenhængende kommune med energi i uddannelser, erhverv og turisme. November 2008 Foto: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Byrådssekretariat Torvegade Esbjerg Tlf:

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere