KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet sabroe.dk til klageren. Indklagedes påstande Principalt: Frifindelse. Subsidiært: At domænenavnet sabroe.dk overdrages til Jørgen Sabroe. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. oktober 2008 med tre bilag (1-3), svarskrift modtaget den 15. november 2008 uden bilag, replik af 28. november 2008 uden bilag samt duplik af 15. december 2008 uden bilag. På sekretariatets opfordring har klageren endvidere den 20. april 2009 fremsendt kopi af sit kørekort (bilag 4). Registreringsdato: Domænenavnet sabroe.dk er registreret den 28. juli Sagsfremstilling: Klageren driver en enkeltmandsvirksomhed under navnet Sabroe Marketing v/henrik Sabroe, der i Det Centrale Virksomhedsregister er registreret med startdato den 13. maj 1999, jf. bilag 1. Der findes en hjemmeside for klageren på adresserne og Ved opslag herpå den 14. april 2009 har sekretariatet taget følgende kopi: 1

2 På sekretariatets opfordring har klageren indsendt en kopi af sit kørekort til dokumentation af, at klageren er bærer af efternavnet Sabroe, jf. bilag 4. Om baggrunden for klagen er bl.a. anført følgende i klageskriftet: Mit navn, Sabroe, er synonym med min virksomhed og mine kunder omtaler, og dermed anbefaler, virksomheden som Sabroe. Domænet ønskes derfor anvendt til markedsføring af min virksomhed Sabroe Marketing. Jeg har drevet min virksomhed under navnet Sabroe Marketing siden maj Årsagen til at jeg anvender navnet Sabroe Marketing, og ikke blot Sabroe, er at jeg ikke tidligere har kunnet erhverve domænenavnet da det førhen har været registreret af kølefabrikken Sabroe. Jeg har forsøgt at købe domænenavnet af kølefabrikken Sabroe dog uden held. Domænet skal kun bruges til en fortsat profilering af min virksomhed som efter erhvervelse af domænet kun skal markedsføres under navnet Sabroe. Hertil har indklagede bl.a. anført følgende i sit svarskrift: Jeg, Frank Jensen har på foranledning af forretningspartner Peter Sabroe registreret domænet sabroe.dk, d. 28 juli Domænet bruges indtil videre til at pege over til webskabelon.dk som Peter er medejer af. Desuden bruges domænet til hosting af Peter s adresse. 2

3 Det har på intet tidspunkt været meningen at videresælge domænet. Sabroe er et almindeligt dansk efternavn som mange er bærere af. Samtidigt benytter en del virksomheder Sabroe i deres firmanavn. Af disse kan nævnes:... Altså må disse virksomheder jo også have samme særlig adkomst til brugen af domænet, som det skulle være tilfældet med Sabroe Marketing? Er det påkrævet af Peter Sabroe skal stå som registrant og fuldmægtig for domænet, kan denne ændring i registreringen finde sted øjeblikkeligt. Hvis nævnet ikke finder Peter Sabroe berettiget til brugen af domænet sabroe.dk, vil det blive overdraget til én af ovennævnte virksomheder, som Peter har familierelation til, og altså ikke til Sabroe Marketing.... I sin duplik har indklagede desuden bl.a. anført følgende: Webskabelon.dk drives som binavn til en virksomhed ejet af Frank Jensen. Hvis nævnet ikke finder Frank Jensen / Peter Sabroe berettiget til brugen af domænet sabroe.dk, vil De forbeholde sig retten til at overdrage domænet sabroe.dk til Jørgen Sabroe, som Peter er relateret til. Jørgen Sabroe har siden 1999 drevet virksomheder, som under etiketten Sabroe Gruppen (www.sabroe-gruppen.dk) driver 3 nedenstående foretagender: Sabroe Byg ApS Sabroe Vinduer ApS Sabroe Ejendomme Sekretariatet har ved opslag på den 14. april 2009 taget følgende kopi: 3

4 På denne side anføres bl.a. følgende: Velkommen til webskabelon.dk Her har du mulighed for at downloade et gratis design til din hjemmeside. Vi har 100 gratis webskabeloner at vælge imellem. Du har også mulighed for at købe en professionel skabelon til en pris af kr. 99,- eller en komplet webpakke indeholdende 888 webskabeloner til kr. 995,-. Alle skabeloner downloades som Zip-filer. På siden Kontakt er bl.a. anført følgende: webskabelon.dk Vesterbrogade 208, st Frederiksberg C Frank Jensen, konsulent Peter Sabroe, konsulent 4

5 webskabelon.dk kan ikke kontaktes telefonisk. Sekretariatet har konstateret, at der i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) er arkiveret en række hjemmesider på adressen i perioden Disse hjemmesider fremstår i alt væsentligt som identiske med den hjemmeside, der er gengivet ovenfor. På samtlige de arkiverede hjemmesider anføres dog alene følgende på siden Kontakt : webskabelon.dk Vesterbrogade 208, st Frederiksberg C webskabelon.dk kan ikke kontaktes telefonisk. Det fremgår af DK Hostmaster A/S DK Whois-database, at indklagede pr. 14. april 2009 under samme handle FJ1545-DK har registreret yderligere følgende 15 domænenavne: trappevaskerne.dk dengodesag.dk harlekin.dk guppy.dk roden.dk marvel.dk inferno.dk ahmet.dk bogbussen.dk bovi.dk kemoterapi.dk vicevært.dk modetoej.dk oelgod.dk mindelunden.dk Ved opslag på disse domænenavne har sekretariatet konstateret, at domænenavnene trappevaskerne.dk og vicevært.dk fører til en hjemmeside for noget, der fremtræder som en virksomhed med navnet Trappevaskerne, at opslag på domænenavnene marvel.dk og modetoej.dk viderestilles til hjemmesiden der fremstår som en internetbutik, der tilbyder salg af plakater i samarbejde med det amerikanske firma All Posters, og at opslag på de resterende 11 domænenavne fører til hjemmesiden Sekretariatet har endvidere konstateret, at den adresse, der er anført på hjemmesiderne og er identisk med indklagedes adresse. Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister den 14. april 2009 har sekretariatet konstateret, at der på indklagedes adresse ikke er registreret nogen virksomheder med navnet webskabelon eller trappevaskerne, og at en søgning på juridiske personer med navnet Webskabelon ikke giver nogen resultater. Sekretariatet har den 15. april 2009 skrevet således til indklagede: I sagen vedrørende domænenavnet "sabroe.dk", har De bl.a. oplyst, at De har registreret domænenavnet "sabroe.dk" på foranledning af Deres forretningspartner Peter Sabroe, og at Peter Sabroe benytter domænenavnet "sabroe.dk" til en privat adresse. Klagenævnet skal herved opfordre Dem til at fremsende dokumentation for disse oplysninger og for, at Peters Sabroe er bærer af efternavnet "Sabroe", da dette vurderes at kunne få betydning for sagens afgørelse. Dette 5

6 kan f.eks. ske ved til klagenævnet at indsende en skriftlig erklæring fra Peter Sabroe, der bekræfter de nævnte forhold, samt en kopi af Peter Sabroes sygesikringsbevis, pas eller kørekort. De har desuden oplyst, at "Webskabelon.dk" drives som binavn til en virksomhed ejet af Dem, og at Peter Sabroe er medejer af websitet "Webskabelon.dk". Klagenævnet skal herved opfordre Dem til at oplyse, hvilken virksomhed, der er tale om, samt redegøre nærmere for Peter Sabroes rolle i driften af "Webskabelon.dk", idet dette vurderes at kunne få betydning for sagens afgørelse. Klagenævnet skal venligst bede om at få tilsendt den nævnte dokumentation og de efterspurgte oplysninger snarest muligt og således, at det er sekretariatet i hænde senest onsdag den 22. april 2009 kl. 12. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at fremsendt dokumentation vil blive fremsendt i kopi til klager. Undlader De at efterkomme klagenævnets opfordring inden den nævnte frist, kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge dette virkning til fordel for klageren i sagen, Sabroe Marketing v/henrik Sabroe. Klagenævnet gør opmærksom på, at den er fremsendt cc. til klager i sagen. Indklagede har ikke besvaret denne henvendelse. Ifølge Danmarks Statistiks Hjemmeside (www.dst.dk) er der i personer, der bærer navnet Sabroe som efternavn. En søgning i Det Centrale Virksomhedsregister på juridiske enheder med navnet Sabroe gav den 14. april søgeresultater. En søgning i Google på Sabroe gav den 14. april søgeresultater, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte ét søgeresultat klagerens hjemmeside og ét søgeresultat indklagedes hjemmeside De resterende 48 søgeresultater vedrørte især en række andre personer og virksomheder med navnet Sabroe. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren har en væsentlig og legitim interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet sabroe.dk i sin virksomhed Sabroe Marketing, at klageren herefter agter at markedsføre sin virksomhed under navnet Sabroe, hvilket svarer til det navn, som klageren almindeligvis omtales under, at indklagede anvender domænenavnet sabroe.dk til at viderestille opslag til sin hjemmeside at denne hjemmeside rammer samme målgruppe som klagerens, defineret som mindre virksomheder, der ønsker assistance til markedsføring af deres virksomhed, 6

7 at indklagede herved lukrerer på klagerens markedsføring af Sabroe Marketing via domænenavnene og som klageren har brugt meget tid og mange penge på, at det må antages, at indklagede har registreret domænenavnet sabroe.dk med henblik på videresalg som en del af webskabelon.dk s løsninger, og at domænenavnet sabroe.dk derfor bør overdrages til klageren. Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet sabroe.dk er registreret på foranledning af indklagedes forretningspartner Peter Sabroe, at domænenavnet anvendes til at viderestille opslag herpå til hjemmesiden der drives af indklagede og Peter Sabroe, at domænenavnet endvidere anvendes til Peter Sabroes private adresse, at domænenavnet ikke påtænkes anvendt til andre formål, at domænenavnet ikke er registreret med henblik på videresalg, at Sabroe er et almindeligt dansk efternavn, som også indgår i mange virksomhedsnavne, at indklagedes brug af domænenavnet sabroe.dk ikke lukrerer på den goodwill, der er forbundet med klagerens virksomhed, og at hjemmesiden primært henvender sig til private, der ønsker at hente et færdigt design til deres hjemmeside, og derved ikke henvender sig til samme målgruppe som klageren. Nævnets bemærkninger: Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der kan gives klageren medhold i klagen i medfør af 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Af forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1 (fremsættelsesbemærkningerne til L 165 fra Folketingsåret , 2. samling, ad 12) fremgår bl.a., at de forhold, som indgår i god skikvurderingen, kan angå ikke alene registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt efter domænenavnets registrering, samt at man i kravet om god skik ofte vil støde på en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres overfor hinanden. Om disse særlige hensyn anføres bl.a. følgende: Derfor vil der ofte kunne opstå et interessemæssigt misforhold mellem den interesse, der på den ene side gør sig gældende hos den, der har registreret et internet-domænenavn uden at tage dette i brug, og andre, der på grund af deres tilknytning til de værdier, det pågældende internetdomænenavn signalerer, ønsker at få adgang til at benytte det pågældende internetdomænenavn. En regel om god skik kan benyttes til at finde en passende balance, hvorefter værdifulde internet-domænenavne tages i aktiv brug på en måde, der kommer internetsamfundet til gavn. Det er i den forbindelse forudsat i forarbejderne, at den faktiske anvendelse af domænenavnet spiller en rolle for god skik-vurderingen: 7

8 Det ligger da også klart, at nogle af de mest værdifulde anvendelsesformer for internetdomænenavne netop er som grundlag for kommunikation via hjemmesider. Internetdomænenavne kan dog også anvendes til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. En sådan anvendelse kan også have en betydelig nytteværdi, men da e-post ofte sendes mellem parter, der kender hinanden, medens kommunikation til og fra hjemmesider ofte sker mellem parter, der ikke kender hinanden (og som derfor har behov for at kunne huske det relevante kontaktpunkt), har en sådan anvendelse ofte en mindre økonomisk værdi. Det kan f.eks. opleves som uhensigtsmæssigt, at internet-domænenavne med almene betegnelser som f.eks. industri.dk, udsalg.dk og bank.dk ikke er taget i en sådan praktisk brug, som deres signalværdi kunne indicere, men reelt fremstår som sat til salg af en privat virksomhed. De forhold, der begrunder, at indehavere af sådanne værdifulde internet-domænenavne vælger ikke at anvende disse internet-domænenavne på en måde, der reflekterer navnenes reelle værdi, kan efter omstændighederne indgå i en vurdering af, om de pågældende registranter optræder i strid med god domænenavnsskik ved ikke at lade de pågældende internet-domænenavne afstå på rimelige vilkår til parter, for hvem det har større værdi at kunne tage disse navne i brug. Det følger heraf, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 12, stk. 1, i en sag som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning. Klagenævnet lægger på baggrund af oplysningerne i sagen til grund, at klageren i en række år har drevet marketingvirksomhed under navnet Sabroe Marketing v/henrik Sabroe. Efter det oplyste bæres efternavnet Sabroe kun af et begrænset antal personer, og der er derfor tale om et beskyttet efternavn, jf. navnelovens 3. På sekretariatets opfordring har klageren ved fremlæggelse af kopi af sit kørekort dokumenteret, at klageren er bærer af efternavnet Sabroe, og klageren findes derfor at have en retmæssig kommerciel interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet sabroe.dk i markedsføringen af sin virksomhed. Klagerens kommercielle interesser skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af det omtvistede domænenavn involverer, herunder indklagedes interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet sabroe.dk benyttes til at viderestille opslag til hjemmesiden der indeholder bannerreklamer, og hvorfra det er muligt at downloade forskellige designskabeloner til hjemmesider, herunder mod betaling. Denne hjemmeside fremstår ikke med nogen naturlig tilknytning til domænenavnet sabroe.dk og den signalværdi, som er knyttet hertil. Det fremgår endvidere af sagens oplysninger, at indklagede efter det oplyste tillige har registreret 11 andre domænenavne, som også benyttes til at viderestille opslag herpå til hjemmesiden at disse 11 domænenavne og den signalværdi, der er knyttet til hver af disse, heller ikke ses at have nogen naturlig tilknytning til hjemmesiden og at 2 af de 11 domænenavnene ( oelgod.dk og mindelunden.dk ) derimod har en væsentlig selvstændig signalværdi som udtryk for kendte danske stednavne. Klagenævnet finder, at disse oplysninger skaber en stærk formodning for, at indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet sabroe.dk med det ene formål at lede internetbrugere, som under top level domænet.dk søger efter en person med efternavnet Sabroe eller efter en af de virksomheder, der gør brug af navnet Sabroe som en dominerende bestanddel i 8

9 deres firmanavn, hen til eller med henblik på salg af domænenavnet sabroe.dk til en sådan person eller virksomhed. Indklagede har anført, at domænenavnet sabroe.dk er registreret på foranledning af en forretningspartner ved navn Peter Sabroe, at hjemmesiden drives af indklagede og Peter Sabroe i forening, og at domænenavnet benyttes til en privat adresse for Peter Sabroe. Indklagede har imidlertid ikke på trods af klagenævnets opfordring og klagerens anbringende om, at indklagedes registrering af domænenavnet sabroe.dk er uretmæssig fremlagt dokumentation for nogen af disse oplysninger. Efter 12, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge en parts manglende medvirken til sagens oplysning virkning til fordel for modparten, og klagenævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse i den foreliggende sag. Klagenævnet lægger på den anførte baggrund herefter bevismæssigt til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet sabroe.dk. Indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet sabroe.dk findes under disse omstændigheder at stride mod god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Da klageren har været først i tid med hensyn til at træffe foranstaltninger til på retmæssig måde at erhverve retten til domænenavnet sabroe.dk, finder klagenævnet ikke grundlag for at tage indklagedes subsidiære påstand til følge. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Frank Jensen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet sabroe.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Sabroe Marketing v/henrik Sabroe. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 7. maj 2009 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 9

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere