Pædagogisk Plan. Børnehaven Hedelundsgade 2011 BØRNEHAVEN HEDELUNDSGADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Plan. Børnehaven Hedelundsgade 2011 BØRNEHAVEN HEDELUNDSGADE"

Transkript

1 Børnehaven Hedelundsgade 2011 BØRNEHAVEN HEDELUNDSGADE Hedelundsgade Brønderslev tlf Leder: Lene Hardahl Dagpasningsområdet

2 2

3 1. Politiske mål Dagtilbudsområdet Alle børn i fællesskaber Fællesskabet er centralt alle børns trivsel, udvikling og læring. Vi vil der have fokus på den inkluderende praksis i dagtilbuddene, så der skabes miljøer, der til tilgodeser børns skellige udsætninger. Relations- og ressourcepædagogikken er grundlaget at arbejde inkluderende og at optimere indsatsen specielt børn med særlige behov. Sprog og sprogstimulering Gennem opkvalificering og en styrket pædagogisk indsats vil vi have fokus på at støtte alle børn i deres sproglige udvikling. De politiske mål er gældende 2011 og Baggrunden de politiske mål Dagtilbudsområdet har de seneste tre år arbejdet systematisk på at skabe helhed og sammenhæng i opgaveløsningen til gavn både børn og voksne. Helhed og sammenhæng har der tsat en høj prioritet i hold til tilrettelæggelsen af fælles mål og indsatser. Dagtilbudsområdet har primo 2011 udarbejdet de første Faglige kvalitetsoplysninger jf. Dagtilbudsloven. Resultaterne af dette arbejde peger i retning af, at området i den kommende 2- årige periode fokuserer på ovennævnte emner. Implementering af ICDP som fælles faglig platm det pædagogiske arbejde har givet området et bredt kompetenceløft, som giver mening i hverdagen. Dette arbejde skal tsætte, men skal samtidigt videreudvikles. Der er næste udviklingstrin en styrket indsats og yderligere fokus på en inkluderende kultur og praksis i dagtilbuddene. Brønderslev Kommune vedtog i november 2010 nye mål og rammer sprogvurdering og sprogunderstøttende pædagogisk indsats. Disse skal implementeres og udmøntes i praksis. I tilslutning hertil igangsætter Servicestyrelsen i 2011 et landsdækkende projekt om sprogvurdering og sprogstimulering målrettet det pædagogiske personale. Hovedmålet er at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprogudvikling. Dagtilbudsområdet vil der arbejde en sammenhængende indsats på området. Målet vil være at skabe fællesskab omkring de overordnede rammer og samtidig give frihed til at den enkelte institution kan arbejde med individuelle behov og interesser. 3

4 2. Forord Vi er en børnehave, der kan lidt af hvert. Personalet favner bredt pædagogisk, fagligt og kreativt. I tråd med de politiske mål dagpasningsområdet lægger vi særlig vægt på at implementere anerkendelse, kost, krop og bevægelse, samt sprogstimulering og inklusion. Vores arbejde med barnet udspringer i de 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksmer og værdier Børnehaven rummer også børn med behov en særlig pædagogisk indsats. Sammen med bestyrelsen har personalet udarbejdet en kostpolitik. Vi henviser til vores hjemmeside Forældresamarbejde: Vi lægger stor vægt på trolighed og gensidig inmation mellem ældre og personale, samt den daglige kontakt. På den måde kan vi bedst samarbejde omkring barnet. samtaler til nye børn, en generel snak om hvordan barn/ældre er faldet til ( efter ca. 3 mdr.) alle 3 årige sprogscreenes en samtale efter behov et orienterende møde (fyraftensmøde) inden start i førskole gruppen en samtale inden barnet skal i skole max. 2 ældremøder om året ældre kaffe. Heraf en gang på Geogine Vi udgiver generel inmation i Hede Nyheder 4

5 . 5

6 4. Ledelse Dagtilbuddets værdigrundlag Børnehaven skal være et sted præget af omsorg, tryghed og livsglæde, hvor ansvarlighed og respekten individet og fællesskabet er i centrum. Børnehaven skal tilrettelægge et miljø, såvel inde som ude, hvor børnene styrkes i at mestre deres eget liv, som en udsætning at fungere i det sociale liv. Dette skal ske i samarbejde mellem børn, personale og ældre. Når barnet starter i børnehaven laver vi en mappe til hvert enkelt barn. Heri samler vi tegninger, billeder fra deres familie, fødselsdage og andre oplevelser i og uden institutionen. Mappen er barnets personlige livsbog og er barnets spor igennem de år, som barnet er i børnehaven. Mappen er med til at skabe meningsfulde sammenhænge, det enkelte barn, og give grobund gode sociale og kulturelle erfaringer. Vi vil skabe en tryg, omsorgsfuld og livsglad børnehave Vi vil sikre børnene tid og rum til leg Vi vil styrke barnets ansvarsfølelse og kompetencer Over sig selv Over andre og gruppen Over naturen og de fysiske omgivelser Vi vil berede børnene til mødet med skolen Vi vil have et frugtbart samarbejde mellem ældre og børnehave I det daglige inmerer vi på en tavle. Vi bruger dokumentation i m af billeder og tekst. F.eks. når vi har været på Hedegårdsskolen at lave krop og bevægelse, på Geogine at udfolde os i naturen, til svømning, går i Parken at løbe, på Rosengården at besøge de ældre, laver frokost i børnehaven, stemningsbilleder ude og inde. Hver stue har en stuens bog, hvor vi samler denne billed- og tekstdokumentation. På den måde bearbejder barnet oplevelserne sammen med ældrene og børn og voksne i børnehaven. Da vi er en børnehave, der kan lidt af hvert, og favner bredt pædagogisk, fagligt og kreativt vil vi nævne eksempler på vores værdier: Respekt og hensyn Vi lægger vægt på, at vi taler til og behandler hinanden ordentligt. Hele institutionens omgangsm afspejler, at vi viser respekt og tager hensyn til hinanden, både barn/barn, barn/voksen og voksen/voksen. Vi højner glæden og humoren i det daglige. Vi, som voksne er rollemodeller. Vi giver børnene ståelse, at vi er skellige. Vi respekterer hinanden. I førskole gruppen anvender vi det pædagogiske redskab TRIN FOR TRIN, og i alle 3 grupper anvender vi FRI FOR MOBBERI Begge redskaber er med til at ebygge mobning. Kost, krop og bevægelse Kropslighed er en del af det at være til stede i verden sammen med andre. Ved aktivt at udske kroppens muligheder og begrænsninger udvikles barnets færdigheder og vaner. Barnet skal have erfaringer i hvad det betyder sundhed og velvære at have gode kostvaner. Barnet skal have en ståelse af nødvendigheden af god hygiejne. 6

7 Vi går til gymnastik, løber, danser evt. svømmer, synger og spiller musik, og er i hverdagen bevidste om at bruge de muligheder fysisk udfoldelse, vi har ude og inde. Personalet har samlet været på kursus ved DGI at dygtiggøre os. Naturen Vi er ude hver dag i alt slags vejr. Sanseoplevelser giver barnet bevidsthed om vejrets skiften og årstidernes gang. På legepladsen er der frugttræer, bærbuske, jordbær og skellige blomsterbuske. Bl.a. sommerfuglebuske, hvor børnene ivrigt kan sanse duftene fra blomsterne og iagttage sommerfugle. Om året laver vi eksperimenter så som spiringssøg, der senere bliver plantet ud. En gang om ugen er alle stuer på Geogine. Det giver det os mulighed mere tid og rum til at gå på opdagelse og undersøge naturen på tværs af grupperne. Her dyrker vi grøntsager i højbede at give børnene ståelse fra jord til bord. Her har vi også bålplads. Traditioner og kultur Traditioner er en del af vores rødder, de er baggrund vores kultur, og giver os faste holdepunkter og skaber sammenhæng i livet. Barnet har brug voksne, der gennem midling af kunst og kultur kan være med til at udvikle barnets kulturelle udtryksmer. Vi har opbygget faste traditioner i børnehaven: biblioteksbesøg, teater, museer, kunstudstilling, kirken, besøg i andre institutioner, hjemmebesøg, besøg på arbejdspladser, bondegårdsbesøg, ligesom vi også har faste traditioner omkring de danske højtider. ICDP I vores anerkendende relationsarbejde arbejder personalet løbende med hver sit fokusbarn, stjernestunder, relationscirklen og de 8 samspilstemaer. I samarbejde med ældrene sættes fokus på et enkelt barns behov. 7

8 8. Tilgangen til læreplanstemaer Alle børn i fællesskaber Fællesskabet er centralt alle børns trivsel, udvikling og læring. Vi vil der have fokus på den inkluderende praksis i dagtilbuddene, så der skabes miljøer, der til tilgodeser børns skellige udsætninger. Relations- og ressourcepædagogikken er grundlaget at arbejde inkluderende og at optimere indsatsen specielt børn med særlige behov. Sprog og sprogstimulering Gennem opkvalificering og en styrket pædagogisk indsats vil vi have fokus på at støtte alle børn i deres sproglige udvikling. De politiske mål er gældende 2011 og I de 6 læreplanstemaer har vi holdt os til de politiske mål daginstitutionsområdet, og via børnehavens mål og konkrete initiativer, opfyldes disse mål. Børnehavens bestyrelse har haft den pædagogiske plan til gennemsyn. Personalet er sammen med ledelsen ansvarlig, at plan og praksis hænger sammen, og at vi med vores faglige baggrund kan argumentere udførelsen. 8

9 TEMA BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING (PERSONLIGE KOMPETENCER) At give børnene mulighed at udvikle selvværd, blive selvstændige og tage initiativ 1. at børnene lærer jeg er mig og du er dig 2. at børnene lærer at benævne eget køn og andres køn 3. at børnene selv begynder at løse de små konflikter Begrundelse: 1. Når børnene begynder i børnehaven oplever vi ofte, at her tager udviklingen af eget jeg rigtig fat 2. Børnene skal lære at der er skel på dreng og pige 3. Det er vigtigt at børnene lærer at løse små konflikter i trygge/kendte rammer inden de skal stifte nye venskaber i skolen 1. Ved samling vil vi indføre navne-sange, så børnene øver: du og jeg han og hun 2. En gang årligt vil vi have en tema-måned om kroppen 3. Vi voksne skal være bevidste om at sætte ord på hvordan børnene kan løse en konflikt vi vil lære dem et stop-tegn Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb børnene kan præsentere sig selv børnene kan benævne skel på dreng og pige børnene løser små-konflikter selv børnene bruger stop-tegnet Tegn på læring Til hvert læringslmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Ved samling om mandagen er det den pædagog, der står samling, der har ansvaret at navnesangene synges Vi begynder når de nye børn er begyndt efter sommerferien Tema-måned om kroppen bliver i oktober. Personalet på de to modtage stuer planlægger sammen, og opdeler børnene i grupper Hver tirsdag til børne-mødet snakker vi om stop-tegnet Pædagogerne giver hinanden kollegial respons i konfliktløsning Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m. 9

10 TEMA SOCIALE KOMPETENCER At sikre at børnene oplever tryghed og tillid i sine relationer til både børn og voksne i en dagligdag, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand fra mobning og drillerier. 1. at vi har fokus på det enkelte barns ressourcer 2. at vi gør børnene nysgerrige efter at danne nye venskaber 3. at børnene inkluderer skelligheder på stuen Begrundelse: 1. Alle børn kan byde ind med noget til fællesskabet. 2. Børnene skal have mulighed at opleve hinanden i skellige legesituationer. 3. Vi synes det er en vigtig kvalitet, at børnene lærer at rumme børn med skellige behov 1. Vi vil benytte relations-cirklen fra ICDP, at blive klogere på det enkelte barns ressourcer i gruppen Vi vil give børnene anderledes uddringer i hverdagen f.eks. vil vi mere ud af huset benytte nærmiljøet 2. Vi vil besøge de andre stuer at lege og invitere børnene på de andre stuer ind at lege En gang om ugen vil alle 3 stuer være sammen på Geogine. Der kan personalet sammen observere børnene, og sparre med hinanden i hold til børnenes videre udvikling 3. På børnemødet vil vi tydeliggøre over børnene og klare hvilke hensyn der kan tages til et barn med særlige behov Vi vil benytte fri mobberi materialet Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb at der opstår nye venskaber at børnene selv tager initiativ til nye legerelationer børnene accepterer hinandens skelligheder børnene stiller ikke spørgsmålstegn til at reglerne bøjes individuelt børnene tilsidesætter egne behov Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. 10

11 De voksne i grupperne har ansvaret at komme mere ud af huset. Personalet aftaler en fast dag, hvor alle er sammen på Geogine På stuemøderne laver vi kvartalsvis relationscirklen De voksne i grupperne aftaler sammen med børnene besøg på stuerne Pædagogerne tager individuelle hensyn i børnenes dagligdag Der arbejdes med fri mobberi materialet en gang om ugen Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m. 11

12 TEMA SPROG At udvikle børnenes sproglige kreativitet og deres evne til at udtrykke sig på mange skellige måder. I vores kommunikation benytter alle en m sprog: talesprog kropssprog mimik tegnsprog skriftsprog billedsprog m.m. 1. at udvikle børnenes ordråd og sprogståelse 2. at udvikle børnenes sprogrytme og vejrtrækning Begrundelse: 1. Børn skal præsenteres skellige genrer af sprog og udtryk at opbygge ordråd og blive klar til skolestart 2. Børnene skal have et godt grundlag at lære at læse og skrive 1. Vi vil anvende højtlæsning: aldersrelateret litteratur af skellige fattere, mange skellige eventyr. Vi vil anvende vores sprog-poser Vi vil indkøbe nye eventyr bøger Ved kalender gennemgang vil vi lægge vægt på at snakke om månedens bogstav (f.eks. M maj og andre ord med M) 2. Vi vil sige rim og remser med klap og hop (evt. på trampolin) Vi vil synge sammen hver fredag alle stuer Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringslmål i hold til hvert tema Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb børnene gentæller, dramatiserer og bruger nye ord de 2-sprogede børn bruger flere danske ord børnene siger uopdret rim og remser børnene lærer hinanden nye sange børnene synger selv sange Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. 12

13 De voksne i grupperne har ansvar at der læses højt hver dag, og øves rim og remser. Det kan være til samling, til eftermiddags mad og som afslutning på dagen. Til de 2-sprogede og sprogfattige børn har pædagogerne ansvaret at sprogposerne benyttes Hver stue indkøber mindst en ny eventyrbog. De der åbner om fredagen vælger sange rim og remser og hvor der synges, vi synger kl. 11 og i ca. 20 min. Der skal ikke vælges ene nye sange hver gang. På den måde opbygges en sangmappe, og vi sikrer at børnene introduceres til nye sange, nye rytmer og udvider ordrådet Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m. 13

14 TEMA KROP & BEVÆGELSE At give mulighed, at børnene oplever glæde ved deres egen krop og ved at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte fysiske uddringer. 1. at lære børnene at koble sprog og bevægelse sammen 2. at skærpe børnenes koncentration, ved indlærings situationer ved inddragelse af fysiske aktiviteter 3. at lære børnene at samarbejde i motoriske aktiviteter Begrundelse. 1. Kobling af sprog og bevægelse er stadiet til at læse og stave 2. Vi ved, at fysisk aktivitet før og efter en stillesiddende aktivitet giver børnene mulighed bedre koncentration. 3. Samarbejde børnene imellem fremmer sociale kompetencer 1. Vi vil lære børnene rim og remser, mens de hopper på trampolin eller klapper en rytme til ordene Til gymnastik vil vi have fokus på børnenes nærmeste udviklingszone 2. Før og efter arbejdet i førskole hæfterne, laver vi en fysisk aktivitet (f.eks. løbetur på legepladsen gymnastik) Vi vil fokusere på at børnene kan stå op når de arbejder det giver mulighed bevægelse 3. Fri mobberi massageprogram med gensidig massage Kaste bold til hinanden Forskellige sanglege Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringslmål i hold til hvert tema Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringslmålene til læringsløb børnene kan hoppe evt. klappe og sige rim og remser på samme tid børnene arbejder mere koncentreret med deres førskole hæfter børnene giver udtryk at massage er rart Tegn på læring Til hvert læringslmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringslmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. 14

15 Sidst på eftermiddagen kan trampolinen bruges til samling om en fysisk aktivitet Gymnastik planlægges efter alder og behov på modtage stuerne i et samarbejde i førskolegruppen tilgodeses eventuelle specielle behov Pædagogerne i førskolegruppen har ansvaret at børnene har en fysisk aktivitet før og efter arbejdet i førskole hæfterne Pædagogerne er igangsættere ved de fysiske aktiviteter, f.eks. boldspil og sanglege Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m. 15

16 TEMA NATUR & NATURFÆNOMENER At give børnene mulighed at få mange skelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener, samt at opleve naturen som et rum at udske omverdenen. 1. at børnene oplever glæden ved naturen gennem skellige eksperimenter 2. at børnene oplever nye legerelationer ved leg i naturen Begrundelse: 1. Børn er nysgerrige, i hold til hvad der sker i uderummet 2. Den frie leg i naturen gør at børnene finder nye roller. Det åbner øjnene ved både børn og voksne en revurdering af børnenes kompetencer 1. Vi vil fange haletudser og følge udviklingen af dem Vi vil fange myrer til vores myre-by og følge udviklingen Vi låner bøger med eksperimenter, og udfører nogle af dem 2. I august og september bruger førskole gruppen Geogine Vi er observerende på børnenes indbyrdes relationer Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringslmål i hold til hvert tema Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb børnene begynder selv at eksperimentere, kommentere og undre sig børnene lærer børn fra de andre stuer bedre at kende vi ser nye legerelationer på tværs af stuerne Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Alle 3 stuer har ansvaret at de konkrete initiativer udføres. Aktiviteterne er årstidsbestemt Pædagogerne på stuerne er ansvarlige at vi, så ofte som muligt, går ud på Geogine i august og september Observationerne af børnenes legerelationer bruges som pædagogisk redskab i det daglige arbejde Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m. 16

17 TEMA KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER At give børnene mulighed at deltage i og få viden om skellige kulturer, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. 1. at børnene stifter bekendtskab med kunstneriske udtryksmer 2. at børnene præsenteres alderssvarende kulturelle oplevelser 3. at børnene får indblik i skellige kulturer Begrundelse: 1. Børnene skal have mulighed at udfolde deres kunstneriske udtryksmer 2. Børnene skal have indblik i skellige kulturelle tilbud (f.eks. teater, museer) 3. Kultur er udtryk menneskers ståelse af verden. Ved at møde andre og det anderledes, står vi vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne rødder 1. Besøg af en kunstner, som inspirerer og skaber ting sammen med børnene 2. Besøg på kunstmuseum 3 teater ture børnene i førskolegruppen Oplevelses ture med afsæt i børnenes interesser 3. Vi læser bøger om andre lande andre kulturer Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb børnene går selv i gang med skabende aktiviteter børnene sætter ord på det de laver børnene kan uopdret gentælle, hvad vi har lavet på vores ture børnene omsætter det sete teater stykke gennem tegning børnene udviser glæde ved de skellige ture børnene tæller om f.eks. børn fra andre lande Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Hele personalet har ansvaret et tema i maj måned med arbejdende værksteder Pædagogerne på stuerne har ansvaret at der arrangeres teater ture og andre oplevelses ture Personalet har ansvaret at vi låner og læser bøger om andre kulturer Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m. 17

18 18

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

ÅRSHJUL 2016 Personalets kompetencer i Børnehuset Knolden

ÅRSHJUL 2016 Personalets kompetencer i Børnehuset Knolden ÅRSHJUL 2016 Personalets kompetencer i Børnehuset Knolden De fastansatte personaler har særlige kompetencer (se kompetenceprofiler s.8), som udnyttes i det daglige pædagogiske arbejde samt i relation til

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

TEMA Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)

TEMA Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) EVALUERING AF P.P. 2012. Hedelundsgade Børnehave TEMA Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) At børnene lærer sig selv at kende og at de på eget initiativ begynder at løse de små

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Personalets kompetencer i Børnehuset Knolden

Personalets kompetencer i Børnehuset Knolden ÅRSHJUL 2014 Personalets kompetencer i Børnehuset Knolden De fastansatte personaler har særlige kompetencer (se kompetenceprofiler s.8), som udnyttes i det daglige pædagogiske arbejde samt i relation til

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

ÅRSHJUL 2011 Personalets kompetencer i Børnehuset Knolden

ÅRSHJUL 2011 Personalets kompetencer i Børnehuset Knolden ÅRSHJUL 2011 Personalets kompetencer i Børnehuset Knolden De fastansatte personaler har særlige kompetencer (se kompetenceprofiler s.9), som udnyttes i det konkrete pædagogiske arbejde samt i relation

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse.

Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. Pædagogiske læreplaner for Børnehaven Uglebo Områdeinstitution Glamsbjerg-Flemløse. 1 Disse læreplaner er et arbejdsredskab for os selv, hinanden, forældre, bestyrelsen og politikerne. Vi håber at alle

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Læreplan 2014. Børnehaven Hyldgård er placeret i sydbyen af Ikast. Vi er placeret rundt om et torv i nærheden af Hyldgårdsskolen og DUFén.

Læreplan 2014. Børnehaven Hyldgård er placeret i sydbyen af Ikast. Vi er placeret rundt om et torv i nærheden af Hyldgårdsskolen og DUFén. Børnehaven Hyldgård Beliggenhed Børnehaven Hyldgård er placeret i sydbyen af Ikast. Vi er placeret rundt om et torv i nærheden af Hyldgårdsskolen og DUFén. Børnehaven Hyldgård er fra den 1. august blevet

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere