Miljøredegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse - 2001"

Transkript

1 Miljøredegørelse

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Virksomheden... 3 Daglig ledelse... 3 Driftsenhederne... 4 Renosyds miljøpolitik... 5 De væsentligste miljøforhold... 5 Resultater for Indsamlingsordninger... 6 Papir & pap... 6 Hård PVC... 7 Erhvervsaffald... 7 Affaldsbehandling... 8 Kraftvarmeanlægget... 8 Input... 8 Forbrug... 8 Affald og emissioner... 8 Arbejdsmiljø... 9 Affaldscenter Skårup Input/output Forbrug Emissioner Slagger Arbejdsmiljø Målsætninger for

3 Indledning Renosyd udarbejder i år en miljøredegørelse, som skal dække virksomhedens grønne regnskab. Tidligere er der udarbejdet to grønne regnskaber, for henholdsvis Affaldscenter i Skårup og for kraftvarmeanlægget på Norgesvej. Miljøredegørelsen for året 2001 skal i videre omfang dække beskrivelsen af miljøforholdene og de opnåede resultater for hele virksomheden. For at dække miljøaspekterne ved Renosyds virksomhed er det nødvendigt at tænke på, at Renosyds virke er andet end den konkrete anlægsmæssige behandling af affaldet. Miljøaspekterne optræder i særdeleshed også, når man kigger på, at Renosyd sørger for renholdelse og bortskaffelse af det affald, som opstår ude i samfundet. Dette affald er indtil nyttiggørelsen eller bortskaffelsen er at betragte som et miljøproblem eller i hvert fald en miljøfaktor. hjemmeside og i øvrigt etablere hensigtsmæssige kanaler for intern information. Renosyd vil øge den miljømæssige indsats ved etablering af miljøledelsessystem og sikre mere målbar indsats, som skal præsenteres i de kommende års miljøredegørelser. Redegørelsen her er blevet til på baggrund af et datagrundlag, som medarbejderne dagligt medvirker til etableringen af og også for en stor dels vedkommende har stået for fremskaffelse af. Miljøchef Louise Åstrøm-Andersen Direktør Kim Harreskov Miljøpræstationerne skal derfor måles i forhold til, hvor miljøbelastende vores behandling af affald er via forbrug af råvarer, hjælpestoffer og udledninger af stoffer til omverdenen. De skal også måles i forhold til, hvor godt eller hvor effektivt de overordnede regler eller normer for affaldshåndteringen omsættes i medlemskommunerne og hvor godt ordningerne for affaldshåndteringen fungerer. Renosyd arbejder i 2002 med etablering af et certificerbart miljøledelsessystem, som skal rumme en systematisk måde at arbejde med disse miljøforhold på. Arbejdet er ikke færdiggjort endnu og denne redegørelse medtager derfor også kun enkelte af de eksterne miljøforhold, som der er henvist til ovenfor. Overordnet set har grundlaget for Renosyds affaldsbehandling ikke ændret sig væsentligt siden Vi har opnået større frihedsgrader til en bedre udnyttelse af affaldets brændværdi, hvilket primært skyldes bedre oplagringsmuligheder af affaldet. Det afspejler sig i en stabil produktion af varme pr. tons affald og bortkøling af en mindre mængde varme end sidste år. Der er opnået realisering af målsætning om driftsoptimering og styring af f.eks. komposteringsprocessen, hvorved gener i form af lugt er blevet reduceret. Ligeledes er der skabt nogle optimeringer for indsamlingen af specialprodukter på genbrugspladserne. Hårde PVCprodukter, som ikke længere må forbrændes er et godt eksempel, hvor de indsamlede mængder er steget med 118 % siden 1998, hvor ordningen blev lanceret. Som væsentligt grundlag for at opnå disse forbedringer hører en øget og forbedret information såvel internt som eksternt. Det er der arbejdet målrettet med i 2001 for at etablere en ny Virksomheden Renosyd varetager administration, planlægning, håndtering og behandling af affald for interessentkommunerne. Renosyd ejes af Brædstrup, Gedved, Hørning, Odder, Ry, Skanderborg og Them kommuner. Renosyd har en bestyrelse på 16 medlemmer. Daglig ledelse: Den daglige ledelse varetages af følgende lederteam: Direktør Teknisk chef, indsamling & behandling: Økonomi & administrationschef: Teknisk chef, kraftvarmeanlæg: Miljøchef: Kim Harreskov Steen Pedersen Per Lysgaard Finn Søgaard Louise Åstrøm-Andersen 3

4 Driftsenhederne: Al praktisk indsamling af affald samt kørsel med containere er udliciteret til vognmandsfirmaer, med undtagelse af indsamlingen af risikoaffald og batterier, som Renosyd selv håndterer. Ellers driver selskabet en genbrugsplads i hver medlemskommune, sorteringshal til elektronikaffald, rent pap, papir og plastik, sorterings- og genanvendelsesaktivite-ter for bygningsaffald, slagger, kompost samt div. mellemlagre, et kraftvarmeanlæg til forbrænding af affald og endelig et deponi til deponering af restaffald. Århus og Vejle Amter er tilsynsførende miljømyndighed på de anførte miljøgodkendte driftsenheder. Anlæggene er knyttet til følgende datasæt. Firma Skanderborg Genbrugsplads Them Genbrugsplads Adresse Norgesvej 11 Ansøvej 1A Postnr By Skanderborg Them Tlf Telefax Homepage Kommunenr Bogstav Vej Norgesvej Ansøvej Nr CVR-nummer P-nummer Etableringsår Matr. nr. Firma 2a+ 2by, Ladegård, Skanderborg Hørning Genbrugsplads Adresse Nydamsvej 20 Postnr A 4g, Lindegårde By, Them By Hørning Firma Renosyd i/s Affaldscenter Skårup Adresse Norgesvej 13 Oddervej 75 Postnr By Skanderborg Skanderborg Tlf Telefax Homepage Kommunenr Vej Norgesvej Oddervej Nr Bogstav CVR-nummer P-nummer Etableringsår Matr. nr. 2by Ladegård, Skanderborg Firma Brædstrup Genbrugsplads Vedslet Genbrugsplads Adresse Energivej 11 Gl Århusvej 50 Postnr By Brædstrup Hovedgård Kommunenr Vej Energivej Gl Århusvej Nr Bogstav CVR-nummer P-nummer Etableringsår Matr. nr. 5A, Troelstrup By, Tønning 5z Grumstrup, Vedslet 1f Vedslet By, Vedslet Firma Odder Genbrugsplads Ry Genbrugsplads Adresse Skovdalsvej 26 A Bakkelyvej 3 Postnr By Odder Ry Kommunenr Vej Skovdalsvej Bakkelyvej Nr Bogstav A CVR-nummer P-nummer Etableringsår Matr. nr. 9cl, 9a, Odder By, Odder 2qq, Siim By, Ry Kommunenr 715 Vej Bogstav Nydamsvej Nr. 20 CVR-nummer P-nummer Etableringsår 1999 Matr. nr. 7x Hørning By, Hørning Renosyds væsentligste miljøgodkendelser er: Kraftvarmeanlægget Affaldscenter Skårup Sorteringshal Norgesvej Gedved Genbrugsplads Hørning Genbrugsplads Odder Genbrugsplads Ry Genbrugsplads Skanderborg Genbrugsplads Them Genbrugsplads Brædstrup Genbrugsplads

5 Renosyds miljøpolitik Renosyd har et miljømæssigt virke som affaldsindsamler og -behandler. Vi har også i traditionel forstand miljøpåvirkninger som følge af den daglige drift på vore anlæg. Dette er grundlaget for vores miljøpolitik, som er afspejler ledelsens tværgående vurdering af, hvilke overskrifter vores miljøindsats skal have. Det har udmøntet sig i følgende politik for miljø og arbejdsmiljø: at opretholde og tilbyde borgere og erhvervsvirksomheder indsamling og behandling af affald på et såvel miljømæssigt som økonomisk bæredygtigt grundlag med forpligtelse til løbende forbedring af væsentlige miljøforhold. at lovgivningens krav til virksomhedens miljøaktiviteter som minimum overholdes og specifikt skærpes for udvalgte områder/ aktiviteter. at gøre informering af borgere, virksomheder og medarbejdere til en aktiv del af vores miljøindsats at udvikle og etablere nye ordninger og behandlingsformer med vurdering af miljømæssige konsekvenser at serviceydelser for og af Renosyd udføres miljømæssigt forsvarligt at arbejdspladsen udgør et sikkert og attraktivt sted for selskabets medarbejdere og interessenter De væsentligste miljøforhold Som allerede nævnt hører effektiviteten i vores affaldsarbejde med som et væsentligt miljøforhold, på lige fod med de miljøforhold, som knytter sig til driften af egne anlæg. Effektiviteten måles i flere tilfælde i forhold til centralt udmeldte målsætninger om opnåelse af en bestemt grad af genanvendelse eller anden håndtering af bestemte affaldstyper. I denne redegørelse vælger vi at fokusere på resultaterne af indsatsen for områder, hvor der er udmeldt målsætninger indsamling af papir, hvor der er stillet konkrete målbare mål for indsamlingen af papiret fra husholdningerne indsamling af PVC for husholdningerne, hvoraf den hårde PVC er en målbar størrelse fordelingen af erhvervsaffaldet til de forskellige behandlingsformer For behandlingsaktiviteterne er Renosyd i gang med at fastlægge/revurdere de væsentligste miljø- og arbejdsmiljøforhold. Et væsentligt input hertil udgøres af de input- og outputværdier, som præsenteres her. 5

6 % Dagrenovation (inkl. glas & papir) Husholdningsaffaldet Storskrald Haveaffald Farligt affald Aktuel genanvendelse Målsætning for genanvendelse 2000 Aktuel forbrænding Målsætning maks. forbrænding 2000 Aktuel deponering Målsætning for maks. deponering 2000 Resultater for 2001 Indsamlingsordninger Renosyd driver indsamlingsordninger for både husholdningsaffald og erhvervsaffald. For disse ordninger er der enten på nationalt plan eller lokalt via affaldsplanen stillet målsætninger op for arbejdet. I denne miljøredegørelse har vi valgt at fokusere på de generelle tendenser for indsamlingen af såvel husholdningsaffald som på to ordninger specifikt nemlig indsamling af papir og PVC fra private husstande. Det overordnede billede af indsamlingen af husholdningsaffald er afbildet ovenfor: Mængderne er sammenholdt med den målsætning, som gjaldt for Som det kan ses af grafen, så opfyldes målsætningerne for størsteparten af husholdningsaffaldet med undtagelse af den for genanvendelse af dagrenovationen, som altså her omfatter papir, pap, flasker og glas. Tallet for dagrenovation indeholder en antagelse om hjemmekompostering svarende til 10% af en antaget mængde vegetabilsk indhold på 35% af den samlede mængde dagrenovation. Der findes ikke datagrundlag for at opgøre, hvor meget vegetabilsk dagrenovation, der hjemmekomposteres. At målsætningen om genanvendelse af dagrenovationen ikke nås, hænger bl. a. sammen med, at indsamlingsprocenterne for papir og pap ikke er høje nok. Papir & pap Ordningen for indsamling af papir og pap er flerstrenget, idet indsamling foregår ved aflevering på genbrugspladserne, ved aflevering i miljøstationer, ved aflevering til storskraldsindsamling og endelig ved indsamling via frivillige organisationer. Ordningen er blevet evalueret i forbindelse med et nationalt krav til indsamlingen om at ligge på 40% af et beregnet potentiale i medlemskommunerne. Resultatet af indsamlingen fremgår af nedenstående figur. Det fremgår at indsamlingen i to af kommunerne ikke lever op til målsætningen. % 80,0 Papir og pap status (krav > 40% af Miljøst. potentiale i 2000/2001 og > 70,0 69,6 60,0 50,0 52,3 49,6 49,8 50,4 40,0 43,0 31,5 38,3 33,8 44,4 33,6 32, ,0 26,4 20,0 20,3 10,0 0,0 Ry Brædstrup Gedved Hørning Odder Skanderborg Them 6

7 Hård PVC Indsamling af hård PVC blev indført på Renosyds genbrugspladser medio PVC skal af hensyn til miljøbelastning ved forbrænding i videst muligt omfang indsamles til genanvendelse eller deponering. Det er ikke længere tilladt at forbrænde det. Hård PVC indsamles til genanvendelse, mens blød PVC indsamles til deponering sammen med øvrigt deponeringsegnet affald på genbrugspladsen. Siden indførelse af ordningen, er mængderne samlet set steget. Indsamlingen har udviklet sig på følgende måde. Faldet i indsamling på f.eks. Skanderborg Genbrugsplads fra 1999 til 2000 blev formodet at Erhvervsaffald I 2001 øgede Renosyd sin indsats for et bedre kendskab til erhvervsaffaldet. Målsætningen for erhvervsaffaldet er at 65% af den samlede mængde skal genanvendes i Kendskabet til mængderne er en forudsætning for at kunne godtgøre, om målet nås og derfor er der også i 2002 arbejdet med at sikre og lette arbejdsgangen i forbindelse med indberetninger af affaldsmængder. Affaldsmængderne fra erhvervsvirksomhederne fordeler sig på følgende måde i forhold til genanvendelse, forbrænding, deponering og specialbehandling. I alt er fordelingen baseret på en affaldsmængde på ca tons. Kilo Indsamling af hård PVC på genbrugspladserne Som det ses af grafen mangler der stadig en indsats for større genanvendelse af erhvervsaffaldet. Samtidig viser opgørelsen dog, at målsætningen om at mindre erhvervsaffald skal deponeres nås meget flot Brædstrup Gedved Hørning Odder Ry Skanderborg Them hænge sammen med containerens placering på genbrugspladsen. Den blev flyttet tilbage til en central placering på pladsen og indsamlingen for 2001 indikerer, at placeringen har stor indflydelse på de indsamlede mængder. Erhvervsaffald Renosyd Målsætning Erhvervsaffald til genbrug Erhvervsaffald til forbrænding Specialbehandling Deponeret erhvervsaffald 7

8 Affald tons Kemikalier 353 tons El MWh Vand m3 Kraftvarmeanlægget Røggas Nm3 Spildevand m3 Flyveaske 754 tons Restprodukt 100 tons Slagger tons Varme MWh El MWh Affaldsbehandling Kraftvarmeanlægget. Den overordnede massestrøm for kraftvarmeanlægget for 2001 er afbildet ovenfor. Input Total, 1999 Total, 2000 Total, 2001 Produktion Solgt fjernvarme Bortkølet varme Energiproduktion Total (MWh) Indfyret affald Biobrændsel 436,5 385,8 Samlet produktion Elproduktion Samlet Forbrug Forbrugsmønstret er meget lidt forandret siden sidste år for så vidt angår kemikalier og hjælpestoffer. Affald og emissioner Total Pr. tons affald Elforbrug [MWh]: ,062 0,09 0,08 Kemikalier til vandbehandling [liter]: Saltsyre, HCl (30%) ,05 0,06 0,06 Natronlud, NaOH (27,65%) ,09 0,05 0,08 Vandforbrug [m 3 ]: Røggasrensning ,625 0,67 0,63 Slaggebefugtning ,028 0,02 0,02 Vandindsprøjtning, ovn 1 og ,062 0,1 0,07 Andet ,063 0,06 0,06 I alt * ,777 0,85 0,79 Heraf teknisk vand ,623 0,68 0,62 Kemikalier til rensning af røggasvand: Kalk, CaCO 3 [kg] ,33 5,85 5,54 Hydratkalk, CaCOH 2 [kg] ,45 0,55 0,50 Fældningsmiddel, TMT 15 [ltr.] ,06 0,06 0,08 Fældningsmiddel, polymer [kg] ,004 0,003 0,003 Fældningsmiddel, ferrichlorid [kg] ,14 0,15 0,10 Der er præsteret et fald i forbruget af vand ligesom der er præsteret et svagt fald i forbrug af el pr. tons affald i forhold til sidste år. Pr. tons affald Total [tons] Total [tons] Flyveaske ,5 14,20 13,90 13,29 Restprodukt ,20 1,70 1,76 kg/tons affald Total [tons] Råslagge , ,9 Skrot frasorteret efter forbrænding ,7 1,9 0 Afsat slagge Røggasmængde (Nm3) Grænseværdier Middelværdi (mg/ Nm3) - seneste år g/tons affald Kulmonooxid (CO) ,40 100,8 120,6 Saltsyre (HCl) 50 13,46 90,5 105,4 Støv 30 15,55 91,8 121,8 Svovldioxid (SO2) , ,7 Hydrogenflourid (HF) 2 1, ,4 Organisk Kulstof (TOC) 20 2, ,7 Bly (Pb) 1 0,58 1,8 4,6 Nikkel + arsen (Ni+As) Cadmium + kviksølv (Cd+Hg) 1 0,02 0,1 0,2 0,2 0,03 0,2 0,2 Pb+Cr+Cu+Mn 5 0,70 2,1 5,5 8

9 Spildevandsmængde (m3) Middelværdi for indholdsstoffer i mg/l g/tons affald Cyanid ,9 0,003 0,0024 As ,0033 0,0023 Pb ,5 0,0066 0,0022 Cd 10 0,93 0,0001 0,0001 Cr ,62 0,0024 0,0017 Ni ,37 0,0025 0,0014 Hg 10 2,08 0,0004 0,0002 Ag 100 1,06 0,0005 0,0001 Zn ,9 0,018 0,0077 ph 6,5-9,0 9,2 9,2 Der er en svag tendens til at kraftvarmeanlæggets affaldsproduktion i form af flyveaske falder pr. tons behandlet affald. Samtidig produceres der færre slagger pr. tons affald. Arbejdsmiljø Der er i 2001 registreret to arbejdsulykker på kraftvarmeanlægget, som resulterede i et sygefravær på 6 dage. Der samlede sygefravær på anlægget er registreret til 167 dage. Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor der var 116 dages fravær og ingen arbejdsulykker. 9

10 Affald tons Diesel El Vand liter kwh 69 m3 AFFALDSCENTER SKÅRUP Spildevand m3 Diffus emission Deponeret tons Solgt tons Til KVV tons Sand tons Affaldscenter Skårup Massestrømsoversigt for Affaldscenter Skårup for 2001 er afbildet ovenfor. Input/output Affaldscenter Skårup omfatter anlæg til modtagelse Som påvirkelig miljøparameter er det primært renheden af den enkelte affaldsfraktion, som betyder noget, da den indvirker på såvel den interne nødvendige håndtering af affaldet og det afledte forbrug af ressourcer som mulighederne for afsætning af materialerne. Disse forhold arbejdes der videre med i forbindelse med miljøledelsessystemet og etablering af modtagekontrol. Affaldscenter Skårup Affald (i tons) Blandet affald Slagger Haveaffald Bl. Brokker til sortering Brokker til mellemdepot Letjern Brændbart affald Slagger + flyveaske Asbest Asfalt Afvandet slam Olieforurenet jord Sand fra gadefejning Deponeringsegnet byggeaffald Deponeringsegnet erhvervsaffald inkl. Storskrald Total 2000 Indgående Indgående Forbrug Affaldscenterets forbrugsmønster for el, vand og diesel er afbildet her. Affaldsrelation i elforbruget ligger i drift af pumper til perkolatsystemet og drift af sorteringsanlægget samt mandskabsfaciliteter. Det øgede forbrug hidrører primært fra driften af sorteringsanlægget. Der kan registreres et svagt fald i forbrug af diesel og vand. Forbrugsmønster - Affaldscenter Skårup af affald til genanvendelse, mellemdeponering og slutdeponering. Forskellen i mængderne til og fra centret er bl.a. forklaret ved komposteringsprocessen, idet gren- og haveaffaldet reduceres under processen til den færdige kompost. Affald til Affaldscenterets anlæg udgøres af både husholdningsaffald og erhvervsaffald. Den samlede mængde af affald til centret er steget siden Den store stigning i mængden af affald til forbrænding skyldes bevidst omdirigering af affald af hensyn til bedre udnyttelse af affaldets energiindhold ved forbrænding i vinterhalvåret. Mængden af affald til deponering er procentvis også steget siden Der er ikke entydige opgørelser eller forklaringer på denne stigning, men lovkrav om deponering af PVC og trykimprægneret træ kan være medvirkende hertil. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Liter diesel - pr. tons affald kwh el - pr. tons affald m3 vand - pr. kilo affald

11 Emissioner Arbejdsmiljø Perkolat Perkolat Mængde - m mg/l PH 7,6 7,8 7,53 Ledningsevne (ms/m) ,5 547 COD Glødetab (GT) Natrium (Na) Kalium (K) Calcium (Ca) Magnesium (Mg) Jern (Fe) 36 16,3 8,6 Mangan (Mn) 2 1,6 2 Ammoniak+Ammonium (NH4 + NH3) ,5 69,4 Nitrat (NO3) ,5 Klorid (Cl) Der er ikke registreret arbejdsulykker på Affaldscenter Skårup i Øvrige anlæg På sorteringsanlægget Norgesvej i Skanderborg er der registreret en enkelt arbejdsulykke i 2001, som resulterede i sygefravær på 66 dage. På genbrugspladserne er der ikke registreret arbejdsulykker i Det samlede sygefravær for Affaldscenter Skårup, sorteringsanlægget på Norgesvej og genbrugspladserne var i 2001 på 468 dage. Det er desværre en stigning siden sidste år. Korrigeres tallet for langtidssygdom og arbejdsskader, er antallet af fraværsdage på i alt 156. Sulfat (SO4) Bikarbonat (HCO3) Inddampningsrest Olie 21 1,7 0,05 Kviksølv (Hg) 0,0008 0,0018 0,00062 Nikkel (Ni) 0,046 0, Zink (Zn) 0,7 0,31 0,32 Bly (Pb) 0, Cadmium (Cd) 0,0026 0,0004 0,0043 Kobber (Cu) 0,17 0,033 0,039 Chrom (Cr) 0,048 0,032 0,001 Slagger Udvalgte problematiske stoffer: Tørstof, % TS 96,5 Analyseresultat [mg/kg TS] Grænseværdi * [mg/kg TS] Total [kg] g/tons slagge g/tons slagge Bly (Pb) 1450 < Cadmium (Cd) 1,5 < ,17 1 Kviksølv (Hg) < 0,5 0 0,05 0 Nikkel (Ni) 110 < PH > 9,0 11

12 Målsætninger for 2002 I 2002 arbejder Renosyd med etablering af et certificerbart miljøldelsessystem. I den forbindelse er det vores målsætning at gøre affaldsplanlægningen mere operativ ved at indarbejde planlægningsarbejdet og opfølgningen herpå i systematikken for det øvrige miljøarbejde. Vores målsætning er desuden at synliggøre en større del af vores resultater og grundlaget for dem internt i virksomheden og for omverdenen. Et stort skridt hertil er taget ved etableringen af en ny hjemmeside, som fungerer som internt arbejdsredskab og som en opdateret profil til omverdenen. Papirindsamlingen skal øges væsentligt i 2002 og fremefter, for at målet om indsamling af 60 % af potentialet kan nås i Udbygningen af miljøstationerne skal i 2002 godtgøre, hvor stort et bidrag, der kan regnes med via denne indsamlingsmulighed. Ændringer i den fremtidige papirindsamling skal planlægges og omsættes til bestemmelser for fremtiden. I forhold til erhvervsaffaldet skal kendskabet fortsat øges i Hertil skal indsatsen med etablering af EDB-værktøj til håndtering af data om erhvervsaffaldet bidrage. Konkret skal kendskabet måles på overblikket over erhvervsvirksomhederne og deres affaldsproduktion via de indberettede oplysninger om affaldsproduktion og -transport. Konsulentfunktionens indsats overfor erhvervsvirksomhederne skal føre til at målet om genanvedelse af affaldet stiger. Dette mål skal nås ved effektiv og synlig rådgivning fra konsulentordningen, ligesom tilgængelig vejledning på hjemmesiden skal gøre det nemmere for erhvervsvirksomhederne at forholde sig»rigtigt«til affaldet. Transportørerne, som skal indberette mængderne bliver hjulpet ved et ensartet grundlag for indberetning, som kan foregå elektronisk. Driften af vore egne anlæg skal optimeres miljøog arbejdsmiljømæssigt. Der forestår fortsat en endelig formulering af mål og handlingsplaner, men indsatsen overfor f.eks. driftsproblemer, som giver anledning til gener hos naboerne er allerede et af vores fokusområder, der skal arbejdes videre med i 2002/2003. Ordningerne for husholdningsaffaldet skal på lige fod med papirordningen gennemgå en samlet kortlægning med henblik på økonomiske og miljømæssige optimeringer. Renosyd i/s. Norgesvej Skanderborg. Telefon: Telefax: CVR-nr Affaldsselskabet er ejet af Brædstrup, Gedved, Hørning, Odder, Ry, Skanderborg og Them Kommuner 12

Miljøredegørelse 2002 Hovedrapport

Miljøredegørelse 2002 Hovedrapport Miljøredegørelse 2002 Hovedrapport Renosyd i/s. Norgesvej 13. 8660 Skanderborg. Telefon: 86 52 52 11. Telefax: 86 52 52 41 www.renosyd.dk. renosyd@renosyd.dk. CVR-nr. 13523584 Affaldsselskabet er ejet

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 Generelt Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Beskrivelse af Renosyd 4 2.1 Renosyds anlæg 5 2.2 Renosyds indsamlingsordninger 5 3. Miljøstyringssystemet 6 3.1 Miljøpolitik 6 3.2 De

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Miljøredegørelse 2006

Miljøredegørelse 2006 Miljøredegørelse 2006 Generelt Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Beskrivelse af Renosyd 4 2.1 Renosyds anlæg 5 2.2 Renosyds indsamlingsordninger 5 3. Miljøstyringssystemet 6 3.1 Miljøpolitik 6 3.2 De

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2007

Tillæg til Affaldsplan 2007 Silkeborg Kommune Tillæg til Affaldsplan 2007 December 2009 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organisation og struktur...4 2.1 Samarbejder på affaldsområdet...4 3. Status forbrændingsegnet

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 Generelt Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Beskrivelse af Renosyd 4 2.1 Renosyds anlæg 5 2.2 Renosyds indsamlingsordninger 5 3. Miljøstyringssystemet 6 3.1 Miljøpolitik 6 3.2 De

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Miljøredegørelse 2004

Miljøredegørelse 2004 Miljøredegørelse 2004 Generelt Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Beskrivelse af Renosyd 4 2.1 Ejerforhold og ledelse 4 2.2 Renosyds anlæg 4 2.3 Indsamlingsordninger 6 2.4 Væsentlige miljøgodkendelser

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ

Affaldssortering i landbruget. webudgave TEKNIK OG MILJØ Affaldssortering i landbruget TEKNIK OG MILJØ Har du styr på affaldssorteringen? Affaldshåndtering med omtanke medvirker til et rent miljø og en sund økonomi for landbruget, Kommunen og samfundet som helhed.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING GRØNT REGNSKAB 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Indholdsfortegnelse Udarbejdelse/opbygning Side 2 Basisoplysninger. Energianlæg Side 3 Ledelsens redegørelse. Energianlæg Side

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Side 1 af 51 sider Side 2 af 51 sider Side 3 af 51 sider Side 4 af 51 sider Side 5 af 51 sider Helårshuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Miljøafgift Rabat Indbyggere uge 14-dages container

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger D R I F T S J O U R N A L, F R E D E R I K S S U N D 2012 Indledning Generelle oplysninger Virksomhedens oplysninger CVR-nr. 10866111 P-nummer Frederikssund: 1002718878 I/S Vestforbrænding Frederikssund,

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere