Referat. fra Børn & Familieudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra Børn & Familieudvalg"

Transkript

1 Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V), Jens Vind (V), Sarah Nørris (Ø), Bente Bendix Jensen (I), Annemette Knudsen Andersen (V), Søren Heide Lambertsen (A) Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Strategi for overgange mellem ungdomsuddannelser og grundskolen - til høring Implementering af folkeskolereformen - etablering af tonede linjer i udskolingen i Esbjerg Kommunes folkeskoler Godkendelse af "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen" med tilhørende bilag gældende pr. 1. august Udvidelse af forsøgsordningen med gratis buskort pr. 1. september Projektforslag og byggeprogram for nyt daginstitutions-byggeri i Tjæreborg Sundhedspolitiske handleplaner Information, forespørgsler og orientering Lukket - Information, forespørgsler og orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 1

3 1. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 4232 Sagsid.: Åben sag Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Afbud: Ingen Side 2

4 2. Strategi for overgange mellem ungdomsuddannelser og grundskolen - til høring Dok.nr.: 4036 Sagsid.: 15/8424 Åben sag Indledning Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik, har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens børn og unge. Der er derfor udarbejdet et udkast til en strategi for overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser. Sagsfremstilling Udkast til strategi for overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser er udarbejdet på baggrund af 2 workshops, med en bred deltagerkreds med deltagere fra både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Inputtene fra disse workshops drejer sig i særlig grad om det tværgående- og forpligtende samarbejde mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, til gavn for den enkelte elev. Målgruppen er defineret til elever i klasse og 10. klasse, for at tænke vejledningen ind som en løbende indsats gennem hele grundskolen. Udkast til strategi for overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser foreslås sendt i høring i 6 uger, således at der efter behandling af høringssvarene kan ske en endelig behandling i Børn & Familieudvalget først i november Efter endelig godkendelse af strategien, nedsættes en projektorganisation, som skal arbejde med implementering af strategien. Høringsparterne foreslås at være deltagerne i de 2 workshops, deltagerne i Partnerskabet om flere unge i uddannelse, skolebestyrelserne, skolernes Lokal-MED, Esbjerg Erhvervsudvikling. Skolebestyrelserne bedes sikre, at elevrepræsentanterne i skolebestyrelserne udtaler sig. Udkast til strategi for overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser er vedlagt sagsnotatet som bilag. Lovgrundlag, planer mv. Vejledningsloven - LBK nr. 995 af 12/09/2014 Økonomi Strategien har ikke økonomiske konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser, der beregnes på baggrund af det efterfølgende udviklingsarbejde, skal behandles særskilt. Side 3

5 Personaleforhold Intet. Det efterfølgende udviklingsarbejde kan afstedkomme ændrede arbejdsrutiner mv. Høring Der foretages høring som foreslået under Sagsfremstilling. Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Udkast til strategi for overgange mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne sendes i høring 2. Høringsperioden løber fra den 2. september til og med den 7. oktober Høringsparterne er som beskrevet i sagen. Bilag 1 Åben Bilag - udkast til strategi for overgange mellem grundskolen og ungdomsuddannelser /15 Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt, idet høringsparterne udvides med De Studerendes Råd. Afbud: Ingen Side 4

6 3. Implementering af folkeskolereformen - etablering af tonede linjer i udskolingen i Esbjerg Kommunes folkeskoler Dok.nr.: 4210 Sagsid.: 14/15073 Åben sag Indledning Børn & Familieudvalget besluttede på deres møde den 5. marts 2015 at sende et forslag om etablering af tonede linjer i høring. Formålet med etablering af tonede linjer i Esbjerg Kommunes folkeskoler er at sikre en bedre overgang mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Sagsfremstilling Etableringen af tonede linjer har til formål at sikre en bedre overgang mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Overgangen fra grundskolens udskoling til starten på en ungdomsuddannelse styrkes ved at etablere målrettede læringsmiljøer i udskolingen. Det kan eksempelvis være ved hjælp af faglige tonede linjer, der retter sig mod bestemte grundforløb i erhvervsuddannelserne eller 1.g på gymnasiet. For at imødekomme de ældste elevers forskellige interesser, forudsætninger og øge deres motivation fremrykkes valgfag fra 8. klasse til 7. klasse med to ugentlige lektioner som vejledende timetal, og valgfag gøres samtidig obligatorisk som en del af folkeskolereformen. Eleverne fra 7. klasse får således mulighed for at vælge de samme valgfag, som i dag kan vælges fra 8. klasse. Derudover gives der mulighed for at foretage ny klassedeling på grundlag af valget af fag, hvilket tilsammen vil give kommunen bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer, herunder profillinjer, og toninger i udskolingen. Der brydes ikke med princippet om den udelte skole, hvorefter deling i klasser af elever efter standpunkt, evner og øvrige forudsætninger ikke kan finde sted. Tonede linjer i udskolingen kan muligvis bidrage til at fastholde eleverne i folkeskolen frem for at søge andre tilbud i klasse. Børn & Familieudvalget sendte forslaget omkring etablering af tonede linjer høring ved følgende: Det Fælles Rådgivende Organ De nuværende 25 skolebestyrelser Skolebestyrelserne for de syv nye skoler Skolernes lokale MED Elevråd Lokalråd Lokale uddannelsesinstitutioner Foreninger Side 5

7 På baggrund af høringssvarene anbefales det: at der etableres tonede linjer i udskolingen i Esbjerg Kommune. at datoen for etablering af tonede linjer i udskolingen i Esbjerg Kommune udsættes til 1. august 2017 i stedet for 1. januar 2016, af hensyn til skoleårets planlægning. Skolerne skal senest 1. august 2017 have etableret tonede linjer i udskolingen. at tonede linjer er for elever i 8. og 9. klasse og valgfagene i 7. klasse introducerer eleverne til de tonede linjer. Eleverne har mulighed for at skifte mellem de tonede linjer ved skoleårets udgang. Børn & Familieudvalget fastsætter de overordnede rammer for arbejdet med tonede linjer i udskolingen i Esbjerg Kommune. Der er tre modeller, som skolerne og skolebestyrelserne kan vælge mellem i forhold til etablering af tonede linjer i udskolingen. Der er følgende tonede linjer at vælge mellem: En almen linje En science linje En erhvervsfaglig linje En humanistisk linje En innovation og design linje Der skal som minimum udbydes en almen linje samt en af de øvrige tonede linjer på afdelinger med udskolingsklasser. Skolerne skal uanset hvilken linje/linjer, der etableres fortsat have fokus på Børn- og Ungepolitikken, herunder Byrådets målsætning for arbejdet med læring og science. De tre modeller Model 1 Der etableres tonede linjer i udskolingen ved at valgfag, faglig fordybelse og lektiehjælp tones i forhold til elevens valg af tonet linje. Eleverne går i deres stamklasser. Eleverne flyttes ikke fysisk mellem skolens afdelinger. Model 2 Der etableres tonede linjer i udskolingen ved, at alle fag i 8. og 9. klasse tones i forhold til den tonet linje eleven har valgt. Der udbydes de samme tonede linjer på alle skolens afdelinger og der dannes klasser med udgangspunkt i elevernes valg af toning. Eleverne flyttes ikke fysisk mellem skolens afdelinger. Model 3 Der etableres tonede linjer i udskolingen ved, at alle fag i 8. klasse og 9. klasse tones i forhold til den linje eleven har valgt og der dannes klasser på baggrund af valget at Side 6

8 toning. I model 3 samles eleverne i udskolingen på en eller flere afdelinger. Eleverne kan flyttes fysisk mellem afdelingerne. Ønsker skolebestyrelsen at etablere tonede linjer efter model 3 skal skolebestyrelsen søge Byrådet om dispensation i forhold til at samle udskolingen på en afdeling/matrikel. Lovgrundlag, planer mv. Folkeskoleloven Politisk beslutningsgrundlag for implementering af folkeskolereformen i Esbjerg Kommune Økonomi Etableringen af tonede linjer sker inden for skolens nuværende budgetramme. Skolerne tildeles midler med udgangspunkt i den klassebaserede tildelingsmodel. Den enkelte skole tildeles midler svarende til det antal klasser, der er i skoledistriktet beregnet ud fra elevtal på de enkelte afdelinger. Personaleforhold Intet Kompetencer Børn & Familieudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Intet Høring Forslaget har været sendt til høring i Det Fælles Rådgivende Organ, de nuværende skolebestyrelser, skolebestyrelserne for de syv nye skoler, skolernes lokale MED udvalg, elevråd, lokalråd, foreninger og lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Vurdering herunder alternativer Alternativet til at etablere tonede linjer i folkeskolens udskoling er at forsætte valgfag og udskolingsforløb og eliteklasserne i deres nuværende form. Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at 1. Folkeskolerne i Esbjerg Kommune skal have etableret tonede linjer i udskolingen senest 1. august Børn og Familieudvalget godkender skolernes forslag til tonede linjer. Side 7

9 3. Ønsker skolebestyrelsen at etablere tonede linjer efter model 3 skal skolebestyrelsen søge Byrådet om dispensation hos Byrådet i forhold til at samle udskolingen på en matrikel. 4. Etableringen af tonede linjer i udskolingen skal ske inden for skolernes udmeldte økonomiske ramme. Bilag 1 Åben Opsummering af høringssvar - etablering af tonede linjer i folkeskolerne i Esbjerg Kommune /15 Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Afbud: Ingen Side 8

10 4. Godkendelse af "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen" med tilhørende bilag gældende pr. 1. august 2015 Dok.nr.: 3904 Sagsid.: 15/15365 Åben sag Indledning Ifølge Folkeskolelovens 41 skal kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten supplerer folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, kommunalbestyrelsens politiske beslutninger og mål og rammer for kommunens skolevæsen. I vedtægten fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere retningsliner for styrelsen af kommunens skolevæsen og i et bilag optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestruktur mv. Sagsfremstilling Som følge af den nye skolereform samt en række byrådsbeslutninger er der foretaget konsekvensrettelser i Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag gældende pr. 1. august Ovennævnte vedtægt samt bilag er endvidere blevet forenklet i forhold til tidligere, idet en række elementer som er beskrevet i folkeskoleloven er udgået ligesom der er taget udgangspunkt i ministeriets vejledning. Der er således ikke foretaget indholdsmæssige ændringer af vedtægten, der nødvendiggør høring af skolebestyrelserne. Lovgrundlag, planer mv. Folkeskoleloven Børn & Unge Politikken Politisk beslutningsgrundlag for implementering af Folkeskolereformen i Esbjerg Kommune Kompetencer Børn & Familieudvalget -> Økonomiudvalget -> Esbjerg Byråd Høring Jura s bemærkninger er indarbejdet i sagen. Indstilling Direktionen indstiller, at det indstilles til byrådet, at Side 9

11 Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag gældende pr. 1. august 2015 godkendes Bilag 1 Åben Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag og skoledistriktskort /15 Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Afbud: Ingen Side 10

12 5. Udvidelse af forsøgsordningen med gratis buskort pr. 1. september 2015 Dok.nr.: 4221 Sagsid.: 15/9326 Åben sag Indledning I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget blev det besluttet at indføre en forsøgsordning med gratis buskort til alle elever med over 2,5 km. mellem hjem og skole. Sagsfremstilling Ordningen er en udvidelse af Folkeskolelovens 26 bestemmelser om afstandskriterier og er kun for de elever som går på distriktsskolen (afdelingen nærmest bopælen). Skoler og Skoleadministrationen har fået en række henvendelser fra forældre som er uforstående over for gældende kriterier for buskort pr. 1. august Der henvises til Skoleadministrationens notat af 18. august 2015 vedrørende Forsøgsordningen med gratis buskort. På baggrund af en drøftelse på Børn & Familieudvalgets møde den 20. august 2015, har formanden på vegne af udvalget, jfr. Kommunestyrelseslovens 22, stk. 2 om formandsafgørelser godkendt følgende: Forsøgsordningen med gratis buskort udvides, med virkning fra 1. september 2015, til at omfatte samtlige Folkeskoleelever fra klasse som har over 2,5 km. mellem hjem og skole, uanset hvilken skole/afdeling de har valgt af Esbjerg Kommunes folkeskoler. Nugældende regler for 10. klasse forbliver uændret. Det vil sige eleverne skal have længere skolevej end 9 km. for at få fribefordring. Som det fremgår af notatet, vil Skoleadministrationen i samarbejde med Vej & Park følge udviklingen, herunder om der i løbet af efteråret kan opstå behov for indsættelse af dubleringsbusser. Børn & Familieudvalget orienteres såfremt dette er tilfældet. Lovgrundlag, planer mv. Folkeskoleloven Indstilling Direktion indstiller at formandsbeslutningen tages til efterretning. Side 11

13 Bilag 1 Åben Notat af 18. august 2015 vedr. udvidelse af forsøgsordningen med gratis bus_caseno _ _v1(2).pdf 2 Åben Formandsbeslutning. Udvidelse af forsøgsordningen med gratis buskort pr. 1. september 2015_CaseNo _ _v1(1).pdf / /15 Beslutning Børn & Familieudvalg den Taget til efterretning. Afbud: Ingen Side 12

14 6. Projektforslag og byggeprogram for nyt daginstitutionsbyggeri i Tjæreborg Dok.nr.: 3478 Sagsid.: 14/26036 Åben sag Indledning I 2014 blev der udarbejdet en masterplan, som beskriver tilstanden af bygningsmassen for kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen. Det fremgik heraf at der var nogle særligt tiltrængte byggerier, som blev anbefalet prioriteret højest til en ændring/renovering/tilbygning/nybygning. Ved budgetlægningen for godkendte Byrådet således at 3 særligt tiltrængte projekter skal igangsættes. Heriblandt nybyggeri af daginstitution i Tjæreborg, som erstatning for 2 andre ejendomme samt for pavillon ved Børnehusene i Tjæreborg, idet en dispensation for pavillonen udløber i oktober Byggeprogram for nybyggeriet forelægges hermed til Børn & Familieudvalget. Sagsfremstilling Byggeprogram er udarbejdet i samarbejde mellem dagtilbud, ledelsen i daginstitutionen og teknik&miljø, ejendomme. Det foreslåede byggeri i Tjæreborg indrettes til at indeholde 33 vuggestuebørn og 95 børnehavebørn. Nybyggeriet erstatter 3 øvrige bygninger tilknyttet Børnehusene i Tjæreborg: lejemål på Kærvej (som opsiges), bygning på Kærhaven (som forsøges solgt) samt den midlertidigt opstillede pavillon på Jens Kusks Vej (som opsiges og fjernes). Den permanente ejendom på Jens Kusks Vej vil efter nybyggeriet fortsat være en del af Børnehusene i Tjæreborg, og herefter huse ca. 60 børnehavebørn. Byggeriet er beskrevet i byggeprogrammet så det følger Sektorplan for dagtilbud. Børnehusene i Tjæreborg er i 2015 normeret til at huse 32 vuggestuebørn og 127 børnehavebørn. Når byggeriet står færdigt kan Børnehusene i Tjæreborg huse i alt 33 vuggestuebørn og 155 børnehavebørn. I vurderingen af kapacitetsbehov er inddraget befolkningsprognoserne, så byggeriet forventes at afhjælpe det kapacitetspres der har været i Tjæreborg de seneste år, og ses fremover ved uændret bygningsmasse. Med byggeprogrammet i Tjæreborg ønskes etableret en bæredygtig daginstitution, som skaber de optimale rammer for leg, læring og socialt samvær såvel ude som inde, et godt sted at arbejde for de ansatte samt en spændende arkitektur, der med materialer, formgivning og energimæssige tiltag skaber en nytænkende bygning. Nytænkning skal være med indarbejdelse af bæredygtige og miljørigtige løsninger samt grønne tiltag i byggeriet. Daginstitutionen skal give børnene gode betingelser for udvikling, leg, læring og trivsel ved at indrette lokalerne til brug for aktiviteter der stimulerer børnene både motorisk, sprogligt, intellektuelt, socialt og følelsesmæssigt. Side 13

15 Daginstitutionen skal, trods det store antal børn under samme tag, indrettes som det små i det store, så der er små lukkede områder/afdelinger afgrænset i forhold til resten af huset. Placering af lokalerne skal som udgangspunkt give mulighed for fremtidig udvidelse, hvis behov skulle vise sig. Der kan forekomme få ændringer til vedlagte byggeprogram, ligesom udbudsdelen ikke er færdigredigeret. Til byggeri af ny daginstitution i Tjæreborg var i den oprindelige lokalplan anvist et område på Ejlif Krogagersvej, som var for lille i forhold til behovet. Et nyt og udvidet areal på i alt m2 i samme område forelægges ved lokalplantillæg den 8. september Byggeprogrammet er således under forudsætning af at lokalplanen vedtages. Lovgrundlag, planer mv. Dagtilbudsloven Sektorplan for Dagtilbud Økonomi Til budgetlægningen for blev afsat samlet 21 mio. kr. til særligt tiltrængte byggerier. Herudaf var forventet 16 mio. kr. til nybyggeri i Tjæreborg, men en beregning ud fra nye estimerede børnetal har ændret den forventede anlægsudgift til 20 mio. kr. ved et standard daginstitutionsbyggeri. Finansiering af i alt 20 mio. kr. foreslås ved 16 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til masterplanprojekter i budget 2016, samt 4 mio. kr. af rådighedsbeløb afsat under Økonomiudvalget til strukturændringer i dagtilbud i Såfremt de miljømæssige- og grønne tiltag ikke kan holdes inden for den estimerede økonomiske ramme, prioriterer Teknik & Byggeudvalget tiltagene. Personaleforhold Personale i de nuværende ejendomme på Kærvej og Kærhaven samt pavillon ved Jens Kusks Vej vil blive samlet i det nye daginstitutionsbyggeri i Tjæreborg. Der er i forslaget kalkuleret med et drifts-rationale ved sammenlægning til en stor daginstitution. Kompetencer Børn & Familieudvalg > Teknik & Byggeudvalg > Økonomiudvalg > Byråd Planmæssige konsekvenser Den udvidede byggegrund på m2 i Tjæreborg forelægges i lokalplanforslag politisk i september måned. Igangsætning af projektet er derfor under forudsætning af at lokalplanen vedtages. Konsekvenser for andre udvalg Sagen behandles i Teknik & Byggeudvalget Side 14

16 Høring Sagen har været til udtalelse i fællesforvaltningen og i ejendomme. Evt. bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. Vurdering herunder alternativer En samling af børn fra 3 nuværende lokationer til nybyggeri på en adresse i Tjæreborg forventes at give forbedret ressourceudnyttelse af personale, lokaler mv. Indstilling Direktionen indstiller til Børn & Familieudvalget, at byggeprogram for nybyggeri for Børnehusene i Tjæreborg godkendes under forudsætning af at lokalplanen for området vedtages og at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at der meddeles en projekteringsbevilling på i alt 2,0 mio. kr. i 2015 finansieret af afsat rådighedsbeløb på 16,0 mio. kr. til masterplanprojekter i Bilag 1 Åben Byggeprogram Børnehusene i Tjæreborg /15 Beslutning Børn & Familieudvalg den Godkendt. Afbud: Ingen Side 15

17 7. Sundhedspolitiske handleplaner Dok.nr.: 4235 Sagsid.: 14/20171 Åben sag Indledning I forlængelse af den politiske godkendelse af Sundhedspolitik er der udarbejdet handleplaner for hvert af politikkens indsatsområder. Sagsfremstilling I forlængelse af den politiske godkendelse af Sundhedspolitik har Sundhed & Omsorg, i samarbejde med den interne sundhedspolitiske gruppe på tværs af forvaltninger, nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra samtlige af kommunens forvaltninger. Arbejdsgrupperne har i løbet af maj og juni måned udarbejdet handleplaner for politikkens tværgående indsatsområde omkring Sunde gravide og småbørn samt for hver af politikkens øvrige 5 indsatsområder: Rygning, overvægt, lidelser i muskler og led, mental sundhed og alkohol (se bilag). Der er i handleplanerne udarbejdet forslag til følgende indsatser: Sunde gravide og småbørn Med baggrund i den tilgængelige viden omkring epi-genetik dvs. sammenhængen mellem moderens livsstil under graviditeten og barnets sundhed senere i livet, foretages en analyse af, hvordan denne viden kan anvendes i praksis Rygning Fælles vision for røgområdet i Esbjerg Kommune herunder: Partnerskaber med private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, frivillige foreninger, kulturinstitutioner mfl. Røgfrie legepladser Bred implementering af et koncept udviklet til forebyggelse af rygestart i folkeskolens klassetrin (der er tale om det allerede afprøvede koncept X:IT) Større promovering af de nationale kampagner Kommunale frontmedarbejdere uddannes til at kunne varetage korte, motiverende samtaler med borgere om rygestop Samarbejde med almen praksis, Sydvestjysk Sygehus og apoteker om implementering af den korte henvisningssamtale Side 16

18 Samarbejde med samtlige ungdoms- og videregående uddannelser om rygestop og røgfrihed Overvægt Flerstrenget indsats i lokalområdet Sønderris omhandlende kost og fysisk aktivitet herunder: Fremme tilgængeligheden af sund mad og drikke Informationskampagne om muligheder for fysisk aktivitet i det offentlige rum Indtænke brug af app til fysisk aktivitet i de grønne områder Sundhedscertificering af kommunale institutioner Udvide folkeskolens fokus på teori og praksis om sundhed, kost og fysisk aktivitet i alle relevante fag Gøre brug af grønne områder i idrætsundervisningen Fokus på sund mad i institutioner Udvikle et bæredygtigt tilbud i samarbejde med det frivillige foreningsliv til overvægtige voksne borgere Eksisterende tilbud til børn og unge understøttes herunder: Samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Overvægtsambulatoriet på SVS Børne- og Ungeafdeling Fit for kids Lidelser i muskler og led Flerstrenget indsats i forhold til lidelser i muskler og led herunder: En konference målrettet private virksomheder og offentlige institutioner med henblik på indgåelse af partnerskaber Informationskampagne På baggrund af ovenstående vurderes det, hvorvidt der skal udvikles tilbud til udvalgte målgrupper. Mental sundhed Flerstrenget indsats i forhold til mental sundhed indeholdende: En konference målrettet private virksomheder og offentlige institutioner med henblik på indgåelse af partnerskaber Side 17

19 Informationskampagne På baggrund af ovenstående flerstrengede indsats vurderes det, hvorvidt der skal udvikles tilbud til udvalgte målgrupper. Alkohol Familieorienteret alkoholbehandling Lancering af alkoholkampagner Kompetencer Direktion > Sundhed & Omsorgsudvalg > Økonomiudvalg Indstilling Direktionen indstiller, at: Sundhed & Omsorgsudvalget sender sagen i høring i samtlige fagudvalg med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Bilag 1 Åben Handleplan for indsatsområdet Mental sundhed /15 2 Åben Handleplan for indsatsområdet Overvægt /15 3 Åben Handleplan for indsatsområdet Rygning /15 4 Åben Handleplan for indsatsområdet Sunde gravide og småbørn /15 5 Åben Handleplan for indsatsområdet Lidelser i muskler og led /15 6 Åben Handleplan for indsatsområdet alkohol /15 7 Åben Sundhedspolitikken - Sundhedspolitik 2015 til Dorte /15 Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den Godkendt. Afbud: Ingen Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den Godkendt. Afbud: Ingen Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den Godkendt, idet Kultur & Fritidsudvalget samtidig tilkendegiver, at de sammen med Børn & Familieudvalget og Teknik & Byggeudvalget har igangsat en proces med at udvikle og implementere en række af handleplanernes anbefalinger. Tommy Noer (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Side 18

20 Afbud: Ingen Beslutning Børn & Familieudvalg den Udkast til høringsforslag fra Børn & Familieudvalget udarbejdes. Afbud: Ingen Side 19

21 8. Information, forespørgsler og orientering Dok.nr.: 4233 Sagsid.: Åben sag Indledning Folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud Brev fra Ministeriet - skoleområdet Bilag 1 Åben Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud, august /15 Beslutning Børn & Familieudvalg den Orientering givet. Afbud: Ingen Side 20

22 9. Lukket - Information, forespørgsler og orientering Dok.nr.: 4234 Sagsid.: Lukket sag Side 21

23 Bilagsliste 2. Strategi for overgange mellem ungdomsuddannelser og grundskolen - til høring 1. Bilag - udkast til strategi for overgange mellem grundskolen og ungdomsuddannelser (214101/15) 3. Implementering af folkeskolereformen - etablering af tonede linjer i udskolingen i Esbjerg Kommunes folkeskoler 1. Opsummering af høringssvar - etablering af tonede linjer i folkeskolerne i Esbjerg Kommune (222076/15) 4. Godkendelse af "Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen" med tilhørende bilag gældende pr. 1. august Vedtægt for styrelsen af Esbjerg Kommunes Skolevæsen med tilhørende bilag og skoledistriktskort (221180/15) 5. Udvidelse af forsøgsordningen med gratis buskort pr. 1. september Notat af 18. august 2015 vedr. udvidelse af forsøgsordningen med gratis bus_caseno _ _v1(2).pdf (226533/15) 2. Formandsbeslutning. Udvidelse af forsøgsordningen med gratis buskort pr. 1. september 2015_CaseNo _ _v1(1).pdf (226530/15) 6. Projektforslag og byggeprogram for nyt daginstitutions-byggeri i Tjæreborg 1. Byggeprogram Børnehusene i Tjæreborg (218543/15) 7. Sundhedspolitiske handleplaner 1. Handleplan for indsatsområdet Mental sundhed (184917/15) 2. Handleplan for indsatsområdet Overvægt (184913/15) 3. Handleplan for indsatsområdet Rygning (184909/15) 4. Handleplan for indsatsområdet Sunde gravide og småbørn (184908/15) 5. Handleplan for indsatsområdet Lidelser i muskler og led (184905/15) 6. Handleplan for indsatsområdet alkohol (184898/15) 7. Sundhedspolitikken - Sundhedspolitik 2015 til Dorte (100451/15) 8. Information, forespørgsler og orientering 1. Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud, august 2015 (217772/15) Side 22

24 Underskriftsblad Diana Mose Olsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) Jens Vind (V) Sarah Nørris (Ø) Bente Bendix Jensen (I) Annemette Knudsen Andersen (V) Søren Heide Lambertsen (A) Side 23

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg Referat til Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Jakob Lose, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Børn & Familieudvalg den 07-05-2015. 2. Regnskaber 2014 for selvejende daginstitutioner.

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Børn & Familieudvalg den 07-05-2015. 2. Regnskaber 2014 for selvejende daginstitutioner. Børn & Familieudvalg 07.05.15 Diana Mose Olsen(F), Jesper Frost Rasmussen (1. Viceborgmester)(V), Jens Vind(V), Sarah Nørris(Ø), Bente Bendix Jensen(V), Annemette Knudsen Andersen(V), Søren Heide Lambertsen(A),

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:00 Mødet afsluttet: kl. 17:20 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 09. april 2014 Mødetidspunkt 07.30 Mødelokale D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget den 09. april

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 14. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 14 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 1. februar 2007. Mødet startede kl. 9.05 og sluttede kl. 11.50 Lone Hansen deltog fra kl. 9.30 Der var afbud

Læs mere

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne.

Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Høring vedrørende forslag til ny skolestruktur i Rønne. Kommunalbestyrelsen har den 19. november 2015 besluttet at sende nedenstående forslag til den fremtidige skolestruktur i Rønne i høring. I henhold

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.11.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud Bente Bendix Jensen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Kvalitetskontrakt, der offentliggøres

Læs mere

Referat. fra Børn & Familieudvalg

Referat. fra Børn & Familieudvalg Referat fra Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:30-12:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Egeknoppen, Egedalvej 7-9, Grimstrup, 6818 Årre Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. december 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Borgmesterens mødelokale Deltagere: Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Freddie

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende René Læssøe Andersen %

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 6. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:00 18:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie Fog,

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg Referat til Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Jakob Lose, Annemette Knudsen Andersen, Tommy Noer,

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse 10. klassecentret Esbjerg Kommune Ribe Bramming Esbjerg En ny start på din videre uddannelse 10. klassetilbuddet i Esbjerg Kommune i skoleåret 2014/2015 Nyt miljø Nye fag Nye Lærere Nye kammerater Nye

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling:

Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling: Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling: 2.2.1. Bedre mulighed for valgfag Gældende regler I dag har eleverne efter folkeskolelovens 9 mulighed for at vælge valgfag på

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg

Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg Nr. Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 EUD 10 0,000 0,250 0,250 0,250 0,250 1 2 Projekt "Jeg bor ved Vadehavet" 0,000

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Referat d. 9. april 2015. Fællesbestyrelsen

Referat d. 9. april 2015. Fællesbestyrelsen Referat d. 9. april 2015 Møde : 07, skoleåret 20142015 Sted : Allingåbroskolen, lokale 06 Den : 15. april 2015 Tidsrum : Kl. 18.3020.30 Birte Kjeldsen Fællesbestyrelsen Hilde Marie Søgaard Jan Salling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2008 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.30-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 28-08-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Orientering til skolebestyrelserne

Orientering til skolebestyrelserne 06. maj 2015 Orientering til skolebestyrelserne Tak til alle, der har taget aktivt del i at udvikle idéer til en strategi for Folkeskolen i Silkeborg frem mod år 2021. Børne- og Ungeudvalget har nu kigget

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-10-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-10-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup Møde slut: 16:55 Afbud: Børge Olsen Fraværende: Onsdag den 0710 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Nærdemokratiudvalget Beslutningsprotokol 19-10-2015 16:30 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningens dagsordenspunkter:

Skole- og Kulturforvaltningens dagsordenspunkter: Forum Fælles Rådgivende Organ Tid Tirsdag den 27.03. 2012, kl. 17-19 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Mødelokale 2 Deltagere Afbud Thomas Krarup, SKU Rasmus Brask, SKU Hans Henrik Henriksen, SKU Daniel

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere