Ansvarsforsikring for boligselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarsforsikring for boligselskaber"

Transkript

1 Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen juridiske enhed. Det erstatningsansvar som forsikringstager i sin egenskab af boligselskab kan ifalde overfor afdelinger, lokale boligselskaber og/eller tredjemand. Forsikringen dækker endvidere forretningsføreransvaret, idet omfang boligselskabet er erstatningsansvarlig herfor eller hæfter som arbejdsgiver for dette ansvar. 2. UDet personlige erstatningsansvar. Det erstatningsansvar som medlemmer af bestyrelsen i boligselskabet og/eller afdelingerne, medlemmer af direktionen i boligselskabet og forretningsføreren i boligselskabet personligt kan ifalde, når dette erstatningsansvar skyldes ansvarspådragende forhold, som disse personer har udvist i deres egenskab af bestyrelsesmedlem i boligselskabet eller afdelingerne, eller direktionsmedlem eller forretningsfører i/for boligselskabet. Såvel nuværende som fratrådte bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af direktionen og forretningsfører er omfattet af forsikringen. 2.0 Geografisk område Medmindre andet fremgår af policen, dækker forsikringen alene skader indtruffet i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), og det er en betingelse, at boligselskabet, afdelingerne og alle administrerede ejendomme er beliggende i Danmark (excl. Grønland og Færøerne). 3.0 Dækningssum Den på policens forside anførte dækningssum udgør ss maksimale forpligtelse for alle erstatningskrav, som er rejst inden for det enkelte forsikringsår. Dækningssummen pr. skade udgør forsikringsselskabets maksimale forpligtelse pr. krav uanset om dette gøres gældende overfor såvel boligselskabet jf. pkt. 1, stk. 1 og/eller bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer og/eller forretningsfører personligt jf. pkt. 1, stk. 2., generalagenturet for Danmark

2 Side 2 af 8 8BPkt. 3.0 fortsat Såfremt et erstatningskrav udspringende af de samme eller væsentligt de samme forhold kan rejses såvel overfor den juridiske enhed jf. pkt. 1.1 og overfor personer, jf. pkt. 1.2 dækker forsikringen alene erstatningskravet med den dækningssum, der er til rådighed under dækningen jf. pkt Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse, der pådrages med Selskabets godkendelse, dækkes med indtil 25 % af den på policens forside anførte dækningssum, selvom dækningssummen derved overskrides. Er dækningssummen mindre end et Urejst erstatningskravu, dækkes alene de omkostninger, der står i forhold til den på policen anførte dækningssum, dog således at eventuelt tilkendte sagsomkostninger fragår den del af omkostningerne, som sikrede efter det ovenstående selv hæfter for. Er dækningssummen mindre end Uidømte erstatningsbeløbu, dækkes dog alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, beregnet som forholdet mellem det erstatningsbeløb, som Selskabet skal betale, og den samlede idømte erstatning. Tilsvarende gælder ved forlig og voldgiftskendelser Undtagelser Undtaget fra forsikringsdækningen er: 0BA. Videregående ansvar Krav som alene støtter sig på, at sikrede har påtaget sig forpligtelser, der er videregående, end hvad der efter almindelige erstatningsregler er gældende for virksomhed af den pågældende art. Tilsvarende gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der overstiger den, der skulle have været erlagt, dersom pågældende tilsagn ikke var givet. B. Køb, salg og formidling af ejendomme Krav vedrørende køb, salg og formidling af ejendomme, bortset fra køb, salg og formidling af ejendomme, når dette sker som led i driften af boligselskabet. Sikredes sælgeransvar, hvorved forstås det ansvar en sælger af ejendomme har overfor ejendommens nuværende eller senere købere, er aldrig dækket af denne forsikring., generalagenturet for Danmark

3 Side 3 af 8 C. 7BFinansiel og investeringsmæssig rådgivning Krav vedrørende investeringsrådgivning og finansiel rådgivning, bortset fra ansvar for rådgivning, som det normalt påhviler et boligselskabet at foretage. 1BD. 2BE. 3BF. Varetægt Krav vedrørende skade på eller tab vedrørende ting som er betroet sikrede eller beror hos sikrede eller dennes personale. Visse former for tilregnelse Sikredes forsætlige forvoldelse af skade eller tab. Undtagelsen begrænser ikke andre sikredes ret til dækning. Person- og tingskader Krav vedrørende person- og/eller tingskader herunder forureningsskader, skader eller tab som følge af person- og/eller tingskader herunder forureningsskader, samt tab som følge heraf og udgifter til afværgelse heraf. Såfremt forsikringen er udvidet til at dække ansvar for teknisk rådgivning og bistand, dækker forsikringen dog ansvar for skade på personer og ting, når ansvaret udspringer af den professionelle ydelse. 4BG. Blandede interesser Krav mod boligselskabet vedrørende administration af ejendomme, når boligselskabet ejer mere end 50 % af ejendommen/ejendommene. Boligselskabet på den ene side og enhver afdeling eller lokalt boligselskab på den anden side anses ikke for at have sådanne økonomiske eller andre fælles interesser, således at et erstatningskrav rejst af det lokale boligselskab og/eller afdelingen overfor boligselskabet med denne begrundelse kan undtages fra forsikringens dækning. Denne undtagelse gælder alene for ansvar som den juridiske enhed ifalder, og gælder således ikke for ansvar som sikrede personligt kan ifalde. 5BH. 6BI. Indirekte tab Ansvar for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bøder Krav vedrørende bøder eller tilsvarende, hvadenten disse tilfælder private eller det offentlige., generalagenturet for Danmark

4 Side 4 af 8 J. Byggesagsstyring Medmindre forsikringen udtrykkeligt er udvidet til at dække ansvar for byggesagsstyring, byggesagsadministration og bygherrerådgivning, er dette ansvar ikke omfattet af denne forsikring. Ved denne undtagelse forstås en hvilken som helst rådgivning og bistand i forbindelse med en konkret byggesag være sig nybyggeri, tilbygning, renovering mv. Forsikringen er alene udvidet hermed, såfremt policen bærer påtegning herom med henvisning til disse betingelsers pkt K. Teknisk rådgivning og bistand Medmindre denne forsikring udtrykkeligt er udvidet til at dække ansvar for teknisk rådgivning og bistand, er dette ansvar ikke omfattet af forsikringen. Forsikringen omfatter dog ansvar i denne forbindelse uden udvidelse, når ansvaret vedrører mindre projekter og vedligeholdelsesarbejder, hvortil særlig teknisk ekspertise ikke er påkrævet, og under forudsætning af at værdien af arbejdet (entreprisesummen) ikke overstiger kr , idet dækningen herfor alene sker under de betingelser og med de begrænsninger der fremgår af pkt. 9.3 litra c) i). Forsikringen er alene udvidet hermed, såfremt policen bærer påtegning herom med henvisning til disse betingelsers pkt L. Generelle forpligtelser og ansvar Denne forsikring dækker ikke boligselskabets, det lokale boligselskabs eller den lokalafdelings ansvar for forpligtelser, der udspringer af andre forhold, end aktiviteten som boligselskab herunder som professionel administrator af fast ejendom samt den accessoriske virksomhed, som boligselskabet lovligt driver, og i det omfang forsikringen er udvidet til at dække dette ansvar for teknisk rådgivning og bistand og ansvar for byggesagsstyring, byggesagsadministration og bygherrerådgivning. Således dækker forsikringen ikke boligselskabets, det lokale boligselskabs eller den lokale afdelings almindelige forpligtelser f.eks. i forhold til leverandører, ansatte, lejere mv. M. Bygherreansvar Denne forsikring dækker ikke ansvar sikrede pådrager sig i egenskab af nuværende eller tidligere bygherre (bygherreansvar). N. Asbest Denne forsikring dækker ikke krav, der direkte eller indirekte er forårsaget af asbest, uanset dette stofs form eller mængde og uanset hvorledes dette stof har forårsaget erstatningskravet., generalagenturet for Danmark

5 Side 5 af Moms (merværdiafgift) Merværdiafgift i henhold til lovbekendtgørelse nr. 140 af 26 februar eller senere lovbekendtgørelser der træder i stedet for eller ændrer denne - bæres af sikrede i det omfang, denne kan fratrække dette i sit momsregnskab overfor Told- og Skattevæsenet. 6.0 Selvrisiko Den på policen anførte selvrisiko gælder for ethvert krav anmeldt under denne forsikring. Selskabet deltager ikke i behandling af krav, der ikke overstiger selvrisikoen, og sikrede bærer således selv alle omkostninger, renter mv. i denne forbindelse. Såfremt kravet overstiger selvrisikoen, beregnes der ikke selvrisiko af omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse. 7.0 Forsikringstid Forsikringen dækker erstatningsansvar, når kravet rejses mod sikrede i forsikringstiden. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af policen, dækker forsikringen alene ansvarspådragende forhold udvist i forsikringstiden. Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a) det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlig henvendelse i anledning af en skade med krav om erstatning, b) det tidspunkt hvor forsikringstageren eller den, hvem det påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, at der er indtrådt en skade eller et tab, der kan medføre et krav. Forsikringen dækker ikke krav, der anmeldes til Selskabet senere end 6 måneder efter forsikringens ophør. 8.0 Serieskade Et erstatningskrav der efter pkt. 7 er rejst mod sikrede i anledning af flere skader forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. pkt. 7. Såfremt det til grund for serieskadekravet liggende ansvarspådragende forhold er udvist før forsikrings ikrafttræden, dækker forsikringen ingen del af serieskadekravet, jf. pkt. 7., generalagenturet for Danmark

6 Kriminalitetsforsikring Byggesagsstyring, Side 6 af Udvidelser Policen er udvidet til at dække følgende forhold, dog alene såfremt policen bærer skriftelig påtegning herom, angående den enkelte udvidelse pkt. 9.1 pkt For disse udvidelser gælder nærværende almindelige betingelser, medmindre disse betingelser er ændret ved de for udvidelserne nedenfor gældende særlige betingelser. 9.1 U Denne forsikring er udvidet til at dække boligselskabets, lokale boligselskabers eller afdelingers formuetab som følge af kriminelle handlinger eller undladelser. Dækningens omfang fremgår i sin helhed og alene af almindelige betingelser for kriminalitetsforsikring KR Dækningen omfatter ikke ansvar for kriminelle handlinger eller undladelser udvist før forsikringens ikrafttræden, medmindre andet fremgår af policen. 9.2 U byggesagsadministration og bygherrerådgivning Policen er udvidet til at dække byggesagsstyring, byggesagsadministration, og bygherrerådgivning hvorved forstås administration i forbindelse med konkrete byggesager, herunder administration i henhold til Lov om offentlig byfornyelse eller til Lov om offentlig byfornyelse. Det er en betingelse for udvidelsen, at sikrede er tilstrækkelig teoretisk og praktisk kvalificeret til at gennemføre styring af byggesager, administrationen af byggesagen og rådgivningen af bygherren. Det er endvidere en betingelse, at opgaven henhører under en særlig vedrørende projektet indgået aftale om byggesagsstyring, byggesagsadministration og/eller bygherrerådgivning samt at sikredes ydelser er præcist afgrænset i aftalen, herunder at det utvetydigt af aftalen fremgår, hvilket projekt aftalen angår, således at der ikke består nogen tvivl om, hvad sikredes forpligtelser i denne forbindelse udgør. Udvidelsen omfatter endvidere ikke tilsagn om tid eller pris vedrørende et byggeprojekts gennemførelse., generalagenturet for Danmark

7 Side 7 af 8 Ansvar for krav vedrørende fristspring i forbindelse med forældelse af krav, der såfremt forældelsen ikke var indtrådt, kunne gennemføres mod rådgivere, leverandører eller entreprenører af bygherren eller andre, er alene dækket af forsikringen, såfremt sikrede godtgør, at sikrede på tilfredsstillende vis har overvåget sådanne frister eksempelvis ved anvendelse af wake-up system, opdatering af fristkalender eller på lignende måde - med henblik på at forhindre at fristen for afbrydelse af forældelse jf. ABR 89, AB 92 eller lignende springer. 9.3U Tekniske rådgivning og bistand Forsikringen er udvidet til at dække sikredes tekniske rådgivning og bistand, herunder projektering, fagtilsyn og udarbejdelse af energirapporter. Det er en betingelse for denne udvidelse: a) At teknisk rådgivning og bistand sker af eller under ansvar af en arkitekt, en bygningskonstruktør eller en ingeniør, hvorved forstås personer, der har gennemført uddannelse ved uddannelsesinstitutioner i Danmark angående disse fag. Hvad angår ingeniørmæssig rådgivning og bistand, er det endvidere en betingelse, denne er foretaget af eller under ansvar af en ingeniør. b) At udarbejdelse af energirapporter og/eller energiledelsesrapporter sker af godkendt energikonsulent og/eller godkendt energiledelseskonsulent. c) At sikrede ikke selv tillige forestår entreprise eller leverance på baggrund af den af denne udvidelse omfattede tekniske rådgivning og bistand. d) At ansvaret for enhver teknisk rådgivning og bistand er begrænset jf. ansvarsbegrænsningerne i ABR. 89 pkt Udvidelsen omfatter ikke: e) Tilsagn om tid eller pris vedrørende gennemførelsen af en byggesag. f) Ansvar vedrørende immaterielle rettigheder. g) Ansvar for eksperimenter ved anvendelse af uprøvede materialer, konstruktioner eller arbejdsmetoder, for hvis anvendelse der ikke foreligger godkendelse fra byggeautoriteter, eller som ikke er alment anerkendte i den pågældende branche. h) Ansvar i forbindelse med projektering af kraftværker, dæmninger, broer, tunneler eller opmåling af landarealer., generalagenturet for Danmark

8 Side 8 af 8 i) Udarbejdelse af tilstandsrapporter jf. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Anden forsikring for samme interesse I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold Præmier Præmien fremgår af policen og er forfalden til betaling på policens hovedforfaldsdato, medmindre anden frist er ydet i forbindelse med betalingen. Påkrav jf. Forsikringsaftaleloven sendes til den af forsikringstageren oplyste betalingsadresse. Betaler forsikringstager ikke præmien senest på den betalingsdatoen, fremsender selskabet rykkerskrivelse herom tidligst 14 dage efter betalingsdatoen, med angivelse af konsekvenserne såfremt præmien fortsat ikke betales. Betales præmien ikke efter denne rykker, vil forsikringens dækning og forsikringsaftalen uden yderligere varsel ophører 14 dage efter udsendelsen af første rykkerskrivelse. Selskabet kan beregne et rykkergebyr på kr. 100,-, såfremt betaling ikke er sket ved udløbet af den på girokortet anførte betalingsfrist Forfaldsdag og betalingsfrist Forsikringspræmiens forfaldsdato er den eller de datoer, der er angivet på policeforsiden. Denne eller disse forfaldsdatoer forbliver i Forsikringsaftalelovens forstand uændrede, uanset om der indrømmes forsikringstageren en betalingsfrist, der er forskellig fra denne eller disse datoer Forsikringens opsigelse eller forlængelse Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for 1 år ad gangen Værneting og lovvalg Tvist vedrørende denne forsikringsaftale afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Som værneting for tvister vælges Københavns Byret eller Østre Landsret., generalagenturet for Danmark

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39 Side 31 af 39 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - udgifter til genhusning af lejere, der må fraflytte boligen på grund af en dækningsberettiget skade på

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12.

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12. dqn POLICE Udskrevet den: 30,1 2.98 G/F "Gårdhuskvarter v/ J Varding Hvidtjprnen 38 279L DragQr Vtt ' Ansvar for Erhverv Produktnr.: AN1-E Policenr.: 663 183 985 1 Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket

Læs mere

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Kolonihaveforbundet For Danmar Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR Ja 01.01.2004

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere