LOKALPLAN CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG"

Transkript

1 LOKALPLAN CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001

2 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning, stie, veje osv. skal anvendes, placees og udfomes inden fo et bestemt omåde. Lokalplanen bestå af en edegøelse og lokalplanbestemmelsene med vejledende foklainge. I edegøelsen fotælles kot om de eksisteende fohold inden fo og omking lokalplanomådet samt om, hvodan lokalplanen foholde sig til den øvige planlægning. Lokalplanbestemmelsene e bindende. Illustatione samt tekst skevet i kusiv ha til fomål at foklae og illustee lokalplanbestemmelsene. Efte Planloven ha byådet pligt til at udabejde en lokalplan: - nå det e nødvendigt fo at sike kommuneplanens vikeliggøelse, - inden støe byggei, anlægsabejde elle udstykning kan sættes i gang. Fomålet med lokalplanpligten e at opnå støe sammenhæng i planlægningen og inddage bogene hei. Et lokalplanfoslag skal defo offentliggøes i mindst 8 uge. Heefte vudee byådet eventuelle indsigelse og ændingsfoslag og vedtage planen endeligt. Lokalplanens etsvikninge e næmee omtalt i lokalplanen. Ydeligee oplysninge Aalbog Kommune Teknisk Fovaltning Vestebo 14 Postboks Aalbog Telefon Fosidebilledet vise Vestbjeg Lavpis, de e beliggende syd fo Jøgen Steins Vej. Aalbog Kommune

3 Indholdsfotegnelse Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Redegøelse Lokalplanens fomål...5 Lokalplanomådet...6 Lokalplanomådets omgivelse...6 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...6 Kommuneplanen...6 Lokalplan Tekniske anlæg...7 Miljøfohold...7 Tilladelse elle dispensatione fa ande myndighede...7 Lokalplanen Indledning Fomål Omåde og zonestatus Aealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placeing og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede aeale Veje, stie og pakeing Tekniske anlæg Gundejefoening Betingelse fo, at ny bebyggelse må tages i bug...12 Foholdet til eksisteende lokalplan...13 Retsvikninge...14 Vedtagelse...14 Tinglysning...15 Bilag Ehvevskategoie, Bilag A...17 Støj fa ehvev, Bilag B...21 Matikelkot... Bilag 1 Aealanvendelse... Bilag 2 Aalbog Kommune

4

5 Redegøelse Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Blomstebakken Nod Jøgen Steins Vej Mejlstedvej Vestbjeg Landevej Lokalplanomådets afgænsning, mål 1:4.000 Lokalplanens fomål Lokalplanen e udabejdet fo at sike et aktuelt ønske fa købmanden i Vestbjeg om at kunne udvide sin butik. Lokalplanen estatte en tidligee lokalplan delvist, da købmandens byggeønske ikke kan gennemføes inden fo ammene af denne lokalplan. Ligeledes sike lokalplanen ønsket om at kunne opføe et bibliotek ved Jøgen Steins Vej, sike et centalt beliggende aeal til tovedannelse samt sike stifobindelse til de omkingliggende omåde. Juni

6 Redegøelse Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Lokalplanomådet Lokalplanomådet e beliggende i byzone i den sydvestlige del af Vestbjeg og afgænses som vist på ovesigtskotet side 5. Den nodlige del af omådet indeholde en ække centefunktione, bl.a. e de i bebyggelsen nod fo Jøgen Steins Vej, udove bolige, bl.a. posthus, bank, fosikingskonto og pizzaia. Syd fo Jøgen Steins Vej e de købmand, og ud mod Mejlstedvej ha Novejfa konto. Jøgen Steins Vej fungee som adgangsvej til boligomådet omking Gyldenisvej. Lokalplanomådets omgivelse Vestbjeg e beliggende umiddelbat vest fo Hamme Bakke på sydsiden af en bakke, de stige fa Mejlstedvej og mod nod. Syd fo Mejlstedvej flade landskabet ud i slettelandet, hvo de tidligee va mose. Lokalplanomådet e mod nod og vest omgivet af et stot homogent pacelhusomåde, de ovevejende e blevet udbygget i 60'ene og 70'ene. På den gamle spotsplads, umiddelbat mod øst, e et nyt omåde med andelsbolige ved at blive ealiseet. Længee mod nod ligge Vestbjeg Skole og idætsfacilitete. Disse e fobundet med pacelhusomådet med stie. Syd fo lokalplanomådet løbe Mejlstedvej, de fungee som omfatsvej syd om Vestbjeg og fobinde landevejen mod øst med Bakmøllevej mod nod. Syd fo Mejlstedvej e de boldbane, bibliotek og klubfacilitete. Biblioteket ha udtykt ønske om at flytte til en mee cental placeing i centeomådet ved Jøgen Steins Vej. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanomådet e omfattet af kommuneplanens ammeomåde C1, Vestbjeg Vest. Fo C1 e omådets hovedanvendelse fastlagt til bolige (åben-lav/tæt-lav bebyggelse) samt butikke. Bebyggelsespocenten må ikke ovestige 40. Rammen beskive i bestemmelsen om det tafikale ønsket om at styke Jøgen Steins Vej som centegade og bindeled mellem købmand og evt. femtidigt bibliotek mod syd og de øvige butikke/seviceviksomhede mod nod. Lokalplanen e i oveenstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanomådets sevice- og pakeingsgade mellem Mejlstedvej og Jøgen Steins Vej. I kommuneplanammen e de henvist til bilag A, Ehvevskatagoie og bilag B, Støj fa ehvev. Disse bilag e i elevant omfang medtaget i lokalplanen. 6 Juni 2001

7 Redegøelse Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Lokalplan , Cente- og Boligomåde ved Mejlstedvej, Vestbjeg Med byådets endelige vedtagelse af lokalplan ophæves den del af lokalplan , de e omfattet af nævæende lokalplan. Tekniske anlæg Ny bebyggelse må ikke uden Aalbog Kommunes tilladelse tages i bug, fø den e tilsluttet et kollektivt vamefosyningsanlæg efte kommunens anvisning. Tilladelse elle dispensatione fa ande myndighede De kan ikke uden samtykke fa politiet gives tilladelse til udføelse af vejanlæg m.m., de kan have væsentlig betydning fo fædslens sikkehed og afvikling (se fædselslovens 100). Miljøfohold A. Gundvand Omådet ligge i beskyttelseszone fo vandindvinding, hvofo gundvandet skal beskyttes mod fouening. B. Kloakeing Lokalplanomådet e omfattet af kommunens spildevandsplan. Delomåde A e fælleskloakeet, og delomåde B e sepaatkloakeet. Spildevandet ledes til den afskæende ledning Tylstup-Vestbjeg-Vodskov og videe unde fjoden til ensning på Renseanlæg Øst. Unde egn udledes ovefladevand og opspædt spildevand via Fyldgøften til Lindholm Å. C. Jodfouening De e ikke kendskab til, at de inden fo lokalplanomådet e deponeet affald elle ha væet aktivitete, de kan havde givet anledning til fouening af joden. Hvis de i fobindelse med bygge- og anlægsabejde konstatees tegn på jodfouening, skal abejdet standses og kommunens tekniske fovaltning undeettes. Amtsådet vudee, om de skal fastsættes vilkå fo det videe abejde. De henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jodfoueningslovens 71. Juni

8 Redegøelse Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg 8 Juni 2001

9 Planbestemmelse Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Mat.n. 18 i m.fl. Melsted By, Sulsted AALBORG KOMMUNE, Teknisk Fovaltning, By og Miljø Plan-Byg Fostæde & Opland Vestebo 14, 9000 Aalbog, Tlf Nod Blomstebakken Jøgen Steins Vej Mejlstedvej Vestbjeg Landevej Lokalplanomådets afgænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelse e bindende og tinglyses på de ejendomme, de omfattes af lokalplanen. Tekst i kusiv ha til fomål at foklae og illustee lokalplanbestemmelsene. Tekst skevet i kusiv e altså ikke lokalplanbestemmelse og e således ikke bindende. Juni

10 Planbestemmelse Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg 1. Fomål Lokalplanens fomål e at sike, at omådet opdeles til henholdsvis centefomål og blandet bolig-centefomål, at de fastlægges bestemmelse fo centeomådet med hensyn til bebyggelsens omfang og placeing, pakeings-, vej- og stifohold, beplantning m.m. således, at de skabes et attaktivt butiksmiljø langs Jøgen Steins Vej, og at de etablees stifobindelse gennem omådet. 2. Omåde og zonestatus 2.1 Matikelovesigt Lokalplanens omåde e vist på bilag 1, Matikelkot. Lokalplanen omfatte følgende matikelnume: Melsted By, Sulsted 18bl, 18bm, 18bn, del af 18i, 18l, 18m, 18n, 18p, 19av, 19ax, del af 19q, del af offentlig vej lita "k" og del af offentlig vej lita "l", samt alle pacelle, de efte den udstykkes fa de nævnte ejendomme inden fo lokalplanens omåde. 2.2 Opdeling i delomåde Lokalplanens omåde opdeles i delomådene A og B. 2.3 Zonefohold Lokalplanomådet e beliggende i byzone. 3. Aealanvendelse 3.1 Anvendelse, delomåde A * Bolige * Butikke * Butikke med væksted * Hotel/estauant * Kontoe * Sevice * Kultuelle fomål * Undevisning * Institutione * Rekeative fomål Dagligvae- og udvalgsvaebutikke og butikke med væksted må højst have et buttoetageaeal på 500 m Anvendelse, delomåde B * Bolige # * Butikke * Butikke med væksted * Hotel/estauant * Kontoe * Sevice * Kultuelle fomål (bibliotek, medbogehus, kultufomidling el.lign.) * Undevisning * Institutione * Rekeative fomål Dagligvaebutikke må højst have et buttoetageaeal på m 2. Udvalgsvaebutikke og butikke med væksted må højst have et buttoetageaeal på 500 m 2. # I tilknytning til den enkelte viksomhed kan de indettes bolig fo bestye, potne elle anden peson med tilknytning til viksomheden. 3.3 Tekniske anlæg Inden fo lokalplanens omåde kan de opføes tansfomestatione og ande tekniske anlæg til omådets lokale fosyning. Anlæggene skal placees og udfomes unde hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede aeale. 10 Juni 2001

11 Planbestemmelse Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg 4. Udstykning Ingen bestemmelse udove eksisteende lovgivning. 5. Bebyggelsens placeing og omfang 5.1 Delomåde A Bebyggelsepocenten må ikke ovestige 30. Bebyggelsen må kun opføes i 1 etage med max. højde på 8½ m. Bebyggelsen, heunde indhegnede aeale til oplag o.lign. skal placees inden fo de på bilag 2 viste byggefelte. Bebyggelsen kan, indenfo byggefeltet, opføes i skel efte en samlet plan fo den/de involveede naboejendomme. 5.2 Delomåde B Bebyggelsespocenten må ikke ovestige 40. Bebyggelsen må opføes i indtil 1½ etage med max. højde på 8½ m. Bebyggelsen, heunde indhegnede aeale til oplag o.lign. skal placees inden fo de på bilag 2, Aealanvendelse viste byggefelte. Vaeoplag o.lign. kan tillige placees inden fo det på bilag 2 med signatu "pakeing/oplag" viste aeal. Bibliotek el. lign. skal placees med tilknytning til Jøgen Steins Vej (se bilag 2, Aealanvendelse). Bebyggelsen langs Jøgen Steins Vej og tovet skal opføes med facade elle gavle i den på bilag 2 viste byggelinie. 6. Bebyggelsens udseende Ydemue skal opføes i øde blødstøgne musten og stå som blank mu. Patie i facade og gavle samt eventuelle kviste kan opføes i glas/aluminium, pofileede og malede stålplade, tæ o.lign. Tagbeklædningen skal væe ød tegl. Skiltning skal med hensyn til typogafi, fave og udstækning tilpasses bygningene og naboskiltning på en sådan måde, at de opnås en god helhedsvikning. Skilte må ikke have kaakte af facadebeklædning, men må kun opsættes i fom af udstansede bogstave og symbole. Eventuelle lysskilte må kun væe i fom af én- elle flestengede neonø, som e bøjet i bogstave og symbole. Belysning med spots e ikke tilladt. De må ikke femføes installationsanlæg, TV-kable m.v. på bygningenes ydeside. 7. Ubebyggede aeale 7.1 Delomåde A Ved opføelse elle indetning af bebyggelse til andet fomål end beboelse, skal opholdsaealet til de ansatte udgøe mindst 20 % af etageaealet. Opholdsaealene kan udlægges som samlede opholdsaeale fælles fo flee ejendommme. Oplaging skal ske i bygninge elle inden fo aeale, som e hegnet med tæt, uigennemsigtigt hegn, opføt i musten elle tæ. 7.2 Delomåde B De udlægges fiaeale, som vist på bilag 2, Aealanvendelse. Aealene skal udlægges som tove/ gangaeale, til pakeing/vaeoplag elle som gæsaeale i oveensstemmelse med bilag 2. Befæstelse Juni

12 Planbestemmelse Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg af tove/gangaeale skal udføes med bosten elle flise. Ved opføelse elle indetning af bebyggelse til ehvevsfomål skal opholdsaealet til de ansatte udgøe mindst 10% af etageaealet. Opholdsaealene kan udlægges som samlede opholdsaeale fælles fo flee ejendomme. Fo bebyggelsen langs Jøgen Steins Vej kan toveomåde medegnes som opholdsaeal. Ubebyggede aeale, de ikke anvendes til pakeing, tove og gangaeale skal henligge som gæsaeale med enkeltstående løvtæe, i pincippet som vist på bilag 2, Aealanvendelse. Oplaging skal ske i bygninge elle inden fo aeale, som e hegnet med tæt, uigennemsigtigt hegn opføt i musten elle tæ. Inden fo det på bilag 2 viste aeal til pakeing/ ophold kan indettes vaeoplag o.lign. i det omfang, aealet ikke skal buges til pakeing. 8. Veje, stie og pakeing 8.1 Veje og stie Lokalplanomådet vejbetjenes fa Jøgen Steins Vej samt fa Blomstebakken (vist på bilag 2, Aealanvendelse). De udlægges aeal til en sti (a-b) i en bedde af 4 m, som vist på bilag 2, Aealanvendelse. 8.2 Pakeing, delomåde A Fo ejendomme, de kun buges til boligfomål, udlægges 2 P-pladse p. bolig. Fo ejendomme, de buges til bolig- og/elle ehvevsfomål udlægges 2 P-pladse p. bolig samt 1 P-plads p. 50 m 2 ehvevsaeal. Pakeing til ehvevsaeal udlægges som fælles pakeing og anlægges inden fo de på bilag 2 viste P-aeale. 8.3 Pakeing, delomåde B Fo ejendomme, de buges til bolig- og/elle ehvevsfomål, udlægges 2 P-pladse p. bolig samt 1 P-plads p. 50 m 2 ehvevsaeal. Pakeing til ehvevsaeal udlægges som fælles pakeing og anlægges inden fo de på bilag 2, Aealanvendelse viste P-aeale. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninge unde teæn El-ledninge, TV-kable og lignende må kun udføes som jodkable. 9.2 Kloakeing Ny bebyggelse inden fo delomåde B skal sepaatkloakees. 9.3 Antenneanlæg De må ikke opsættes udvendige, individuelle antenneanlæg. 10. Gundejefoening Ingen bestemmelse. 11. Betingelse fo at ny bebyggelse må tages i bug 11.1 Fjenvamepligt Ny bebyggelse må ikke uden Aalbog Kommunes tilladelse tages i bug, fø den e tilsluttet et kollektivt vamefosyningsanlæg efte kommunens anvisning. 12 Juni 2001

13 Planbestemmelse Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Fo ny bebyggelse e de nedlagt fobud mod diekte el-vame. Viksomhede, de kan fosynes med vame fa egen elle ande viksomhedes spildvamepoduktion, kan Aalbog Kommune, Fosyningsviksomhedene tillade taget i bug uden tilslutning til fjenvamenettet Fællesanlæg Ny bebyggelse må ikke tages i bug fø de ubebyggede aeale e anlagt i oveenstemmelse med: -pkt. 7.1 og 7.2 (om ubebyggede aeale) -pkt. 8.2 og 8.3 (om pakeing) Foholdet til eksisteende lokalplan Med vedtagelse af lokalplan ophæves den del af lokalplan de e omfattet af nævæende lokalplan. Juni

14 Planbestemmelse Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg?? Retsvikninge Nå den endeligt vedtagne lokalplan e offentligt bekendtgjot må de hveken etligt elle faktisk etablees fohold i stid med planens bestemmelse, medminde de gives dispensation. Det betyde bl.a. at den hidtidige lovlige bug af ejendommene kan fotsætte, hvoimod fx ændet bug, bebyggelse elle udstykning ikke må stide mod lokalplanen. Byådet kan dispensee fa lokalplanen, hvis det ikke stide mod planens pincippe. Mee væsentlige afvigelse kæve deimod udabejdelse af en ny lokalplan. Lokalplanen fotænge pivate byggesevitutte, de stide mod planen. Nå det e nødvendigt fo at vikeliggøe lokalplanen kan byådet ekspopiee. Vedtagelse e endeligt vedtaget af Aalbog Byåd den Henning G. Jensen bogmeste kommunaldiektø Lokalplanen e offentligt bekendtgjot den fa hvilken dato planen ha etsvikning. KainHøjlund planlægge 14 Juni 2001

15 Tinglysning Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Juni

16

17 Ehvevskategoie: Bilag A Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Vejledning om miljøklasse og beskyttelsesafstande Viksomhedene e opdelt i 7 miljøklasse, hvo klasse 1 e den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatte viksomhede og anlæg, som kun påvike omgivelsene i ubetydelig gad, og således kan integees med bolige. Klasse 2 omfatte viksomhede og anlæg, som kun påvike omgivelsene i inge gad, og ville kunne indplacees i omåde, hvo de også findes bolige. Klasse 3 omfatte viksomhede og anlæg, som kun påvike omgivelsene i minde gad, og som bø placees i ehvevs- elle industiomåde evt. i andzonen tættest ved foueningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatte viksomhede og anlæg, som e noget belastende fo omgivelsene, og defo som hovedegel bø placees i industiomåde. Klasse 5 omfatte viksomhede og anlæg, som e et belastende fo omgivelsene, og defo skal placees i industiomåde. Klasse 6 omfatte viksomhede og anlæg, som e meget belastende fo omgivelsene, og defo skal placees i støe industiomåde, så den ønskede afstand i fohold til foueningsfølsomme naboe kan opnås. Klasse 7 omfatte viksomhede og anlæg, som e sæligt belastende fo omgivelsene, og defo som hovedegel skal placees i omåde, indettet til sæligt miljøbelastende viksomhed (nomalt kommuneplanens M-omåde). Heudove findes de en ække viksomhede og anlægstype med specielle beliggenhedskav, hvo afstanden til boligomåde skal væe støe end 500 mete. Som eksempel kan nævnes sæligt isikobetonet poduktion, støe skibsvæfte, flyvepladse, skydebane, motospotsbane og lignende. De opeees med følgende minimumsafstandskav: Klasse 1 0 mete (i fohold til bolige) Klasse 2 20 mete (i fohold til bolige) Klasse 3 50 mete (i fohold til bolige) Klasse mete (i fohold til bolige) Klasse mete (i fohold til bolige) Klasse mete (i fohold til bolige) Klasse mete (i fohold til bolige) De kan foekomme situatione, de beettige viksomhede til en anden miljøklassificeing, end angivet i skemaet "Ehvevskategoie" på de følgende side. Fx hvis en viksomhed foetage foueningsbegænsende foanstaltninge udove det, de e nomalt i fohold til gængse foueningsbegænsende poduktionsmetode. I så fald kan en lavee klassificeing acceptees, d.v.s. en kotee nødvendig afstand i fohold til foueningsfølsomme fomål som f.eks. bolige. Omvendt kan det væe nødvendigt at klassificee en viksomhed højee end foudsat, hvis viksomheden fouene udove, hvad de e nomalt fo den pågældende viksomhedstype. De e altså ikke tale om afstandskav, de skal oveholdes. Men hvis afstanden tillades kotee end den, de femgå af skemaet på de følgende side, må det ske ud fa en konket vudeing af den enkelte viksomheds foueningsbelastning på både kot og langt sigt. Juni

18 Bilag A: Ehvevskategoie Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Anvendelse Eksemple på viksomhedstype Miljøklasse Bemækninge Butikke Dagligvaebutik 1-3 Lavpisvaehus 1-4 Supemaked 1-3 Udvalgsvaebutik 1-3 Butikke med væksted Guld/sølvsmedie o.l. 1-3 Møbelpolste o.l. 1-3 Pottemage o.l. 1-3 Repaation af A.V.-udsty o.l. 1-3 Skomage, skædde o.l. 1-3 Umage o.l. 1-3 Hotel/estauant Ba 1-3 Diskotek 1-3 Hotel 1-3 Restauation o.l. 1-3 Klinikke Dyeklinik 1-3 Kiopakto 1 Læge, tandlæge o.l. 1 Teapi 1 Kontoe Administation 1 Advokat, eviso o.l. 1 Akitekt, ingeniø o.l. 1 Dataådgivning 1 Sevice Bedemand o.l. 1 Ejendommægle o.l. 1 Fisø o.l. 1-3 Pengeinstitut 1 Post- og telegafvæsen 1 Rejse-, tuist-, billetbueau o.l. 1 Små vaskeie/enseie o.l. 2-3 Solcente 1-2 Tykkeie Bogbindei 2-3 Fotogafisk viksomhed 2-3 Tykkeiviksomhed o.l. 2-5 Kultuelle fomål Bibliotek 1-3 Biogaf 1-3 Kike/menighedshus 1-3 Kultufomidling o.l. 1-3 Medbogehus 1-3 Museum/udstilling/gallei 1-3 Musiklokale 1-3 Teate Juni 2001

19 Ehvevskategoie: Bilag A Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Anvendelse Eksemple på viksomhedstype Miljøklasse Bemækninge Fitidsfomål Camping o.l. 1-5 Folystelse/undeholdning 1-5 Klub/foening 1-5 Kolonihave 1-3 Spot 1-5 Undevisning Foskning 1-3 Gymnasium 1-3 Højee uddannelse 1-3 Kusus/konfeence 1-3 Skole 1-3 Institutione Bøneinstitution 1-3 Døgncente/fosog 1-2 Kollegie 1-2 Ungdoms/ældebolig 1-2 Ældeinstitution 1-2 Rekeative fomål Gønne omåde Pake Tove, pladse o.l. Tekniske anlæg Antenneanlæg (små) Beskyttelsesum Det foudsættes, at anlæggene Kaftvamevæke 3-6 kan indpasses på en hamonisk Pakeingshus 1-4 måde. P-pladse 1-3 Pumpestation o.l. 1-4 Tansfomee (små) Vækstede o.l. Autovæksted 3-5 Bådevæft (tæbåde) 3-5 El-installatø 2-3 Elektoteknik 2-3 Fødevaefemstilling 3-4 Glameste 2-3 Lakeing/ovefladebehandling 4-5 Maskinvæksted 2-6 Smedie, VVS 2-6 Snedke 3-5 Stenhugge 3-5 Tekstil-/tøjpoduktion 2-4 Undevognsbehandling 4-5 Vaskei/ensei/favei 3-4 Vulkaniseing 3-4 Juni

20

21 Støj fa ehvev: Bilag B Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Vejledende gænsevædie fo støjbelastning - målt udendøs - fa den enkelte viksomhed, anlæg elle indetning. De e gænsevædie både fo det omåde, hvoi viksomheden, anlægget elle indetningen ligge og fo omliggende omåde. Aealanvendelse Det ækvivalente, koigeede støjniveau i db(a) Mandag - fedag Mandag - fedag Alle dage Lødag Lødag (Maksimalvædie om natten e Søn- og helligdage anføt i paantes) Ehvevsomåde fo sælige viksomhede (M-omåde) Ehvevsomåde fo industi m.m. (I-omåde), men kun i de tilfælde, hvo ammebestemmelsene åbne mulighed fo støjniveau på 70 db(a) Ehvevsomåde fo industi m.m. (I-omåde) Ehvevsomåde fo let industi m.m. (H-omåde) Omåde fo bolige og ehvev (D-omåde) (55) Centeomåde (C-omåde) (55) Etageboligomåde og institutionsomåde (55) Boligomåde fo åben og lav boligbebyggelse og sælig støjfølsomme institutione (hospitale, plejehjem m.v.) (50) Sommehusomåde, offentligt tilgængelige ekeative omåde og sælige natuomåde (50) Øvige ekeative omåde Kolonihaveomåde Det åbne land (incl. landsbye og landbugsaeale) Se bemækninge nedenfo Se bemækninge nedenfo Se bemækninge nedenfo De henvises til den til enhve tid gældende vejledning fa Miljøstyelsen om Eksten støj fa viksomhede. Øvige ekeative omåde Omåde, hvo de på gund af anvendelsen (f.eks. omåde til kotvaigt ophold, idætsanlæg, stie m.v.) og beliggenheden (f.eks. gønne kile mellem ehvevsomåde), kan fastsættes højee vejledende støjgænse end fo de omåde, de betegnes "Offentligt tilgængelige ekeative omåde". Ved fastsættelse af vejledende støjgænse foetages de en konket vudeing fo hvet enkelt omåde. Kolonihaveomåde Betagtes som ekeative omåde. Omådene ligge oftest inde i byene, hvo de e en del baggundsstøj. De e foskel på, hvodan omådene benyttes. I nogle kolonihave må de i peiode af ået finde ovenatning sted. Ande omåde ha kaakte af nyttehave, hvo de ikke må ovenattes. Ved fastsættelsen af de vejledende støjgænse foetages de en konket vudeing fo hvet enkelt omåde. Juni

22 Bilag B: Støj fa ehvev Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Det åbne land (incl. landsbye og landbugsaeale) Nomalt e baggundsstøjniveauet i det åbne land lavt. Defo e det ønskeligt, at støjniveauet fa viksomhede e meget lavt. Hensynet til en ække viksomhede, som det e natuligt at placee i det åbne land, gø det imidletid nødvendigt i nogle tilfælde at acceptee et højee støjniveau. Ved fastsættelse af de vejledende støjgænse foetages de defo i hvet enkelt tilfælde en konket vudeing. 22 Juni 2001

23 Nod Matikelkot: Bilag 1 Cente- og boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg SIGNATURER: LOKALPLANGRÆNSE Ejelav: Melsted By, Sulsted AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DATO: MÅL: 1:1500

24 Jasminvej Nod Aealanvendelse: Bilag 2 Cente- og boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Bellisvej Gyldenisvej Mogensvej Bakkelyvej Blomstebakken Jøgen Steins Vej Sevice- og P-gade Tov delomåde A a Eksisteende ovesigt delomåde B Mejlstedvej b SIGNATUR: m Eksisteende ovesigt Maie Gubbes Vej Lokalplangænse Vejadgang Pincipiel bygningsadgang Byggefelte Byggelinie Delomåde A og B Stifobindelse Nye tæe/beplantning Gæs/opholdsaeal Pakeing/vaeoplag Mejlstedvej AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DATO: MÅL: 1:1500

25

26 Ovesigtskot Cente- og Boligomåde ved Jøgen Steins Vej, Vestbjeg Nod 1: Aalbog Kommune

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988

LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 LOKAL PLAN 06-008 OKTOBER 1988 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nuværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af ønsket om at kunne udnytte området ved det tidligere bryggeri - Urban

Læs mere

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66.

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan nr. 53 for et boligområde syd for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38 for omddet omkring MagEebyhallen DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for området omkring Maglebyhallen Udarbejdet af Plan og Teknik, Planlægningsafdelingen, oktober 1993 INDHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Lokalplan nr. 40.05 for et omrade ved Lysbrogade. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FO& OG INDHOLD.. 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 Lokalplanens baggrund og område Lokalplan 14-001 er udarbejdet for at sikre arealer til udvidelse

Læs mere

Lokalplanen indeholder også en bestemmelse om, at husopvarmningen i området skal ske ved anvendelse af et vandbåret opvarmningssystem i Guldborg.

Lokalplanen indeholder også en bestemmelse om, at husopvarmningen i området skal ske ved anvendelse af et vandbåret opvarmningssystem i Guldborg. Lokalplan nr. 11 - Boligområde ved Guldborghave INDLEDNING Området, hvor lokalplanen gælder, er beliggende i Guldborg by bag den eksisterende langs Guldborgvej (Hovedlandevej nr. 115) og Nyvej. Hildesvigskoven

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------- - ------------- -- - - REDEGØRELSE

Læs mere

SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69

SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69 SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69 OFFENTLIGT OMRÅDE og blandet BOLIG- og ERHVERVSOMRÅDE i SÆRSLEV Maj 1993 Revideret september 1993 Om lokalplaner. Lov om planlægning trådte i kraft den 01. januar 1992.

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 21 omfattende område 2.F.o2. til fritidsformål (surfing) i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982)

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Rev. i januar 1997. NR. 70 For et blandet område ved Nr. Vi u m vej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 20 til Videbæk kommuneplan Lokalplan nr. 70 for et blandet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP GO-CART BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere