LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND"

Transkript

1 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke på det flade teæn, som længee mod nod blive til Vop Enge. Mod nod afgænses omådet af Kægade og jenbanen. En af omådets støste styke ligge i næheden til natstiene i de ekeative omåde, Månedalen, Tebbestp Bakke og Vop Enge. Den nye bebyggelse ligge således tæt på både by, skov og åbent land. Omådets anvendelse fastlægges til boligfomål og dstykkes til 29 nye boliggnde. Planen gå d på Ændet anvendelse Afnding af byen En ække små-ehvev, hvoaf flee ha tilknytning til landbg (minkfam, hønsei), e blevet nedlagt elle flyttet væk. De e defo i Kommneplan 2005 lagt op til en ændet anvendelse af de eksisteende ehvevsgnde, de i stedet dlægges til boligfomål. Omådet ligge som en afnding af byen og i kanten af natomåde N28 som en ovegang til det gønne og skoven, de hæve sig bag bebyggelsen. Landskabet kaakteisees af omådets gamle matikelinddeling med nod-sydgående skel, som i teænet makees enten i fom af gøfte elle ved beplantning. Disse kaakteistika skal bevaes i det omfang det e mligt.

2 2 Bebyggelse i landskabet Gønt omåde mellem skov og bebyggelse Bebyggelsen skal indpasses i landskabet med tæt-lave bolige, de placees i en mee åben stkt fo at opnå en støe lftighed mellem boligene og fo at knne fastholde den gønne kaakte. Langs Kægade etablees en gøn afstandszone med spedt beplantning og gæs, de fostæke omådets gønne kaakte og give mlighed fo dsigt ove Vop Enge og indkik til skoven bag bebyggelsen. De fiholdes et gønt aeal mellem skoven og bebyggelsen som foblive i landzone. Det gønne aeal skal tjene som fællesaeale fo omådets beboee. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Foandinge skal følge planen Efte byådets endelige vedtagelse og offentliggøelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kn dstykkes, bebygges elle i øvigt anvendes i oveensstemmelse med planens bestemmelse. Den eksisteende lovlige anvendelse af en ejendom kan fotsætte som hidtil. Lokalplanen medføe helle ikke i sig selv pligt til at dføe de anlæg med videe, de e indeholdt i planen. Byådet kan give dispensation fa lokalplanen, hvis dispensationen ikke e i stid med pincippene i planen. Mee væsentlige afvigelse fa lokalplanen kan kn gennemføes ved en ny lokalplan. Dele af lokalplanomådet oveføes fa landzone til byzone. Hele lokalplanomådet e beliggende i landzone. En del oveføes ved lokalplanens godkendelse til byzone. Lokalplanens ikafttæden Byådets endelige vedtagelse af lokalplanen e offentligt bekendtgjot den 7. mats Lokalplanen ha demed gyldighed fa denne dato at egne.

3 3 Miljøvdeing LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆG- NING De e med baggnd i lov om miljøvdeing af plane og pogamme gennemføt en sceening af pojektet til etableing af tæt-lav bebyggelse med 29 nye bolige. På baggnd heaf ha fovaltningen vdeet, at de ikke skal ske en stategisk miljøvdeing fø lokalplanen ealisees. Kommneplan 2005 I kommneplanen fo Randes Kommne 2005 ligge lokalplanomådet i bydel n.14 Vop, og omfatte ammeomåde V67 og en del af ammeomåde N 28, de i kommneplanen e dlagt til henholdsvis boligomåde og natomåde. Udsnit af lokalplanammekot fo: Bydel 14 - Vop V67 Anvendelse Ænding af min. gndstøelse N28 Anvendelse Omådet må kn anvendes til bolige og offentlige fomål, som ældebolige, bøneinstittione og lignende, samt til minde ehvev, de ikke genee omgivelsene. Fo ammeomåde V67 ændes minimmsgndstøelse fo den enkelte dstykning. Lokalplanen ledsages defo af et tillæg til kommneplanen, de angive de eksisteende amme og den ændede minimms gndstøelse fo omåde V67. Omådets anvendelse fastsættes til offentligt nat- og dflgtsomåde. Omådet skal hovedsageligt bestå af skov og dykede aeale samt eventelt minde aeale i ekstensiv landbgsmæssig dift.

4 4 Omådet skal ovevejende foblive bebygget. De kan dog tillades minde dvidelse af den eksisteende bolig- og vækstedsbebyggelse. Ved nedivninge, ombygninge og tilbygninge samt ved ændinge i facadene, skal de tages sæligt hensyn til de bevaingsvædige bygninge og sæligt makant beliggende bygninge, med bevaingsvædi (save-vædi) 1 til 4, hvofo sådanne bygningsændinge ikke må foetages den godkendelse. Regionplan 2005 Nitatfølsomt vandindvendingsomåde Lokalplanomådet e i egionplan 2005 omfattet af omåde med nitatfølsomt vandindvindingsomåde/-boing. Lokalplanen e i oveensstemmelse med Regionplanen. Boligantal og gndstøelse Ved fastlæggelsen af boligantallet i lokalplanens omåde ha det spillet en væsentlig olle, at den femtidige bebyggelse sklle femtæde med en åben stkt fo at opnå en støe lftighed mellem boligene. Nå de i planen fastlægges et boligantal så lavt som 29, svae det til et gennemsnitligt gndaeal på 1230 m2 p. bolig. Dette vil svae til ca m2 gnd p. bolig efte fadag til veje og stie men incl. andel af fælles fiaeale i byzone. Hetil komme et landzoneaeal på i alt ca m2. Lokalplanens omåde e defo meget åben i sin stkt. Natbeskyttelseslovens 17 Hele lokalplanens omåde e omfattet af Natbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinie). Fomålet med skovbyggelinie e bl.a. at sike skovenes vædi som landskabselemente og at opetholde skovbynene som levested fo plante og dy. De må defo ikke opføes bygninge næmee end 300 m fa de omfattede skovomåde. Ved skovbyggelinie i byzone e det kommnen, de ha dispensationskompetencen. Skovbyggelinien beøe hele lokalplanens omåde, og de skal defo gives dispensation, hvo de opføes bebyggelse inden fo lokalplanens omåde. Kommnen vil efte lokalplanens endelige vedtagelse ansøge Miljøcente Åhs om ophævelse af skovbyggelinien inden fo lokalplanens byzoneomåde. Fomålet med en geneel ophævelse af skovbyggelinien inden fo lokalplanens byzoneomåde e fo at ndgå, at de skal søges og meddeles dispensation fa bestemmelsene om skovbyggelinien til hvet enkelt hs i lokalplanens omåde.

5 5 Klthistoisk inteesse De e ikke egisteet fotidsminde i omådet. Landskabsfoholdene i omådet samt tilstedevæelsen af to gavhøje næ ved lokalplanens omåde knne indikee fohistoiske aktivitete. Det anbefales, at de foetages akæologiske pøvegavninge, inden jodabejde påbegyndes. Såfemt de nde jodabejdet femkomme hidtil egisteede fotidsminde, de e beskyttet af msemslovens 26 skal abejdet staks indstilles og fndet anmeldes. Vejadgang Lokalplanomådet betjenes i dag af 7 ovekøsle, de alle ha adgang fa Kægade. Med lokalplanen ændes antallet af ovekøsle fa 7 til 6, de fodele sig således, som vist på kotbilag 2. Delomåde I bibeholde den eksisteende østlige vejadgang, de skal fosyne det nye boligomåde, det eksisteende stehs i delomåde 6 og de bagvedliggende ejendomme. Delomåde II bibeholde de to eksisteende ovekøsle til ejendommen. Den ene give ligeledes adgang til en bagvedliggende ejendom. Delomåde III bibeholde den eksisteende befæstet 3,77m bedde vej/sti langs delomådets østlige skel, de give adgang til en bagvedliggende ejendom. Adgang til den nye bebyggelse ske via ny pivat fællesvej fa Kægade. Delomåde IV vejbetjenes via ny pivat fællesvej, de anlægges d fo den eksisteende adgang til omådet. Delomåde V e to pacelle, som e dlagt som fælles fiaeale fo bebyggelsene og som vejbetjenes fa henholdsvis vej C-D og vej G-J. Delomåde VI vejbetjenes via den eksisteende østlige vejadgang til delomåde 1. Handicappolitik Lokalplanens gennemføelse bø ske i oveensstemmelse med Randes Kommnes Handicappolitik. Det betyde at Randes kommne i samåd med handicapådet blandt andet vil abejde fo at gøe de fysiske omgivelse tilgængelige fo handicappede.

6 6 Skole Lokalomådet ligge i det skoledistikt, de betjenes af Vop Skole. Spildevandsplanen Tillæg til spildevandsplan Lokalplanens omåde e fo den østligste og vestlige dels vedkommende beliggende indenfo den godkendte spildevandsplan, benævnt omåde B14-N28.1, med nedsivning af egnvand. Den midteste del e beliggende denfo den godkendte spildevandsplan, og skal defo inddages i spildevandsplanen som en dvidelse af omåde B14-N28.1. Dette kæve byådets godkendelse af et tillæg til spildevands-planen. Omådet vil blive dlagt som Spildevandssystem med nedsivning af egnvand, hvo dog vejvand skal afledes til offentlig kloak - på gnd af den næliggende vandboing - med maksimalt 2 l/sek. p. ha. Kloakeing Min. 25 m fa vandboing Min. 300 m fa vandboing Spildevand skal tilslttes eksisteende ledning i Kægade. Tagog pladsvand fo den enkelte pacel skal botledes ved nedsivning på egen gnd min. afstand på 25 m fa vandboingen på mat. n. 15 Vop By, Vop (Vandboingen ligge ved lokalplanens syd-østlige hjøne). Vejvand, de ligge indenfo 300 m fa vandboing, skal afledes til offentlig egnvandsledning, de føst kan etablees, nå lokalplan og spildevandsplantillæg e godkendt, og eftefølgende sagsbehandling og ekspopiation e afslttet. Lokalplanens vikeliggøelse må indettes heefte. På gnd af den begænsede afledningset fo vejvand kan det vise sig nødvendigt at dføe bassin og afløbsstying på egen gnd inden tilsltning af vejafvanding til offentlig egnvandsledning. De skal betales tilsltningsbidag i henhold til vedtægtens bestemmelse. Renovation og genbg Lokalplanomådet e omfattet af "Reglativ fo botskaffelse af hsstandsaffald i Randes Kommne". Af eglativet femgå det blandt andet hvilke kav, de skal væe opfyldt i fobindelse med placeing af enovations- og genbgsstative samt mini-containee. Vamefosyning Lokalplanomådet e ikke omfattet af vameplanen fo Randes Kommne. De skal etablees fjenvamefosyning i omådet. Fjenvamefosyningen vaetages af Enegi Randes og tilsltning skal ske til det næmeste eksisteende fjenvamenet.

7 7 Elekticitet Elfosyningen vaetages af Enegi Randes. Vandfosyning Vandfosyningen i lokalplanomådet vaetages af Stømmen vandvæk. Zonestats Lokalplanomådet e beliggende i landzone. Med vedtagelsen af lokalplanen oveføes en del af omådet til byzone.

8 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til planloven (lovbekendtgøelse n. 883 af 18. agst 2004) fastsættes heved følgende bestemmelse fo det i 1 nævnte omåde: LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens fomål e at sike: at omådets anvendelse fastlægges til bolig- og ekeative fomål, at kn det afgænsede ammeomåde oveføes til byzone og at ejendommenes esteende aeale foblive i landzone, at omådet skal fngee som afsltning på byen og som ovegang til natomådet og skoven, at de i omådet som helhed kan bygges op til 29 bolige, at ny bebyggelse få en dfomning og indpasning i landskabet med tæt-lave bolige, de placees i en åben stkt fo at opnå en støe lftighed mellem boligene og fo at knne fastholde den gønne kaakte og, at de tages de fonødne foholdsegle fo, at støjen fa skydebanen ikke ovestige de tilladte vædie fo de- og opholdsaeale. 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Matikelnme Delomåde Zonefohold Stk. 1. Lokalplanen afgænses som vist på kotbilag n. 1 og omfatte matikelnmene: 11ac, 11ø, en del af 13e, 15h og del af 15c, Vop by, Vop, samt alle pacelle, de efte den 14. mats 2006 dstykkes fa de nævnte ejendomme. Stk. 2. Lokalplanen e opdelt i delomåde I, II, III, IV, V og VI. Stk. 3. Lokalplanomådet ligge i landzone. Med byådets offentlige bekendtgøelse af den endeligt vedtagne lokalplan oveføes delomådene I, II, III og IV til byzone (ca. 3,6 ha). 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Bolige Stk. 1. Omådet må kn anvendes til bolig- og ekeative fomål.

9 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats Stk. 2. Omådet bebygges i oveensstemmelse med planen som vist på kotbilag 2. Småehvev, de ikke genee de omkingboende Stk. 3. Byådet kan tillade, at de på ejendommen dives sådan viksomhed, som almindeligvis kan dføes i beboelsesomåde, nde fodsætning af, at: viksomheden dives af den, de bebo den pågældende ejendom, at: viksomheden efte byådets skøn dives på en sådan måde, at ejendommens kaakte af beboelsesejendom ikke foandes (hende ved skiltning og lignende), og omådets kaakte af boligomåde ikke bydes, at: viksomheden ikke medføe lempe fo de omkingboende, at: viksomheden ikke medføe behov fo pakeing, de ikke e plads til på den pågældende ejendom. Ejendommen må hedove ikke benyttes til nogen fom fo ehvevsviksomhed. Delomåde I, III og IV. Åben tæt-lav bebyggelse Stk. 4. De må i delomåde I, III og IV opføes en tæt-lav bebyggelse med en tæthed på op til 13 bolige p. ha, dog maksimalt det antal bolige, som delomådene enkeltvis ha fået tildelt (jf. 6). Delomåde II. Stk. 5. De må i omådet opføes minde boligbebyggelse, de i samspil med den eksisteende bebyggelse give omådet et godt helheds indtyk. Delomåde V. Ingen bolige Stk. 6. De må ikke opføes bolige i omådet. Minde bygninge som fx. læske og ovedækket bålplads, de bges i fobindelse med ekeative fomål og som e max. 10 m² kan efte byådets skøn tillades. Stk. 7. Omådet foblive i landzone og fngee som gønne fælles aeale fo bebyggelsen. Delomåde VI. Stk. 8. Omådet e dlagt til pacel omking eksisteende stehs. Stk. 9. De må ikke opføes ny bebyggelse i omådet.

10 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats UDSTYKNING Udstykning Udstykningsplan 15 m fa Kægades vejmidte Geneelt Stk. 1. Ejendommene skal dstykkes i oveensstemmelse med den på kotbilag 2 viste dstykningsplan. Stk. 2. Den enkelte pacel skal på gnd af tafikstøj have en afstand fa Kægade på min. 15 m målt fa vejmidten af Kægade. Delomåde I Stk. 3. Delomåde I kan dstykkes til 12 boliggnde med en minimm gndstøelse på 500 m². Delomåde II Stk. 4. Delomåde II kan dstykkes til i alt 4 boliggnde med minimm gndstøelse på 500 m². Delomåde III Stk. 5. Delomåde III kan dstykkes til 10 boliggnde med en minimm gndstøelse på 500 m². Delomåde IV Stk. 6. Delomåde IV kan dstykkes til 4 boliggnde med en minimm gndstøelse på 500 m². Delomåde II, III og IV 50 m fa næmeste jenbanespo Stk. 7. Den enkelte pacel skal på gnd af støj og vibatione fa jenbane have en afstand på min. 50 m målt fa midten af næmeste spo som vist på kotbilag 2. Stk. 8. Fo delomåde III e de gennemføt en støj- og vibationsmåling i fohold til jenbanen, de ha godtgjot, at byggei kan placees tættee på jenbanespoet end de vejledende 50 m, da støjniveaet ikke ovestige de tilladte 60 db. Bebyggelse og deaeale skal blot holdes syd fo en linie, de ligge 15 mete fa midten af Kægade, dvs. syd fo det femtidige beplantningsbælte langs med Kægade. Delomåde VI Stk. 9. De dstykkes en pacel omking den eksisteende stehsbygning.

11 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats VEJ- OG STIFORHOLD ) Veje Stk. 1. De dlægges aeal til følgende nye veje ) med beliggenhed som vist på kotbilag 2. Adgangsvej A-B dlægges i 7 metes bedde og anlægges med 5 mete køebane med 1 m abat i hve side. Adgangsvej C-D dlægges i 7 metes bedde og anlægges med 5 mete køebane med 1 mete abat i hve side. På den eksisteende vejadgang G-H laves et foøget vejdlæg fa de eksisteende 5 m til 7 m og vejen anlægges med 5 m køebane med 1 m abat i hve side. Boligvej H-I dlægges i 6 metes bedde og anlægges med 5 m køebane med ½ m abat i hve side. Fo ovennævnte veje gælde at køebanen befæstes og gene med et andet mateiale end taditionelt asfalt fo at opnå et natpæget dseende, fx. gs, stenmel elle andet. Vej J-K dlægges i 5 metes bedde og anlægges med 4 mete køebane med 1 m abat i hve side. Køebanen befæstes med gs. Stk. 2. Adgangsvej G-J dlægges til fodel fo pacelle af mat. 15h, 15 og 15c. Stk. 3. Fo enden af omådets boligveje dlægges aeal til vendepladse som vist på kotbilag 2. De anlægges, så de opnås en minimm vendeadis på 12,5 m og befæstes ligeledes gene med et andet mateiale end asfalt fo at opnå et natpæget dseende. Stk. 4. Omådets veje og vendepladse skal dfomes nde hensyntagen til, at vejene anvendes som lege- og opholdsaeale. Stk. 5. De eksisteende vejadgange ved E og F vist på kotbilag 1 nedlægges. ) På gnd af ovesigtsfoholdene ved adgangsbetjeningen langs Kægade og dfa støjmæssige hensyn fodsætte dstykningen, at de på lokalplanomådet langs hele stækningen af Kægade sikes en hastighed på 50 km/t. Byskiltet skal flyttes til lokalplanomådets vestlige afgænsning. ) Veje og stie fodsættes anlagt som pivate fællesveje.

12 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats Stie Pakeingspladse Stk. 6. Den eksisteende 3,77 m tinglyste vej L-M vist på kotbilag 2 bevaes og henligge fotsat som makvej. Den 10 m bedde vej N-O på mat. n. 13e bevaes ligeledes. Stk. 7. Stiene a-b og c-d dlægges i 3 metes bedde og anlægges i 1,2 m bedde befæstet med kompimeet stenmel. ) Stk. 8. De skal indettes to pakeingspladse fo hve bolig. Stk. 9. De må kn etablees 1 ovekøsel til boligvejene fa hve gnd. Ovekøslens bedde må ikke ovestige 5 m. Byggelinie Delomåde I Stk. 10. De dlægges byggelinie langs boligvej H-I på henholdsvis 5 m fo omådets sydlige bebyggelse og 10 mete fo den nodlige bebyggelse som vist på kotbilag 2. Småbygninge så som capote og dhse kan dog placees mellem vej og byggelinie. 5 5 LEDNINGSANLÆG Elektiske ledninge, hende ledninge til vejbelysning skal væe jodkable. 6 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsespocent og højde Bygningshøjde max. 8,5 m Facadehøjde Capote og ande småbygninge Geneelt Stk. 1. Bebyggelsen må ikke opføes med mee end 2 etage. Den maksimale bygningshøjde må ikke ovestige 8,5m. Bygningshøjden måles fa eksisteende teæn. Stk. 2. Facadehøjden må ikke ovestige 6,0 m. Facadehøjden måles fa eksisteende teæn elle fa det fastlagte niveaplan, til det pnkt, hvo facade og tagflade skæe hinanden. Stk. 3. Capote og gaage må placees i skel. ) Fo capote/gaage og ande småbygninge, de opføes næmee skel end 2,5 m må bygningshøjden (tagygningen) ikke ovestige 3,5 m. Bygningshøjden måles fa eksisteende teæn elle fa det fastlagte niveaplan til bygningens højeste pnkt. ) Hvis stien c-d anlægges middelbat op ad vejdlægget fo vejen H-J, kan stien anlægges som et fotov langs med vejen med den angivne belægningsbedde. ) Opmæksomheden henledes på, at bygningseglementets bestemmelse om skå højdegænseplane fotænges af denne bestemmelse.

13 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats Facadehøjde fo gaage og capote Stk. 4. Facadehøjde fo capote/gaage og ande småbygninge må ikke ovestige 2,5 m, målt til ovekant af stenbæt. Facadehøjden måles fa eksisteende teæn. Stk. 5. Tagets vinkel med det vandette plan må ikke ovestige 50. Niveaplane og teænegleinge Bygninge skal tilpasses teænet (fx med fohøjelse af soklen) og ikke omvendt Stk. 6. De fastlægges niveaplane fo hvet enkelt hs i de enkelte delomåde. Niveaplanene skal væe med til at binge teænet i højde med det opindelige teæn. Teænegleinge på de enkelte gnde skal holdes inden fo +/- 0,5 m i fohold til niveaplanene. Undtaget hefa e dog egleing i fobindelse med ovekøsel til vejen. Afgavning elle påfyldning af teæn må ikke finde sted næmee naboskel end 2,5 m og hefa med et anlæg på max. 1: 2. Delomåde I Stk. 7. De må opføes op til 12 bolige i delomåde I. 12 bolige Maksimal boligstøelse Stk. 8. Den maksimale boligstøelse må ikke ovestige 175 m² etageaeal. Stk. 9. Bebyggelse opføt på de nodligst liggende gnde, skal placees tilbagetkket på gndene fo at give en optimal dnyttelse af deaealene. Delomåde II 3 bolige Maksimal boligstøelse Stk. 10. De må opføes op til i alt 4 bolige i delomåde II (1 eksisteende + 3 nye bolige) Stk. 11. Den maksimale boligstøelse må ikke ovestige 200 m² etageaeal. Stk. 12. Bebyggelse placees, så de opnås et sammenspil med den eksisteende bebyggelse. Delomåde III Stk. 13. De må opføes op til 10 bolige i delomåde III. 10 bolige Maksimal boligstøelse Stk. 14. Den maksimale boligstøelse må ikke ovestige 175 m² etageaeal. Stk. 15. De skal ligges vægt på, at bebyggelsen placees så den dnytte dsigtsmligheden ove Vop Enge. Stk. 16. Bebyggelsen placees så de blive øst/vest vendte deaeale til boligen.

14 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats Stk. 17. Bebyggelsesplanen fo delomådet e etningsgivende og de kan foetages små jsteinge i fohold til planen på kotbilag 2. Stk. 18. Afstanden til bagskel fo den enkelte pacel kan vaiees med en minimms afstand til omådets vestlige skel på 5 mete og til det østlige skel på 9 m. 4 bolige Bebyggelses % på 30 Ingen bolige Delomåde IV. Stk. 19. De må opføes op til 4 bolige i omåde IV. Stk. 20. Bebyggelsespocenten fo den enkelte ejendom inklsiv andel af fællesaeal må ikke ovestige 30. Delomåde V og VI. Stk. 21. De må ikke opføes bolige i delomåde V og VI. 7 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Mateiale og fave Skiltning Hegn Hegne mod vej, sti og fællesaeal Stk. 1. Mateiale og fave på ydevægge og tage kan vælges fit. De må dog ikke anvendes mateiale og fave som efte byådets skøn vike skæmmende, som fo eksempel støe blanke flade, de kan give gene i fom af efleksion samt meget stæke signalfave på stoe flade. Stk. 2. Ingen fom fo skiltning elle eklameing på ejendommene må finde sted. Undtaget hefa e dog skilte med en støelse på højst 0,2 m2, de må opsættes i ét eksempla på hve ejendom. De må kn skiltes om fohold, de vedøe den pågældende ejendom. Stk. 3. Hegn i havenes skel mod vej, sti og fællesaeale skal væe levende hegn. Delomåde III Stk. 4. Hegn og beplantning i fohavene i delomåde III må ikke væe højee end 1 m ove teæn. Antenne Ikke dvendige antenne men dog lavt placeede paabole Stk. 5. De må ikke opsættes dvendige antenne. Dog kan lavt placeede paabolantenne tillades. Paabolantenne skal opsættes sådan, at de ses mindst mligt fa vejene og ikke genee de omkingboende. Ingen del af en paabolantenne må væe tættee på skel end 2,5 m elle højee end 2,5 m ove teæn (niveaplan).

15 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats UBEBYGGEDE AREALER Gønne omåde Geneelt. Stk. 1. De på kotbilag 2 viste beplantningsbælte må ikke dstykkes til bebyggelse. Beplantning af fiaeale Stk. 2. Beplantning af fiaeale og beplantningsbælte må kn ske i oveensstemmelse med en af Randes Kommne, Pakkontoet, Teknisk Fovaltning godkendt beplantningsplan. Delomåde I og V. Støjvold mod skydebane. Stk. 3. En støjmåling/beegning foetaget på gnden skal dokmentee, hvovidt det e nødvendig at foetage eksta støjdæmpende foanstaltninge fo at oveholde det tilladte støjkav på 66 db (A) impls fa skydebanen. Den beøte gndeje skal selv ekviee og finansiee støjmålingen/ beegningen. Stk. 4. Altenativt kan skydebanens eksisteende støjvold dbygges på gndejeens bekostning. Det fodsætte Skyttefoeningens accept. Benyttes denne løsning plantes de levende hegn i skel mod adgangsvej. Delomåde II og III. Ovesigtsfohold Stk. 5. På gnd af dålige ovesigtsfohold ved den vestlige adgangsvej til delomåde II må de indenfo beplantningsbæltet i det afmækede felt ikke plantes andet end gæs som vist på kotbilag 2. Bske og tæe, de e placeet langs med det afmækede felt timmes, så de ikke hinde det fie dsyn. Delomåde V. Fælles opholdsaeale Stk. 6. De på kotbilag 2 viste fiaeale foblive i landzone og må ikke dstykkes til bebyggelse. Aealene dlægges til fælles opholdsaeale. 9 9 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Geneelt Stk. 1. Opføelse af ny bebyggelse må ikke påbegyndes, fø de e anlagt kloak i omådet og tilsltning til eksisteende kloakledning i Kægade ha fndet sted.

16 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats Stk. 2. Ny bebyggelse må ikke den byådets sælige tilladelse tages i bg, fø de e etableet de i 4 nævnte veje og stie, samt de i 8 nævnte fiaeale. Stk. 3. Ny bebyggelse må ikke tages i bg fø tilsltning til næmeste fjenvamenet ha fndet sted. Enegi Randes e leveandø fjenvamefosyning i omådet. Delomåde I og V Stk. 4. Omådet må ikke tages i bg fø de e foetaget en dokmenteet støjbeegning/måling af støjen fa skydebanen. Hvis støjniveaet ovestige den tilladte gænsevædi på 66 db (A) impls, jvf. 8. skal de foetages støjdæmpende foanstaltninge i fom af støjvold. Delomåde I, II og III Stk. 5. Opføelse af ny bebyggelse må ikke påbegyndes fø de e etableet egnvandsafledning til næmeste offentlige egnvandssystem beliggende i Skovlndsomådet nod fo Kægade og banen. Stk. 6. Delomåde IV må ikke tages i bg, fø de e etableet et levende hegn (hæk) i skellet mellem delomåde IV og vejadgangen til Kægade 145 og GRUNDEJERFORENING Stk. 1. Fo delomåde I skal de etablees en gndejefoening med medlemspligt fo samtlige ejee i omådet. Stk. 2. Fo delomåde III og IV skal de etablees en fælles gndejefoening med medlemspligt fo samtlige ejee i omådet. Stk. 3. Gndejefoeningen fo delomåde I og den fælles gndejefoening fo delomåde III og IV skal opettes, nå byådet kæve det. Stk. 4. Gndejefoeningen fo delomåde I og den fælles gndejefoening fo delomåde III og IV skal stå fo dift og vedligeholdelse af de i 4 nævnte veje og stie samt de i 8 nævnte fiaeale. Stk. 5. Gndejefoeningenes vedtægte skal godkendes af Randes Kommne.

17 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats TILLADELSER OG DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Stk. 1. Uanset foanstående bestemmelse må de ikke foetages ændinge af eksisteende lovlige fohold, fø de e opnået tilladelse hetil fa Miljøcente Åhs i fohold til bestemmelsene i Natbeskyttelseslovens 17 om skovbyggelinie VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanfoslaget e vedtaget af Randes byåd den 9. oktobe 2006 og offentliggøes efte eglene heom i planloven. Michael Aastp Jensen Bogmeste I henhold til planloven vedtages foanstående lokalplan endeligt. Randes byåd den 26. feba 2007 Henning Jensen Nyhs Bogmeste

18 m zone til vandboing FUGLSANGSVEJ 6 x 7 JERNBANE 8 50 m 7 27e 104 KÆRGADE 50 m til midten af næmeste jenbanespo x x x 27k f F I 98 27g 94A 1: B 27l 27m 16c 94 27n 8 x 7 E 9 11ø Aeal 13e i byzone II 10 15h ac 12 IV III 12 BYZONEGRÆNSE VI V 15h A V 11ø 13 Aeal i landzone 15c 25 m zone til vandboing 11ac e m zone til vandboing III 16 LOKALPLANGRÆNSE DELOMRÅDEGRÆNSE/NR. MATR.SKEL EKS. BEBYGGELSE BYGNINGER DER NEDRIVES 15 HENRIETTELUND LOKALPLAN 360 EKSISTERENDE FORHOLD BILAG 1 RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING LAKSETORVET JULI 06 MÅL 1:1000 REV. MARTS 07 16

19 x A 8 IV B a b 300 M ZONE TIL VANDBORING x Afstand til vejmidte af Kægade: 15 m FUGLSANGSVEJ C III V D JERNBANE L N O M m 27e x x 13e x m til midten af næmeste jenbanespo II 27k 98 Bebyggelse placees nod fo byggelinie I I Bebyggelse placees syd fo byggelinie VI K V c 94A 27l 27m G H c 1: B 123A 15 d 27n J 25 M ZONE TIL VANDBORING 94C M ZONE TIL VANDBORING LOKALPLANGRÆNSE DELOMRÅDEGRÆNSE BYGGEFELT AREAL RESERVERET TIL STØJVOLD/GRØNT OMRÅDE BYGGELINIE STI BEPLANTNINGSBÆLTE HENRIETTELUND LOKALPLAN 360 FREMTIDIGE FORHOLD BILAG 2 RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING LAKSETORVET MÅL 1:1000 JULI 06 OVERSIGTSZONE MED GRÆS REV. MARTS 07

20 Tillæg n. 70 til kommneplan 2005 Randes Kommne. Med foslag til lokalplan n. 360, som tage sigte på at ænde dele af anvendelsen af mat.n. 11ac, 11ø, 13e og 15h, Vop by, Vop til boligfomål nedsættes den minimale gndstøelse fo dstykningene i ammeomådet. Rammebestemmelsene fo omåde V67 få heefte følgende odlyd: Fo omåde V67 (bydel 14) gælde følgende amme fo lokalplanlægningen: a. Omådet må kn anvendes til bolige og til offentlige fomål, som ældebolige, bøneinstittione og lignende samt til minde ehvev, de ikke genee omgivelsene. b. I omådet kan de opføes op til 27 bolige. Bebyggelsespocenten fo den enkelte ejendom, hende ibeegnet eventelle andele af fællesaeal, må ikke ovestige 30. Hvis bebyggelsens veje og fælles pakeingsaeale henligge nde de enkelte ejendomme, må bebyggelsespocenten ikke ovestige 23 fo ejendommene som helhed. c. Bebyggelsen må ikke opføes med mee end én etage med dnyttelig tagetage. Denne egel kan dog faviges, hvis det kan ske den tilsidesættelse af hensynet til omboende elle til kvateet som helhed. d. Bebyggelsen må ikke opføes med en højde på mee end 8,5 m (niveaplan). e. Støe ledige aeale skal dstykkes og bebygges efte en samlet plan. I omådet må gndene nomalt ikke væe minde end 500 m 2. f. Eventelle nye dstykninge skal tilettelægges, så det ækvivalente, konstante dendøs støjnivea, som påføes bebyggelsen fa Kægade ikke oveskide 55 db(a) på døgnbasis. g. Ny bebyggelse i omådet skal tilettelægges, så egionplanens vejledende støjgænse fo jenbane og miljøstyelsens vejledende støjgænse fo skydebane kan oveholdes. 1

21 h. Ved bebyggelse af bebyggede gnde og ved støe ombygninge skal ejendommene tilslttes fjenvamenettet. i. Nå de dabejdes lokalplane fo omådet skal de fastsættes egle fo opsætning af dvendige antenne. j. Omådet skal oveføes til byzone. 2

22

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 32. For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999

Lokalplan 32. For et boligområde ved Marielyst i Hørning. Teknisk forvaltning September 1999 al C 3 E E s Lokalplan 32 For et boligområde ved "Marielyst" i Hørning Teknisk forvaltning September 1999 Lokalplan 32 for et område til boligformål ved "Marielyst" i Hørning by Indhold Illustrionsplan,

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere