LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND"

Transkript

1 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke på det flade teæn, som længee mod nod blive til Vop Enge. Mod nod afgænses omådet af Kægade og jenbanen. En af omådets støste styke ligge i næheden til natstiene i de ekeative omåde, Månedalen, Tebbestp Bakke og Vop Enge. Den nye bebyggelse ligge således tæt på både by, skov og åbent land. Omådets anvendelse fastlægges til boligfomål og dstykkes til 29 nye boliggnde. Planen gå d på Ændet anvendelse Afnding af byen En ække små-ehvev, hvoaf flee ha tilknytning til landbg (minkfam, hønsei), e blevet nedlagt elle flyttet væk. De e defo i Kommneplan 2005 lagt op til en ændet anvendelse af de eksisteende ehvevsgnde, de i stedet dlægges til boligfomål. Omådet ligge som en afnding af byen og i kanten af natomåde N28 som en ovegang til det gønne og skoven, de hæve sig bag bebyggelsen. Landskabet kaakteisees af omådets gamle matikelinddeling med nod-sydgående skel, som i teænet makees enten i fom af gøfte elle ved beplantning. Disse kaakteistika skal bevaes i det omfang det e mligt.

2 2 Bebyggelse i landskabet Gønt omåde mellem skov og bebyggelse Bebyggelsen skal indpasses i landskabet med tæt-lave bolige, de placees i en mee åben stkt fo at opnå en støe lftighed mellem boligene og fo at knne fastholde den gønne kaakte. Langs Kægade etablees en gøn afstandszone med spedt beplantning og gæs, de fostæke omådets gønne kaakte og give mlighed fo dsigt ove Vop Enge og indkik til skoven bag bebyggelsen. De fiholdes et gønt aeal mellem skoven og bebyggelsen som foblive i landzone. Det gønne aeal skal tjene som fællesaeale fo omådets beboee. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Foandinge skal følge planen Efte byådets endelige vedtagelse og offentliggøelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kn dstykkes, bebygges elle i øvigt anvendes i oveensstemmelse med planens bestemmelse. Den eksisteende lovlige anvendelse af en ejendom kan fotsætte som hidtil. Lokalplanen medføe helle ikke i sig selv pligt til at dføe de anlæg med videe, de e indeholdt i planen. Byådet kan give dispensation fa lokalplanen, hvis dispensationen ikke e i stid med pincippene i planen. Mee væsentlige afvigelse fa lokalplanen kan kn gennemføes ved en ny lokalplan. Dele af lokalplanomådet oveføes fa landzone til byzone. Hele lokalplanomådet e beliggende i landzone. En del oveføes ved lokalplanens godkendelse til byzone. Lokalplanens ikafttæden Byådets endelige vedtagelse af lokalplanen e offentligt bekendtgjot den 7. mats Lokalplanen ha demed gyldighed fa denne dato at egne.

3 3 Miljøvdeing LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆG- NING De e med baggnd i lov om miljøvdeing af plane og pogamme gennemføt en sceening af pojektet til etableing af tæt-lav bebyggelse med 29 nye bolige. På baggnd heaf ha fovaltningen vdeet, at de ikke skal ske en stategisk miljøvdeing fø lokalplanen ealisees. Kommneplan 2005 I kommneplanen fo Randes Kommne 2005 ligge lokalplanomådet i bydel n.14 Vop, og omfatte ammeomåde V67 og en del af ammeomåde N 28, de i kommneplanen e dlagt til henholdsvis boligomåde og natomåde. Udsnit af lokalplanammekot fo: Bydel 14 - Vop V67 Anvendelse Ænding af min. gndstøelse N28 Anvendelse Omådet må kn anvendes til bolige og offentlige fomål, som ældebolige, bøneinstittione og lignende, samt til minde ehvev, de ikke genee omgivelsene. Fo ammeomåde V67 ændes minimmsgndstøelse fo den enkelte dstykning. Lokalplanen ledsages defo af et tillæg til kommneplanen, de angive de eksisteende amme og den ændede minimms gndstøelse fo omåde V67. Omådets anvendelse fastsættes til offentligt nat- og dflgtsomåde. Omådet skal hovedsageligt bestå af skov og dykede aeale samt eventelt minde aeale i ekstensiv landbgsmæssig dift.

4 4 Omådet skal ovevejende foblive bebygget. De kan dog tillades minde dvidelse af den eksisteende bolig- og vækstedsbebyggelse. Ved nedivninge, ombygninge og tilbygninge samt ved ændinge i facadene, skal de tages sæligt hensyn til de bevaingsvædige bygninge og sæligt makant beliggende bygninge, med bevaingsvædi (save-vædi) 1 til 4, hvofo sådanne bygningsændinge ikke må foetages den godkendelse. Regionplan 2005 Nitatfølsomt vandindvendingsomåde Lokalplanomådet e i egionplan 2005 omfattet af omåde med nitatfølsomt vandindvindingsomåde/-boing. Lokalplanen e i oveensstemmelse med Regionplanen. Boligantal og gndstøelse Ved fastlæggelsen af boligantallet i lokalplanens omåde ha det spillet en væsentlig olle, at den femtidige bebyggelse sklle femtæde med en åben stkt fo at opnå en støe lftighed mellem boligene. Nå de i planen fastlægges et boligantal så lavt som 29, svae det til et gennemsnitligt gndaeal på 1230 m2 p. bolig. Dette vil svae til ca m2 gnd p. bolig efte fadag til veje og stie men incl. andel af fælles fiaeale i byzone. Hetil komme et landzoneaeal på i alt ca m2. Lokalplanens omåde e defo meget åben i sin stkt. Natbeskyttelseslovens 17 Hele lokalplanens omåde e omfattet af Natbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinie). Fomålet med skovbyggelinie e bl.a. at sike skovenes vædi som landskabselemente og at opetholde skovbynene som levested fo plante og dy. De må defo ikke opføes bygninge næmee end 300 m fa de omfattede skovomåde. Ved skovbyggelinie i byzone e det kommnen, de ha dispensationskompetencen. Skovbyggelinien beøe hele lokalplanens omåde, og de skal defo gives dispensation, hvo de opføes bebyggelse inden fo lokalplanens omåde. Kommnen vil efte lokalplanens endelige vedtagelse ansøge Miljøcente Åhs om ophævelse af skovbyggelinien inden fo lokalplanens byzoneomåde. Fomålet med en geneel ophævelse af skovbyggelinien inden fo lokalplanens byzoneomåde e fo at ndgå, at de skal søges og meddeles dispensation fa bestemmelsene om skovbyggelinien til hvet enkelt hs i lokalplanens omåde.

5 5 Klthistoisk inteesse De e ikke egisteet fotidsminde i omådet. Landskabsfoholdene i omådet samt tilstedevæelsen af to gavhøje næ ved lokalplanens omåde knne indikee fohistoiske aktivitete. Det anbefales, at de foetages akæologiske pøvegavninge, inden jodabejde påbegyndes. Såfemt de nde jodabejdet femkomme hidtil egisteede fotidsminde, de e beskyttet af msemslovens 26 skal abejdet staks indstilles og fndet anmeldes. Vejadgang Lokalplanomådet betjenes i dag af 7 ovekøsle, de alle ha adgang fa Kægade. Med lokalplanen ændes antallet af ovekøsle fa 7 til 6, de fodele sig således, som vist på kotbilag 2. Delomåde I bibeholde den eksisteende østlige vejadgang, de skal fosyne det nye boligomåde, det eksisteende stehs i delomåde 6 og de bagvedliggende ejendomme. Delomåde II bibeholde de to eksisteende ovekøsle til ejendommen. Den ene give ligeledes adgang til en bagvedliggende ejendom. Delomåde III bibeholde den eksisteende befæstet 3,77m bedde vej/sti langs delomådets østlige skel, de give adgang til en bagvedliggende ejendom. Adgang til den nye bebyggelse ske via ny pivat fællesvej fa Kægade. Delomåde IV vejbetjenes via ny pivat fællesvej, de anlægges d fo den eksisteende adgang til omådet. Delomåde V e to pacelle, som e dlagt som fælles fiaeale fo bebyggelsene og som vejbetjenes fa henholdsvis vej C-D og vej G-J. Delomåde VI vejbetjenes via den eksisteende østlige vejadgang til delomåde 1. Handicappolitik Lokalplanens gennemføelse bø ske i oveensstemmelse med Randes Kommnes Handicappolitik. Det betyde at Randes kommne i samåd med handicapådet blandt andet vil abejde fo at gøe de fysiske omgivelse tilgængelige fo handicappede.

6 6 Skole Lokalomådet ligge i det skoledistikt, de betjenes af Vop Skole. Spildevandsplanen Tillæg til spildevandsplan Lokalplanens omåde e fo den østligste og vestlige dels vedkommende beliggende indenfo den godkendte spildevandsplan, benævnt omåde B14-N28.1, med nedsivning af egnvand. Den midteste del e beliggende denfo den godkendte spildevandsplan, og skal defo inddages i spildevandsplanen som en dvidelse af omåde B14-N28.1. Dette kæve byådets godkendelse af et tillæg til spildevands-planen. Omådet vil blive dlagt som Spildevandssystem med nedsivning af egnvand, hvo dog vejvand skal afledes til offentlig kloak - på gnd af den næliggende vandboing - med maksimalt 2 l/sek. p. ha. Kloakeing Min. 25 m fa vandboing Min. 300 m fa vandboing Spildevand skal tilslttes eksisteende ledning i Kægade. Tagog pladsvand fo den enkelte pacel skal botledes ved nedsivning på egen gnd min. afstand på 25 m fa vandboingen på mat. n. 15 Vop By, Vop (Vandboingen ligge ved lokalplanens syd-østlige hjøne). Vejvand, de ligge indenfo 300 m fa vandboing, skal afledes til offentlig egnvandsledning, de føst kan etablees, nå lokalplan og spildevandsplantillæg e godkendt, og eftefølgende sagsbehandling og ekspopiation e afslttet. Lokalplanens vikeliggøelse må indettes heefte. På gnd af den begænsede afledningset fo vejvand kan det vise sig nødvendigt at dføe bassin og afløbsstying på egen gnd inden tilsltning af vejafvanding til offentlig egnvandsledning. De skal betales tilsltningsbidag i henhold til vedtægtens bestemmelse. Renovation og genbg Lokalplanomådet e omfattet af "Reglativ fo botskaffelse af hsstandsaffald i Randes Kommne". Af eglativet femgå det blandt andet hvilke kav, de skal væe opfyldt i fobindelse med placeing af enovations- og genbgsstative samt mini-containee. Vamefosyning Lokalplanomådet e ikke omfattet af vameplanen fo Randes Kommne. De skal etablees fjenvamefosyning i omådet. Fjenvamefosyningen vaetages af Enegi Randes og tilsltning skal ske til det næmeste eksisteende fjenvamenet.

7 7 Elekticitet Elfosyningen vaetages af Enegi Randes. Vandfosyning Vandfosyningen i lokalplanomådet vaetages af Stømmen vandvæk. Zonestats Lokalplanomådet e beliggende i landzone. Med vedtagelsen af lokalplanen oveføes en del af omådet til byzone.

8 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til planloven (lovbekendtgøelse n. 883 af 18. agst 2004) fastsættes heved følgende bestemmelse fo det i 1 nævnte omåde: LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens fomål e at sike: at omådets anvendelse fastlægges til bolig- og ekeative fomål, at kn det afgænsede ammeomåde oveføes til byzone og at ejendommenes esteende aeale foblive i landzone, at omådet skal fngee som afsltning på byen og som ovegang til natomådet og skoven, at de i omådet som helhed kan bygges op til 29 bolige, at ny bebyggelse få en dfomning og indpasning i landskabet med tæt-lave bolige, de placees i en åben stkt fo at opnå en støe lftighed mellem boligene og fo at knne fastholde den gønne kaakte og, at de tages de fonødne foholdsegle fo, at støjen fa skydebanen ikke ovestige de tilladte vædie fo de- og opholdsaeale. 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Matikelnme Delomåde Zonefohold Stk. 1. Lokalplanen afgænses som vist på kotbilag n. 1 og omfatte matikelnmene: 11ac, 11ø, en del af 13e, 15h og del af 15c, Vop by, Vop, samt alle pacelle, de efte den 14. mats 2006 dstykkes fa de nævnte ejendomme. Stk. 2. Lokalplanen e opdelt i delomåde I, II, III, IV, V og VI. Stk. 3. Lokalplanomådet ligge i landzone. Med byådets offentlige bekendtgøelse af den endeligt vedtagne lokalplan oveføes delomådene I, II, III og IV til byzone (ca. 3,6 ha). 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Bolige Stk. 1. Omådet må kn anvendes til bolig- og ekeative fomål.

9 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats Stk. 2. Omådet bebygges i oveensstemmelse med planen som vist på kotbilag 2. Småehvev, de ikke genee de omkingboende Stk. 3. Byådet kan tillade, at de på ejendommen dives sådan viksomhed, som almindeligvis kan dføes i beboelsesomåde, nde fodsætning af, at: viksomheden dives af den, de bebo den pågældende ejendom, at: viksomheden efte byådets skøn dives på en sådan måde, at ejendommens kaakte af beboelsesejendom ikke foandes (hende ved skiltning og lignende), og omådets kaakte af boligomåde ikke bydes, at: viksomheden ikke medføe lempe fo de omkingboende, at: viksomheden ikke medføe behov fo pakeing, de ikke e plads til på den pågældende ejendom. Ejendommen må hedove ikke benyttes til nogen fom fo ehvevsviksomhed. Delomåde I, III og IV. Åben tæt-lav bebyggelse Stk. 4. De må i delomåde I, III og IV opføes en tæt-lav bebyggelse med en tæthed på op til 13 bolige p. ha, dog maksimalt det antal bolige, som delomådene enkeltvis ha fået tildelt (jf. 6). Delomåde II. Stk. 5. De må i omådet opføes minde boligbebyggelse, de i samspil med den eksisteende bebyggelse give omådet et godt helheds indtyk. Delomåde V. Ingen bolige Stk. 6. De må ikke opføes bolige i omådet. Minde bygninge som fx. læske og ovedækket bålplads, de bges i fobindelse med ekeative fomål og som e max. 10 m² kan efte byådets skøn tillades. Stk. 7. Omådet foblive i landzone og fngee som gønne fælles aeale fo bebyggelsen. Delomåde VI. Stk. 8. Omådet e dlagt til pacel omking eksisteende stehs. Stk. 9. De må ikke opføes ny bebyggelse i omådet.

10 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats UDSTYKNING Udstykning Udstykningsplan 15 m fa Kægades vejmidte Geneelt Stk. 1. Ejendommene skal dstykkes i oveensstemmelse med den på kotbilag 2 viste dstykningsplan. Stk. 2. Den enkelte pacel skal på gnd af tafikstøj have en afstand fa Kægade på min. 15 m målt fa vejmidten af Kægade. Delomåde I Stk. 3. Delomåde I kan dstykkes til 12 boliggnde med en minimm gndstøelse på 500 m². Delomåde II Stk. 4. Delomåde II kan dstykkes til i alt 4 boliggnde med minimm gndstøelse på 500 m². Delomåde III Stk. 5. Delomåde III kan dstykkes til 10 boliggnde med en minimm gndstøelse på 500 m². Delomåde IV Stk. 6. Delomåde IV kan dstykkes til 4 boliggnde med en minimm gndstøelse på 500 m². Delomåde II, III og IV 50 m fa næmeste jenbanespo Stk. 7. Den enkelte pacel skal på gnd af støj og vibatione fa jenbane have en afstand på min. 50 m målt fa midten af næmeste spo som vist på kotbilag 2. Stk. 8. Fo delomåde III e de gennemføt en støj- og vibationsmåling i fohold til jenbanen, de ha godtgjot, at byggei kan placees tættee på jenbanespoet end de vejledende 50 m, da støjniveaet ikke ovestige de tilladte 60 db. Bebyggelse og deaeale skal blot holdes syd fo en linie, de ligge 15 mete fa midten af Kægade, dvs. syd fo det femtidige beplantningsbælte langs med Kægade. Delomåde VI Stk. 9. De dstykkes en pacel omking den eksisteende stehsbygning.

11 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats VEJ- OG STIFORHOLD ) Veje Stk. 1. De dlægges aeal til følgende nye veje ) med beliggenhed som vist på kotbilag 2. Adgangsvej A-B dlægges i 7 metes bedde og anlægges med 5 mete køebane med 1 m abat i hve side. Adgangsvej C-D dlægges i 7 metes bedde og anlægges med 5 mete køebane med 1 mete abat i hve side. På den eksisteende vejadgang G-H laves et foøget vejdlæg fa de eksisteende 5 m til 7 m og vejen anlægges med 5 m køebane med 1 m abat i hve side. Boligvej H-I dlægges i 6 metes bedde og anlægges med 5 m køebane med ½ m abat i hve side. Fo ovennævnte veje gælde at køebanen befæstes og gene med et andet mateiale end taditionelt asfalt fo at opnå et natpæget dseende, fx. gs, stenmel elle andet. Vej J-K dlægges i 5 metes bedde og anlægges med 4 mete køebane med 1 m abat i hve side. Køebanen befæstes med gs. Stk. 2. Adgangsvej G-J dlægges til fodel fo pacelle af mat. 15h, 15 og 15c. Stk. 3. Fo enden af omådets boligveje dlægges aeal til vendepladse som vist på kotbilag 2. De anlægges, så de opnås en minimm vendeadis på 12,5 m og befæstes ligeledes gene med et andet mateiale end asfalt fo at opnå et natpæget dseende. Stk. 4. Omådets veje og vendepladse skal dfomes nde hensyntagen til, at vejene anvendes som lege- og opholdsaeale. Stk. 5. De eksisteende vejadgange ved E og F vist på kotbilag 1 nedlægges. ) På gnd af ovesigtsfoholdene ved adgangsbetjeningen langs Kægade og dfa støjmæssige hensyn fodsætte dstykningen, at de på lokalplanomådet langs hele stækningen af Kægade sikes en hastighed på 50 km/t. Byskiltet skal flyttes til lokalplanomådets vestlige afgænsning. ) Veje og stie fodsættes anlagt som pivate fællesveje.

12 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats Stie Pakeingspladse Stk. 6. Den eksisteende 3,77 m tinglyste vej L-M vist på kotbilag 2 bevaes og henligge fotsat som makvej. Den 10 m bedde vej N-O på mat. n. 13e bevaes ligeledes. Stk. 7. Stiene a-b og c-d dlægges i 3 metes bedde og anlægges i 1,2 m bedde befæstet med kompimeet stenmel. ) Stk. 8. De skal indettes to pakeingspladse fo hve bolig. Stk. 9. De må kn etablees 1 ovekøsel til boligvejene fa hve gnd. Ovekøslens bedde må ikke ovestige 5 m. Byggelinie Delomåde I Stk. 10. De dlægges byggelinie langs boligvej H-I på henholdsvis 5 m fo omådets sydlige bebyggelse og 10 mete fo den nodlige bebyggelse som vist på kotbilag 2. Småbygninge så som capote og dhse kan dog placees mellem vej og byggelinie. 5 5 LEDNINGSANLÆG Elektiske ledninge, hende ledninge til vejbelysning skal væe jodkable. 6 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsespocent og højde Bygningshøjde max. 8,5 m Facadehøjde Capote og ande småbygninge Geneelt Stk. 1. Bebyggelsen må ikke opføes med mee end 2 etage. Den maksimale bygningshøjde må ikke ovestige 8,5m. Bygningshøjden måles fa eksisteende teæn. Stk. 2. Facadehøjden må ikke ovestige 6,0 m. Facadehøjden måles fa eksisteende teæn elle fa det fastlagte niveaplan, til det pnkt, hvo facade og tagflade skæe hinanden. Stk. 3. Capote og gaage må placees i skel. ) Fo capote/gaage og ande småbygninge, de opføes næmee skel end 2,5 m må bygningshøjden (tagygningen) ikke ovestige 3,5 m. Bygningshøjden måles fa eksisteende teæn elle fa det fastlagte niveaplan til bygningens højeste pnkt. ) Hvis stien c-d anlægges middelbat op ad vejdlægget fo vejen H-J, kan stien anlægges som et fotov langs med vejen med den angivne belægningsbedde. ) Opmæksomheden henledes på, at bygningseglementets bestemmelse om skå højdegænseplane fotænges af denne bestemmelse.

13 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats Facadehøjde fo gaage og capote Stk. 4. Facadehøjde fo capote/gaage og ande småbygninge må ikke ovestige 2,5 m, målt til ovekant af stenbæt. Facadehøjden måles fa eksisteende teæn. Stk. 5. Tagets vinkel med det vandette plan må ikke ovestige 50. Niveaplane og teænegleinge Bygninge skal tilpasses teænet (fx med fohøjelse af soklen) og ikke omvendt Stk. 6. De fastlægges niveaplane fo hvet enkelt hs i de enkelte delomåde. Niveaplanene skal væe med til at binge teænet i højde med det opindelige teæn. Teænegleinge på de enkelte gnde skal holdes inden fo +/- 0,5 m i fohold til niveaplanene. Undtaget hefa e dog egleing i fobindelse med ovekøsel til vejen. Afgavning elle påfyldning af teæn må ikke finde sted næmee naboskel end 2,5 m og hefa med et anlæg på max. 1: 2. Delomåde I Stk. 7. De må opføes op til 12 bolige i delomåde I. 12 bolige Maksimal boligstøelse Stk. 8. Den maksimale boligstøelse må ikke ovestige 175 m² etageaeal. Stk. 9. Bebyggelse opføt på de nodligst liggende gnde, skal placees tilbagetkket på gndene fo at give en optimal dnyttelse af deaealene. Delomåde II 3 bolige Maksimal boligstøelse Stk. 10. De må opføes op til i alt 4 bolige i delomåde II (1 eksisteende + 3 nye bolige) Stk. 11. Den maksimale boligstøelse må ikke ovestige 200 m² etageaeal. Stk. 12. Bebyggelse placees, så de opnås et sammenspil med den eksisteende bebyggelse. Delomåde III Stk. 13. De må opføes op til 10 bolige i delomåde III. 10 bolige Maksimal boligstøelse Stk. 14. Den maksimale boligstøelse må ikke ovestige 175 m² etageaeal. Stk. 15. De skal ligges vægt på, at bebyggelsen placees så den dnytte dsigtsmligheden ove Vop Enge. Stk. 16. Bebyggelsen placees så de blive øst/vest vendte deaeale til boligen.

14 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats Stk. 17. Bebyggelsesplanen fo delomådet e etningsgivende og de kan foetages små jsteinge i fohold til planen på kotbilag 2. Stk. 18. Afstanden til bagskel fo den enkelte pacel kan vaiees med en minimms afstand til omådets vestlige skel på 5 mete og til det østlige skel på 9 m. 4 bolige Bebyggelses % på 30 Ingen bolige Delomåde IV. Stk. 19. De må opføes op til 4 bolige i omåde IV. Stk. 20. Bebyggelsespocenten fo den enkelte ejendom inklsiv andel af fællesaeal må ikke ovestige 30. Delomåde V og VI. Stk. 21. De må ikke opføes bolige i delomåde V og VI. 7 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Mateiale og fave Skiltning Hegn Hegne mod vej, sti og fællesaeal Stk. 1. Mateiale og fave på ydevægge og tage kan vælges fit. De må dog ikke anvendes mateiale og fave som efte byådets skøn vike skæmmende, som fo eksempel støe blanke flade, de kan give gene i fom af efleksion samt meget stæke signalfave på stoe flade. Stk. 2. Ingen fom fo skiltning elle eklameing på ejendommene må finde sted. Undtaget hefa e dog skilte med en støelse på højst 0,2 m2, de må opsættes i ét eksempla på hve ejendom. De må kn skiltes om fohold, de vedøe den pågældende ejendom. Stk. 3. Hegn i havenes skel mod vej, sti og fællesaeale skal væe levende hegn. Delomåde III Stk. 4. Hegn og beplantning i fohavene i delomåde III må ikke væe højee end 1 m ove teæn. Antenne Ikke dvendige antenne men dog lavt placeede paabole Stk. 5. De må ikke opsættes dvendige antenne. Dog kan lavt placeede paabolantenne tillades. Paabolantenne skal opsættes sådan, at de ses mindst mligt fa vejene og ikke genee de omkingboende. Ingen del af en paabolantenne må væe tættee på skel end 2,5 m elle højee end 2,5 m ove teæn (niveaplan).

15 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats UBEBYGGEDE AREALER Gønne omåde Geneelt. Stk. 1. De på kotbilag 2 viste beplantningsbælte må ikke dstykkes til bebyggelse. Beplantning af fiaeale Stk. 2. Beplantning af fiaeale og beplantningsbælte må kn ske i oveensstemmelse med en af Randes Kommne, Pakkontoet, Teknisk Fovaltning godkendt beplantningsplan. Delomåde I og V. Støjvold mod skydebane. Stk. 3. En støjmåling/beegning foetaget på gnden skal dokmentee, hvovidt det e nødvendig at foetage eksta støjdæmpende foanstaltninge fo at oveholde det tilladte støjkav på 66 db (A) impls fa skydebanen. Den beøte gndeje skal selv ekviee og finansiee støjmålingen/ beegningen. Stk. 4. Altenativt kan skydebanens eksisteende støjvold dbygges på gndejeens bekostning. Det fodsætte Skyttefoeningens accept. Benyttes denne løsning plantes de levende hegn i skel mod adgangsvej. Delomåde II og III. Ovesigtsfohold Stk. 5. På gnd af dålige ovesigtsfohold ved den vestlige adgangsvej til delomåde II må de indenfo beplantningsbæltet i det afmækede felt ikke plantes andet end gæs som vist på kotbilag 2. Bske og tæe, de e placeet langs med det afmækede felt timmes, så de ikke hinde det fie dsyn. Delomåde V. Fælles opholdsaeale Stk. 6. De på kotbilag 2 viste fiaeale foblive i landzone og må ikke dstykkes til bebyggelse. Aealene dlægges til fælles opholdsaeale. 9 9 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Geneelt Stk. 1. Opføelse af ny bebyggelse må ikke påbegyndes, fø de e anlagt kloak i omådet og tilsltning til eksisteende kloakledning i Kægade ha fndet sted.

16 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats Stk. 2. Ny bebyggelse må ikke den byådets sælige tilladelse tages i bg, fø de e etableet de i 4 nævnte veje og stie, samt de i 8 nævnte fiaeale. Stk. 3. Ny bebyggelse må ikke tages i bg fø tilsltning til næmeste fjenvamenet ha fndet sted. Enegi Randes e leveandø fjenvamefosyning i omådet. Delomåde I og V Stk. 4. Omådet må ikke tages i bg fø de e foetaget en dokmenteet støjbeegning/måling af støjen fa skydebanen. Hvis støjniveaet ovestige den tilladte gænsevædi på 66 db (A) impls, jvf. 8. skal de foetages støjdæmpende foanstaltninge i fom af støjvold. Delomåde I, II og III Stk. 5. Opføelse af ny bebyggelse må ikke påbegyndes fø de e etableet egnvandsafledning til næmeste offentlige egnvandssystem beliggende i Skovlndsomådet nod fo Kægade og banen. Stk. 6. Delomåde IV må ikke tages i bg, fø de e etableet et levende hegn (hæk) i skellet mellem delomåde IV og vejadgangen til Kægade 145 og GRUNDEJERFORENING Stk. 1. Fo delomåde I skal de etablees en gndejefoening med medlemspligt fo samtlige ejee i omådet. Stk. 2. Fo delomåde III og IV skal de etablees en fælles gndejefoening med medlemspligt fo samtlige ejee i omådet. Stk. 3. Gndejefoeningen fo delomåde I og den fælles gndejefoening fo delomåde III og IV skal opettes, nå byådet kæve det. Stk. 4. Gndejefoeningen fo delomåde I og den fælles gndejefoening fo delomåde III og IV skal stå fo dift og vedligeholdelse af de i 4 nævnte veje og stie samt de i 8 nævnte fiaeale. Stk. 5. Gndejefoeningenes vedtægte skal godkendes af Randes Kommne.

17 Lokalplan n. 360, ev: 23. mats TILLADELSER OG DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Stk. 1. Uanset foanstående bestemmelse må de ikke foetages ændinge af eksisteende lovlige fohold, fø de e opnået tilladelse hetil fa Miljøcente Åhs i fohold til bestemmelsene i Natbeskyttelseslovens 17 om skovbyggelinie VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanfoslaget e vedtaget af Randes byåd den 9. oktobe 2006 og offentliggøes efte eglene heom i planloven. Michael Aastp Jensen Bogmeste I henhold til planloven vedtages foanstående lokalplan endeligt. Randes byåd den 26. feba 2007 Henning Jensen Nyhs Bogmeste

18 m zone til vandboing FUGLSANGSVEJ 6 x 7 JERNBANE 8 50 m 7 27e 104 KÆRGADE 50 m til midten af næmeste jenbanespo x x x 27k f F I 98 27g 94A 1: B 27l 27m 16c 94 27n 8 x 7 E 9 11ø Aeal 13e i byzone II 10 15h ac 12 IV III 12 BYZONEGRÆNSE VI V 15h A V 11ø 13 Aeal i landzone 15c 25 m zone til vandboing 11ac e m zone til vandboing III 16 LOKALPLANGRÆNSE DELOMRÅDEGRÆNSE/NR. MATR.SKEL EKS. BEBYGGELSE BYGNINGER DER NEDRIVES 15 HENRIETTELUND LOKALPLAN 360 EKSISTERENDE FORHOLD BILAG 1 RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING LAKSETORVET JULI 06 MÅL 1:1000 REV. MARTS 07 16

19 x A 8 IV B a b 300 M ZONE TIL VANDBORING x Afstand til vejmidte af Kægade: 15 m FUGLSANGSVEJ C III V D JERNBANE L N O M m 27e x x 13e x m til midten af næmeste jenbanespo II 27k 98 Bebyggelse placees nod fo byggelinie I I Bebyggelse placees syd fo byggelinie VI K V c 94A 27l 27m G H c 1: B 123A 15 d 27n J 25 M ZONE TIL VANDBORING 94C M ZONE TIL VANDBORING LOKALPLANGRÆNSE DELOMRÅDEGRÆNSE BYGGEFELT AREAL RESERVERET TIL STØJVOLD/GRØNT OMRÅDE BYGGELINIE STI BEPLANTNINGSBÆLTE HENRIETTELUND LOKALPLAN 360 FREMTIDIGE FORHOLD BILAG 2 RANDERS KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING LAKSETORVET MÅL 1:1000 JULI 06 OVERSIGTSZONE MED GRÆS REV. MARTS 07

20 Tillæg n. 70 til kommneplan 2005 Randes Kommne. Med foslag til lokalplan n. 360, som tage sigte på at ænde dele af anvendelsen af mat.n. 11ac, 11ø, 13e og 15h, Vop by, Vop til boligfomål nedsættes den minimale gndstøelse fo dstykningene i ammeomådet. Rammebestemmelsene fo omåde V67 få heefte følgende odlyd: Fo omåde V67 (bydel 14) gælde følgende amme fo lokalplanlægningen: a. Omådet må kn anvendes til bolige og til offentlige fomål, som ældebolige, bøneinstittione og lignende samt til minde ehvev, de ikke genee omgivelsene. b. I omådet kan de opføes op til 27 bolige. Bebyggelsespocenten fo den enkelte ejendom, hende ibeegnet eventelle andele af fællesaeal, må ikke ovestige 30. Hvis bebyggelsens veje og fælles pakeingsaeale henligge nde de enkelte ejendomme, må bebyggelsespocenten ikke ovestige 23 fo ejendommene som helhed. c. Bebyggelsen må ikke opføes med mee end én etage med dnyttelig tagetage. Denne egel kan dog faviges, hvis det kan ske den tilsidesættelse af hensynet til omboende elle til kvateet som helhed. d. Bebyggelsen må ikke opføes med en højde på mee end 8,5 m (niveaplan). e. Støe ledige aeale skal dstykkes og bebygges efte en samlet plan. I omådet må gndene nomalt ikke væe minde end 500 m 2. f. Eventelle nye dstykninge skal tilettelægges, så det ækvivalente, konstante dendøs støjnivea, som påføes bebyggelsen fa Kægade ikke oveskide 55 db(a) på døgnbasis. g. Ny bebyggelse i omådet skal tilettelægges, så egionplanens vejledende støjgænse fo jenbane og miljøstyelsens vejledende støjgænse fo skydebane kan oveholdes. 1

21 h. Ved bebyggelse af bebyggede gnde og ved støe ombygninge skal ejendommene tilslttes fjenvamenettet. i. Nå de dabejdes lokalplane fo omådet skal de fastsættes egle fo opsætning af dvendige antenne. j. Omådet skal oveføes til byzone. 2

22

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

LOKALPLAN 03-009. BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEB 1983

LOKALPLAN 03-009. BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEB 1983 LOKALPLAN 03-009 BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir..............................~.~~..........:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:...........~:.:.:.:.........................:.:.:.:.:.:.:.:.:.....................:.:.:.~:.........................:.:.:.:.:.:.:

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28-244 FOR ET AREAL VED MÅGEBAKKEN (SANDERUM I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT l. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Lokalplanens område - 1 AFSNIT 3. Områdets

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

LOKALPLAN NR. 325 PANVEJ II

LOKALPLAN NR. 325 PANVEJ II LOKALPLAN NR. 325 PANVEJ II EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Paderup Planen går ud på Lokalplanområdet ligger i bydelen Paderup og omfatter et ubebygget område på ca. 22.000 m² til boligbebyggelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Vorup To delområder Byzone Planen går ud på 13 boliger Bruttoetageareal pr. bolig Friareal og fælleshus

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 143 Parkvaenget

Lokalplan nr. 143 Parkvaenget 1 Lokalplan nr. 143 Parkvaenget EN KORTFATTET BESKRIVELSE Nuvaerende forhold Området omfattes delvist af en azldre byplan for Hornb%k, hvori området er udlagt ti1 villabebyggelse. 10 15-rammerne for Randers

Læs mere