Referat fra borgermødet om fremtiden for Psykiatrisk Hospital Risskov den 7. oktober 2014 i Margerithallen v. Vejlby-Risskov Hallen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra borgermødet om fremtiden for Psykiatrisk Hospital Risskov den 7. oktober 2014 i Margerithallen v. Vejlby-Risskov Hallen."

Transkript

1 Referat fra borgermødet om fremtiden for Psykiatrisk Hospital Risskov den 7. oktober 2014 i Margerithallen v. Vejlby-Risskov Hallen. Mødet var annonceret i lokale medier og der var uddelt 1000 invitationer til husstande i nærområdet omkring hospitalet. Der mødte ca. 330 personer. Mødet var arrangeret af en arbejdsgruppe under Vejlby-Risskov Fællesråd, bestående af Poul Frandsen, Niels Teglskov og Peter Eie Christensen. Poul Frandsen var mødeleder. Han gennemgik kort forhistorien. Region Midt har besluttet at afhænde det nuværende psykiatriske hospital. Det konsortium, der overtager bygninger og areal skal samtidig bygge et nyt Psykiatrisk Hospital ved det nye supersygehus i Skejby. Regionsrådet har skrevet kontrakt med KPC, Herning, der samarbejder med Arkitema (arkitektfirma) og 2 pensionskasser (PKA og Lærernes Pension) Poul Frandsen fremhævede, at formålet med mødet var, at give borgerne information om projektet. Samtidig skulle der være mulighed for, at stille spørgsmål/diskutere det foreliggende projekt. Et væsentligt aspekt var tillige, at der ville blive mulighed for at skabe dialog mellem politikere og borgere, idet der i mødet deltog repræsentanter fra Aarhus Byråds tekniske udvalg, herunder rådmanden for Teknik og Miljø. I den forbindelse bemærkede PF, at mødet var i samklang med Aarhus Kommunes arkitekturplan, hvori der lægges vægt på at styrke dialogen mellem kommune og borgere. Desuden havde kulturminister Marianne Jelved, I forbindelse med introduktionen af Regeringens Arkitekturpolitik, vedtaget i 2014, understreget, at "en tidlig involvering af borgerne er vigtig, når der skal ske forandringer i et lokalområde", Herefter gennemgik Kim Risager, arkitektfirmaet Arkitema, det foreliggende projekt. KR understregede, at et væsentligt udgangspunkt var, at der i forbindelse med ændringen af området, blev skabt en synergi med omgivelserne, at området kunne danne ramme om fællesskaber og at det blev integreret i det omgivende landskab. Udgangspunktet er et meget flot, historisk anlæg på kanten af byen og tæt ved vandet. Parken vil blive bevaret, således at der ikke bebygges ud over de arealer, der allerede er bebygget. (Forhold vedr. kirkegården er ikke endeligt faldet på plads og vil kunne ændre planen dér). Man vil skabe muligheder/incitamenter for at tiltrække mennesker til parken. Dette søges opnået ved at skabe et stisystem fra den nuværende park og i et loop ind gennem den fremtidige bebyggelse.

2 Desværre rummer hospitalet meget 60-er betonbyggeri, der vil blive nedrevet, idet Bindesbøllbygningen - altså det oprindelige hospital skal - "have sin værdighed tilbage". Området opdeles i 4 kvarterer: 1) Renæssance-byen, hvor der foretages ombygninger under hensyntagen til den oprindelige grundplan. Festsal og kirkesal bevares og vil bl.a. kunne anvendes til kulturelle aktiviteter. Der skabes gårdhaverum, og de huse, der bygges tæt på de gamle bygninger, kommer til at harmonere med disse. 2) Allé-byen bygges som etagebyggeri, hvor bygningerne er højest ind mod alléen (den nuværende allé) op til fire, måske et enkelt sted fem etager. Der tages hensyn til lysforhold på Bækkelundsvej, idet der holdes afstand hertil og idet højden af bygningerne falder, jo længere man kommer bort fra selve alléen. Udenoms-arealet planlægges nøje, således at der naturligt skabes glidende overgange mellem offentlige, halv-offentlige, halvt-private og private områder. Bygningerne udformes i en "menneskelig skala" og udgangspuktet er højder på de nuværende bygninger på området. 3) Skovbyen bygges på den anden side af Harald Selmers Vej, dér, hvor Børnepsykiatrisk Hospital nu har til huse. Der bliver tale om bygninger der passes ind mellem de bestående træer, som man er meget interesseret i at bevare. Bygningerne skal skabe rum, der har en dimension, der er menneskevenlig. Og så skal det være "som at bo i en skovbund". 4) Parkkvarteret består af tæt, lav bebyggelse. Den kommer ikke længere ind i den nuværende park end de park-redskabsbygninger, der findes nu. Som tidl. nævnt er spørgsmålet om kirkegården fortsat uafklaret. Ud over disse 4 kvarterer blev der på et oversigtskort peget på yderligere et område, nemlig det nuværende Ungdomspsykiatriske afsnit og bygningerne fra det "gamle taleinstitut" ved Krathusvej. Det sidste område vil overgå til KPC, der agter at sælge bygningerne og bygge nye ejerboliger på ledigt areal. De fire andre områder, "kvartererne", vil overgå til de to involverede pensionskasser og være udlejningsbyggeri. Sluttelig blev nævnt bebyggelsesprocenter i de forskellige områder. Tidsplan for gennemførelse af projektet blev præsenteret på et oversigtskort. Hele projektbeskrivelsen er offentligt tilgængeligt på Internettet: leder/250614%20- %20Nyt%20psyk%20hosp/Præsentation_projekt%20gl%20psyk%20i%20 Risskov.pdf

3 Herefter blev det politikernes tur til at fremkomme med visioner/kommentarer. Rækkefølgen var efter lodtrækning. Medl. af Teknisk Udvalg fra Venstre, Gert Bjerregaard, var desværre blevet forhindret og blev erstattet af byrådsmedlem fra Venstre, Hans Schou. Rådmand for Teknik og Miljø (S), Kristian Würtz takkede for invitationen og indledte med nogle generelle betragtninger. Aarhus skal være en god by at leve i for alle. Og kommunen har en opgave i at skabe plads til nye borgere pr. år i disse år. Byen skal være mere levende, grøn og i kontakt med det blå. Det er en vigtig opgave at byen bærer vidnesbyrd om det levede liv. Noget af det bestående vil dog kunne undværes således, at der skabes en grøn bydel. Rådmanden ser frem til en formel henvendelse til kommunen, og ser for sig umiddelbart spørgsmålene om, hvorledes den kulturelle arv tilgodeses, hvordan man sikrer sig, at området vil blive beboet af en blandet befolkning, at trafikforhold, herunder ikke mindst kollektiv trafik tilgodeses i planlægningen. Desuden, at området bliver et godt sted for born. Hans Schou, Venstre, var glad for de citerede bemærkninger fra Kulturministeren om borgerinddragelse. Venstre var parat til at lytte til borgerne, og man så frem til at blive inddraget i dialogen. Der er tale om en "storskala" byomdannelse, hvor der skal herske respekt for de forskellige tidsperioder, stedet har gennemløbet. Parken skal være åben for offentligheden. Problemer vedrørende kollektiv trafik, cykel- og biltrafik skal løses. Jan Ravn Christensen, SF, understregede, at Aarhus fortsat skal være en mangfoldig by. Godt at skabe attraktive boligområder. Projektet rammer godt ind i denne proces. Enig i, at parken skal bevares, at det er væsentligt, at bebyggelsesprocenten er acceptabel, og at der er adskillelse/luft mellem husene. Savnede i projektet en konkret beskrivelse af trafikforholdene, herunder visioner for cykeltrafik. "Man skal kunne undvære bil, når man bor dér" Kunne desuden ønske sig, at en beskrivelse af løsning af miljø/klimamæssige udfordringer kunne indgå som styrkelse af Aarhus klimaprofil. Steen Stavnsbo, Konservative Folkeparti, bemærkede indledningsvist, at han selv bor i området og at dette naturligvis dannede baggrund for hans bemærkninger. Fandt det positivt - både for eksisterende og for kommende beboere, at de historiske bygninger og parken blev bevaret. Fandt, at Krathuskvarteret var blevet overset noget i planen, og han advarede mod at udbygge dér efter "laveste fællesnævner". Savnede øje for de kulturelle værdier, der eksisterer i dette kvarter, som han karakteriserede som "et levende bymiljø" bl.a. med egen "folkehøjskole". Fandt, at der skulle udvises respekt for de mange villaer i området, der er utrolig smukke, mere end 100 år gamle. I mange år har kommunen fastholdt en bebyggelses% på 25, så det burde man

4 stadig respektere. Fandt ikke Skovbyen så interessant - og jo heller ikke med en udformning, forankret i Bindesbøll-bygningernes arkitektur. Tog dog det forbehold, at alle detaljer ikke var set endnu Fandt, at det ville være mere oplagt at placere ungdomsboliger ved Skovagervej. Det nuværende Ungdomspsykiatriske afsnit (ses som sorte bygninger på oversigtsplanen) bekymrede ham. Var bange for, at de udgjorde en "hurtig sag" uden øje for spredning af ungdomsboliger, som han ikke fandt, passede ind i Krathuskvarteret. Fandt det vigtigt, at der i forbindelse med omskabelsen af hospitalet blev tilgodeset borgernær forankring i forhold til "Nyt kulturelt center", erhvervs- og butiksarealer. Fandt, at den forestående, nu lokale proces ville blive meget interessant, at det i forbindelse med denne var vigtigt at lægge pres på "os" politikere. Kulturområdet skulle have et specielt fokus. Steen Stavnsbo mente, at projektet burde underlægges de samme skærpede godkendelsesprocedurer, som byrådet netop var i færd med at vedtage, gældende for Frederiksbjerg, den såkaldte "Frederiksbjergproces". Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere oplægget. Diskussionen var - under hensyntagen til tiden - delt op i hovedemner. l. emne handlede om selve de påtænkte boliger. Der blev spurgt til fremtidig brug af kirkesal, festsal og hovedbygningen i det hele taget. Én spurgte, om mulighed for offentlig adgang ville blive tinglyst. Én ville gerne forsikres om det i oplægget nævnte vedr. højder af bygningerne og afstand til Bækkelundsvej. Én spurgte, om der skal være boliger på bakken ved Krathusvej, og i den forbindelse: hvem kommer til at stå som ejer af området? Én ville gerne have uddybet spørgsmålet, om der planlægges bygninger på kirkegården. Peter Christophersen, KPC, svarede: Langt det største areal i de gamle fredede bygninger ombygges til boliger. Festsal og kirkesal kommer til at tilhøre hele bebyggelsen. Salene vil evt. kunne gøres tilgængelige for områdets beboere. Det er klart intentionen, at man gerne vil skabe mere liv i parken, som vil få offentlig adgang. Man overvejer, om legeplads til børn og lignende fællesarrangementer vil kunne fremme dette ønske. M.h.t. kirkegården er der i øjeblikket en dialog i gang med biskoppen, som skal godkende en evt. ændring. Et forslag er, at der skabes et såkaldt lapidarium (opstilling af gravstenene) et andet sted i parken. Dette skal Biskoppen godkende. Højderne i allé-byen vil komme til at svare til højderne på nuværende hovedbygning - og der vil blive god afstand fra bygninger til det nordlige skel mod Bækkelundsvej. Dette areal vil kunne bruges til parkering.

5 Ejer ar området omkring Krathusvej vil primært være KPC, der herefter sælger bygninger og arealer. Der tænkes som en mulighed, at der kunne komme et vist erhverv, f.eks et mindre dagligvarehus og en café. Man ønsker, at der skal skabes et mødested. Den eksisterende børnehave bibeholdes. I næste spørgerunde spurgte én, om der er loft over, hvor høje bygningerne må være. En anden spurgte, om det gamle taleinstitut ville blive privat bolig. Spurgte desuden til tidspunktet for igangsætning af processen i Krathuskvarteret. Én spurgte, om ikke Nationalmuseet skulle indgå i beslutningsprocessen vedr. kirkegården. En anden spurgte, hvem der skulle stå for skabelsen af boligerne i Krathusvej-delen. Én bemærkede, at der i det "tabende" projekt kun var tale om 600 boligenheder, og i dette projekt kommer man måske helt op på Det vil betyde en fordobling af antal beboere i området. Spurgte desuden til arealstørrelser på boligerne. Én spurgte til planerne for blokkene på Tretommervej, hvor der nu er pæne saddeltage. I den forbindelse: hvor høje bliver erstatningshusene dér? Én ville gerne have præciseret forholdet mellem ejer og lejer i projektet. Peter Christophersen, KPC, samlede op: Der kan muligvis blive tale om at starte med bakken ved Krathusvej først, måske 2016 eller 2017, hvis Regionen kan undvære lokalerne før Det forudsætter en godkendt lokalplan. Bygningerne på Krathusvej sættes i stand, men KPC overvejer at sælge dem som de forefindes. Man opererer med et antal boliger på ca 1000, der vil være 2-,3-, og 4- værelseslejligheder. Der vil kunne blive lejligheder i det gamle byggeri. De vil få et lidt større areal end de øvrige. Ud af det, KPC ejer, vil der kunne blive 70 lejligheder til salg. Samlet betyder det, at forholdet ejer/lejer vil blive 15%/85%. Højderne af alle bygninger kommer til at svare til de nuværende højder. Blokkene på Tretommervej nedrives (er svære at energirenovere) og der bygges i 3 etager uden sadeltag. Kristian Würtz indskød, at det er svært at give et politisk, nøjagtigt svar på spørgsmålet om højder og bebyggelsesprocenter. Udgangspunktet må være skala - altså at bebyggelsen matcher den nuværende - omkringliggende bebyggelse. Pointerede desuden, at det er væsentligt, at projektet lægger op til åbenhed. Desuden vigtigt, at der skabes mulighed for blandet beboersammensætning. Én fandt det lidt "fattigt", at projektet mest bestod af "hus på hus". Fandt, at man godt kunne sigte lidt højere, - skabe en by for børn, en by med en miljøprofil og et kulturcenter, som kunne tiltrække nysgerrige "helt fra Tokyo". En anden mente i den forbindelse, at der kunne skabes et unikt vandrerhjem, et hotel og andre turistfaciliteter. Én spurgte, om man skulle være medlem af én af de to

6 pensionskasser for at kunne bo i komplekset. Til det sidste svarede Henrik Mogensen, økonomidirektør i Lærernes Pension, at medlemsskab ikke var et krav, og at der sædvanligvis kun boede ca 15% medlemmer i pensionskassens ejendomme. Én spurgte, om man ikke havde ladet sig inspirere af andre, lignende projekter, hvor nedlagte, store institutioner, var blevet omskabt til andre formål. Én efterlyste en mere grøn profil i byggeriet. Kim Risager, Arkitema, svarede at visionen ikke var at skabe blikfang, som det f. eks. var tilfældet ved omskabelsen af De Kellerske Anstalter ved Brejning. Dér var det efter Kim Risagers mening blevet "alt for hvidt". Nej, visionen var tvært imod at få bygningerne til at smelte ind i den bestående vision. M.h.t. bæredygtighed er husene "næsten" 0-energi-huse. De opfylder de strenge krav til bære dygtighed, der vil findes i Understregede sammen med Peter Christophersen, at bygningerne skal have høj kvalitet. Pensionskasserne skal ligge med projektet i 100 år! Næste tema handlede om de grønne områder. Én spurgte, hvad man havde tænkt sig med arealet mellem Rolighedsvej og havet. En anden foreslog, at tenneibanerne omskabes til legeplads. Én problematiserede, at der i forbindelse med hurtigfærgernes indførelse er skyllet meget sand væk fra stranden. Når der nu kommer mange ekstra indbyggere i området, burde man tænke på at skabe sandstrand neden for det grønne areal. Peter Christophersen udtrykte ønske om at modtage gode idéer om anvendelse af arealerne. Han gjorde opmærksom på, at KPC ikke ejede strandarealet. Kristian Würtz kunne ikke på stående fod sige, hvem, der ejer strandarealet. Én problematiserede overholdelse af strandbyggelinien. En anden foreslog, at der blev et økologisk gartneri dér, hvor Gallo-Gartneriet ligger i dag. Én oplyste, at der tidligere havde været regulært hospitalsgartneri på stedet. Mente iøvrigt, at hvis det er kommunen, der ejer stenene ved stranden, har den opgaven med at skabe en bedre strand dér. Peter Christophersen var glad for forslaget om øko-gartneri. Han tilføjede i relation til et tidligere spørgsmål, at han ikke havde kendskab til det andet konsortiums projekt. Kristian Würtz gættede på, at det var kommunen, der ejer arealet ved stranden. Arealet vil få en bedre forbindelse til parken, når der blev etableret letbane, som vil kunne passeres umiddelbart. Én fremsatte tanker om at nyttehaver, som kun sindslidende dyrker, ikke er et argument for at flytte disse, eksempelvis til Skejby. Én spurgte yderligere, om der skulle etableres over- eller underkørsler ved banen. Én spurgte om omfanget af parkeringspladser, specielt v. Bækkelundsvej. Kim Risager bemærkede, at man havde brugt megen tid på at planlægge P-

7 pladser, og undgå, at de blev store sammenhængende anlæg. Man har satset på P-pladser så tæt på boligen som muligt og at "begrønne dem". Kristian Würtz understregede, at over- eller underføringer af banen ikke var nødvendig, man kan passere i niveau. Tredie tema handlede om kulturen i området. Én spurgte, om der havde været sonderinger hos andre kunstmuseer eller Steno-museet m.h.p. samdrift. Én spurgte, hvor megen plads, der egentlig var i forsamlingssalen - var det ikke for lidt? (Mia Lejsted svarede senere, at der kunne være max 48 personer I salen) En anden spurgte til fredningsforholdene vedr. guldaldersal og kirkegård. Én spurgte, hvordan det var besluttet, at museet skal flyttes En spørger, Karen Lund, Skovhusvej, havde medbragt ca 400 underskrifter, hvor underskriverne støttede, at museet blev bevaret i de gamle bygninger (hovedbygningen, evt. et andet sted). Underskrifterne blev overdraget til Rådmanden. Én spurgte, om der var planlagt underjordisk parkering. Én bemærkede - specielt henvendt til Rådmanden, at området udgør en kulturperle. Hvis man nøjedes med at flytte Retspsykiatrien til mere egnede lokaler, kunne man bibeholde det gamle til kulturelle formål Lederen af Ovartaci-museet, Mia Lejsted, bemærkede, at hvis man ville satse på kultur i området, var det også vigtigt, at der var noget at samles om. Spurgte, om man havde regnet på de turistmæssige fordele, der kunne være ved at drive et museum også i fremtiden. Frank Skriver Mikkelsen, Chef for byggeriet i Skejby, bemærkede: Drift af museet, som er financieret af Regionen, er faktisk blevet ulovligt efter kommunalreformen. Der har været kontakt til Steno-museet, som desværre fattes penge. Nævnte, at der p.t. er en dialog i gang om, hvordan man kommer videre. Museet udgør jo et socialt tilbud, derfor er det nyligt nedsatte udvalg, der skal søge en løsning for bevarelse af museet, tværmagistratsligt. Peter Christophersen nævnte, at KPC er positivt i forhold til at finde andre placeringsmuligheder til museet Én spurgte, hvem der egentlig sidder i dette tværmagistratslige udvalg. Én spurgte, om der blev taget hensyn til, at der var tale om fredede bygninger. Hertil svarede Peter Christophersen, at man i høj grad havde planlagt ombygningen under hensyn til "kulturhistoriske spor". I den forbindelse oplyste han, at man havde været i kontakt med Center for Bygningsbevaring. De længdegående, bærende mure, der oprindelig dannede væg mellem gang og sygestuer, bibeholdes. Ligeledes bevares de tykke døre. De nedhængte lofter fjernes, så loftshøjden genskabes og vindueslysningerne føres tilbage til det

8 oprindelige. Fjerde tema handlede om infrastruktur. Peter Christophersen indledte med at bemærke, at vejtilslutningerne til området vil blive uændrede. Man har foretaget en uformel trafikanalyse, og er forberedt på, at der skal laves en ekstra svingbane på Asylvej. Én spurgte ind til letbaneplanen for området. Èn spurgte, om en ekstra svingbane betød exproprieringer. Èn udtrykte sin bekymring for, at 1075 parkeringspladser betød fordobling af trafikken og efterlyste cykelstier dér, hvor de mangler. Peter Christophersen afkræftede, at der kunne komme exproprieringer på tale ved bygning af den ekstra svingbane. Man har ikke planlagt cykelsti. M.h.t. antal P-pladser er disses antal svarende til kravene i kommuneplanen. Én spurgte til ændret behov for børneinstitutioner og skoler. Kristian Würtz bemærkede, at han regnede med, at der også ville komme vækst i andet end biltrafik (kollektivtrafik m. bus og letbane) Understregede derudover, at kommunen har budget til udbygning med børneinstitutioner i forbindelse med byens vækst. Han kunne dog ikke sige noget konkret herom nu. En spurgte til sidst (måske lidt galgenhumoristisk) hvorfor man ikke også havde planlagt plejeboliger, ældreboliger og gravpladser Femte tema handlede om bygge- og anlægsperioden. Én spurgte, om der blev tale om pilotering, og spurgte, hvad der betingede den ene af de angivne tidsplaner frem for den anden. Én ville høre, om der var asbest i bygningerne. Én plæderede for, at der etableres de nødvendige cykelstier inden nedbrydning og byggeri går i gang. Det blev foreslået, at der blev etableret et kontaktudvalg - evt gennem Fællesrådet - der - også efter at lokalplan(er) var vedtaget - kunne vedligeholde kontakten mellem beboere og konsortium. Én spurgte, hvad der ville ske, hvis Regionerne blev nedlagt. For at undgå megen lastbiltransport til og fra området, foreslog én, at man kunne fjerne byggematerialerne med tog eller skib. Peter Christophersen erklærede, at der ikke bliver tale om pilotering. Om noget af arbejdet kan begynde før 2019, som angivet i den anden tidsplan, vil afhænge af, om Regionen kan undvære lokalerne. Det handler om Krathusvej, lægeboligerne og måske Parkkvarteret. Betonede, at alle miljømæssige hensyn ville blive taget i forbindelse med nedrivningen. Bekræftede, at der er asbest i bygningerne. Fandt, at det var en god idé at etablere et kontaktudvalg. Frank Skriver Mikkelsen, Region Midt, påpegede, at en evt. nedlæggelse af Regionen ikke ville få indflydelse på processen, der ville kunne fortsætte i et nyt

9 regi med uændret opgave i forhold til aktuelle projekt. Rådmand Kristian Würtz rundede aftenen af med at konstatere, at kommunen nu forventer start af en planproces efter henvendelse fra konsortiet. Der vil så komme et par offentlighedsfaser med henblik på at indhøste synspunkter. Dette skal munde ud i forslag til lokalplan(er). Dette vil blive efterfulgt af behandling i byrådet, som formentlig vil sætte sagen til udvalgsbehandling. Derefter kan man forvente en ny høring og så endnu en byrådsbehandling - altså en sag, der vil tage et par år. Han glædede sig over et stort folkeligt engagement præget af levende interesse for projektet. Han bemærkede, at mange af de ting, der var blevet nævnt på mødet, ville komme til at indgå i planprocessen. Poul Frandsen takkede for god ro og orden under mødet. Han mindede om, at inddragelse af områdets borgere f, eks gennem en følgegruppe, udgjorde en historisk chance for at præge projektets virkeliggørelse. Peter Eie Christensen Referent, medl. af arbejdsgruppen

10

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Forslag. 1. Resume

Indstilling. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Forslag. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. april 2016 Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

For så vidt angår de fredede og bevaringsværdige bygninger (hospitalets hovedbygning) kan vi oplyse følgende:

For så vidt angår de fredede og bevaringsværdige bygninger (hospitalets hovedbygning) kan vi oplyse følgende: Fra: Sendt: 25. maj 2016 11:16 Til: Peter Christoffersen Cc: Peter Christophersen Emne: VS: AUH Risskov - Spørgsmål til besvarelse ift. teknisk udvalg Vedhæftede filer: SV: Ekstra byggeretter

Læs mere

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat.

Der har været en del ønsker om foretræde for udvalget, og der blev stillet en række spørgsmål. Spørgsmålene er besvaret i dette notat. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Lokalplan 1031 - Forslag Medlemmerne af Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet den 11. maj 2016 blev sag nr. 13: Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23.

Indstilling. Undersøgelse af en overdækning af banegraven. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Teknik og Miljø har med baggrund i budgetforlig 2008 lavet en teknisk

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen.

Kommentarer til forslag til lokalplan nr af december Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005. Fra Borgergruppen for Ammmendrup udstykningen. 22. december 2005. Kommentarer til forslag til lokalplan nr.106.05 af december 2005 fra

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

MØDEREFERAT. Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard. Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00

MØDEREFERAT. Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard. Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION MØDEREFERAT Emne: Referat fra borgermøde om lokalplanforslag 316.3 for Solrød Strandgaard Mødedato: 19. oktober 2009 Kl.: 19.30-21.00 11 borgere Mødedeltagere: ØU:

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Team Planlægning Dato... : 26.06.2015 Ref... : KIMPL

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Team Planlægning Dato... : 26.06.2015 Ref... : KIMPL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Team Planlægning Dato... : 26.06.2015 Ref.... : KIMPL R E F E R A T af møde om Lokalplanforslag 256 Fortunbyen Mødedato : 22.06.2015 Mødenr...

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager

Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager Boligselskabet Domea Ny Ellebjerg, Følager 46 eksklusive 1-, 3- og 4-værelseslejligheder Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø nær metro og S-tog

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej

Vedr. rundkørsel ved krydset Hovedvejen/Aulbyvej/Kauslundevej Middelfart Kommune Trafik og Vejafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Algade 8 DK-5500 Middelfart Telefon: +45 64 41 47 41 info@middelfart-museum.dk www.middelfart-museum.dk Bankkonto: 0755 755-56-80206

Læs mere

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe Råd og Nævn Bydelsudvikling Referat Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe 17-11-2014 14:00 17-11-2014 16:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 17. november 2014 14:00-16:00 Rådhuset, mødeværelse 390 Jacob

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. december 2014 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Screening af muligheder for opførelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011-12.

Bestyrelsens beretning for 2011-12. Bestyrelsens beretning for 2011-12. Grundejerforeningen ønsker at sikre Trørød dets grønne karakter. Grønne haver med plads til træer, plæner, blomsterbede. En rolig trafik gennem landsbyen, der ikke skæmmer

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Knebel Menighedsråd 8256@sogn.dk Den 3. november 2010 Dokument nr.: 108358/10 Sagsbeh.:

Læs mere

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget.

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget. Teknik- og Miljøforvaltningen Plan & Arkitektur Bilag 1 Til: Fra: Vedr.: Til sagen Christina Lund Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 2 Referat af beboermøde den 4. december 2013 Baggrunden for mødet var, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal

Læs mere

Projekt Fællesskabets Hus Mulige placeringer inden for eksisterende kommuneplanrammer

Projekt Fællesskabets Hus Mulige placeringer inden for eksisterende kommuneplanrammer Projekt Fællesskabets Hus Mulige placeringer inden for kommuneplanrammer Nedenfor fremgår en oversigt over mulige placeringer i Ry inden for de kommuneplanrammer. Placering Kvm Etager Planmæssige opmærksomhedsp

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Referat af åbent borgermøde d. 9/10-2014 på Køge Rådhus samt generel information om byggeprocessen: Bestyrelsen deltog på det åbne borgermøde, hvor hele planlægningen, vvmundersøgelsen

Læs mere

Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk

Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk Lokalrådet for Gammel Sorø v./ Jens Kjems Toudal (formand) E-mail: bestyrelsen@gammel-soroe.dk Hjemmeside: www.gammel-soroe.dk Sorø, 2013-11-11 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Vedr.: Nedrivning

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by

Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Referat fra borgermøde den 29. oktober 2015 Sommerhusområdet vest for Vellerup by Program for borgermødet 1. Velkommen ved Tina Tving Stauning. 2. Hvad er en lokalplan? Hvorfor en ny lokalplan? Og hvordan

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 993, område til bolig- og erhvervsformål ved Thorsvej i Åbyhøj.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 993, område til bolig- og erhvervsformål ved Thorsvej i Åbyhøj. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2015 Lokalplan 993, Bolig og erhverv ved Thorsvej 6A, Åbyhøj - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79

KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 KOMMUNEPLANTILLÆG NR 79 Rammebestemmelser for Boligområde sydøst for Fælledvej Bilag 2 Liste over bevaringsværdige bygninger. Kort Områdeafgrænsning af det nye rammeområde del af B5. Område: Rammeområdet

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

HASLE FÆLLESRÅD Århus d. 25. februar 2010

HASLE FÆLLESRÅD Århus d. 25. februar 2010 Århus d. 25. februar 2010 Bestyrelsens årsberetning for 2009/2010 Fællesrådets formål fremgår af vedtægterne, bestyrelsen har ikke ønske om at ændre på vedtægterne. I det forløbne år startede bestyrelsen

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net ALLAN NELSSON Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København, den 8. november 2010 Klage over

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg i Kommuneplan 2010-2022 Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg Januar 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 16-01-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Ny bebyggelse i Jonstrup Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Indholdsfortegnelse: 7. april 2014. J89 skriver til kommunen... 1 Svar fra kommunen 14. april 2014... 2

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

FORDEBAT SKAL DER PLANLÆGGES FOR ETAGE- BOLIGER PÅ BOJESVEJ? MATR NR. 9E, 9DH,92. Bojesvej

FORDEBAT SKAL DER PLANLÆGGES FOR ETAGE- BOLIGER PÅ BOJESVEJ? MATR NR. 9E, 9DH,92. Bojesvej Vænget Åvej Bojesvej FORDEBAT SKAL DER PLANLÆGGES FOR ETAGE- BOLIGER PÅ BOJESVEJ? MATR NR. 9E, 9DH,92 har modtaget en ansøgning om, at bygge etageboliger og evt rækkehuse på Bojesvej 29, 42 og 44 i Vorup.

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011.

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011. Notat Emne Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk Den 8. februar 2011 Byrådsindstillingen Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Side 1 af 6 Konklusion Forslaget om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune har på forskellig vis været

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET

2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET 2. januar 2014 UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET UDBYGNINGSSCENARIUM FOR BANK-MIKKELSENS VEJ OMRÅDET INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 2. Udbygningsscenarium for Bank-Mikkelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere