Referat fra borgermødet om fremtiden for Psykiatrisk Hospital Risskov den 7. oktober 2014 i Margerithallen v. Vejlby-Risskov Hallen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra borgermødet om fremtiden for Psykiatrisk Hospital Risskov den 7. oktober 2014 i Margerithallen v. Vejlby-Risskov Hallen."

Transkript

1 Referat fra borgermødet om fremtiden for Psykiatrisk Hospital Risskov den 7. oktober 2014 i Margerithallen v. Vejlby-Risskov Hallen. Mødet var annonceret i lokale medier og der var uddelt 1000 invitationer til husstande i nærområdet omkring hospitalet. Der mødte ca. 330 personer. Mødet var arrangeret af en arbejdsgruppe under Vejlby-Risskov Fællesråd, bestående af Poul Frandsen, Niels Teglskov og Peter Eie Christensen. Poul Frandsen var mødeleder. Han gennemgik kort forhistorien. Region Midt har besluttet at afhænde det nuværende psykiatriske hospital. Det konsortium, der overtager bygninger og areal skal samtidig bygge et nyt Psykiatrisk Hospital ved det nye supersygehus i Skejby. Regionsrådet har skrevet kontrakt med KPC, Herning, der samarbejder med Arkitema (arkitektfirma) og 2 pensionskasser (PKA og Lærernes Pension) Poul Frandsen fremhævede, at formålet med mødet var, at give borgerne information om projektet. Samtidig skulle der være mulighed for, at stille spørgsmål/diskutere det foreliggende projekt. Et væsentligt aspekt var tillige, at der ville blive mulighed for at skabe dialog mellem politikere og borgere, idet der i mødet deltog repræsentanter fra Aarhus Byråds tekniske udvalg, herunder rådmanden for Teknik og Miljø. I den forbindelse bemærkede PF, at mødet var i samklang med Aarhus Kommunes arkitekturplan, hvori der lægges vægt på at styrke dialogen mellem kommune og borgere. Desuden havde kulturminister Marianne Jelved, I forbindelse med introduktionen af Regeringens Arkitekturpolitik, vedtaget i 2014, understreget, at "en tidlig involvering af borgerne er vigtig, når der skal ske forandringer i et lokalområde", Herefter gennemgik Kim Risager, arkitektfirmaet Arkitema, det foreliggende projekt. KR understregede, at et væsentligt udgangspunkt var, at der i forbindelse med ændringen af området, blev skabt en synergi med omgivelserne, at området kunne danne ramme om fællesskaber og at det blev integreret i det omgivende landskab. Udgangspunktet er et meget flot, historisk anlæg på kanten af byen og tæt ved vandet. Parken vil blive bevaret, således at der ikke bebygges ud over de arealer, der allerede er bebygget. (Forhold vedr. kirkegården er ikke endeligt faldet på plads og vil kunne ændre planen dér). Man vil skabe muligheder/incitamenter for at tiltrække mennesker til parken. Dette søges opnået ved at skabe et stisystem fra den nuværende park og i et loop ind gennem den fremtidige bebyggelse.

2 Desværre rummer hospitalet meget 60-er betonbyggeri, der vil blive nedrevet, idet Bindesbøllbygningen - altså det oprindelige hospital skal - "have sin værdighed tilbage". Området opdeles i 4 kvarterer: 1) Renæssance-byen, hvor der foretages ombygninger under hensyntagen til den oprindelige grundplan. Festsal og kirkesal bevares og vil bl.a. kunne anvendes til kulturelle aktiviteter. Der skabes gårdhaverum, og de huse, der bygges tæt på de gamle bygninger, kommer til at harmonere med disse. 2) Allé-byen bygges som etagebyggeri, hvor bygningerne er højest ind mod alléen (den nuværende allé) op til fire, måske et enkelt sted fem etager. Der tages hensyn til lysforhold på Bækkelundsvej, idet der holdes afstand hertil og idet højden af bygningerne falder, jo længere man kommer bort fra selve alléen. Udenoms-arealet planlægges nøje, således at der naturligt skabes glidende overgange mellem offentlige, halv-offentlige, halvt-private og private områder. Bygningerne udformes i en "menneskelig skala" og udgangspuktet er højder på de nuværende bygninger på området. 3) Skovbyen bygges på den anden side af Harald Selmers Vej, dér, hvor Børnepsykiatrisk Hospital nu har til huse. Der bliver tale om bygninger der passes ind mellem de bestående træer, som man er meget interesseret i at bevare. Bygningerne skal skabe rum, der har en dimension, der er menneskevenlig. Og så skal det være "som at bo i en skovbund". 4) Parkkvarteret består af tæt, lav bebyggelse. Den kommer ikke længere ind i den nuværende park end de park-redskabsbygninger, der findes nu. Som tidl. nævnt er spørgsmålet om kirkegården fortsat uafklaret. Ud over disse 4 kvarterer blev der på et oversigtskort peget på yderligere et område, nemlig det nuværende Ungdomspsykiatriske afsnit og bygningerne fra det "gamle taleinstitut" ved Krathusvej. Det sidste område vil overgå til KPC, der agter at sælge bygningerne og bygge nye ejerboliger på ledigt areal. De fire andre områder, "kvartererne", vil overgå til de to involverede pensionskasser og være udlejningsbyggeri. Sluttelig blev nævnt bebyggelsesprocenter i de forskellige områder. Tidsplan for gennemførelse af projektet blev præsenteret på et oversigtskort. Hele projektbeskrivelsen er offentligt tilgængeligt på Internettet: leder/250614%20- %20Nyt%20psyk%20hosp/Præsentation_projekt%20gl%20psyk%20i%20 Risskov.pdf

3 Herefter blev det politikernes tur til at fremkomme med visioner/kommentarer. Rækkefølgen var efter lodtrækning. Medl. af Teknisk Udvalg fra Venstre, Gert Bjerregaard, var desværre blevet forhindret og blev erstattet af byrådsmedlem fra Venstre, Hans Schou. Rådmand for Teknik og Miljø (S), Kristian Würtz takkede for invitationen og indledte med nogle generelle betragtninger. Aarhus skal være en god by at leve i for alle. Og kommunen har en opgave i at skabe plads til nye borgere pr. år i disse år. Byen skal være mere levende, grøn og i kontakt med det blå. Det er en vigtig opgave at byen bærer vidnesbyrd om det levede liv. Noget af det bestående vil dog kunne undværes således, at der skabes en grøn bydel. Rådmanden ser frem til en formel henvendelse til kommunen, og ser for sig umiddelbart spørgsmålene om, hvorledes den kulturelle arv tilgodeses, hvordan man sikrer sig, at området vil blive beboet af en blandet befolkning, at trafikforhold, herunder ikke mindst kollektiv trafik tilgodeses i planlægningen. Desuden, at området bliver et godt sted for born. Hans Schou, Venstre, var glad for de citerede bemærkninger fra Kulturministeren om borgerinddragelse. Venstre var parat til at lytte til borgerne, og man så frem til at blive inddraget i dialogen. Der er tale om en "storskala" byomdannelse, hvor der skal herske respekt for de forskellige tidsperioder, stedet har gennemløbet. Parken skal være åben for offentligheden. Problemer vedrørende kollektiv trafik, cykel- og biltrafik skal løses. Jan Ravn Christensen, SF, understregede, at Aarhus fortsat skal være en mangfoldig by. Godt at skabe attraktive boligområder. Projektet rammer godt ind i denne proces. Enig i, at parken skal bevares, at det er væsentligt, at bebyggelsesprocenten er acceptabel, og at der er adskillelse/luft mellem husene. Savnede i projektet en konkret beskrivelse af trafikforholdene, herunder visioner for cykeltrafik. "Man skal kunne undvære bil, når man bor dér" Kunne desuden ønske sig, at en beskrivelse af løsning af miljø/klimamæssige udfordringer kunne indgå som styrkelse af Aarhus klimaprofil. Steen Stavnsbo, Konservative Folkeparti, bemærkede indledningsvist, at han selv bor i området og at dette naturligvis dannede baggrund for hans bemærkninger. Fandt det positivt - både for eksisterende og for kommende beboere, at de historiske bygninger og parken blev bevaret. Fandt, at Krathuskvarteret var blevet overset noget i planen, og han advarede mod at udbygge dér efter "laveste fællesnævner". Savnede øje for de kulturelle værdier, der eksisterer i dette kvarter, som han karakteriserede som "et levende bymiljø" bl.a. med egen "folkehøjskole". Fandt, at der skulle udvises respekt for de mange villaer i området, der er utrolig smukke, mere end 100 år gamle. I mange år har kommunen fastholdt en bebyggelses% på 25, så det burde man

4 stadig respektere. Fandt ikke Skovbyen så interessant - og jo heller ikke med en udformning, forankret i Bindesbøll-bygningernes arkitektur. Tog dog det forbehold, at alle detaljer ikke var set endnu Fandt, at det ville være mere oplagt at placere ungdomsboliger ved Skovagervej. Det nuværende Ungdomspsykiatriske afsnit (ses som sorte bygninger på oversigtsplanen) bekymrede ham. Var bange for, at de udgjorde en "hurtig sag" uden øje for spredning af ungdomsboliger, som han ikke fandt, passede ind i Krathuskvarteret. Fandt det vigtigt, at der i forbindelse med omskabelsen af hospitalet blev tilgodeset borgernær forankring i forhold til "Nyt kulturelt center", erhvervs- og butiksarealer. Fandt, at den forestående, nu lokale proces ville blive meget interessant, at det i forbindelse med denne var vigtigt at lægge pres på "os" politikere. Kulturområdet skulle have et specielt fokus. Steen Stavnsbo mente, at projektet burde underlægges de samme skærpede godkendelsesprocedurer, som byrådet netop var i færd med at vedtage, gældende for Frederiksbjerg, den såkaldte "Frederiksbjergproces". Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere oplægget. Diskussionen var - under hensyntagen til tiden - delt op i hovedemner. l. emne handlede om selve de påtænkte boliger. Der blev spurgt til fremtidig brug af kirkesal, festsal og hovedbygningen i det hele taget. Én spurgte, om mulighed for offentlig adgang ville blive tinglyst. Én ville gerne forsikres om det i oplægget nævnte vedr. højder af bygningerne og afstand til Bækkelundsvej. Én spurgte, om der skal være boliger på bakken ved Krathusvej, og i den forbindelse: hvem kommer til at stå som ejer af området? Én ville gerne have uddybet spørgsmålet, om der planlægges bygninger på kirkegården. Peter Christophersen, KPC, svarede: Langt det største areal i de gamle fredede bygninger ombygges til boliger. Festsal og kirkesal kommer til at tilhøre hele bebyggelsen. Salene vil evt. kunne gøres tilgængelige for områdets beboere. Det er klart intentionen, at man gerne vil skabe mere liv i parken, som vil få offentlig adgang. Man overvejer, om legeplads til børn og lignende fællesarrangementer vil kunne fremme dette ønske. M.h.t. kirkegården er der i øjeblikket en dialog i gang med biskoppen, som skal godkende en evt. ændring. Et forslag er, at der skabes et såkaldt lapidarium (opstilling af gravstenene) et andet sted i parken. Dette skal Biskoppen godkende. Højderne i allé-byen vil komme til at svare til højderne på nuværende hovedbygning - og der vil blive god afstand fra bygninger til det nordlige skel mod Bækkelundsvej. Dette areal vil kunne bruges til parkering.

5 Ejer ar området omkring Krathusvej vil primært være KPC, der herefter sælger bygninger og arealer. Der tænkes som en mulighed, at der kunne komme et vist erhverv, f.eks et mindre dagligvarehus og en café. Man ønsker, at der skal skabes et mødested. Den eksisterende børnehave bibeholdes. I næste spørgerunde spurgte én, om der er loft over, hvor høje bygningerne må være. En anden spurgte, om det gamle taleinstitut ville blive privat bolig. Spurgte desuden til tidspunktet for igangsætning af processen i Krathuskvarteret. Én spurgte, om ikke Nationalmuseet skulle indgå i beslutningsprocessen vedr. kirkegården. En anden spurgte, hvem der skulle stå for skabelsen af boligerne i Krathusvej-delen. Én bemærkede, at der i det "tabende" projekt kun var tale om 600 boligenheder, og i dette projekt kommer man måske helt op på Det vil betyde en fordobling af antal beboere i området. Spurgte desuden til arealstørrelser på boligerne. Én spurgte til planerne for blokkene på Tretommervej, hvor der nu er pæne saddeltage. I den forbindelse: hvor høje bliver erstatningshusene dér? Én ville gerne have præciseret forholdet mellem ejer og lejer i projektet. Peter Christophersen, KPC, samlede op: Der kan muligvis blive tale om at starte med bakken ved Krathusvej først, måske 2016 eller 2017, hvis Regionen kan undvære lokalerne før Det forudsætter en godkendt lokalplan. Bygningerne på Krathusvej sættes i stand, men KPC overvejer at sælge dem som de forefindes. Man opererer med et antal boliger på ca 1000, der vil være 2-,3-, og 4- værelseslejligheder. Der vil kunne blive lejligheder i det gamle byggeri. De vil få et lidt større areal end de øvrige. Ud af det, KPC ejer, vil der kunne blive 70 lejligheder til salg. Samlet betyder det, at forholdet ejer/lejer vil blive 15%/85%. Højderne af alle bygninger kommer til at svare til de nuværende højder. Blokkene på Tretommervej nedrives (er svære at energirenovere) og der bygges i 3 etager uden sadeltag. Kristian Würtz indskød, at det er svært at give et politisk, nøjagtigt svar på spørgsmålet om højder og bebyggelsesprocenter. Udgangspunktet må være skala - altså at bebyggelsen matcher den nuværende - omkringliggende bebyggelse. Pointerede desuden, at det er væsentligt, at projektet lægger op til åbenhed. Desuden vigtigt, at der skabes mulighed for blandet beboersammensætning. Én fandt det lidt "fattigt", at projektet mest bestod af "hus på hus". Fandt, at man godt kunne sigte lidt højere, - skabe en by for børn, en by med en miljøprofil og et kulturcenter, som kunne tiltrække nysgerrige "helt fra Tokyo". En anden mente i den forbindelse, at der kunne skabes et unikt vandrerhjem, et hotel og andre turistfaciliteter. Én spurgte, om man skulle være medlem af én af de to

6 pensionskasser for at kunne bo i komplekset. Til det sidste svarede Henrik Mogensen, økonomidirektør i Lærernes Pension, at medlemsskab ikke var et krav, og at der sædvanligvis kun boede ca 15% medlemmer i pensionskassens ejendomme. Én spurgte, om man ikke havde ladet sig inspirere af andre, lignende projekter, hvor nedlagte, store institutioner, var blevet omskabt til andre formål. Én efterlyste en mere grøn profil i byggeriet. Kim Risager, Arkitema, svarede at visionen ikke var at skabe blikfang, som det f. eks. var tilfældet ved omskabelsen af De Kellerske Anstalter ved Brejning. Dér var det efter Kim Risagers mening blevet "alt for hvidt". Nej, visionen var tvært imod at få bygningerne til at smelte ind i den bestående vision. M.h.t. bæredygtighed er husene "næsten" 0-energi-huse. De opfylder de strenge krav til bære dygtighed, der vil findes i Understregede sammen med Peter Christophersen, at bygningerne skal have høj kvalitet. Pensionskasserne skal ligge med projektet i 100 år! Næste tema handlede om de grønne områder. Én spurgte, hvad man havde tænkt sig med arealet mellem Rolighedsvej og havet. En anden foreslog, at tenneibanerne omskabes til legeplads. Én problematiserede, at der i forbindelse med hurtigfærgernes indførelse er skyllet meget sand væk fra stranden. Når der nu kommer mange ekstra indbyggere i området, burde man tænke på at skabe sandstrand neden for det grønne areal. Peter Christophersen udtrykte ønske om at modtage gode idéer om anvendelse af arealerne. Han gjorde opmærksom på, at KPC ikke ejede strandarealet. Kristian Würtz kunne ikke på stående fod sige, hvem, der ejer strandarealet. Én problematiserede overholdelse af strandbyggelinien. En anden foreslog, at der blev et økologisk gartneri dér, hvor Gallo-Gartneriet ligger i dag. Én oplyste, at der tidligere havde været regulært hospitalsgartneri på stedet. Mente iøvrigt, at hvis det er kommunen, der ejer stenene ved stranden, har den opgaven med at skabe en bedre strand dér. Peter Christophersen var glad for forslaget om øko-gartneri. Han tilføjede i relation til et tidligere spørgsmål, at han ikke havde kendskab til det andet konsortiums projekt. Kristian Würtz gættede på, at det var kommunen, der ejer arealet ved stranden. Arealet vil få en bedre forbindelse til parken, når der blev etableret letbane, som vil kunne passeres umiddelbart. Én fremsatte tanker om at nyttehaver, som kun sindslidende dyrker, ikke er et argument for at flytte disse, eksempelvis til Skejby. Én spurgte yderligere, om der skulle etableres over- eller underkørsler ved banen. Én spurgte om omfanget af parkeringspladser, specielt v. Bækkelundsvej. Kim Risager bemærkede, at man havde brugt megen tid på at planlægge P-

7 pladser, og undgå, at de blev store sammenhængende anlæg. Man har satset på P-pladser så tæt på boligen som muligt og at "begrønne dem". Kristian Würtz understregede, at over- eller underføringer af banen ikke var nødvendig, man kan passere i niveau. Tredie tema handlede om kulturen i området. Én spurgte, om der havde været sonderinger hos andre kunstmuseer eller Steno-museet m.h.p. samdrift. Én spurgte, hvor megen plads, der egentlig var i forsamlingssalen - var det ikke for lidt? (Mia Lejsted svarede senere, at der kunne være max 48 personer I salen) En anden spurgte til fredningsforholdene vedr. guldaldersal og kirkegård. Én spurgte, hvordan det var besluttet, at museet skal flyttes En spørger, Karen Lund, Skovhusvej, havde medbragt ca 400 underskrifter, hvor underskriverne støttede, at museet blev bevaret i de gamle bygninger (hovedbygningen, evt. et andet sted). Underskrifterne blev overdraget til Rådmanden. Én spurgte, om der var planlagt underjordisk parkering. Én bemærkede - specielt henvendt til Rådmanden, at området udgør en kulturperle. Hvis man nøjedes med at flytte Retspsykiatrien til mere egnede lokaler, kunne man bibeholde det gamle til kulturelle formål Lederen af Ovartaci-museet, Mia Lejsted, bemærkede, at hvis man ville satse på kultur i området, var det også vigtigt, at der var noget at samles om. Spurgte, om man havde regnet på de turistmæssige fordele, der kunne være ved at drive et museum også i fremtiden. Frank Skriver Mikkelsen, Chef for byggeriet i Skejby, bemærkede: Drift af museet, som er financieret af Regionen, er faktisk blevet ulovligt efter kommunalreformen. Der har været kontakt til Steno-museet, som desværre fattes penge. Nævnte, at der p.t. er en dialog i gang om, hvordan man kommer videre. Museet udgør jo et socialt tilbud, derfor er det nyligt nedsatte udvalg, der skal søge en løsning for bevarelse af museet, tværmagistratsligt. Peter Christophersen nævnte, at KPC er positivt i forhold til at finde andre placeringsmuligheder til museet Én spurgte, hvem der egentlig sidder i dette tværmagistratslige udvalg. Én spurgte, om der blev taget hensyn til, at der var tale om fredede bygninger. Hertil svarede Peter Christophersen, at man i høj grad havde planlagt ombygningen under hensyn til "kulturhistoriske spor". I den forbindelse oplyste han, at man havde været i kontakt med Center for Bygningsbevaring. De længdegående, bærende mure, der oprindelig dannede væg mellem gang og sygestuer, bibeholdes. Ligeledes bevares de tykke døre. De nedhængte lofter fjernes, så loftshøjden genskabes og vindueslysningerne føres tilbage til det

8 oprindelige. Fjerde tema handlede om infrastruktur. Peter Christophersen indledte med at bemærke, at vejtilslutningerne til området vil blive uændrede. Man har foretaget en uformel trafikanalyse, og er forberedt på, at der skal laves en ekstra svingbane på Asylvej. Én spurgte ind til letbaneplanen for området. Èn spurgte, om en ekstra svingbane betød exproprieringer. Èn udtrykte sin bekymring for, at 1075 parkeringspladser betød fordobling af trafikken og efterlyste cykelstier dér, hvor de mangler. Peter Christophersen afkræftede, at der kunne komme exproprieringer på tale ved bygning af den ekstra svingbane. Man har ikke planlagt cykelsti. M.h.t. antal P-pladser er disses antal svarende til kravene i kommuneplanen. Én spurgte til ændret behov for børneinstitutioner og skoler. Kristian Würtz bemærkede, at han regnede med, at der også ville komme vækst i andet end biltrafik (kollektivtrafik m. bus og letbane) Understregede derudover, at kommunen har budget til udbygning med børneinstitutioner i forbindelse med byens vækst. Han kunne dog ikke sige noget konkret herom nu. En spurgte til sidst (måske lidt galgenhumoristisk) hvorfor man ikke også havde planlagt plejeboliger, ældreboliger og gravpladser Femte tema handlede om bygge- og anlægsperioden. Én spurgte, om der blev tale om pilotering, og spurgte, hvad der betingede den ene af de angivne tidsplaner frem for den anden. Én ville høre, om der var asbest i bygningerne. Én plæderede for, at der etableres de nødvendige cykelstier inden nedbrydning og byggeri går i gang. Det blev foreslået, at der blev etableret et kontaktudvalg - evt gennem Fællesrådet - der - også efter at lokalplan(er) var vedtaget - kunne vedligeholde kontakten mellem beboere og konsortium. Én spurgte, hvad der ville ske, hvis Regionerne blev nedlagt. For at undgå megen lastbiltransport til og fra området, foreslog én, at man kunne fjerne byggematerialerne med tog eller skib. Peter Christophersen erklærede, at der ikke bliver tale om pilotering. Om noget af arbejdet kan begynde før 2019, som angivet i den anden tidsplan, vil afhænge af, om Regionen kan undvære lokalerne. Det handler om Krathusvej, lægeboligerne og måske Parkkvarteret. Betonede, at alle miljømæssige hensyn ville blive taget i forbindelse med nedrivningen. Bekræftede, at der er asbest i bygningerne. Fandt, at det var en god idé at etablere et kontaktudvalg. Frank Skriver Mikkelsen, Region Midt, påpegede, at en evt. nedlæggelse af Regionen ikke ville få indflydelse på processen, der ville kunne fortsætte i et nyt

9 regi med uændret opgave i forhold til aktuelle projekt. Rådmand Kristian Würtz rundede aftenen af med at konstatere, at kommunen nu forventer start af en planproces efter henvendelse fra konsortiet. Der vil så komme et par offentlighedsfaser med henblik på at indhøste synspunkter. Dette skal munde ud i forslag til lokalplan(er). Dette vil blive efterfulgt af behandling i byrådet, som formentlig vil sætte sagen til udvalgsbehandling. Derefter kan man forvente en ny høring og så endnu en byrådsbehandling - altså en sag, der vil tage et par år. Han glædede sig over et stort folkeligt engagement præget af levende interesse for projektet. Han bemærkede, at mange af de ting, der var blevet nævnt på mødet, ville komme til at indgå i planprocessen. Poul Frandsen takkede for god ro og orden under mødet. Han mindede om, at inddragelse af områdets borgere f, eks gennem en følgegruppe, udgjorde en historisk chance for at præge projektets virkeliggørelse. Peter Eie Christensen Referent, medl. af arbejdsgruppen

10

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 9 Referat af borgermøde og evaluering Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Læs mere

Bindesbøll Byen. En ny bydel i risskov Tilbudsmappe 31.03.2014

Bindesbøll Byen. En ny bydel i risskov Tilbudsmappe 31.03.2014 Bindesbøll Byen En ny bydel i risskov Tilbudsmappe 31.03.2014 Side 2 Indholdsfortegnelse ProjektområdET 5 Vision 6 AnalysE 8 Strategi 11 EN NY BYDEl 12 RENÆSSANCEBYEn 15 ALLÉBYEn 27 SKOVBYEn 37 PARKKVARTERET

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004.

Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Bestyrelsens beretning generalforsamlingen d. 29/11 2005. Traditionen tro kaster vi lige et blik på sidste generalforsamling, der fandt sted i disse lokaler d. 29. nov. 2004. Vi fik nyt navn: Kalenderkvarterets

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE

ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE ANALYSE AF TILSTEDEVÆRENDE INSTITUTIONERS BEHOV i RØNDE Analyse 1 iht. kommissoriet Etablering af nye pleje- og demensboliger i Syddjurs Kommune 25. marts 2015 Kuben Management A/S www.kubenman.dk KMS

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN Advokatpartnerselskab 28117 US/BM 12. juni 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Selskab: Viborg Fjernvarme. Dato: Onsdag, den 6. juni 2012 kl. 19.00 Sted:

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Referat af idéværksted nr. 2

Referat af idéværksted nr. 2 Byomdannelse Bryggervej - Århus Kommune Referat af idéværksted nr. 2 04.05.2010 kl. 17.00 til 19.00 1. Program 17.00 Velkomst og formål med forløbet v/ Carsten Lützen, Århus Kommune 17.05 Introduktion

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø DPL i København Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø Program Præsentation 30 min: Introduktion til DPL i København DPL anvendt på Amager Vest CMI's mulige anvendelse af DPL-København

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søparken Torsdag, den 4. oktober 2012 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Søparken i foreningens fælleslokale med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere