Forpagtningskontrakt. (forpagter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forpagtningskontrakt. (forpagter)"

Transkript

1 Forpagtningskontrakt Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre (bortforpagter) & (forpagter) Vedrørende driften af Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, Cafeteriet i Avedøre Idrætscenter samt kiosken på Isstadion og kioskerne i Istræningshallen/Curlinghallen og Hvidovre Friluftsbad. 1 Parterne Mellem undertegnede Hvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre (Herefter benævnt bortforpagteren) Og medunderskrevne (Herefter benævnt forpagter) Indgås hermed følgende forpagtningskontrakt 2 Det forpagtede 2.1. Nærværende aftale vedrører den i Frihedens Idrætscenter indrettede restaurant/cafeteria, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter samt kiosken på isstadion og kioskerne i istræningshallen/curlinghallen og Hvidovre Friluftsbad. Forpagtningen omfatter brugsret til følgende lokaler: Køkkenområde - FIC Køkkenområde - AIC Serveringsområde - FIC Serveringsområde - AIC Køkkendepot - FIC Køkkendepot - AIC Kiosk på isstadion Kiosk i istræningshal/curlinghal Kiosk Hvidovre Friluftsbad Kølerum Opbevaringsrum Kontor 57,3 M2 31 M2 279,3 M2 8 M2 14 M2 22 M2 17,9 M2 13,4 M2 49 M2 14 M2 14 M2 8 M2

2 2.2. Det forpagtede omfatter endvidere brugsretten til det tilhørende inventar, med de dertil installerede maskiner og andet fast inventar, service, øvrige driftsmidler m.v., således som dette forefindes ved forpagtningsperiodens start. Bortforpagteren oplyser herved, at samtlige til lokalerne hørende driftsmidler er i brugbar stand på tidspunktet for overtagelse. Forpagteren kan ikke i forpagtningsperioden stille yderligere krav til udstyr og stand. 3 Driften af det forpagtede 3.1. Forpagteren skal i forpagtningsperioden, under hensyntagen til funktionerne i Frihedens Idrætscenter: tilberede og sælge kold og varm mad, drikkevarer m.v., i Restaurant Halvleg til brugerne af Frihedens Idrætscenter. sælge kioskvarer i kioskerne på isstadion og istræningshallen/curlinghallen samt Hvidovre Friluftsbad og Avedøre Idrætscenter. forestå udlejning af skøjter fra kioskerne på isstadion og i istræningshallen/curlinghallen i den offentlige åbningstid. Forpagteren skal til alle tider være opmærksom på og bidrage til den integrerede funktion, som det forpagtede har i andre aktiviteter i Frihedens Idrætscenter. Forpagteren skal i Restaurant Halvleg udbyde et varieret udbud af sædvanlige gode og sunde, varme og kolde retter i overensstemmelse med det sortiment, der er blevet tilbudt i forbindelse med forpagtningsudbuddet, og det skal være muligt at købe frugt, slik og snacks m.v. Udbuddet af drikkevarer skal være cafeterialignende med øl, vin, sodavand, kildevand og kaffe/te. I kioskerne skal forhandles sædvanlige kioskvarer. Forpagteren er pligtig til at udøve virksomhed overalt inden for området og skal kunne servicere arrangementer i Frihedens Idrætscenter i form af eksempelvis morgenmad, buffeter, middage m.v. efter aftale med Idrætscenteret og dets brugere Brugerrådene i Frihedens og Avedøre Idrætscenter er rådgivende over for forpagteren m.h.t. varesortiment og prisfastsættelse Pris for udlejning af skøjter udgør kr. 25 pr. par. Ændringen af udlejningsprisen skal forinden aftales med bortforpagteren ved Kultur- og Fritidsafdelingen Restaurant Halvlegs åbningstider skal følge Frihedens Idrætscenters åbningstider. Forpagteren skal drive almindelig restaurationsvirksomhed hele året. I perioden 1. juni 15. august er forpagteren frit stillet m.h.t. åbningstid, men skal i perioden, efter anmodning fra bortforpagteren ved halinspektøren i Frihedens Idrætscenter, holde åbent ved stævner eller andre arrangementer. Kioskerne på isstadion og istræningshallen/curlinghallen, Hvidovre Friluftsbad og i Avedøre Idrætscenter skal være åbne i den offentlige åbningstid og i øvrigt efter behov.

3 3.5. Forpagteren kan drive diner transportable eller lignende i det omfang, det er foreneligt med den øvrige åbningstid Teatersalen og Fællesklublokalet kan efter aftale med Idrætscenterets halinspektør benyttes af forpagteren til selskaber og private arrangementer, når lokalerne ikke er reserveret til andre formål. Forpagteren har desuden brugsret til boldhallen i Frihedens Idrætscenter 4 gange årligt mod et fast beløb på kr pr. gang inkl. moms Forpagteren kan via interbook reservere lokaler og vil hurtigst muligt derefter få en bekræftelse fra halinspektøren/lokaleadministrationen Såfremt forpagteren ønsker at anvende faciliteterne til andre formål, skal dette skriftligt godkendes af bortforpagteren. Omsætningen ved en sådan anden anvendelse indgår ved en beregning af forpagtningsafgiften efter pkt Forpagteren er som minimum forpligtiget til at servicere automaterne i Avedøre Idrætscenters åbningstider Forpagteren har ret til at holde åbent ved turneringer og andre arrangementer i Avedøre Idrætscenter Forpagteren har efter aftale med Avedøre Idrætscenter mulighed for at benytte forhallen vederlagsfrit, samt leje boldhallen og 2 gymnastiksale til arrangementer, fester og lignende for et fast beløb pr. gang Forpagteren skal opstille automater i Avedøre Idrætscenter med et varieret udbud af snacks, frugt og lignende. Udbuddet af drikkevarer skal være cafeterialignende med øl, vin, sodavand, kildevand, kaffe m.m Forpagteren skal personligt forestå forpagtningen, eventuelt med en ægtefælles eller en anden af bortforpagteren godkendt person som bestyrer. Forpagteren må ikke, helt eller delvist, fremleje det forpagtede til andre. I åbningstiden skal der altid være en ansvarlig og myndig repræsentant for forpagteren med kendskab til virksomhedens drift til stede i restaurant-/cafeteriaområdet I forpagtningsperioden har forpagteren ret og pligt til at anvende Restaurant Halvleg s hidtidige navn. Retten til navnet tilhører bortforpagter, og forpagteren kan efter forpagtningsforholdets ophør ikke gøre nogen form for rettigheder gældende vedrørende navnet. Ændring af Restaurant Halvleg s eksisterende navn eller påtagelse af et nyt navn kræver bortforpagterens godkendelse Fast skiltning og udsmykning må kun finde sted med bortforpagterens godkendelse. Der må ikke opstilles nogen form for spilleautomater i det forpagtede. 4 Eneret 4.1. Forpagteren har eneret til såvel café- og restaurationsvirksomhed som salg af mad og drikkevarer i Frihedens Idrætscenter, Avedøre Idrætscenter, kiosken på Isstadion, kioskerne i Istræningshallen/Curlinghallen og Hvidovre Friluftsbad.

4 I Frihedens Idrætscenters klublokaler må der kun medbringes mad og drikkevarer til eget forbrug, og der må ikke afholdes arrangementer på sammenskudsbasis eller andre større arrangementer uden det på forhånd med en passende varsel er aftalt med forpagteren Undtaget er: Foreninger med fast tilknytning til Frihedens Idrætscenter, der har ret til salg af øl, vand, varme drikke og slik til egne medlemmer i egne lokaler og til egne stævner og kampe i egne lokaler. Engstrandskolens egne arrangementer i skolesalen. Servicering af Idrætscentrenes personale Ved større arrangementer, som Kommunalbestyrelsen selv er ansvarlig for, er der mulighed for at forhandling med forpagteren om arrangementets afvikling, herunder en fordeling af arbejdsopgaverne Det forudsættes, at der i øvrigt udvises den fornødne konduite og fleksibilitet i forhold til brugerne af Frihedens Idrætscenter. 5 Forpagterens opfyldelse af myndighedskrav m.v Det forpagtede skal drives på ansvarlig måde under overholdelse af reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. samt under iagttagelse af alle myndighedsforskrifter. Forpagteren er ansvarlig for, at køkken og serveringsarealer fremstår indbydende og rene. Der lægges afgørende vægt på en upåklagelig hygiejnestandard. Der skal anvendes miljørigtige rengøringsmidler. Det er en forudsætning, at forpagteren til enhver tid overholder myndighedernes krav om hygiejne og kvalitet såvel anvendt i råvarer og halvfabrikata som i produktionslokaler og opbevaringsrum. Omkostningerne i forbindelse med Fødevarestyrelsens/Fødevarekontrollens lovpligtige tilsyn afholdes af forpagter Forpagteren er i øvrigt forpligtet til at overholde almindelige love og bestemmelser, herunder også alle særlige arbejds-, miljø og sundhedsregler, der gælder for driften af det forpagtede. 6 Trafikale forhold Der er til forpagteren reserveret to afmærkede parkeringspladser / parkeringstilladelser til parkering bag Frihedens Idrætscenter ved udgang til teatersalen. 7 Dialog- og oplysningspligt 7.1. Forpagteren er forpligtet til at samarbejde med brugerrådet og halinspektøren i Frihedens Idrætscenter, og det forventes, at forpagteren viser den nødvendige smidighed og samarbejdsvilje i den forbindelse. Der afholdes ét årligt møde med deltagelse af forpagteren og bortforpagteren. Forpagteren er desuden forpligtet til - efter anmodning herom at deltage i dialogmøder med bortforpagteren og brugerrådet. Forpagteren skal desuden efter anmodning deltage i møder med halinspektøren i Frihedens Idrætscenter.

5 7.2. Bortforpagteren har til enhver tid adgang til det bortforpagtede. Bortforpagteren har til enhver tid ret til at kræve sig meddelt alle oplysninger, som er nødvendige for at kunne føre tilsyn med, at driften foregår på forsvarlig måde, og at bestemmelserne i henhold til nærværende kontrakt overholdes I forbindelse med forpagtningsforholdets ophør, uanset årsag, og derved et eventuelt nyt udbud af forpagtningen, er forpagteren forpligtet til at give bortforpagteren enhver relevant oplysning vedrørende driften, inventar, personale m.v. 8 Sikkerhedstilladelse 8.1. Senest en uge efter bortforpagterens accept af forpagterens bud på nærværende forpagtningskontrakt stiller forpagteren en sikkerhed på kr. Sikkerhedsstillelsen kan ske ved kontant depositum eller i form af bankgaranti på anfordringsvilkår og i øvrigt med en sådan udformning, som kan godkendes af bortforpagteren. Sikkerhedsstillelsen tjener som sikkerhed for forpagterens opfyldelse af enhver af sine forpligtelser. Efter forpagtningskontrakten, herunder betaling af forpagtningsafgift, refusionsbeløb eller andre skyldige beløb som bortforpagterens krav mod forpagteren ved forpagtningsforholdets senere ophør m.v Ved forpagtningskontraktens ophør frigives beløbet til forpagter med fradrag af forpagters økonomiske udestående i henhold til forpagtningskontrakten. Tilsvarende skal sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti vedblivende at bestå, indtil bortforpagter efter den endelige opgørelse af økonomiske udeståender i henhold til kontrakten er blevet fyldestgjort for ethvert tilgodehavende eller har givet den garantistillende bank eller kautionsforsikringsselskab meddelelse om, at der ikke rejses krav i henhold til garantien. 9 Forpagtningsgift 9.1. Forpagtningsafgiften udgør (indsættes senere) % af den månedlige bruttoomsætning (opgjort ekskl. udgående moms og afgifter af tobaksvarer og spiritus), dog minimum (indsættes senere) kr. pr. måned. Omsætningen beregnes af al virksomhed, som foretages af forpagter i det forpagtede, herunder diner transportable og udlejning af skøjter. Betalingen forfalder månedsvis bagud med 30 dages netto forfald Efter 12 måneders drift af det forpagtede tages forpagtningsafgiftens størrelse og beregning op til fornyet forhandling mellem bortforpagteren og forpagteren. Bortforpagteren tager initiativ hertil. Forhandlingerne har til formål ud fra en vurdering af omsætningen i den forgangne periode evt. at justere bestemmelsen i stk. 1. En aftalt justering af forpagtningsafgiftens størrelse og beregning anføres i en allonge til denne aftale Forpagteren kan ikke tilbageholde forpagtningsafgiften helt eller delvist eller foretage modregning heri til dækning af krav, som forpagteren måtte mene at have mod bortforpagteren eller andre. 10 Omkostninger ud over forpagtningsafgift Forpagteren bærer alle omkostninger, som er forbundet med driften af det forpagtede, herunder personalelønninger, omkostninger ved Fødevarestyrelsens/Fødevarekontrollens lovpligtige tilsyn, el, vand, varme afgifter til det offentlige, forsikringspræmier, telefon, rengøring, vedligeholdelse og renovation.

6 Forpagteren er således ansvarlig for rengøring af det forpagtede med undtagelse af serveringsområdet. Dog er forpagteren pligtig at sørge for oprydning i serveringsområdet, før stedet forlades om aftenen Som betaling for el, vand, varme og rengøring i lokalerne, der i alt er på 528 m2, opkræves af bortforpagteren en prisreguleret ydelse, der pr. 1. januar 2014 udgør kr. pr. måned. Betalingen forfalder månedsvis bagud med 30 dages netto forfald. Ydelsen reguleres den 1. januar hvert år med ændringen i KL s pris- og lønskøn. Forpagteren er fritaget for betaling af forbrugsafgifter i juni, juli og august måned hvert år. Såfremt bortforpagteren i forpagtningsperioden beslutter at opsætte selvstændige målere for forbrug af el, vand og varme i det forpagtede, skal forpagteren i stedet betale el, vand og varme i henhold til det målte forbrug Forpagteren betaler renovation på kr pr. måned. Forpagteren er fritaget for betaling af renovation i juni, juli og august måned hvert år Med overtagelsesdagen som skæringsdato udfærdiges af bortforpagteren sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende driftsudgifter, som skal afholdes af forpagteren mv. saldoen på refusionsopgørelsen betales kontant senest 1 måned efter overtagelsesdatoen eller det senere tidspunkt, hvor refusionsopgørelse foreligger. Ved forpagtningsaftalens ophør udfærdiges der tilsvarende refusionsopgørelse med overtagelsesdagen ved ophøret som skæringsdato. 11 Ansvars- og forsikringsforhold Forpagteren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, som måtte opstå i forbindelse med forpagtningen Forpagteren er i aftaleperioden forpligtet til at tegne følgende forsikringer, men forpagterens erstatningskrav er ikke begrænset til dækningssummerne heri: Erhvervsforsikring, herunder driftstabsforsikring Arbejdsskadeforsikring af medarbejdere omfattende arbejdsulykke og AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) Erhvervsansvarsforsikring, herunder produktansvarsforsikring Forpagteren skal tilsende bortforpagteren kopi af relevante forsikrings policer Bortforpagterens bygninger, inventar og løsøre er omfattet af kommunens generelle forsikringsordninger. Forpagteren skal straks informere bortforpagteren om enhver skade på bygninger, inventar og løsøre Ved skade, der umuliggør brugen af det forpagtede til sit formål i en periode, der overstiger længden af driftstabsdækningen, ophæves kontrakten, uden at der kan gøres krav gældende over for den anden part. Såfremt det forpagtede genopføres med drift af restaurant/cafeteria samt kiosker for øje, har forpagteren ingen særlig fortrinsret til eventuel forpagtning herfra.

7 11.5. I tilfælde af force majeure, herunder strejke og lockout, som forhindrer kontraktens opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeuren er tilstede. Den af parterne, der ønsker at påråbe sig force majeure, skal give den anden part meddelelse herom skriftligt, så snart force majeuren kendes eller konstateres, medmindre force majeuren i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeuren isoleret til forpagterens virksomhed, eller områder forpagteren bærer risikoen for, kan bortforpagteren kontrahere til anden side, så længe force majeuren er tilstede. Hvis force majeuren er af sådan en karakter eller har sådan en varighed, at kontraktens endelige opfyldelse må anses for umulig, er begge parter berettiget til at hæve kontrakten, uden at der kan gøres krav gældende over for den anden part. 12 Revision Forpagteren har pligt til at benytte en statsautoriseret eller registreret revisor til revision af sit årsregnskab såvel som opgørelser af omsætning i det forpagtede. Forpagteren oplyser bortforpagteren om navnet på den anvendte revisor ved aftalens indgåelse såvel som ved et eventuelt senere revisorskift. Forpagteren skal sikre, at revisor, såfremt bortforpagteren anmoder herom, sender bortforpagteren alle opgørelser vedrørende omsætningen i det forpagtede Senest 2 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning, skal forpagteren indsende en revideret årsrapport til bortforpagteren. Af årsrapporten eller en dertil knyttet erklæring(afgivet af forpagteren og tiltrådt revisor) skal fremgå af den omsætning, som er genereret ved brug af det forpagtede, herunder ved cateringsvirksomhed eller andet, hvor det forpagtede er anvendt helt eller delvist til andre aktiviteter end driften af et forpagtede. Årsrapporten/erklæringen skal tillige indeholde en generel beskrivelse af grundlaget for den opgjorte omsætning Forpagteren skal give bortforpagteren, herunder bortforpagterens revision, adgang til at kontrollere bilag i fornødent omfang og skal i øvrigt forsyne bortforpagteren med de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges om driften af det forpagtede. Forpagteren er forpligtet til i øvrigt at indrette sin bogføring efter bortforpagterens eventuelle anvisninger. 13 Vedligeholdelse af lokaler Forpagteren afholder udgifter til den indvendige vedligeholdelse af lokalerne, bortset fra serveringsområdet. Ændringer af farve og lignende ændringer må kun foretages med bortforpagterens godkendelse Eventuelle nødvendige reparationer, herunder af vand- og elinstallationer, skal udføres på god og forsvarlig håndværksmæssig måde, og lokalerne skal til enhver tid i forpagtningsperioden fremtræde i god og vedligeholdt stand. Alle arbejder skal forinden aftales med halinspektøren i idrætscentret Den udvendige vedligeholdelse samt den indvendige vedligeholdelse af serveringsområdet påhviler bortforpagteren.

8 14 vedligeholdelse og udskiftning af inventar m.v Møbler, fast inventar og løsøre, som forefindes ved forpagtningsperiodens start, er bortforpagterens ejendom. Forpagteren har brugsret hertil i forpagtningsperioden Bortforpagteren afholder udgifter til vedligeholdelse og udskiftning af møbler i restauranten/cafeteriaet og af fast inventar i køkkenfaciliteterne En specificeret fortegnelse over møbler, fast inventar og løsøre, som f.eks. service og driftsmidler mv., udarbejdes af bortforpagteren og forpagteren ved forpagtningsperiodens start og vedlægges nærværende forpagtningsaftale som bilag A. I fortegnelsen er der med årstal angivet bortforpagterens forpligtigelser m.h.t. udskiftning af inventar m.v., jf. pkt Oversigten revideres en gang årligt Forpagteren har pligt til at vedligeholde løsøre således, at det ved forpagtningsforholdets ophør kan tilbageleveres i samme stand som ved overtagelsen bortset fra sædvanlig slitage Forpagteren er forpligtet til at foretage erstatningsanskaffelse af udslidt løsøre og service, såfremt dette er påkrævet for at opretholde standarden for driften af det forpagtede. Sådanne erstatningsanskaffelser bliver herefter bortforpagterens ejendom, og befolkningen skal ved forpagtningsforholdets ophør svare til beholdningen som opgjort ved forpagtningens ikrafttræden. For sådanne erstatningsanskaffelser fastsættes følgende: Såfremt en erstatningsanskaffelse indebærer en anskaffelsesudgift på kr eller derover, skal den godkendes af bortforpagteren. Forpagteren skal derved indhente mindst 3 tilbud. Anskaffelsesudgiften afholdes af forpagteren. Ved forpagtningsaftalens ophør overdrages erstatningsanskaffelsen fuldt og helt til bortforpagteren mod dennes betaling af et beløb til forpagteren, som opgøres til den nedskrevne værdi af erstatningsanskaffelsen beregnet ud fra det godkendte anskaffelsesbeløb og en årlig nedskrivning af erstatningsanskaffelsens værdi med 10 % Såfremt en erstatningsanskaffelse indebærer en anskaffelsesudgift på under kr , kan forpagteren foretage denne uden bortforpagterens godkendelse. Ved forpagtningsaftalens ophør overdrages erstatningsanskaffelsen fuldt og helt til bortforpagteren vederlagsfrit og uden betaling af nogen form for kompensation Forpagterens eget inventar skal mærkes tydeligt Eventuelle nyanskaffelser (dvs. bortset fra erstatningsanskaffelser) foretaget af forpagteren bliver forpagterens ejendom og skal mærkes tydeligt. Forpagteren er ved forpagtningens ophør forpligtet til at fjerne eget inventar/løsøre og alle nyanskaffelser, der ikke overtages af bortforpagteren eller af en ny forpagter efter nærmere aftale. Forpagteren er ved forpagtningens ophør forpligtet til at reetablere eventuelle ændringer Hvis der ved forpagtningens ophør konstateres forringelser i værdien af det forpagtede på grund af skadevoldelse, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse eller fornyelse, betaler forpagteren for dette. Forringelse på grund af almindelig slid og ælde skal ikke erstattes.

9 14.9. Bortforpagteren foretager en gang årligt, eller så ofte det skønnes nødvendigt, syn over det forpagtede, og hvis det måtte vise sig, at forpagteren har forsømt sin vedligeholdelsespligt, eller der er forvoldt skader, for hvilke forpagteren er ansvarlig, kan bortforpagteren lade de fornødne reparationer udføre for forpagterens regning, hvis skaderne ikke omgående bliver afhjulpet Skøjterne til udlejning stilles ikke til rådighed af bortforpagteren og skal således anskaffes af forpagteren. Vedligeholdelse og udskiftning af skøjterne foretages ligeledes af forpagteren. 15 Aftalens varighed Forpagtningen overtages den 1. august 2014, forudsat at samtlige udbudsmaterialets krav til bevillinger og godkendelser er opfyldt Forpagtningsaftalen er indgået for en periode af 4 år og er således gældende indtil d. 31. juli 2018, hvorefter aftalen ophører uden varsel eller opsigelse. Aftalen er fra begge sider uopsigelige i 1 år efter forpagterens overtagelse af forpagtningen. Aftalen kan herefter opsiges til den 1. i en måned med 6 måneders varsel Der afholdes i december 2017 et møde mellem bortforpagteren og forpagteren, hvor en genforhandling af aftalens drøftes. Bortforpagter v/kultur- og Fritidsafdelingen tager initiativ hertil. 16 Overdragelse Forpagteren kan ikke uden samtykke fra bortforpagteren overdrage aftalen til tredjemand Forpagteren kan ikke uden samtykke fra bortforpagteren overdrage sine tilgodehavender hos bortforpagteren til tredjemand. 17 Misligholdelse Det betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende forpagtningsaftale: At de fastsatte ydelser, herunder forpagtningsaftalen, ikke er betalt senest 5 dage efter påkrav, som først kan gives efter senest rettidige betalingsdag. At offentlige afgifter ikke betales inden betalingsfristens udløb At forpagteren standser sine betalinger eller hans bokommune under offentlig skiftebehandling som konkursbo eller gældsfragåelsesbo eller lign. At forpagteren umyndiggøres. At forpagteren mister fornødne bevillinger eller andre myndighedstilladelser til driften. At forpagteren ikke betaler pligtig afgifter rettidigt. At forpagteren i væsentlig grad undlader at vedligeholde det forpagtede. At forpagteren ikke holder det forpagtede i aftalt drift i overensstemmelse med de ovenfor angivne retningslinjer, herunder åbningstider, sortiment, rengøring, møder med brugerråd og halinspektør m.v., hvis forpagteren ikke senest 5 dage efter påkrav har bragt forholdene i orden Ved ovenstående er ikke udtømmende anført de tilfælde, hvor væsentlig misligholdelse kan påråbes I tilfælde af væsentlig misligholdelse er bortforpagteren berettiget til straks og uden varsel at hæve forpagtningsaftalen til øjeblikkeligt ophør og kræve sig indsat i besiddelse af det bortforpagtede ved en umiddelbar fogedforretning, der ikke behøver at påbegyndes ved

10 forpagterens bopæl, men straks kan iværksættes i de bortforpagtede lokaler uden sikkerhedsstillelse fra bortforpagterens side Forpagteren skal tilsvare bortforpagteren skadeserstatning for tab, forpagteren måtte påføre bortforpagteren, som følge af misligholdelse af indeværende kontrakt Reklamation over væsentlig misligholdelse skal af begge parter ske skriftligt Såfremt forpagteren måtte afgå ved døden eller blive ramt af vedvarende alvorlig sygdom, som medfører uarbejdsdygtighed, er bortforpagteren berettiget til straks at hæve forpagtningsforholdet Forpagteren hæfter for samtlige udgifter vedrørende driften af det forpagtede indtil fratræden. 18 Udgifter i forbindelse med myndighedskrav vedr. fortsat drift af det forpagtede Såfremt offentlige myndigheder under forpagtningen stiller krav som vilkår for den fortsatte uændrede drift af det forpagtede, påhviler det forpagteren at opfylde disse krav for egen regning. Hvis vilkårene kræver bygningsmæssige ændringer, er forpagteren dog berettiget til, uanset opsigelsesperioden, jf.. 14 at opsige forpagtningsaftalens med 3 måneders varsel til enhver den 1., medmindre bortforpagteren erklærer at ville opfylde de af myndighederne stillede krav. Bortforpagteren har ret til at overtage forhandlingerne med de pågældende offentlige myndigheder Ved forpagtningsforholdets ophør skal det forpagtede afleveres af forpagteren som godkendt af relevante myndigheder til fortsat uændret drift ved ny bruger, bortset fra krav om bygningsmæssige ændringer, som påhviler bortforpagteren at betale. 19 Tvistigheder 19.1 Eventuel tvivl om forståelse af eller tvistigheder i forbindelse med denne aftale indbringes for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Den relevante domstol er rette i den retskreds, hvor forpagtningen er beliggende. 20 Aftaleomkostninger 20.1 Hver part betaler egne omkostninger i forbindelse med oprettelsen af nærværende forpagtningsaftale. Hvidovre den Som bortforpagter: Helle Adelborg Borgmester Nich Bendtsen Kommunaldirektør Som forpagter:

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren)

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) & Martin Bruun Bibliotekvej 62 2560 Hvidovre (i det følgende benævnt forpagteren) Forpagtningsaftale

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

Tilbuddet og alle tilhørende bilag skal være Hvidovre Kommune i hænde senest den 2. november 2018 kl

Tilbuddet og alle tilhørende bilag skal være Hvidovre Kommune i hænde senest den 2. november 2018 kl Udbudsvilkår vedr. Hvidovre Kommunes udbud af forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på Isstadion og i Istræningshallen/Curlinghallen

Læs mere

Kuverten skal være tydeligt mærket Tilbud på forpagtning må kun åbnes af Indkøbsafdelingen.

Kuverten skal være tydeligt mærket Tilbud på forpagtning må kun åbnes af Indkøbsafdelingen. Hvidovre Kommunes udbud af forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, cafeteriet i Avedøre Idrætscenter, kiosken på Isstadion, kioskerne i Istræningshallen/Curlinghallen

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen

Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen 1 Parterne Med henblik på at betjene publikum og forenignsbrugere i Farum Svømmehal bortforpagter Furesø Kommune (i det følgende kaldt

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter )

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter ) BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem og Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Prismen, Amagerbro Kultur v/bjarne Fey Jemtelandsgade 3 2300 København S (herefter Bortforpagter

Læs mere

Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad

Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2. Kontraktgrundlaget 3. Det forpagtede 4. Benyttelse af det forpagtede 5. Ikrafttræden

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet Naturstyrelsen Trekantsområdet NST-52451-00564 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Forpagtningsaftale Heaterhill Kiosken

Forpagtningsaftale Heaterhill Kiosken Forpagtningsaftale Heaterhill Kiosken Underskrevne Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge CVR-nr. 29188440 ( bortforpagter ) bortforpagter herved til medunderskrevne xx xx CVR-nr. XX (forpagter) kiosken

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter)

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) Udkast af 28. marts 2014. FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem undertegnede Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) og medundertegnede Fuglsanghallerne

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Det forpagtede. Det forpagtede omfatter cafekøkken, 2 lagerrum på hhv. 8m2 og 20m2 og serveringsområde.

Det forpagtede. Det forpagtede omfatter cafekøkken, 2 lagerrum på hhv. 8m2 og 20m2 og serveringsområde. Forpagtningskontrakt mellem Rudersdal Kommune og Keyvon Vakhsh, Hyrdevangen 67, 2400 København NV om drift af cafe, beliggende på Rundforbi Idrætsanlæg, Egebækvej 118, 2850 Nærum. Kultur Birkerød Idrætscenter

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Forpagtningsaftale Strandcaféen/Kiosken

Forpagtningsaftale Strandcaféen/Kiosken Forpagtningsaftale Strandcaféen/Kiosken Underskrevne Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge CVR-nr. 29188440 ( bortforpagter ) bortforpagter herved til medunderskrevne xx CVR-nr. XX (forpagter) Caféen/kiosken

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

UDKAST af 9. oktober 2018

UDKAST af 9. oktober 2018 [Skriv her] UDKAST af 9. oktober 2018 Erhvervslejekontrakt Marbækvej 12, 2750 Ballerup 1. Parterne og det lejede 1.1. Udlejer Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup. 1.2. Lejer xxxxx 1.3. Det lejede

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr.

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr. FORPAGTNINGSAFTALE Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense cvr.: 29 18 89 47 (herefter kaldet bortforpagter) og cvr. : (herefter kaldet forpagter) indgået FORPAGTNINGSAFTALE om forpagtningen

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT Horten Advok Thomas Krucov Jensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. «Sagsnr» BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT Mellem og Greve Kommune Rådhusholmen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Forpagterne kan lave udendørs servering, såfremt dette er foreneligt med eventuelle myndighedskrav eller andet.

Forpagterne kan lave udendørs servering, såfremt dette er foreneligt med eventuelle myndighedskrav eller andet. UDKAST Forpagtningskontrakt vedrørende caféen i Kulturhuset Galaksen. 1 Parterne Med henblik på at betjene publikum i Kulturhuset Galaksen bortforpagter Furesø Kommune repræsenteret ved Kulturhuset Galaksen

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Ballerup Kommune udbyder udlejningen af cafeteriet i Ballerup- Skovlunde Fodbolds klubhus, Marbækvej 12, 2750 Ballerup

Ballerup Kommune udbyder udlejningen af cafeteriet i Ballerup- Skovlunde Fodbolds klubhus, Marbækvej 12, 2750 Ballerup JURIDISK KONTOR Udbudsbrev Dato: 2. november 2015 Sagsid: 82.16.05-Ø54-7-15 Ballerup Kommune udbyder udlejningen af cafeteriet i Ballerup- Skovlunde Fodbolds klubhus, Marbækvej 12, 2750 Ballerup Cafeteriet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42 og 983 Arrild ejerlav, Arrild Tønder Kommune J.nr. NST-52451-01993 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljøministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.:

Læs mere

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning af Græsareal vest for Ravnebjerggyden. 1 AFTALENS PARTER

FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning af Græsareal vest for Ravnebjerggyden. 1 AFTALENS PARTER NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen, Fyn Sollerupvej 24 5600 Faaborg Tlf: 72 54 30 00 www.naturstyrelsen.dk/fyn Journalnummer: NST-52451- Opkrævningsnummer.: 54- FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning

Læs mere

Odense Kommune Kulturmaskinen Farvergården 7 5100 Odense C (i det følgende kaldet bortforpagteren/kulturmaskinen),

Odense Kommune Kulturmaskinen Farvergården 7 5100 Odense C (i det følgende kaldet bortforpagteren/kulturmaskinen), Udkast: By- og Kulturforvaltningen Nærværende kontrakt indgås mellem JOURNAL NR. 82.03.00-Ø54-104-16 Odense Kommune Kulturmaskinen Farvergården 7 5100 Odense C (i det følgende kaldet bortforpagteren/kulturmaskinen),

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina:

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina: Bogense Havn og Marina Bortforpagtning Tankanlæg Bogense Havn og Marina Vestre Havnevej 26, Bogense 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222017 1. Indledning Nordfyns Kommune ønsker

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang Brugsaftale Version 18.02.2016 Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse og Alugod Gruppe, Det Danske Spejderkorps c/o Bjarne van Reeuwijk Toftegårdsvej 20 3500 Værløse indgås hermed brugsaftale for

Læs mere

Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale

Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale Caféen i Gladsaxe Sportshal Udbudsmateriale J. nr. 82.16.05P27 1 Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Kultur, Fritid og Idræt 20. december 2010 Caféen er beliggende i forbindelse med Gladsaxe

Læs mere

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

(Udkast af NB kommentarer) BRUGSRETSAFTALE

(Udkast af NB kommentarer) BRUGSRETSAFTALE (Udkast af 23.10.2015 + NB kommentarer) BRUGSRETSAFTALE Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3B 2980 Kokkedal og Nivå Bådelaug Nivå Strandpark 19 2990 Nivå har indgået følgende aftale om Nivå Bådelaugs

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Udkast til Forpagtningsaftale

Udkast til Forpagtningsaftale Udkast til Forpagtningsaftale Side1/5 Sagsnr. 1440-33757 Dokument-id 2010-7733 Mellem Kerteminde Kommune (ejer), Miljø- og Kulturforvaltingen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde og Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Kontrakt mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Helios Film- og Kulturhus (version 12.2.2016)

Kontrakt mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Helios Film- og Kulturhus (version 12.2.2016) Kontrakt mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Helios Film- og Kulturhus (version 12.2.2016) Aftale mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) om drift af Helios

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende KONTRAKT Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 AREAL Furesø Kommune forpagter til Flemming

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping, tlf. 72543000 som bortforpagter og... (forpagters navn),...(forpagters adresse, tlf.

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42-46 Margrethe-Kog, Højer J.nr. NST-52451-02664 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.: 72

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

BETINGET UDBYGNINGSAFTALE

BETINGET UDBYGNINGSAFTALE BETINGET UDBYGNINGSAFTALE Mellem Ballerup Kommune og Køber PROJEKT: Ballerup, Malmparken BETINGET UDBYGNINGSAFTALE Mellem undertegnede Ballerup Kommune Rådhuset 2750 Ballerup (herefter benævnt Kommunen)

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Nærværende opremsningen skal alene ses som en inspiration i forbindelse med udarbejdelse af en forpagtningsaftale.

Nærværende opremsningen skal alene ses som en inspiration i forbindelse med udarbejdelse af en forpagtningsaftale. Inspirationsliste Nærværende opremsningen skal alene ses som en inspiration i forbindelse med udarbejdelse af en forpagtningsaftale. Det forhold, at der på listen står henholdsvis forpagter eller bortforpagter

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere