Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad"

Transkript

1 Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad

2 Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2. Kontraktgrundlaget 3. Det forpagtede 4. Benyttelse af det forpagtede 5. Ikrafttræden 6. Forpagtningsafgift 7. Forbrugsregnskab (varme og vand) 8. Andre driftsudgifter 9. Depositum og forudbetaling af forpagtningsafgift 10. Vedligeholdelse 11. Ophør 12. Misligholdelse/ophævelse 13. Fraflytning og tilbagelevering af det forpagtede 14. Særlige Vilkår 15. Forudsætning for forpagtningsforholdets indgåelse 16. Samarbejdsmøder 17. Voldgift 18. Eventuelle tillægsaftaler 19. Omkostninger

3 1. Parterne Mellem undertegnede Furesø Kommune, Stiager 2, 3500 Værløse ( i det følgende kaldet FK) og [FirmaCVR-nr. AdressePostnr og by (i det følgende kaldet forpagter) er herved indgået aftale om forpagtning af restaurationsvirksomheden Furesø Marina på Furesøbad, beliggende Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 2. Kontraktgrundlaget Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt nationalt og offentligt udbud. Kontrakten beskriver FKs og forpagterens rettigheder og forpligtelser. Parternes samlede kontraktgrundlag består af følgende dokumenter angivet i prioriteret rækkefølge: 1. Nærværende kontrakt 2. Udbudsmaterialet med bilag 3. Forpagters tilbud af Ved underskrift af nærværende kontrakt forpligter forpagter sig endvidere til at overholde bestemmelserne i lejekontrakt imellem Københavns Skovdistrikt ( nu: Skov- og Naturstyrelsen Østsjælland) og FK underskrevet af daværende direktoratet for Statsskovbruget den 10. marts 1970 med senere tillæg (herefter kaldet lejekontrakten). Der henvises til punkt 12 i lejekontrakten, hvori det er beskrevet, hvilke bestemmelser i lejekontrakten, forpagter er forpligtet til at overholde. 3. Det forpagtede Det forpagtede omfatter brugsretten til følgende lokaler med nedenfor angivne arealstørrelser: 1. Serveringslokaler 241 m2 2. Køkken 71 m2 3. Opbevaringsrum, kontorer m.m. ifm. restauranten 114 m2 4. Konference- og mødelokaler 158 m2 5. Depotrum i stue niveau 22 m2 6. Terasse 1. sal 456 m2 I alt bruttoareal: 606 m2 som herefter er kaldet det forpagtede.

4 Det forpagtedes udformning og indretning på ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af oversigt vedlagt som bilag 1. Det forpagtede omfatter samtlige de i lokalerne installerede maskiner og andet fast inventar. Kiosken beliggende på Furesøbad er ikke omfattet af forpagtningsaftalen, idet kiosken på Furesøbad er bortforpagtet til anden side. I forpagtningen medfølger endvidere alt inventar og service mv. - alt som det nu er og forefindes og som besigtiget af forpagteren. Foreløbig inventarliste er vedlagt som bilag 2 til udbudsmaterialet. Endelig inventarliste udarbejdes efter afholdt afleveringsforretning. Der tages således forbehold for ændringer i inventarlistens indhold, ligesom stk.- priserne ikke er opdaterede. FK indestår for, at samtlige driftsmidler, der hører til det forpagtede, herunder tekniske anlæg og alle installationer er i god og brugbar stand, og forpagter anerkender ved sin underskrift på den endelige inventarliste at have modtaget disse således. Det er forpagters ansvar at vedligeholde samtlige driftsmidler. Ølanlæg, kaffemaskiner og lign., der evt. er udlånt af respektive leverandører indgår ikke i forpagtningen. Forpagter kan selv vælge at indgå lign. aftaler eller opsige disse. I forpagtningen medfølger brugsretten til forretningens telefoner, herunder telefonnummer (hovednr.), (kontor ), (elevator) og telefax nummer på telefonselskabets sædvanlige vilkår. Forpagteren betaler eventuelle overtagelsesgebyrer. Ovennævnte tlfnr. tilhører Furesø Kommune og står således også i Furesø Kommunes navn. Forpagter vil blive opført som bruger og betaler. 4. Benyttelse af det forpagtede Det forpagtede skal benyttes til restaurationsvirksomhed, café/selskabslokale, diner transportable og kursusog konferencevirksomhed under nøje iagttagelse af reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv., under iagttagelse af politivedtægten og øvrige myndighedsforskrifter. Forpagter har i sit tilbud af bl.a. oplyst, at restaurationsvirksomheden vil blive drevet på følgende måde: Forpagter er generelt forpligtet til at holde restaurationsvirksomheden åben og i forsvarlig drift. Forpagter er i perioden 1. april 30. september som minimum forpligtet til at holde restaurationsvirksomheden åben for almindelige gæster forstået som á la carte gæster med en åbningstid for køkkenet som minimum fra kl Forpagter kan i denne periode ikke afholde store selskaber eller arrangementer, hvis dette medfører at restauranten ikke kan være åben for almindelige gæster Furesø Kommune har et generelt ønske om, at restaurationsvirksomheden også i vinterhalvåret - dvs. perioden 1. oktober marts - er mest muligt åben for almindelige gæster. Forpagter er dog alene forpligtet til at holde restaurationsvirksomheden åben til forudbestilte arrangementer/selskaber på 20 deltagere eller mere, der afholdes inden for tidsrummet kl Furesø Kommune opfordrer dog forpagter til at holde mest muligt åbent i vinterhalvåret. FK ønsker at have mulighed for at benytte det forpagtede til kursus- og konferencevirksomhed efter nærmere aftale.

5 FK kan forbyde forpagteren at anvende Furesøbad til arrangementer, der ved støj, unødig slitage, anstødelig adfærd eller af andre grunde er til gene for de omkringboende eller kan medføre en forringelse af anvendelsen af Furesøbad i det hele. Der må ikke på Furesøbad afskydes fyrværkeri. Det forpagtede er beliggende i et Natutura 2000 område (Fuglebeskyttelsesområde nr. 109 og Habitatområde nr. 123), og afskydning af fyrværkeri er ikke i overenstemmelse med udpegningsgrundlaget for området. Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland, kan som udlejer af arealet til Furesø Kommune, dispensere fra forbuddet Nytårsaften og Skt. Hans aften. Der henvises til lejekontrakt imellem Københavns Skovdistrikt (nu Skov og Naturstyrelsen Østsjælland) og Furesø Kommune, pkt. 7, 2. afsnit. 5. Ikrafttræden Forpagtningen træder i kraft den 1. oktober Forpagtningsafgift Den årlige forpagtningsafgift udgør kr. Den årlige forpagtningsafgift betales kvartalsvis forud med kr. pr. kvartal, dog første gang for perioden med kr. Til ovennævnte faste forpagtningsafgift erlægges et tillæg, for øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter af det forpagtede. Tillægget for øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter, jf. ovenfor, beregnes på baggrund af bruttoomsætningen eksklusiv moms og tobaksomsætning, som følger: o 8 % af omsætningen fra kr ,- til og med kr og o 6 % af omsætningen fra kr og opefter. Tillægget for øgede drifts- og vedligeholdelsesudgifter afregnes umiddelbart efter modtagelse af forpagters godkendte årsregnskab/årsopgørelse. Forpagter fremsender senest den 1. juni årsregnskab/årsopgørelse for det foregående år. Den faste forpagtningsafgift samt ovennævnte beløbsgrænser er gældende for 2013 og Forpagtningsafgiften og beløbsgrænserne forhøjes én gang årligt hver den 1. januar med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober forrige år til oktober året før. Forhøjelsen sker således første gang 2015 med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober 2013 til oktober Såfremt nettoprisindekset skulle ophøre med at blive beregnet, er parterne enige om i stedet at anvende et andet eller bestående indeks, der mest muligt svarer til nettoprisindekset. 7. Forbrugsregnskab (varme og vand) FK sørger for levering af varme og vand. Forpagter er pligtig at aftage sit forbrug af varme og varmt vand ved FKs anvisning herom, og forpagter betaler herfor efter nedenstående retningslinier. Forpagter må ikke etablere anden varmeforsyning uden FKs skriftlige samtykke. Endelig opgørelse over udgifter til varme og vand foretages én gang årligt for perioden 1. januar 31. december, dog for 2013 for perioden 1. oktober december Til dækning af udgifter til varme

6 og vand betales et årligt à conto beløb på kr. kr., der opkræves kvartalsvis forud sammen med forpagtningsafgiften med kr. pr. kvartal, dog første gang for perioden 1. oktober december 2013 med kr. Efterregulering sker den 1. februar det følgende år. Varmeforbruget beregnes på grundlag af bimåler nr Beregningen af varmeudgifter sker til den til enhver tid gældende fjernvarmepris for Farum Fjernvarme. Vandforbrug kan ikke direkte aflæses og afregnes derfor som et fast gebyr svarende til et forbrug på 600 m3 pr. år. Afregningen sker til den til en hver tid gældende takst for vand og vandafledning ifølge Farum Vandværks takster. 8. Andre driftsudgifter Forpagteren skal udover forpagtningsafgiften afholde alle med forretningens drift forbundne udgifter, herunder personalelønninger, afgifter til det offentlige, forsikringspræmier, abonnementer, renholdelse af afløb mv., telefon, el og gas, renovation og elevatorservice- og reparation. Udgifter til renholdelse af afløb og renovation, telefon, samt elforbrug og forbrug af gas til køkkenet afregnes direkte med leverandøren. Betaling af udgifter til elevatorservice og reparation kan ikke afregnes direkte med leverandøren. Udgifter hertil vil derfor blive betalt af FK og herefter efterfaktureret til forpagter. Udgifterne er pligtige pengeydelser under forpagtningskontrakten. Bygningsforsikring afholdes af FK. 9. Depositium og forudbetaling af forpagtningafgift Forpagter stiller kr. i depositum til sikkerhed for ethvert mellemværende mellem forpagter og FK i forbindelse med forpagtningsforholdet, herunder til sikkerhed for opfyldelse af forpagters forpligtelser ved fraflytning. Depositum stilles enten ved kontant betaling eller ved at forpagters bank stiller en bankgaranti på beløbet. Forpagter forudbetaler kontant forpagtningsafgift svarende til ¼ af den samlede faste forpagtningsafgift; i alt kr.. Forpagter stiller depositum og forudbetaler forpagtningsafgift og á conto betaling senest 5 dage efter underskrivelsen af nærværende forpagtningskontrakt. 10. Vedligeholdelse Ad.: Lokaler Forpagteren har pligt til fuld indvendig vedligeholdelse af de forpagtede lokaler. Vedligeholdelsesbegrebet skal forstås således, som det forstås i lejelovgivningen. Såfremt forpagteren ønsker ændring af indretning og/eller udsmykning af det forpagtede, skal dette godkendes af FK. Ad. Løsøre/tekniske anlæg mv. Forpagteren har brugsret til løsøret, som overleveres til forpagteren i god og brugbar stand i henhold til den udarbejdede og underskrevne inventarliste, og har pligt til at vedligeholde og udskifte løsøret i forpagtningsperioden, således at det ved forpagtningsforholdets ophør kan afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Ovn, komfur, køleskab og fryser betragtes som løsøre, der ligeledes skal vedligeholdes og

7 udskiftes i forpagtningsperioden, således at det ved forpagtningsforholdets ophør kan afleveres i samme stand som ved modtagelsen.. Nyanskaffelser tilhører forpagteren, bortset fra erstatningskøb for løsøre omfattet af inventarlisten, idet beholdningen ved forpagtningsforholdets ophør skal svare til beholdningen ved forpagtningsforholdets ikrafttræden. 11. Ophør Forpagtningskontrakten er tidsbestemt og ophører uden opsigelse den 15. februar 2015, således at forpagtningskontrakten er uopsigelig fra FKs side i perioden 1. oktober februar Forpagteren kan opsige forpagtningen med 6 måneders varsel til en 1. februar det følgende år, første gang 1. februar Misligholdelse/Ophævelse Enhver tilsidesættelse af forpagters forpligtelser i henhold til det samlede kontraktgrundlag, jf. ovenfor undet punkt 2, er en misligholdelse af nærværende kontrakt. Hvis der foreligger misligholdelse fra forpagters side, skal forpagter uden ugrundet ophold meddele FK dette, og forpagter skal ved samme lejlighed underrette FK om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad forpagter vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelsessituationer indtræder i fremtiden. FK kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og til de skridt, der skal tages for at undgå en tilsvarende misligholdelse fremover. FK kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken forpagter skal opfylde sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt. Undlader forpagter herefter at opfylde sine forpligtelser inden for den af FK fastsatte frist, er det at betragte som væsentlig misligholdelse. Det betragtes endvidere som væsentlig misligholdelse af denne forpagtningskontrakt: At forpagtningsafgiften, jf. punkt 6, og andre pligtige pengeydelser ikke betales senest 3 hverdage efter, at skriftligt påkrav er kommet frem til forpagteren, At det forpagtede benyttes til andet brug end forudsat i henhold til forpagtningskontraktens bestemmelser, At forpagteren helt eller delvist overlader brugen af det forpagtede til en anden At forpagter tilsidesætter de bestemmelser i lejekontrakten imellem FK og Københavns Skovdistrikt (nu: Skov- og Naturstyrelsen Østsjælland), som forpagter har forpligtet sig til at overholde, jf. lejekontraktens punkt 12. At forpagteren vanrøgter det forpagtede eller ikke holder det i sædvanlig og forsvarlig drift, jf. aftale mellem Furesø Kommune og Københavns Skovdistrikt (nu: Skov- og Naturstyrelsen Østsjælland), der er vejledende for så vidt angår minimumskrav, der stilles til forsvarlig drift.

8 At forpagter ikke generelt holder restauranten åben for almindelige gæster forstået som á la carte gæster - i perioden 1. april til 30. september med en åbningstid for køkkenet som minimum fra kl , At forpagteren afholder selskaber og arrangementer, som medfører, at restauranten ikke kan være åben for almindelige gæster i perioden 1. april til 30. september som minimum fra kl , At forpagteren i perioden 1. oktober 31. marts ikke holder restaurationsvirksomheden åben til forudbestilte arrangementer/selskaber på 20 deltagere eller mere, der afholdes inden for tidsrummet kl At forpagteren ikke holder det forpagtede behørigt tyveri-, brand-, vandskade- og driftstabsforsikret, At forpagter ikke fremsender årsregnskab/årsopgørelse At forpagter modsætter sig, at FK får adgang til det forpagtede At afgifter til det offentlige ikke betales rettidigt, At forpagter mister sit næringsbrev eller alkoholbevilling til det forpagtede, At forpagter standser sine betalinger, træder i likviditation, åbner forhandlinger om tvangsakkord eller bliver taget under konkursbehandling. At forpagter bliver umyndiggjort At forpagteren i øvrigt i gentagne og påtalte tilfælde misligholder sine forpligtelser ifølge denne forpagtningskontrakt eller dens forudsætninger, I tilfælde af utvivlsom væsentlig misligholdelse er FK berettiget til straks og uden varsel at ophæve forpagtningskontrakten til øjeblikkeligt ophør og kræve sig indsat i besiddelsen af det forpagtede ved en umiddelbar fogedforretning, der ikke behøver at blive påbegyndt på forpagterens bopæl, men straks kan iværksættes i restaurationsvirksomheden uden sikkerhedsstillelse fra FKs side. FK er berettiget til at kræve dokumentation for, at afgifter til det offentlige er betalt. 13. Fraflytning og tilbagelevering af det forpagtede Senest kl. 12 på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ophørstidspunktet og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag skal forpagter tilbagelevere det forpagtede, med hvad dertil hører, i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på ikrafttrædelsestidspunktet. Inden ophørstidspunktet har forpagter ret og pligt til at fjerne inventar/løsøre, som tilhører forpagter. Forpagter har endvidere pligt til at tilbagelevere løsøre/inventar, som tilhører FK i samme stand som på ikrafttrædelsestidspunktet. Forpagter har pligt til at sikre, at beholdningen af løsøre og inventar svarer til beholdningen ved ikrafttrædelsestidspunktet. Det forpagtede skal endvidere- med mindre andet aftales tilbageføre eventuelle ændringer i det forpagtedes indretning, således at det forpagtede fremtræder, som det var indrettet på ikrafttrædelsestidspunktet.

9 Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det forpagtede (besigtigelsen) for fastsættelse af de mangler ved det forpagtede, som skal afhjælpes. Ved besigtigelsen skal det forpagtede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af besigtigelsen afleverer forpagter samtlige nøgler til det forpagtede, og FK udarbejder herefter en besigtigelsessrapport. Enhver af parterne kan forlange, at besigtigelsen foretages og besigtigelsesrapport udarbejdes af en uvildig opmand udpeget af HORESTA. Udgifterne til en uvildig opmand deles i så fald ligeligt imellem parterne. FK kan efter udarbejdelsen af besigtigelsesrapporten forlange, at værdien af de konstaterede mangler konverteres til et kontantbeløb, som betales til FK. I stedet for konvertering til et kontantbeløb kan FK vælge at kræve manglerne udbedret for forpagters regning og risiko. Efter besigtigelsen er forpagter afskåret fra at foretage egen afhjælpning af mangler i det forpagtede. Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det forpagtede, kan FK ikke gøre krav i medfør af denne bestemmelse gældende, hvis der er forløbet mere end 4 uger fra besigtigelsen. De ved besigtigelsen konstaterede mangler, som ikke er konverteret til et kontantbeløb, udbedres af FK for forpagters regning. Er udbedringen ikke tilendebragt på ophørstidspunktet, kan FK kræve betaling for ydelser i henhold til punkterne 6 og 7 samt friholdelse for ydelser i henhold til punkt 8 for den periode, der medgår til istandsættelsen og indtil det forpagtede er gjort i kontraktsmæssig stand. 14. Særlige vilkår a. Navn, skiltning og annoncering I forpagtningsperioden har forpagteren ret og pligt til at benytte virksomhedens navn Furesø Marina eller Marina Furesøbad. Forpagter kan dog ansøge Furesø Kommune om ændring af navnet. En accept heraf vil samtidig kræve Skov og Naturstyrelsen Østsjællands godkendelse. Retten til restaurantens navn(e) tilhører ikke forpagteren. Forpagteren er berettiget til efter nærmere aftale med FK og Skov- og Naturstyrelsen Østsjælland at foretage sædvanlig udvendig skiltning, som dette forstås i lejelovgivningen. b.afståelse Forpagteren har ikke ret til afståelse af forpagtningsforholdet, herunder fremforpagtning. d.bortforpagterens adgang FK har til enhver tid ret til adgang til det forpagtede og har ret til at kræve sig meddelt alle de oplysninger, som er nødvendige for at kunne føre tilsyn med, at driften foregår på forsvarlig måde, og at bestemmelserne i denne kontrakt overholdes. e. Forsikring Forpagter er forpligtet til at tegne driftstabsforsikring. Bliver det bortforpagtede ødelagt ved ildssvåde eller anden ulykke, fortsætter denne aftale mellem parterne, sålænge den af forpagteren tegnede driftstabsforsikring dækker forpagterens forpligtelser efter denne forpagtningskontrakt. Når driftstabsforsikringen ikke dækker længere, bortfalder aftalen uden, at nogen af parterne kan gøre erstatningskrav gældende mod hinanden, bortset fra hvad der måtte følge af dansk rets almindelige regler.

10 Såfremt det forpagtede retableres ved FKs foranstaltning, har forpagteren ret til at forpagte forretningen på ny. f: Regnskab Forpagter er forpligtet til at lade udarbejde årsregnskab/årsopgørelse ved registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Forpagter skal senest den 1. juni hvert år til FK fremsende regnskab/årsopgørelse for det foregående år. FK har herudover ret til at lade forpagters regnskab gennemgå af en af FK valgt registreret eller statsautoriseret revisor, og forpagter skal i så fald stille alle fornødne regnskabsoplysninger og bilag til disposition. Denne gennemgang er for FKs regning, medmindre revisor måtte finde fejl og mangler, der giver sig udslag i en efterbetaling til FK på mere end ,00 kr. I så fald betales revisor af forpagter. g: Dødsfald Såfremt forpagteren måtte afgå ved døden i forpagtningstiden eller blive ramt af vedvarende alvorlig sygdom, har FK ret til straks at ophæve forpagtningsforholdet, med mindre forpagterens ægtefælle eller myndige livsarvinger ønsker at indtræde i kontrakten på uændrede vilkår. 15. Forudsætning for forpagtningsforholdets indgåelse Det er en betingelse for denne kontrakt: At forpagteren kan opnå og opnår næringsbrev som restauratør og hotelvært med alkoholbevilling, At forpagteren kan overtage de til forretningen knyttede tilladelser, herunder eventuel 05-bevilling eller selv opnå samme At alle relevante myndigheder, herunder miljøkontrollen godkender lokalerne til fortsat uændret drift Svigter nogen af betingelserne, bortfalder forpagtningskontrakten, uden at nogen af parterne kan gøre erstatningskrav gældende mod hinanden, bortset fra hvad der følger af dansk rets almindelige regler. 16. Samarbejdsmøder Der afholdes samarbejdsmøder imellem FK og forpagter som minimum 2 gange årligt og i øvrigt efter behov. 17. Voldgift Enhver tvist imellem parterne eller deres boer eller arvinger i anledning af denne kontrakt eller dens rette fortolkning, som ikke kan afklares i mindelighed i forbindelse med samarbejdsmøder, jf. kontraktens punkt 16., skal afgøres ved voldgift Den part, der ønsker tvisten afgjort ved en voldgift, udpeger sin voldgiftsmand og meddeler dette til modparten, der inden 14 dage herefter skal give meddelelse om udpegelsen af sin voldgiftsmand. Sker dette ikke, har den første part ret til at udpege begge voldgiftsmænd. Voldgiftsretten sammensættes af de to voldgiftsmænd, samt en opmand, der skal være jurist, og som udpeges af HORESTA. Voldgiftsretten skal ved sin afgørelse lægge dansk rets almindelige regler og branchens sædvaner til grund. Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for domstolene.

11 18. Eventuelle tillægsaftaler Enhver aftale mellem parterne, der vedrører dette forpagtningsforhold, der er indgået enten før eller efter underskrivelsen af nærværende kontrakt, skal være skriftlig formuleret som tillæg til denne aftale for at kunne gøres gældende mellem parterne. Såfremt én af parterne finder, at væsentlige forudsætninger for denne kontrakts indgåelse har ændret sig i kontraktsperioden, jf. punkt 11, kan hver af parterne kræver, at der optages forhandlinger. 19. Omkostninger Hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af denne kontrakt, herunder eventuelle udgifter til egen advokat., den Furesø, den Som forpagter: Furesø Kommune: Borgmester

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen

Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen 1 Parterne Med henblik på at betjene publikum og forenignsbrugere i Farum Svømmehal bortforpagter Furesø Kommune (i det følgende kaldt

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren)

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) & Martin Bruun Bibliotekvej 62 2560 Hvidovre (i det følgende benævnt forpagteren) Forpagtningsaftale

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr.

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr. FORPAGTNINGSAFTALE Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense cvr.: 29 18 89 47 (herefter kaldet bortforpagter) og cvr. : (herefter kaldet forpagter) indgået FORPAGTNINGSAFTALE om forpagtningen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter)

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) Udkast af 28. marts 2014. FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem undertegnede Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) og medundertegnede Fuglsanghallerne

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

Forpagtningskontrakt. (forpagter)

Forpagtningskontrakt. (forpagter) Forpagtningskontrakt Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (bortforpagter) & (forpagter) Vedrørende driften af Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, Cafeteriet i Avedøre Idrætscenter

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt UDEN betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Det forpagtede. Det forpagtede omfatter cafekøkken, 2 lagerrum på hhv. 8m2 og 20m2 og serveringsområde.

Det forpagtede. Det forpagtede omfatter cafekøkken, 2 lagerrum på hhv. 8m2 og 20m2 og serveringsområde. Forpagtningskontrakt mellem Rudersdal Kommune og Keyvon Vakhsh, Hyrdevangen 67, 2400 København NV om drift af cafe, beliggende på Rundforbi Idrætsanlæg, Egebækvej 118, 2850 Nærum. Kultur Birkerød Idrætscenter

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter )

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter ) BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem og Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Prismen, Amagerbro Kultur v/bjarne Fey Jemtelandsgade 3 2300 København S (herefter Bortforpagter

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT Horten Advok Thomas Krucov Jensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. «Sagsnr» BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT Mellem og Greve Kommune Rådhusholmen

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Forpagtningsaftale Heaterhill Kiosken

Forpagtningsaftale Heaterhill Kiosken Forpagtningsaftale Heaterhill Kiosken Underskrevne Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge CVR-nr. 29188440 ( bortforpagter ) bortforpagter herved til medunderskrevne xx xx CVR-nr. XX (forpagter) kiosken

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Nærværende opremsningen skal alene ses som en inspiration i forbindelse med udarbejdelse af en forpagtningsaftale.

Nærværende opremsningen skal alene ses som en inspiration i forbindelse med udarbejdelse af en forpagtningsaftale. Inspirationsliste Nærværende opremsningen skal alene ses som en inspiration i forbindelse med udarbejdelse af en forpagtningsaftale. Det forhold, at der på listen står henholdsvis forpagter eller bortforpagter

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere

Lyngby Torv 2, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Lyngby Torv 2, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Butikslejemål på 342 m² med stor kælder Information Stor markant ejendom med mange muligheder for indretning af lyse og luftige rum, der vil fremstå imødekommende og overskuelige. Lejemålet udgør samlet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede: Ejendomsselskabet Voldbrohus A/S Vestergade 1 8900 Randers (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede: Seniorværkstedet v/svendborg kommune Ramsherred

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende 1 of 6 Mellem Syddjurs Kommune som ejer og medunderskrevne Ebeltoft Jagtselskab som lejer er dags dato indgået følgende JAGTLEJEKONTRAKT 2 of 6 1 Arealer Syddjurs Kommune som udlejer, udlejer til Ebeltoft

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Forpagterne kan lave udendørs servering, såfremt dette er foreneligt med eventuelle myndighedskrav eller andet.

Forpagterne kan lave udendørs servering, såfremt dette er foreneligt med eventuelle myndighedskrav eller andet. UDKAST Forpagtningskontrakt vedrørende caféen i Kulturhuset Galaksen. 1 Parterne Med henblik på at betjene publikum i Kulturhuset Galaksen bortforpagter Furesø Kommune repræsenteret ved Kulturhuset Galaksen

Læs mere

Forpagtningsaftale Strandcaféen/Kiosken

Forpagtningsaftale Strandcaféen/Kiosken Forpagtningsaftale Strandcaféen/Kiosken Underskrevne Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge CVR-nr. 29188440 ( bortforpagter ) bortforpagter herved til medunderskrevne xx CVR-nr. XX (forpagter) Caféen/kiosken

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Information 264 m² kontor i stuen Ejendommen er centralt placeret og meget nemt tilgængelig med 2 min gåafstand til Vesterport station og 5 min gåafstand til Hovedbanegården, Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget.

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28

KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28 KONTRAKT - PARADIGMA 2013-01-28 1 Forpagtningsaftale for Mellem Kantinedrift i [Indsæt tjenestested] Vejdirektoratet Niels Juelsgade 13 1022 København K Herefter benævnt Vejdirektoratet Og Herefter benævnt

Læs mere

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende KONTRAKT Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 AREAL Furesø Kommune forpagter til Flemming

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ryhavevej 8, stuen, 8210 Aarhus V. Afdelingschef. Direkte: 87 81 88 36 jakob.kristensen@nordeaejendomme.dk

Ryhavevej 8, stuen, 8210 Aarhus V. Afdelingschef. Direkte: 87 81 88 36 jakob.kristensen@nordeaejendomme.dk Godt kontor-/kliniklejemål på 138 m² Lejemålet, som tidligere har fungeret som lægeklinik, er beliggende i stueetagen i en pæn og velvedligeholdt ejendom med facade mod Ryhavevej. Øvrige lejere i ejendommen

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet Naturstyrelsen Trekantsområdet NST-52451-00564 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Soldalen 8, 7100 Vejle. Afdelingschef. Direkte: 87 81 88 36 jakob.kristensen@nordeaejendomme.dk

Soldalen 8, 7100 Vejle. Afdelingschef. Direkte: 87 81 88 36 jakob.kristensen@nordeaejendomme.dk Særdeles markant domicilejendom udlejes Ejendommen har en attraktiv beliggenhed direkte ved motorvejsafkørsel syd til Vejle og dermed en optimal beliggenhed i Information Areal fra 1.000 til 7.176 m² Unik

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, 2. sal, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Meldahlsgade 1-5, 2. sal, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Markant kontorhus i hjertet af City Information Midt i det pulserende centrum af København finder man denne ejendom, der i daglig tale er kendt som Ved Vesterport. Den markante kobbergrønne kontorbygning

Læs mere

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina:

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina: Bogense Havn og Marina Bortforpagtning Tankanlæg Bogense Havn og Marina Vestre Havnevej 26, Bogense 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222017 1. Indledning Nordfyns Kommune ønsker

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

Odense Kommune Kulturmaskinen Farvergården 7 5100 Odense C (i det følgende kaldet bortforpagteren/kulturmaskinen),

Odense Kommune Kulturmaskinen Farvergården 7 5100 Odense C (i det følgende kaldet bortforpagteren/kulturmaskinen), Udkast: By- og Kulturforvaltningen Nærværende kontrakt indgås mellem JOURNAL NR. 82.03.00-Ø54-104-16 Odense Kommune Kulturmaskinen Farvergården 7 5100 Odense C (i det følgende kaldet bortforpagteren/kulturmaskinen),

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Algade 4, 1. sal, 4000 Roskilde. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Algade 4, 1. sal, 4000 Roskilde. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på Algade 4, 1. sal, 4000 Roskilde Information Lejemålet har flere gode kontorer i forskellige størrelser og et storrumskontor. Der adgang til dejlig tagterasse. Alle kontorerne har flotte

Læs mere

Lyngby Hovedgade 59-61, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Lyngby Hovedgade 59-61, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Lyngby Hovedgade 59-61, 2800 Kongens Lyngby Lyngby Hovedgade 59-61, 2800 Kongens Lyngby Butikslejemål på 462 m² i Kgs. Lyngby Stor markant ejendom med mange muligheder for indretning af lyse og luftige

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere