FORSLAG Lokalplan Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé. Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG Lokalplan 12.42 Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé. Maj 2013"

Transkript

1 FORSLAG Lokalplan Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé Maj

2 Sagsnr Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune Eventuelle indsigelser skal senest den xx. xxxxx 2013 sendes til: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen Greve eller Der afholdes ikke borgermøde om forslag til lokalplan Indholdsfortegnelse side REDEGØRELSE 3 Indledning 3 Nuværende forhold 3 Lokalplanens baggrund og formål 4 Trafikforhold 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 og lovgivning Lokalplanens indhold 6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 7 1 Lokalplanens formål 7 2 Lokalplanområde og zonestatus 7 3 Områdets anvendelse 7 4 Udstykning 7 5 Veje, parkering og stier 7 6 Teknisk forsyning 7 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 9 Ubebyggede arealer, beplantning mv Forudsætninger for ibrugtagen 8 11 Grundejerforening 8 12 Aflysning af byplanvedtægt 8 13 Midlertidige retsvirkninger 8 14 Endelige retsvirkninger 9 Vedtagelsespåtegning 9 KORTBILAG Eksisterende forhold og lokalplanområde BILAG 1 Situationsplan BILAG 2 Miljøscreening BILAG 3 2

3 Forslag til lokalplan Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé REDEGØRELSE Indledning Nuværende forhold Området Luftfoto over området Bebyggelsen, beplantning m.v. Den nuværende bebyggelse består af en bygning i en etage som rummer Hedely Tandklinik. Bygningen er opført af røde tegl med et tag af grå eternit. Bygningens arkitektur er tidstypisk som kommunalt institutionsbyggeri opført Bygningen har store vinduer mod øst og vest som giver lys til behandlingslokaler og kontorer. Bygningen fremstår velholdt. Bygningen er omgivet af græsplæner hele vejen rundt. På den sydlige del af grunden er der en række træer. Der står ligeledes et større træ foran bygningen på den østlige side. Bygningen rummer i dag tandklinik med 6 behandlingsrum/klinikker med arbejdspladser for 18 ansatte. Det bebyggede areal er på ca. 440 m 2 samt ca. 62 m 2 i kælderen. 3

4 Billede af den eksisterende tandklinik Lokalplanens baggrund og formål Udvidelse af Hedely Tandklinik Greve Kommune har på Byrådets møde den 30. oktober 2012 besluttet at samle de tre eksisterende tandklinikker i Greve Kommune. Gennem om- og tilbygning på Hedely Tandklinik vil det blive muligt at opbygge en stor samlet tandklinik i Greve Kommune. Valget af Hedely Tandklinik som den bedst egnede bygning er begrundet i de velfungerende og teknisk avancerede lokaler, som Hedely Tandklinik består af. Ifølge den gældende Partiel Byplanvedtægt Nr. 40 er det ikke muligt at bebygge matriklen med mere end 25%. En til- og ombygning vil medføre en væsentligt højere udnyttelse af grunden. Det er derfor nødvendigt at vedtage en ny lokalplan for området i forbindelse med en om- og tilbygning af Tandklinikken. 4

5 Illustration af tilbygning til tandklinikken Trafikafvikling ved Hedelyskolen Den trafikale situation omkring Hedelyskolen og Tandklinikken er til revision. En udvidelse af Tandklinikken vil medføre behov for et antal nye parkeringspladser i området. De busser, som kommer til Hedelyskolen hver morgen, har for øjeblikket ikke optimale forhold ved afsætning og påstigning af skolebørn. Det er nødvendigt for busserne at bakke i forbindelse med kørsel fra Hedelyskolen. Afsætningspladserne på Dønnergårds Allé ved skolen er utilstrækkelige, i forbindelse med afsætning af børn om morgenen. Foran Tandklinikken etableres et antal parkeringspladser til dækning af klinikkens parkeringsbehov. Gennem en ombygning af den eksisterende parkeringsplads foran Hedelyskolen, er det muligt at etablere en busvendeplads. Der er endvidere mulighed for etablering af en række afsætningsparkeringspladser i området. Løsningen af de trafikale forhold omkring Hedelyskolen ligger udenfor lokalplanen. Trafikforhold Trafik Parkering Stien der løber syd og vest for bygningen berøres ikke af lokalplanen og bevares intakt. Stien indgår ikke i lokalplanområdet. I forlængelse af stien kan der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger over Dønnergårds Allé, som kan sikre passage af cyklister og fodgængere over Dønnergårds Allé. En eventuel hastighedsdæmpende foranstaltning ligger udenfor lokalplanen. Parkering skal afvikles indenfor tandklinikkens matrikel. Der skal etableres 20 almindelige parkeringspladser og 1 parkeringsplads til handicap parkering som placeres tæt på den nye hovedentré. Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Fingerplan 2007 Kommuneplan Området er i Fingerplanen udlagt som byzone. Området ligger op til en grøn korridor som er beskyttet i Fingerplan Området er omfattet af en kommuneplanramme. Rammeområde 2O50, Hedelyskolen Tandklinikken ligger inden for rammeområde 2O50 som en del af Hedelyskolen. I rammeområdet må der opføres skoler, børneinstitutioner og andre offentlige institutioner til brug for offentlige formål. Bebyggelsesprocenten er maksimalt 40 for rammeområdet som helhed. Ved om- og tilbygning kan bebyggelsesprocenten hæves til 50. 5

6 Lokalplanen udløser ikke behov for udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg. Aflysning af Byplanvedtægter Deklarationer Partiel Byplanvedtægt nr. 40 skal aflyses inden for lokalplanens område. Der påhviler ingen begrænsende servitutter inden for området. Lokalplanens indhold Lokalplanens idémæssige indhold Fremtidig anvendelse Forsyning, affaldshåndtering, spildevand mm Miljøvurdering Lokalplanens intention er at give mulighed for ombygning og tilbygning til Hedely Tandklinik i forbindelse med en samling af kommunens tandklinikker til en bygning. Klinikken forlænges mod syd og nord. Mod syd bygges forlængelsen i 2 etager. Mod nord bygges forlængelsen i 1 etage. Udbygningen mod nord lægges lidt forskudt for at holde bebyggelsen længere mod øst på grund for at holde en større afstand til nabobebyggelsen. Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til skoletandklinik, offentlige formål, sportskultur- og uddannelsesmæssige aktiviteter. Når tandklinikken er ombygget vil det bebyggede areal komme op på ca m 2. I forbindelse med tilbygningen vil der blive etableret 20 parkeringspladser og 1 handicap parkeringsplads, Vandforsyningen varetages af Greve Vandværk. Elforsyning i området varetages af Dong Energy. Området betjenes af Greve Solrød Forsyning vedrørende spilde- og regnvand. Affaldshåndtering følger de rammer som er opstillet i gældende affaldsplan for Greve Kommune. Bebyggelsen opvarmes med fjernvarme fra Greve Fjernvarme. Jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer, der trådte i kraft den 21. juli 2004, har kommunen pligt til at foretage en miljøvurdering af planer der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Greve Kommune har foretaget en miljøscreening som ikke giver anledning til specielle forholdsregler. Miljøscreeningen vedægges som et bilag. Lokalplanforslaget vil blive sendt til arkivalsk kontrol hos Køge Museum i høringsperioden. Museet vil undersøge lokalplanområdet i forhold til eventuelle fortidsminder. Realisering Lokalplanforslaget er i offentlig høring i maj/juni 2013 med en høringsperiode på 8 uger. En vedtagelse af lokalplanen kan tidligst ske i august Byggeriet kan påbegyndes i starten af Byggeperioden er beregnet til 8 måneder. 6

7 Forslag til lokalplan Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1. Det er lokalplanens formål: At give mulighed for etablering af bygninger og anlæg til offentlige formål, sports-, kultur- og uddannelsesmæssige aktiviteter At give mulighed for tilbygning til Hedely Tandklinik 2 Lokalplanområde og zonestatus 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på Bilag 1. Området omfatter matr. nr. 14ax Greve By, Greve samt en del af vejmatriklen litra 7000bg som lægges til matrikel 14ax Lokalplanens område ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1. Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til offentlige formål herunder tandklinik, sports-, kultur- og uddannelsesmæssige aktiviteter. 4 Udstykning 4.1. Den sammenlagte matrikel kan ikke udstykkes yderligere. 5 Veje, parkering og stier 5.1. Vejadgang til ejendommen sker fra Dønnergårds Allé Parkering etableres foran bygningen med vinkelret indkørsel fra Dønnergårds Allé Der skal etableres minimum 20 almindelige parkeringspladser og minimum en parkeringsplads til handicap parkering som vist på bilag 1. Parkeringen skal afvikles på egen matrikel Den vestlige del af tandklinikkens område indhegnes med et trådhegn på 1.2 meters højde. 6 Teknisk forsyning 6.1. Vandforsyning varetages af Greve Vandværk. Elforsyning varetages af DONG Energy. Området betjenes af Greve Solrød Forsyning vedrørende regnvands- og splidevandsafledning. Bygningen opvarmes med fjervarme med forsyning fra 7

8 Greve Fjernvarme Belysning af parkeringsarealer, entré ved indgangen og fælles opholdsarealer udføres som parkbelysning. 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 65%. Bygningen skal placeres som vist på bilag Tilbygningen opføres i røde tegl svarende den eksisterende bygning samt med partier af let facadebeklædning. Døre, vinduer og partier af træ males i en grå eller blå nuance. Gavlene beklædes med let facadebeklædning. Facadebeklædning m.m. males i farver, der kan dannes af hvidt og sort samt jordfarvernes blanding med disse Tilbygningen beklædes med sort tagbeklædning I overetagen må der kun monteres højtsiddende tagvinduer på tagfladen mod vest. Indsigten fra overetagen til naboejendommenes haver skal begrænses mest muligt. I gavlen mod syd kan der monteres normale vinduer. På tagfladen mod øst kan der monteres tagvinduer og andre vinduer som muliggør udsyn mod Hedelyskolen. 9 Ubebyggede arealer og beplantning mv De ubebyggede arealer tilsås med græs og tilplantes med buske. Et større træ foran den eksisterende klinik bevares Et grantræ som hænger ind over matriklen i den nordlige del beskæres i forbindelse med opførelse af tilbygningen mod nord. 10 Forudsætninger for ibrugtagen Før bebyggelse tages i brug efter ombygning: Skal der etableres de nødvendige parkeringspladser ifølge Grundejerforening Der er ikke pligt til medlemskab i grundejerforening for matriklen. 12 Aflysning af partielbyplanvedtægt 13 Midlertidige retsvirkninger Partiel byplanvedtægt nr. 40 aflyses inden for lokalplanens område Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet i den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte 8

9 som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den xx. maj 2012 indtil offentliggørelse af en endeligt vedtaget lokalplan, dog højst til den xx. maj Endelige retsvirkninger Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Byrådet kan efter planlovens 19 dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En dispensation forudsætter forudgående orientering efter planlovens 20, stk. 1, med mindre den efter Byrådets skøn er af underordnet betydning jf. 20, stk.2. Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er foranstående forslag til lokalplan vedtaget til offentlig fremlæggelse af Greve Byråd den xx. xxx p.b.v. Hans Barlach Borgmester Allan Wendelboe Kommunal Direktør 9

10

11

12 BILAG 3 Miljøscreening Miljøscreening af lokalplanforslag Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé Udført af: Bettina Osmark og Mads Rue Dato: Miljø parametre Påvirkning af: Positiv Negativ- Neutral Vurdering af indvirkningens væsentlighed Biologisk mangfoldighed Flora og fauna Befolkningen Menneskers sundhed Jordbund Vand Luft Klimatiske faktorer Materielle goder Landskab Kulturarv Arkitektonisk arv Arkæologisk arv Grønne strukturer i og om byerne Biologisk mangfoldighed Spredningskorridorer Særlige levesteder som vandhuller, moser, overdrev o.lign. ( 3 områder) Skovarealer Risiko for kriminalitet Trafikal tilgængelighed for alle Adgang til uddannelse og arbejde Adgang for svage grupper som eks. handicappede Social tryghed Støjbelastningen Vibrationer Drikkevandskvaliteten Badevandskvaliteten Luftforurening i byerne Lysforurening Sunde boliger indeklima Trafiksikkerhed Muligheder for rekreation og friluftsliv Stråleniveau (f.eks. radon) Forurening med kemikalier (forbrugerprodukter o.lign.) Risiko for brand og eksplosion Jordforureninger Nedsivning eller ophobning af forurenede eller miljøfremmede stoffer i jorden Udledning af spildevand Kloakledningernes tilstand Belastning fra regnvandsbetingede udløb i vandløb, søer og havet Næringssaltindholdet i vandløb og søer (indhold af næringssalte og miljøfremmede stoffer Risiko for pesticidforurening af grundvand Vandløbenes fysiske forhold Vandforbruget Forurening med NO x, CO 2, SO 2 Partikel emissioner Energiforbruget og energieffektiviteten Energiforbrug til fremstilling af materialer (byggematerialer) Vedvarende energi og brændsler lugtgener mikroklimatiske forhold Adgang til service Attraktive boliger Landdistrikernes udviklingsvilkår Genanvendelse og affaldsproduktion Værdifulde landskabelige træk og strukturer Naturgenopretning Kystområderne Kulturværdier Arkitektonisk kvalitet i nybyggeri eksisterende arkitektonisk arv Eksisterende arkæologisk arv Parkeringsforholdene for handicappede forbedres i forbindelse med ombygning af tandklinikken, med ny parkeringsplads foran klinikken. Der etableres handicapparkering ved den nye hovedentré.

Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen

Greve Kommune. Lokalplan 12.41 Håndværkerbyen Greve Kommune Lokalplan 12.41 G A L RS FO Maj 2012 Journal nr. 2012-26222 Sagsnr. 2011-5703 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø. Eventuelle indsigelser skal senest den 10. august

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere