GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB 2014 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1

2 Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2

3 BASISOPLYSNINGER Navn, beliggenhed og ejerforhold Frederikshavn Kraftvarmeværk er beliggende Vendsysselvej 8, 9900 Frederikshavn. Virksomheden ejes og drives af Frederikshavn Varme A/S, Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn. Miljøtilsyn foretaget 14. november 2013 af Frederikshavn Kommune Virksomhedsregistrering og miljøtilsynsmyndigheder Frederikshavn Kraftvarmeværk er registreret som P- enhed under CVR-nr.: Miljøtilsynsmyndigheden er Frederikshavn Kommune. Branche og listepunkt Frederikshavn Kraftvarmeværk er et kraft- og varmeproducerende gasturbineanlæg med en samlet indfyret effekt på 53,7MW. Det betyder, at virksomheden har godkendelsespligt i henhold til listepunkt G101 i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 1 miljøregnskabspligt i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab Hovedaktiviteter Hovedaktiviteten er produktion af el og fjernvarme på et naturgasfyret gasturbineanlæg med efterfølgende røggasvarmeveksler. Elproduktionen afsættes til Frederikshavn Elnet A/S og varmeproduktionen til Frederikshavn Varme A/S, varmeforsyningens fjernvarmesystem. Bi-aktiviteter Som bi-aktivitet produceres spædevand til fjernvarmesystemet samt spædevand til Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk. Væsentlige miljøgodkendelser Samlet miljøgodkendelse for produktionsanlæg dateret 22. maj 1986 Tillæg til miljøgodkendelse for DeNOX-anlæg den 17. februar 1998 Tilladelse til start af bygge- og anlægsarbejder den 31. marts 1998 Tilladelse af 28. august 1987 til afledning af overløbsvand fra akkumulatortank til offentligt ledningssystem Ændring af vilkår for regnvandsudledning U43 ved Rønnehavnen den 14. maj 1987 Reviderede miljøgodkendelse af 13. juli 2006 Revision af gældende miljøgodkendelse I henhold til bekendtgørelse 652 om godkendelse af listevirksomhed skal miljøgodkendelsen for Frederikshavn Kraftvarmeværk revurderes. Dette arbejde er udført, og revision af miljøansøgning blev sendt til Frederikshavn Kommune juni Opfølgningsmøde er afholdt med Nordjyllands Amt og sendt i høring medio Den endelige reviderede miljøgodkendelse er givet 13. juli Miljøgodkendelse er fulgt op af et anmeldt miljøtilsyn 14. november 2013 foretaget af Frederikshavn Kommune. Der blev ikke konstateret nogle væsentlige afvigelser. Beskrivelse af processen Den grundlæggende proces på Frederikshavn Kraftvarmeværk er at omdanne energien i naturgas til fjernvarme og elektricitet. Naturgassen ledes fra naturgassystemets transmissionsledning (1) med et tryk på bar til gasturbinens syv brændere. Røggassen fra naturgassens forbrænding omsættes i turbinen (2) til en roterende bevægelse, der omsættes til elektricitet i generatoren (3). Efter turbinen ledes røggassen til lyddæmperen (4), hvor den tilsættes ammoniak (NH 3 ) via et dysesystem (5). Derefter ledes røggassen til DeNO X -katalysatoren (6), hvor røggassens indhold af ammoniak og kvælstofilter (NO X ) omdannes til vand (H 2 O) og ren kvælstof (N 2 ), der er en naturlig bestanddel af atmosfæren. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 3

4 Før den udledes til atmosfæren via skorstenen, ledes røggassen til røggasvarmeveksleren (7), hvor den nedkøles af fjernvarmesystemets returvand, der derved opvarmes til fuld fremløbstemperatur på ca. 92 C. Varmeproduktionen fra Frederikshavn Kraftvarmeværk oplagres i akkumulatortank (8) eller ledes til kunderne via samme fjernvarmesystem som varmeproduktionen fra Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk. Fjernvarmevandet sendes via fjernvarmesystemets hovedledninger til to af byens varmecentraler, hvor varmeenergien overføres til fordelingsnettet via varmevekslere. I den samlede fjernvarmeforsyning indgår Frederikshavn Kraftvarmeværk som supplement til fjernvarmeproduktionen fra Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk. Først når varmeproduktionen fra affaldsforbrændingsanlægget ikke er tilstrækkelig, startes el- og varmeproduktionen på Frederikshavn Kraftvarmeværk. I runde tal leverer affaldsforbrændingsanlægget 30 % af varmebehovet på årsbasis, mens Frederikshavn Kraftvarmeværk leverer yderligere 30 %. De sidste 40 % leveres af Frederikshavn Varme A/S' kedelanlæg. Ressourceforbrug og miljøpåvirkninger Det væsentligste råvareforbrug i forbindelse med el- og varmeproduktionen på Frederikshavn Kraftvarmeværk er forbruget af naturgas. Derudover anvendes ferskvand og lud (NaOH) til produktion af afsaltet vand, der anvendes som intern procesvand og som spædevand til fjernvarmenettet og Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk. Forbruget og omsætningen af råvarerne og anlæggets øvrige drift har medført en række miljøpåvirkninger i form af skorstensudledning af røggas med indhold af bl.a. CO 2, NO X og CO fra naturgasbrændingen udledning til Frederikshavns Kommunes rensningsanlæg af drænvand fra produktionen af afsaltet vand fra det omvendte osmoseanlæg udledning af spildevand fra sanitære anlæg til Frederikshavns Kommunes rensningsanlæg affald, der indsamles og sorteres til genbrug, forbrænding eller deponering i henhold til Frederikshavn Kommunes affaldsregulativ Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 4

5 LEDELSENS REDEGØRELSE Overordnede koncernforhold og fællesaktiviteter Miljøindsatsen på Frederikshavn Kraftvarmeværk har i 2014 været koordineret af Frederikshavn Forsyning. En meget væsentlig del af miljøåret har været gennemgang af Miljø- og arbejdsmiljøhåndbog for Frederikshavns Kraftvarmeværk, opdatering af sikkerhedsdokumenter samt revidering af beredskabsplan i samarbejde med beredskabet i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kraftvarmeværk blev miljøcertificeret i henhold til ISO og OHSAS i foråret Frederikshavn Kraftvarmeværk fik foretaget overvågningsaudit af Force Certification den 15. september 2014 i henhold til ISO og OHSAS Frederikshavns Kraftvarmeværks drift og miljøforhold i hovedtræk Produktionen af elektricitet udgjorde MWh i Samtidig er varmeproduktionen 10,5 TJ fordelt på 115 driftstimer. Det er et produktionsniveau, der er en del lavere end året før og skyldes, at el priserne for vest Danmark er faldet. Dansk Gasteknisk Center foretog i marts 2014 en akkrediteret emissionsmåling for at kontrollere, om emissionsforholdene var i orden. Målingerne viste, at anlægget fint overholdt emissionskravene. Denne måling udgør årets lovpligtige måling på anlægget. Redegørelse for valg af data og tekst Generelt omhandler Grønt Regnskab 2014 for Frederikshavn Kraftvarmeværk de miljøpåvirkninger, der er forbundet med produktion af el- og varmeenergi på et kraftvarmeværk med gasturbine og røggasvarmeveksler. Tekst og data er udvalgt, så regnskabet afspejler indholdet i anlæggets miljøgodkendelse og de karakteristiske miljøparametre for anlægstypen jf. beskrivelsen af de væsentligste miljøparametre. Dertil kommer en række data udvalgt af hensyn til: 1. Frederikshavn Forsynings miljøpolitik 2. Generelle lovgivningsmæssige krav af relevans for anlæggets miljøpåvirkninger 3. Synliggørelse af udledninger af forurenende stoffer til vand, jord og luft, der er reguleret med grænseværdier, vilkår eller eventuelle påbud 4. Opgørelse af forbruget af stoffer på Miljøstyrelsens reviderede liste over uønskede stoffer 5. Myndighedernes mulighed for at indberette de anlægsrelevante, udledte mængder til det fælleseuropæiske register over forurenende udledninger (EPER) 6. Beskrivelse af de arbejdsmiljømæssige risici i forbindelse med drift og vedligehold af anlægget 7. Synliggørelsen af resultatet af affaldshåndteringen og sorteringen på virksomheden Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 5

6 MILJØ- OG ARBEJDSMILJØPOLITIK Den gældende miljø- og arbejdsmiljøpolitik for Frederikshavn Kraftvarmeværk fremgår af faktaboksen nedenfor: Frederikshavn Kraftvarmeværk tilstræber at overholde miljø- og arbejdsmiljølovgivningen samt lokale regler på disse områder sikre nødvendige ressourcer og kompetencer i virksomheden til opfyldelse af kravene om dokumentation, implementering og vedligeholdelse af miljøog arbejdsmiljøledelsessystemerne arbejde forebyggende og målrettet på at reducere de påvirkninger, som vores produktion har på miljøet, medarbejderne og det omgivende samfund arbejde målrettet på at forebygge skader og arbejdsrelaterede sygdomme inddrage, motivere og uddanne medarbejderne i det daglige miljø- og arbejdsmiljøarbejde herunder til varetagelse af overvågning og kontrol af opstillede mål vedrørende miljø og arbejdsmiljø tilskynde og opmuntre leverandører til at inddrage miljø- og arbejdsmiljøforhold i produktion og produkt kommunikere åbent med kunder, myndigheder og offentlighed om vores arbejde med miljø- og arbejdsmiljørelaterede aktiviteter udnytte energi og materialer effektivt gennem driftsoptimering sikre bæredygtig brug af vedvarende ressourcer minimere skadelige påvirkninger fra affaldsproduktion og gennemføre ansvarlig og sikker bortskaffelse af restaffald Realiseringen af miljø- og arbejdsmiljøpolitikken understøttes af målsætningerne. Krav til leverandører I forlængelse af miljø- og arbejdsmiljøpolitikken er der udarbejdet konkrete retningslinjer for miljø- og arbejdsmiljøvurdering af leverandører og produkter ved indgåelse af samhandelsaftaler. Før en aftale indgås, skal leverandøren opnå en bestemt pointsum ved at besvare et spørgeskema med spørgsmål til leverandørens miljø- og arbejdsmiljøpolitik. Ved aftaler om tjenesteydelser modtager leverandøren en folder indeholdende de generelle retningslinjer vedrørende miljø og arbejdsmiljø på anlægget. Leverandøren kvitterer med underskrift for at være orienteret herom. Når vi bestiller varer og tjenesteydelser benytter kraftvarmeværket så vidt muligt de leverandører, der på denne måde er blevet miljøgodkendt. I den forbindelse vil de valgte leverandører blive informeret om miljøstyringssystemets leverandørkrav. Generelt om arbejdsmiljøforhold I forbindelse med vedligehold og reparationsarbejder på Frederikshavn Kraftvarmeværk håndteres og anvendes få stoffer, der indebærer en arbejdsmiljømæssig risiko ved forkert håndtering eller anvendelse. Overalt, hvor der anvendes produkter, der indeholder sådanne stoffer, er der udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger for produkterne. Arten og omfanget af forbruget fremgår af dataskemaet med overskriften "Arbejdsmiljømæssige risikostoffer". I 2014 er sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold på Frederikshavn Kraftvarmeværk varetaget af sikkerhedsorganisationen i Frederikshavn Forsyning A/S. I den forbindelse har der ikke været registreret arbejdsulykker ved udførelse af arbejder på anlægget. Det lokale miljøstyringsarbejde og medarbejderinddragelse Frederikshavn Kraftvarmeværk er et ubemandet anlæg, som overvåges og fjernbetjenes af vagtpersonalet fra Frederikshavn Varme A/S. Den fysiske inspektion af anlægget varetages tillige af vagtpersonale fra Frederikshavn Varme. På daglige inspektionsrunder aflæser vagtpersonalet et antal målere og instrumenter og skriver resultaterne ind i den daglige vagtrapport. Aflæsningen leder vagten rundt på hele anlægget og sikrer opdagelse og en hurtig reaktion i tilfælde af eventuelle lækager og fejl. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 6

7 MÅLSÆTNINGER Målsætninger knyttet til miljø- og arbejdsmiljøpolitikken: At fremstå som en attraktiv arbejdsplads med god trivsel, hvor medarbejderne inddrages og motiveres til aktiv deltagelse i det daglige miljø- og arbejdsmiljøarbejde Fortsat at vedligeholde, udvikle og effektivisere det certificerede miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem, bl.a. gennem målrettet, planlagt opkvalificering af de ansatte At udarbejde og gennemføre realistiske planer for langsigtede investeringer i installationer og produktionsmidler med henblik på driftsoptimering i overensstemmelse med normerne for "Bedst tilgængelige teknologi" (BAT) At sikre rutinemæssig information af myndigheder, leverandører og andre interessenter om relevante forhold og driftsresultater på baggrund af effektive kontrolprogrammer At søge at reducere de væsentligste miljøpåvirkninger ved at fokusere på - identifikation og reduktion af grænseoverskridende emissioner - optimering af lastfordeling - en mulig reduktion af egetforbrug - medvirke til at Frederikshavn Kommunes vision om at være selvforsynende med vedvarende energi opnås At reducere risikoen for at medarbejdere udsættes for skadelige biologiske, ergonomiske, fysiske og kemiske påvirkninger At undgå arbejdsulykker, herunder at styrke de forebyggende indsatser på baggrund af indtrufne hændelser samt udnytte viden fra andre virksomheder med henblik på optimering af egenindsatsen Miljø mål for 2014 Vi har reduceret elforbruget ved at udskifte frekvensomformere for fremløbspumper til en mere energirigtige type og installation af rumfølere til styring af lys. Styrings- og overvågningssystemet er udskiftet for at optimere driften og mindske energiforbruget. For 2015 indeholder Frederikshavn Kraftvarmeværks miljøstyringssystem følgende miljømål: Mål 1 - Reduktion af råvandsforbrug Råvandsforbruget søges reduceret på Frederikshavn Kraftvarmeværk ved tilskyndelse til fortsat renovering af anlæg i byen. Der er opstillet følgende delmål: 2015: m 3 pr. måned 2016: m 3 pr. måned 2017: m 3 pr. måned 2018: 900 m 3 pr. måned 2019: 800 m 3 pr. måned Mål 2 - Deltage i grøn by udviklingen Frederikshavn Kraftvarmeværk vil undersøge mulighederne for anvendelse af miljørigtige brændstoffer samt tilskynde at deltage i Frederikshavn Kommunes projekt vedrørende Frederikshavn som grøn energiby. Mål 3 - Reducerer energiforbruget Vi vil reducere energiforbruget gennem øget samdrift med Frederikshavn Affaldsforbrænding. Der vil i 2014 løbende blive afholdt driftsmøder for at optimere samdriften, reducere tab mv. Mål 4 - Minimere NOx-emission Der udskiftes katalysator element, der sikrer nedbringelse af NOx, hvor det omkringliggende miljø tilgodeses. Målet er at opfylde nye emissionsgrænseværdier der træder i kraft i 2015 i henhold til det nye IE-direktiv. Mål 5 - Reduktion af naturgasforbrug Vi har reduceret naturgasforbruget ved at investere i mere effektive gaskedler, der kan overtage produktionen af varme i de timer, hvor der er overskud af elektricitet på elnettet fra vindmølledrift. Muligheden for opkøb af biomasse og affald til forbrændingsanlægget undersøges for yderligere reduceret naturgasforbruget i Råvandsforbruget er reduceret på Frederikshavn Kraftvarmeværk ved optimering af osmoseanlæg og renovering af anlæg i byen. Ledningstabet er reduceret til m 3 pr. måned. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 7

8 Mål 6 - Samarbejde om opsamling af spildvarme Vi vil i samarbejde med motorfabrikanten MAN Turbo Diesel A/S tage et nyt anlæg i brug for opsamling og genanvendelse af spildvarme fra industri med henblik på yderligere reduktion af naturgasforbruget. Herudover vil vi undersøge muligheden for anvendelse af BAT- bedst tilgængelig teknologi samt følge udviklingen af den igangværende revision i EU af BREFdokumentet for store fyringsanlæg. Denne revision kan påvirke eventuelle fremtidige krav til Frederikshavn Kraftvarmeværk. Vilkårsoverskridelser og modforholdsregler Den daglige opfølgning på udskrifter fra den kontinuerlige måling viser, at der ikke har været overskridelser af gældende grænseværdier i Akkrediteret måling af NO x samt NH 3 udslip er foretaget i marts 2014 og viste tilfredsstillende resultater. Klager og henvendelser Der er ikke modtaget klager eller henvendelser over gener fra kraftvarmeværkets drift eller miljøpåvirkninger i Afvigelser i forhold til tidligere års Grønt regnskab Nej. Claus Reimann Petersen Direktør Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 8

9 OPLYSNINGER OM MILJØFORHOLD Data for produktion, forbrug og emissioner Produktion Elproduktion (brutto) MWh KM Elproduktion (netto) MWh KM Varmeproduktion (brutto) TJ KM Varmeproduktion (netto) TJ B El- og varmeforbrug Elforbrug under stop af anlæg MWh KM Brændselsforbrug Naturgas mio. Nm 3 0,431 0,768 1,527 9,195 12,814 KM Naturgas TJ 17,069 30,416 60, , ,333 B Vandforbrug Forbrug af råvand fra vandbehandling m M Forbrug af råvand fra offentlig vandværk m Vandanvendelse Leveret spædevand til fjernvarmesystemet m KM Processens kemikalieforbrug Natriumhydroxid, NaOH (100 % stof) ton 0,048 0,069 0,199 0,133 0,199 M/B Saltsyre, HCl (100 % stof) ton M/B Ammoniak NH 3 (100 % stof) ton A Uønskede stoffer i anvendte produkter kg M Arbejdsmiljømæssige risikostoffer 1) Kemikalier mærket miljøfarlige kg M Kemikalier mærket sundhedsskadelige eller giftige kg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 M Kemikalier mærket ætsende og lokalirriterende kg 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 M Kemikalier mærket brandfarlige kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 M Emissioner til luft via skorsten Røggasmængde mio. Nm 3 22,0 39,2 78,0 469,6 654,4 KM Røggastemperatur i skorsten (gennemsnit) C KM/B Kuldioxid (CO 2 ) ton B Kvælstofilter (NO X ) ton 0,8 1,5 2,9 17,5 24,3 KM Svovldioxid (SO 2 ) ton 0,01 0,01 0,03 0,14 0,2 KM Kulilte (CO) ton 0,07 0,15 0,29 1,75 2,43 B Methan (CH 4 ) ton 0,02 0,05 0,10 0,62 0,86 B Lattergas (N 2 O) ton 0,01 0,03 0,06 0,37 0,51 B Ikke-methanholdige flygtige organiske forbindelser (NMVOC) ton 0,02 0,05 0,13 0,81 0,81 B Total støvudledning (optisk måling) ton 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 KM - heraf støvpartikler mindre end 10 μ (PM10) ton 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 B - heraf støvpartikler mindre end 2,5 μ (PM2,5) ton 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 B - heraf støvpartikler mindre end 1 (PM1) ton 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 B Øvrige luftbårne miljøpåvirkninger Støv, støj og lugt 2) Spildevand til kommunalt spildevandssystem Udledte mængder spildevand m KM Affald 3) Affald til forbrænding ton M/A Arbejdsmiljødata 4) KM = Kontinuerlig måling, M = Målt, B = Beregnet, A = Anslået Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 9

10 1) Grupperingen er prioriteret, så det enkelte stof kun tæller med i én gruppe efter følgende retningslinjer: a. Først kontrolleres, om stoffet er mærket miljøfarligt. Er det tilfældet, tælles det kun med i denne gruppe b. Dernæst kontrolleres, om stoffet er sundhedsskadeligt eller giftigt. Er det tilfældet, tælles det kun med i denne gruppe c. Så kontrolleres, om stoffet er ætsende eller lokalirriterende. Er det tilfældet, tælles det kun med i denne gruppe d. Brandfarlige stoffer, der falder uden for ovennævnte mærkninger, opgøres kun under brandfarlige stoffer I forbindelse med opgørelsen af ætsende og lokalirriterende arbejdsmiljømæssige risikostoffer medregnes kun stoffer, der håndteres i manuelle arbejdsfunktioner. Ønsker man også at medregne de kemikalier, der indgår i anlæggets hovedprocesser som "arbejdsmiljømæssige risikostoffer", skal - mængden af NH 3 lægges til forbruget af kemikalier mærket miljøfarlige - mængden af NaOH og HCl lægges til forbruget af ætsende og lokalirriterende stoffer 2) Data for udledning til luft gælder kun udledte mænger fra skorstenen via røggassen. Øvrige luftbårne miljøpåvirkninger i form af lugt og støj er ikke målt i Støjkravene til anlægget er dog dokumenteret opfyldt i forbindelse med anlæggets idriftsættelse i RESUMÉ AF RESULTATERNE AF EGENKONTROLLEN Egenkontrollens omfang Med henblik på at opgøre og kontrollere udledningen til luft og vand udføres en række målinger i henhold til vilkårene for gældende myndighedsgodkendelser og -tilladelser. Regnskabsårets vigtigste målinger er kontinuerlige målinger af røggassens indhold af kvælstofilter (NO X ) kontrol af emissionsmålere mindst én gang pr. måned anlæggets målinger kontrolleres én gang årligt ved parallelmålinger foretaget af et akkrediteret målefirma Egenkontrollens resultater Det akkrediterede målefirmas kontrolmålinger viste, at forskellen mellem måleresultatet fra anlæggets faste målere og kontrolmålingerne ligger inden for de tilladte grænser De gennemsnitlige udledninger af NO X via røggassen er i 2014 på 71 mg/nm 3. Målt som gennemsnit har grænseværdien på 75 mg/nm 3 kunnet overholdes. Se tabel: 3) Frederikshavn Kraftvarmeværk afleverer papiraffald til genbrug via vagtpersonalet fra Frederikshavn Varme A/S i forbindelse med de daglige inspektionsrunder. Mængderne er meget små og opgøres ikke. Øvrige affaldsmængder sorteres i containere, der afhentes til forbrænding, deponering eller specialbehandling af Modtagestation Vendsyssel. Mængderne er så små, at der ikke er behov for at tømme de forskellige containere hvert år. Derfor er der i 2014 kun data for mængder til forbrænding. 4) Der har ikke været arbejdsulykker i forbindelse med arbejder på Frederikshavn Kraftvarmeværk i Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Kraftvarmeværk Vendsysselvej 8, DK-9900 Frederikshavn Tlf CVR-nr.: , P-enhed: Kontaktperson Lars Østergaard, Forsyningschef Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 10

11 Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 11

12 FJERNVARMEFORSYNINGSOMRÅDE Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 12

13 FREDERIKSHAVN KOMMUNES UDTALELSE TIL DET GRØNNE REGNSKAB Grønt regnskab 2014 er udarbejdet af Maskinmester Kim Arp, Frederikshavn Varme A/S Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 13

14 Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 14

15 Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 15

16 Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej Frederikshavn Tlf.: forsyningen.dk Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 16

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 Basisoplysninger Navn, beliggenhed og ejerforhold Frederikshavn Kraftvarmeværk er beliggende Vendsysselvej

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1

GRØNT REGNSKAB 2015 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK. Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1 GRØNT REGNSKAB 2015 FREDERIKSHAVN KRAFTVARMEVÆRK Grønt regnskab 2014 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 1 Grønt regnskab 2015 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 Basisoplysninger Navn, beliggenhed og ejerforhold

Læs mere

Grønt regnskab Frederikshavn Kraftvarmeværk

Grønt regnskab Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 Basisoplysninger Navn, beliggenhed og ejerforhold Frederikshavn Kraftvarmeværk er beliggende Vendsysselvej

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33. www.dongenergy.com Besøg DONG Energy A/S Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.01 DONG ENERGY SVANEMØLLEVÆRKET s produktionsanlæg, der ligger i Københavns Nordhavn, er et af DONG Energy

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET

www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET ESBJERGVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2008 Indhold Forord... 3 Basisoplysninger... 4 Beskrivelse af anlæg... 5 Væsentligste ressourceforbrug og miljøpåvirkninger... 7 Ledelsens redegørelse... 8 Redegørelse for

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse Ribe BioGas a/s Miljøredegørelse 215 Miljøredegørelse 215 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger... 3 2 Ledelsens beretning... 3 3 Beskrivelse af Ribe BioGas... 4 4 Redegørelse for medarbejderinddragelse...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE OG FJERN- VARMEN Lærervejledning til modul 3. Fra skraldespand til radiator

GENTOFTE KOMMUNE OG FJERN- VARMEN Lærervejledning til modul 3. Fra skraldespand til radiator GENTOFTE KOMMUNE OG FJERN- VARMEN Lærervejledning til modul 3 Fra skraldespand til radiator Indledning Ideen med dette undervisningsmodul er, at teorien bag fjernvarmesystemet forklares, så eleverne får

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

DONG Energy A/S Studstrupværket

DONG Energy A/S Studstrupværket DONG Energy A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Miljøredegørelse. April 2014

Miljøredegørelse. April 2014 Miljøredegørelse 2013 April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2013 8 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Varmepumpe messe 2013. Kim Arp, Frederikshavn Forsyning A/S

Varmepumpe messe 2013. Kim Arp, Frederikshavn Forsyning A/S Varmepumpe på spildevand Varmepumpe messe 2013 Kim Arp, Frederikshavn Forsyning A/S Side 1 Frederikshavn Forsyning A/S Frederikshavn Forsyning A/S er 100% ejet af Frederikshavn Kommune Forsyningsselskab

Læs mere

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016

April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 April 2012 STRATEGIPLAN 2012-2016 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. ODDER SPILDEVANDS YDELSER 4 3. EJERSTRATEGI 4 4. FREMTIDENS UDFORDRINGER 5 5. ORGANISATION 5 6. VISION 6 7. MISSION 6 8. VÆRDIER 7 9. HOVEDSTRATEGI

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport.

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere