Energi- og miljøredegørelse for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011"

Transkript

1 Energi- og miljøredegørelse for 2010

2 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder.. side 3 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal side 6 6. Konklusion side 10 Bilag: Bilag 1: Udlån fra lånepuljen til energibesparelser Bilag 2: Oversigt over Fremrykningsprojekter.

3 1. Forord: Energi- og miljøredegørelsen for 2010 beskriver de indsatsområder, der har været fokus på i Afsnittene er suppleret med bilag. Redegørelsen indeholder desuden afsnit om politisk vedtagne projekter, som skal udføres i Endelig er virksomheden Region Sjællands forbrug af el, varme og vand opgjort, og der sammenlignes med forbruget i Resume: Efter en periode med fokus på visioner, politikker og organisering, har de primære indsatsområder i 2010 været planlægning og implementering af energi- og miljøprojekter. Projekterne er i stor udstrækning koordineret af energi- og miljøstyregruppen og gennemført i tæt samarbejde mellem de operative enheder og Koncernbyg. Der er gennemført en række anlægs- og driftsprojekter, samtidig med at lovpligtige energimærkninger og ventilationseftersyn er afsluttet ved mange geografier. Energi- og miljøstyregruppen og den tværregionale ERFA-gruppe for energi og miljø har begge haft jævnlige møder, og det har dannet baggrund for en række fokuserede fællesindsatser. Erfaringen har vist, at det er en god investering at bruge tid på organisering og lokal forankring, hvis der skal gennemføres en fælles indsats. Der har været øget fokus på energi- og miljøområdet fra politisk side, og derfor er der i 2010 vedtaget en række indsatsområder til gennemførelse i Det omfatter bl.a. midler til adfærdskampagner, ekstraordinære midler til energirenoveringer og ønske om, at der indgås energipartnerskab med et Energiselskab. Indkøb af el og naturgas har været i udbud, og der er indgået aftale med to forskellige leverandører for årene Begge licitationer viste sig at være økonomisk gunstige, og det forventes at reducere udgiften til el og naturgas i de kommende år. Det er planlagt, at der i 2011 gennemføres en fælles adfærdskampagne. Mulighederne for at inddrage Center for Energibesparelser (Go Energi) undersøges, og en mere præcis model vil blive besluttet i Forbruget af el, varme og vand er reduceret i 2010 set i forhold til El-forbruget er reduceret med 4,1 %, det klimakorrigerede varmeforbrug er reduceret med 4,3 % (varmeforbruget er øget med 14 % når der ses på energimængder) og vandforbruget er reduceret med 5,5 %. Det vurderes, at det faldende forbrug skyldes en kombination af energispareindsatsen og ændringer i anvendelse af bygninger. Andre mulige årsager kan være aflæsningsfejl ved de enkelte geografier. Fejl som disse er først blevet synlige i 2010, i forbindelse med sammenligningen af forbruget i 2009 og Endelig har det været svært at overbevise enkelte geografier om vigtigheden i, at forbrug opgøres jævnligt og indrapporteres. Forbrug fra disse geografier er derfor baseret på tidligere års forbrug, og kan derfor ikke betragtes som fuldt ud valide. Der arbejdes kontinuerligt for at kunne indhente valide data. 2

4 Der vil i redegørelsen for 2010 fremgå nogle andre arealer og forbrugstal for 2009, end dem der indgår i redegørelsen for Det skyldes, at arealer er under opdatering, og at registrerede aflæsningsfejl for 2009 er rettet i redegørelsen for Samtidig er varmeforbruget oplyst som klimakorrigeret for både 2009 og 2010, da det er giver den korrekte sammenligning af forbruget. 3. Indsatsområder: Energi- og miljøindsatsen har i 2010 har været fokuseret på at færdiggøre af de projekter, som var planlagt til udførelse. Samtidig er der igangsat en række nye projekter, der vil medvirke til at reducere energi- og ressourceforbruget fremover. Planlægningen er sket i samarbejde med de operative enheder og i stor utrækning koordineret via energi- og miljøstyregruppen. Opgaverne har typisk omhandlet områderne: Drift. Anlæg. Indkøb. Adfærd. Drift og Anlæg: Eksisterende bygningsdrift: Den lovpligtige energimærkning (EMO) er færdiggjort ved de fleste geografier, dog måtte planlagt energimærkning af en del bygninger udskydes til primo 2011 på grund af den hårde vinter, som umuliggjorde gennemgang af den udvendige klimaskærm. Desuden er der bygninger, som først skal mærkes i efteråret 2011, idet disse ejendomme allerede har gyldige energi mærker. Lovpligtige ventilationseftersyn (LVE) er for de fleste ejendomme ligeledes udført i Eftersynene har ikke uventet vist, at der er et stort potentiale i at energirenovere en del af de eksisterende ventilationsanlæg. Energimærker og rapporter fra ventilationseftersyn har allerede i 2010 dannet baggrund for planlægning af indsatsområder. Desuden har energimærkerne været anvendt til at estimere budgettet til den planlagte ELENA-ansøgning. Dette behandles efterfølgende i særskilte afsnit. Energipulje: I 2010 er energipuljens midler primært disponeret til Fremrykningsprojekter. Disse er beskrevet i særskilt afsnit. Derudover er der udført et projekt vedr. udskiftning af naturgaskedler til mere energieffektive typer på den sociale institution Stevnsfortet. Udlån fra lånepuljen fremgår af bilag 1. Ekstraordinære midler til energispareindsats: Regionsrådet vedtog i budget 2011 at bevilge 10 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer, som kan reducere energiforbruget f.eks. energieffektivisering af ventilationsanlæg. Regionsrådet skal forelægges forslag til investeringer, og de 10 mio. kr. skal tilbagebetales efter energipuljens principper. I 2011 vil egnede projekter beskrives og blive forlagt Regionsrådet til godkendelse. 3

5 ELENA: Region Sjælland har indgået en aftale med kommuner i regionen omkring udarbejdelse af en fælles ELENA-ansøgning til EU. ELENA-projekter skal omhandle energirenoveringer, investering i vedvarende energianlæg og øge anvendelsen af el-besparende udstyr. Hvis der gives tilsagn om støtte fra ELENApuljen, skal disse midler anvendes til at beskrive projekterne og gøre disse klar til en låneansøgning til EIB eller lignende kreditinstitut. Det vil sige, at der ikke ydes støtte til anlægsarbejder, men kun til rådgivningsbistand. Samtidig er det et krav, at de projekter som beskrives egnede til gennemførelse, skal gennemføres af ansøgerne, herunder Region Sjælland. Som anført tidligere, har forslag til energiforbedringer oplyst i en del af de nyligt udførte energimærker, delvist dannet baggrund for det samlede beløb som Region Sjælland forventer at kunne investere i perioden Det vil sige, at energimærker allerede har fundet anvendelse i planlægningsarbejdet. Fremrykningsmidler: På Finansloven i 2010 blev der afsat 500 mio. kr. til renoveringsprojekter med overvejende energibesparende tiltag på sygehusene i Danmark. Projekterne skal egenfinansieres med 50 % af regionerne, og midlerne fordeles som udgangspunkt i henhold til Bloktilskuddets fordelingsnøgle. Det vil sige at Region Sjælland kan gennemføre projekter for ca. 78 mio. kr. hvoraf de 39 mio. kr. skal finansieres af regionen. Projekterne skal være reelle fremrykningsprojekter, deraf navnet, og Region Sjælland har bl.a. anvendt bygningsvedligeholdelsessystemet Rambyg til at fremskaffe egnede projekter, som var anbefalet og planlagt til udførelse i 2012 og 2013 eller senere. For at sikre det lokale ejerskab er det de operative enheder Sygehus Nord, Sygehus Syd og Psykiatrien, som har fundet og beskrevet de egnede projekter. Projekterne er herefter ansøgt og godkendt til gennemførelse i Regionsrådet og ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Region Sjællands egenfinansiering kommer fra centrale anlægsmidler, energipuljen eller de operative enheders driftsmidler. Ultimo december 2010 viste det sig, at ikke alle midler fra ministeriet var uddelt, hvorfor det lykkedes Region Sjælland at søge om midler til yderligere projekter. Det betyder at regionen samlet har igangsat fremrykningsprojekter for ca. 85 mio. kr., hvoraf 50 % er egenfinansieret. De projekter som gennemføres og fordeling af økonomi fremgår af bilag 2. Om-, til- og nybyggeri: Ved udbud af anlægsopgaver er der i 2010 stillet krav om energi- og miljømæssige forhold. På den baggrund er der gennemført en række energi- og miljøscreeninger af byggeopgaver. Disse forhold er med til at sikre, at der fokuseres på og indarbejdes de energibesparende og miljøforbedrende tiltag, som den økonomiske ramme for de enkelte projekter tillader. 4

6 Energipartnerskaber: Regionsrådet vedtog ultimo 2010, at mulighederne for indgåelse af et energipartnerskab omkring et nybygningsprojekt og en eksisterende bygning undersøges. Muligheder for partnerskaber under-søges i Indkøb: Energiindkøb: Indkøb af el og naturgas for årene 2011 og 2012, blev udbudt i 2010, og aftaler for begge områder indgået ultimo En gunstig licitation for både el og for naturgas forventes at medføre en samlet besparelse for virksomheden Region Sjælland på godt 30 mio. kr. i perioden Denne besparelse afhænger af udvikling i forbruget og af prisudviklingen på verdensmarkedet. Adfærd: Fælles adfærdskampagner: Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2011 at afsætte 0,5 mio. kr. til en adfærdskampagne i Kampagnen planlægges i samarbejde mellem Kommunikation og Koncernbyg med Kommunikation som ansvarlig for selve kampagnedelen. Regional Udvikling, der har udarbejdet Regionen Sjællands Lokal Agenda 21-strategi, deltager i planlægningsarbejdet, og det forventes at inddrage Center for Energibesparelser (Go Energi) i adfærdskampagnen for ad denne vej at gøre brug af de gode erfaringer, Go Energi har med netop adfærdskampagner. 4. Organisering: Energi- og miljøstyregruppen har afholdt 4 møder i 2010 og de emner, som gruppen har behandlet, har bl.a. været anvendelsen af energimærker og de lovpligtige ventilationseftersyn, energi- og miljøscreening af byggeopgaver, implementering af KeepFocus (Region Sjællands fælles energiregistreringssystem), indgåelse af energispareaftaler med forsyningsselskaber og fælles adfærdskampagner. Erfaringerne viser, at der med afholdelse af jævnlige møder i gruppen opnås en god synergi, hvor de operative enheder får gavn af hinandens erfaringer fra det daglige energiarbejde samtidig med, at de fælles projekter, som er igangsat samtidigt, kan diskuteres ud fra de samme forudsætninger blandt gruppens medlemmer. Den tværregionale ERFA-gruppe for energi og miljø har afholdt 4 møder, og disse møder som afholdes på skift i de 5 regioner har til formål at vidensdele indenfor energi- og miljøområdet. Emner, der har været behandlet i 2010, har bl.a. været erfaringer med kvaliteten af de udførte lovpligtige energimærker og ventilationsrapporter, indkøb af energi bl.a. el og naturgas, modeller og muligheder for certificering af byggeri samt energirigtig og CO 2 neutralt byggeri, ensartet registrering af energiforbrug således at forbrug kan sammenlignes og mulige samarbejdsprojekter med Center for Energibesparelser (Go Energi). 5

7 5. Forbrugstal: Forbruget af el, varme og vand er reduceret i 2010 set i forhold til El-forbruget er reduceret med 4,1 %, det klimakorrigerede varmeforbrug er reduceret med 4,3 % (varmeforbruget er øget med 14 % når der ses på energimængder) og vandforbruget er reduceret med 5,5 %. Det vurderes, at det faldende forbrug bl.a. skyldes energispareindsatsen, hvor især de projekter, som er igangsat via energipuljen og daglige driftsoptimeringer ved de operative enheder er hovedårsager. Ændringer i anvendelse af bygninger, hvor der især på de somatiske sygehuse er gennemført sammenlægning og flytning af forskellige funktioner, har også været med til at reducere forbruget. Andre årsager kan være aflæsningsfejl ved de enkelte geografier. Disse fejl er først blevet synlige i 2010, i forbindelse med sammenligningen af forbruget i 2009 og Da det er en række forskellige personer med mere eller mindre erfaring i f.eks. aflæsning og opgørelse i energienheder, der indsender forbrugstal, vil der være en mindre fejlmargen i opgørelsen. En fejlmargen som ikke i det store billede vil ændre tendenser i fald eller stigninger. Endelig har det været svært at overbevise enkelte geografier om vigtigheden i, at forbrug opgøres jævnligt og indrapporteres. Forbrug fra disse er derfor baseret på tidligere års forbrug, og kan derfor ikke betragtes som fuldt ud valide. Indsatsen omkring øget anvendelse af bl.a. KeepFocus (Region Sjælland energiregistreringspro-gram) øges fremover, således at fejlaflæsninger opdages tidligere og dermed kan rettes. Indsatsen for, at de enkelte geografier jævnligt indtaster forbrug, til gavn for egen og fælles energiregistrering og indsats, fastholdes ligeledes. Der vil i redegørelsen for 2010 fremgå nogle andre arealer og forbrugstal for 2009, end dem der indgår i redegørelsen for Det skyldes, at arealer er under opdatering, og at registrerede aflæsningsfejl for 2009 er rettet i redegørelsen for Samtidig er varmeforbruget oplyst som klimakorrigeret for både 2009 og 2010, da det er giver den korrekte sammenligning af forbruget. 6

8 Det samlede el-forbrug i 2009 udgjorde kwh og i kwh. Af tabel 1 og 2 fremgår forbruget pr. operativ enhed i kwh og i kwh/m 2. Tabel 1: Elforbruget i kwh for 2009 og Tabel 2: Elforbruget i kwh/m 2 for 2009 og

9 Det samlede klimakorrigerede varmeforbrug i 2009 udgjorde kwh og i kwh. Af tabel 3 og 4 fremgår forbruget pr. operativ enhed i kwh og i kwh/m 2. Tabel 3: Klimakorrigeret varmeforbrug i kwh for 2009 og Tabel 4: Klimakorrigeret varmeforbrug i kwh/m 2 for 2009 og

10 Det samlede vandforbrug i 2009 udgjorde m 3 og i m 3. Af tabel 5 og 6 fremgår forbruget pr. operativ enhed i m 3 og i m 3 /m 2. Tabel 5: Vandforbruget i m 3 for 2009 og Tabel 6: Vandforbruget i m 3 /m 2 for 2009 og

11 Alle forbrugstal er ekskl. kendt forbrug til procesenergi. Procesenergi er det el-, varme- og vandforbrug som anvendes i forbindelse med drift af centralkøkkener, vaskerier m.m. Forbruget som er kendt er fratrukket det samlede forbrug. Der kan være en mindre andel af procesenergi medtaget i det opgjorte forbrug bl.a. i de tilfælde, hvor der ikke er etableret separate målere ved forbrugsstedet. 6. Konklusion. I 2010 har de primære aktiviteter omhandlet implementering af praktiske projekter, hvor der bl.a. ved brug af den regionale lånepulje til energibesparelser, driftsmidler ved de operative enheder og centrale anlægsmidler, er igangsat en række energibesparende projekter. Især har 50 % medfinansiering fra staten til de såkaldte Fremrykningsprojekter været medvirkende til, at der kan gennemføres en række energibesparende projekter, som har en tilbagebetalingstid > 5 år. Projekter med tilbagebetalingstid ud over 5 år, f.eks år, er ofte fornuftige at udføre, men bliver normalt ikke gennemført, idet lånepuljen til energibesparelser er prioriteret projekter med en tilbagebeta-lingstid < 5 år. De lovpligtige energimærkninger (EMO) og lovpligtige ventilationseftersyn (LVE), har allerede i 2010 dannet baggrund for implementering af energispareprojekter. Energimærker har desuden været anvendt til at anslå investeringspotentialet til ELENA-ansøgningen. Det forventes derfor, at energimærker og ventilationsrapporter fremadrettet anvendes aktivt i energispareindsatsen. Politisk fokus på energi- og miljøområdet er udmøntet i beslutninger om bl.a. at afsætte midler til anlægsprojekter og adfærdskampagner i Derudover kan der skabes relationer med erhvervslivet ved indgåelse af energipartnerskaber. El-, varme- og vandforbruget er reduceret fra 2009 til 2010, og til trods for, at det ikke statistisk set allerede nu kan eftervises, at energi- og miljøarbejdet har båret frugt, ser det ud til, at der er en faldende tendens i forbruget. Det skal bemærkes, at el-, varme- og vandbesparelser fra projekter som er igangsat sent i 2010, men ikke afsluttet i 2010, ikke er synlige i redegørelsen, idet disse projekter først afsluttes i Fremadrettet fastholdes den koordinerede indsats på overordnet og på lokalt plan bl.a. ved gennemførelse af energirelaterede anlægsprojekter, driftsoptimeringer og ved gennemførelse af adfærdskampagner. 10

12 Region Sjælland Lånepulje til energibesparelser: Oversigt i Bilag 1 Sag Sagsbeh. Lån Status Bemærkninger 2009 Regionshuset, Isolering af varme rør NMU ,00 Afsluttet Psykiatrien i Roskilde (Fjorden) CTS-anlæg GOJ ,00 Psykiatrien i Roskilde (Fjorden), LED-lys GOJ ,00 Afsluttet Psykiatrien I Vordinborg (Oringe), LED-lys GOJ ,00 Afsluttet Psykiatrien i Nykøbing Sj. (Anneberg), LED-lys GOJ ,00 Afsluttet Sygehus Nord, Roskilde Sygehus, Ændring i damp- og varmeinstallation JLPE ,00 Fremrykningssag Sygehus Syd, Nykøbing F. Sygehus, Etablering af røggaskøler VKV ,00 Psykiatrien i Køge, Konvertiering af damp.install. til gasopvarmning GOJ ,00 Sygehus Syd, Nykøbing F. Sygehus, Udskiftning af lysarm. Intensiv afd. VKV ,00 Sygehus Syd, Nykøbing F., Renovering af kapelkølerum VKV ,00 Sygehus Syd, Nykøbing F. Sygehus, Renov. af ventilationsanlæg centralgard. VKV ,00 Sygehus Syd, Slagelse Sygehus, Udskiftning af vakuumpumper BANY ,00 Afsluttet Sygehus Syd, Slagelse Sygehus, Udskift.af pumper + optimering af styring BANY ,00 Afsluttet Sygehus Syd, Slagelse Sygehus, Hulmursisolering v. adm. Bygning BANY ,00 Sygehus Nord, Roskilde Sygehus, Udskiftning af køl v. køkken JLPE ,00 Samlet udlån i , Stevnsfortet, udskiftning af gaskedler KBLU ,00 Afsluttet Næstved Sygehus, fjernvarmekonvertering af eksist. gasfyret damp-anlæg CNB ,00 Fremrykningssag Slagelse Sygehus, renovering af build-up-tag bygn CNB ,00 Fremrykningssag Køge Sygehus, nedlæggelse af dampproduktion JLPE ,00 Fremrykningssag Roskilde Sygehus, udskiftning af vinduesglas til energiruder i bygning 63 JLPE ,00 Fremrykningssag Holbæk Sygehus, udskiftning af vinduer til lavenergi i bygning 13 JLPE ,00 Fremrykningssag Samlet udlån i ,00

13 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Sygehus Generel beskrivelse af projektet, herunder af energibesparende elementer hhv. elementer, der understøtter effektive arbejdsgange Samlet anlægsudgift for projektet, kr., og forventet afløb i 2010 (regionen forudsættes at bidrage med 50 pct. af egenfinansieringen) Hvornår forventes projektet igangsat og afsluttet Kan det bekræftes, at projektet ikke er allerede var budgetteret til afholdelse i regionens budget for 2009 eller i det vedtagne budget for 2010 Region Sjællands egenfinansiering Slagelse Renovering af Build-Up-tag på syghusets hovedbygninger fra Nuværende isolering udført delvis "våd" med dårlig isoleringsevne. Ny tagisolering samt udskiftning af tagmembran. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional Energilånepulje kr og anlægsbevilling kr ultimo Anført i RAMBYG - investeringsoversigt Indgår i Sygehus Syd's oplæg til anlægsinvesteringer 2011 emne "10 års levetidsforlængelse" Lånepulje i 10: kr. Centrale anlægsmidler i 10: kr. Næstved Fjernvarmekonvertering af eksisterende gasfyret dampkedelanlæg. Alder år. Energibesparelse beregnet til 20% af nuværende gasforbrug. Projektet er gennemarbejdet i flere omgange i samarbejde med Næstved Fjernvarmeforsyning og 2 ingeniørfirmaer. Væsentlig reduktion af CO2-udledning p.g.a. udnyttelse af kraft-varme fra affaldsforbrændingsanlæg. Samlet anlægsudgift for Sygehus Syd, kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional energilånepulje kr i 2010 og kr i Årlig energibesparelse kr efter fuld implementering. Tilbagebetalingstid for egnefinansiering 4,0 år. marts Projektet har ikke kunne gennemføres tidligere p.g.a. manglende rentabilitet. Tidligere 12 års tilbagebetalings tid. Næstved Fjernvarme og Kommune arbejder p.t. med revision af varmeplan samt et nyt tilbud for Sygehusets varme pris, der forventes forbedret fra en årlig besparelse på kr. 1,0 mio. til kr. 1,5 mio. Bygningernes eventuelle salgsværdi vil blive forøget efter projektets færdiggørelse. Lånepulje i 10: kr. Lånepulje i 11: kr Slagelse Understøttelse af effektive forretningsgange. Projekt Indflytning af Korsør i Slagelse efter gennemførelse af Gyn-Obs-projekt. Gennemførelse af projektet resulterer i nedlukning af Korsør Sygehus. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. Igangsættes medio Afsluttes Anlægsbevilling ikke søgt p.t. i Centrale anlægsmidler i 10: kr. Slagelse Sygehusets bygning indeholder 4 medicinske sengeafdelinger, lægekontorer samt ambulatorier. Bygningernes klimaskærme er særligt energikrævende. Projektet vil kunne forbedre klimaskærmen for så vidt angår vinduer, tag, sokler og ydervægge. Januar 2010 afgav Arbejdstilsynet påbud omkring trækgener fra vinduer og facader på én sengeafdeling. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo Anført i RAMBYG - investeringsoversigt Indgår i Sygehus Syd's oplæg til anlægsinvesteringer 2011 emne "10 års levetidsforlængelse" Centrale anlægsmidler i 10: kr. Holbæk Bygning 30, dialyseafsnit. Forbedring af arbejdsgange for personalet. Forbedringer går ud på at renovere og ombygge rum til et mere optimalt patientflow og logistiske arbejdsgange/processer. Der er givet AT-påbud i afdelingen som vedrører uhensigtsmæssige arbejdsgange. Projektet er strengt nødvendigt under hensyntagen til såvel patientsikkerhed som optimal arbejdstilrettelæggelse, hvorfor fremrykning er stærkt påkrævet Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling ultimo Anlægsbevilling ikke søgt p.t. i Centrale anlægsmidler i 10: kr. Roskilde Bygning 63, daghospital. Udskiftning af vinduer til energiglas. Bygningens 3 etager har en utæt klimaskærm, hvilket medfører uhensigtsmæssig udnyttelse af energi til opvarmning. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional Energilånepulje. ultimo Anlægsbevilling ikke søgt p.t. i Lånepulje i 10: kr.

14 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Roskilde Psykiatri Slagelse / Dianalund Ombygning af eksist. dampkedler til fjernvarmeforsynede vandkedler, samt etablering af decentral dampsystem for sterilcentral, køkken apotek. Udskiftning af vinduespartier til lavenergiruder/ udskiftning af utætte karme i forbindelse med akut psykiatrisk modtagelse i Slagelse. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional Energilånepulje. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. Igangsættes umiddelbaert efter bevilling. Afluttes Ultimo ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Lånepulje i 09: kr. Anlægsbevilling er søgt den 8. april 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Psykiatri Vordingborg Ansøgning omhandler udskiftning og isolering af defekt tag på bygning 58, med stor varmebeparelse til følge. Endvidere udskiftning af gamle defekte vinduespartier i glasfacade på festsal bygning 23 til nye lavenergiruder.varmebesparelse Endvidere at foretage en generel efterisolering på varmeinstallation, samt installation af termostatventiler.varmebesparelse Endvidere at installere et VGV anlæg på køleanlæg i køkken for forvarmning af varmt brugsvand med varmebesparelse til følge. Endvidere at udskifte belysning til energibesparende armaturer i festsal bygning 23.El-besparelse Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Psykiatri Roskilde Psykiatri Næstved Udskiftning af utætte vinduer i Toftehus, samt efterisolere varmeinstallation generelt. Endvidere at konvertere en gammel oliefyret installation til fjernvarme i Smedehus. Udskiftning af vinduer Nuværende gamle vinduer er utætte,og tænkes udskiftet med nye energivinduer. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Psykiatri Nykøbing Sjælland Udskiftning af udvendig terrænbelysning. Nuværende halogenspot erstattes af nye LED armaturer,som bruger 60% mindre EL Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr.

15 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Køge Nedlæggelse af dampproduktion: Sygehuset producerer damp til centralkøkkenet og sterilcentralen på en naturgasfyret dampkedel. Overskydende damp bruges til at producere varme. I forbindelse med indkøb af nye autoklaver i sterilcentralen konverteres til autoklaver med indbyggede el-opvarmede dampgeneratorer pga. dampens renhed. Det betyder at det herefter kun er køkkenet der er forbruger af damp, og der vil derfor være et meget stort overskud, som bruges til at producere varme, det er imidlertid en dyr måde at producere varme Samlet anlægsudgift er kr på, og derfor ønskes dampkedlen konverteret til en Egenfinansieringen på kr vandkedel, hvor vandet kun varmes op til de 80º C foreslås finansieret gennem regional der er behov for. energilånepulje med kr i Køkkenet tænkes forsynet med damp ved hjælp af 2010 og kr i Projektet kan igangsættes ultimo en gasfyret dampgenerator og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Lånepulje i 10: kr. Lånepulje i 11: kr Roskilde Holbæk Psyk. Roskilde Udskiftning af eksisterende indblæsnings- og udsugningsventilatorer på ventilationsanlæg til spareventilatorer samt etablering af varmegenvinding på anlæg uden dette. Renovering vil medføre el- og gasbesparelser. Udskiftning af eksisterende indblæsnings- og udsugningsventilatorer på ventilationsanlæg til spareventilatorer samt etablering af varmegenvinding på anlæg uden dette. Renovering vil medføre el- og gasbesparelser. Udskiftning af eksisterende indblæsnings- og udsugningsventilatorer på ventilationsanlæg til spareventilatorer. Renovering vil medføre elbesparelser. Samlet anlægsudgift udgør ca kr. Egenfinansieringen på kr. foreslås finansieret over Sygehus Nords driftsbudget. Samlet anlægsudgift udgør ca kr. Egenfinansieringen på kr. foreslås finansieret over Sygehus Nords driftsbudget. Samlet anlægsudgift udgør ca kr. Egenfinansieringen på kr. foreslås finansieret over Psykiatriens driftsbudget. Projektet kan igangsættes ultimo 2010 og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Driftsmidler i 10: kr. Projektet kan igangsættes ultimo 2010 og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Driftsmidler i 10: kr. Projektet kan igangsættes ultimo 2010 og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Driftsmidler i 10: kr. Slagelse Ventilationsanlæggene i sygehusets hovedbygning 45 understøttes af 2 stk. 13 kw's boosterventilatorer, 20 år gamle. Udskifting af disse til nye lavenergi-ventilatorer, med optimal automatikregulering, vil medføre væsentlig elbesparelser. ca kwh årligt. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering k.r foreslås finansieret gennem Regional Energilånepulje Tilbagebetalingstid for egenfinansiering 2,3 år. marts Sygehusets tekniske afdeling har ansøgt energilånepulje i , men andre energispareprojekter har været prioriteret højere i Sygeghusledelsen Lånepulje i 10: kr. Slagelse 73 stk. cirkulationspumpper i sygehusets teknikrum er af ældre dato og kan med fordel udskiftes til lavenergipumper. Hermed opnås en el-besparelse på ca kwh årligt. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional lånepulje Tilbagebetalingstid for egenfinansiering 2,6 år. juni Sygehusets tekniske afdeling har ansøgt energilånepulje i , men andre energispareprojekter har været prioriteret højere i Sygeghusledelsen Lånepulje i 10: kr.

16 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Slagelse Lysarmaturer i gangarealerne på sygehusets hovedbygning 45 er ca. 20 år gamle og forbruger væsentligt mere el, end nutidige lyskilder med LEDteknologi. Armaturerne er akitektdesignede, men sygehusets tekniske afdeling er fremkommet med udskiftningsforslag af lyskilder, der bevarer designet for de ca. 350 pendler. Den årlige elbesparelser bliver ca kwh, ligesom der opnåes besparelser på vedligeholdelsesomkostningerne p.g.a. væsentlig længere lyskilde-levetid. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional Energilånepulje Tilbagebetalingstid for egenfinansiering 4,9 år. juni Sygehusets tekniske afdeling har ansøgt energilånepulje i 2010, men andre energispareprojekter har været prioriteret højere i Sygeghusledelsen Lånepulje i 10: kr. Nykøbing Falster Ét af sygehusets kølekompressoranlæg for komfortkøl er driftsøkonomisk uøkonomisk og arbejder med udfaset kølemiddel freon 22. En udskiftning til nyere energiøkonomisk type vil afstedkomme årlige el-besparelser på ca kwh. Der opnås tilsvarende besparelser på vedligeholdelseomkostninger, da den udfasede freontype er omkostningstung ved genopfyldning. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional Energilånepulje 2011 med kr (tilbagebetalingstid 4,6 år), samt driftsinvestering kr marts Projektets har ikke tidligere været rentabelt, men fremrykningspuljens 50 % tilskud fremrykker projektets udførelse før udløbet af udfasningsperioden for freon 22-kølemidlet. Lånepulje i 10: kr. Psyk. Vordingborg Renovering af bygning 31,Psykiatrien Vordingborg ifm.etablering 12 retspsykiatriske sengepladser.bygningsrenovering omhandler indvendige forsatsvinduer m hærdet glas,renovering af belysning til nye LED armaturer,etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding,renovering af køkken og sengestuer.endvidere etablering af udvendigt rygeophold. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved driftsmidler fra psykiatrien. primo Driftsmidler i 10: kr.

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012 Energi- og miljøredegørelse for 2011 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 8 6. Konklusion side 12 Bilag: Bilag 1: Udlån

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010

Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder side 2 4. Organisering...side 4 5. Metoder..side 4 6. Forbrug 2009..... side 9 7. Sammenligning forbrug 2000 og 2009.side 13 8. Konklusion.side 18

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4.

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 29.04.2013 Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 7 6. Konklusion side 11

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bangsvej 1 Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-000268 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 17C Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007440 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lorentzgade 5 8900 Randers 730-014462-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bilag 4: ESCO pilotprojekter

Bilag 4: ESCO pilotprojekter NOTAT Bilag 4: ESCO pilotprojekter 28.september 2012 Udvikling og analyse MIKKJ/LKL Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO projekter på tre danske universiteter. Formål Bygningsstyrelsen gennemfører ESCO-projekter

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009 1.0 Indledning... side 1 1.1Anvendelseområde... side 1 1.2 Økonomi side 2 1.3 Kompetencefordelingsplan.... side 2 1.4 Tidsplan. side 3 2.0 Delplaner... side 4 2.1 Indsatsområder.. side 5 2.2 Opbygning

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere