Energi- og miljøredegørelse for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011"

Transkript

1 Energi- og miljøredegørelse for 2010

2 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder.. side 3 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal side 6 6. Konklusion side 10 Bilag: Bilag 1: Udlån fra lånepuljen til energibesparelser Bilag 2: Oversigt over Fremrykningsprojekter.

3 1. Forord: Energi- og miljøredegørelsen for 2010 beskriver de indsatsområder, der har været fokus på i Afsnittene er suppleret med bilag. Redegørelsen indeholder desuden afsnit om politisk vedtagne projekter, som skal udføres i Endelig er virksomheden Region Sjællands forbrug af el, varme og vand opgjort, og der sammenlignes med forbruget i Resume: Efter en periode med fokus på visioner, politikker og organisering, har de primære indsatsområder i 2010 været planlægning og implementering af energi- og miljøprojekter. Projekterne er i stor udstrækning koordineret af energi- og miljøstyregruppen og gennemført i tæt samarbejde mellem de operative enheder og Koncernbyg. Der er gennemført en række anlægs- og driftsprojekter, samtidig med at lovpligtige energimærkninger og ventilationseftersyn er afsluttet ved mange geografier. Energi- og miljøstyregruppen og den tværregionale ERFA-gruppe for energi og miljø har begge haft jævnlige møder, og det har dannet baggrund for en række fokuserede fællesindsatser. Erfaringen har vist, at det er en god investering at bruge tid på organisering og lokal forankring, hvis der skal gennemføres en fælles indsats. Der har været øget fokus på energi- og miljøområdet fra politisk side, og derfor er der i 2010 vedtaget en række indsatsområder til gennemførelse i Det omfatter bl.a. midler til adfærdskampagner, ekstraordinære midler til energirenoveringer og ønske om, at der indgås energipartnerskab med et Energiselskab. Indkøb af el og naturgas har været i udbud, og der er indgået aftale med to forskellige leverandører for årene Begge licitationer viste sig at være økonomisk gunstige, og det forventes at reducere udgiften til el og naturgas i de kommende år. Det er planlagt, at der i 2011 gennemføres en fælles adfærdskampagne. Mulighederne for at inddrage Center for Energibesparelser (Go Energi) undersøges, og en mere præcis model vil blive besluttet i Forbruget af el, varme og vand er reduceret i 2010 set i forhold til El-forbruget er reduceret med 4,1 %, det klimakorrigerede varmeforbrug er reduceret med 4,3 % (varmeforbruget er øget med 14 % når der ses på energimængder) og vandforbruget er reduceret med 5,5 %. Det vurderes, at det faldende forbrug skyldes en kombination af energispareindsatsen og ændringer i anvendelse af bygninger. Andre mulige årsager kan være aflæsningsfejl ved de enkelte geografier. Fejl som disse er først blevet synlige i 2010, i forbindelse med sammenligningen af forbruget i 2009 og Endelig har det været svært at overbevise enkelte geografier om vigtigheden i, at forbrug opgøres jævnligt og indrapporteres. Forbrug fra disse geografier er derfor baseret på tidligere års forbrug, og kan derfor ikke betragtes som fuldt ud valide. Der arbejdes kontinuerligt for at kunne indhente valide data. 2

4 Der vil i redegørelsen for 2010 fremgå nogle andre arealer og forbrugstal for 2009, end dem der indgår i redegørelsen for Det skyldes, at arealer er under opdatering, og at registrerede aflæsningsfejl for 2009 er rettet i redegørelsen for Samtidig er varmeforbruget oplyst som klimakorrigeret for både 2009 og 2010, da det er giver den korrekte sammenligning af forbruget. 3. Indsatsområder: Energi- og miljøindsatsen har i 2010 har været fokuseret på at færdiggøre af de projekter, som var planlagt til udførelse. Samtidig er der igangsat en række nye projekter, der vil medvirke til at reducere energi- og ressourceforbruget fremover. Planlægningen er sket i samarbejde med de operative enheder og i stor utrækning koordineret via energi- og miljøstyregruppen. Opgaverne har typisk omhandlet områderne: Drift. Anlæg. Indkøb. Adfærd. Drift og Anlæg: Eksisterende bygningsdrift: Den lovpligtige energimærkning (EMO) er færdiggjort ved de fleste geografier, dog måtte planlagt energimærkning af en del bygninger udskydes til primo 2011 på grund af den hårde vinter, som umuliggjorde gennemgang af den udvendige klimaskærm. Desuden er der bygninger, som først skal mærkes i efteråret 2011, idet disse ejendomme allerede har gyldige energi mærker. Lovpligtige ventilationseftersyn (LVE) er for de fleste ejendomme ligeledes udført i Eftersynene har ikke uventet vist, at der er et stort potentiale i at energirenovere en del af de eksisterende ventilationsanlæg. Energimærker og rapporter fra ventilationseftersyn har allerede i 2010 dannet baggrund for planlægning af indsatsområder. Desuden har energimærkerne været anvendt til at estimere budgettet til den planlagte ELENA-ansøgning. Dette behandles efterfølgende i særskilte afsnit. Energipulje: I 2010 er energipuljens midler primært disponeret til Fremrykningsprojekter. Disse er beskrevet i særskilt afsnit. Derudover er der udført et projekt vedr. udskiftning af naturgaskedler til mere energieffektive typer på den sociale institution Stevnsfortet. Udlån fra lånepuljen fremgår af bilag 1. Ekstraordinære midler til energispareindsats: Regionsrådet vedtog i budget 2011 at bevilge 10 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer, som kan reducere energiforbruget f.eks. energieffektivisering af ventilationsanlæg. Regionsrådet skal forelægges forslag til investeringer, og de 10 mio. kr. skal tilbagebetales efter energipuljens principper. I 2011 vil egnede projekter beskrives og blive forlagt Regionsrådet til godkendelse. 3

5 ELENA: Region Sjælland har indgået en aftale med kommuner i regionen omkring udarbejdelse af en fælles ELENA-ansøgning til EU. ELENA-projekter skal omhandle energirenoveringer, investering i vedvarende energianlæg og øge anvendelsen af el-besparende udstyr. Hvis der gives tilsagn om støtte fra ELENApuljen, skal disse midler anvendes til at beskrive projekterne og gøre disse klar til en låneansøgning til EIB eller lignende kreditinstitut. Det vil sige, at der ikke ydes støtte til anlægsarbejder, men kun til rådgivningsbistand. Samtidig er det et krav, at de projekter som beskrives egnede til gennemførelse, skal gennemføres af ansøgerne, herunder Region Sjælland. Som anført tidligere, har forslag til energiforbedringer oplyst i en del af de nyligt udførte energimærker, delvist dannet baggrund for det samlede beløb som Region Sjælland forventer at kunne investere i perioden Det vil sige, at energimærker allerede har fundet anvendelse i planlægningsarbejdet. Fremrykningsmidler: På Finansloven i 2010 blev der afsat 500 mio. kr. til renoveringsprojekter med overvejende energibesparende tiltag på sygehusene i Danmark. Projekterne skal egenfinansieres med 50 % af regionerne, og midlerne fordeles som udgangspunkt i henhold til Bloktilskuddets fordelingsnøgle. Det vil sige at Region Sjælland kan gennemføre projekter for ca. 78 mio. kr. hvoraf de 39 mio. kr. skal finansieres af regionen. Projekterne skal være reelle fremrykningsprojekter, deraf navnet, og Region Sjælland har bl.a. anvendt bygningsvedligeholdelsessystemet Rambyg til at fremskaffe egnede projekter, som var anbefalet og planlagt til udførelse i 2012 og 2013 eller senere. For at sikre det lokale ejerskab er det de operative enheder Sygehus Nord, Sygehus Syd og Psykiatrien, som har fundet og beskrevet de egnede projekter. Projekterne er herefter ansøgt og godkendt til gennemførelse i Regionsrådet og ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Region Sjællands egenfinansiering kommer fra centrale anlægsmidler, energipuljen eller de operative enheders driftsmidler. Ultimo december 2010 viste det sig, at ikke alle midler fra ministeriet var uddelt, hvorfor det lykkedes Region Sjælland at søge om midler til yderligere projekter. Det betyder at regionen samlet har igangsat fremrykningsprojekter for ca. 85 mio. kr., hvoraf 50 % er egenfinansieret. De projekter som gennemføres og fordeling af økonomi fremgår af bilag 2. Om-, til- og nybyggeri: Ved udbud af anlægsopgaver er der i 2010 stillet krav om energi- og miljømæssige forhold. På den baggrund er der gennemført en række energi- og miljøscreeninger af byggeopgaver. Disse forhold er med til at sikre, at der fokuseres på og indarbejdes de energibesparende og miljøforbedrende tiltag, som den økonomiske ramme for de enkelte projekter tillader. 4

6 Energipartnerskaber: Regionsrådet vedtog ultimo 2010, at mulighederne for indgåelse af et energipartnerskab omkring et nybygningsprojekt og en eksisterende bygning undersøges. Muligheder for partnerskaber under-søges i Indkøb: Energiindkøb: Indkøb af el og naturgas for årene 2011 og 2012, blev udbudt i 2010, og aftaler for begge områder indgået ultimo En gunstig licitation for både el og for naturgas forventes at medføre en samlet besparelse for virksomheden Region Sjælland på godt 30 mio. kr. i perioden Denne besparelse afhænger af udvikling i forbruget og af prisudviklingen på verdensmarkedet. Adfærd: Fælles adfærdskampagner: Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2011 at afsætte 0,5 mio. kr. til en adfærdskampagne i Kampagnen planlægges i samarbejde mellem Kommunikation og Koncernbyg med Kommunikation som ansvarlig for selve kampagnedelen. Regional Udvikling, der har udarbejdet Regionen Sjællands Lokal Agenda 21-strategi, deltager i planlægningsarbejdet, og det forventes at inddrage Center for Energibesparelser (Go Energi) i adfærdskampagnen for ad denne vej at gøre brug af de gode erfaringer, Go Energi har med netop adfærdskampagner. 4. Organisering: Energi- og miljøstyregruppen har afholdt 4 møder i 2010 og de emner, som gruppen har behandlet, har bl.a. været anvendelsen af energimærker og de lovpligtige ventilationseftersyn, energi- og miljøscreening af byggeopgaver, implementering af KeepFocus (Region Sjællands fælles energiregistreringssystem), indgåelse af energispareaftaler med forsyningsselskaber og fælles adfærdskampagner. Erfaringerne viser, at der med afholdelse af jævnlige møder i gruppen opnås en god synergi, hvor de operative enheder får gavn af hinandens erfaringer fra det daglige energiarbejde samtidig med, at de fælles projekter, som er igangsat samtidigt, kan diskuteres ud fra de samme forudsætninger blandt gruppens medlemmer. Den tværregionale ERFA-gruppe for energi og miljø har afholdt 4 møder, og disse møder som afholdes på skift i de 5 regioner har til formål at vidensdele indenfor energi- og miljøområdet. Emner, der har været behandlet i 2010, har bl.a. været erfaringer med kvaliteten af de udførte lovpligtige energimærker og ventilationsrapporter, indkøb af energi bl.a. el og naturgas, modeller og muligheder for certificering af byggeri samt energirigtig og CO 2 neutralt byggeri, ensartet registrering af energiforbrug således at forbrug kan sammenlignes og mulige samarbejdsprojekter med Center for Energibesparelser (Go Energi). 5

7 5. Forbrugstal: Forbruget af el, varme og vand er reduceret i 2010 set i forhold til El-forbruget er reduceret med 4,1 %, det klimakorrigerede varmeforbrug er reduceret med 4,3 % (varmeforbruget er øget med 14 % når der ses på energimængder) og vandforbruget er reduceret med 5,5 %. Det vurderes, at det faldende forbrug bl.a. skyldes energispareindsatsen, hvor især de projekter, som er igangsat via energipuljen og daglige driftsoptimeringer ved de operative enheder er hovedårsager. Ændringer i anvendelse af bygninger, hvor der især på de somatiske sygehuse er gennemført sammenlægning og flytning af forskellige funktioner, har også været med til at reducere forbruget. Andre årsager kan være aflæsningsfejl ved de enkelte geografier. Disse fejl er først blevet synlige i 2010, i forbindelse med sammenligningen af forbruget i 2009 og Da det er en række forskellige personer med mere eller mindre erfaring i f.eks. aflæsning og opgørelse i energienheder, der indsender forbrugstal, vil der være en mindre fejlmargen i opgørelsen. En fejlmargen som ikke i det store billede vil ændre tendenser i fald eller stigninger. Endelig har det været svært at overbevise enkelte geografier om vigtigheden i, at forbrug opgøres jævnligt og indrapporteres. Forbrug fra disse er derfor baseret på tidligere års forbrug, og kan derfor ikke betragtes som fuldt ud valide. Indsatsen omkring øget anvendelse af bl.a. KeepFocus (Region Sjælland energiregistreringspro-gram) øges fremover, således at fejlaflæsninger opdages tidligere og dermed kan rettes. Indsatsen for, at de enkelte geografier jævnligt indtaster forbrug, til gavn for egen og fælles energiregistrering og indsats, fastholdes ligeledes. Der vil i redegørelsen for 2010 fremgå nogle andre arealer og forbrugstal for 2009, end dem der indgår i redegørelsen for Det skyldes, at arealer er under opdatering, og at registrerede aflæsningsfejl for 2009 er rettet i redegørelsen for Samtidig er varmeforbruget oplyst som klimakorrigeret for både 2009 og 2010, da det er giver den korrekte sammenligning af forbruget. 6

8 Det samlede el-forbrug i 2009 udgjorde kwh og i kwh. Af tabel 1 og 2 fremgår forbruget pr. operativ enhed i kwh og i kwh/m 2. Tabel 1: Elforbruget i kwh for 2009 og Tabel 2: Elforbruget i kwh/m 2 for 2009 og

9 Det samlede klimakorrigerede varmeforbrug i 2009 udgjorde kwh og i kwh. Af tabel 3 og 4 fremgår forbruget pr. operativ enhed i kwh og i kwh/m 2. Tabel 3: Klimakorrigeret varmeforbrug i kwh for 2009 og Tabel 4: Klimakorrigeret varmeforbrug i kwh/m 2 for 2009 og

10 Det samlede vandforbrug i 2009 udgjorde m 3 og i m 3. Af tabel 5 og 6 fremgår forbruget pr. operativ enhed i m 3 og i m 3 /m 2. Tabel 5: Vandforbruget i m 3 for 2009 og Tabel 6: Vandforbruget i m 3 /m 2 for 2009 og

11 Alle forbrugstal er ekskl. kendt forbrug til procesenergi. Procesenergi er det el-, varme- og vandforbrug som anvendes i forbindelse med drift af centralkøkkener, vaskerier m.m. Forbruget som er kendt er fratrukket det samlede forbrug. Der kan være en mindre andel af procesenergi medtaget i det opgjorte forbrug bl.a. i de tilfælde, hvor der ikke er etableret separate målere ved forbrugsstedet. 6. Konklusion. I 2010 har de primære aktiviteter omhandlet implementering af praktiske projekter, hvor der bl.a. ved brug af den regionale lånepulje til energibesparelser, driftsmidler ved de operative enheder og centrale anlægsmidler, er igangsat en række energibesparende projekter. Især har 50 % medfinansiering fra staten til de såkaldte Fremrykningsprojekter været medvirkende til, at der kan gennemføres en række energibesparende projekter, som har en tilbagebetalingstid > 5 år. Projekter med tilbagebetalingstid ud over 5 år, f.eks år, er ofte fornuftige at udføre, men bliver normalt ikke gennemført, idet lånepuljen til energibesparelser er prioriteret projekter med en tilbagebeta-lingstid < 5 år. De lovpligtige energimærkninger (EMO) og lovpligtige ventilationseftersyn (LVE), har allerede i 2010 dannet baggrund for implementering af energispareprojekter. Energimærker har desuden været anvendt til at anslå investeringspotentialet til ELENA-ansøgningen. Det forventes derfor, at energimærker og ventilationsrapporter fremadrettet anvendes aktivt i energispareindsatsen. Politisk fokus på energi- og miljøområdet er udmøntet i beslutninger om bl.a. at afsætte midler til anlægsprojekter og adfærdskampagner i Derudover kan der skabes relationer med erhvervslivet ved indgåelse af energipartnerskaber. El-, varme- og vandforbruget er reduceret fra 2009 til 2010, og til trods for, at det ikke statistisk set allerede nu kan eftervises, at energi- og miljøarbejdet har båret frugt, ser det ud til, at der er en faldende tendens i forbruget. Det skal bemærkes, at el-, varme- og vandbesparelser fra projekter som er igangsat sent i 2010, men ikke afsluttet i 2010, ikke er synlige i redegørelsen, idet disse projekter først afsluttes i Fremadrettet fastholdes den koordinerede indsats på overordnet og på lokalt plan bl.a. ved gennemførelse af energirelaterede anlægsprojekter, driftsoptimeringer og ved gennemførelse af adfærdskampagner. 10

12 Region Sjælland Lånepulje til energibesparelser: Oversigt i Bilag 1 Sag Sagsbeh. Lån Status Bemærkninger 2009 Regionshuset, Isolering af varme rør NMU ,00 Afsluttet Psykiatrien i Roskilde (Fjorden) CTS-anlæg GOJ ,00 Psykiatrien i Roskilde (Fjorden), LED-lys GOJ ,00 Afsluttet Psykiatrien I Vordinborg (Oringe), LED-lys GOJ ,00 Afsluttet Psykiatrien i Nykøbing Sj. (Anneberg), LED-lys GOJ ,00 Afsluttet Sygehus Nord, Roskilde Sygehus, Ændring i damp- og varmeinstallation JLPE ,00 Fremrykningssag Sygehus Syd, Nykøbing F. Sygehus, Etablering af røggaskøler VKV ,00 Psykiatrien i Køge, Konvertiering af damp.install. til gasopvarmning GOJ ,00 Sygehus Syd, Nykøbing F. Sygehus, Udskiftning af lysarm. Intensiv afd. VKV ,00 Sygehus Syd, Nykøbing F., Renovering af kapelkølerum VKV ,00 Sygehus Syd, Nykøbing F. Sygehus, Renov. af ventilationsanlæg centralgard. VKV ,00 Sygehus Syd, Slagelse Sygehus, Udskiftning af vakuumpumper BANY ,00 Afsluttet Sygehus Syd, Slagelse Sygehus, Udskift.af pumper + optimering af styring BANY ,00 Afsluttet Sygehus Syd, Slagelse Sygehus, Hulmursisolering v. adm. Bygning BANY ,00 Sygehus Nord, Roskilde Sygehus, Udskiftning af køl v. køkken JLPE ,00 Samlet udlån i , Stevnsfortet, udskiftning af gaskedler KBLU ,00 Afsluttet Næstved Sygehus, fjernvarmekonvertering af eksist. gasfyret damp-anlæg CNB ,00 Fremrykningssag Slagelse Sygehus, renovering af build-up-tag bygn CNB ,00 Fremrykningssag Køge Sygehus, nedlæggelse af dampproduktion JLPE ,00 Fremrykningssag Roskilde Sygehus, udskiftning af vinduesglas til energiruder i bygning 63 JLPE ,00 Fremrykningssag Holbæk Sygehus, udskiftning af vinduer til lavenergi i bygning 13 JLPE ,00 Fremrykningssag Samlet udlån i ,00

13 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Sygehus Generel beskrivelse af projektet, herunder af energibesparende elementer hhv. elementer, der understøtter effektive arbejdsgange Samlet anlægsudgift for projektet, kr., og forventet afløb i 2010 (regionen forudsættes at bidrage med 50 pct. af egenfinansieringen) Hvornår forventes projektet igangsat og afsluttet Kan det bekræftes, at projektet ikke er allerede var budgetteret til afholdelse i regionens budget for 2009 eller i det vedtagne budget for 2010 Region Sjællands egenfinansiering Slagelse Renovering af Build-Up-tag på syghusets hovedbygninger fra Nuværende isolering udført delvis "våd" med dårlig isoleringsevne. Ny tagisolering samt udskiftning af tagmembran. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional Energilånepulje kr og anlægsbevilling kr ultimo Anført i RAMBYG - investeringsoversigt Indgår i Sygehus Syd's oplæg til anlægsinvesteringer 2011 emne "10 års levetidsforlængelse" Lånepulje i 10: kr. Centrale anlægsmidler i 10: kr. Næstved Fjernvarmekonvertering af eksisterende gasfyret dampkedelanlæg. Alder år. Energibesparelse beregnet til 20% af nuværende gasforbrug. Projektet er gennemarbejdet i flere omgange i samarbejde med Næstved Fjernvarmeforsyning og 2 ingeniørfirmaer. Væsentlig reduktion af CO2-udledning p.g.a. udnyttelse af kraft-varme fra affaldsforbrændingsanlæg. Samlet anlægsudgift for Sygehus Syd, kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional energilånepulje kr i 2010 og kr i Årlig energibesparelse kr efter fuld implementering. Tilbagebetalingstid for egnefinansiering 4,0 år. marts Projektet har ikke kunne gennemføres tidligere p.g.a. manglende rentabilitet. Tidligere 12 års tilbagebetalings tid. Næstved Fjernvarme og Kommune arbejder p.t. med revision af varmeplan samt et nyt tilbud for Sygehusets varme pris, der forventes forbedret fra en årlig besparelse på kr. 1,0 mio. til kr. 1,5 mio. Bygningernes eventuelle salgsværdi vil blive forøget efter projektets færdiggørelse. Lånepulje i 10: kr. Lånepulje i 11: kr Slagelse Understøttelse af effektive forretningsgange. Projekt Indflytning af Korsør i Slagelse efter gennemførelse af Gyn-Obs-projekt. Gennemførelse af projektet resulterer i nedlukning af Korsør Sygehus. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. Igangsættes medio Afsluttes Anlægsbevilling ikke søgt p.t. i Centrale anlægsmidler i 10: kr. Slagelse Sygehusets bygning indeholder 4 medicinske sengeafdelinger, lægekontorer samt ambulatorier. Bygningernes klimaskærme er særligt energikrævende. Projektet vil kunne forbedre klimaskærmen for så vidt angår vinduer, tag, sokler og ydervægge. Januar 2010 afgav Arbejdstilsynet påbud omkring trækgener fra vinduer og facader på én sengeafdeling. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo Anført i RAMBYG - investeringsoversigt Indgår i Sygehus Syd's oplæg til anlægsinvesteringer 2011 emne "10 års levetidsforlængelse" Centrale anlægsmidler i 10: kr. Holbæk Bygning 30, dialyseafsnit. Forbedring af arbejdsgange for personalet. Forbedringer går ud på at renovere og ombygge rum til et mere optimalt patientflow og logistiske arbejdsgange/processer. Der er givet AT-påbud i afdelingen som vedrører uhensigtsmæssige arbejdsgange. Projektet er strengt nødvendigt under hensyntagen til såvel patientsikkerhed som optimal arbejdstilrettelæggelse, hvorfor fremrykning er stærkt påkrævet Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling ultimo Anlægsbevilling ikke søgt p.t. i Centrale anlægsmidler i 10: kr. Roskilde Bygning 63, daghospital. Udskiftning af vinduer til energiglas. Bygningens 3 etager har en utæt klimaskærm, hvilket medfører uhensigtsmæssig udnyttelse af energi til opvarmning. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional Energilånepulje. ultimo Anlægsbevilling ikke søgt p.t. i Lånepulje i 10: kr.

14 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Roskilde Psykiatri Slagelse / Dianalund Ombygning af eksist. dampkedler til fjernvarmeforsynede vandkedler, samt etablering af decentral dampsystem for sterilcentral, køkken apotek. Udskiftning af vinduespartier til lavenergiruder/ udskiftning af utætte karme i forbindelse med akut psykiatrisk modtagelse i Slagelse. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional Energilånepulje. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. Igangsættes umiddelbaert efter bevilling. Afluttes Ultimo ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Lånepulje i 09: kr. Anlægsbevilling er søgt den 8. april 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Psykiatri Vordingborg Ansøgning omhandler udskiftning og isolering af defekt tag på bygning 58, med stor varmebeparelse til følge. Endvidere udskiftning af gamle defekte vinduespartier i glasfacade på festsal bygning 23 til nye lavenergiruder.varmebesparelse Endvidere at foretage en generel efterisolering på varmeinstallation, samt installation af termostatventiler.varmebesparelse Endvidere at installere et VGV anlæg på køleanlæg i køkken for forvarmning af varmt brugsvand med varmebesparelse til følge. Endvidere at udskifte belysning til energibesparende armaturer i festsal bygning 23.El-besparelse Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Psykiatri Roskilde Psykiatri Næstved Udskiftning af utætte vinduer i Toftehus, samt efterisolere varmeinstallation generelt. Endvidere at konvertere en gammel oliefyret installation til fjernvarme i Smedehus. Udskiftning af vinduer Nuværende gamle vinduer er utætte,og tænkes udskiftet med nye energivinduer. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Psykiatri Nykøbing Sjælland Udskiftning af udvendig terrænbelysning. Nuværende halogenspot erstattes af nye LED armaturer,som bruger 60% mindre EL Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr.

15 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Køge Nedlæggelse af dampproduktion: Sygehuset producerer damp til centralkøkkenet og sterilcentralen på en naturgasfyret dampkedel. Overskydende damp bruges til at producere varme. I forbindelse med indkøb af nye autoklaver i sterilcentralen konverteres til autoklaver med indbyggede el-opvarmede dampgeneratorer pga. dampens renhed. Det betyder at det herefter kun er køkkenet der er forbruger af damp, og der vil derfor være et meget stort overskud, som bruges til at producere varme, det er imidlertid en dyr måde at producere varme Samlet anlægsudgift er kr på, og derfor ønskes dampkedlen konverteret til en Egenfinansieringen på kr vandkedel, hvor vandet kun varmes op til de 80º C foreslås finansieret gennem regional der er behov for. energilånepulje med kr i Køkkenet tænkes forsynet med damp ved hjælp af 2010 og kr i Projektet kan igangsættes ultimo en gasfyret dampgenerator og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Lånepulje i 10: kr. Lånepulje i 11: kr Roskilde Holbæk Psyk. Roskilde Udskiftning af eksisterende indblæsnings- og udsugningsventilatorer på ventilationsanlæg til spareventilatorer samt etablering af varmegenvinding på anlæg uden dette. Renovering vil medføre el- og gasbesparelser. Udskiftning af eksisterende indblæsnings- og udsugningsventilatorer på ventilationsanlæg til spareventilatorer samt etablering af varmegenvinding på anlæg uden dette. Renovering vil medføre el- og gasbesparelser. Udskiftning af eksisterende indblæsnings- og udsugningsventilatorer på ventilationsanlæg til spareventilatorer. Renovering vil medføre elbesparelser. Samlet anlægsudgift udgør ca kr. Egenfinansieringen på kr. foreslås finansieret over Sygehus Nords driftsbudget. Samlet anlægsudgift udgør ca kr. Egenfinansieringen på kr. foreslås finansieret over Sygehus Nords driftsbudget. Samlet anlægsudgift udgør ca kr. Egenfinansieringen på kr. foreslås finansieret over Psykiatriens driftsbudget. Projektet kan igangsættes ultimo 2010 og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Driftsmidler i 10: kr. Projektet kan igangsættes ultimo 2010 og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Driftsmidler i 10: kr. Projektet kan igangsættes ultimo 2010 og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Driftsmidler i 10: kr. Slagelse Ventilationsanlæggene i sygehusets hovedbygning 45 understøttes af 2 stk. 13 kw's boosterventilatorer, 20 år gamle. Udskifting af disse til nye lavenergi-ventilatorer, med optimal automatikregulering, vil medføre væsentlig elbesparelser. ca kwh årligt. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering k.r foreslås finansieret gennem Regional Energilånepulje Tilbagebetalingstid for egenfinansiering 2,3 år. marts Sygehusets tekniske afdeling har ansøgt energilånepulje i , men andre energispareprojekter har været prioriteret højere i Sygeghusledelsen Lånepulje i 10: kr. Slagelse 73 stk. cirkulationspumpper i sygehusets teknikrum er af ældre dato og kan med fordel udskiftes til lavenergipumper. Hermed opnås en el-besparelse på ca kwh årligt. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional lånepulje Tilbagebetalingstid for egenfinansiering 2,6 år. juni Sygehusets tekniske afdeling har ansøgt energilånepulje i , men andre energispareprojekter har været prioriteret højere i Sygeghusledelsen Lånepulje i 10: kr.

16 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Slagelse Lysarmaturer i gangarealerne på sygehusets hovedbygning 45 er ca. 20 år gamle og forbruger væsentligt mere el, end nutidige lyskilder med LEDteknologi. Armaturerne er akitektdesignede, men sygehusets tekniske afdeling er fremkommet med udskiftningsforslag af lyskilder, der bevarer designet for de ca. 350 pendler. Den årlige elbesparelser bliver ca kwh, ligesom der opnåes besparelser på vedligeholdelsesomkostningerne p.g.a. væsentlig længere lyskilde-levetid. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional Energilånepulje Tilbagebetalingstid for egenfinansiering 4,9 år. juni Sygehusets tekniske afdeling har ansøgt energilånepulje i 2010, men andre energispareprojekter har været prioriteret højere i Sygeghusledelsen Lånepulje i 10: kr. Nykøbing Falster Ét af sygehusets kølekompressoranlæg for komfortkøl er driftsøkonomisk uøkonomisk og arbejder med udfaset kølemiddel freon 22. En udskiftning til nyere energiøkonomisk type vil afstedkomme årlige el-besparelser på ca kwh. Der opnås tilsvarende besparelser på vedligeholdelseomkostninger, da den udfasede freontype er omkostningstung ved genopfyldning. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional Energilånepulje 2011 med kr (tilbagebetalingstid 4,6 år), samt driftsinvestering kr marts Projektets har ikke tidligere været rentabelt, men fremrykningspuljens 50 % tilskud fremrykker projektets udførelse før udløbet af udfasningsperioden for freon 22-kølemidlet. Lånepulje i 10: kr. Psyk. Vordingborg Renovering af bygning 31,Psykiatrien Vordingborg ifm.etablering 12 retspsykiatriske sengepladser.bygningsrenovering omhandler indvendige forsatsvinduer m hærdet glas,renovering af belysning til nye LED armaturer,etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding,renovering af køkken og sengestuer.endvidere etablering af udvendigt rygeophold. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved driftsmidler fra psykiatrien. primo Driftsmidler i 10: kr.

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012

Energi- og miljøredegørelse for 2011 18.04.2012 Energi- og miljøredegørelse for 2011 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 8 6. Konklusion side 12 Bilag: Bilag 1: Udlån

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for

Energi- og miljøredegørelse for Energi- og miljøredegørelse for 2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal....... side 6 6. Konklusion side 10 1. Forord: Energi- og

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010

Energi- og miljøredegørelse for 2009 12.05.2010 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder side 2 4. Organisering...side 4 5. Metoder..side 4 6. Forbrug 2009..... side 9 7. Sammenligning forbrug 2000 og 2009.side 13 8. Konklusion.side 18

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015

Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 Energi- og miljøredegørelse for 2014 Energi- og miljøredegørelse for 2014 02.06.2015 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4.

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013

Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 29.04.2013 Energi- og miljøredegørelse for 2012 29.04.2013 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 7 5. Forbrugstal....... side 7 6. Konklusion side 11

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse for

Energi- og miljøredegørelse for Energi- og miljøredegørelse for 2015 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder....side 4 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal....... side 6 6. Konklusion.side 9 1. Forord: Energi- og miljøredegørelsen

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Korsløkkevej 1 5220 Odense SØ 461-212727-015 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006.

Indstilling. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 27. oktober 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 27. oktober 2006 Energibesparende investeringer i administrationsbygninger Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø 1. Resume Den vedtagne huslejemodel

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Resdal Bakke 11A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-013007 Energikonsulent: Niels Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Otto Busses Vej 8z 2450 København SV 101-965619-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 34 8900 Randers 730-012361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-603107 Energimærkning nr.: 200003723 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Scoresbysundvej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-603107 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Rønbækskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Rønbækskolen. Projektkatalog. Answers for energy Rønbækskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 75 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-019777 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-587306 Energimærkning nr.: 200003722 Gyldigt 5 år fra: 21-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hellevangen 55A Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-587306 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-091777 Energimærkning nr.: 200002728 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Agertoften 21-67 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-091777 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Middelfart kommune energirenovering Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune Grøn vækstkommune 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Østervangskolen. Projektkatalog. Answers for energy Østervangskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere varmerør i kælder. 2220 kwh Fjernvarme 1120 kr. 1210 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndre Ringgade 63 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-484313 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere