Energi- og miljøredegørelse for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi- og miljøredegørelse for 2010 13.05.2011"

Transkript

1 Energi- og miljøredegørelse for 2010

2 1. Forord...side 2 2. Resume...side 2 3. Indsatsområder.. side 3 4. Organisering...side 5 5. Forbrugstal side 6 6. Konklusion side 10 Bilag: Bilag 1: Udlån fra lånepuljen til energibesparelser Bilag 2: Oversigt over Fremrykningsprojekter.

3 1. Forord: Energi- og miljøredegørelsen for 2010 beskriver de indsatsområder, der har været fokus på i Afsnittene er suppleret med bilag. Redegørelsen indeholder desuden afsnit om politisk vedtagne projekter, som skal udføres i Endelig er virksomheden Region Sjællands forbrug af el, varme og vand opgjort, og der sammenlignes med forbruget i Resume: Efter en periode med fokus på visioner, politikker og organisering, har de primære indsatsområder i 2010 været planlægning og implementering af energi- og miljøprojekter. Projekterne er i stor udstrækning koordineret af energi- og miljøstyregruppen og gennemført i tæt samarbejde mellem de operative enheder og Koncernbyg. Der er gennemført en række anlægs- og driftsprojekter, samtidig med at lovpligtige energimærkninger og ventilationseftersyn er afsluttet ved mange geografier. Energi- og miljøstyregruppen og den tværregionale ERFA-gruppe for energi og miljø har begge haft jævnlige møder, og det har dannet baggrund for en række fokuserede fællesindsatser. Erfaringen har vist, at det er en god investering at bruge tid på organisering og lokal forankring, hvis der skal gennemføres en fælles indsats. Der har været øget fokus på energi- og miljøområdet fra politisk side, og derfor er der i 2010 vedtaget en række indsatsområder til gennemførelse i Det omfatter bl.a. midler til adfærdskampagner, ekstraordinære midler til energirenoveringer og ønske om, at der indgås energipartnerskab med et Energiselskab. Indkøb af el og naturgas har været i udbud, og der er indgået aftale med to forskellige leverandører for årene Begge licitationer viste sig at være økonomisk gunstige, og det forventes at reducere udgiften til el og naturgas i de kommende år. Det er planlagt, at der i 2011 gennemføres en fælles adfærdskampagne. Mulighederne for at inddrage Center for Energibesparelser (Go Energi) undersøges, og en mere præcis model vil blive besluttet i Forbruget af el, varme og vand er reduceret i 2010 set i forhold til El-forbruget er reduceret med 4,1 %, det klimakorrigerede varmeforbrug er reduceret med 4,3 % (varmeforbruget er øget med 14 % når der ses på energimængder) og vandforbruget er reduceret med 5,5 %. Det vurderes, at det faldende forbrug skyldes en kombination af energispareindsatsen og ændringer i anvendelse af bygninger. Andre mulige årsager kan være aflæsningsfejl ved de enkelte geografier. Fejl som disse er først blevet synlige i 2010, i forbindelse med sammenligningen af forbruget i 2009 og Endelig har det været svært at overbevise enkelte geografier om vigtigheden i, at forbrug opgøres jævnligt og indrapporteres. Forbrug fra disse geografier er derfor baseret på tidligere års forbrug, og kan derfor ikke betragtes som fuldt ud valide. Der arbejdes kontinuerligt for at kunne indhente valide data. 2

4 Der vil i redegørelsen for 2010 fremgå nogle andre arealer og forbrugstal for 2009, end dem der indgår i redegørelsen for Det skyldes, at arealer er under opdatering, og at registrerede aflæsningsfejl for 2009 er rettet i redegørelsen for Samtidig er varmeforbruget oplyst som klimakorrigeret for både 2009 og 2010, da det er giver den korrekte sammenligning af forbruget. 3. Indsatsområder: Energi- og miljøindsatsen har i 2010 har været fokuseret på at færdiggøre af de projekter, som var planlagt til udførelse. Samtidig er der igangsat en række nye projekter, der vil medvirke til at reducere energi- og ressourceforbruget fremover. Planlægningen er sket i samarbejde med de operative enheder og i stor utrækning koordineret via energi- og miljøstyregruppen. Opgaverne har typisk omhandlet områderne: Drift. Anlæg. Indkøb. Adfærd. Drift og Anlæg: Eksisterende bygningsdrift: Den lovpligtige energimærkning (EMO) er færdiggjort ved de fleste geografier, dog måtte planlagt energimærkning af en del bygninger udskydes til primo 2011 på grund af den hårde vinter, som umuliggjorde gennemgang af den udvendige klimaskærm. Desuden er der bygninger, som først skal mærkes i efteråret 2011, idet disse ejendomme allerede har gyldige energi mærker. Lovpligtige ventilationseftersyn (LVE) er for de fleste ejendomme ligeledes udført i Eftersynene har ikke uventet vist, at der er et stort potentiale i at energirenovere en del af de eksisterende ventilationsanlæg. Energimærker og rapporter fra ventilationseftersyn har allerede i 2010 dannet baggrund for planlægning af indsatsområder. Desuden har energimærkerne været anvendt til at estimere budgettet til den planlagte ELENA-ansøgning. Dette behandles efterfølgende i særskilte afsnit. Energipulje: I 2010 er energipuljens midler primært disponeret til Fremrykningsprojekter. Disse er beskrevet i særskilt afsnit. Derudover er der udført et projekt vedr. udskiftning af naturgaskedler til mere energieffektive typer på den sociale institution Stevnsfortet. Udlån fra lånepuljen fremgår af bilag 1. Ekstraordinære midler til energispareindsats: Regionsrådet vedtog i budget 2011 at bevilge 10 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer, som kan reducere energiforbruget f.eks. energieffektivisering af ventilationsanlæg. Regionsrådet skal forelægges forslag til investeringer, og de 10 mio. kr. skal tilbagebetales efter energipuljens principper. I 2011 vil egnede projekter beskrives og blive forlagt Regionsrådet til godkendelse. 3

5 ELENA: Region Sjælland har indgået en aftale med kommuner i regionen omkring udarbejdelse af en fælles ELENA-ansøgning til EU. ELENA-projekter skal omhandle energirenoveringer, investering i vedvarende energianlæg og øge anvendelsen af el-besparende udstyr. Hvis der gives tilsagn om støtte fra ELENApuljen, skal disse midler anvendes til at beskrive projekterne og gøre disse klar til en låneansøgning til EIB eller lignende kreditinstitut. Det vil sige, at der ikke ydes støtte til anlægsarbejder, men kun til rådgivningsbistand. Samtidig er det et krav, at de projekter som beskrives egnede til gennemførelse, skal gennemføres af ansøgerne, herunder Region Sjælland. Som anført tidligere, har forslag til energiforbedringer oplyst i en del af de nyligt udførte energimærker, delvist dannet baggrund for det samlede beløb som Region Sjælland forventer at kunne investere i perioden Det vil sige, at energimærker allerede har fundet anvendelse i planlægningsarbejdet. Fremrykningsmidler: På Finansloven i 2010 blev der afsat 500 mio. kr. til renoveringsprojekter med overvejende energibesparende tiltag på sygehusene i Danmark. Projekterne skal egenfinansieres med 50 % af regionerne, og midlerne fordeles som udgangspunkt i henhold til Bloktilskuddets fordelingsnøgle. Det vil sige at Region Sjælland kan gennemføre projekter for ca. 78 mio. kr. hvoraf de 39 mio. kr. skal finansieres af regionen. Projekterne skal være reelle fremrykningsprojekter, deraf navnet, og Region Sjælland har bl.a. anvendt bygningsvedligeholdelsessystemet Rambyg til at fremskaffe egnede projekter, som var anbefalet og planlagt til udførelse i 2012 og 2013 eller senere. For at sikre det lokale ejerskab er det de operative enheder Sygehus Nord, Sygehus Syd og Psykiatrien, som har fundet og beskrevet de egnede projekter. Projekterne er herefter ansøgt og godkendt til gennemførelse i Regionsrådet og ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Region Sjællands egenfinansiering kommer fra centrale anlægsmidler, energipuljen eller de operative enheders driftsmidler. Ultimo december 2010 viste det sig, at ikke alle midler fra ministeriet var uddelt, hvorfor det lykkedes Region Sjælland at søge om midler til yderligere projekter. Det betyder at regionen samlet har igangsat fremrykningsprojekter for ca. 85 mio. kr., hvoraf 50 % er egenfinansieret. De projekter som gennemføres og fordeling af økonomi fremgår af bilag 2. Om-, til- og nybyggeri: Ved udbud af anlægsopgaver er der i 2010 stillet krav om energi- og miljømæssige forhold. På den baggrund er der gennemført en række energi- og miljøscreeninger af byggeopgaver. Disse forhold er med til at sikre, at der fokuseres på og indarbejdes de energibesparende og miljøforbedrende tiltag, som den økonomiske ramme for de enkelte projekter tillader. 4

6 Energipartnerskaber: Regionsrådet vedtog ultimo 2010, at mulighederne for indgåelse af et energipartnerskab omkring et nybygningsprojekt og en eksisterende bygning undersøges. Muligheder for partnerskaber under-søges i Indkøb: Energiindkøb: Indkøb af el og naturgas for årene 2011 og 2012, blev udbudt i 2010, og aftaler for begge områder indgået ultimo En gunstig licitation for både el og for naturgas forventes at medføre en samlet besparelse for virksomheden Region Sjælland på godt 30 mio. kr. i perioden Denne besparelse afhænger af udvikling i forbruget og af prisudviklingen på verdensmarkedet. Adfærd: Fælles adfærdskampagner: Regionsrådet vedtog i forbindelse med budget 2011 at afsætte 0,5 mio. kr. til en adfærdskampagne i Kampagnen planlægges i samarbejde mellem Kommunikation og Koncernbyg med Kommunikation som ansvarlig for selve kampagnedelen. Regional Udvikling, der har udarbejdet Regionen Sjællands Lokal Agenda 21-strategi, deltager i planlægningsarbejdet, og det forventes at inddrage Center for Energibesparelser (Go Energi) i adfærdskampagnen for ad denne vej at gøre brug af de gode erfaringer, Go Energi har med netop adfærdskampagner. 4. Organisering: Energi- og miljøstyregruppen har afholdt 4 møder i 2010 og de emner, som gruppen har behandlet, har bl.a. været anvendelsen af energimærker og de lovpligtige ventilationseftersyn, energi- og miljøscreening af byggeopgaver, implementering af KeepFocus (Region Sjællands fælles energiregistreringssystem), indgåelse af energispareaftaler med forsyningsselskaber og fælles adfærdskampagner. Erfaringerne viser, at der med afholdelse af jævnlige møder i gruppen opnås en god synergi, hvor de operative enheder får gavn af hinandens erfaringer fra det daglige energiarbejde samtidig med, at de fælles projekter, som er igangsat samtidigt, kan diskuteres ud fra de samme forudsætninger blandt gruppens medlemmer. Den tværregionale ERFA-gruppe for energi og miljø har afholdt 4 møder, og disse møder som afholdes på skift i de 5 regioner har til formål at vidensdele indenfor energi- og miljøområdet. Emner, der har været behandlet i 2010, har bl.a. været erfaringer med kvaliteten af de udførte lovpligtige energimærker og ventilationsrapporter, indkøb af energi bl.a. el og naturgas, modeller og muligheder for certificering af byggeri samt energirigtig og CO 2 neutralt byggeri, ensartet registrering af energiforbrug således at forbrug kan sammenlignes og mulige samarbejdsprojekter med Center for Energibesparelser (Go Energi). 5

7 5. Forbrugstal: Forbruget af el, varme og vand er reduceret i 2010 set i forhold til El-forbruget er reduceret med 4,1 %, det klimakorrigerede varmeforbrug er reduceret med 4,3 % (varmeforbruget er øget med 14 % når der ses på energimængder) og vandforbruget er reduceret med 5,5 %. Det vurderes, at det faldende forbrug bl.a. skyldes energispareindsatsen, hvor især de projekter, som er igangsat via energipuljen og daglige driftsoptimeringer ved de operative enheder er hovedårsager. Ændringer i anvendelse af bygninger, hvor der især på de somatiske sygehuse er gennemført sammenlægning og flytning af forskellige funktioner, har også været med til at reducere forbruget. Andre årsager kan være aflæsningsfejl ved de enkelte geografier. Disse fejl er først blevet synlige i 2010, i forbindelse med sammenligningen af forbruget i 2009 og Da det er en række forskellige personer med mere eller mindre erfaring i f.eks. aflæsning og opgørelse i energienheder, der indsender forbrugstal, vil der være en mindre fejlmargen i opgørelsen. En fejlmargen som ikke i det store billede vil ændre tendenser i fald eller stigninger. Endelig har det været svært at overbevise enkelte geografier om vigtigheden i, at forbrug opgøres jævnligt og indrapporteres. Forbrug fra disse er derfor baseret på tidligere års forbrug, og kan derfor ikke betragtes som fuldt ud valide. Indsatsen omkring øget anvendelse af bl.a. KeepFocus (Region Sjælland energiregistreringspro-gram) øges fremover, således at fejlaflæsninger opdages tidligere og dermed kan rettes. Indsatsen for, at de enkelte geografier jævnligt indtaster forbrug, til gavn for egen og fælles energiregistrering og indsats, fastholdes ligeledes. Der vil i redegørelsen for 2010 fremgå nogle andre arealer og forbrugstal for 2009, end dem der indgår i redegørelsen for Det skyldes, at arealer er under opdatering, og at registrerede aflæsningsfejl for 2009 er rettet i redegørelsen for Samtidig er varmeforbruget oplyst som klimakorrigeret for både 2009 og 2010, da det er giver den korrekte sammenligning af forbruget. 6

8 Det samlede el-forbrug i 2009 udgjorde kwh og i kwh. Af tabel 1 og 2 fremgår forbruget pr. operativ enhed i kwh og i kwh/m 2. Tabel 1: Elforbruget i kwh for 2009 og Tabel 2: Elforbruget i kwh/m 2 for 2009 og

9 Det samlede klimakorrigerede varmeforbrug i 2009 udgjorde kwh og i kwh. Af tabel 3 og 4 fremgår forbruget pr. operativ enhed i kwh og i kwh/m 2. Tabel 3: Klimakorrigeret varmeforbrug i kwh for 2009 og Tabel 4: Klimakorrigeret varmeforbrug i kwh/m 2 for 2009 og

10 Det samlede vandforbrug i 2009 udgjorde m 3 og i m 3. Af tabel 5 og 6 fremgår forbruget pr. operativ enhed i m 3 og i m 3 /m 2. Tabel 5: Vandforbruget i m 3 for 2009 og Tabel 6: Vandforbruget i m 3 /m 2 for 2009 og

11 Alle forbrugstal er ekskl. kendt forbrug til procesenergi. Procesenergi er det el-, varme- og vandforbrug som anvendes i forbindelse med drift af centralkøkkener, vaskerier m.m. Forbruget som er kendt er fratrukket det samlede forbrug. Der kan være en mindre andel af procesenergi medtaget i det opgjorte forbrug bl.a. i de tilfælde, hvor der ikke er etableret separate målere ved forbrugsstedet. 6. Konklusion. I 2010 har de primære aktiviteter omhandlet implementering af praktiske projekter, hvor der bl.a. ved brug af den regionale lånepulje til energibesparelser, driftsmidler ved de operative enheder og centrale anlægsmidler, er igangsat en række energibesparende projekter. Især har 50 % medfinansiering fra staten til de såkaldte Fremrykningsprojekter været medvirkende til, at der kan gennemføres en række energibesparende projekter, som har en tilbagebetalingstid > 5 år. Projekter med tilbagebetalingstid ud over 5 år, f.eks år, er ofte fornuftige at udføre, men bliver normalt ikke gennemført, idet lånepuljen til energibesparelser er prioriteret projekter med en tilbagebeta-lingstid < 5 år. De lovpligtige energimærkninger (EMO) og lovpligtige ventilationseftersyn (LVE), har allerede i 2010 dannet baggrund for implementering af energispareprojekter. Energimærker har desuden været anvendt til at anslå investeringspotentialet til ELENA-ansøgningen. Det forventes derfor, at energimærker og ventilationsrapporter fremadrettet anvendes aktivt i energispareindsatsen. Politisk fokus på energi- og miljøområdet er udmøntet i beslutninger om bl.a. at afsætte midler til anlægsprojekter og adfærdskampagner i Derudover kan der skabes relationer med erhvervslivet ved indgåelse af energipartnerskaber. El-, varme- og vandforbruget er reduceret fra 2009 til 2010, og til trods for, at det ikke statistisk set allerede nu kan eftervises, at energi- og miljøarbejdet har båret frugt, ser det ud til, at der er en faldende tendens i forbruget. Det skal bemærkes, at el-, varme- og vandbesparelser fra projekter som er igangsat sent i 2010, men ikke afsluttet i 2010, ikke er synlige i redegørelsen, idet disse projekter først afsluttes i Fremadrettet fastholdes den koordinerede indsats på overordnet og på lokalt plan bl.a. ved gennemførelse af energirelaterede anlægsprojekter, driftsoptimeringer og ved gennemførelse af adfærdskampagner. 10

12 Region Sjælland Lånepulje til energibesparelser: Oversigt i Bilag 1 Sag Sagsbeh. Lån Status Bemærkninger 2009 Regionshuset, Isolering af varme rør NMU ,00 Afsluttet Psykiatrien i Roskilde (Fjorden) CTS-anlæg GOJ ,00 Psykiatrien i Roskilde (Fjorden), LED-lys GOJ ,00 Afsluttet Psykiatrien I Vordinborg (Oringe), LED-lys GOJ ,00 Afsluttet Psykiatrien i Nykøbing Sj. (Anneberg), LED-lys GOJ ,00 Afsluttet Sygehus Nord, Roskilde Sygehus, Ændring i damp- og varmeinstallation JLPE ,00 Fremrykningssag Sygehus Syd, Nykøbing F. Sygehus, Etablering af røggaskøler VKV ,00 Psykiatrien i Køge, Konvertiering af damp.install. til gasopvarmning GOJ ,00 Sygehus Syd, Nykøbing F. Sygehus, Udskiftning af lysarm. Intensiv afd. VKV ,00 Sygehus Syd, Nykøbing F., Renovering af kapelkølerum VKV ,00 Sygehus Syd, Nykøbing F. Sygehus, Renov. af ventilationsanlæg centralgard. VKV ,00 Sygehus Syd, Slagelse Sygehus, Udskiftning af vakuumpumper BANY ,00 Afsluttet Sygehus Syd, Slagelse Sygehus, Udskift.af pumper + optimering af styring BANY ,00 Afsluttet Sygehus Syd, Slagelse Sygehus, Hulmursisolering v. adm. Bygning BANY ,00 Sygehus Nord, Roskilde Sygehus, Udskiftning af køl v. køkken JLPE ,00 Samlet udlån i , Stevnsfortet, udskiftning af gaskedler KBLU ,00 Afsluttet Næstved Sygehus, fjernvarmekonvertering af eksist. gasfyret damp-anlæg CNB ,00 Fremrykningssag Slagelse Sygehus, renovering af build-up-tag bygn CNB ,00 Fremrykningssag Køge Sygehus, nedlæggelse af dampproduktion JLPE ,00 Fremrykningssag Roskilde Sygehus, udskiftning af vinduesglas til energiruder i bygning 63 JLPE ,00 Fremrykningssag Holbæk Sygehus, udskiftning af vinduer til lavenergi i bygning 13 JLPE ,00 Fremrykningssag Samlet udlån i ,00

13 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Sygehus Generel beskrivelse af projektet, herunder af energibesparende elementer hhv. elementer, der understøtter effektive arbejdsgange Samlet anlægsudgift for projektet, kr., og forventet afløb i 2010 (regionen forudsættes at bidrage med 50 pct. af egenfinansieringen) Hvornår forventes projektet igangsat og afsluttet Kan det bekræftes, at projektet ikke er allerede var budgetteret til afholdelse i regionens budget for 2009 eller i det vedtagne budget for 2010 Region Sjællands egenfinansiering Slagelse Renovering af Build-Up-tag på syghusets hovedbygninger fra Nuværende isolering udført delvis "våd" med dårlig isoleringsevne. Ny tagisolering samt udskiftning af tagmembran. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional Energilånepulje kr og anlægsbevilling kr ultimo Anført i RAMBYG - investeringsoversigt Indgår i Sygehus Syd's oplæg til anlægsinvesteringer 2011 emne "10 års levetidsforlængelse" Lånepulje i 10: kr. Centrale anlægsmidler i 10: kr. Næstved Fjernvarmekonvertering af eksisterende gasfyret dampkedelanlæg. Alder år. Energibesparelse beregnet til 20% af nuværende gasforbrug. Projektet er gennemarbejdet i flere omgange i samarbejde med Næstved Fjernvarmeforsyning og 2 ingeniørfirmaer. Væsentlig reduktion af CO2-udledning p.g.a. udnyttelse af kraft-varme fra affaldsforbrændingsanlæg. Samlet anlægsudgift for Sygehus Syd, kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional energilånepulje kr i 2010 og kr i Årlig energibesparelse kr efter fuld implementering. Tilbagebetalingstid for egnefinansiering 4,0 år. marts Projektet har ikke kunne gennemføres tidligere p.g.a. manglende rentabilitet. Tidligere 12 års tilbagebetalings tid. Næstved Fjernvarme og Kommune arbejder p.t. med revision af varmeplan samt et nyt tilbud for Sygehusets varme pris, der forventes forbedret fra en årlig besparelse på kr. 1,0 mio. til kr. 1,5 mio. Bygningernes eventuelle salgsværdi vil blive forøget efter projektets færdiggørelse. Lånepulje i 10: kr. Lånepulje i 11: kr Slagelse Understøttelse af effektive forretningsgange. Projekt Indflytning af Korsør i Slagelse efter gennemførelse af Gyn-Obs-projekt. Gennemførelse af projektet resulterer i nedlukning af Korsør Sygehus. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. Igangsættes medio Afsluttes Anlægsbevilling ikke søgt p.t. i Centrale anlægsmidler i 10: kr. Slagelse Sygehusets bygning indeholder 4 medicinske sengeafdelinger, lægekontorer samt ambulatorier. Bygningernes klimaskærme er særligt energikrævende. Projektet vil kunne forbedre klimaskærmen for så vidt angår vinduer, tag, sokler og ydervægge. Januar 2010 afgav Arbejdstilsynet påbud omkring trækgener fra vinduer og facader på én sengeafdeling. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo Anført i RAMBYG - investeringsoversigt Indgår i Sygehus Syd's oplæg til anlægsinvesteringer 2011 emne "10 års levetidsforlængelse" Centrale anlægsmidler i 10: kr. Holbæk Bygning 30, dialyseafsnit. Forbedring af arbejdsgange for personalet. Forbedringer går ud på at renovere og ombygge rum til et mere optimalt patientflow og logistiske arbejdsgange/processer. Der er givet AT-påbud i afdelingen som vedrører uhensigtsmæssige arbejdsgange. Projektet er strengt nødvendigt under hensyntagen til såvel patientsikkerhed som optimal arbejdstilrettelæggelse, hvorfor fremrykning er stærkt påkrævet Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling ultimo Anlægsbevilling ikke søgt p.t. i Centrale anlægsmidler i 10: kr. Roskilde Bygning 63, daghospital. Udskiftning af vinduer til energiglas. Bygningens 3 etager har en utæt klimaskærm, hvilket medfører uhensigtsmæssig udnyttelse af energi til opvarmning. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional Energilånepulje. ultimo Anlægsbevilling ikke søgt p.t. i Lånepulje i 10: kr.

14 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Roskilde Psykiatri Slagelse / Dianalund Ombygning af eksist. dampkedler til fjernvarmeforsynede vandkedler, samt etablering af decentral dampsystem for sterilcentral, køkken apotek. Udskiftning af vinduespartier til lavenergiruder/ udskiftning af utætte karme i forbindelse med akut psykiatrisk modtagelse i Slagelse. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional Energilånepulje. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. Igangsættes umiddelbaert efter bevilling. Afluttes Ultimo ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Lånepulje i 09: kr. Anlægsbevilling er søgt den 8. april 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Psykiatri Vordingborg Ansøgning omhandler udskiftning og isolering af defekt tag på bygning 58, med stor varmebeparelse til følge. Endvidere udskiftning af gamle defekte vinduespartier i glasfacade på festsal bygning 23 til nye lavenergiruder.varmebesparelse Endvidere at foretage en generel efterisolering på varmeinstallation, samt installation af termostatventiler.varmebesparelse Endvidere at installere et VGV anlæg på køleanlæg i køkken for forvarmning af varmt brugsvand med varmebesparelse til følge. Endvidere at udskifte belysning til energibesparende armaturer i festsal bygning 23.El-besparelse Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Psykiatri Roskilde Psykiatri Næstved Udskiftning af utætte vinduer i Toftehus, samt efterisolere varmeinstallation generelt. Endvidere at konvertere en gammel oliefyret installation til fjernvarme i Smedehus. Udskiftning af vinduer Nuværende gamle vinduer er utætte,og tænkes udskiftet med nye energivinduer. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr. Psykiatri Nykøbing Sjælland Udskiftning af udvendig terrænbelysning. Nuværende halogenspot erstattes af nye LED armaturer,som bruger 60% mindre EL Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering foreslås finansieret ved Regional anlægsbevilling. ultimo Anlægsbevilling er søgt den 6. maj 2010 med forventning om at ansøge puljen. Projektet har ikke være budgetlagt Centrale anlægsmidler i 10: kr.

15 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Køge Nedlæggelse af dampproduktion: Sygehuset producerer damp til centralkøkkenet og sterilcentralen på en naturgasfyret dampkedel. Overskydende damp bruges til at producere varme. I forbindelse med indkøb af nye autoklaver i sterilcentralen konverteres til autoklaver med indbyggede el-opvarmede dampgeneratorer pga. dampens renhed. Det betyder at det herefter kun er køkkenet der er forbruger af damp, og der vil derfor være et meget stort overskud, som bruges til at producere varme, det er imidlertid en dyr måde at producere varme Samlet anlægsudgift er kr på, og derfor ønskes dampkedlen konverteret til en Egenfinansieringen på kr vandkedel, hvor vandet kun varmes op til de 80º C foreslås finansieret gennem regional der er behov for. energilånepulje med kr i Køkkenet tænkes forsynet med damp ved hjælp af 2010 og kr i Projektet kan igangsættes ultimo en gasfyret dampgenerator og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Lånepulje i 10: kr. Lånepulje i 11: kr Roskilde Holbæk Psyk. Roskilde Udskiftning af eksisterende indblæsnings- og udsugningsventilatorer på ventilationsanlæg til spareventilatorer samt etablering af varmegenvinding på anlæg uden dette. Renovering vil medføre el- og gasbesparelser. Udskiftning af eksisterende indblæsnings- og udsugningsventilatorer på ventilationsanlæg til spareventilatorer samt etablering af varmegenvinding på anlæg uden dette. Renovering vil medføre el- og gasbesparelser. Udskiftning af eksisterende indblæsnings- og udsugningsventilatorer på ventilationsanlæg til spareventilatorer. Renovering vil medføre elbesparelser. Samlet anlægsudgift udgør ca kr. Egenfinansieringen på kr. foreslås finansieret over Sygehus Nords driftsbudget. Samlet anlægsudgift udgør ca kr. Egenfinansieringen på kr. foreslås finansieret over Sygehus Nords driftsbudget. Samlet anlægsudgift udgør ca kr. Egenfinansieringen på kr. foreslås finansieret over Psykiatriens driftsbudget. Projektet kan igangsættes ultimo 2010 og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Driftsmidler i 10: kr. Projektet kan igangsættes ultimo 2010 og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Driftsmidler i 10: kr. Projektet kan igangsættes ultimo 2010 og afsluttes medio 2011 Projektet har ikke tidligere været beskrevet. Driftsmidler i 10: kr. Slagelse Ventilationsanlæggene i sygehusets hovedbygning 45 understøttes af 2 stk. 13 kw's boosterventilatorer, 20 år gamle. Udskifting af disse til nye lavenergi-ventilatorer, med optimal automatikregulering, vil medføre væsentlig elbesparelser. ca kwh årligt. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering k.r foreslås finansieret gennem Regional Energilånepulje Tilbagebetalingstid for egenfinansiering 2,3 år. marts Sygehusets tekniske afdeling har ansøgt energilånepulje i , men andre energispareprojekter har været prioriteret højere i Sygeghusledelsen Lånepulje i 10: kr. Slagelse 73 stk. cirkulationspumpper i sygehusets teknikrum er af ældre dato og kan med fordel udskiftes til lavenergipumper. Hermed opnås en el-besparelse på ca kwh årligt. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional lånepulje Tilbagebetalingstid for egenfinansiering 2,6 år. juni Sygehusets tekniske afdeling har ansøgt energilånepulje i , men andre energispareprojekter har været prioriteret højere i Sygeghusledelsen Lånepulje i 10: kr.

16 Region Sjælland Fremrykningspulje: Oversigt over projekter inkl. oplysning om egenfinansiering. Bilag 2 Slagelse Lysarmaturer i gangarealerne på sygehusets hovedbygning 45 er ca. 20 år gamle og forbruger væsentligt mere el, end nutidige lyskilder med LEDteknologi. Armaturerne er akitektdesignede, men sygehusets tekniske afdeling er fremkommet med udskiftningsforslag af lyskilder, der bevarer designet for de ca. 350 pendler. Den årlige elbesparelser bliver ca kwh, ligesom der opnåes besparelser på vedligeholdelsesomkostningerne p.g.a. væsentlig længere lyskilde-levetid. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional Energilånepulje Tilbagebetalingstid for egenfinansiering 4,9 år. juni Sygehusets tekniske afdeling har ansøgt energilånepulje i 2010, men andre energispareprojekter har været prioriteret højere i Sygeghusledelsen Lånepulje i 10: kr. Nykøbing Falster Ét af sygehusets kølekompressoranlæg for komfortkøl er driftsøkonomisk uøkonomisk og arbejder med udfaset kølemiddel freon 22. En udskiftning til nyere energiøkonomisk type vil afstedkomme årlige el-besparelser på ca kwh. Der opnås tilsvarende besparelser på vedligeholdelseomkostninger, da den udfasede freontype er omkostningstung ved genopfyldning. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret gennem Regional Energilånepulje 2011 med kr (tilbagebetalingstid 4,6 år), samt driftsinvestering kr marts Projektets har ikke tidligere været rentabelt, men fremrykningspuljens 50 % tilskud fremrykker projektets udførelse før udløbet af udfasningsperioden for freon 22-kølemidlet. Lånepulje i 10: kr. Psyk. Vordingborg Renovering af bygning 31,Psykiatrien Vordingborg ifm.etablering 12 retspsykiatriske sengepladser.bygningsrenovering omhandler indvendige forsatsvinduer m hærdet glas,renovering af belysning til nye LED armaturer,etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding,renovering af køkken og sengestuer.endvidere etablering af udvendigt rygeophold. Samlet anlægsudgift kr % egenfinansiering kr foreslås finansieret ved driftsmidler fra psykiatrien. primo Driftsmidler i 10: kr.

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009

Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009 1.0 Indledning... side 1 1.1Anvendelseområde... side 1 1.2 Økonomi side 2 1.3 Kompetencefordelingsplan.... side 2 1.4 Tidsplan. side 3 2.0 Delplaner... side 4 2.1 Indsatsområder.. side 5 2.2 Opbygning

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 15 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 167-090303-001 Adresse: Afd. 3501, Avedøre Stationsby Syd, Trædrejerporten 4 Udarbejdet af: Boligselskabet

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Cedervænget Cedervænget 35 2830 Virum Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. januar 2014 Til den 15. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF : Rambøll Management A /S : Claus Andersen,

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2014 Til den 31. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere