Filmværkstedets vilkår 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Filmværkstedets vilkår 2016"

Transkript

1 Filmværkstedets vilkår FORMÅL 1.1. Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder. DFI yder støtte til driften af Filmværkstedet / København (Filmværkstedet), som er en fond stiftet af DFI. Formålet med DFIs støtte til Filmværkstedet / København er at fremme talentudvikling og professionelt eksperimenterende filmkunst. 2 MÅLGRUPPE For alle Filmværkstedets støtteordninger gælder, at målgruppen er nye, unge filmtalenter og professionelle filmkunstnere, der vil eksperimentere og forny filmmediet. 3 FORMATER Filmværkstedet kan støtte produktion af danske dokumentar-, fiktions- og tværmedielle projekter samt andre filmiske projekter uanset genre, formater og platforme. Filmværkstedet kan yde følgende støtter: Udviklingsstøtte efter afslag på produktionsstøtte, jf. pkt Produktionsstøtte i form af udstyr og faciliteter, jf. pkt Mentorstøtte, jf. pkt Kontantstøtte til produktion, jf. pkt Kontantstøtte til tolkning eller transskribering, jf. pkt Færdiggørelsesstøtte, jf. pkt Støtten bevilges af Fonden Filmværkstedet / København. 4 ANSØGNINGEN Filmværkstedet fastsætter 4 ansøgningsrunder årligt, hvor ansøgninger om produktionsstøtte og færdiggørelsesstøtte behandles. Filmværkstedet kan vælge at fastsætte et tema for en af ansøgningsrunderne Ansøgning produktionsstøtte Ansøgning om produktionsstøtte skal være skriftlig og indsendes på Filmværkstedets ansøgningsskema LINK. Ansøgningen skal indeholde: Oplysninger om støtteansøgeren og hovedfunktioner. Genre, kamera format, længde, andre støttekilder og evt. holdliste. Pitch og Synopsis, der beskriver idé og indhold i projektet. Instruktør og producer intentioner. CV for ansøgeren samt evt tidligere værker, samt CV for producer/instruktør og evt holdmedlemmer med A-funktioner. 1

2 Dokumentation for, at ansøgeren besidder eller kan erhverve alle nødvendige rettigheder til filmatisering og distribution af det færdige værk. Ved ansøgninger om støtte til dokumentarfilm skal der tillige indsendes en projektpræsentation. Ved ansøgninger om støtte til fiktionsfilm skal der tillige indsendes manuskript. Ved ansøgning om støtte til improviserede projekter skal der medsendes en plan for udviklingen af historien under produktionen. 4.2 Godkendelse af ansøgning (teknisk afslag) Filmværkstedets leder har ansvaret for den første vurdering af de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om, hvorvidt projektet opfylder Filmværkstedet krav til gå videre til en vurdering af Filmværkstedets konsulenter. Filmværkstedets leder foretager i den første fase en vurdering af om ansøgningen opfylder de formelle krav i støttevilkårene samt en teknisk/økonomisk vurdering af de indkomne ansøgninger. Filmværkstedets leder kan træffe beslutning om, at projektet er uegnet til konsulentvurdering, såfremt en eller flere af følgende forhold åbenlyst gør sig gældende: Ansøgningen ikke opfylder de formelle krav i de fastsatte støttevilkår for Filmværkstedets støtteordning Hvis det projekt, der ansøges om støtte til, anses for urealistisk at gennemføre inden for de foreslåede tekniske/økonomiske rammer Hvis ansøgeren åbenlyst ikke vurderes at besidde den nødvendige kompetence eller erfaring til at gennemføre projektet Hvis ansøgeren på ansøgningstidspunktet helt eller delvist har ansvaret for at realisere projekter, som har opnået støtte fra andre støtteordninger under Filminstituttet. Hvis det projekt, der ansøges om støtte til, allerede har opnået støtte fra andre støtteordninger under Filminstituttet Ansøgere modtager skriftlig meddelelse fra Filmværkstedets leder, om projektet har fået afslag ved den første vurdering eller om Filmværkstedets leder har indstillet projektet til behandling af værkstedskonsulenterne. Meddelelse om indstilling til behandling af værkstedskonsulenterne indebærer ikke tilsagn om støtte til projektet. 4.3 Værkstedskonsulenternes behandling af ansøgninger Første rundebehandling: Alle indstillede ansøgninger vurderes af eksterne konsulenter, der bliver udpeget af Filmværkstedet for hver runde. Værkstedskonsulenternes behandling af ansøgninger om produktionsstøtte sker efter den procedure, der er beskrevet i de retningslinjer, Filmværkstedet har fastsat herfor LINK 2

3 Behandlingen af ansøgningerne sker på grundlag af værkstedskonsulenternes kunstneriske vurdering af projekterne og ansøgere. Værkstedskonsulenterne kan meddele afslag på ansøgningen eller indstille projektet til videre behandling i ansøgningsrunden. Anden rundebehandling: Såfremt værkstedkonsulenterne indstiller ansøgning til videre behandling i ansøgningsrunden kontaktes ansøger med henblik på fastlæggelse af, hvilke udviklingstiltag ansøgerskal iværksætte og gennemføre, inden beslutning om indstilling til eller afslag på bevilling af produktionsstøtte kan træffes. Værkstedskonsulenterne kan endvidere stille krav om aflevering af materiale til brug for den videre behandling i ansøgningsrunden. Ansøger skal indsende følgende materiale til brug for Filmværkstedets udarbejdelse af en teknisk og økonomisk vurdering af projektet: Budget se LINK Produktionsplan Finansieringsplan Beskrivelse af ressourcetræk fra Filmværkstedet ift kamera type, postproduktion etc. Ansøger skal afslutte og aflevere udviklingstiltagene til Filmværkstedet senest ved den af konsulenten fastsatte tidsfrist. Værkstedskonsulenterne og Filmværkstedet træffer herefter beslutning om afslag til projektet eller indstilling til produktionsstøtte. I forbindelse med afslag på produktionsstøtte kan værkstedskonsulenterne indstille projektet til udviklingsstøtte, jf. pkt STØTTEN 5.1 Produktionsstøtte i form af udstyr og faciliteter Filmværkstedet kan yde produktionsstøtte i form af udstyr og faciliteter, hvilket indebærer, at støttemodtager kan få stillet professionelt udstyr og/eller materiale til rådighed samt få ret til adgang til Filmværkstedets tekniske faciliteter og vejledning. Produktionsstøtten ydes til den i ansøgningen beskrevne produktion i den resterende produktionsfase efter Filmværkstedet har meddelt tilsagn om støtten og på baggrund af den af Filmværkstedet godkendte produktionsplan. Såfremt projektet bevilges produktionsstøtte meddeles dette i et støttetilsagn. Filmværkstedet kan fastsætte omfanget af det udstyr, de materialer og de faciliteter, der stilles til rådighed i støttetilsagnet. Ansøger er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende regler og vilkår for benyttelse af Filmværkstedet udstyr og bevillingspraksis Støttetilsagnet skal være Filmværkstedet i hænde i underskrevet stand, før støttemodtager kan få adgang til anvendelse af den bevilgede produktionsstøtte. 3

4 Inden støttetilsagnet underskrives og senest en måned fra bevillingsdato afholdes der fælles obligatorisk produktionsmøde, hvor Støttevilkår og Bevillingspraksis gennemgås med støttemodtagere. Tilsagn om produktionsstøtte medfører ikke ret til bevilling af kontantstøtte eller færdiggørelsesstøtte. Såfremt den bevilligede støtte ikke er anvendt til det støtte formål senest 12 måneder efter bevillingsdatoen i henhold til støttetilsagnet, bortfalder støtten uden yderligere varsel, og Filmværkstedet kan kræve den udbetalte støttetilbagebetalt. 5.2 Udviklingsstøtte efter afslag på produktionsstøtte Der kan ikke ansøges om udviklingsstøtte. Værkstedskonsulenterne kan efter, der er givet afslag til et projekt på bevilling af produktionsstøtte, indstille projektet til bevilling af udviklingsstøtte. I forbindelse hermed udarbejder værkstedskonsulenten forslag til udviklingsplan for projektet. Udviklingsplanen kan f.eks. indeholde omskrivning af manuskript, research, udvikling af projektpræsentation, produktion af en dummy eller pilot. Udviklingsplanen skal godkendes af Filmværkstedets leder. Udviklingsstøtte kan ydes til research, teknisk projektudvikling, honorar til mentor og/eller manuskriptkonsulent. Støttemodtager udarbejder en plan for effektuering af udviklingsplanen, som skal godkendes af Filmværkstedet. Mentorer og konsulenter skal godkendes af Filmværkstedet. Mentorernes og manuskriptkonsulenternes indsats skal beskrives i antal møder, gennemskrivninger, gennemsyn osv. Såfremt der indgår produktion af dummy eller pilot i udviklingsplanen, skal støttemodtager udarbejde en produktionsplan og budget, som skal godkendes af Filmværkstedets produktionsleder. Behandling og eventuel bevilling af støtte sker på baggrund af den samlede godkendte udviklingsplan. Udviklingsstøtte kan maksimalt udgøre DKK og adgang til Filmværkstedets udstyr og faciliteter (dog ikke udstyr og faciliteter til brug for grading og lydmix) Såfremt projektet herefter bevilges udviklingsstøtte meddeles dette i et støttetilsagn. Støttetilsagnet skal være Filmværkstedet i hænde i underskrevet stand, før den bevilligede støtte kan udbetales til støttemodtager. 4

5 Såfremt den bevilligede støtte ikke er anvendt til det støtte formål inden datoen for ansøgningsfristen for førstkommende ansøgningsrunde på Filmværkstedet, bortfalder bevillingen uden varsel med virkning fra og med denne dato. Udviklingsstøtte udbetales i en samlet rate. Tilsagn om udviklingsstøtte medfører ikke ret til bevilling af produktionsstøtte, kontantstøtte eller færdiggørelsesstøtte. Bevilget udviklingsstøtte skal anvendes til det støttede formål inden datoen for deadline for ansøgning til næste ansøgningsrunde på Filmværkstedet. Såfremt udviklingsstøtten ikke er anvendt inden denne frist, bortfalder tilsagnet automatisk på denne dato og ikke anvendt støtte skal tilbagebetales til Filmværkstedet. Regnskab for støtte til udvikling efter afslag på produktionsstøtte skal aflægges i overensstemmelse med vilkårene i pkt KONTANTSTØTTER mentor produktion transskribering og tolkning færdiggørelse Kontantstøtte til honorar til mentorer (Mentorstøtte) Såfremt et projekt har opnået tilsagn Produktionsstøtte, kan støttemodtager ansøge Filmværkstedet om støtte til honorarer til mentorer. Ansøgninger om Mentorstøtte behandles løbende. Filmværkstedet kan yde Mentorstøtte til betaling af honorarer til mentorer og filmfaglige konsulenter, f.eks. manus-, instruktør- og klippekonsulenter. Ansøger skal indsende en udviklingsplan, som skal godkendes af Filmværkstedet. Udviklingsplanen skal udførligt beskrive formålet med udviklingen samt målet med de afholdte udgifter. Mentorer og konsulenter skal godkendes af Filmværkstedet. Mentorernes og konsulenternes indsats skal beskrives i antal møder, gennemskrivninger, gennemsyn osv. Filmværkstedet behandler ansøgningen på grundlag af en konkret vurdering af den indsendte og godkendte udviklingsplan Mentorstøtten kan makismalt udgøre DKK 5.000,-. Såfremt projektet bevilges Mentorstøtte meddeles dette i et støttetilsagn. Støttetilsagnet skal være Filmværkstedet i hænde i underskrevet stand, før den bevilligede støtte kan udbetales til støttemodtager. 5

6 Støtten udbetales i en samlet rate til støttemodtager. Tilsagn om Mentorstøtte medfører ikke ret til bevilling af anden kontantstøtte eller færdiggørelsesstøtte. Regnskab for udbetalt støtte til betaling af honorar til mentor skal aflægges i overensstemmelse med vilkårene i pkt. 9. Såfremt den bevilligede støtte ikke er anvendt til det støtte formål senest 12 måneder efter bevillingsdatoen i henhold til støttetilsagnet, bortfalder støtten uden yderligere varsel, og Filmværkstedet kan kræve den udbetalte støttetilbagebetalt Kontantstøtte til afholdelse af produktionsomkostninger Såfremt et projekt har opnået tilsagn om Produktionsstøtte, kan støttemodtager ansøge Filmværkstedet om kontant støtte til afholdelse af produktionsomkostninger. Ansøger skal indsende budget til godkendelse af Filmværkstedet, som skal indeholde de budgetposter der ansøges om kontantstøtte til dækning af, samt en finansieringsplan Ansøgning Kontantstøtte Ansøgning om Kontantstøtte indsendes som budget LINK. Budgettet skal indeholde: Titel på det støttede projekt(samme som i Produktionsstøtten). filmværkstedets prod nr jvf Produktionsstøtte tilsagn. CVR/CPR nr. firmanavn/støttemodtager. konto nr. til hvor støtten skal udbetales. Filmværkstedets behandling af ansøgning om kontantstøtte til afholdelse af produktionsomkostninger sker på grundlag af det indsendte budget, finansieringsplan og på grundlag af en konkret vurdering af det enkelte projekt. Støtten kan maksimalt udgøre DKK , og eventuel støtte fastsættes af Filmværkstedet på grundlag af en konkret vurdering af det enkelte projekt. Filmværkstedet kan støtte de poster i produktionsbudgettet, som efter Filmværkstedet vurdering er af helt afgørende betydning for, at filmen kan realiseres. Der kan ikke ydes støtte til indkøb af teknisk udstyr. Der kan ikke ydes støtte til afholdelse af lønninger til filmhold, diæter eller lignende. Der kan ydes støtte til betaling af honorarer til skuespillere. Såfremt projektet bevilges støtte til afholdelse af produktionsomkostninger meddeles dette i et støttetilsagn. Støttetilsagnet skal være Filmværkstedet i hænde i underskrevet stand, før støtten kan udbetales. 6

7 Tilsagn om bevilling af kontantstøtte medfører ikke ret til bevilling af anden støtte eller færdiggørelsesstøtte. Regnskab for kontantstøtte til produktionsomkostninger skal aflægges i overensstemmelse med vilkårene i pkt. 9. Såfremt den bevilligede støtte ikke er anvendt til det støtte formål senest 12 måneder efter bevillingsdatoen i henhold til støttetilsagnet, bortfalder støtten uden yderligere varsel, og Filmværkstedet kan kræve den udbetalte støttetilbagebetalt Kontantstøtte til tolkning eller transskribering Såfremt et projekt opnår tilsagn om produktionsstøtte, kan støttemodtager ansøge Filmværkstedet om støtte til tolkning eller transskribering af andre sprog end dansk, norsk, svensk og engelsk, som er nødvendig for projektet. Ansøger skal indsende en plan med budget for den tolkning, der ansøges om støtte til, som skal godkendes af Filmværkstedet. Filmværkstedets behandling af ansøgningen sker på grundlag af den godkendte plan og et godkendt budget for oversættelsen. Støtten til oversættelse kan maksimalt udgøre DKK Såfremt projektet bevilges støtte til oversættelse eller transskribering meddeles dette i et støttetilsagn. Støttetilsagnet skal være Filmværkstedet i hænde i underskrevet stand, før den bevilligede støtte kan udbetales til støttemodtager. Tilsagn om støtte til oversættelse eller transskribering medfører ikke ret til bevilling af anden kontantstøtte eller færdiggørelsesstøtte. Regnskab for udbetalt støtte til skal aflægges i overensstemmelse med vilkårene i pkt. 9. Såfremt den bevilligede støtte ikke er anvendt til det støtte formål senest 12 måneder efter bevillingsdatoen i henhold til støttetilsagnet, bortfalder støtten uden yderligere varsel, og Filmværkstedet kan kræve den udbetalte støtte tilbagebetalt Færdiggørelsesstøtte Filmværkstedet kan yde støtte til færdiggørelse af en filmproduktion som i færdig længde normalt er over 50 minutter. Færdiggørelsesstøtte kan ansøges af en dansk filmproducent, forudsat producenten eller produktionsselskabets ledende medarbejdere kan dokumentere erfaring med filmproduktion eller producererfaring og har filmproduktion som hovedbeskæftigelse. Der kan ansøges om færdiggørelsesstøtte, selv om projektet ikke tidligere har opnået Produktionsstøtte fra Filmværkstedet. 7

8 Forudsætningerne for at ansøge om færdiggørelsesstøtte er følgende: Projektet opfylder Filmværkstedets formål (beskrevet i støttevilkårenes pkt; 1 FORMÅL og pkt. 2; MÅLGRUPPE.) Der skal være indgået en skriftlig distributionsaftale eller afgivet et skriftligt LOC om indgåelse af distributionsaftale om landsdækkende distribution/visningsaftale til biograf, tv eller anden tilsvarende landsdækkende distribution. Den væsentligste del af optagelserne skal være finansieret på ansøgningstidspunktet. På ansøgningstidspunktet skal foreligge første gennemklip af projektet. Indkomne ansøgninger behandles af en værkstedskonsulent ved de normale ansøgningsrunder, jf. pkt. 4. Link til særligt ansøgningsskema. Ansøgningen skal indeholde: Begrundelse for at ansøge om færdiggørelsesstøtte. En gennemsynskopi af råklip. En produktionsplan for den resterende produktion. Budget for færdiggørelsen. En distributionsplan med aftale med distributør. Såfremt der samtidigt ansøges om udstyrs- og materialestøtte, som en del af færdiggørelsesstøtten fra Filmværkstedet skal der tillige vedlægges en beskrivelse af, hvad der søges af tekniske ressourcer, samt en teknisk produktionsplan udfærdiget af filmens producer. Værkstedskonsulenten foretager en kunstnerisk vurdering af projektet og meddeler afslag eller indstilling til bevilling af færdiggørelsesstøtte til Filmværkstedet til efterfølgende godkendelse af områdedirektør for Produktion & Udvikling. På baggrund af budget og produktionsplan udarbejder Filmværkstedets produktionsleder en teknisk, økonomisk vurdering, som danner grundlag for udmåling af støtten. Færdiggørelsesstøtte kan maksimalt udgøre DKK Færdiggørelsesstøtte kan i modsætning til Filmværkstedets øvrige støtter ydes til afholdelse af lønninger til filmholdet. Såfremt projektet bevilges færdiggørelsesstøtte meddeles dette støttemodtager i et støttetilsagn. Støttetilsagnet skal være Filmværkstedet i hænde i underskrevet stand, før den bevilligede støtte kan udbetales til støttemodtager. Tilsagn om færdiggørelsesstøtte indebærer ikke tilsagn om anden støtte fra Filmværkstedet samt eventuel senere kopi- eller distributionsstøtte eller anden støtte fra DFI. Regnskab for færdiggørelsesstøtte skal aflægges i overensstemmelse med vilkårene i pkt. 9. 8

9 Støttemodtager er for film, som har modtaget færdiggørelsesstøtte fra Filmværkstedet, forpligtet til at foretage ISAN registrering af den færdige Film. Støttemodtager skal skriftligt oplyse DFI om Filmens tildelte ISAN-nummer senest ved aflevering af pligtafleveringsmateriale i henhold til nærværende støttevilkår pkt Såfremt den bevilligede støtte ikke er anvendt til det støtte formål senest 12 måneder efter bevillingsdatoen i henhold til støttetilsagnet, bortfalder støtten uden yderligere varsel, og Filmværkstedet kan kræve den udbetalte støttetilbagebetalt. 6. BUDGET, FINANSIERINGSPLAN OG AFTALER Støtte i henhold til nærværende vilkår ydes på grundlag af et af Filmværkstedet godkendt budget. I budgettet skal alle omkostninger anføres til markedspriser i DKK inkl. moms. Alle finansieringsaftaler, aftaler med andre produktionsselskaber, co-produktionsaftaler, aftaler om anden støtte og distributionsaftaler skal tilsendes Filmværkstedet og godkendes af Filmværkstedet. Alle aftaler vedrørende det støttede projekt skal respektere og være i overensstemmelse med Filmværkstedets støttevilkår. 7. AFLEVERING AF MATERIALE 7.1. Producenten skal aflevere ISAN-nummer og arkivmateriale vedrørende filmen til DFIs filmarkiv, jf. den til enhver tid gældende pligtafleveringslov, link til afleveringsliste Producenten skal til brug for DFIs PR-, publikations, distributions- og festivalarbejde, såfremt dette støttes af DFI, aflevere materiale vedrørende filmen i henhold til den på afleveringstidspunktet gældende afleveringsliste, link til afleveringsliste Den tekniske kvalitet af det afleverede materiale skal godkendes af DFI Aflevering i henhold til pkt og 7.3. skal ske vederlagsfrit til DFI. 8. GODKENDELSE INDEN ENDELIG VERSION AF FILMEN 8.1. Filmværkstedet har ret til løbende at følge produktionen af filmen, herunder gennemse råklip, finklip og filmens endelige version. 9

10 8.2. I god tid inden klipning af filmens endelige version skal Filmværkstedets leder sammen med filmens instruktør gennemse et eller flere gennemklip af produktionen. Filmværkstedets leder kan på baggrund heraf rådgive filmens instruktør om det videre arbejde med filmen. 9. RAPPORTERING OG REGNSKAB 9.1 Producenten skal i alle faser løbende holde Filmværkstedet orienteret om produktionen og projektets forløb. 9.2 Alle regnskaber indsendt til Filmværkstedet til godkendelse skal være underskrevet af støttemodtager eller en af støttemodtager godkendt regnskabsansvarlig. Projekter der har modtaget en kontantstøtte, jf. pkt. 5.3 og færdiggørelsesstøtte, jf. pkt. 5.4, skal indsende regnskab til Filmværkstedet til godkendelse. Regnskab for udviklingsstøtte efter afslag på produktionsstøtte, jf. pkt skal afleveres senest 1 måned efter resultatet af udviklingen er afleveret til og godkendt af Filmværkstedet, jf. DFIs til enhver tid gældende revisionsinstruks. Regnskab for en kontantstøtte, jf. pkt. 5.3, og færdiggørelsesstøtte, jf. pkt. 5.4, skal indsendes senest 1 måneder efter filmens premiere jf. DFIs til enhver tid gældende revisionsinstruks. 9.3 Regnskabet skal indeholde de samme poster som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning. Regnskabet skal indeholde en specifikation af produktionens eller udviklingens omkostninger, samt indtægter der har begrænset omkostningerne. Regnskabet skal endvidere indeholde en balance samt en endelig finansieringsoversigt. Regnskabet skal indeholde en redegørelse for afvigelser fra det godkendte budgets hovedposter, som afviger mere end 10%, dog ikke beløb under DKK Regnskabet skal endvidere indeholde en separat specifikation af de beløb, der er indgået i filmens finansiering, herunder støtte fra fonde, offentlige tilskud, pre-sales m.v. 9.4 Alle lønninger og honorarer i forbindelse med produktionen samt alle forfaldne afgifter til offentlige kasser skal være betalt inden regnskabsaflæggelsen, og støttemodtager skal på forlangende kunne dokumentere, at betaling er sket. 9.5 Regnskaber vedrørende støtter under DKK skal ikke være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. 10

11 Regnskabet skal ved støtter over DKK være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. 9.6 Revision af regnskaber skal som minimum indeholde almindelig regnskabsrevision, samt revision af aktiver og passiver og rettighedsaftaler, jf. DFIs til enhver tid gældende revisionsinstruks for støtter henholdsvis under DKK , under DKK samt på DKK og derover. Rigsrevisionen har adgang til at gennemgå de af støttemodtageren indsendte regnskaber og bilag. Link til revisionsinstruks 10 GENERELLE VILKÅR Følgende generelle vilkår gælder for alle former for støtte fra Filmværkstedet, der tildeles efter nærværende vilkår Ansøgning om støtte, støttetilsagn samt afrapportering Støtte kan ydes til en dansk producent, forudsat producenten eller produktionsselskabets ledende medarbejdere kan dokumentere erfaring med filmproduktion og har filmproduktion som hovedbeskæftigelse. Støtte kan også ydes til en privatperson, der er myndig og har bopæl i Danmark. Det er den støttemodtager, der i henhold til støttetilsagn opnår støtte fra Filmværkstedet, som er den juridisk ansvarlige for overholdelse af støttevilkårene og øvrige vilkår fastsat af Filmværkstedet i støttetilsagn m.v. Støttemodtager, som i henhold til støttetilsagn opnår støtte fra Filmværkstedet, anses endvidere for at være filmens juridisk ansvarlige producent Der kan ikke søges om manuskript-, udviklings- og produktionsstøtte til et projekt under flere af DFIs støtteordninger samtidigt Det er en forudsætning for at modtage støtte, at alle rettighedsforhold vedrørende det enkelte projekt er fuldt oplyste, og at støttemodtager uden begrænsninger besidder eller kan erhverve alle rettigheder til projektet, som er nødvendige for støttemodtagers, Filmværkstedets og DFIs udnyttelse af filmen i overensstemmelse med disse vilkår Ansøgeren skal på ansøgningstidspunktet have indgået aftaler med rettighedshavere og medvirkende, som indebærer, at ansøgeren besidder eller kan erhverve alle nødvendige rettigheder til filmatisering og distribution af det færdige værk. 11

12 Filmværkstedet kan til enhver tid afkræve ansøgeren den til sagsbehandlingen nødvendige dokumentation, herunder dokumentation for at ansøgeren besidder eller kan erhverve rettigheder som anført i pkt og Filmværkstedet kan i forhold til et konkret projekt supplere og/eller ændre disse vilkår med henblik på at sikre og/eller opfylde intentionerne i støtteordningerne og/eller projektets gennemførlighed. Støttemodtager er forpligtet af vilkårene, og enhver fravigelse skal være aftalt skriftligt med Filmværkstedet/DFI. Filmværkstedet/DFI skal besvare anmodninger fra støttemodtagere herom inden for rimelig tid Ændres tidsplanen, filmens budget og/eller finansieringsplan, skal støttemodtager straks sende den ændrede plan til Filmværkstedets til godkendelse Filmværkstedet kan afvise at tildele støtte, såfremt Filmværkstedet har et udækket tilgodehavende hos ansøgeren, eller hos en støttemodtager, som ansøgeren kontrollerer, eller hos en støttemodtager, som kontrollerer ansøgeren. Filmværkstedet kan endvidere afvise at tildele støtte, såfremt ansøgeren, eller en støttemodtager, som ansøgeren kontrollerer, eller en støttemodtager, som kontrollerer ansøgeren, er i væsentlig misligholdelse af støttevilkårene vedrørende et andet projekt Producenten/støttemodtager er forpligtet til at færdiggøre /gennemføre det projekt, formål m.v., der i henhold til støttetilsagnet er ydet støtte til Filmværkstedets bevilling bortfalder og den udbetalte støtte skal tilbagebetales, såfremt filmen ikke er færdiggjort eller har haft premiere senest 2 år efter bevillingsdatoen i henhold til støttetilsagnet, med mindre Filmværkstedet ved skriftligt aftale acceptere at forlænge fristen for færdiggørelse eller premiere Såfremt filmen ikke har haft premiere senest 2 år efter bevillingsdatoen i henhold til støttetilsagnet, indkaldes producenten til et møde med Filmværkstedet. På baggrund heraf træffer Filmværkstedet afgørelse om, hvorvidt bevillingen skal bortfalde, eller om bevillingen opretholdes. Såfremt bevillingen opretholdes, skal producenten indsende ny produktionsplan til Filmværkstedet til godkendelse. Filmværkstedet kan herefter forlange en skriftlig opdatering vedr. produktionen hver måned. Såfremt det efter en saglig vurdering skønnes, at projektet ikke kan eller vil blive realiseret, bortfalder bevillingen, og Filmværkstedet kan kræve den udbetalte støtte tilbagebetalt. 12

13 10.3 Tilbagebetaling og misligholdelse Såfremt støttemodtageren opgiver eller af andre grunde afbryder et støttet projekt i utide, og der ikke foreligger misligholdelse af støttevilkårene fra støttemodtagers side, jf. pkt , skal uforbrugt støtte straks betales tilbage. Filmværkstedet kan i den forbindelse kræve et revisorattesteret regnskab Filmværkstedets støttetilsagn bortfalder, og udbetalt støtte skal betales tilbage af støttemodtageren, såfremt støttevilkårene og/eller øvrige aftaler misligholdes, eller det fastslås, at filmen ikke lovligt kan forevises i Danmark Filmværkstedet kan frafalde sit tilbagebetalingskrav, såfremt der efter Filmværkstedets skøn foreligger særlige omstændigheder, eller såfremt tilbagebetalingskravet vil modvirke formålet med Filmværkstedets virksomhed i henhold til Filmloven DFIs rettigheder DFI har ret til forevisning af filmen i DFIs biografer i Filmhuset. DFI har herudover ret til at forevise filmen i ind- og udland som led i DFIs filmkulturelle virksomhed, herunder for et betalende publikum. Hvis filmen fortsat forevises i biografer i samme geografiske område som DFI, kan filmen alene forevises ved enkeltstående, særlige arrangementer. DFI underretter producenten om sine forevisninger DFI har ret til at benytte eventuelle trailere, teasere, filmplakater, filmcitater, stillbilleder og øvrigt billedmateriale, dialogsekvenser og uddrag af titelmelodi og af produktionen til promotion af støttede produktioner i ind- og udland samt som led i DFIs filmkulturelle virksomhed. Endvidere har DFI ret til at benytte materialet med behørig kreditering i DFIs publikationer, herunder på videoformater (DVD, cd-rom, Blu-ray m.m.) og på internettet, på alle platforme, samt i festival- og pressesammenhæng. Samtlige billeder skal afleveres til DFI med kreditering af stillfotografen og med angivelse af instruktør, manuskriptforfatter og producent DFI har ret til at offentliggøre alle oplysninger om produktionen i forbindelse med DFIs informations- og pressearbejde, med mindre andet er skriftligt aftalt med støttemodtageren DFI har uden begrænsninger ret til at fremstille de eksemplarer af produktionen og øvrigt materiale, jf. pkt som er nødvendige for at kunne udnytte DFIs rettigheder i henhold til nærværende vilkår. Fremstilling af festivalkopier skal dog bestilles gennem producenten DFIs rettighedserhvervelse i henhold til disse vilkår er uden tidsmæssige begrænsninger. 13

14 DFI kan overdrage de i henhold til nærværende vilkår erhvervede rettigheder til tredjemand til brug for DFIs udnyttelse heraf i overensstemmelse med nærværende vilkår DFIs udnyttelse af sine rettigheder i henhold til nærværende vilkår medfører ikke pligt til at betale vederlag til producenten eller andre, med mindre dette er udtrykkeligt bestemt Støttemodtageren er forpligtet til at indgå aftale med de relevante rettighedshavere og medvirkende, der sikrer, at DFI frit og uden begrænsninger kan udnytte DFIs rettigheder til den færdige produktion, som beskrevet i disse vilkår. Støttemodtageren skal over for DFI dokumentere, at de nødvendige rettigheder er erhvervet af støttemodtageren. Støttemodtageren skal friholde DFI, såfremt tredjemand kan gøre krav gældende som følge af DFIs udnyttelse af sine rettigheder i henhold til disse vilkår eller eventuelle andre aftaler med støttemodtageren Støttemodtageren er forpligtet til at lade disse vilkår indgå som bilag i alle kontrakter vedrørende filmen, der omhandler forhold reguleret i disse vilkår, eller som i øvrigt kan være af betydning for DFIs rettigheder efter vilkårene Kreditering Det skal fremgå af filmens fortekster, at filmen er produceret med støtte fra Filmværkstedet / København ved Filmværkstedets LOGO, medmindre andet er aftalt mellem producenten og Filmværkstedet. I filmens krediteringstekster og i alt reklamemateriale skal det fremgå, at filmen er produceret med støtte fra Filmværkstedet / København med angivelse af filmens produktionsår, ligesom Filmværkstedet logo skal anføres. Udformningen af krediteringstekster, reklamemateriale m.v., der vedrører Filmværkstedet, skal godkendes af Filmværkstedet Filmværkstedet skal efter nærmere aftale have tilbudt billetter til filmens biografpremiere i Danmark. Vedtaget af Fonden Filmværkstedet / Københavns ledelse 5. januar

Filmværkstedets støttevilkår 2017

Filmværkstedets støttevilkår 2017 Filmværkstedets støttevilkår 2017 6 måneders støtte 1 FORMÅL 1.1. Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder. DFI yder via Filmtalent støtte til driften af Filmværkstedet / København

Læs mere

Filmværkstedets vilkår 2017 Produktionsstøtte

Filmværkstedets vilkår 2017 Produktionsstøtte Filmværkstedets vilkår 2017 Produktionsstøtte 1 FORMÅL 1.1. Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder. DFI yder via Filmtalent støtte til driften af Filmværkstedet / København

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL KORT FIKTION, KONSULENTORDNINGEN

VILKÅR FOR STØTTE TIL KORT FIKTION, KONSULENTORDNINGEN ut VILKÅR FOR STØTTE TIL KORT FIKTION, KONSULENTORDNINGEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 MED ÆNDRING AF 1. JULI 2014 DET DANSKE FILMINSTITUT GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 VILKÅR

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM

VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL MARKEDSFØRING OG DISTRIBUTION AF DANSKE FILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/6 1. FORMÅL Det Danske

Læs mere

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016

DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016 DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE FILM- FESTIVALER OG FILM- VISNINGS- AKTIVITETER Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Filmstøtte Vilkår for

Læs mere

MIDLERTIDIGE VILKÅR FOR STØTTE TIL PUBLIC SERVICE PULJEN GÆLDENDE PR. 1. februar 2015

MIDLERTIDIGE VILKÅR FOR STØTTE TIL PUBLIC SERVICE PULJEN GÆLDENDE PR. 1. februar 2015 MIDLERTIDIGE VILKÅR FOR STØTTE TIL PUBLIC SERVICE PULJEN GÆLDENDE PR. 1. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL side 3 2. UDVIKLINGSSTØTTE side 4 3. PRODUKTIONSSTØTTE side 6 3.3 Ansøgningsmateriale

Læs mere

Cbaefi VILKÅR FOR STØTTE TIL NEW DANISH SCREEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT

Cbaefi VILKÅR FOR STØTTE TIL NEW DANISH SCREEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT Cbaefi DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL NEW DANISH SCREEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL side 3

Læs mere

DEN VESTDANSKE FILMPULJE - VILKÅR FOR STØTTE

DEN VESTDANSKE FILMPULJE - VILKÅR FOR STØTTE DEN VESTDANSKE FILMPULJE - VILKÅR FOR STØTTE GÆLDENDE PR 5. DECEMBER 2014 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion

Læs mere

FORMIDLING AF FILM FOR BØRN OG UNGE DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016

FORMIDLING AF FILM FOR BØRN OG UNGE DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. juli 2016 DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL FORMIDLING AF FILM FOR BØRN OG UNGE Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Børn & Unge 1.1 Det Danske Filminstitut

Læs mere

Dacfg VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILORDNINGEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT

Dacfg VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILORDNINGEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT Dacfg DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILORDNINGEN GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 2/8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL side 3 2. IDEUDVIKLINGSSTØTTE

Læs mere

VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2015

VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GÆLDENDE PR. 1. JANUAR 2015 Q DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNSTBIOGRAFER OG BIOGRAFINITIATIVER GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 DFI.DK PUBLIKUM & FORMIDLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

DELTAGELSE I INTERNATIONALE FILMFESTIVALER SAMT ANDRE RELATEREDE AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1.

DELTAGELSE I INTERNATIONALE FILMFESTIVALER SAMT ANDRE RELATEREDE AKTIVITETER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DELTAGELSE I INTERNATIONALE FILMFESTIVALER SAMT ANDRE RELATEREDE AKTIVITETER Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk

Læs mere

BUDGET & REGNSKABS SKEMA med finansieringsplan

BUDGET & REGNSKABS SKEMA med finansieringsplan Titel : LØGNER BUDGET & REGNSKABS SKEMA med finansieringsplan (I DKK, inkl moms) Støttemodtager : Kerren Lumer-K Instruktør: Kerren Lumer-Klabbers Optageformat: FV prod nr: Firma : BITE FILMS Producer:

Læs mere

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4!

GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! retningslinjer [dk] 2015 indhold GENERELLE&VILKÅR& 3! 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3! 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4! 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5! 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

1.2 Såvel tv-drama og tv-dokumentar kan være serier eller enkeltstående programmer. I nærværende vilkår er begge benævnt 'program'.

1.2 Såvel tv-drama og tv-dokumentar kan være serier eller enkeltstående programmer. I nærværende vilkår er begge benævnt 'program'. STØTTEVILKÅR: PUBLIC SERVICE PULJEN Maj 2008 jf. bekendtgørelse nr. 1127 af 26. november 2008 1. FORMÅL 1.1 Det Danske Filminstitut kan fra Public Service Puljen yde støtte til udvikling og produktion

Læs mere

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER.

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. 1. FORMÅL 1.1 Copenhagen Film Fund (CPHFF) har til formål at tiltrække film - og tv- produktioner til Fondens medlemskommuner, med

Læs mere

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular.

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular. DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE OG/ELLER INVESTERING SPILLEFILM M.V. 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og

Læs mere

DANSKE BIOGRAFER, KUNST- BIOGRAFER OG BIOGRAF- INITIATIVER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1.

DANSKE BIOGRAFER, KUNST- BIOGRAFER OG BIOGRAF- INITIATIVER DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL. Gældende pr. 1. DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL DANSKE BIOGRAFER, KUNST- BIOGRAFER OG BIOGRAF- INITIATIVER Gældende pr. 1. juli 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Filmstøtte 2/13 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund

OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund DDF - spillefilm OVERENSKOMST mellem Foreningen af Danske Spillefilmproducenter og Danske Dramatikeres Forbund 1 Gyldighedsområde 1.1 Denne overenskomst gælder for de aftaler vedrørende manuskriptarbejder

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 retningslinjer [dk] 2013 indhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Jlj VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILLEFILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT MED ÆNDRING AF 12. JUNI 2014

Jlj VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILLEFILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 DET DANSKE FILMINSTITUT MED ÆNDRING AF 12. JUNI 2014 Jlj VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILLEFILM GÆLDENDE PR 1. OKTOBER 2012 MED ÆNDRING AF 12. JUNI 2014 DET DANSKE FILMINSTITUT GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 DFI.DK 2/15 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

PUBLIC SERVICE PULJEN

PUBLIC SERVICE PULJEN DET DANSKE FILMINSTITUT VILKÅR FOR STØTTE TIL PUBLIC SERVICE PULJEN Gældende pr. 1. maj 2016 Gothersgade 55 1123 København K Tel 3374 3400 dfi.dk Filmstøtte Vilkår for støtte til Public Service Puljen

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

det danske filminstitut

det danske filminstitut Qe det danske filminstitut VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILLEFILM GOTHERSGADE 55 1123 KØBENHAVN K TEL 3374 3400 FAX 3374 3697 WWW.DFI.DK PRODUKTION & UDVIKLING 1. OKTOBER 2008 1 FORMÅL 1.1 Det Danske Filminstitut

Læs mere

VEJLEDNING - sådan bruger du Filmværkstedet

VEJLEDNING - sådan bruger du Filmværkstedet VEJLEDNING - sådan bruger du Filmværkstedet Kontakt: Udstyr og support: gear@filmworkshop.dk / 7199 3372 / Steffen Møgelmose Teknisk leder: Anders Bonde / 7199 3373 / anders@filmworkshop.dk Booking og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

I N S T R U K T Ø R A F T A L E

I N S T R U K T Ø R A F T A L E Mellem Modelkontrakt for NEW DANISH SCREEN Danske Filminstruktører (herefter kaldet Producenten) og (herefter kaldet Instruktøren) er d.d. under henvisning til Det Danske Filminstituts vilkår for New Danish

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

(i det følgende benævnt "Kontrahent 2")

(i det følgende benævnt Kontrahent 2) Side 1 af 5 Mellem og Viborg Kommune (i det følgende benævnt "Kontrahent 1") DELUCA FILM A/S Bjørnholms Allé 4-6 8260 Viby J (i det følgende benævnt "Kontrahent 2") er der d.d. indgået følgende S A M A

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

INDEX. Navn, hjemsted og formål. Medlemskab. Medlemskontingent. Generalforsamling. Organisationens ledelsesorganer. Tegningsret.

INDEX. Navn, hjemsted og formål. Medlemskab. Medlemskontingent. Generalforsamling. Organisationens ledelsesorganer. Tegningsret. VIN OG SPIRITUS ORGANISATIONEN I DANMARK THE DANISH WINE AND SPIRITS ORGANIZATION VEDTÆGTER INDEX I II III IV V VI Navn, hjemsted og formål Medlemskab Medlemskontingent Generalforsamling Organisationens

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes.

Producenten kan overdrage sine rettigheder til filmen til tredjemand under forudsætning af, at bestemmelserne i denne overenskomst overholdes. Novellefilm Overenskomst mellem Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Danske Dramatikeres Forbund og vedr. produktioner finansieret af Novellefilm 1) Denne overenskomst omfatter produktioner

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE

VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE Som vedtaget på generalforsamlingen den 4. oktober 1909 og senere generalforsamlinger, senest den 22.april 2010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1 FORMÅL

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4

GENERELLE VILKÅR OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 retningslinjer [dk] 2017 indhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail

REGNSKABSINSTRUKS. Anmodningen om udbetaling fremsendes til Tina Underbjerg på mail REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse af bevillingen Bevillingsbeløbet er fastsat på grundlag af ansøgningens budget til hel eller delvis dækning af udgifterne. Formålet med projektet må ikke ændres og bevillingsbeløbet

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43)

Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) Vedtægter for GN Store Nord A/S (CVR- nr. 24 25 78 43) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er GN Store Nord A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) Det Store Nordiske Telegraf-Selskab

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S

Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Vedtægter for Alsvej Vindmøllelaug I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Alsvej Vindmøllelaug I/S. Hjemsted 2 Interessentskabets har hjemsted i Randers Kommune. Formål Interessentskabets formål er at skabe

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus Vedtægter for Fonden VisitAarhus 1. Navn Fondens navn er Fonden VisitAarhus. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Fonden er stiftet af: Erhverv Århus (oprindelig Aarhus Handels- og Industriforening) Århus

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme.

Påløbne renter må kun anvendes til formål, hvortil bevillingen er givet og inden for bevillingens ramme. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Dampfærgevej 22, Postbox 2593 2100 København Ø Tlf. 3529 8100 Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, uddannelse, information mv. REGNSKABSINSTRUKS Anvendelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere