Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm"

Transkript

1 Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm. 1.2 Formålet med den Vestdanske Filmpulje er at yde støtte til og/eller investere i kunstnerisk interessante produktioner, som tillige fremmer udviklingen af det vestdanske film- og tv-miljø. Den Vestdanske Filmpulje kan betinge støtten/investeringen af, at en regional omsætning dokumenteres eller redegøres for. 2. MANUSKRIPTSTØTTE 2.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, herunder til manusresearch, manuskriptskrivning samt erhvervelse af rettigheder hertil. Formålet med manuskriptstøtten er at sikre det højst mulige kvalitetsniveau for manuskriptet, herunder til brug for Den Vestdanske Filmpuljes stillingtagen til en eventuel senere ansøgning om udviklingsstøtte eller produktionsstøtte til filmprojektet. 2.2 Manuskriptstøtte kan ydes til en forfatter, en instruktør, der selv udarbejder manuskript, en producent eller et team af sådanne. Såfremt støttemodtageren er producent, skal forfatterkontrakten forelægges for Den Vestdanske Filmpulje. Støttemodtageren skal efterfølgende fremlægge dokumentation for midlernes anvendelse. Den Vestdanske Filmpulje kan forlange, at dokumentationen sker i form af regnskab revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. 2.3 Såfremt støtten søges til bearbejdelse af et ophavsretligt beskyttet værk, skal ansøgeren forud for støttetilsagnet på betryggende måde dokumentere, at projektet ikke krænker andres rettigheder. 2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt og på Den Vestdanske Filmpuljes ansøgningsformular. Det skal i ansøgningen oplyses, om projektet har modtaget eller ansøgt om anden støtte. Ved støtte forstås i disse vilkår enhver kapitaltilførsel til projektet, som ikke er udtryk for en investering eller et vederlag. 2.5 Manuskriptstøtte udbetales normalt med halvdelen ved støttemodtagerens skriftlige accept af støttetilsagnet, og med anden halvdel når resultatet af det støttede projekt - herunder projektets endelige regnskab - er godkendt af Den Vestdanske Filmpulje. 2.6 Tilsagn om manuskriptstøtte indebærer ikke tilsagn om efterfølgende udviklingsstøtte til filmprojektet, men der kan senere ansøges om støtte til samme projekt 2.7 Den Vestdanske Filmpuljes tilsagn er gældende i 6 måneder fra tilsagnets afgivelse, hvorefter tilsagnet bortfalder uden yderligere varsel. 3. UDVIKLINGSSTØTTE 3.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde udviklingsstøtte til projektet, hvis det skønnes, at udvikling vil være af væsentlig betydning for at styrke projektet i kunstnerisk, økonomisk eller produktionsmæssig henseende og i forhold til Den Vestdanske Filmpuljes formål, jf. pkt Formålet med udviklingsstøtten er at sikre, at projektet udvikles optimalt samt at danne grundlag for Den Vestdanske Filmpuljes stillingtagen til en eventuel senere ansøgning om produktionsstøtte til filmprojektet. 3.2 Det er en forudsætning for at modtage støtte, at alle rettighedsforhold vedrørende det enkelte projekt er fuldt oplyste. Den Vestdanske Filmpulje kan kræve dokumentation for, at ansøgeren besidder eller kan erhverve alle filmatiseringsrettigheder.

2 3.3 Ansøgningen skal indeholde: En præcis beskrivelse af de forhold, der søges udviklingsstøtte til. En angivelse af de forventede resultater af projektudviklingen. En tidsplan for projektet. Et budget for projektet. En finansieringsplan for projektet. Oplysning om projektet har modtaget eller ansøgt om anden støtte. Manuskriptet skal vedlægges (udviklingsstøtte ydes normalt kun, såfremt der foreligger et manuskript eller en tilsvarende detaljeret beskrivelse af filmens idé) Endelig skal ansøgningen efter aftale indeholde en kort redegørelse for filmens målgruppe og producentens distributionsovervejelser. 3.4 Første rate af udviklingsstøtten udbetales normalt ved producentens skriftlige accept af støttetilsagnet. Den sidste rate udbetales, når resultatet, herunder projektets endelige regnskab, er godkendt af Den Vestdanske Filmpulje. 3.5 Tilsagn om udviklingsstøtte indebærer ikke tilsagn om efterfølgende produktionsstøtte, men der kan senere ansøges om støtte til samme projekt. 3.6 Producenten skal løbende underrette Den Vestdanske Filmpulje om projektudviklingens forløb, herunder såfremt tidsplanen for udviklingsprojektet ændres. 3.7 Producenten har ansvaret for gennemførelsen af projektudviklingen, og skal senest 3 måneder efter det i tidsplanen forudsatte tidspunkt for projektudviklingens afslutning aflægge regnskab. Besparelser i forhold til det godkendte budget, inkl. eventuel usikkerhedsmargen/contingency, skal straks tilbagebetales til Den Vestdanske Filmpulje med samme andel, som Den Vestdanske Filmpulje har ydet støtte hertil. 3.8 Den Vestdanske Filmpuljes tilsagn om støtte er gældende i 6 måneder fra tilsagnets afgivelse, hvorefter tilsagnet bortfalder uden yderligere varsel. 4. PRODUKTIONSSTØTTE 4.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til produktion af kort- og dokumentarfilm. Produktionsstøtte ydes for at fremme produktionen af kort- og dokumentarfilm, som tillige fremmer udviklingen af det vestdanske filmmiljø. 4.2 Ansøgning om produktionsstøtte Ansøgning om produktionsstøtte skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger og bilag: Manuskript. Tidsplan for forproduktion, optagelse, efterarbejde og forventet færdiggørelse. Produktionsplan. Holdliste og evt. skuespillerliste med særskilt angivelse af deltagere med bopæl i den vestdanske region. Angivelse af de lokaliteter, der skal danne ramme for optagelserne Budget. Herunder en redegørelse for, hvorledes produktionens midler tænkes anvendt i den vestdanske region. Udgifter, som påtænkes anvendt i regionen, markeres særskilt i budgettet som regional omsætning. Finansieringsplan (investeringer, udlejerforskud, pre-sales, udstyr, egne ydelser m.v.), samt oplysning om projektet har modtaget eller ansøgt om anden støtte. Likviditetsplan. Redegørelse for eventuelle aftaler indgået med andre selskaber (koproduktionsaftaler). En distributionsaftale eller plan for filmens afsætning. Dokumentation for, at ansøgeren besidder alle rettigheder til at kunne udnytte den færdige film, herunder kontrakter med forfatter, instruktør og producer m.v. Alle andre indgåede aftaler vedrørende filmen.

3 4.2.2 Den Vestdanske Filmpulje kan kræve yderligere informationer og redegørelser, der er nødvendige for sagsbehandlingen. 4.3 Budget I budgettet skal alle omkostninger anføres til markedspriser Budgettet skal indeholde specifikation af følgende poster: Udgifter, som forventes afholdt i regionen, markeres særskilt og specificeres i budgettet som regional omsætning. Udgifter til administration, som højst må udgøre 10 % af budgettet eksklusive omkostninger til projektudvikling, færdiggørelsesgaranti, samt usikkerhedsmargin (contingency). Producerhonorar, hvis størrelse skal godkendes af Den Vestdansk Filmpulje under hensyn til den enkelte produktions karakter og omfang. Usikkerhedsmargin, der højst kan udgøre 10 % af de budgetterede produktionsomkostninger eksklusiv omkostninger til projektudvikling og færdiggørelsesgaranti Alle finansieringsaftaler og koproduktionsaftaler for projektet, herunder producentens egen investering i projektet, skal forelægges Den Vestdanske Filmpulje til godkendelse. Det skal fremgå af koproduktionsaftalerne, hvordan produktionens finansiering er fordelt mellem koproducenterne, samt hvilke rettigheder, der tilkommer den danske producent Produktionsstøtte kan normalt først udbetales, når producenten har dokumenteret, at budgettet inklusive usikkerhedsmargin er fuldt finansieret Ved koproduktioner, hvor den danske producent ikke er hovedproducent, forudsætter produktionsstøtten et dansk kunstnerisk og/eller teknisk engagement med tilknytning til det vestdanske område. Ændrer balancen mellem det danske og det udenlandske bidrag i produktionen sig efter afgivelse af støttetilsagnet, kan retten til støtte bortfalde. 4.4 Rateudbetaling Produktionsstøtte kan udbetales til producenten i rater. Ændres tidsplan, produktionsplan, likviditetsplan el.lign. væsentligt, forbeholder Den Vestdanske Filmpulje sig ret til at ændre terminerne for raternes frigivelse. Første rate af støttebeløbet frigives normalt, når producenten skriftligt har accepteret støttetilsagnet. Sidste rate på af støttebeløbet udbetales normalt, når Den Vestdanske Filmpulje har modtaget og godkendt det reviderede produktionsregnskab. Den Vestdanske Filmpulje fastsætter raternes størrelse Den Vestdanske Filmpulje kan forlange, at producenten afleverer en costrapport attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor, før de enkelte rater udbetales. 4.5 Aflevering af PR-materiale Producenten skal aflevere følgende materiale vedrørende filmen til brug for Den Vestdanske Filmpuljes PR-, publikations- og festivalarbejde: 3 stk. filmplakater. Stills fra filmen, foto af instruktøren, foto af produceren. Afleveres på cd-rom af bedste kvalitet. Alle billeder i Tiff og Jpeg format. Vejledende størrelser: Tiff ca. 10 MB, Jpeg ca. 1 MB, svarende til 13x18cm/300dpi. Efter aftale med Den Vestdanske Filmpulje, et antal eksemplarer af filmens øvrige lancerings- og PR-materiale. Synopsis på dansk og engelsk. En god kopi af filmen på DVD.

4 4.5.2 Samtlige billeder skal afleveres med kreditering af stillfotografen og angivelse af producent, instruktør, navne på de afbillede personer og filmtitel. 4.6 Rapportering og regnskab Producenten skal i produktions- og efterarbejdsfasen løbende holde Den Vestdanske Filmpulje underrettet om produktionens forløb. Ændres tidsplanen eller produktionsplanen, skal producenten straks sende den ændrede plan til Den Vestdanske Filmpulje. Den Vestdanske Filmpulje har ret til at følge produktionen af filmen, herunder gennemse råklip og filmens endelige version. Ændres tidsplanen eller produktionsplanen, skal producenten straks underrette Den Vestdanske Filmpulje, som kan kræve den ændrede plan tilsendt Producenten skal under produktionen føre særskilt regnskab over indtægter og udgifter vedrørende filmen. Såfremt budgettets enkelte hovedposter forventes at afvige mere end 10 % fra de godkendte tal, skal producenten udarbejde et revideret budget, som skal forelægges Den Vestdanske Filmpulje til godkendelse. Producenten skal aflevere en costrapport til Den Vestdanske Filmpulje, når optagelserne er færdige eller på forlangende. Den Vestdanske Filmpulje kan til enhver tid forlange costrapporten tilsendt med 6 ugers varsel Producenten skal senest 3 måneder efter filmens premiere og senest 24 måneder efter modtagelsen af støttetilsagnet indsende filmens produktionsregnskab til Den Vestdanske Filmpulje. Regnskabet skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor Produktionsregnskabet skal indeholde en specifikation af filmens produktionsomkostninger. Produktionsregnskabet skal indeholde samme poster som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning. Regnskabet skal indeholde en redegørelse for afvigelser fra budgettets hovedposter, som overstiger 10 %. Produktionsregnskabet skal endvidere indeholde en separat specifikation af de beløb, der er indgået i filmens finansiering, herunder støtte fra fonde, offentlige tilskud, pre-sales m.v Besparelser i forhold til det oprindeligt godkendte budget eksklusive usikkerhedsmargin skal straks tilbagebetales til Den Vestdanske Filmpulje med samme andel, som Den Vestdanske Filmpulje har ydet støtte hertil. Produktionsregnskabet kan først godkendes, når tilbagebetaling af Den Vestdanske Filmpuljes andel af besparelsen er sket. 4.7 Tidsbegrænsning Den Vestdanske Filmpuljes tilsagn er gældende i 6 måneder fra tilsagnets afgivelse, hvorefter tilsagnet bortfalder uden yderligere varsel. 5. GENERELLE VILKÅR 5.1 Følgende generelle vilkår gælder for alle former for støtte efter disse vilkår. 5.2 Alle ansøgninger skal være skriftlige. Ansøgeren skal benytte Den Vestdanske Filmpuljes ansøgningsformular. 5.3 Alle ansøgninger skal indeholde dokumentation for, at ansøgeren besidder eller kan erhverve alle nødvendige rettigheder til filmatisering og distribution af det færdige værk. 5.4 Støttemodtageren er forpligtet til at lade disse vilkår indgå som bilag i alle kontrakter vedrørende filmen, der omhandler forhold reguleret i disse vilkår, eller som i øvrigt kan være af betydning for Den Vestdanske Filmpuljes rettigheder efter vilkårene. 5.5 Den Vestdanske Filmpuljes støtte efter disse vilkår skal ikke tilbagebetales, se dog om besparelser i forhold til det oprindelige budget.

5 5.6 Efter tildeling af støtte skal modtagerens overdragelse af rettigheder til projektet, der har modtaget støtte, godkendes skriftligt af den Vestdanske Filmpulje. Overdragelser skal ske til markedspriser. 5.7 Den Vestdanske Filmpulje har ret til at offentliggøre alle oplysninger om filmen i forbindelse med Den Vestdanske Filmpuljes informations- og pressearbejde, med mindre andet er skriftligt aftalt med modtageren. 5.8 Den Vestdanske Filmpulje kan kræve, at producenten sikrer, at der arrangeres en særlig biografpremiere på filmen i Region Midtjylland. 5.9 I filmens krediteringstekster og i alt reklamemateriale skal det fremgå, at filmen er produceret med støtte fra Den Vestdanske Filmpulje, ligesom Den Vestdanske Filmpuljes logo skal anføres. Udformningen af krediteringstekster og reklamemateriale, der vedrører Den Vestdanske Filmpulje, skal godkendes af Den Vestdanske Filmpulje Den Vestdanske Filmpulje kan i støttetilsagnet ændre eller supplere disse vilkår i overensstemmelse med støtteformålet. Producenten er forpligtet af vilkårene, og enhver fravigelse skal være aftalt skriftligt med Den Vestdanske Filmpulje Den Vestdanske Filmpuljes støttetilsagn bortfalder, og udbetalt støtte skal straks betales tilbage, såfremt vilkårene overtrædes, eller det fastslås, at filmen ikke lovligt kan forevises i Danmark Såfremt støttemodtageren opgiver eller af andre grunde afbryder et støttet projekt i utide, skal uforbrugt manuskriptstøtte og udviklingsstøtte straks betales tilbage. Den Vestdanske Filmpulje kan i den forbindelse kræve en revisorattesteret costrapport Producenten skal aflevere regnskab for projekter, der har modtaget manuskript-, udviklings- eller produktionsstøtte. Regnskabet skal indeholde samme poster som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning. Regnskabet skal være revideret af en registreret revisor eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal som minimum indeholde almindelig regnskabsrevision inkl. bilagsrevision samt revision af aktiver og passiver og rettighedsaftaler Hvis kontant finansiering erstattes af investerede ydelser på en måde, som medfører, at den kontante omsætning i Den Vestdanske Filmpuljes område bliver mindre end angivet i det budget, der ligger til grund for støttetilsagnet, anses forudsætningerne for støttens tildeling for bortfaldet, medmindre Den Vestdanske Filmpulje skriftligt godkender den ændrede finansieringsplan Den Vestdanske Filmpulje kan til enhver tid afkræve ansøgeren den til sagsbehandlingen nødvendige dokumentation Den Vestdanske Filmpulje og/eller dennes medlemmer kan afvise at tildele støtte, såfremt Den Vestdanske Filmpulje og/eller dennes medlemmer har et udækket tilgodehavende hos ansøgeren. * * * * *

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular.

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular. DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE OG/ELLER INVESTERING SPILLEFILM M.V. 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere