Budget- og revisionsinstruks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget- og revisionsinstruks"

Transkript

1 Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms Side 3 6. Budgetoverskridelser i Fyn-spend Side 3 7. Besparelser i Fyn-spend Side 3 8. Det totale produktionsbudget Side 3 9. Budgetoverskridelser i det totale produktionsbudget Side Besparelser i det totale produktionsbudget Side Markedspriser Side Anvendelse og dokumentation af markedspriser Side Præcisering af administrationsvederlag Side Opgørelse af indtægter Side Tilbagebetaling Side Oversigt over postnumre og byer i FilmFyns område Side Generelt Producenten er forpligtet til at føre detaljeret og nøjagtigt regnskab over produktionens udgifter og indtægter. Regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Producenten skal forud for indgåelse af aftalen med FilmFyn udarbejde en særskilt specifikation af udgifter, som forventes afholdt i FilmFyns område (herefter kaldet Fyn-spend). Det fremsendte tilbud for Fyn-spend forhåndsgodkendes af FilmFyn og vedlægges aftalen. Kostrapporter, som FilmFyn modtager i forbindelse med udbetaling af rater, skal indeholde de samme poster og budgettal, som det godkendte budget for Fyn-spend, som er vedlagt kontrakten med FilmFyn plus eventuelt nye udgiftsposter, forbruget til dato, samt estimeret slutresultat for budgettets hovedposter med forklarende note ved afvigelser som er større end 10% eller på anden måde væsentlig i forhold til det aftalte. Det reviderede regnskab skal sammenholde budgettet med det realiserede Fyn-spend og forklarende note skal indgå ved afvigelser, som er større end 10% eller på anden måde væsentlig i forhold til det aftalte. Regnskabet skal afleveres senest 6 måneder efter produktionens premiere. Producenten skal på opfordring fra FilmFyn give adgang til regnskabsmateriale og bilag, der vedrører Fyn-spend. 3. FilmFyns område FilmFyns område består pr. 1. januar 2015 af Assens Kommune, Faaborg- Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Svendborg Kommune og Ærø Kommune. FilmFyn A/S Budget- og revisionsinstruks gældende pr. 1. marts 2015 (ny overskrift 5/5 2015) Side 1 af 10

2 Odense Kommune vil pr. 1. januar 2016 yde et begrænset tilskud til FilmFyn. Udgifter, som er købt eller lejet i Odense Kommunes område efter 1. januar 2016, kan indgå i Fyn-spend i begrænset omfang og efter særskilt aftale med FilmFyn. For nærmere defination af kommunegrænser herunder postnumre og byer se side Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) I opgørelsen af den regionale omsætning i FilmFyns område (Fyn-spend) kan indgå: Udgifter til varer og tjenesteydelser eksempelvis ophold, forplejning, billeje, benzin, udstyr, materialer, faciliteter, lokaleleje, kulisser, håndværkere m.v. som kan dokumenteres købt eller lejet af en forretning, virksomhed o.a. registrerede selskaber, som ifølge CVRregistret har postadresse og er fysisk beliggende i FilmFyns område. Selskabet skal have mindst en ansat, som har registreret adresse og bopæl på Fyn. Ved enkeltmandsvirksomheder skal indehaveren have registreret adresse og bopæl på Fyn. Udgifter, som er købt eller lejet i Odense Kommune efter 1. januar 2016, er kun tilskudsberettiget efter særskilt aftale med FilmFyn. Udgifterne skal markeres særskilt i Fyn-spend budgettet og og ved regnskabsaflæggelse. Udgifter til broafgift over Storebælt. Lønninger inklusiv eventuel overtidsbetaling o.a. udgifter såsom skattefri rejsegodtgørelse til ansatte med registreret adresse og bopæl i FilmFyns område. Lønrelaterede udgifter til ansatte med registreret adresse og bopæl i FilmFyns område. Lønrelaterede udgifter er de udgifter, som producenten har ved at ansætte medarbejdere ud over lønnen for eksempel: Feriepenge, pension, første og anden ledighedsdag, ATP, AED m.m. De lønrelaterede omkostninger kan opgøres og indgå som de faktiske omkostninger eller - i overensstemmelse med DFI s regler - indgå samlet med nedenstående procentsatser for området på grundlag af realiserede udbetalte gager og lønninger, hvor producenten er pligtig til at afregne lønrelaterede omkostninger. For spillefilm og tv-fiktion 23 % og for kort- og dokumentarfilm 21 %. For skuespillergage accepteres 15 %, idet der ikke skal betales pensionsbidrag ifølge de nuværende overenskomster. Faktureret løn uden yderligere lønrelaterede omkostninger kan ikke indgå i beregningsgrundlaget. Diæter til medarbejdere, som er bosat udenfor FilmFyns område, når diæterne udbetales som en konsekvens af og imens, der produceres i FilmFyns område. Overtidsbetaling og rejsedage til medarbejdere, som er bosat udenfor FilmFyns område, når overtidsbetalingen og rejsedagene sker som en konsekvens af og imens, der produceres i FilmFyns område. FilmFyn A/S Budget- og revisionsinstruks gældende pr. 1. marts 2015 (ny overskrift 5/5 2015) Side 2 af 10

3 Faktureret løn/honorar til selvstændig erhvervsdrivende i FilmFyns område. - Løn, overtidsbetaling og lønrelaterede udgifter eller faktureret løn/honorar til nuværende studerende på den alternative filmuddannelse 18 Frames uanset den studerendes adresse og bopæl eller eventuelle selskabs adresse og beliggenhed. - Contingency / usikkerhedsmargin kan indgå ved budgetlægning med højst 10% af det totale Fyn-spend ekskl. omkostninger til projektudvikling, administrationsvederlag, færdiggørelsesgaranti, mellemfinansiering og collection agent. Budgetposten skal være anvendt eller udgået (i nul) ved regnskabsafslutning/modtagelse af revideret regnskab over realiseret Fyn-spend. - Administrationsvederlag kan indgå med 7% for spillefilm og 10% for tv-fiktion og kort- og dokumentarfilm af det totale Fyn-spend. FilmFyn følger Det Danske Filminstituts vejledning for området som er offentliggjort på DFI s hjemmeside og kopieret ind i nærværende dokument på side 7. Det er producentens revisor, der kontrollerer dokumentation for opgørelsen af Fyn-spend. 5. Moms FilmFyns indskud i produktionen er ikke en momspligtig aktivitet, hvorfor indskuddet i produktionen udbetales uden moms. 6. Budgetoverskridelser i Fyn-spend Budgetoverskridelser på poster i Fyn-spend, som sker ved ompostering af udgifter fra det øvrige totale produktionsbudget til Fyn-spend og dermed øger Fyn-spend men ikke størrelsen på det samlede totale produktionsbudget, godkendes uden betingelser. 7. Besparelser i Fyn-spend Såfremt det tilbudte Fyn-spend ikke realiseres kan FilmFyn regulere i tilskudets størrelse efter nærmere aftale i den enkelte kontrakt. 8. Det totale produktionsbudget Senest 6 måneder efter produktionens premiere skal Producenten indsende produktionens totale reviderede produktionsbudget. Produktionsregnskabet skal som udgangspunkt indeholde en specifikation af produktionsomkostningerne, samt indtægter der har reduceret produktionsomkostningerne (eksempelvis men ikke begrænset til frasalg af rekvisitter). Produktionsregnskabet skal endvidere indeholde en balance samt vedlægges en endelig finansierings- og tilbagebetalingsoversigt. 9. Budgetoverskridelser i det totale produktionsbudget Producenten er ansvarlig for og dækker eventuelle budgetoverskridelser i det totale produktionsbudget. Producenten kan indenfor det totale produktionsbudget modregne overskridelser af enkelte poster i besparelser på andre poster, såfremt besparelsen kan ske uden skadevirkning for FilmFyn A/S Budget- og revisionsinstruks gældende pr. 1. marts 2015 (ny overskrift 5/5 2015) Side 3 af 10

4 produktionen og kvaliteten. Godkendte budgetoverskridelser overføres som en udgift og tilbagebetales forlods til producenten med udlæg i filmens indtægter i henhold til filmens tilbagebetalingsplan. FilmFyn godkender ikke overskridelser af de - i det til enhver tid godkendte budget - fastsatte omkostninger til administration, honorar til instruktør og producere samt interne lønninger. 10. Besparelser i det totale produktionsbudget Besparelser i produktionsregnskabet, inklusiv uforbrugt usikkerhedsmargin, overføres som indtægt til filmen i indtægtsopgørelsen. 11. Markedspriser Investering fra FilmFyn ydes med udgangspunkt i budgetter og regnskaber, hvor udgifterne opgøres i markedspriser. Markedspriser ved budgetlægning I forbindelse med FilmFyns godkendelse af budgettet drøftes de enkelte hovedposter med henblik på at opnå et realistisk budget ud fra forventninger til markedspriser for de enkelte delydelser til projektet. Udgangspunktet vil være omkostningsniveauer fra tidligere produktioner som producenten, FilmFyn eller andre hovedinvestorer/støttegivere som Det Danske Filminstitut og de danske broadcastere har erfaring med. I tilfælde af, at der foreligger konkrete pristilbud på delydelser anvendes disse i budgetlægningen. Markedspriser i regnskabet I regnskabet skal indgå de konkrete afholdte udgifter opgjort i markedspriser. Markedspriserne skal som udgangspunkt dokumenteres. Henvisning til udgiftsoverslag i budgettet er ikke tilstrækkeligt. FilmFyn følger Det Danske Filminstituts vejledning til dokumentation og anvendelse af markedspriser, som er offentliggjort på DFI s hjemmeside og kopieret ind i nærværende dokument på side 5. Det er producentens revisor, der kontrollerer dokumentation for anvendelse af markedspriser. Producenten er forpligtet til at bevare og udlevere dokumentation til FilmFyn på forespørgsel herom på linje med øvrigt regnskabsmæssigt materiale. FilmFyn A/S Budget- og revisionsinstruks gældende pr. 1. marts 2015 (ny overskrift 5/5 2015) Side 4 af 10

5 FilmFyn A/S Budget- og revisionsinstruks gældende pr. 1. marts 2015 (ny overskrift 5/5 2015) Side 5 af 10

6 FilmFyn A/S Budget- og revisionsinstruks gældende pr. 1. marts 2015 (ny overskrift 5/5 2015) Side 6 af 10

7 Bemærk: I forhold til administrative udgifter, som kan medtages separat i budgettet, er det i budgettet for Fyn-spend kun de udgifter, som i øvrigt overholder betingelserne for at kunne indgå i Fyn-spend, som kan medtages. FilmFyn A/S Budget- og revisionsinstruks gældende pr. 1. marts 2015 (ny overskrift 5/5 2015) Side 7 af 10

8 14. Indtægtsopgørelse FilmFyn anvender Det Danske Filminstituts regler for opgørelse af indtægter i henhold til DFI s Vilkår for støtte til spillefilm gældende pr. 1. oktober 2012 med ændrng af 12. juni 2014 og offentliggjort på DFI s hjemmeside. Jf. afsnittet side 4 vedrørende besparelser i produktionsregnskabet overføres uforbrugt usikkerhedsmargin (contingency) som indtægt til filmen i indtægtsopgørelsen. Såfremt produktionen er i konkurrence eller på anden måde er officielt med på en festival kan afholdte, dokumenterede omkostninger i forbindelse med festivaldeltagelse og lignende aktivitet fratrækkes i indtægtsopgørelsen inden der sker tilbagebetaling til FilmFyn. FilmFyn A/S Budget- og revisionsinstruks gældende pr. 1. marts 2015 (ny overskrift 5/5 2015) Side 8 af 10

9 15. Tilbagebetaling For spillefilm og tv-fiktion indgår FilmFyn en investeringsaftale, der blandt andet indeholder en tilbagebetalingsplan. Tilbagebetalingsplanen skal indeholde en oversigt over de enkelte prioriteter og de enkelte investorers indbyrdes placering og andel af indtægter. Typisk er FilmFyns andel af indtægterne (tilbagebetalingsprocenten) lig med støtteprocenten på tilsagnstidspunktet, medmindre andet aftales skriftligt. Støtteprocenten opgøres på baggrund af produktionens totale produktionsbudget (den samlede finansiering). For co-produktioner, hvor den danske producent ikke er hovedproducent opgøres FilmFyns støtteprocent på baggrund af den danske producents andel af det totale produktionsbudget. Tilbagebetaling af FilmFyns investering begynder, når den private investering er tilbagebetalt. Ved den private investering forstås producentens, co-producentens og andre investorers investering i filmen. Hvis producenten, co-producenten eller investor er en tv-station kan investeringen i en spillefilm ikke medregnes til den private investering. Hvis tv-stationens investering er i tv-fiktion kan investeringen medregnes til den private investering. Værdisætning af tv-stationens rettigheder ved investering i tv-fiktion aftales i de konkrete tilfælde og sættes i relation til produktionsbudgettet. Bidrag fra offentlige fonde, filminstitutter o.l. kan ikke indgå i den private investering. Størrelsen af den private investering opgøres på grundlag af det godkendte produktionsregnskab med tilhørende finansieringsplan. I tilfælde af forskellig tilbagebetalingstid mellem de private investorer, betragtes den private investering som tilbagebetalt, når der er tilbagebetalt en sum svarende til den private investering. Indtægter, som ifølge det godkendte produktionsregnskab er indgået i produktionens finansiering, herunder minimumsgarantier, presales mv. modregnes i filmens indtægter, inden der skal ske tilbagebetaling til FilmFyn. Indtægter omfattet af en minimumsgaranti medregnes i indtægtsopgørelsen fra det tidspunkt, hvor de indtægter, der vedrører minimumsgarantien, overstiger minimumsgarantien. FilmFyn respekterer normalt kutymemæssige aftaler om royalties samt tilbagebetaling til Nordisk Film og TV Fond, Eurimages etc. Tilbagebetalingen til FilmFyn i henhold til den godkendte tilbagebetalingsplan skal påbegyndes samtidig med modtagelsen af indtægtsopgørelsen, hvoraf det fremgår, at der skal ske tilbagebetaling. FilmFyn opretholder sin plads i tilbagebetalingsplanen indtil støttebeløbet er tilbagebetalt, eller 5 år fra biopremieren i DK regnet fra slutningen af det kvartal, hvor biopremieren i DK har fundet sted. Øvrige rettigheder - som anvendelse af PR-materiale og omtale af filmen - bevares og er uden tidsbegrænsning. I særlige tilfælde, hvor dette aftales på forhånd, kan FilmFyn kræve, at tilbagebetaling sker pro rata pari passu med tilbagebetaling af den private investering. FilmFyn A/S Budget- og revisionsinstruks gældende pr. 1. marts 2015 (ny overskrift 5/5 2015) Side 9 af 10

10 FilmFyn A/S Budget- og revisionsinstruks gældende pr. 1. marts 2015 (ny overskrift 5/5 2015) Side 10 af 10

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND DR Jura 01-03-2005 2005 OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR.

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere