Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 K E N D E L S E STB Byg A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Hedensted Kommune (advokat Peter Tærø Nielsen, Kolding) Den 19. april 2006 iværksatte Hedensted Kommune en begrænset licitation med prækvalifikation efter Tilbudsloven (lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) om udførelsen af tagrenovering af»østre Snede Skole«, som en hovedentreprise, der omfattende samtlige arbejder: Nedrivning, tømrerarbejde, blikkenslagerarbejde og tagdækningsarbejde. 5-7 virksomheder ville blive prækvalificeret pr. hovedentreprise. Tildelingskriteriet var fastsat til»laveste bud«. Indklagede annoncerede i Vejle Amts Folkeblad, Horsens Folkeblad og i Hedensted Avis den 19. og den 22. april I annoncen henvistes endvidere til indklagedes hjemmeside, hvor der kunne findes uddybende oplysninger. Hjemmesiden blev oprettet den 21. april Ved udløbet af fristen for anmodning om prækvalifikation den 27. april 2006 havde 8 virksomheder anmodet om prækvalifikation. To af disse virksomheder,»de Fem Facader«i Esbjerg og»jørn Strohschein«, Wacherow blev fravalgt. Licitationsbetingelserne blev udsendt den 22. maj 2006 til følgende prækvalificerede virksomheder: 1. STB BYG A/S, Jelling 2. Schytz & Østergaard A/S, Tørring 3. Vejle Børkop Tømrer & Tagdækning A/S, Børkop 4. Stenhøjgaard A/S, Løsning 5. Icopal Tagdækning Midt-Nord A/S, Århus 6. T. J. Tag ApS, Thorsø

2 Ved udløbet af fristen for afgivelse tilbud den 6. juni 2006 havde følgende virksomheder afgivet tilbud på hovedentreprisen med følgende tilbudssummer ekskl. moms: 1. STB Byg A/S kr. 2. Schytz & Østergaard A/S kr. 3. Vejle Børkop Tømrer & Tagdækning A/S kr. 4. Stenhøjgaard A/S kr. 2. De to førstnævnte virksomheder havde under»forbehold«anført»byg s standardforbehold«, mens Vejle Børkop Tømrer & Tagdækning A/S udover samme forbehold tog forbehold for»tidsplan«. Også Stenhøjgaard A/S tog forbehold for»tidsplan«, idet det anførtes»start tidspunkt og tidsplan skal diskuteres«. Den 7. juni 2006 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Vejle Børkop Tømrer og Tagdækning A/S, og kontrakt blev herefter indgået formentlig den 12. juni Indklagedes rådgiver sendte den 15. juni 2006 brev til tilbudsgiverne og oplyste,»vi skal samtidig meddele, at bygherren ikke agter at gøre brug af Deres tilbud, men har overdraget arbejdet til lavestbydende tilbudsgiver «Den 6. juli 2006 indgav klageren, STB Byg A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Hedensted Kommune. Klagen har været behandlet på et møde den 2. oktober Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at afvise tilbudet fra Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S, uagtet dette tilbud indeholdt et forbehold vedrørende den tidsplan, der var anført i licitationsbetingelserne, om»tidsforhold: Byggestart uge 25 og med afslutning uge 39«, idet tilbudet indeholdt følgende forbehold:»... tidsplan«.

3 Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at afvise tilbudet fra Stenhøjgaard A/S, uagtet dette tilbud indeholdt et forbehold vedrørende den tidsplan, der var anført i licitationsbetingelserne om»tidsforhold: Byggestart uge 25 og med afslutning uge 39«, idet tilbudet indeholdt følgende forbehold:»start tidspunkt og tidsplan skal diskuteres«. 3. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 2, stk. 3, ved at afvise klagerens tilbud med den begrundelse, at det på følgende punkter ikke opfyldte licitationsbetingelserne:»klageren havde ikke udfyldt alle poster i sit tilbud,«uagtet klagerens tilbud opfyldte licitationsbetingelserne også på disse punkter. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 14, stk. 1, ved ikke hurtigst muligt efter, at indklagede den 7. juni 2006 havde truffet beslutning om at indgå kontrakt med Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S at have underrettet de øvrige tilbudsgivere herom, idet de øvrige tilbudsgivere først blev underrettet ved skrivelse af 15. juni 2006, modtaget af klageren den 20. juni Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved ikke samtidig at underrette de øvrige tilbudsgivere om, at indklagede den 7. juni 2006 havde besluttet at indgå kontrakt med Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S, idet de øvrige tilbudsgivere blev underrettet ved skrivelse af 15. juni 2006, modtaget af klageren den 20. juni Påstand 6 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 14, stk. 3, ved ikke efter klagerens anmodning herom at have underrettet klageren om begrundelsen for ikke at tage klagerens tilbud i betragtning som konditionsmæssigt. Påstand 7 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 2, nr. 1, ved at have offentliggjort en licitationsbekendtgø-

4 relse i Hedensted Avis og andre aviser den 19. april 2006, med en frist på mindre end 15 arbejdsdage til at fremsende anmodning om prækvalifikation. 4. Påstand 8 Klagenævnet skal konstatere at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 2, nr. 2, ved i licitationsbekendtgørelsen ikke at anføre karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som virksomheder som ønsker at blive prækvalificeret, skal dokumentere, samt hvilke dokumenter virksomhederne i den forbindelse skal fremsende til indklagede. Påstand 9 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har tilsidesat Tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at have foretaget nogen udvælgelse af tilbudsgiverne på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier. Påstand 10 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har tilsidesat det EU-retlige effektivitetsprincip ved i tidsrummet mellem ordregivers beslutning om ordretildeling og kontraheringen af den udbudte kontrakt ikke at have givet tilbudsgiverne reel mulighed for at anmode Klagenævnet for Udbud om at tillægge en indbragt klage opsættende virkning i henhold til Klagenævnslovens 6, stk. 2. Påstand 11 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 7. juni 2006 om at indgå kontrakt med Vejle-Børkop Tømrer og Tagdækning A/S. Påstand 12 Klagenævnet skal pålægge indklagede til klageren at betale kr. med procesrente fra den 6. juli Påstand 13 (subsidiær i forhold til påstand 12) Klagenævnet skal pålægge indklagede til klageren at betale et beløb mindre end kr. med procesrente fra den 6. juli Med hensyn til påstand 7-10 har indklagede nedlagt påstand om afvisning, subsidiært at klagen ikke tages til følge. For det tilfælde, at afvisningspå-

5 standen vedrørende påstand 7-8 ikke tages til følge, har indklagede erkendt at have overtrådt Tilbudsloven, som angivet i påstanden. I øvrigt har indklagede nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Indklagede har påstået frifindelse for påstand Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 12-13, indtil Klagenævnet har taget stilling til påstand Sagens nærmere omstændigheder: Det fremgår af indklagedes hjemmeside, at byggetiden var beregnet til 3 ½ måned med start medio juni I licitationsbetingelserne anfører rådgiveren, at byggestart var fastsat til 19. juni 2006, og med afslutning den 29. september 2006, og endvidere, at»tilbud SKAL afgives på de tilsendte tilbudslister«. Den 29. maj 2006 sendte indklagedes rådgiver til de prækvalificerede entreprenører»spørgsmål/svar ved besigtigelsen «, hvoraf fremgår blandt andet»tilbudslister Nedrivning: Udskiftning Eternitgavle 4 stk. udfyldes ikke «I»Fællesbetingelserne for alle fag«, der er en del af udbudsbetingelserne oplyses, at»byggeriet skal udføres i perioden fra uge 24 i 2006 til uge 40 i 2006 i henhold til tidsplanen«, samt»tilbud afgives på tilbudslister. Alle poster skal være udfyldt for at tilbud er konditionsmæssigt«, og»bygherren forbeholder sig helt at udtrække enkelte tilbudsposter«,»arbejderne skal påbegyndes og gennemføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende tidsplan. På grundlag af udbudsmaterialets tidsplan udarbejder tilsynet og entreprenørerne i fællesskab en detaljeret tidsplan/arbejdsplan for byggeriet...«vedrørende entreprisens udførelse oplyses»entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan«, og at arbejdet skal påbegyndes og gennemføres i overensstemmelse med tidsplanen. Under»Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse«fremgår, at»udbudsmaterialet er vedlagt en orienterende tidsplan, der skal betragtes som en rammeplan.«

6 6. Klagerens tilbud er vedrørende nedrivningsarbejdet udfyldt således, at de enkelte poster er uudfyldte, men der en tegnet to sider af en trekant (eller en»væltet Tuborg«), således at kun den samlede sum vedrørende denne entreprise er oplyst.»arbejde: Nedrivning af tagplader, skotrender, udluftninger, Rygninger Nedtagning tagrender og nedløb (bygn. 1,2,3,4,6 kr/bygn7 kr Nedtagning af udhæng, sternkanter (bygn. 1 > kr/bygn7 kr kr. excl moms kr kr kr Nedtagning el-trasing [. /. UNDER ELARBEJDET] kr Nedtagning antenne kr Udskifter eternitgavle (4 stk) hovedfløj (tegn 106,107,108) [. /. BESIGTIGELSE ] kr Øvrige ydelser kr At overføre til side 1 kr «Af Vejle-Børkops Tømrer & Tagdækning A/S tilbud fremgår, at nedrivningsentreprisen var prissat til kr. ekskl. moms. Denne virksomhed har prissat hvert enkelt nedrivningsarbejde, dog er 2 arbejder prissat til 0 kr. Den 7. juni 2006 meddelte klageren indklagedes rådgiver, at de 2 laveste tilbud var ukonditionsmæssige, idet»et forbehold for tidsplanen juridisk betragtes som et grundlæggende forbehold, hvorfor disse tilbud skal kasseres«. I brevet blev det gjort gældende, at klageren, hvis tilbud var konditionsmæssigt, således tilbød arbejdet udført til den laveste pris. Indklagedes rådgiver meddelte den 7. juni 2006 indklagede, at»vejle- Børkop Tømrer & Tagdækning A/S afgav laveste bud og med forbehold for tidsplan. Ved drøftelser med Vejle Børkop Tømrer & Tagdækning A/S oplystes, at forbehold gælder en opstart straks. Vi anbefaler, at arbejdet overdrages Vejle Børkop Tømrer og Tagdækning A/S straks Vi anbefaler accept af beløbet og accept af entreprenør, så arbejdet kan opstartes

7 straks...«. Den 8. juni 2006 meddelte rådgiveren den»indstillede tilbudsgiver«, at indklagede havde»bedt ham, om opstart af byggearbejderne straks, dette blev meddelt hovedentreprenør den «. Der indkaldtes derfor til opstartsmøde den 12. juni 2006 med en dagsorden indeholdende blandt andet punktet»accept«. 7. I brev af 13. juni 2006 fremkom klagerens advokat med indsigelse imod licitationen. Advokaten gjorde gældende, at tilbudene fra henholdsvis Vejle- Børkop Tømrer & Tagdækning A/S og Stenhøjgaard A/S var ikke konditionsmæssige som følge af forbeholdet overfor den fastsatte tidsplan. Advokaten oplyste endvidere, at indklagedes rådgiver overfor klageren skulle have oplyst, at tilbudet fra klageren var ikke-konditionsmæssigt, hvilket advokaten ikke kunne anerkende. Advokaten gjorde tillige gældende, at han ville fremkomme med et erstatningskrav overfor indklagede, hvis ikke tilbudene fra Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S og Stenhøjgaard A/S samt et tredje blev afvist som ikke-konditionsmæssige. Den 16. juni 2006 sendte klagerens advokat til indklagede og dennes rådgiver en rykkerskrivelse vedrørende»kopi af tilbud fra den entreprenør, som kommunen ifølge det oplyste har indgået aftale med «Indklagedes rådgiver sendte til klagerens advokat samme dag»kopi af laveste bud fra LIC «. Den 20. juni 2006 meddelte klagerens advokat indklagede, at advokaten havde fået oplyst, at Vejle-Børkop Tømrer og Tagdækning A/S forbehold overfor tidsplanen skulle forstås som et forbehold for at iværksætte byggeriet på et tidligere tidspunkt end forudsat i tidsplanen. Advokaten bad indklagede dokumentere dette samt anmodede om at få oplyst, på hvilket tidspunkt dette forbehold blev præciseret for indklagede. Klagerens advokat bad samme dag indklagede om at sætte byggeriet i bero, indtil det var afgjort, om tilbudet fra Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S var konditionsmæssigt. Den 23. juni 2006 svarede indklagede advokaten, at Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S allerede kl på licitationsdagen telefonisk meddelte indklagedes rådgiver,»at de gerne ville opstarte arbejdet omgående«. Der var ingen grund til at kapitalisere dette»forbehold«, da kommunen jo på ingen måde blev stillet ringere... For øvrigt har Steen Sørensen også telefo-

8 nisk overfor redegjort for, hvorfor firmaets eget tilbud ikke var konditionsmæssigt «8. Der er afgivet forklaring af klagerens direktør, Jan Olesen, og af indklagedes bygningsinspektør, Jørn Rasmussen. Indklagedes rådgiver, ingeniør Steen Sørensen er forud for sagens behandling i Klagenævnet afgået ved døden. Forklaringer: Jan Olesen, har forklaret, at han har været med til at udfærdige klagerens tilbud, og han var til stede, da de forskellige tilbud blev åbnet og læst op.»tommy«fra Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S spurgte ham, om hans selskab havde tid til at udføre arbejdet før sommerferien, idet Vejle- Børkop Tømrer & Tagdækning A/S ikke kunne gå i gang før efter sommerferien, hvorfor de havde taget et forbehold for tiden. Stenhøjgaards repræsentant sagde også, at de havde taget forbehold for tiden. Indklagedes rådgiver åbnede tilbudene, der blev læst op med de forbehold, de indeholdt. Rådgiveren sagde efterfølgende, at man godt måtte tage forbehold overfor tidsplanen. Dagen efter ringede han til Jørn Rasmussen, der sagde, at han havde talt med indklagedes rådgiver, der havde oplyst, at han ville kapitalisere tidsforbeholdet. Efter samtalen med Jørn Rasmussen skrev han brevet af 7. juni 2006, hvori han gjorde gældende, at de 2 prismæssigt laveste tilbud var ukonditionsmæssige, idet forbeholdet for tidsplanen måtte betragtes som et grundlæggende forbehold. Han gjorde endvidere gældende, at klagerens tilbud var konditionsmæssigt, og at hans selskab havde tilbudt laveste pris. Herefter henvendte han sig til advokat, vistnok den 9. juni Han var ikke klar over, hvorfor man anså klagerens tilbud som værende ukonditionsmæssigt. Klagerens tilbud vedrørende nedrivning er udfyldt af en byggeleder. Man besluttede sig for at tage det hele»under et«. Bygning 5 var ikke omfattet af entreprisen, og man vidste ikke, hvad»øvrige ydelser«stod for, og han mener ikke, at det er muligt at opsplitte den samlede nedrivningsentreprise, idet man ikke kan opdele f.eks. nedtagning af tagrender og øvrige nedrivninger. Skulle der have været foretaget opdeling, burde man have gjort det ved at opdele tilbudet for hver enkelt bygning. Han modtog først den 20. juni 2006 indklagedes rådgivers brev af 15. juni 2006, om at indklagede ikke ville gøre brug af klagerens tilbud.

9 Jørn Rasmussen har forklaret blandt andet, at den person i kommunen, der havde ansvar for området vedrørende ombygning af skolen, blev syg. Man besluttede derfor at antage ingeniør Steen Sørensen som rådgiver, idet man havde stor tillid til ham fra tidligere arbejder. Han overholdt tid og pris i de byggerier, han stod for. Ombygningen af Øster Snede Skole var en lille opgave. Af høflighedsgrunde var han med, da tilbudene blev åbnet. Han husker, at der var en ordveksling mellem Jan Olesen og Steen Sørensen vedrørende tidsplanen. Han tillagde det ikke betydning. Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S er næsten færdig med entreprisen. Han havde ikke nogen drøftelser med Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S vedrørende tidsplanen, men han sagde til Steen Sørensen, at kommunen ikke ville betale for vinterforanstaltninger. Steen Sørensen meddelte ham, at det var det modsatte, Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S havde taget forbehold for. Steen Sørensen dikterede brevet, som han sendte den 23. juni 2006, hvor han meddelte klagerens advokat, at forbeholdet ikke blev kapitaliseret, idet forbeholdet på ingen måde stillede kommunen ringere. Han mener, at beslutningen om at give arbejdet til Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S blev truffet et par dage efter licitationen. Et par dage efter, at kommunen havde fået klagerens brev af 13. juni 2006 blev han kontaktet af klagerens advokat, og han meddelte advokaten, at forbeholdet gik på, at Vejle- Børkop Tømrer & Tagdækning A/S ville i gang med arbejdet med det samme. Steen Sørensen var sikker på, at forbeholdet ikke skulle kapitaliseres. Han blev dog forskrækket over advokatens henvendelse. Han mener, at Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S gik i gang med arbejdet den 12. juni Når det i»fællesbetingelser for alle fag«anføres, at alle poster skulle være udfyldt, for at tilbudet var konditionsmæssigt, var det ud fra et ønske om, at kommunen kunne prioritere, hvad de ville have lavet. Når det hele var udfyldt, kunne enkelte dele pilles ud, hvis f.eks. kommunens pedeller kunne udføre en del af nedrivningsarbejdet. Han ved ikke, hvad der menes med tilbudslistens opstilling vedrørende nedrivning under»øvrige ydelser.«steen Sørensen meddelte ham, at den billigste tilbudsgiver havde udfyldt alle poster under nedrivningsentreprisen. Politikerne ville gerne have en passende geografisk spredning mellem de selskaber, der afgav tilbud. Klageren er delvis hjemmehørende i kommunen. Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S er hjemmehørende udenfor kommunen. Stenhøjgaard er beliggende i Hedensted og resten af tilbudsgiverne er beliggende udenfor kommunen. Klageren har tidligere udført store opgaver for indklagede. Som følge af Steen Sørensens dødsfald er indklagede ikke i besiddelse af alle byggesagens dokumenter. 9.

10 10. Parternes anbringender Ad afvisningspåstanden ad påstand 7-10 Klageren har i anledning af indklagedes afvisningspåstand gjort gældende, at klageren som tilbudsgiver efter lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud 4, stk. 1, nr. 1, har en retlig interesse i at kunne indgive klagen, og derfor er berettiget til at klage til Klagenævnet for Udbud. Dette gælder uanset indklagedes argumentation om det modsatte. Indklagede har vedrørende afvisningspåstandene gjort gældende, at klageren ikke i forbindelse med tilbudsgivningen har haft interesse eller behov for at anvende alternative fabrikater, at specifikationen i beskrivelsen er uden betydning, og endelig at klageren faktisk blev prækvalificeret. Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at indklagede udbød arbejdet med en fastsat tidsfrist for dettes påbegyndelse og afslutning. Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S tog forbehold formuleret som et forbehold overfor tidsplanen. Dette forbehold bevirker, at tilbudet burde have været afvist. Indklagede har gjort gældende, at indklagede var berettiget til at undersøge, hvad ordet»tidsplan«i Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S tilbud betød, og da det var et forbehold for opstart straks, var der ikke noget økonomisk indhold i forbeholdet. Tilbudet var derfor konditionsmæssigt, og indklagede var berettiget til at antage tilbudet som det laveste bud. Ad påstand 2 Klageren har vedrørende denne påstand gjorde de samme anbringender gældende som ad påstand 1, idet Stenhøjgaards tilbud indeholdt forbehold for tidsplanen, og derfor burde tilbudet have været afvist. Hvis de to tilbud var blevet afvist, ville klagerens tilbud have været det laveste bud. Indklagede har gjort gældende, at det ikke er relevant at tage stilling til klagerens påstand, idet den entreprenør, der afgav de laveste bud, blev tildelt entreprisen.

11 11. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at det ikke var muligt at afgive tilbud på nedrivning af enkelte dele af hver bygning, der var omfattet af entreprisen. Man kan ikke opdele som enkeltarbejder nedtagning af tagrender og nedløb, nedtagning af el-trasig, af antenne og lignende, hvilket også fremgår af Vejle- Børkop Tømrer & Tagdækning A/S tilbud, hvor flere af disse arbejder er prissat til 0 kr. Indklagede har gjort gældende, at klagerens tilbud var ikke konditionsmæssigt, idet klageren angav en samlet pris på nedrivningsarbejdet. Ifølge licitationsbetingelserne var det tydeligt angivet, at der var krav om opdeling af tilbudet for så vidt angik nedrivningsdelen. Indklagede har begrundet kravet med ønsket om at kunne vurdere, om det ville kunne betale sig at lade egne folk pedeller udføre hele eller en del af nedrivningsarbejdet. Der forelå således en saglig grund bag det stillede krav. Indklagede var derfor berettiget til at afvise klagers tilbud om ukonditionsmæssigt. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S den 7. juni 2006 fik tildelt entreprisen, og at klageren først den 20. juni modtog indklagedes brev dateret den 15. juni Indklagede har derfor handlet i strid med Tilbudslovens 14, stk. 1. Indklagede har gjort gældende, at det fremgår af klagerens brev af 7. juni til indklagedes rådgiver, at klageren på dette tidspunkt måtte have haft en vis tro på, at klageren ikke fik opgaven, idet klageren da vidste, at andre tilbudsgivere havde afgivet tilbud, der var lavere end klagerens tilbud. Ad påstand 5 Klageren har gjort gældende, at indklagede allerede den 7. juni 2006 indgik aftale med Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S, og at indklagede først den 15. juni 2006 sendte meddelelse til de øvrige tilbudsgivere om den indgåede aftale, hvilket er i strid med ligebehandlingsprincippet.

12 Indklagede har vedrørende denne påstand anvendt samme anbringender som vedrørende påstand Ad påstand 6 Klageren har gjort gældende, at indklagede først efter sagens indbringelse for Klagenævnet er fremkommet med en begrundelse for at indklagede forkastede klagerens tilbud. Indklagede har gjort gældende, at det fremgår af klagerens brev af 13. juni 2006 til indklagede, at indklagedes rådgiver havde oplyst klageren om, at klagerens tilbud var ukonditionsmæssigt. Ad påstand 7 Klageren har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 2, nr. 1, ved at have offentliggjort licitationsbekendtgørelsen den 19. april 2006 og på indklagedes hjemmeside den 21. april 2006 med en frist på mindre end 15 arbejdsdage til at fremsende anmodning om prækvalifikation, idet fristen var den 27. april 2006, hvilket svarer til 6 arbejdsdage. Indklagede har gjort gældende, at denne påstand vedrører prækvalifikationen, og at klageren blev prækvalificeret. Indklagede har erkendt, at bestemmelsen formelt er overtrådt, men det har ikke haft nogen betydning for klageren. Ad påstand 8 Klageren har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 2, nr. 2, ved ikke i licitationsbekendtgørelsen at angive karakteren af de oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen, som skulle dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret samt dokumentationen herfor. Indklagede har vedrørende denne påstand anvendt samme anbringender som vedrørende påstand 7.

13 13. Ad påstand 9 Klageren har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at have foretaget nogen udvælgelse af tilbudsgiverne på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier. Indklagede var efter bestemmelsens ordlyd forpligtet til at efterprøve tilbudsgivernes kvalifikationer. Indklagede har gjort gældende, at klagerens påstand er udokumenteret. Ad påstand 10 Klageren har gjort gældende, at indklagede ved den 26. juni 2006 at have meddelt Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning, at virksomheden var indstillet til at udføre byggeriet og ved den 10. juli 2006 at have fremsendt acceptskrivelse til Vejle-Børkop Tømrer og Tagdækning A/S og ved ikke at sætte licitationsproceduren i bero, tilsidesatte det EU-retlige effektivitetsprincip, idet tilbudsgiverne ikke havde reel mulighed for at anmode Klagenævnet for Udbud om at tillægge en indbragt klage opsættende virkning i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 2. Indklagede har bestridt, at klageren ikke har kunnet klage til Klagenævnet med anmodning om opsættende virkning. Det fremgår af korrespondancen mellem klageren og indklagede, henholdsvis dennes rådgiver, at klageren straks efter licitationen var bekendt med, at man ikke fik entreprisen, hvorfor klageren kunne have indgivet klage med anmodning om opsættende virkning til Klagenævnet. Ad påstand 11 Klageren har gjort gældende, at indklagede var uberettiget til at tildele den udbudte kontrakt til Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S, uagtet at denne tilbudsgiver havde afgivet tilbud med forbehold over for ufravigelige udbudsbetingelser, og fordi indklagede i strid med Tilbudsindhentningslovens 2, stk. 3, undlod at foretage en vurdering af tilbudsgivernes kvalifikationer under den begrænsede licitation med prækvalifikation i henhold til 6, stk. 2, på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og derfor var uberettiget til at opfordre tilbudsgiverne til at afgive tilbud.

14 14. Indklagede har fastholdt, at indklagede berettiget har tildelt den udbudte kontrakt til Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S. Indklagede har ikke handlet i strid med det EU-retlige ligebehandlingsprincip eller tilbudsgivningslovens 2, stk. 3, og der henvises i den forbindelse til indklagedes anbringender til påstand 1. Indklagede har endvidere foretaget en vurdering af tilbudsgivernes kvalifikationer prækvalifikationen forud for den begrænsede licitation med prækvalifikation og dermed har handlet i overensstemmelse med tilbudsgivningslovens 2, stk. 3, jf. 6, stk. 2. Der er således intet grundlag for, at Klagenævnet for Udbud skal annullere indklagedes beslutning om tildeling af kontrakten til Vejle-Børkop Tømrer og Tagdækning A/S, heller ikke selv om nævnet måtte finde, at proceduren har været behæftet med formelle fejl af mindre betydning. Ad påstand Disse påstande er udsat til eventuel senere påkendelse. Klagenævnet udtaler: Ad afvisningspåstanden ad påstand 7-10 Da klageren har retlig interesse i at få behandlet sin klage for så vidt angår de pågældende påstande, tager Klagenævnet ikke indklagedes påstand til følge. Ad påstand 1 Det lægges til grund, at licitationsbetingelserne indeholdt en fastsættelse af byggeriets tidsmæssige udstrækning. Et forbehold vedrørende tidsplanen findes herefter, uanset om forbeholdet gik på en tidligere eller senere gennemførelse af byggeriet, at udgøre et forbehold vedrørende et grundlæggende element i licitationsbetingelserne, således at indklagede var forpligtet til ikke at tage tilbudet i betragtning. Klagenævnet tager derfor denne påstand til følge.

15 15. Ad påstand 2 Af de grunde, der er anført vedrørende påstand 1, var indklagede forpligtet til ikke at tage dette tilbud i betragtning. Klagenævnet tager derfor denne påstand til følge. Ad påstand 3 Af licitationsbetingelserne fremgår det, at tilbudsgiverne skulle udfylde alle poster på de udsendte lister. Klageren har vedrørende nedrivningsarbejdet undladt at udfylde de enkelte poster og har efter at have markeret med en»væltet Tuborg«anført den samlede sum for dette arbejde. Klageren findes herved at løbe en risiko for, at indklagede ikke tog tilbudet i betragtning, idet det var ukonditionsmæssigt. Indklagede findes at have haft ret til ikke at tage klagerens tilbud i betragtning, hvorved bemærkes, at indklagede som følge af den manglende udfyldelse blev afskåret fra at lade egne ansatte udføre en del af arbejdet. Klagenævnet tager derfor ikke denne påstand til følge. Ad påstand 4 Klagenævnet konstaterer, at indklagede den 7. juni 2006 traf beslutning om, at indgå kontrakt med Vejle Børkop Tømrer & Tagdækning A/S, og at indklagede først gav klageren underretning herom ved brev dateret den 15. juni Indklagede har derfor handlet i strid med Tilbudslovens 14, stk. 1, og det er uden betydning, om klageren modtog indklagedes brev af 15. juni 2006 straks eller senere. Klagenævnet tager derfor denne påstand til følge. Ad påstand 5 Klagenævnet finder ikke anledning til at tage stilling til denne påstand. Ad påstand 6 Idet det ikke er godtgjort, at klageren efter at have anmodet om begrundelsen for ikke at tage klagerens tilbud i betragtning modtog anden oplysning fra indklagede, end at klagerens tilbud var ikke-konditionsmæssigt, findes indklagede ikke at have opfyldt begrundelsespligten i Tilbudslovens 14, stk. 3, og Klagenævnet tager derfor denne påstand til følge.

16 16. Ad påstand 7 Klagenævnet konstaterer, at indklagede offentliggjorde licitationsbekendtgørelsen med en frist på mindre en 15 arbejdsdage, hvorfor indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 2, nr. 1. Klagenævnet tager derfor denne påstand til følge. Ad påstand 8 Klagenævnet konstaterer, at indklagede i licitationsbekendtgørelsen ikke anførte karakteren af de oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen, som virksomheder, som ønskede at blive prækvalificeret skulle dokumentere, samt hvilke dokumenter virksomhederne i den forbindelse skulle fremsende til indklagede, hvorfor indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 2, nr. 2. Klagenævnet tager derfor denne påstand til følge. Ad påstand 9 Idet det ikke findes godtgjort, at indklagede udvalgte tilbudsgiverne på grundlag af objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier, samt at der ikke fandt forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne, har indklagede handlet i strid med kriterierne fastsat i Tilbudslovens 2, stk. 3. Klagenævnet tager derfor denne påstand til følge. Ad påstand 10 Idet bemærkes, at det som påstanden sigter til, er dækket af Klagenævnets afgørelse vedrørende påstand 4, finder Klagenævnet ikke anledning til at tage stilling til denne påstand. Klagenævnet tager derfor ikke påstanden til følge. Ad påstand 11 Allerede fordi indklagede var berettiget til at undlade at tage klagerens tilbud i betragtning, finder Klagenævnet ikke tilstrækkelig anledning til annullere tildelingsbeslutningen. Klagenævnet tager derfor ikke denne påstand til følge.

17 17. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at afvise tilbudet fra Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S, uagtet dette tilbud indeholdt et forbehold vedrørende den tidsplan, der var anført i licitationsbetingelserne, om»tidsforhold: Byggestart uge 25 og med afslutning uge 39«, idet tilbudet indeholdt følgende forbehold:»... tidsplan«. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at afvise tilbudet fra Stenhøjgaard A/S, uagtet dette tilbud indeholdt et forbehold vedrørende den tidsplan, der var anført i licitationsbetingelserne om»tidsforhold: Byggestart uge 25 og med afslutning uge 39«, idet tilbudet indeholdt følgende forbehold:»start tidspunkt og tidsplan skal diskuteres«. Ad påstand 4 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 14, stk. 1, ved ikke hurtigst muligt efter, at indklagede den 7. juni 2006 havde truffet beslutning om at indgå kontrakt med Vejle-Børkop Tømrer & Tagdækning A/S at have underrettet de øvrige tilbudsgivere herom, idet de øvrige tilbudsgivere først blev underrettet ved skrivelse af 15. juni 2006, modtaget af klageren den 20. juni Ad påstand 6 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 14, stk. 3, ved ikke efter klagerens anmodning herom at have underrettet klageren om begrundelsen for ikke at tage klagerens tilbud i betragtning som konditionsmæssigt. Ad påstand 7 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 2, nr. 1, ved at have offentliggjort en licitationsbekendtgørelse i Hedensted Avis og andre aviser den 19. april 2006, med en frist på mindre end 15 arbejdsdage til at fremsende anmodning om prækvalifikation. Ad påstand 8 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 2, nr. 2, ved i licitationsbekendtgørelsen ikke at anføre karakteren af de oplysninger vedrø-

18 18. rende økonomisk og teknisk formåen, som virksomheder som ønsker at blive prækvalificeret, skal dokumentere, samt hvilke dokumenter virksomhederne i den forbindelse skal fremsende til indklagede. Ad påstand 9 Indklagede har tilsidesat Tilbudslovens 2, stk. 3, ved ikke at have foretaget nogen udvælgelse af tilbudsgiverne på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier. Klagenævnet finder ikke anledning til at tage stilling til påstand 5. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 3, 10 og 11. Indklagede, Hedensted Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, STB Byg A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales. Niels Feilberg Jørgensen Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020048 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 K E N D E L S E VKAREN ApS (advokat Niels Eriksen, Odense) mod Odense Kommune (advokat Majse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 K E N D E L S E Entreprenør Erling Jensen A/S (advokat Anders Jessen Schmidt, Skive) mod Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019734 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 K E N D E L S E Einar J. Jensen A/S (advokat Morten Jensen, Nykøbing F.) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-200.050 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 K E N D E L S E Brdr. Thybo A/S (advokat Niels Kaiser, Åbyhøj) mod Arbejdernes Andelsboligforening

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 K E N D E L S E LK Gruppen A/S (advokat Per Dalskov, København) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185-012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J. J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Carsten Pedersen, København) mod Rødovre almennyttige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024479 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 18. august 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Kolding Kommune (Advokatfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 K E N D E L S E Rebo A/S (advokat Anders Lindquist, København) mod A/B Damparken (advokat Eske Hald,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003 K E N D E L S E Papir Kompagniet Ole Holst ApS (advokat Erling Christensen, Fredericia) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 K E N D E L S E Dansk Halbyggeri A/S (advokat Niels Heldgaard, København) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 K E N D E L S E Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS (advokat Trine Bøgelund- Kjær

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018396 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Jørgen Egholm) 24. juli 2009 K E N D E L S E Lyreco Danmark A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Varde Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr. 2009-0020087 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 12. januar 2010 K E N D E L S E Børge Jakobsen & Søn A/S (advokat Martin Rømer, Ringsted) mod Sorø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002 K E N D E L S E JN-Entreprise ApS (selv) mod Boligforeningen Lolland (advokat Louis Beck Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022370 (Søren Holm Seerup, Suzanne Helsteen, Thomas Grønkær) 25. november 2011 K E N D E L S E Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-228.552 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Helle B. Larsen) 12. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-228.552 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Helle B. Larsen) 12. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-228.552 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Helle B. Larsen) 12. august 2003 K E N D E L S E Skanska Danmark A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod Vejle Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004

Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 Klagenævnet for Udbud 03-226.271 H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Trine H. Garde 20. februar 2004 K E N D E L S E Miri Stål A/S (advokat K. Dalsgaard Hansen, Brovst) mod Esbjerg Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere