Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September Region Midtjylland. Skottenborg Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg"

Transkript

1 Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg Viborg

2 Praksisplan for almen praksis 1. Indledning Resume af målsætninger og anbefalinger vedrørende lægedækning Praksisplanudvalgets forståelse af lægedækning Målsætninger og anbefalinger for 1. del af praksisplanen Kontinuitet og nærhed i lægebetjeningen Attraktive forhold for nedsættelse i almen praksis over hele regionen Nyttiggørelse af almen medicinske speciallægekompetencer igennem nedsættelse eller ansættelse i almen praksis Lægedækning af borgere, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km fra egen læge Lovgrundlag Forankring af praksisplanarbejdet i Praksisplanudvalget Milepæle i arbejdet med 1. del af praksisplanen Indholdsmæssige perspektiver for 2. del af praksisplanen...18 BILAG TABELLER OG FIGURER...20 BILAG LÆGEDÆKNINGSVURDERING KOMMUNESPECIFIKKE BESKRIVELSER AF LÆGEDÆKNING

3 1. Indledning Det nære sundhedsvæsen skal løse de sundhedsopgaver, som ud fra et kvalitetsmæssigt og økonomisk hensyn, bedst løses tæt på borgeren og i samarbejde med borgeren med andre ord; på borgerens præmisser. Med praksisplanen for almen praksis er fokus rettet mod de praktiserende lægers rolle, som i samarbejde med kommunerne og hospitalerne leverer sundhedsydelser og løser sundhedsopgaver til gavn for borgerne i det nære sundhedsvæsen. Praksisplanen skal fastlægge, hvordan almen praksis virke bidrager til den optimale behandling og sammenhæng for borgerne både i det nære tværsektorielle sundhedsvæsen og mellem det nære sundhedsvæsen og det specialiserede hospitalsvæsen. Det skal ske med baggrund i den rolle, som den praktiserende læge har for den enkelte borger, nemlig som den sundhedsperson, som borgeren henvender sig til ved sygdom eller med symptomer og ængstelse for sygdom. Den praktiserende læge håndterer langt hovedparten af de sygdomsproblemer, som borgerne henvender sig med. Hvor der er behov for specialkompetencer visiteres til andre dele af sundhedsvæsenet, til den øvrige praksissektor samt henvises til kommunale tilbud. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, og beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen og den kapacitetsplanlægning, som er forudsætningen herfor. Udarbejdelse af praksisplanen foregår fremadrettet i regi af Praksisplanudvalget. Nærværende plan udgør 1. del af den samlede praksisplan for almen praksis i Region Midtjylland, og har sit hovedfokus på lægedækning. 3

4 2. Resume af målsætninger og anbefalinger vedrørende lægedækning Kontinuitet og nærhed i lægebetjeningen Det er et mål for Praksisplanudvalget, at alle borgere i Region Midtjylland kan tilmeldes en praksis i nærhed af deres bopæl, som lægebetjenes kontinuerligt af speciallæger i almen medicin at både nærhed og kontinuitet opnås i lægedækningen, men hvor begge hensyn ikke kan imødekommes samtidig, prioriteres kontinuitet højere end nærhed til bopæl Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at der i regi af Praksisplanudvalget foretages en årlig vurdering (i 4. kvartal) af, om der er områder i regionen, der er lægedækningstruede at der sikres besættelse af ydernumre, som ikke videresælges mellem praktiserende læger, ved at tage de redskaber i anvendelse, som følger af sundhedsloven og overenskomsten: o Lægedækning ved fordeling af patienter til praktiserende læger i området o Lægedækning ved etablering af satellitpraksis o Lægedækning ved salg af ydernumre, også til læger som allerede ejer ydernumre (max. 6) o Lægedækning ved udbud til private aktører o Lægedækning ved midlertidig etablering af regionsklinik Attraktive forhold for nedsættelse i almen praksis over hele regionen Det er et mål for Praksisplanudvalget, at der er adgang til praktiserende læge for alle borgere i regionen igennem en hensigtsmæssig fordeling af kapaciteten og ved at der skabes vilkår for de alment praktiserende læger, som gør det attraktivt at nedsætte sig over hele regionen Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at der løbende orienteres om rekrutteringssituationen i regionen på Praksisplanudvalgets møder at tidsbegrænsede tilladelser til delepraksis og nedsat normtal (ved nynedsættelse) anvendes med henblik på rekruttering til lægedækningstruede områder 4

5 at aftale om generationsskifte i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser anvendes med henblik på rekruttering til lægedækningstruede områder at der som rekrutteringstiltag i de lægedækningstruede områder kan ydes økonomisk støtte i form af: o tilskud til dækning af flytteomkostninger o tilskud til dækning af udgifter til løst inventar o midlertidigt omstillingstilskud til personale o garanti for afhænding af inventar, møblement og udstyr ved ophør o hjælp til salg af praksis o aftale om ydernummer på licens at tutorpraksisfordelingen tilpasses under hensyntagen til behovet for at sikre tilknytning og kendskab til de områder i regionen, som potentielt er lægedækningstruede at de regionale forskelle af demografisk og sociogeografisk karakter inddrages i arbejdet med 2. del af praksisplanen at løsninger med øget anvendelse af honoreringsdifferentiering på baggrund af de demografiske og sociogeografiske forskelle adresseres centralt i forhold til en langsigtet sikring af lægedækning Nyttiggørelse af almen medicinske speciallægekompetencer igennem nedsættelse eller ansættelse i almen praksis Det er et mål for Praksisplanudvalget: at der er adgang til praktiserende læge for alle borgere i regionen ved at speciallæger i almen medicin nedsætter sig som praktiserende læger eller får ansættelse i praksis Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at tildeling af vagtlægeydernummer fortsat begrænses, således at reglerne for vagtlægekørsel understøtter incitamentet hos speciallæger i almen medicin til at nedsætte sig i almen praksis eller til at få ansættelse i almen praksis 5

6 Lægedækning af borgere, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km fra egen læge Det er et mål for Praksisplanudvalget, at lægedækningen også omfatter de borgere i regionen, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km. fra egen læge, fordi de er omfattet af et kommunalt tilbud Praksisplanudvalget viderefører, som en del af arbejdet med 2. del af praksisplanen, drøftelserne om de følgende to modeller med henblik på udmøntning af ovenstående målsætning i konkrete indsatser: 1. Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler kommunale og regionale repræsentanter i Praksisplanudvalget: at lægedækningen af borgere med ophold mere end 15 km. væk fra almen praksis baserer sig på følgende principper: o at egen læge er primær kontaktperson ved behov for sygebesøg o at stedlig læge har sygebesøgsforpligtelsen og at det i de konkrete tilfælde sker efter aftale med egen læge at de kommunale akutpladser er bemandet på et niveau svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger at den endelige aftale om lægedækning ved sygebesøg udmøntes som en del af den underliggende aftale til praksisplanen 2. PLO-Midtjyllands repræsentanter i Praksisplanudvalget er ikke enige i, at den konkrete indsats beskrevet ovenfor er tilstrækkelig til at indfri målsætningen, og anbefaler en fleksibel model, som baserer sig på følgende principper: at følgende læge(r) påtager sig ansvaret for patientens alment medicinske behandling for tilmeldte patienter mere end 15 km fra lægens praksis: o A: Egen læge. OG/ELLER o B: Stedlig læge. OG/ELLER o C: Kommunen ansætter en speciallæge i almen medicin, om muligt en alment praktiserende læge fra lokalområdet. at de kommunale akutpladser er bemandet på et niveau svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger at den endelige aftale om lægedækning ved sygebesøg udmøntes som en del af den underliggende aftale til praksisplanen 6

7 3. Praksisplanudvalgets forståelse af lægedækning Lægedækning forstås i overenskomstmæssig sammenhæng som sikringen af, at antallet af læger i regionen er tilstrækkeligt til, at alle regionens gruppe 1 sikrede borgere kan tilmeldes en alment praktiserende læge inden for 15 km. Det afdækkes gennem en årlig høring blandt de praktiserende læger. Praksisplanudvalget anlægger i praksisplanen en bredere forståelse af begrebet lægedækning end den overenskomstmæssige forståelse. Praksisplanudvalget ønsker, at lægedækning også omfatter borgere, der opholder sig midlertidigt mere end 15 km fra egen læges praksis, hvilket vil være tilfældet, når borgere opholder sig på kommunale akutpladser/midlertidige pladser. Praksisplanudvalget lægger denne forståelse til grund for de målsætninger og anbefalinger for praksisplanen, som skal bidrage til at sikre lægedækningen i Region Midtjylland i planperioden fra

8 4. Målsætninger og anbefalinger for 1. del af praksisplanen I det følgende udfoldes de mere specifikke målsætninger, som endelig under hvert punkt omsættes til indsatser i form af Praksisplanudvalgets konkrete anbefalinger Kontinuitet og nærhed i lægebetjeningen Det er et mål for Praksisplanudvalget, at alle borgere i Region Midtjylland kan tilmeldes en praksis i nærhed af deres bopæl, som lægebetjenes kontinuerligt af speciallæger i almen medicin at både nærhed og kontinuitet opnås i lægedækningen, men hvor begge hensyn ikke kan imødekommes samtidig, prioriteres kontinuitet højere end nærhed til bopæl Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at der i regi af Praksisplanudvalget foretages en årlig vurdering (i 4. kvartal) af, om der er områder i regionen, der er lægedækningstruede at der sikres besættelse af ydernumre, som ikke videresælges mellem praktiserende læger, ved at tage de redskaber i anvendelse, som følger af sundhedsloven og overenskomsten: o Lægedækning ved fordeling af patienter til praktiserende læger i området o Lægedækning ved etablering af satellitpraksis o Lægedækning ved salg af ydernumre, også til læger som allerede ejer op til ydernumre (max. 6) o Lægedækning ved udbud til private aktører o Lægedækning ved midlertidig etablering af regionsklinik Baggrund for målsætning og anbefaling Når en praktiserende læge vælger at ophøre med at drive praksis, kan ydernummeret sælges til en speciallæge i almen medicin (jf. overenskomstens 17, stk.5), hvorved praksis videreføres. Hvor et ydernummer ikke umiddelbart kan afsættes og står ledigt igennem længere tid på trods af salgsbestræbelser, kan et område blive lægedækningstruet, hvis der samtidig ikke findes ekstra kapacitet hos andre praksis inden for rimelig geografisk afstand. Lægedækningstruede områder søges identificeret på forhånd. Hvert år i 4. kvartal, i forlængelse af den årlige lægedækningshøring, vil Praksisplanudvalget således drøfte lægedækningssituationen i regionen, og eventuelt på denne baggrund fastlægge aktuelle eller kommende lægedækningstruede områder. De udpegede områder vil fremgå af bilag 2 til praksisplanen og ændres altså årligt. For at sikre lægedækningen i en situation, hvor det ikke har været muligt med videresalg internt mellem læger, skal de redskaber, som er fastlagt i såvel overenskomsten og i Sundhedsloven, anvendes. I anvendelsen af disse redskaber skal der tages hensyn til, at almen praksis er en del af det nære sundhedsvæsen, hvor sundhedsopgaven skal løses lokalt og tæt på borgerne. Derfor er 8

9 nærhed og dermed den geografiske lokalisering af praksis væsentlig, så længe det ikke har negativ betydning for kvaliteten. Dette gælder i særdeleshed for de borgere, som har et højt forbrug af praksisydelser, hvilket typisk har sammenhæng med alder. Antallet af henvendelser og besøg i almen praksis er højst i den ældste del af befolkningen, hvor sygdomsforekomsten også er hyppigst (Kilde: Danmarks Statistik). Især for ældre mennesker, som samtidig har nedsat mobilitet, har det betydning, hvor lang afstanden er til den praktiserende læge. I anvendelsen af disse redskaber skal der også tages hensyn til, at den praktiserende læges rolle som koordinator og tovholder især er vigtig for patienter, som udredes på baggrund af mistanke om alvorlig sygdom eller for patienter med kronisk sygdom. På disse tidspunkter er det afgørende for patienterne, at der er en kontinuerlig lægebetjening, hvor læger er fast tilknyttet praksis i et længerevarende forløb, og hvor den konkrete patient således har mulighed for at se den/de samme praktiserende læger. Det er Praksisplanudvalgets opfattelse, at såvel nærhed som kontinuitet i lægebetjeningen er væsentlige hensyn ved tilrettelæggelsen af lægedækningen. Begge hensyn skal således søges indfriet i anvendelsen af redskaber med det formål at sikre lægedækning, når videresalg af ydernumre mellem læger ikke er muligt. Kontinuitet og nærhed er begge forhold, som har betydning for de grupper af befolkningen, som har en høj besøgsfrekvens i almen praksis. Hensynet til både nærhed og kontinuitet på en gang kan f.eks. indfries ved etablering af satellitpraksis som redskab til at sikre lægedækning frem for fordeling af patienter til nærmeste praktiserende læge. Praksisplanudvalget konstaterer dog samtidig, at der vil være tilfælde, hvor begge hensyn ikke kan imødekommes på samme tid. Som redskab til at løse lægedækningsudfordringerne har vikardækning af almen praksis f.eks. været anvendt. Vikardækning sikrer lægebetjeningen på de geografiske lokaliteter, hvor almen praksis er placeret og imødekommer dermed hensynet til nærhed. Vikardækningen betyder dog samtidig, at der ikke er nogen fast læge, som er dedikeret til praksis og det lokale område samt den patientpopulation, som er tilmeldt praksis. Ligeledes kan samling af ledige ydernumre i større enheder være et af flere elementer til at sikre rekruttering, idet de yngre læger ofte lægger vægt på mulighederne for kollegial sparring, som ikke på samme vis opnås i enkeltmandspraksis. Sådanne tiltag vil ligeledes gå på kompromis med nærheden i placering af praksis med henblik på at opnå en kontinuerlig lægedækning. Hvis det ikke i den konkrete situation er muligt at opnå både nærhed og kontinuerlig adgang til praktiserende læge, er det Praksisplanudvalgets opfattelse, at en kontinuerlig lægedækning skal prioriteres højest. 9

10 4.2. Attraktive forhold for nedsættelse i almen praksis over hele regionen Det er et mål for Praksisplanudvalget, at der er adgang til praktiserende læge for alle borgere i regionen igennem en hensigtsmæssig fordeling af kapaciteten og ved at der skabes vilkår for de alment praktiserende læger, som gør det attraktivt at nedsætte sig over hele regionen Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at der løbende orienteres om rekrutteringssituationen i regionen på Praksisplanudvalgets møder at tidsbegrænsede tilladelser til delepraksis og nedsat normtal (ved nynedsættelse) anvendes med henblik på rekruttering til lægedækningstruede områder at aftale om generationsskifte i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser anvendes med henblik på rekruttering til lægedækningstruede områder at der som rekrutteringstiltag i de lægedækningstruede områder kan ydes økonomisk støtte i form af: o tilskud til dækning af flytteomkostninger o tilskud til dækning af udgifter til løst inventar o midlertidigt omstillingstilskud til personale o garanti for afhænding af inventar, møblement og udstyr ved ophør o hjælp til salg af praksis o aftale om ydernummer på licens at tutorpraksisfordelingen tilpasses under hensyntagen til behovet for at sikre tilknytning og kendskab til de områder i regionen, som potentielt er lægedækningstruede at de regionale forskelle af demografisk og sociogeografisk karakter inddrages i arbejdet med 2. del af praksisplanen at løsninger med øget anvendelse af honoreringsdifferentiering på baggrund af de demografiske og sociogeografiske forskelle adresseres centralt i forhold til en langsigtet sikring af lægedækning Baggrund for målsætning og anbefaling Ifølge overenskomsten gennemføres der på årligt basis en lægedækningshøring, hvor de praktiserende læger angiver, hvor mange patienter, som ønskes tilmeldt praksis udover de 1600 patienter, som er minimumsnormtallet. På baggrund af den seneste 10

11 lægedækningshøring må det konkluderes, at der er ekstrakapacitet i Region Midtjylland 1. Ekstrakapaciteten i regionen er dog skævt fordelt (jf. figur 2, Bilag 1), og er hovedsagligt koncentreret i og omkring de større byer i øst.. Det er Praksisplanudvalgets opfattelse, at ekstrakapaciteten udgør et passende niveau, og at yderligere udbygning af ekstrakapaciteten i disse områder vil have konsekvenser for lægedækningen i de potentielt lægedækningstruede områder. Praksisplanudvalget ønsker, at den lægelige kapacitet bliver hensigtsmæssigt fordelt i regionen igennem sikringen af attraktive vilkår for rekruttering til de områder i regionen, som er lægedækningstruede. Hvad der er attraktive vilkår i nedsættelsessammenhæng er personafhængigt. Forskellige forhold vil spille en rolle som f.eks. hensynet til familien herunder kendskab til et specifikt område og dettes muligheder, faglig udvikling/samarbejde med kolleger, arbejdsbelastningen og indtjeningsmuligheder. Det er Praksisplanudvalgets opfattelse, at rekrutteringen til lægedækningstruede områder ikke skal forsøges løst igennem en økonomisk understøttelse i form af varigt tilskud til praksis i enkelte dele af regionen. Samtidig anerkender Praksisplanudvalget dog, at midlertidigt økonomisk tilskud direkte eller indirekte kan have betydning for rekrutteringen. Der kan f.eks. være tale om midlertidig økonomisk tilskud til dækning af flytteomkostninger, tilskud til dækning af udgifter til inventar eller omstillingstilskud til personale. Der kan også være tale om indirekte løsninger, hvor den økonomiske støtte udgøres af, at der ydes administrativ hjælp til salg af praksis, og at der indgås aftale om ydernummer på licens, som er mindre forpligtende, og dermed mindre økonomisk bindende. Arbejdsbelastningen kan også have indflydelse på rekrutteringen. Tilladelse til delepraksis og generationsskifteaftaler samt aftale om nedsat normtal kan bidrage til at lette arbejdsbelastningen for den enkelte læge i forhold til de fastsatte minimumsnormtal på 1600 tilmeldte borgere pr. læge. Det er Praksisplanudvalgets opfattelse, at disse redskaber skal anvendes som rekrutteringstiltag i regionens lægedækningstruede områder 2. Dette betyder samtidig, at konsekvenserne af anvendelse af disse redskaber i ikke-lægedækningstruede områder bør overvejes nøje i de konkrete tilfælde, da kapaciteten i regionen skævvrides yderligere derved. Nedsættelse i almen praksis betyder en involvering i lokal området enten igennem samtidig bosættelse måske sammen med evt. familie, men i hvert fald som lokalområdets 1 Kapacitetsberegningen, som viser, at der er en ekstra kapacitet på patienter baserer sig på de overenskomstmæssige bestemmelser om, at en praktiserende læge skal have åbent for op til minimum 1600 patienter til sin praksis. I forbindelse med lægehøringen fik lægerne også mulighed for at ønske færre end 1600 patienter. Ud fra denne opgørelse falder den overordnede "ekstrakapacitet" til ca patienter. 2 Det følger af overenskomsten, at Samarbejdsudvalget for Almen praksis træffer beslutning om tilladelse til delepraksis begrundet i andre forhold som f.eks. sygdom eller øvrigt relevantearbejde som f.eks. undervisning mv. 11

12 praktiserende læge. Derfor spiller oplevelsen af det konkrete område også en rolle som udgangspunkt for arbejdsplads eller arbejdsplads/privatliv. I den sammenhæng har det betydning, at en meget stor del af uddannelsestiden for en almen mediciner under uddannelse forløber med en geografisk forankring omkring de større byer i Region Midtjylland, hvor der er et akuthospital. Dette er til forskel fra tidligere, hvor læger under uddannelse også havde ophold på de hospitaler, som var beliggende i de mindre provinsbyer i regionen/amterne, og dermed fik en tilknytning til disse områder, som er i længere afstand fra de store byer. Praksisplanudvalget ønsker at understøtte de uddannelsessøgende lægers mulighed for at få kendskab til de områder i regionen, som er i geografisk afstand fra de større byer. Det er vurderingen, at et bidrag hertil vil være at tilpasse den geografiske placering af tutorpraksis i regionen. Det er fra undersøgelser af nyuddannede almen medicineres præferencer i nedsættelsessammenhæng kendt, at samarbejde med kollegaer i praksisfællesskaber foretrækkes af flertallet. Organiseringsformen i almen praksis er under forandring fra overvejende enkeltmandspraksis til praksisformer, som baserer sig på samarbejde. Der er regional variation, når det kommer til udbredelsen af de forskellige typer praksisformer, idet også befolkningsgrundlaget i et specifikt område har betydning for, om der reelt er grundlag for et samarbejde mellem flere kollegaer. Det er imidlertid Praksisplanudvalgets opfattelse, at en ændret praksisform kan have betydning for rekrutteringsmulighederne, og som det fremgår af punkt 3.1 prioriterer Praksisplanudvalget samtidig muligheden for rekruttering af en fast praktiserende læge med henblik på kontinuitet højere end nærhed, hvis begge hensyn ikke kan imødekommes på en gang. I relation til ønsket om at skabe attraktive vilkår for almen praksis over hele regionen konstaterer Praksisplanudvalget, at betingelserne for at være alment praktiserende læge er grundlæggende forskellige i regionen en forskel, som må forventes udbygget i de kommende år. De grundlæggende forskelligheder skyldes strukturelle forhold som den demografiske udvikling i regionen og de sociogeografiske 3 forhold, som begge har sammenhæng til sygdomsforekomsten og efterspørgslen efter sundhedsydelser i almen praksis (jf. Danmarks Statistik). Befolkningstilvæksten er således faldende i den vestlige del af Region Midtjylland i perioden fra , men stigende i den ældre andel af befolkningen fra 60 år og op. Modsat i den østlige del af Region Midtjylland, hvor den generelle befolkningstilvækst også afspejles i de enkelte befolkningsgrupper fra 20 år og op (jf. tabel 1, Bilag 1). Tilsvarende afspejler undersøgelser af befolkningens sundhed i Region Midtjylland, at der er betydelig variation både mellem kommunerne i Region Midtjylland men også inden for kommunerne f.eks. i forhold til befolkningsandele med kronisk sygdom (jf. Hvordan har du det? (2013) og figur 3, Bilag 1)). Praksisplanudvalget ønsker, at de demografiske og sociogeografiske forskelle, som kendetegner regionen, inddrages i arbejdet med 2. del af praksisplanen, som et perspektiv på opgavevaretagelsen i almen praksis. 3 Opdeling af populationen efter sociale og geografiske forhold. I befolkningsundersøgelsen Hvordan har du det (CFK, Region Midtjylland, 2013) er regionens befolkning inddelt i 5 sociogeografiske grupper på sogneniveau, således at der inden for en bestemt geografi (f.eks. en kommune) kan identificeres socioøkonomiske forskelle. Heraf følger betegnelsen sociogeografi. 12

13 I forhold til lægedækning anerkender Praksisplanudvalget desuden, at løsninger, som baserer sig på øget anvendelse af differentiering, kan være et nødvendigt redskab for at sikre lægedækning på sigt over hele regionen, og at dette bør adresseres centralt. 4.3 Nyttiggørelse af almen medicinske speciallægekompetencer igennem nedsættelse eller ansættelse i almen praksis Det er et mål for Praksisplanudvalget: at der er adgang til praktiserende læge for alle borgere i regionen ved at speciallæger i almen medicin nedsætter sig som praktiserende læger eller får ansættelse i praksis Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at tildeling af vagtlægeydernumre fortsat begrænses, således at reglerne for vagtlægekørsel understøtter incitamentet hos speciallæger i almen medicin til at nedsætte sig i almen praksis eller til at få ansættelse i almen praksis Baggrund for målsætning og anbefaling Den overvejende del af uddannede speciallæger i almen medicin ansættes efter endt uddannelse i det behandlende sundhedsvæsen (hospitaler og almen praksis). Ifølge Sundhedsstyrelsens lægeprognoser omfatter dette ca. 90% af alle læger. I Region Midtjyllands sundhedsvæsen er den største andel af speciallæger i almen medicin beskæftiget i almen praksis, hvilket udgør 835 læger 82%. Det er således en forudsætning for at nedsætte sig i almen praksis, at den pågældende læge er uddannet speciallæge i almen medicin. En lille andel svarende til 3,6% er beskæftiget i hospitalsvæsenet og under 1% i administrationen. Et større antal - ca. 14% almen medicinere har et vagtlægeydernummer uden at have egen praksis. Ud af de 14% er de 7% enten ældre læger, som har afhændet praksis eller yngre, som er i sidste del af deres uddannelsesforløb som alment mediciner. De sidste 7% udgøres af færdiguddannede speciallæger i almen medicin, som ikke har fast tilknytning til almen praksis (jf. tabel 2, Bilag 1). Der er således er en gruppe af speciallæger i almen medicin af en betragtelig størrelse, som ikke har ønsket at nedsætte sig i praksis på trods af, at der i længere perioder har været ubesatte ydernumre i nogle dele af regionen, som kunne erhverves. Praksisplanudvalget konstaterer på denne baggrund, at rekrutteringsproblemerne i de lægedækningstruede områder må forklares af andre faktorer, der ikke har sammenhæng til knaphed på speciallæger i almen medicin. En række forskellige faktorer, som bl.a. belyst under punkt 3.2., har betydning for rekrutteringen. Praksisplanudvalget konstaterer dog samtidig, at det også kan være et af flere bidrag til rekrutteringen, at de overordnede rammer for vagtlægekørslen indrettes til bedst mulig understøttelse af, at færdiguddannede speciallæger i almen medicin nedsætter sig i almen praksis eller får ansættelse i almen praksis. 13

14 Det er således ikke hensigtsmæssigt, at reglerne for tildeling af vagtlægeydernummer fastholder almen medicinere i vagtlægekørsel igennem en længerevarende periode. Derfor ønsker Praksisplanudvalget, at tildeling af vagtlægeydernummer fortsat begrænses Lægedækning af borgere, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km fra egen læge Det er et mål for Praksisplanudvalget, at lægedækningen også omfatter de borgere i regionen, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km. fra egen læge, fordi de er omfattet af et kommunalt tilbud Praksisplanudvalget viderefører, som en del af arbejdet med 2. del af praksisplanen, drøftelserne om de følgende to modeller med henblik på udmøntning af ovenstående målsætning i konkrete indsatser: 1. Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler kommunale og regionale repræsentanter i Praksisplanudvalget: at lægedækningen af borgere med ophold mere end 15 km. væk fra almen praksis baserer sig på følgende principper: o at egen læge er primær kontaktperson ved behov for sygebesøg o at stedlig læge har sygebesøgsforpligtelsen og at det i de konkrete tilfælde sker efter aftale med egen læge at de kommunale akutpladser er bemandet på et niveau svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger at den endelige aftale om lægedækning ved sygebesøg udmøntes som en del af den underliggende aftale til praksisplanen 2. PLO-Midtjyllands repræsentanter i Praksisplanudvalget er ikke enige i, at den konkrete indsats, beskrevet ovenfor, er tilstrækkelig til at indfri målsætningen, og anbefaler en fleksibel model, som baserer sig på følgende principper: at følgende læge(r) påtager sig ansvaret for patientens alment medicinske behandling for tilmeldte patienter mere end 15 km fra lægens praksis: o A: Egen læge. OG/ELLER o B: Stedlig læge. OG/ELLER o C: Kommunen ansætter en speciallæge i almen medicin, om muligt en alment praktiserende læge fra lokalområdet. at de kommunale akutpladser er bemandet på et niveau svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger 14

15 at den endelige aftale om lægedækning ved sygebesøg udmøntes som en del af den underliggende aftale til praksisplanen Baggrund for målsætning og anbefaling Det følger af overenskomsten, at egen læge i dagtid kører sygebesøg med henblik på, at tilse patienten i eget hjem, hvis patientens tilstand nødvendiggør dette. Langt de fleste af de sygebesøg som i dag gennemføres af de praktiserende læger 65%- foregår i nær afstand fra egen praksis (under 5 km), mens 85% aflægges inden for 9 km fra egen praksis (jf. Figur 1, og tabel 3, Bilag 1). Med mindre andet er aftalt, f.eks. at lægen selv har accepteret borgerens tilmelding til praksis på trods af afstanden, gælder sygebesøgsforpligtelsen ikke patienter, som bor mere end 15 km væk fra praksis. Antallet af sygebesøg, som aflægges mere end 15 km fra praksis er således også begrænset og udgør 2% af det samlede antal sygebesøgsture i 2013 (i en afstand længere end 17 km fra praksis). Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren fastslår rettigheder og pligter, når borgere med fast bopæl vælger læge. Borgere kan således godt tilmelde sig en læge, som har praksis mere end 15 km fra borgeres bopæl. Dette betyder dog samtidig, at borgeren ikke har ret til at modtage sygebesøg. Dette gælder dog ikke, hvis borgeren ikke har haft et lægevalg mellem 2 læger eller klinikker inden for 15 km, og på den baggrund tilmeldes en læge i en afstand på mere end 15 km fra bopælen. I de tilfælde sker sygebesøgene ved, at regionen stiller en ordning til rådighed, enten ved transport af patienten eller aftale med anden praktiserende læge. Borgerens egen praktiserende læge er således ikke forpligtet til at gennemføre disse sygebesøg. Praksisplanudvalget vil imidlertid også sikre lægedækningen af de borgere i regionen, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km. fra egen læge: Det drejer sig om de borgere, som opholder sig på de kommunale borgernære tilbud, der i nogle tilfælde er lokaliseret mere end 15 km. fra egen læge. De kommunale tilbud organiseret enten som døgnpladser (akutpladser) eller udkørende teams - retter sig mod patienter med særlige sygepleje og behandlingsbehov enten akut sygdom eller akut forværring af kronisk sygdom. Formålet er at undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Det er kommunernes og regionens opfattelse, at de praktiserende lægers tid skal anvendes hensigtsmæssigt med behandling af patienter i praksis frem for på landevejen over længere afstande med henblik på at aflægge sygebesøg. Derfor ønskes, at sygebesøg til patienter, som opholder sig mere end 15 km fra praktiserende læge, varetages af den stedlige læge efter konkret aftale med patientens egen læge. PLO-Midtjylland er grundlæggende enige i, at den praktiserende læges tid bruges bedre på at behandle patienter frem for på landevejen. En stedlig læge skal ud over at bruge tid til transport også bruge tid på bl.a. at konferere med egen læge om patienten, hvilket ville være overflødigt, dersom egen læge varetog sygebesøget. Derfor ønskes en fleksibel ordning, hvor det afhængig af den konkrete situation skal aftales nærmere, om hhv. egen læge, stedlig læge eller evt. plejehjemsansat læge, varetager sygebesøget. 15

16 Praksisplanudvalget er enigt om, at det skal sikres, at gennemførelsen af sygebesøg på de kommunale tilbud sker på et kvalificeret grundlag. Derfor skal udmøntningen af en aftale om sygebesøg på dette område ses i sammenhæng med, at de sygeplejefaglige kompetencer i de kommunale akutte tilbud lever op til en fælles og ens standard, som fastlagt i Sundhedsstyrelsens vejledning for området (SST: Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmepleje ) identisk med den fælles standard besluttet af kommunerne i Region Midtjylland i fællesskab. 5. Lovgrundlag Det lovgrundlag mv., som ligger til grund for praksisplanen udgør følgende: Lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis, Sundhedsstyrelsen, 20. december 2013 Bekendtgørelse nr af 16/ og vejledning nr af 20/ om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Aftaletekst i relation til overenskomst indgået mellem PLO og RTLN, april 2014 Bekendtgørelse om praksisplanudvalg for almen praksis Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren Nærværende praksisplan baserer sig på den ansvars,- opgave- og kompetencefordeling, som følger af ovennævnte lovgivning og overenskomst. 6. Forankring af praksisplanarbejdet i Praksisplanudvalget På baggrund af hhv. lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af Sundhedsloven og den efterfølgende bekendtgørelse om praksisplanudvalg for almen praksis, er der nedsat et Praksisplanudvalg for Region Midtjylland. Praksisplanudvalget består af hhv. 3 repræsentanter for Region Midtjylland, 5 repræsentanter for kommunerne i Region Midtjylland og 3 repræsentanter for PLO- Midtjylland. Sammensætningen af udvalget i valgperioden er som følger: Udpeget for Region Midtjylland: Regionsrådsmedlem Carl Johan Rasmussen (A) Regionsrådsmedlem Jørgen Nørby (V) Regionsrådsmedlem Hanne Roed (B) Udpeget for KKR Midtjylland: Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune (A) Byrådsmedlem Frank Heidemann Sørensen (A), Ikast-Brande Kommune 16

17 Byrådsmedlem Orla Østerby (C), Lemvig Kommune 2. viceborgmester Ulla Tørnæs (V), Holstebro Kommune Byrådsmedlem Anna Marie Brix Poulsen (O), Struer Kommune Udpeget for PLO Midtjylland: Formand for PLO Midtjylland Karsten Rejkjær Svendsen Medlem af bestyrelsen for PLO Midtjylland Søren Svenningsen Medlem af bestyrelsen for PLO Midtjylland Holger Fischer 7. Milepæle i arbejdet med 1. del af praksisplanen Praksisplanen er en del af regionens sundhedsplan. De procesmæssige rammer for udarbejdelsen af praksisplanen fremgår af bekendtgørelsen om praksisplanudvalg for almen praksis. På denne baggrund skal der forud for udarbejdelsen af praksisplanen ske en høring af almen praksis og kommunerne i regionen. Praksisplanen skal endvidere inddrage Patientinddragelsesudvalget i drøftelserne af emner, der ligger inden for praksisplanens område. Endelig skal praksisplanen inden vedtagelsen forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget af hensyn til sammenhængen til sundhedsaftalen mellem kommuner og region. Rådgivning vedr. praksisplanen ydes af Sundhedsstyrelsen. Ovenstående formelle procesmæssige rammer er omsat til følgende milepæle i den konkrete planlægning af udarbejdelse af 1. del af praksisplanen: Praksisplanudvalget afholdt sit første møde ultimo februar 2014, og har herefter, og som grundlag for udarbejdelse af 1. del af praksisplanen afholdt yderligere 4 møder. Som baggrund for udarbejdelse af den 1. del af praksisplanen var Praksisplanudvalget d. 24. marts 2014 vært ved et ide- og dialogmøde med deltagelse af almen praksis, kommuner, region og patientinddragelsesudvalget. Formålet med mødet var at høre de involverede aktørers ideer til og løsninger på praksisplanens udfordringer i en fælles dialog forud for igangsættelse af det konkrete arbejde med praksisplanen. Praksisplanen i 1. del foreligger ultimo juni 2014, hvorefter den fremsendes til faglig høring i Sundhedsstyrelsen. Fra primo oktober til 1. december 2014 gennemføres en høring blandt kommunerne i regionen og lægepraksis i regionen. På baggrund af høringen tager Praksisplanudvalget stilling til eventuelle revisioner i planen førend den forelægges hhv. Sundhedskoordinationsudvalget og Patientinddragelsesudvalget, og Regionsrådet i Region Midtjylland som ansvarlig myndighed. Den samlede praksisplan for almen praksis for Region Midtjylland vil foreligge med udgangen af 1. halvår 2015 på baggrund af det arbejde, som igangsættes med 2. del af praksisplanen i efteråret Praksisplanen er gældende for hele valgperioden Dog kan Praksisplanudvalget revidere praksisplanen, hvis forudsætningerne ændres væsentligt. 17

18 8. Indholdsmæssige perspektiver for 2. del af praksisplanen Ifølge vejledningen fra Sundhedsstyrelsen har praksisplanen til formål at beskrive følgende emner: Lægedækning og tilgængelighed Almen praksis opgaver i relation til det tværsektorielle samarbejde Almen praksis opgaver og rolle i sundhedsvæsenet Nærværende plan udgør 1. del af praksisplanen for Region Midtjylland, som indholdsmæssigt alene udgør en del af den samlede praksisplan, og hvor hovedfokus er på lægedækningen (punkt 1). Sikring af lægedækning kan dog ikke kun anskues snævert i sammenhæng med antal ydernumre og antal praktiserende læger, men vil ligeledes indgå i 2. del af praksisplanen, som et perspektiv i forhold til opgavevaretagelsen både i almen praksis og i det øvrige sundhedsvæsen. Opgavevaretagelsen bliver således hovedfokus i den 2. del af praksisplanen, som Praksisplanudvalget påbegynder udarbejdelsen af i løbet af efteråret 2014 (jf. punkt 2 og 3 ovenfor). Som en del af arbejdet med 2. del af praksisplanen skal Praksisplanudvalget tage stilling til, hvordan følgende aftale fra overenskomstforhandlingerne vedr. opgavefordelingen skal omsættes: PLO og RTLN har en forventning om, at parterne i praksisplanudvalgene som led i arbejdet med at sikre bedre sammenhæng i indsatsen løbende følger udviklingen i opgavefordelingen mellem almen praksis, kommuner og sygehuse. Kvalitet og tilgængelighed i almen praksis vil endvidere indgå i arbejdet med 2. del af praksisplanen. Parallelt med arbejdet med den 2. del af praksisplanen pågår sundhedsaftalearbejdet mellem kommuner og region. Praksisplanen skal ses i sammenhæng med sundhedsaftalen i relation til ovenfor nævnte opgaver vedr. det tværsektorielle samarbejde. De opgaver, som almen praksis forpligtes til at udføre i kraft af sundhedsaftalen, skal beskrives i praksisplanen og følges op af en underliggende aftale. Praksisplanen vil på denne vis komme til at udgøre den ramme, der sikrer grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis. En række af anbefalingerne i denne 1. del af praksisplanen vedrørende lægedækning skal desuden videreføres i arbejdet med 2. del af praksisplanen. Som det fremgår af afsnit 4.4 vil Praksisplanudvalget videreføre drøftelserne om, hvordan også borgere med midlertidigt ophold mere end 15 km fra egen praktiserende læge sikres lægedækning. En sådan aftale udmøntes som en del af den underliggende aftale, som forventes at tage form i takt med at 2. del af praksisplanen udarbejdes. Som en del af arbejdet med opgavevaretagelsen i almen praksis som indgår i 2. del af praksisplanen, er det desuden et mål for Praksisplanudvalget, at der indgås aftale om den fremtidige varetagelse af den type indsats over for psykisk syge, som idag rummes af ydelsen samtaleterapi i den centrale overenskomst. I lighed med varetagelsen af sygebesøg vil Praksisplanudvalgets lokale aftale på dette område erstatte de centralt fastsatte ydelser. 18

19 De aftaler om ændret opgavevaretagelse i almen praksis, som ikke er omfattet af overenskomsten, udmøntes alle i en underliggende aftale til praksisplanen. Denne forventes at foreligge parallelt med færdiggørelsen af den samlede praksisplan med udgangen af 1. halvår Danske Regioner og KL har tilkendegivet at kommuner og regioner i forlængelsen af udlægningen af samtaleterapi og sygebesøg afsætter 100 mio. hver dvs. i alt 200 mio. til aftalt opgave udvikling for at understøtte praksisplanlægningen. Der er tale om varige midler, der udmøntes i overenskomst perioden. 19

20 BILAG 1 TABELLER OG FIGURER

21 Tabel 1: Befolkningsudvikling region og landsdele (Kilde: Danmarks Statistik) Region Midtjylland %-vis ændring Landsdel Østjylland %-vis ændring Landsdel Vestjylland %-vis ændring år % % % år % % % år % % % år % % % I alt % % % Tabel 2: Alment medicinske speciallægers beskæftigelse i Region Midtjylland (Kilde: Løndata og opslag i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister samt PLO-Midtjylland) Alment medicinske speciallægers beskæftigelse (i Region Midtjylland) pr. april 2014: Som praktiserende læge 835 Som hospitalsansat læge 37 Som administrationslæge 2 Som vagtlæge 141 heraf: - ældre PLO er - fase 2/fase 3 læger - færdiguddannede speciallæger uden ydernummer I alt Region Midtjylland

22 Tabel 3: Fordelingen af sygebesøg i de enkelte kommuner 17 km, 2013 (Kilde: Targit pr ) Yderkommune Antal sygebesøg 2013, 17 km Favrskov 112 2,38 Hedensted 54 1,40 Herning 247 2,98 Holstebro 143 2,34 Horsens 60 0,67 Ikast-Brande 36 0,88 Lemvig 75 3,74 Norddjurs 77 1,99 Odder 9 0,43 Randers 105 1,12 Ringkøbing-Skjern 135 2,45 Samsø 25 6,81 Silkeborg 192 2,10 Skanderborg 99 1,85 Skive 267 5,79 Struer 92 4,57 Syddjurs 207 5,63 Viborg 226 2,52 Århus 167 0,51 Total ,85 Gennemsnitligt antal sygebesøg 2013, 17 km pr sikrede 22

23 Figur 1: Afstand fra læge til den tilsete patient, fordeling af sygebesøg i kategori I-VI, 2013 (Kilde: Targit pr ) Zone III; 9.976; 10% Zone VI; 941; 1% Zone V; 1.387; 1% Zone IV; 3.441; 3% Zone II; ; 20% Zone I; ; 65% Zonedefinitionen er fastsat i overenskomsten som følgende: Sygebesøg indtil 4 km (zone I) Sygebesøg fra påbeg. 5 km indtil 8 km (zone II) Sygebesøg fra påbeg. 9 km indtil 12 km (zone III) Sygebesøg fra påbeg. 13 km indtil 16 km (zone IV) Sygebesøg fra påbeg. 17 km indtil 20 km (zone V) Sygebesøg fra påbeg. 21 km (zone VI) 23

24 Figur 2: Fordeling af ekstra kapacitet i Region Midtjylland (Kilde: Lægehøringen 2013) 24

25 Figur 3: Andel af befolkning i sociogeografisk gruppe 4 og 5 på kommuneniveau (Kilde: Hvordan har du det 2013, CFK, Region Midtjylland) Hvordan har du det? 2013, CFK: Figur 1.4 viser andelen af befolkningen, der tilhører de laveste sociogeografiske grupper (gruppe 4 og 5) i forhold til graden af sociogeografisk homogenitet. Befolkningens homogenitet er beskrevet ved hjælp af Shannons indeks, hvor en lav værdi er lig med en høj grad af homogenitet. En lav værdi på sociogeografisk homogenitet betyder således, at kommunens befolkning er fordelt på få sociogeografiske grupper f.eks. som Skanderborg Kommune, hvor befolkningen bor i områder, som tilhører sociogeografisk gruppe 1 og 2. Eller som i Norddjurs og Samsø Kommuner, hvor størstedelen af befolkningen (87-88%) bor i områder, der tilhører sociogeografisk gruppe 4, mens den resterende del af befolkningen bor i områder der tilhører sociogeografisk gruppe 3 (Samsø) eller sociogeografisk gruppe 2 og 3 (Norddjurs). 25

26 BILAG 2 LÆGEDÆKNINGSVURDERING 2014 KOMMUNESPECIFIKKE BESKRIVELSER AF LÆGEDÆKNING 26

27 Vurdering af lægedækningssituationen for 2014 Den fremadrettede vurdering af lægedækningssituationen i regionen foretages af Praksisplanudvalget 1 gang årligt (4. kvartal). Denne vil basere sig på en gennemgang af kommunerne i Region Midtjylland. Baggrunden for vurderingen vil være den årlige lægedækningshøring, hvori bl.a. indgår lægekapaciteten i kommunen og lægernes forventede ophørsalder suppleret med prognoser for det forventede behov og data for ledig kapacitet i kommunerne. For denne 1. del af praksisplanen er vurderingen foretaget for Den fremadrettede vurdering for 2015 indarbejdes i den 2. del af praksisplanen. I 2014 har særligt 4 kommuner krævet særlig opmærksomhed i lægedækningssammenhæng som følge af behovet for konkrete indsatser. Det drejer sig om hhv.: Ringkøbing-Skjern Kommune (særlig Hvide Sande) Ikast-Brande Kommune (særlig Brande) Lemvig Kommune Skive Kommune (særlig Vestsalling) I kommuner, hvor der i forvejen er kapacitet, som ikke er afsat, og hvor ekstra kapaciteten hos de allerede nedsatte praktiserende læger er begrænset, kan lægeophør betyde, at kommunen/området bliver lægedækningstruet, hvorfor der kan være behov for særligt fokus på rekrutteringstiltag. Udover de nævnte ovenstående kommuner kendetegnes en række kommuner ved en sådan profil: o Norddjurs Kommune o Samsø Kommune o Syddjurs Kommune o Herning Kommune o Viborg Kommune 27

28 Favrskov Praksistype (Kilde: NOTUS Regional pr ) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 8 23 Enkeltmandspraksis 2 3 Delepraksis 2 6 Regionsklinik 0 0 I alt I Favrskov Kommune er der 1 ubesat kapacitet pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional pr ) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 11 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

29 Favrskov 29

30 Hedensted Praksistype (Kilde: NOTUS Regional pr ) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 6 26 Enkeltmandspraksis 1 1 Delepraksis 0 0 I alt 7 27 I Hedensted Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional pr ) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 5 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

31 Hedensted 31

32 Herning Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis 4 4 Delepraksis 1 5 I alt I Herning Kommune er der 2 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr ) ) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 11 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

33 Herning 33

34 Holstebro Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis 5 5 Delepraksis 1 2 I alt I Holstebro Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 4 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik ) Pr. 1. januar

35 Holstebro 35

36 Horsens Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 9 35 Enkeltmandspraksis Delepraksis 3 10 I alt I Horsens Kommune er der 1 ubesat kapacitet pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 13 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

37 Horsens 37

38 Ikast-Brande Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 6 22 Enkeltmandspraksis 2 2 Delepraksis 1 3 I alt 9 27 I Ikast-Brande Kommune er der 2 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 7 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

39 Ikast-Brande 39

40 Lemvig Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 2 5 Enkeltmandspraksis 9 9 Delepraksis 0 0 I alt I Lemvig Kommune er der 2 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 5 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

41 Lemvig. 41

42 Norddjurs Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 5 13 Enkeltmandspraksis Delepraksis 1 2 I alt Norddjurs Kommune er der 2 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 5 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

43 Norddjurs 43

44 Odder Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 2 6 Enkeltmandspraksis 8 8 Delepraksis 0 0 I alt I Odder Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 1 læge Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

45 Odder 45

46 Randers Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis Delepraksis 3 9 I alt I Randers Kommune er der 1 ubesat kapacitet pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 16 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

47 Randers 47

48 Ringkøbing-Skjern Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis 5 5 Delepraksis 0 0 I alt I Ringkøbing-Skjern Kommune er der 4 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 4 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

49 Ringkøbing-Skjern 49

50 Samsø Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 0 0 Enkeltmandspraksis 2 4 Delepraksis 0 0 I alt 2 4 I Samsø Kommune er der 2 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 1 læge Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

51 Samsø 51

52 Silkeborg Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis 7 8 Delepraksis 8 19 I alt I Silkeborg Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 7 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

53 Silkeborg 53

54 Skanderborg Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis 4 4 Delepraksis 2 3 I alt I Skanderborg Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 1 læge Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

55 Skanderborg 55

56 Skive Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 5 13 Enkeltmandspraksis 8 9 Delepraksis 2 6 Regionsklinik 1 1 I alt I Skive Kommune er der 4 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 7 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

57 Skive 57

58 Struer Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 3 8 Enkeltmandspraksis 6 6 Delepraksis 0 0 I alt 9 14 I Struer Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på læge 49 år Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

59 Struer 59

60 Syddjurs Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 5 14 Enkeltmandspraksis 6 6 Delepraksis 1 6 I alt I Syddjurs Kommune er der 3 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 9 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

61 Syddjurs 61

62 Viborg Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis Delepraksis 2 7 I alt I Viborg Kommune er der 3 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 6 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

63 Viborg 63

64 Aarhus Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis Delepraksis I alt I Århus Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 31 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

65 Aarhus 65

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis Indledning Forslag til praksisplan for almen praksis 2015-2018 er nu i høring med frist d. 18. oktober 2015. Det forventes at en endelig praksisplan

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang. til. Fredag den 3. maj 2013

Udkast. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang. til. Fredag den 3. maj 2013 Fredag den 3. maj 2013 Udkast Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ændring af rammerne for almen medicinske ydelser i praksissektoren,

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Almen praksis en vigtig aktør. Bruno Melgaard Jensen Formand PLO Årsmødet i Foreningen af Socialchefer 24. oktober 2014 1

Almen praksis en vigtig aktør. Bruno Melgaard Jensen Formand PLO Årsmødet i Foreningen af Socialchefer 24. oktober 2014 1 Almen praksis en vigtig aktør 24. oktober 2014 1 Hvad er almen praksis? Familielæge/ egen læge Gatekeeper Tovholder Afslutter 90 % af alle henvendelser 24/7 i næsten hele landet! 3.600 læger 2.100 klinikker

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Midtjylland - Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland...4 Central Denmark EU-office - bestyrelse...9 Det Regionale Vækstforum

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Praksisplanens del 2: Patienten som aktiv samarbejdspart Kommuneklynge Midt har ingen bemærkninger til praksisplanens del 2. Center for Sundhed

Praksisplanens del 2: Patienten som aktiv samarbejdspart Kommuneklynge Midt har ingen bemærkninger til praksisplanens del 2. Center for Sundhed Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!"#-#0# *#1! # 2.&#.#- #"21 .##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-.1$ ##2! # " 21 # && 2 ##*+ "/

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!#-#0# *#1! # 2.&#.#- #21 .##!#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!-.1$ ##2! #  21 # && 2 ##*+ / !"### #%&#' # (%')!*+,&-./#!"#-#0# *#! # 2.&#.#- #"2 #!"#.##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. & 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-. ##2! # " 2 # && +&-&-##! #2!. 2 ##*+ "/ 52 # ###2/#!. #"#.2 #&6# # #.# 2 ##.7-! #2 "

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Vedtaget af Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet den 10. juni 2008 2 1.0 Indledning I forbindelse med strukturreformen blev de tidligere amter

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark

Etablering af sundhedshuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 14 12068 Dato: 11. marts 2015 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi

Praksisplan for Fysioterapi KKR MIDTJYLLAND Praksisplan for Fysioterapi Region Midtjylland og de midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse 1 Resume af anbefalinger... 3 2 Indledning... 5 3 Visioner for fysioterapien i det nære sundhedsvæsen...

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst

AMU audit seminar 14. januar 2015. Ekstern audit. v/steen Würtz, VEU-center MidtØst AMU audit seminar 14. januar 2015 Ekstern audit v/steen Würtz, VEU-center MidtØst VEU-centre i Region Midtjylland VEU-Center MidtØst VEU-Center Østjylland VEU-Center MIDTVEST Skive Lemvig Struer Viborg

Læs mere