Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September Region Midtjylland. Skottenborg Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni 2014 Høringsversion. September 2014. Region Midtjylland. Skottenborg 26 8800 Viborg"

Transkript

1 Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Høringsversion 2. version September 2014 Region Midtjylland Skottenborg Viborg

2 Praksisplan for almen praksis 1. Indledning Resume af målsætninger og anbefalinger vedrørende lægedækning Praksisplanudvalgets forståelse af lægedækning Målsætninger og anbefalinger for 1. del af praksisplanen Kontinuitet og nærhed i lægebetjeningen Attraktive forhold for nedsættelse i almen praksis over hele regionen Nyttiggørelse af almen medicinske speciallægekompetencer igennem nedsættelse eller ansættelse i almen praksis Lægedækning af borgere, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km fra egen læge Lovgrundlag Forankring af praksisplanarbejdet i Praksisplanudvalget Milepæle i arbejdet med 1. del af praksisplanen Indholdsmæssige perspektiver for 2. del af praksisplanen...18 BILAG TABELLER OG FIGURER...20 BILAG LÆGEDÆKNINGSVURDERING KOMMUNESPECIFIKKE BESKRIVELSER AF LÆGEDÆKNING

3 1. Indledning Det nære sundhedsvæsen skal løse de sundhedsopgaver, som ud fra et kvalitetsmæssigt og økonomisk hensyn, bedst løses tæt på borgeren og i samarbejde med borgeren med andre ord; på borgerens præmisser. Med praksisplanen for almen praksis er fokus rettet mod de praktiserende lægers rolle, som i samarbejde med kommunerne og hospitalerne leverer sundhedsydelser og løser sundhedsopgaver til gavn for borgerne i det nære sundhedsvæsen. Praksisplanen skal fastlægge, hvordan almen praksis virke bidrager til den optimale behandling og sammenhæng for borgerne både i det nære tværsektorielle sundhedsvæsen og mellem det nære sundhedsvæsen og det specialiserede hospitalsvæsen. Det skal ske med baggrund i den rolle, som den praktiserende læge har for den enkelte borger, nemlig som den sundhedsperson, som borgeren henvender sig til ved sygdom eller med symptomer og ængstelse for sygdom. Den praktiserende læge håndterer langt hovedparten af de sygdomsproblemer, som borgerne henvender sig med. Hvor der er behov for specialkompetencer visiteres til andre dele af sundhedsvæsenet, til den øvrige praksissektor samt henvises til kommunale tilbud. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, og beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen og den kapacitetsplanlægning, som er forudsætningen herfor. Udarbejdelse af praksisplanen foregår fremadrettet i regi af Praksisplanudvalget. Nærværende plan udgør 1. del af den samlede praksisplan for almen praksis i Region Midtjylland, og har sit hovedfokus på lægedækning. 3

4 2. Resume af målsætninger og anbefalinger vedrørende lægedækning Kontinuitet og nærhed i lægebetjeningen Det er et mål for Praksisplanudvalget, at alle borgere i Region Midtjylland kan tilmeldes en praksis i nærhed af deres bopæl, som lægebetjenes kontinuerligt af speciallæger i almen medicin at både nærhed og kontinuitet opnås i lægedækningen, men hvor begge hensyn ikke kan imødekommes samtidig, prioriteres kontinuitet højere end nærhed til bopæl Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at der i regi af Praksisplanudvalget foretages en årlig vurdering (i 4. kvartal) af, om der er områder i regionen, der er lægedækningstruede at der sikres besættelse af ydernumre, som ikke videresælges mellem praktiserende læger, ved at tage de redskaber i anvendelse, som følger af sundhedsloven og overenskomsten: o Lægedækning ved fordeling af patienter til praktiserende læger i området o Lægedækning ved etablering af satellitpraksis o Lægedækning ved salg af ydernumre, også til læger som allerede ejer ydernumre (max. 6) o Lægedækning ved udbud til private aktører o Lægedækning ved midlertidig etablering af regionsklinik Attraktive forhold for nedsættelse i almen praksis over hele regionen Det er et mål for Praksisplanudvalget, at der er adgang til praktiserende læge for alle borgere i regionen igennem en hensigtsmæssig fordeling af kapaciteten og ved at der skabes vilkår for de alment praktiserende læger, som gør det attraktivt at nedsætte sig over hele regionen Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at der løbende orienteres om rekrutteringssituationen i regionen på Praksisplanudvalgets møder at tidsbegrænsede tilladelser til delepraksis og nedsat normtal (ved nynedsættelse) anvendes med henblik på rekruttering til lægedækningstruede områder 4

5 at aftale om generationsskifte i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser anvendes med henblik på rekruttering til lægedækningstruede områder at der som rekrutteringstiltag i de lægedækningstruede områder kan ydes økonomisk støtte i form af: o tilskud til dækning af flytteomkostninger o tilskud til dækning af udgifter til løst inventar o midlertidigt omstillingstilskud til personale o garanti for afhænding af inventar, møblement og udstyr ved ophør o hjælp til salg af praksis o aftale om ydernummer på licens at tutorpraksisfordelingen tilpasses under hensyntagen til behovet for at sikre tilknytning og kendskab til de områder i regionen, som potentielt er lægedækningstruede at de regionale forskelle af demografisk og sociogeografisk karakter inddrages i arbejdet med 2. del af praksisplanen at løsninger med øget anvendelse af honoreringsdifferentiering på baggrund af de demografiske og sociogeografiske forskelle adresseres centralt i forhold til en langsigtet sikring af lægedækning Nyttiggørelse af almen medicinske speciallægekompetencer igennem nedsættelse eller ansættelse i almen praksis Det er et mål for Praksisplanudvalget: at der er adgang til praktiserende læge for alle borgere i regionen ved at speciallæger i almen medicin nedsætter sig som praktiserende læger eller får ansættelse i praksis Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at tildeling af vagtlægeydernummer fortsat begrænses, således at reglerne for vagtlægekørsel understøtter incitamentet hos speciallæger i almen medicin til at nedsætte sig i almen praksis eller til at få ansættelse i almen praksis 5

6 Lægedækning af borgere, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km fra egen læge Det er et mål for Praksisplanudvalget, at lægedækningen også omfatter de borgere i regionen, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km. fra egen læge, fordi de er omfattet af et kommunalt tilbud Praksisplanudvalget viderefører, som en del af arbejdet med 2. del af praksisplanen, drøftelserne om de følgende to modeller med henblik på udmøntning af ovenstående målsætning i konkrete indsatser: 1. Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler kommunale og regionale repræsentanter i Praksisplanudvalget: at lægedækningen af borgere med ophold mere end 15 km. væk fra almen praksis baserer sig på følgende principper: o at egen læge er primær kontaktperson ved behov for sygebesøg o at stedlig læge har sygebesøgsforpligtelsen og at det i de konkrete tilfælde sker efter aftale med egen læge at de kommunale akutpladser er bemandet på et niveau svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger at den endelige aftale om lægedækning ved sygebesøg udmøntes som en del af den underliggende aftale til praksisplanen 2. PLO-Midtjyllands repræsentanter i Praksisplanudvalget er ikke enige i, at den konkrete indsats beskrevet ovenfor er tilstrækkelig til at indfri målsætningen, og anbefaler en fleksibel model, som baserer sig på følgende principper: at følgende læge(r) påtager sig ansvaret for patientens alment medicinske behandling for tilmeldte patienter mere end 15 km fra lægens praksis: o A: Egen læge. OG/ELLER o B: Stedlig læge. OG/ELLER o C: Kommunen ansætter en speciallæge i almen medicin, om muligt en alment praktiserende læge fra lokalområdet. at de kommunale akutpladser er bemandet på et niveau svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger at den endelige aftale om lægedækning ved sygebesøg udmøntes som en del af den underliggende aftale til praksisplanen 6

7 3. Praksisplanudvalgets forståelse af lægedækning Lægedækning forstås i overenskomstmæssig sammenhæng som sikringen af, at antallet af læger i regionen er tilstrækkeligt til, at alle regionens gruppe 1 sikrede borgere kan tilmeldes en alment praktiserende læge inden for 15 km. Det afdækkes gennem en årlig høring blandt de praktiserende læger. Praksisplanudvalget anlægger i praksisplanen en bredere forståelse af begrebet lægedækning end den overenskomstmæssige forståelse. Praksisplanudvalget ønsker, at lægedækning også omfatter borgere, der opholder sig midlertidigt mere end 15 km fra egen læges praksis, hvilket vil være tilfældet, når borgere opholder sig på kommunale akutpladser/midlertidige pladser. Praksisplanudvalget lægger denne forståelse til grund for de målsætninger og anbefalinger for praksisplanen, som skal bidrage til at sikre lægedækningen i Region Midtjylland i planperioden fra

8 4. Målsætninger og anbefalinger for 1. del af praksisplanen I det følgende udfoldes de mere specifikke målsætninger, som endelig under hvert punkt omsættes til indsatser i form af Praksisplanudvalgets konkrete anbefalinger Kontinuitet og nærhed i lægebetjeningen Det er et mål for Praksisplanudvalget, at alle borgere i Region Midtjylland kan tilmeldes en praksis i nærhed af deres bopæl, som lægebetjenes kontinuerligt af speciallæger i almen medicin at både nærhed og kontinuitet opnås i lægedækningen, men hvor begge hensyn ikke kan imødekommes samtidig, prioriteres kontinuitet højere end nærhed til bopæl Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at der i regi af Praksisplanudvalget foretages en årlig vurdering (i 4. kvartal) af, om der er områder i regionen, der er lægedækningstruede at der sikres besættelse af ydernumre, som ikke videresælges mellem praktiserende læger, ved at tage de redskaber i anvendelse, som følger af sundhedsloven og overenskomsten: o Lægedækning ved fordeling af patienter til praktiserende læger i området o Lægedækning ved etablering af satellitpraksis o Lægedækning ved salg af ydernumre, også til læger som allerede ejer op til ydernumre (max. 6) o Lægedækning ved udbud til private aktører o Lægedækning ved midlertidig etablering af regionsklinik Baggrund for målsætning og anbefaling Når en praktiserende læge vælger at ophøre med at drive praksis, kan ydernummeret sælges til en speciallæge i almen medicin (jf. overenskomstens 17, stk.5), hvorved praksis videreføres. Hvor et ydernummer ikke umiddelbart kan afsættes og står ledigt igennem længere tid på trods af salgsbestræbelser, kan et område blive lægedækningstruet, hvis der samtidig ikke findes ekstra kapacitet hos andre praksis inden for rimelig geografisk afstand. Lægedækningstruede områder søges identificeret på forhånd. Hvert år i 4. kvartal, i forlængelse af den årlige lægedækningshøring, vil Praksisplanudvalget således drøfte lægedækningssituationen i regionen, og eventuelt på denne baggrund fastlægge aktuelle eller kommende lægedækningstruede områder. De udpegede områder vil fremgå af bilag 2 til praksisplanen og ændres altså årligt. For at sikre lægedækningen i en situation, hvor det ikke har været muligt med videresalg internt mellem læger, skal de redskaber, som er fastlagt i såvel overenskomsten og i Sundhedsloven, anvendes. I anvendelsen af disse redskaber skal der tages hensyn til, at almen praksis er en del af det nære sundhedsvæsen, hvor sundhedsopgaven skal løses lokalt og tæt på borgerne. Derfor er 8

9 nærhed og dermed den geografiske lokalisering af praksis væsentlig, så længe det ikke har negativ betydning for kvaliteten. Dette gælder i særdeleshed for de borgere, som har et højt forbrug af praksisydelser, hvilket typisk har sammenhæng med alder. Antallet af henvendelser og besøg i almen praksis er højst i den ældste del af befolkningen, hvor sygdomsforekomsten også er hyppigst (Kilde: Danmarks Statistik). Især for ældre mennesker, som samtidig har nedsat mobilitet, har det betydning, hvor lang afstanden er til den praktiserende læge. I anvendelsen af disse redskaber skal der også tages hensyn til, at den praktiserende læges rolle som koordinator og tovholder især er vigtig for patienter, som udredes på baggrund af mistanke om alvorlig sygdom eller for patienter med kronisk sygdom. På disse tidspunkter er det afgørende for patienterne, at der er en kontinuerlig lægebetjening, hvor læger er fast tilknyttet praksis i et længerevarende forløb, og hvor den konkrete patient således har mulighed for at se den/de samme praktiserende læger. Det er Praksisplanudvalgets opfattelse, at såvel nærhed som kontinuitet i lægebetjeningen er væsentlige hensyn ved tilrettelæggelsen af lægedækningen. Begge hensyn skal således søges indfriet i anvendelsen af redskaber med det formål at sikre lægedækning, når videresalg af ydernumre mellem læger ikke er muligt. Kontinuitet og nærhed er begge forhold, som har betydning for de grupper af befolkningen, som har en høj besøgsfrekvens i almen praksis. Hensynet til både nærhed og kontinuitet på en gang kan f.eks. indfries ved etablering af satellitpraksis som redskab til at sikre lægedækning frem for fordeling af patienter til nærmeste praktiserende læge. Praksisplanudvalget konstaterer dog samtidig, at der vil være tilfælde, hvor begge hensyn ikke kan imødekommes på samme tid. Som redskab til at løse lægedækningsudfordringerne har vikardækning af almen praksis f.eks. været anvendt. Vikardækning sikrer lægebetjeningen på de geografiske lokaliteter, hvor almen praksis er placeret og imødekommer dermed hensynet til nærhed. Vikardækningen betyder dog samtidig, at der ikke er nogen fast læge, som er dedikeret til praksis og det lokale område samt den patientpopulation, som er tilmeldt praksis. Ligeledes kan samling af ledige ydernumre i større enheder være et af flere elementer til at sikre rekruttering, idet de yngre læger ofte lægger vægt på mulighederne for kollegial sparring, som ikke på samme vis opnås i enkeltmandspraksis. Sådanne tiltag vil ligeledes gå på kompromis med nærheden i placering af praksis med henblik på at opnå en kontinuerlig lægedækning. Hvis det ikke i den konkrete situation er muligt at opnå både nærhed og kontinuerlig adgang til praktiserende læge, er det Praksisplanudvalgets opfattelse, at en kontinuerlig lægedækning skal prioriteres højest. 9

10 4.2. Attraktive forhold for nedsættelse i almen praksis over hele regionen Det er et mål for Praksisplanudvalget, at der er adgang til praktiserende læge for alle borgere i regionen igennem en hensigtsmæssig fordeling af kapaciteten og ved at der skabes vilkår for de alment praktiserende læger, som gør det attraktivt at nedsætte sig over hele regionen Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at der løbende orienteres om rekrutteringssituationen i regionen på Praksisplanudvalgets møder at tidsbegrænsede tilladelser til delepraksis og nedsat normtal (ved nynedsættelse) anvendes med henblik på rekruttering til lægedækningstruede områder at aftale om generationsskifte i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser anvendes med henblik på rekruttering til lægedækningstruede områder at der som rekrutteringstiltag i de lægedækningstruede områder kan ydes økonomisk støtte i form af: o tilskud til dækning af flytteomkostninger o tilskud til dækning af udgifter til løst inventar o midlertidigt omstillingstilskud til personale o garanti for afhænding af inventar, møblement og udstyr ved ophør o hjælp til salg af praksis o aftale om ydernummer på licens at tutorpraksisfordelingen tilpasses under hensyntagen til behovet for at sikre tilknytning og kendskab til de områder i regionen, som potentielt er lægedækningstruede at de regionale forskelle af demografisk og sociogeografisk karakter inddrages i arbejdet med 2. del af praksisplanen at løsninger med øget anvendelse af honoreringsdifferentiering på baggrund af de demografiske og sociogeografiske forskelle adresseres centralt i forhold til en langsigtet sikring af lægedækning Baggrund for målsætning og anbefaling Ifølge overenskomsten gennemføres der på årligt basis en lægedækningshøring, hvor de praktiserende læger angiver, hvor mange patienter, som ønskes tilmeldt praksis udover de 1600 patienter, som er minimumsnormtallet. På baggrund af den seneste 10

11 lægedækningshøring må det konkluderes, at der er ekstrakapacitet i Region Midtjylland 1. Ekstrakapaciteten i regionen er dog skævt fordelt (jf. figur 2, Bilag 1), og er hovedsagligt koncentreret i og omkring de større byer i øst.. Det er Praksisplanudvalgets opfattelse, at ekstrakapaciteten udgør et passende niveau, og at yderligere udbygning af ekstrakapaciteten i disse områder vil have konsekvenser for lægedækningen i de potentielt lægedækningstruede områder. Praksisplanudvalget ønsker, at den lægelige kapacitet bliver hensigtsmæssigt fordelt i regionen igennem sikringen af attraktive vilkår for rekruttering til de områder i regionen, som er lægedækningstruede. Hvad der er attraktive vilkår i nedsættelsessammenhæng er personafhængigt. Forskellige forhold vil spille en rolle som f.eks. hensynet til familien herunder kendskab til et specifikt område og dettes muligheder, faglig udvikling/samarbejde med kolleger, arbejdsbelastningen og indtjeningsmuligheder. Det er Praksisplanudvalgets opfattelse, at rekrutteringen til lægedækningstruede områder ikke skal forsøges løst igennem en økonomisk understøttelse i form af varigt tilskud til praksis i enkelte dele af regionen. Samtidig anerkender Praksisplanudvalget dog, at midlertidigt økonomisk tilskud direkte eller indirekte kan have betydning for rekrutteringen. Der kan f.eks. være tale om midlertidig økonomisk tilskud til dækning af flytteomkostninger, tilskud til dækning af udgifter til inventar eller omstillingstilskud til personale. Der kan også være tale om indirekte løsninger, hvor den økonomiske støtte udgøres af, at der ydes administrativ hjælp til salg af praksis, og at der indgås aftale om ydernummer på licens, som er mindre forpligtende, og dermed mindre økonomisk bindende. Arbejdsbelastningen kan også have indflydelse på rekrutteringen. Tilladelse til delepraksis og generationsskifteaftaler samt aftale om nedsat normtal kan bidrage til at lette arbejdsbelastningen for den enkelte læge i forhold til de fastsatte minimumsnormtal på 1600 tilmeldte borgere pr. læge. Det er Praksisplanudvalgets opfattelse, at disse redskaber skal anvendes som rekrutteringstiltag i regionens lægedækningstruede områder 2. Dette betyder samtidig, at konsekvenserne af anvendelse af disse redskaber i ikke-lægedækningstruede områder bør overvejes nøje i de konkrete tilfælde, da kapaciteten i regionen skævvrides yderligere derved. Nedsættelse i almen praksis betyder en involvering i lokal området enten igennem samtidig bosættelse måske sammen med evt. familie, men i hvert fald som lokalområdets 1 Kapacitetsberegningen, som viser, at der er en ekstra kapacitet på patienter baserer sig på de overenskomstmæssige bestemmelser om, at en praktiserende læge skal have åbent for op til minimum 1600 patienter til sin praksis. I forbindelse med lægehøringen fik lægerne også mulighed for at ønske færre end 1600 patienter. Ud fra denne opgørelse falder den overordnede "ekstrakapacitet" til ca patienter. 2 Det følger af overenskomsten, at Samarbejdsudvalget for Almen praksis træffer beslutning om tilladelse til delepraksis begrundet i andre forhold som f.eks. sygdom eller øvrigt relevantearbejde som f.eks. undervisning mv. 11

12 praktiserende læge. Derfor spiller oplevelsen af det konkrete område også en rolle som udgangspunkt for arbejdsplads eller arbejdsplads/privatliv. I den sammenhæng har det betydning, at en meget stor del af uddannelsestiden for en almen mediciner under uddannelse forløber med en geografisk forankring omkring de større byer i Region Midtjylland, hvor der er et akuthospital. Dette er til forskel fra tidligere, hvor læger under uddannelse også havde ophold på de hospitaler, som var beliggende i de mindre provinsbyer i regionen/amterne, og dermed fik en tilknytning til disse områder, som er i længere afstand fra de store byer. Praksisplanudvalget ønsker at understøtte de uddannelsessøgende lægers mulighed for at få kendskab til de områder i regionen, som er i geografisk afstand fra de større byer. Det er vurderingen, at et bidrag hertil vil være at tilpasse den geografiske placering af tutorpraksis i regionen. Det er fra undersøgelser af nyuddannede almen medicineres præferencer i nedsættelsessammenhæng kendt, at samarbejde med kollegaer i praksisfællesskaber foretrækkes af flertallet. Organiseringsformen i almen praksis er under forandring fra overvejende enkeltmandspraksis til praksisformer, som baserer sig på samarbejde. Der er regional variation, når det kommer til udbredelsen af de forskellige typer praksisformer, idet også befolkningsgrundlaget i et specifikt område har betydning for, om der reelt er grundlag for et samarbejde mellem flere kollegaer. Det er imidlertid Praksisplanudvalgets opfattelse, at en ændret praksisform kan have betydning for rekrutteringsmulighederne, og som det fremgår af punkt 3.1 prioriterer Praksisplanudvalget samtidig muligheden for rekruttering af en fast praktiserende læge med henblik på kontinuitet højere end nærhed, hvis begge hensyn ikke kan imødekommes på en gang. I relation til ønsket om at skabe attraktive vilkår for almen praksis over hele regionen konstaterer Praksisplanudvalget, at betingelserne for at være alment praktiserende læge er grundlæggende forskellige i regionen en forskel, som må forventes udbygget i de kommende år. De grundlæggende forskelligheder skyldes strukturelle forhold som den demografiske udvikling i regionen og de sociogeografiske 3 forhold, som begge har sammenhæng til sygdomsforekomsten og efterspørgslen efter sundhedsydelser i almen praksis (jf. Danmarks Statistik). Befolkningstilvæksten er således faldende i den vestlige del af Region Midtjylland i perioden fra , men stigende i den ældre andel af befolkningen fra 60 år og op. Modsat i den østlige del af Region Midtjylland, hvor den generelle befolkningstilvækst også afspejles i de enkelte befolkningsgrupper fra 20 år og op (jf. tabel 1, Bilag 1). Tilsvarende afspejler undersøgelser af befolkningens sundhed i Region Midtjylland, at der er betydelig variation både mellem kommunerne i Region Midtjylland men også inden for kommunerne f.eks. i forhold til befolkningsandele med kronisk sygdom (jf. Hvordan har du det? (2013) og figur 3, Bilag 1)). Praksisplanudvalget ønsker, at de demografiske og sociogeografiske forskelle, som kendetegner regionen, inddrages i arbejdet med 2. del af praksisplanen, som et perspektiv på opgavevaretagelsen i almen praksis. 3 Opdeling af populationen efter sociale og geografiske forhold. I befolkningsundersøgelsen Hvordan har du det (CFK, Region Midtjylland, 2013) er regionens befolkning inddelt i 5 sociogeografiske grupper på sogneniveau, således at der inden for en bestemt geografi (f.eks. en kommune) kan identificeres socioøkonomiske forskelle. Heraf følger betegnelsen sociogeografi. 12

13 I forhold til lægedækning anerkender Praksisplanudvalget desuden, at løsninger, som baserer sig på øget anvendelse af differentiering, kan være et nødvendigt redskab for at sikre lægedækning på sigt over hele regionen, og at dette bør adresseres centralt. 4.3 Nyttiggørelse af almen medicinske speciallægekompetencer igennem nedsættelse eller ansættelse i almen praksis Det er et mål for Praksisplanudvalget: at der er adgang til praktiserende læge for alle borgere i regionen ved at speciallæger i almen medicin nedsætter sig som praktiserende læger eller får ansættelse i praksis Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler Praksisplanudvalget: at tildeling af vagtlægeydernumre fortsat begrænses, således at reglerne for vagtlægekørsel understøtter incitamentet hos speciallæger i almen medicin til at nedsætte sig i almen praksis eller til at få ansættelse i almen praksis Baggrund for målsætning og anbefaling Den overvejende del af uddannede speciallæger i almen medicin ansættes efter endt uddannelse i det behandlende sundhedsvæsen (hospitaler og almen praksis). Ifølge Sundhedsstyrelsens lægeprognoser omfatter dette ca. 90% af alle læger. I Region Midtjyllands sundhedsvæsen er den største andel af speciallæger i almen medicin beskæftiget i almen praksis, hvilket udgør 835 læger 82%. Det er således en forudsætning for at nedsætte sig i almen praksis, at den pågældende læge er uddannet speciallæge i almen medicin. En lille andel svarende til 3,6% er beskæftiget i hospitalsvæsenet og under 1% i administrationen. Et større antal - ca. 14% almen medicinere har et vagtlægeydernummer uden at have egen praksis. Ud af de 14% er de 7% enten ældre læger, som har afhændet praksis eller yngre, som er i sidste del af deres uddannelsesforløb som alment mediciner. De sidste 7% udgøres af færdiguddannede speciallæger i almen medicin, som ikke har fast tilknytning til almen praksis (jf. tabel 2, Bilag 1). Der er således er en gruppe af speciallæger i almen medicin af en betragtelig størrelse, som ikke har ønsket at nedsætte sig i praksis på trods af, at der i længere perioder har været ubesatte ydernumre i nogle dele af regionen, som kunne erhverves. Praksisplanudvalget konstaterer på denne baggrund, at rekrutteringsproblemerne i de lægedækningstruede områder må forklares af andre faktorer, der ikke har sammenhæng til knaphed på speciallæger i almen medicin. En række forskellige faktorer, som bl.a. belyst under punkt 3.2., har betydning for rekrutteringen. Praksisplanudvalget konstaterer dog samtidig, at det også kan være et af flere bidrag til rekrutteringen, at de overordnede rammer for vagtlægekørslen indrettes til bedst mulig understøttelse af, at færdiguddannede speciallæger i almen medicin nedsætter sig i almen praksis eller får ansættelse i almen praksis. 13

14 Det er således ikke hensigtsmæssigt, at reglerne for tildeling af vagtlægeydernummer fastholder almen medicinere i vagtlægekørsel igennem en længerevarende periode. Derfor ønsker Praksisplanudvalget, at tildeling af vagtlægeydernummer fortsat begrænses Lægedækning af borgere, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km fra egen læge Det er et mål for Praksisplanudvalget, at lægedækningen også omfatter de borgere i regionen, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km. fra egen læge, fordi de er omfattet af et kommunalt tilbud Praksisplanudvalget viderefører, som en del af arbejdet med 2. del af praksisplanen, drøftelserne om de følgende to modeller med henblik på udmøntning af ovenstående målsætning i konkrete indsatser: 1. Som konkret indsats for at indfri målsætningen anbefaler kommunale og regionale repræsentanter i Praksisplanudvalget: at lægedækningen af borgere med ophold mere end 15 km. væk fra almen praksis baserer sig på følgende principper: o at egen læge er primær kontaktperson ved behov for sygebesøg o at stedlig læge har sygebesøgsforpligtelsen og at det i de konkrete tilfælde sker efter aftale med egen læge at de kommunale akutpladser er bemandet på et niveau svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger at den endelige aftale om lægedækning ved sygebesøg udmøntes som en del af den underliggende aftale til praksisplanen 2. PLO-Midtjyllands repræsentanter i Praksisplanudvalget er ikke enige i, at den konkrete indsats, beskrevet ovenfor, er tilstrækkelig til at indfri målsætningen, og anbefaler en fleksibel model, som baserer sig på følgende principper: at følgende læge(r) påtager sig ansvaret for patientens alment medicinske behandling for tilmeldte patienter mere end 15 km fra lægens praksis: o A: Egen læge. OG/ELLER o B: Stedlig læge. OG/ELLER o C: Kommunen ansætter en speciallæge i almen medicin, om muligt en alment praktiserende læge fra lokalområdet. at de kommunale akutpladser er bemandet på et niveau svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger 14

15 at den endelige aftale om lægedækning ved sygebesøg udmøntes som en del af den underliggende aftale til praksisplanen Baggrund for målsætning og anbefaling Det følger af overenskomsten, at egen læge i dagtid kører sygebesøg med henblik på, at tilse patienten i eget hjem, hvis patientens tilstand nødvendiggør dette. Langt de fleste af de sygebesøg som i dag gennemføres af de praktiserende læger 65%- foregår i nær afstand fra egen praksis (under 5 km), mens 85% aflægges inden for 9 km fra egen praksis (jf. Figur 1, og tabel 3, Bilag 1). Med mindre andet er aftalt, f.eks. at lægen selv har accepteret borgerens tilmelding til praksis på trods af afstanden, gælder sygebesøgsforpligtelsen ikke patienter, som bor mere end 15 km væk fra praksis. Antallet af sygebesøg, som aflægges mere end 15 km fra praksis er således også begrænset og udgør 2% af det samlede antal sygebesøgsture i 2013 (i en afstand længere end 17 km fra praksis). Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren fastslår rettigheder og pligter, når borgere med fast bopæl vælger læge. Borgere kan således godt tilmelde sig en læge, som har praksis mere end 15 km fra borgeres bopæl. Dette betyder dog samtidig, at borgeren ikke har ret til at modtage sygebesøg. Dette gælder dog ikke, hvis borgeren ikke har haft et lægevalg mellem 2 læger eller klinikker inden for 15 km, og på den baggrund tilmeldes en læge i en afstand på mere end 15 km fra bopælen. I de tilfælde sker sygebesøgene ved, at regionen stiller en ordning til rådighed, enten ved transport af patienten eller aftale med anden praktiserende læge. Borgerens egen praktiserende læge er således ikke forpligtet til at gennemføre disse sygebesøg. Praksisplanudvalget vil imidlertid også sikre lægedækningen af de borgere i regionen, som opholder sig midlertidigt mere end 15 km. fra egen læge: Det drejer sig om de borgere, som opholder sig på de kommunale borgernære tilbud, der i nogle tilfælde er lokaliseret mere end 15 km. fra egen læge. De kommunale tilbud organiseret enten som døgnpladser (akutpladser) eller udkørende teams - retter sig mod patienter med særlige sygepleje og behandlingsbehov enten akut sygdom eller akut forværring af kronisk sygdom. Formålet er at undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Det er kommunernes og regionens opfattelse, at de praktiserende lægers tid skal anvendes hensigtsmæssigt med behandling af patienter i praksis frem for på landevejen over længere afstande med henblik på at aflægge sygebesøg. Derfor ønskes, at sygebesøg til patienter, som opholder sig mere end 15 km fra praktiserende læge, varetages af den stedlige læge efter konkret aftale med patientens egen læge. PLO-Midtjylland er grundlæggende enige i, at den praktiserende læges tid bruges bedre på at behandle patienter frem for på landevejen. En stedlig læge skal ud over at bruge tid til transport også bruge tid på bl.a. at konferere med egen læge om patienten, hvilket ville være overflødigt, dersom egen læge varetog sygebesøget. Derfor ønskes en fleksibel ordning, hvor det afhængig af den konkrete situation skal aftales nærmere, om hhv. egen læge, stedlig læge eller evt. plejehjemsansat læge, varetager sygebesøget. 15

16 Praksisplanudvalget er enigt om, at det skal sikres, at gennemførelsen af sygebesøg på de kommunale tilbud sker på et kvalificeret grundlag. Derfor skal udmøntningen af en aftale om sygebesøg på dette område ses i sammenhæng med, at de sygeplejefaglige kompetencer i de kommunale akutte tilbud lever op til en fælles og ens standard, som fastlagt i Sundhedsstyrelsens vejledning for området (SST: Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmepleje ) identisk med den fælles standard besluttet af kommunerne i Region Midtjylland i fællesskab. 5. Lovgrundlag Det lovgrundlag mv., som ligger til grund for praksisplanen udgør følgende: Lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis, Sundhedsstyrelsen, 20. december 2013 Bekendtgørelse nr af 16/ og vejledning nr af 20/ om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Aftaletekst i relation til overenskomst indgået mellem PLO og RTLN, april 2014 Bekendtgørelse om praksisplanudvalg for almen praksis Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren Nærværende praksisplan baserer sig på den ansvars,- opgave- og kompetencefordeling, som følger af ovennævnte lovgivning og overenskomst. 6. Forankring af praksisplanarbejdet i Praksisplanudvalget På baggrund af hhv. lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af Sundhedsloven og den efterfølgende bekendtgørelse om praksisplanudvalg for almen praksis, er der nedsat et Praksisplanudvalg for Region Midtjylland. Praksisplanudvalget består af hhv. 3 repræsentanter for Region Midtjylland, 5 repræsentanter for kommunerne i Region Midtjylland og 3 repræsentanter for PLO- Midtjylland. Sammensætningen af udvalget i valgperioden er som følger: Udpeget for Region Midtjylland: Regionsrådsmedlem Carl Johan Rasmussen (A) Regionsrådsmedlem Jørgen Nørby (V) Regionsrådsmedlem Hanne Roed (B) Udpeget for KKR Midtjylland: Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune (A) Byrådsmedlem Frank Heidemann Sørensen (A), Ikast-Brande Kommune 16

17 Byrådsmedlem Orla Østerby (C), Lemvig Kommune 2. viceborgmester Ulla Tørnæs (V), Holstebro Kommune Byrådsmedlem Anna Marie Brix Poulsen (O), Struer Kommune Udpeget for PLO Midtjylland: Formand for PLO Midtjylland Karsten Rejkjær Svendsen Medlem af bestyrelsen for PLO Midtjylland Søren Svenningsen Medlem af bestyrelsen for PLO Midtjylland Holger Fischer 7. Milepæle i arbejdet med 1. del af praksisplanen Praksisplanen er en del af regionens sundhedsplan. De procesmæssige rammer for udarbejdelsen af praksisplanen fremgår af bekendtgørelsen om praksisplanudvalg for almen praksis. På denne baggrund skal der forud for udarbejdelsen af praksisplanen ske en høring af almen praksis og kommunerne i regionen. Praksisplanen skal endvidere inddrage Patientinddragelsesudvalget i drøftelserne af emner, der ligger inden for praksisplanens område. Endelig skal praksisplanen inden vedtagelsen forelægges for Sundhedskoordinationsudvalget af hensyn til sammenhængen til sundhedsaftalen mellem kommuner og region. Rådgivning vedr. praksisplanen ydes af Sundhedsstyrelsen. Ovenstående formelle procesmæssige rammer er omsat til følgende milepæle i den konkrete planlægning af udarbejdelse af 1. del af praksisplanen: Praksisplanudvalget afholdt sit første møde ultimo februar 2014, og har herefter, og som grundlag for udarbejdelse af 1. del af praksisplanen afholdt yderligere 4 møder. Som baggrund for udarbejdelse af den 1. del af praksisplanen var Praksisplanudvalget d. 24. marts 2014 vært ved et ide- og dialogmøde med deltagelse af almen praksis, kommuner, region og patientinddragelsesudvalget. Formålet med mødet var at høre de involverede aktørers ideer til og løsninger på praksisplanens udfordringer i en fælles dialog forud for igangsættelse af det konkrete arbejde med praksisplanen. Praksisplanen i 1. del foreligger ultimo juni 2014, hvorefter den fremsendes til faglig høring i Sundhedsstyrelsen. Fra primo oktober til 1. december 2014 gennemføres en høring blandt kommunerne i regionen og lægepraksis i regionen. På baggrund af høringen tager Praksisplanudvalget stilling til eventuelle revisioner i planen førend den forelægges hhv. Sundhedskoordinationsudvalget og Patientinddragelsesudvalget, og Regionsrådet i Region Midtjylland som ansvarlig myndighed. Den samlede praksisplan for almen praksis for Region Midtjylland vil foreligge med udgangen af 1. halvår 2015 på baggrund af det arbejde, som igangsættes med 2. del af praksisplanen i efteråret Praksisplanen er gældende for hele valgperioden Dog kan Praksisplanudvalget revidere praksisplanen, hvis forudsætningerne ændres væsentligt. 17

18 8. Indholdsmæssige perspektiver for 2. del af praksisplanen Ifølge vejledningen fra Sundhedsstyrelsen har praksisplanen til formål at beskrive følgende emner: Lægedækning og tilgængelighed Almen praksis opgaver i relation til det tværsektorielle samarbejde Almen praksis opgaver og rolle i sundhedsvæsenet Nærværende plan udgør 1. del af praksisplanen for Region Midtjylland, som indholdsmæssigt alene udgør en del af den samlede praksisplan, og hvor hovedfokus er på lægedækningen (punkt 1). Sikring af lægedækning kan dog ikke kun anskues snævert i sammenhæng med antal ydernumre og antal praktiserende læger, men vil ligeledes indgå i 2. del af praksisplanen, som et perspektiv i forhold til opgavevaretagelsen både i almen praksis og i det øvrige sundhedsvæsen. Opgavevaretagelsen bliver således hovedfokus i den 2. del af praksisplanen, som Praksisplanudvalget påbegynder udarbejdelsen af i løbet af efteråret 2014 (jf. punkt 2 og 3 ovenfor). Som en del af arbejdet med 2. del af praksisplanen skal Praksisplanudvalget tage stilling til, hvordan følgende aftale fra overenskomstforhandlingerne vedr. opgavefordelingen skal omsættes: PLO og RTLN har en forventning om, at parterne i praksisplanudvalgene som led i arbejdet med at sikre bedre sammenhæng i indsatsen løbende følger udviklingen i opgavefordelingen mellem almen praksis, kommuner og sygehuse. Kvalitet og tilgængelighed i almen praksis vil endvidere indgå i arbejdet med 2. del af praksisplanen. Parallelt med arbejdet med den 2. del af praksisplanen pågår sundhedsaftalearbejdet mellem kommuner og region. Praksisplanen skal ses i sammenhæng med sundhedsaftalen i relation til ovenfor nævnte opgaver vedr. det tværsektorielle samarbejde. De opgaver, som almen praksis forpligtes til at udføre i kraft af sundhedsaftalen, skal beskrives i praksisplanen og følges op af en underliggende aftale. Praksisplanen vil på denne vis komme til at udgøre den ramme, der sikrer grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis. En række af anbefalingerne i denne 1. del af praksisplanen vedrørende lægedækning skal desuden videreføres i arbejdet med 2. del af praksisplanen. Som det fremgår af afsnit 4.4 vil Praksisplanudvalget videreføre drøftelserne om, hvordan også borgere med midlertidigt ophold mere end 15 km fra egen praktiserende læge sikres lægedækning. En sådan aftale udmøntes som en del af den underliggende aftale, som forventes at tage form i takt med at 2. del af praksisplanen udarbejdes. Som en del af arbejdet med opgavevaretagelsen i almen praksis som indgår i 2. del af praksisplanen, er det desuden et mål for Praksisplanudvalget, at der indgås aftale om den fremtidige varetagelse af den type indsats over for psykisk syge, som idag rummes af ydelsen samtaleterapi i den centrale overenskomst. I lighed med varetagelsen af sygebesøg vil Praksisplanudvalgets lokale aftale på dette område erstatte de centralt fastsatte ydelser. 18

19 De aftaler om ændret opgavevaretagelse i almen praksis, som ikke er omfattet af overenskomsten, udmøntes alle i en underliggende aftale til praksisplanen. Denne forventes at foreligge parallelt med færdiggørelsen af den samlede praksisplan med udgangen af 1. halvår Danske Regioner og KL har tilkendegivet at kommuner og regioner i forlængelsen af udlægningen af samtaleterapi og sygebesøg afsætter 100 mio. hver dvs. i alt 200 mio. til aftalt opgave udvikling for at understøtte praksisplanlægningen. Der er tale om varige midler, der udmøntes i overenskomst perioden. 19

20 BILAG 1 TABELLER OG FIGURER

21 Tabel 1: Befolkningsudvikling region og landsdele (Kilde: Danmarks Statistik) Region Midtjylland %-vis ændring Landsdel Østjylland %-vis ændring Landsdel Vestjylland %-vis ændring år % % % år % % % år % % % år % % % I alt % % % Tabel 2: Alment medicinske speciallægers beskæftigelse i Region Midtjylland (Kilde: Løndata og opslag i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister samt PLO-Midtjylland) Alment medicinske speciallægers beskæftigelse (i Region Midtjylland) pr. april 2014: Som praktiserende læge 835 Som hospitalsansat læge 37 Som administrationslæge 2 Som vagtlæge 141 heraf: - ældre PLO er - fase 2/fase 3 læger - færdiguddannede speciallæger uden ydernummer I alt Region Midtjylland

22 Tabel 3: Fordelingen af sygebesøg i de enkelte kommuner 17 km, 2013 (Kilde: Targit pr ) Yderkommune Antal sygebesøg 2013, 17 km Favrskov 112 2,38 Hedensted 54 1,40 Herning 247 2,98 Holstebro 143 2,34 Horsens 60 0,67 Ikast-Brande 36 0,88 Lemvig 75 3,74 Norddjurs 77 1,99 Odder 9 0,43 Randers 105 1,12 Ringkøbing-Skjern 135 2,45 Samsø 25 6,81 Silkeborg 192 2,10 Skanderborg 99 1,85 Skive 267 5,79 Struer 92 4,57 Syddjurs 207 5,63 Viborg 226 2,52 Århus 167 0,51 Total ,85 Gennemsnitligt antal sygebesøg 2013, 17 km pr sikrede 22

23 Figur 1: Afstand fra læge til den tilsete patient, fordeling af sygebesøg i kategori I-VI, 2013 (Kilde: Targit pr ) Zone III; 9.976; 10% Zone VI; 941; 1% Zone V; 1.387; 1% Zone IV; 3.441; 3% Zone II; ; 20% Zone I; ; 65% Zonedefinitionen er fastsat i overenskomsten som følgende: Sygebesøg indtil 4 km (zone I) Sygebesøg fra påbeg. 5 km indtil 8 km (zone II) Sygebesøg fra påbeg. 9 km indtil 12 km (zone III) Sygebesøg fra påbeg. 13 km indtil 16 km (zone IV) Sygebesøg fra påbeg. 17 km indtil 20 km (zone V) Sygebesøg fra påbeg. 21 km (zone VI) 23

24 Figur 2: Fordeling af ekstra kapacitet i Region Midtjylland (Kilde: Lægehøringen 2013) 24

25 Figur 3: Andel af befolkning i sociogeografisk gruppe 4 og 5 på kommuneniveau (Kilde: Hvordan har du det 2013, CFK, Region Midtjylland) Hvordan har du det? 2013, CFK: Figur 1.4 viser andelen af befolkningen, der tilhører de laveste sociogeografiske grupper (gruppe 4 og 5) i forhold til graden af sociogeografisk homogenitet. Befolkningens homogenitet er beskrevet ved hjælp af Shannons indeks, hvor en lav værdi er lig med en høj grad af homogenitet. En lav værdi på sociogeografisk homogenitet betyder således, at kommunens befolkning er fordelt på få sociogeografiske grupper f.eks. som Skanderborg Kommune, hvor befolkningen bor i områder, som tilhører sociogeografisk gruppe 1 og 2. Eller som i Norddjurs og Samsø Kommuner, hvor størstedelen af befolkningen (87-88%) bor i områder, der tilhører sociogeografisk gruppe 4, mens den resterende del af befolkningen bor i områder der tilhører sociogeografisk gruppe 3 (Samsø) eller sociogeografisk gruppe 2 og 3 (Norddjurs). 25

26 BILAG 2 LÆGEDÆKNINGSVURDERING 2014 KOMMUNESPECIFIKKE BESKRIVELSER AF LÆGEDÆKNING 26

27 Vurdering af lægedækningssituationen for 2014 Den fremadrettede vurdering af lægedækningssituationen i regionen foretages af Praksisplanudvalget 1 gang årligt (4. kvartal). Denne vil basere sig på en gennemgang af kommunerne i Region Midtjylland. Baggrunden for vurderingen vil være den årlige lægedækningshøring, hvori bl.a. indgår lægekapaciteten i kommunen og lægernes forventede ophørsalder suppleret med prognoser for det forventede behov og data for ledig kapacitet i kommunerne. For denne 1. del af praksisplanen er vurderingen foretaget for Den fremadrettede vurdering for 2015 indarbejdes i den 2. del af praksisplanen. I 2014 har særligt 4 kommuner krævet særlig opmærksomhed i lægedækningssammenhæng som følge af behovet for konkrete indsatser. Det drejer sig om hhv.: Ringkøbing-Skjern Kommune (særlig Hvide Sande) Ikast-Brande Kommune (særlig Brande) Lemvig Kommune Skive Kommune (særlig Vestsalling) I kommuner, hvor der i forvejen er kapacitet, som ikke er afsat, og hvor ekstra kapaciteten hos de allerede nedsatte praktiserende læger er begrænset, kan lægeophør betyde, at kommunen/området bliver lægedækningstruet, hvorfor der kan være behov for særligt fokus på rekrutteringstiltag. Udover de nævnte ovenstående kommuner kendetegnes en række kommuner ved en sådan profil: o Norddjurs Kommune o Samsø Kommune o Syddjurs Kommune o Herning Kommune o Viborg Kommune 27

28 Favrskov Praksistype (Kilde: NOTUS Regional pr ) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 8 23 Enkeltmandspraksis 2 3 Delepraksis 2 6 Regionsklinik 0 0 I alt I Favrskov Kommune er der 1 ubesat kapacitet pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional pr ) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 11 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

29 Favrskov 29

30 Hedensted Praksistype (Kilde: NOTUS Regional pr ) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 6 26 Enkeltmandspraksis 1 1 Delepraksis 0 0 I alt 7 27 I Hedensted Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional pr ) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 5 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

31 Hedensted 31

32 Herning Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis 4 4 Delepraksis 1 5 I alt I Herning Kommune er der 2 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr ) ) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 11 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

33 Herning 33

34 Holstebro Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis 5 5 Delepraksis 1 2 I alt I Holstebro Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 4 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik ) Pr. 1. januar

35 Holstebro 35

36 Horsens Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 9 35 Enkeltmandspraksis Delepraksis 3 10 I alt I Horsens Kommune er der 1 ubesat kapacitet pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 13 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

37 Horsens 37

38 Ikast-Brande Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 6 22 Enkeltmandspraksis 2 2 Delepraksis 1 3 I alt 9 27 I Ikast-Brande Kommune er der 2 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 7 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

39 Ikast-Brande 39

40 Lemvig Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 2 5 Enkeltmandspraksis 9 9 Delepraksis 0 0 I alt I Lemvig Kommune er der 2 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 5 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

41 Lemvig. 41

42 Norddjurs Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 5 13 Enkeltmandspraksis Delepraksis 1 2 I alt Norddjurs Kommune er der 2 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 5 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

43 Norddjurs 43

44 Odder Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 2 6 Enkeltmandspraksis 8 8 Delepraksis 0 0 I alt I Odder Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 1 læge Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

45 Odder 45

46 Randers Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis Delepraksis 3 9 I alt I Randers Kommune er der 1 ubesat kapacitet pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 16 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

47 Randers 47

48 Ringkøbing-Skjern Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis 5 5 Delepraksis 0 0 I alt I Ringkøbing-Skjern Kommune er der 4 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 4 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

49 Ringkøbing-Skjern 49

50 Samsø Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 0 0 Enkeltmandspraksis 2 4 Delepraksis 0 0 I alt 2 4 I Samsø Kommune er der 2 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 1 læge Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

51 Samsø 51

52 Silkeborg Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis 7 8 Delepraksis 8 19 I alt I Silkeborg Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 7 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

53 Silkeborg 53

54 Skanderborg Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis 4 4 Delepraksis 2 3 I alt I Skanderborg Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 1 læge Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

55 Skanderborg 55

56 Skive Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 5 13 Enkeltmandspraksis 8 9 Delepraksis 2 6 Regionsklinik 1 1 I alt I Skive Kommune er der 4 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 7 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

57 Skive 57

58 Struer Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 3 8 Enkeltmandspraksis 6 6 Delepraksis 0 0 I alt 9 14 I Struer Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på læge 49 år Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

59 Struer 59

60 Syddjurs Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis 5 14 Enkeltmandspraksis 6 6 Delepraksis 1 6 I alt I Syddjurs Kommune er der 3 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 9 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

61 Syddjurs 61

62 Viborg Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis Delepraksis 2 7 I alt I Viborg Kommune er der 3 ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 6 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

63 Viborg 63

64 Aarhus Praksistype (Kilde: NOTUS Regional (pr )) Antal praksis Antal kapaciteter Kompagniskabspraksis Enkeltmandspraksis Delepraksis I alt I Århus Kommune er der ingen ubesatte kapaciteter pr Aldersprofil (Kilde: Lægehøringen 2013 og NOTUS Regional (pr )) Praktiserende lægers gennemsnitsalder Antal læger på år 31 læger Indbyggertal (Kilde: Danmarks Statistik) Pr. 1. januar

65 Aarhus 65

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del. Juni Region Midtjylland. Skottenborg Viborg

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del. Juni Region Midtjylland. Skottenborg Viborg Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning... 3 2. Resume af målsætninger og anbefalinger

Læs mere

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni December Region Midtjylland. Skottenborg Viborg. 2.

Praksisplan for almen praksis. Region Midtjylland. 1. del Juni December Region Midtjylland. Skottenborg Viborg. 2. Praksisplan for almen praksis Region Midtjylland 1. del Juni 2014 2. version December 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Praksisplan for almen praksis 1. Indledning...3 2. Resume af målsætninger

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Høringsudkast Praksisplanen for almen praksis

Høringsudkast Praksisplanen for almen praksis 2 6 5 5 5 2 9 5 Høringsudkast Praksisplanen for almen praksis September 2016 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg 1. Indledning... 3 2. Sammenhængen mellem praksisplanen og sundhedsaftalen...

Læs mere

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016 Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland September - november 2016 Baggrund Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til praksisplan i høring frem til den 8. november

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Praksisplanudvalget. Hvor langt er vi nået og hvordan får vi mandat fra kommunerne? 7. april 2015 Nils Borring, Favrskov kommune

Praksisplanudvalget. Hvor langt er vi nået og hvordan får vi mandat fra kommunerne? 7. april 2015 Nils Borring, Favrskov kommune Praksisplanudvalget Hvor langt er vi nået og hvordan får vi mandat fra kommunerne? 7. april 2015 Nils Borring, Favrskov kommune Praksisplanen Praksisplanen er den ramme, der sikrer grundlaget for sundhedsaftalernes

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til mødet i Praksisplanudvalg 15. december 2014 kl. 16:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til mødet i Praksisplanudvalg 15. december 2014 kl. 16:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Dagsorden til mødet i Praksisplanudvalg 15. december 2014 kl. 16:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Status notat vedr. Praksisplan for Almen Praksis

Status notat vedr. Praksisplan for Almen Praksis Status notat vedr. Praksisplan for Almen Praksis Dette notat skitserer baggrund og rammerne for arbejdet med praksisplanen 2015-2018. Samtidig konkretiseres elementerne i en kommende underliggende aftale

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008. Punkt nr. 8 Region Midtjylland Nedsættelse af 26 nye psykolog ydernumre Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi og Planlægning Notat om proceduren

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Delepraksis er med den seneste overenskomst blevet personlig, hvilket vil sige at tilladelsen til delepraksis følger en bestemt

Delepraksis er med den seneste overenskomst blevet personlig, hvilket vil sige at tilladelsen til delepraksis følger en bestemt Bilag: Tiltag der allerede anvendes eller er blevet anvendt til sikring lægedækning i Region Sjælland Tiltag indenfor Sundhedslovens rammer Ejerskab af flere ydernumre Sundhedsloven giver mulighed for

Læs mere

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse KKR SJÆLLAND Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse Det nære sundhedsvæsen - Kommunernes fælles sundhedspolitik Forebyggelse er fundamentet og løsningen, hvis vi skal undgå,

Læs mere

Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne. Oplæg for KKR

Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne. Oplæg for KKR Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne Oplæg for KKR Fortællingen om det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen - Kommunernes fælles sundhedspolitik Forebyggelse er fundamentet og løsningen,

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter

Læs mere

Strategi for sikringen af lægedækningen i Region Midtjylland

Strategi for sikringen af lægedækningen i Region Midtjylland Dato 04-06-2015 Kristoffer Wittrup M Stegeager Kristoffer.stenager@stab.rm.dk Daniel M. Simonsen daniel.simonsen@rm.dk Peter Sander PESAND@rm.dk 1-30-72-130-15 Strategi for sikringen af lægedækningen i

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre separate klinikker. Balling, Lemvig og Sunds. Klinikopstart 1. januar 2018

Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre separate klinikker. Balling, Lemvig og Sunds. Klinikopstart 1. januar 2018 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Strategis Styring & analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget Til lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis Indledning Forslag til praksisplan for almen praksis 2015-2018 er nu i høring med frist d. 18. oktober 2015. Det forventes at en endelig praksisplan

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Region Syddanmark og Praksisudvalget i Region Syddanmark. 2 Formål

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Kommunale interesser i ny overenskomstaftale (OK18) mellem RLTN og PLO

Kommunale interesser i ny overenskomstaftale (OK18) mellem RLTN og PLO #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Bente Graversen Kopi til Mikkel Grimmeshave Fra Sagsnr./Dok.nr. 2017-000165 / 2017-000165-13 19-09-2017 Sundhedsstrategisk Team Sundheds-

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar 2017

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Delplan for rekruttering og fastholdelse samt strategipapir for sikring af borgernes lægedækning i almen praksis

Bilag. Region Midtjylland. Delplan for rekruttering og fastholdelse samt strategipapir for sikring af borgernes lægedækning i almen praksis Region Midtjylland Delplan for rekruttering og fastholdelse samt strategipapir for sikring af borgernes lægedækning i almen praksis Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 9 Delpraksisplan

Læs mere

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr.

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland

Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Speciallægepraksisplan Region Midtjylland Sundhedsstyregruppen den 4. februar 2013 www.regionmidtjylland.dk Baggrund og formål med en praksisplan Hvad siger speciallægeoverenskomsten praksisplan en gang

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering Tillæg til Praksisudviklingsplanen Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering 1 Samarbejdsudvalget for almen læger har udarbejdet en praksisudviklingsplan for perioden 2012-2015. I planen

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient - Indledende kommunale perspektiver Møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 1 Et foranderligt felt med gensidige afhængigheder

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere