Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundkrogsgade 20, ny Østre Landsret, til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundkrogsgade 20, ny Østre Landsret, til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn."

Transkript

1 Byens Anvendelse Teknik- og Miljøforvaltningen Bygherre: A. Enggaard A/S Att.: John Groth Rasmussen Sendes kun pr. Rådgiver: Nordiq Group A/S Att.: Charlotte Fog Krohn Sendes kun pr. Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundkrogsgade 20, ny Østre Landsret, til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn. I henhold til miljøbeskyttelseslovens, jf. Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019, 28, stk. 1, meddeles hermed tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundkrogsgade 20, matr.nr. 3u, Frihavnskvarteret, København, til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn. 30. august 2019 Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Esben Bang Andersen Baggrund Nordiq Group A/S har på vegne af A. Enggaard A/S den 1. juli 2019 ansøgt om tilladelse til udledning af m 3 grundvand til Kalkbrænderihavnen i Københavns Havn i forbindelse med opførelse af ny Østre Landsret. Udledningspunkt, omtrentlig placering Byens Anvendelse Vand og VVM Njalsgade 13 Postboks København S EAN nummer Figur 1: Oversigtskort, hvor lokaliteten er markeret med rødt (fra ansøgningsmateriale, redigeret med markering af udledningspunkt).

2 1 Vilkår for tilladelsen 1.1 Generelt 1) Tilladelsen er gældende indtil der ikke længere er behov for grundvandssænkning i forbindelse med byggeprojektet for ny Østre Landsret. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 2) Center for Miljøbeskyttelse (herefter CMB) skal orienteres via når udledningen påbegyndes og løbende holdes orienteret om projektets fremdrift, hvis der sker ændringer og når projektet afsluttes. CMB skal straks kontaktes, hvis projektet ændres. 3) Udledningspunktet skal placeres med omtrentlige koordinater som ETRS89 zone 32 X=725560, Y= (jf. Figur 3 i afsnittet 4.3 Udløbspunkt ). 4) Udløbet skal placeres under vandoverfladen, dvs. min. -0,5 m DVR90. 5) Der må kun udledes grundvand fra grundvandssænkningen på Sundkrogsgade 20. 6) Der må udledes maksimalt m 3 vand i udledningsperioden. 1.2 Vandkvalitet 7) Udløbet skal udformes, så havbundsmateriale (sediment) ikke ophvirvles. 8) Vandet skal som udgangspunkt forinden udledning til havnen renses i aktivt kulfilter dimensioneret efter producentens anvisninger. Hvis analyser fra de respektive boringer konsistent viser, at kravværdierne fastsat i vilkår 11) og 12) kan overholdes uden rensning i kulfilter, vil det efter dialog med CMB være muligt at lede vand fra pågældende boring uden om kulfilteret. Inden tilledning til kulfilteret skal vandet i nødvendigt omfang renses i sedimentationscontainer eller sandfilter, så det sikres at filteret ikke tilstopper og fortsætter med at fungere efter hensigten og med den nødvendige rensekapacitet. 9) Renseforanstaltninger skal vedligeholdes, tilses og tømmes regelmæssigt, så de fungerer efter hensigten. 10) Udledningen må ikke forårsage oliefilm, okkerudfældning, kalkudfældning og lignende i havnen. Det er CMB, der afgør, hvornår dette er tilfældet. Side 2 af 16

3 11) Udledningen skal til enhver tid overholde følgende kravværdier: Udledningskrav Marint (mg/l) Suspenderet stof 40 Total- kvælstof 8 Total-jern 5 12) Udledningen skal overholde følgende kravværdier: Stof Kravværdi (µg/l) Opgjort som gennemsnit og vurderes løbende Maksimalværdi (µg/l) Absolut værdi i den enkelte vandprøve Prøverne skal analyseres i henhold til referencelaboratoriets metodeblade: Tungmetaller *Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende. (Naturlig baggrundskoncentration). **Udlederkrav fastsat på baggrund af BAT-vurdering Arsen* 0,6 + (0,9) = 1,5 1,1 + (0,9) = 2 Barium* 200** 250** Bly* 1,3 14 Cadmium* 0,2 1,5 Chrom III* 3,4 124 Chrom VI* 3,4 17 Kobber* 1 + (0,6) =1,6 2 + (0,6) =2,6 Kviksølv - 0,07 Nikkel* 8,6 34 Zink* 50** 65** Aromatiske kulbrinter BTEX Benzen 8 50 Toluen 7,4 380 Ethylbenzen Sum af xylener (o-, p- og m- xylen) PAH er Acenaphthen 0,38 3,8 Acenaphthylen 0,13 3,6 Anthracen 0,1 0,1 Benz(a)anthracen 0,0012 0,018 Benz(a)pyren 0, ,027 Chrysen/Triphenylen 0,0014 0,014 Dibenzo(a,h)anthracen 0, ,018 Fluoranthen 0,0063 0,12 Fluoren 0,23 21,2 Side 3 af 16

4 Naftalen Phenanthren 1,3 4,1 Pyren 0,0017 0,023 Chlorerede opløsningsmidler Trichlormethan (Chloroform) 2,5-1,1,1-trichlorethan 2,1 54 Tetrachlormethan (TCM) 12 - Trichlorethylen (TCE) 10 - Tetrachlorethylen (PCE) 10-1,1-dichlorethan 10-1,2-dichlorethan 10-1,1-dichlorethylen (DCE) 0, ,2-dichlorethylen (DCE) 0,68 68 Dichlormethan 20 - Vinylchlorid (VC) 0,05 0,5 1.3 Tilsyn og afrapportering 13) Der skal i henhold til vilkår 8, 9 og 10 føres regelmæssige tilsyn med udledningspunkt og renseforanstaltninger. Ansøgers tilsyn skal aktivt reagere på problemer med vandkvaliteten og kontakte CMB via 14) Der skal være mulighed for prøvetagning efter rensning og inden udledning. Der skal som udgangspunkt udtages prøver til kontrol og afrapportering efter følgende frekvens: Periode Opstart Første 4 uger Derefter Antal prøver 1 prøve 1 prøve pr. uge 1 prøve pr. måned Hvis nogle forureningskomponenter angivet i vilkår 11 og 12 konsekvent med god sikkerhed overholder deres respektive kravværdier, kan der efter dialog med og vurdering fra CMB muligvis aftales nedsat prøvefrekvens for de pågældende forureningskomponenter. 15) Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret laboratorium. Prøvetagningen skal udføres i henhold til bekendtgørelse nr. 523 af 1. maj 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger og DS/ISO (seneste udgave) om vejledning i prøvetagning af spildevand. Side 4 af 16

5 Så snart analyseresultaterne foreligger, sendes kopi af dem til med tilladelsens sagsnummer som reference. Analyseresultaterne skal rapporteres både som analyselaboratoriets pdf og i excel-format, som løbende opdateres med nyeste data. 16) Den udledte vandmængde skal registreres og opgøres pr. måned og indsendes til ved udledningens afslutning. 1.4 Serviceoplysninger Hvis der sker ændringer, herunder ændringer i vandmængder eller tidsplan, skal CMB straks kontaktes med henblik på revurdering af vilkår. Ved ønske om sammenfald af prøvetagningsfrekvenser med andre tilladelser, kan sagsbehandleren kontaktes. CMB kan konkret på baggrund af analyseresultater vurdere, om prøvetagningsfrekvensen jf. vilkår 13 skal ændres. Ansøger kan desuden til enhver tid ansøge om at få antallet af parametre og prøvetagningsfrekvensen ændret. 2 Klagevejledning 2.1 Klageadgang Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnet digitale klageportal senest den 27. september Hvem kan klage? Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens , hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. 2.3 Klageproces Klage skal indgives via klageportalen Klagen vil umiddelbart herefter blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af CMB s udtalelse. Efter lovens 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på Side 5 af 16

6 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens 94, stk. 1. Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: CMB videresender herefter anmodningen til Miljøog Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 2.4 Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på Opsættende virkning Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning. 2.6 Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1, dvs. inden den 2. februar Grundlag for afgørelsen 3.1 Til vurdering af ansøgningen er indgået følgende materiale Lov- og plangrundlag 1) Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019, 28 stk. 1. 2) Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 3) Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, jf. bek. nr af 21. november ) Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. bek af 19. december Side 6 af 16

7 5) Vandområdeplan for Vandområdedistrikt Sjælland med BEK nr. 448 og 449 af 11. april ) Den Blå By Københavns Kommunes Vandhandleplan ) Bekendtgørelse nr af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Ansøgningsmateriale 1) Ansøgning af 1. juli 2019, revideret 9. juli Ansøgt projekt Dette afsnit er en sammenfatning af oplysninger fra ansøgningsmaterialet med relevans for udledningstilladelsen. Teksten i afsnit 4 er ansøgers formuleringer og vurderinger (med enkelte tilføjelser). 4.1 Projektbeskrivelse og tidsplan På Sundkrogsgade 20 i Nordhavn skal den ny Østre Landsret opføres på byggefelt Byggegruben er planlagt med en udstrækning på ca. 60 x 80 m (dog ikke rektangulær), og arealet udgør ca m2. Terræn på lokaliteten er omkring kote +2,5 m. Der udgraves til ca. kote -5,4 m (svarende til 8 m u.t.) med enkelte dybere punktudgravninger til ca. kote -6,0 m. Byggegruben omgives af en forankret spunsvæg, hvor spunsvæggen når ned i ler og med en spidskote på ca. -11 m. Spunsvæggen vil til denne dybde afskære indstrømning fra alle sandlag beliggende mellem denne kote og terræn. Der udføres midlertidig grundvandssænkning i anlægsperioden for at sikre en tør og stabil byggegrube. Desuden skal grundvand i det øvre fyld/sand-magasin lænses for vand for at kunne udføre udgravningen. Afsænkningen lokalt i byggegruben vil blive udført med filtersatte pumpeboringer i kalken i det primære magasin. Grundvandssænkningen skal udføres indtil der er udført støbning og tilstrækkelig hærdning af bundplade i byggegruben, forventeligt over en periode på ca. 100 dage (og med en forventet sænkning i kalken på ca. 2-2,5 m). Ansøger forventer i perioden fra uge 34 (2019) og ca. 3-4 måneder frem at etablere byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt udføre aktiv grundvandssænkning. Side 7 af 16

8 Figur 2: Skitse med geologisk snit inkl. udgravnings- og spunsdybder, samt princip for grundvandshåndtering. Brede boringer viser filterboringer, mens de smalle viser sugespidser. Magasin 1 udgøres af kalken og i den østlige del af byggegruben sandede aflejringer beliggende direkte oven på kalken, magasin 2 af smeltevandssand og magasin 3 af postglacialt sand og fyldlagene (figur og figurtekst fra ansøgningsmateriale). 4.2 Vandmængder Til grundvandssænkning i de øvre fyld- og sandlag (magasin 3) samt i smeltevandssandet (magasin 2) forventes etableret et sugespidsanlæg. Under forudsætning af, at spunsvæggen er næsten tæt og dermed afskærer sand- og fyldlag helt, forventes dette at andrage ca m3 med en ydelse på op til 20 m3/t. Under anlægsarbejdet skal der afledes vand fra Sugespidsanlæg, Filterboringer samt Ren- og prøvepumpning. Der ansøges om midlertidig udledning til havnen på samlet m3, som angivet i Tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Vandtyper og vandmængder til midlertidig udledning til havn (fra ansøgningsmateriale). Vandtype Forventet vandmængde [m³] Ansøgt vandmængde [m³] Sugespidsanlæg Filterboringer Ren- og prøvepumpning Side 8 af 16

9 4.3 Udledningspunkt Kloakstikledning fra matr. nr. 3u og ud til hovedkloakken i Sundkrogsgade etableres først senere i anlægsfasen og kan derfor ikke benyttes i forbindelse med den midlertidige grundvandssænkning. Det er desuden af By & Havn oplyst, at udledning til havnebassinerne mod øst ikke er muligt i den ønskede periode. Der søges derfor i stedet om udledning til Kalkbrænderihavnen via egen rørføring over Sundkrogsgade, langs bygningen på matr. nr og til udledningspunkt beliggende nord for lystbådehavnen (se placering på Figur 3 nedenfor; omtrentlige koordinater for udledningspunkt er ETRS89 zone 32 X=725560, Y= ). Udledningspunktet er valgt for at tilgodese dybden af havnebassinet, der her forventes at være ca. 6 m. Udledningen vil finde sted med dykket udløb under havoverfladen så vidt muligt uden at forstyrre sedimenterne på havbunden. Figur 3: Oversigt over boringsplacering ved grundvandssænkningsanlægget på Østre Landsret (fra ansøgningsmaterialet). Udledningspunktet er markeret med en rød prik. Side 9 af 16

10 4.4 Vandkvalitet Primært magasin, kalken Der er udtaget vandanalyse fra kalken ved PB1 i maj 2019 og igen i juni Der blev målt forhøjet indhold af barium, zink, kulbrinter, o-xylen og benzen. Der blev ikke fundet indhold af PAH og chlorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter heraf over miljøkvalitetskravene i Bekendtgørelse 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Sekundært magasin, postglacialt sand og fyldlag Fra det sekundære grundvandsmagasin 3 blev der i 2017 udtaget vandprøver fra fem boringer, der blev analyseret for BTEXN, kulbrinter og chlorerede opløsningsmidler. Der blev målt let forhøjet indhold af kulbrinter, samt forhøjet vinylchlorid i en enkelt boring. I juni 2019 er der udtaget en vandprøve til analyse fra det sekundære magasin i boring PB01. Der blev målt overskridelse grænseværdierne fastsat i bekendtgørelse 1625 af 19. december 2017 for nogle PAH er (flouranthen, pyren og benz(a)pyren), arsen og barium. Der blev også målt forhøjet indhold af jern dog under det marine udledningskrav. Tabel 2: Opsummering af parametre med målt overskridelse for prøver udtaget hhv. i primært og sekundært magasin samt tilhørende kravværdi og maksimalværdi fra vilkår 12) (inden ændring af kravværdier for barium og zink). Parametre med overskridelse er markeret med fed skrift. Der er desuden tilføjet målte værdier for totalkulbrinter, hvor der ikke er fastsat miljøkvalitetskriterier i bekendtgørelse 1625 af 19. december Forureningskomponent Primært magasin (kalk) Sekundært magasin (sand / fyld) Kravværdi Maksimalværdi µg/l µg/l µg/l µg/l Totalkulbrinter,>C5-C < O-xylen 0,46-7,5 <0,02-0,052 1** 100** Benzen <0,1-53 <0,02-1, Zink 6,4-49 <2,5 8,36 8,96 Barium ,5 145 Arsen 0,34-0,6 4,1 1,5 2 Fluoranthen u.d.* 0,02 0,0063 0,12 Pyren u.d.* 0,018 0,0017 0,023 Benz(a)pyren u.d.* 0,036 0, ,027 Vinylchlorid u.d.* u.d.*-0,27 0,05 0,5 * Under detektionsgrænsen. ** Angiver værdi for sum af xylener. Side 10 af 16

11 4.5 Rensning og monitering Der vil blive udført den nødvendige monitering af vandkvalitet. Hvis forureningsgraden af det oppumpede vand er for høj, vil der blive udført den nødvendige rensning før udledning, så myndighedernes krav overholdes. Ansøger vurderer, at det muligvis er nødvendigt at rense (en del af) vandet for organiske forureningskomponenter, såfremt disse genfindes i det oppumpede vand. Rensningen vil i praksis skulle udføres med kulfilter. Anlægget forventes etableret således, at vand fra specifikke pumpeboringer kan ledes uden om kulfilter, såfremt vandkvaliteten overholder kravene til udledning uden forudgående rensning. Der udføres test og indkøring af anlæg og der udarbejdes en beredskabsplan af entreprenøren. Beredskabsplanen og beskrivelse af test og indkøring vil blive fremsendt til Center for Miljø til orientering inden opstart af test og grundvandssænkning. Monitering af ydelse og mængder Vandmængden for udledning til havn og kloak blive registreret med vandmåler. Monitering af vandkvalitet Ved etablering af anlægget foreslås det, at der i første omgang udtages vandprøver fra 3 pumpeboringer på hver side af byggegruben, samt 2 moniteringsboringer uden for byggegruben. Alle vandprøver analyseres for chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf, BTEXN, kulbrinter samt udvalgte uorganiske parametre (Center for Miljøbeskyttelse stiller herunder krav om analyse for tungmetaller og PAH er, jf. tilladelsens vilkår 11) og 12)). I udgangspunktet fortsættes med denne standard-analysepakke i driftsfasen, men konstateres det, at visse af parametrene ikke er kritiske og ikke varierer, kan det evt. aftales med Center for Miljøbeskyttelse, at de udgår af analysepakken. Hvis de første analyser fra boringerne i byggegruben viser, at vandet er så forurenet, at der vil være behov for rensning før udledning, udtages en vandprøve fra alle pumpeboringer. Derved kan forureningens forekomst i de enkelte boringer kortlægges, så rensning af vandet fra udvalgte boringer/boringsgrupper kan planlægges. Den første måned udtages prøver ugentligt, hvorefter frekvensen nedsættes til månedligt, hvis der ikke er overskridelser eller problematiske indhold af de analyserede parametre. Side 11 af 16

12 Hvis der konstateres forurening, som nødvendiggør rensning af det oppumpede vand før udledning, foretages der analyser af vandkvaliteten efter vandbehandling. Den første måned efter indførelse af vandbehandling udtages prøven ugentligt, hvorefter frekvensen nedsættes til månedligt, hvis indholdet er stabilt eller uproblematisk. Der analyseres kun for de stoffer, der behandles for (f.eks. olie, BTEX eller chlorerede opløsningsmidler) i prøven efter behandlingsanlæg. 4.6 Afledning til spildevandskloak Der etableres en ventil således, at det oppumpede grundvand som beredskab i nødstilfælde kan ledes til kloak i stedet for til havnen. Alt byggegrubevand vil som udgangspunkt blive ledt i en separat ledning langs samme rørføring og til samme udledningspunkt til hovedkloakken i Sundkrogsgade. 4.7 Rapportering Der udarbejdes en rapport, som beskriver den udførte monitering af vandstand, vandmængder/ydelser, samt vandkvalitet, som fremsendes til Center for Miljø hhv. 1 og 3 måneder efter opstart af grundvandssænkningen på Østre Landsret samt en slutrapport efter nedlukning og afsluttende grundvandsmonitering. Såfremt der fremkommer uventede oplysninger ved moniteringen, eller der konstateres ændringer i forurening, som medfører indførelse eller afvikling af vandbehandling, vil Center for Miljø blive informeret herom. 4.8 Kortlægning efter Lov om forurenet jord Matr. 3u Frihavnskvarteret er en del af et større V1 kortlagt areal i Nordhavn, som er kortlagt på baggrund af aktiviteter, der potentielt kan have givet anledning til forurening med fx olie, PAH, tungmetaller, chlorerede opløsningsmidler og cyanider. Der er ikke udført yderligere undersøgelser eventuel forurening af arealerne, og der er derfor ikke konkret kendskab til kendte forureninger. Der er ved forklassificeringen af matr. nr. 3u påvist forurening med hovedsageligt oliekomponenter, PAH er og tungmetaller. Både jord og grundvand fjernes i forbindelse med byggeriet, hvorfor det vurderes, at forurening inde i byggegruben derved fjernes og ikke udgør en risiko for vandkvaliteten i forbindelse med den midlertidige grundvandssænkning. 5 Beskrivelse af vandområdet Svanemøllebugten ligger placeret mellem Tuborg Havn og Nordhavnen og som leder ud til Øresund. I Svanemøllebugten ligger endvidere Svanemøllestranden og Svanemøllehavnen. I kystnære områder, såsom Svanemøllehavnen og Svanemøllestranden, er der en relativ lille vandudskiftning, og områderne er derfor sårbare overfor stofbelastninger. Side 12 af 16

13 Derudover er der 2 udledninger til overløbsvand (UØ 10.1 og UØ 10.2, Wilhemsdalsløbet) som leder ud til Svanemøllebugten, som påvirker badevandskvaliteten i havnen. Vandområdeplaner Jf. Vandområdeplan for Vandområdedistrikt Sjælland er Københavns Havn udpeget som stærkt modificeret område. Københavns Havn er jf. miljømål i BEK nr. 448 af 11/04/2019 målsat til at opnå godt økologisk potentiale efter 22. december 2021 og opnå god kemisk tilstand senest 22. december Kommunale planer og målsætninger Københavns Kommune har en målsætning om rent badevand i Københavns Havn. Målsætningen er at opnå udmærket badevandskvalitet i Svanemøllebugten som skal være opnået i I perioden indtil de nødvendige tiltag er etableret vil målsætningen for Svanemøllebugten være Tilfredsstillende badevandskvalitet. Der er en badestrand i Svanemøllebugten. Området omkring Svanemøllehavnen er udlagt til fritidsformål og institutioner samt til tekniske anlæg. 6 Udtalelser i sagen By & Havn har haft udkastet til tilladelsen til udtalelse. De havde ingen bemærkninger. 7 Miljøteknisk vurdering I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er grundvand som udgangspunkt ikke defineret som spildevand. I særlige tilfælde kan grundvand dog sidestilles med spildevand og i sådanne tilfælde kræver en udledning tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28. Københavns Kommune vurderer, at denne udledning kan sidestilles med spildevand. Det skyldes, at der er konstateret forurening med kulbrinter, BTEX er, PAH er og vinylchlorid. Der er desuden konstateret forhøjet indhold af zink, barium og arsen i det oppumpede grundvand. Udledningen er desuden omfattet af bekendtgørelse nr om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, samt bekendtgørelse nr om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Kvaliteten af det hidtil oppumpede grundvand gør, at det som udgangspunkt er nødvendigt at rense vandet før udledning til havnen (jf. vilkår 8)-12). Side 13 af 16

14 Ved at lede vandet gennem aktivt kulfilter må det forventes, at indholdet af organiske forureningskomponenter (inkl. totalkulbrinter, BTEX er, PAH er og evt. chlorerede opløsningsmidler) vil blive reduceret væsentligt. Særligt benz(a)pyren har i de indledende undersøgelser vist sig at forekomme i koncentrationer, som overskrider kravværdien for udledning til havnen. Kulfilter vurderes at være en særdeles effektiv renseteknologi overfor denne forureningskomponent. Efter oppumpning og inden tilledning til kulfilter vurderes det desuden at være fordelagtigt at lede vandet via sandfilter eller sedimentationscontainer for at forhindre, at kulfilteret tilstopper / forhindre at kolonnematerialets kapacitet opbruges for hurtigt. Vandmængderne, der forventes udledt, er hydraulisk uproblematiske, da der er tale om udledning til havnen. 7.1 Konkret til vurdering af barium og zink Indholdet i det oppumpede grundvand er i hidtidige vandprøver fundet at have høje koncentrationer af barium på op til 190 µg/l i det primære magasin og op til 850 µg/l i det sekundære magasin. Barium er et naturligt forekommende stof i grundvandet i området, som er nær Svanemølleforkastningen. Dog gælder i henhold til 27 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven at stoffer, der kan forurene vandet, ikke må tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. Indholdet af barium i vandet i Københavns havn er generelt højt og vurderes at være et tegn på naturlig udveksling med grundvandet over havnebunden og ved forkastninger. Derfor anser Københavns Kommune koncentrationer i havnevandet på under 21,5 µg/l for at overholde det generelle miljøkvalitetskrav (15,7 + 5,8 = 21,5). Miljøkvalitetskrav for maksimumkoncentration er 145 µg/l. Ved beregning af et vægtet gennemsnit af bariumkoncentrationen ved udledningspunktet for de ansøgte mængder grundvand fra det primære og sekundære grundvandsmagasin fås en koncentration på 194 µg/l. Ved udledning af barium i en koncentration på 200 µg/l vil der være behov for knap 10 ganges opblanding, hvilket vurderes at være realistisk at opnå i umiddelbar nærhed af udledningspunktet. Udledningen omfattet af denne tilladelse vurderes derfor ikke at udgøre en bariumforurening af recipienten, jf. miljøbeskyttelseslovens 27, stk. 1. Det vægtede gennemsnit af zinkkoncentrationen ved udledningspunktet for de ansøgte mængder grundvand fra det primære og sekundære grundvandsmagasin er ca. 27 µg/l. Ved udledning af zink i en koncentration på 50 µg/l vil der være behov for en opblandingszone på Side 14 af 16

15 ca. 3,5 m, og det vurderes derfor, at der ikke er behov for formel oprettelse af en blandingszone for zink. På denne baggrund er der foretaget følgende tilretninger af kravværdierne ved udledningspunktet i vilkår 12) i denne tilladelse: - For barium er den generelle kravværdi ændret til 200 µg/l, og maksimumkravet er ændret til 250 µg/l. - For zink er den generelle kravværdi ændret til 50 µg/l, og maksimumkravet er ændret til 65 µg/l. 7.2 Arsen og øvrige forureningskomponenter Koncentrationen af arsen forventes ved udledningspunktet uden hensyn til eventuel reduktion ved rensetiltag at ligger under den generelle kravværdi på 1,5 µg/l baseret på de udtagne prøver og forholdet mellem mængden af grundvand fra hhv. det primære og sekundære magasin. Øvrige stoffer, herunder de organiske forureningskomponenter angivet i Tabel 2, forventes ved de beskrevne rensetiltag reduceret til under kravværdierne. 7.3 Samlet vurdering Det er samlet set Center for Miljøbeskyttelses vurdering, at udledningen er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten samt med de hydrauliske forhold i Københavns Havn. 8 Forhold til Naturbeskyttelse Center for Miljøbeskyttelse har vurderet ansøgningen i henhold til habitatbekendtgørelsen nr af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Internationale naturbeskyttelsesområder Det ansøgte område ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste i forhold til en potentiel påvirkning er Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav ca. 8 km sydøst for lokaliteten. På baggrund af denne afstand samt afgørelsens vilkår vurderes en påvirkning af naturbeskyttelsesområder ikke at være relevant for denne udledning. Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV) Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for bilag IV arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter. Side 15 af 16

16 9 Forhold til øvrig lovgivning Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til udledning af grundvand. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, byggeloven, vejloven, jordforureningsloven. Tilladelser til etablering af A-boringer, midlertidig grundvandssænkning, midlertidig reinfiltration og midlertidig afledning til spildevandskloak behandles og meddeles separat fra denne tilladelse. 10 Henvendelse til Center for Miljøbeskyttelse I er velkomne til at kontakte Esben Bang Andersen på tlf eller hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig eller elektronisk henvendelse bedes der henvist til sagsnr Med venlig hilsen Esben Bang Andersen Miljøingeniør Martin Macnaughton Biolog Kopi af tilladelsen er sendt til følgende parter Arkil Fundering A/S, Att.: Steffen B. Larsen, By og Havn, Københavns Kommune, Forurenende Virksomhed Spildevand Att.: Sissel Jönsson, Københavns Kommune, Vand og VVM Grundvand, Att.: Dorthe Tirsgaard, Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst, Danmarks Fiskeriforening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, DOF-København, Danmarks Sportsfiskerforbund, Greenpeace, Tilladelsen annonceres desuden på Annonceringsportalen for Københavns Kommune: Side 16 af 16

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn, til Kronløbsbassinet, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KPC København A/S Att. Bo Dam Jensen, bdj@kpc.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Sundmolen 5.06, Nordhavn,

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Stubkaj og Sundkaj til Kronløbsbassinet, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Stubkaj og Sundkaj til Kronløbsbassinet, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Kronløbsøen Projekt P/S Arne Jacobsens Allé 7 2300 København S Att.: Jens Damgaard Pedersen Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra byggefelt 3.05, Nordhavnen (Sundkrogsgade 22) til Orientbassin

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra byggefelt 3.05, Nordhavnen (Sundkrogsgade 22) til Orientbassin KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KPC København A/S Borupvang 2B, 1. sal 2750 Ballerup Att.: Ahmet Slijepcevic Sendes kun pr. e-mail til asl@kpc.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand samt lænsevand fra Marmorvej 7A-17C til Yderhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NCC Construction Danmark A/S Att. Tobias Berner Hansen tbh@ncc.dk 14-07-2015 Sagsnr. 2015-0155310 Dokumentnr. 2015-0155310-2 Midlertidig

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand fra byggefelt 1.05 på Sandkaj, Århusgadekvarteret til Frihavnen, Københavns Havn

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand fra byggefelt 1.05 på Sandkaj, Århusgadekvarteret til Frihavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ejendomsselskabet Sandkajen, København ApS Att. Villy Vraa Nielsen vvn@stubkjaer-invest.dk Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning på Marmorvej 20 til Frihavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning på Marmorvej 20 til Frihavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 02-09-2016 ATP Ejendomme Att.: Mogens Bendixen Sendes kun pr. e-mail: mbend@harbour-ps.dk Sagsnr. 2016-0305183 Dokumentnr. 2016-0305183-2

Læs mere

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Sagsnr Att. Claus Gybeck Bendstrup, Dokumentnr.

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Sagsnr Att. Claus Gybeck Bendstrup, Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Claus Gybeck Bendstrup, cgbe@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Strandgade, Christianshavn, til Inderhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Strandgade, Christianshavn, til Inderhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bo-Vita Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Att. Formand Jan Hyttel, jh@aec.dk 30-04-2018 Sagsnr. 2018-0097515 Dokumentnr. 2018-0097515-9

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand og overfladevand fra Havneholmen 6 til Tømmergraven, Københavns Havn

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand og overfladevand fra Havneholmen 6 til Tømmergraven, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska A/S Havneholmen 25 1561 København V Att.: Jesper Brandt, jesper.brandt@skanska.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet

Læs mere

PwC København Strandvejen Hellerup Att.: Mette Frost Boelskift Sender kun pr Sagsnr.

PwC København Strandvejen Hellerup Att.: Mette Frost Boelskift Sender kun pr Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse PwC København Strandvejen 44 2900 Hellerup Att.: Mette Frost Boelskift Sender kun pr. e-mail: mfp@pwc.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen Syd, Karré T til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen Syd, Karré T til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse ARKITEKTGRUPPEN A/S Hollufgårds Allé 12, Neder Holluf 5220 Odense SØ Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand/lænsevand fra Nokken til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand/lænsevand fra Nokken til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 23-09-2016 Energinet.dk Att.: Sabina Raiani Hansen Sendes kun pr. e-mail: sah@energinet.dk Sagsnr. 2016-0279123 Dokumentnr. 2016-0279123-6

Læs mere

Sagsnr Amagerværket (AMV) HOFOR Sendes kun pr. Dokumentnr

Sagsnr Amagerværket (AMV) HOFOR Sendes kun pr.   Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-01-2017 Amagerværket (AMV) HOFOR Sendes kun pr. e-mail: asjo@hofor.dk Sagsnr. 2017-0000698. Dokumentnr. 2017-0000698-10 Tidsbegrænset

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand/lænsevand fra Kraftværksvej 37 til yderdelen af Magretheholm Havn, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand/lænsevand fra Kraftværksvej 37 til yderdelen af Magretheholm Havn, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Amagerværket (AMV) HOFOR Sendes kun pr. e-mail: asjo@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand/lænsevand fra

Læs mere

Vilkår for tilladelsen

Vilkår for tilladelsen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 28-05-2014 Barslund A/S Jesper Froberg, jfr@barslund.dk Sagsnr. 2014-0077515 Dokumentnr. 2014-0077515-10 Midlertidig tilladelse til udledning

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Elværksvej til Belvederekanalen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Elværksvej til Belvederekanalen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 14-09-2016 Energinet.dk Att.: Sabina Raiani Hansen Sendes kun pr. e-mail: sah@energinet.dk Sagsnr. 2016-0279110 Dokumentnr. 2016-0279110-19

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand/lænsevand fra Artillerivej 186 til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand/lænsevand fra Artillerivej 186 til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 14-09-2016 Energinet.dk Att.: Sabina Raiani Hansen Sendes kun pr. e-mail: sah@energinet.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Amager Strandvej 112 til Øresund

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Amager Strandvej 112 til Øresund KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Casa A/S Ove Jensens Alle 35 8700 Horsens Att. Claus Back Christensen Sendes kun pr. e-mail: info@casa-as.dk 12-08-2015 Sagsnr. 2015-0031124

Læs mere

Sagsnr KPC KØBENHAVN A/S Att.: Troels Normann Sendes kun pr. Dokumentnr.

Sagsnr KPC KØBENHAVN A/S Att.: Troels Normann Sendes kun pr.   Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 17.03 2017 KPC KØBENHAVN A/S Att.: Troels Normann Sendes kun pr. e-mail: tno@kpc.dk Sagsnr. 2017-0105577 Dokumentnr. 2017-0105577-20 Midlertidig

Læs mere

Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Frederikskaj 2 til Teglværkshavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Frederikskaj 2 til Teglværkshavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 24-04-2017 MT Højgaard Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg Att.: Anne Kruse Damsgaard Sendes kun pr. e-mail: akd@mth.dk Sagsnr. 2017-0120260

Læs mere

Tilladelse til udledning af drænvand fra græsareal syd for Vigen til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af drænvand fra græsareal syd for Vigen til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Grundejerforeningen Artillerivej Syd Att.: Formand; Henning Moritzen Sendes kun pr. e-mail: hpm@moritzen-law.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Casa Nord Aps og Kuben Byg A/S, kontaktperson: Torben Røsler, tilladelse sendes på mail til:

Casa Nord Aps og Kuben Byg A/S, kontaktperson: Torben Røsler, tilladelse sendes på mail til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Casa Nord Aps og Kuben Byg A/S, kontaktperson: Torben Røsler, tilladelse sendes på mail til: tr@casanord.dk Midlertidig tilladelse til

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand fra Strandvænget Pumpestation til Øresund.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand fra Strandvænget Pumpestation til Øresund. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Att.: Jeanet Stagsted Sendes kun pr. e-mail: jsni@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af mekanisk renset spildevand

Læs mere

Casa Nord Aps og Kuben Byg A/S, kontaktperson: Torben Røsler, tilladelse sendes på mail til:

Casa Nord Aps og Kuben Byg A/S, kontaktperson: Torben Røsler, tilladelse sendes på mail til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Casa Nord Aps og Kuben Byg A/S, kontaktperson: Torben Røsler, tilladelse sendes på mail til: tr@casanord.dk Forlængelse af midlertidig

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Strandvænget til Svanemøllehavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Strandvænget til Svanemøllehavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 13-12-2016 Danica Ejendomsselskab ApS Holmens kanal 2-12 1060 København K Sagsnr. 2016-0416006 Dokumentnr. 2016-0416006-1 Midlertidig tilladelse

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra byggefelt 1.12 til Frihavnen, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra byggefelt 1.12 til Frihavnen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Pensam Erhvervsejendomme ApS Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Sendes kun pr. e-mail: spd@pensam.dk 22-06-2015 Sagsnr. 2015-0119663 Dokumentnr.

Læs mere

CG JENSEN A/S - Fabriksparken v. G Fabriksparken Glostrup Att.: Claus Juel Hansen; Sagsnr.

CG JENSEN A/S - Fabriksparken v. G Fabriksparken Glostrup Att.: Claus Juel Hansen; Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CG JENSEN A/S - Fabriksparken v. G Fabriksparken 37 2600 Glostrup Att.: Claus Juel Hansen; cjh@cgjensen.dk Forlængelse af midlertidig tilladelse

Læs mere

By & Havn Nordre Toldbod København. 5. november Sagsnr Dokumentnr

By & Havn Nordre Toldbod København. 5. november Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By & Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Tilladelse til midlertidig udledning af vand fra ØTC-bassin til Øresund 5. november 2018 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af afkølet havvand fra varmepumpe på Middelgrundsfortet til Øresund

Tilladelse til udledning af afkølet havvand fra varmepumpe på Middelgrundsfortet til Øresund KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Middelgrundsfonden c/o Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Att. Jesper Nybo Andersen, nybo@orbicon.dk Tilladelse til

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra byggegrube på Vestre Teglgade 10 til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra byggegrube på Vestre Teglgade 10 til Frederiksholmsløbet, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Teglholmen ApS Att.: Steven Müller Sendes kun pr. e-mail: smu@teglholmen.com Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra byggegrube

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grund- og lænsevand fra Enghave Brygge felt E og F til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af grund- og lænsevand fra Enghave Brygge felt E og F til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 18-01-2017 NVP A/S Att.: Michael Mottlau Sendes kun pr. e-mail: mm@nvp.as Sagsnr. 2017-0000640. Dokumentnr. 2017-0000640-12 Tidsbegrænset

Læs mere

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres mellem 3,5 7,5 m. u. t. og med filterinterval mellem 3,5-7,5 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse til ændring af 5 B-boringer til A-boringer på Sundkrogsgade 9-21, Nordhavn,

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra kanaludgravninger på Sluseholmen til Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra kanaludgravninger på Sluseholmen til Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-12-2016 Lars Bock/MOE for grundejer Danica Sendes kun pr. e-mail: lbo@moe.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af lænsevand fra

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand og overfladevand fra Islands Brygge til Sydhavnen, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand og overfladevand fra Islands Brygge til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse PENSIONDANMARK A/S ATP Pensionsservice A/S Langelinie Allé 41 2100 KØBENHAVN Ø Att: Thomas Jakobsen, tja@pension.dk Midlertidig

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen 3-5 til Fordgraven, Københavns Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af lænsevand fra Sluseholmen 3-5 til Fordgraven, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Danica Ejendomsselskab ApS Holmens Kanal 2 1060 København K Sendes til Sonny Bro Larsen, Moe A/S, sbl@moe.dk 27-04-2017 Sagsnr. 2017-0125884

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grund- og lænsevand fra Kraftværksvej 37 til yderdelen af Magretheholm Havn, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grund- og lænsevand fra Kraftværksvej 37 til yderdelen af Magretheholm Havn, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Amagerværket (AMV) HOFOR Sendes kun pr. e-mail: asjo@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grund- og lænsevand fra

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af tagvand fra Karre F, Lyngholm, Enghave Brygge til Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af tagvand fra Karre F, Lyngholm, Enghave Brygge til Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Henrik Jørgensen, NPV Sendes kun pr. e-mail: hej@npv.as 25. marts 2019 Sagsnr. 2019-0049007 Dokumentnr. 2019-0049007-11 Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand fra Frederikskaj 2, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sjællandsbroen, København ApS c/o MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg. Lars Ulrik Hansen, luh@mth.dk 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0107376

Læs mere

Tilladelse til udførelse af 1 stk. A-boring og oppumpning af 300 m3 grundvand på Sundholmsvej 2a/4a 2300 København

Tilladelse til udførelse af 1 stk. A-boring og oppumpning af 300 m3 grundvand på Sundholmsvej 2a/4a 2300 København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KEID Ejendomsservice 17. juni 2019 Sagsnr. 2019-0142218 Tilladelse til udførelse af 1 stk. A-boring og oppumpning af 300 m3 grundvand på

Læs mere

Udvidelse af Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Teglholmsgade til Teglværkshavnen,

Udvidelse af Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Teglholmsgade til Teglværkshavnen, Byens Anvendelse Teknik- og Miljøforvaltningen TDC Pensionskasse Teglholmsgade 1 0900 København C Att.: Hans-Henrik Kehlet, hhke@tdc.dk Udvidelse af Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand

Læs mere

Tilladelse til 9 miljøtekniske boringer på Ryesgade 20a, 2200 København

Tilladelse til 9 miljøtekniske boringer på Ryesgade 20a, 2200 København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse De samvirkende Boligselskaber Vester Voldgade 17 1552 København V Tilladelse til 9 miljøtekniske boringer på Ryesgade 20a, 2200 København

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra veje fra Amagerværket til Københans Havn

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra veje fra Amagerværket til Københans Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Amagerværket (AMV) HOFOR Sendes kun på mail til olfl@hofor.dk Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand og drænvand fra veje

Læs mere

Midlertidig tilladelse til indtag og udledning af havvand brugt som skyllevand ved Prøvestenen til Øresund, Københavns Havn.

Midlertidig tilladelse til indtag og udledning af havvand brugt som skyllevand ved Prøvestenen til Øresund, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Dansk Natursten A/S B-vej 4 DK-2300 København S Att. Kim Fynbo Nielsen Sendes kun pr. e-mail: kfn@dansknatursten.dk 21-07-2016 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej 2 til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej 2 til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Teglholm Park A/S Att.: Hans-Henrik Kehlet Sendes kun pr. e-mail: hhke@tdc.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholm Tværvej

Læs mere

Tilladelse til 17 miljøtekniske boringer ved kommende skole ved Kødbyen ved Skelbækgade/Ingerslevsgade

Tilladelse til 17 miljøtekniske boringer ved kommende skole ved Kødbyen ved Skelbækgade/Ingerslevsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Københavns Kommune, Økonomi Rådhuspladsen 1 1550 København V Tilladelse til 17 miljøtekniske boringer ved kommende skole ved Kødbyen ved

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til udførelse af 4 A-boringer efter 21 Vandforsyningsloven (LBK 1204 af 28/ ).

Center for Miljøbeskyttelse meddeler hermed tilladelse til udførelse af 4 A-boringer efter 21 Vandforsyningsloven (LBK 1204 af 28/ ). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CabInn Mitchellsgade 14 1568 KøbenhavnV Att. Niels Fennet 05-07-2017 Sagsnr. 2017-0230839 Dokumentnr. 2017-0230839-8 Tilladelse til A-boring

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, Sagsnr

HOFOR A/S Ørestads Boulevard Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 Kbh. S Att.: Karina Patrunch Kristensen, kpkr@hofor.dk Tidsbegrænset tilladelse til udledning

Læs mere

1. Der må etableres 18 filtersatte boringer, S1 S18, hvorfra der vakuumsuges fra grundvandsmagasin og den umættede zone.

1. Der må etableres 18 filtersatte boringer, S1 S18, hvorfra der vakuumsuges fra grundvandsmagasin og den umættede zone. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Freja ejendomme A/S Gammel Kongevej 60, 6 sal 1850 Frederiksberg C Tilladelse til 18 afværgeboringer ved Oxford Have 1, 2300 København

Læs mere

19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade, København

19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade, København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til udstøbning med skumbeton DIWA-MIX ved opførelse af OPP kontorbyggeri

Læs mere

Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn

Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Byens Drift v/ Peter Ditlev Andreasen Udledningstilladelse til overfladevand fra stibro til Københavns havn 20-06-2016 Sagsnr. 2016-0234310 Dokumentnr.

Læs mere

Tilladelse til grouting med Rapid-Cement og DantoPlug Super på Byggefelt 1.27, Helsinkigade 17, Nordhavn

Tilladelse til grouting med Rapid-Cement og DantoPlug Super på Byggefelt 1.27, Helsinkigade 17, Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Kronløbsøen Projekt P/S Arne Jacobsens vej 7 2300 København S Tilladelse til grouting med Rapid-Cement og DantoPlug Super på Byggefelt

Læs mere

Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til m3, samt ny grundvandssænkning på Amagerværket, BIO4, Kraftværksvej 37, København S

Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til m3, samt ny grundvandssænkning på Amagerværket, BIO4, Kraftværksvej 37, København S KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR Energiproduktion A/S Amagerværket Kraftværksvej 37 2300 København S Ændring af vilkår i tilladelse til bortledning til 180.000 m3,

Læs mere

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KAB Vester Voldgade 17 1552 København V E-mail: Pen@KAB-bolig.dk Tilladelse til 4 miljøtekniske boringer på Enghavevej 81, København SV

Læs mere

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Sundkrogsgade 3-5 til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af skybrudsvand fra Sundkrogsgade 3-5 til Kalkbrænderihavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse PFA Ejendomme A/S c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby Att: Charlotte Teisel, act@datea.dk 23-09-2015 Sagsnr.

Læs mere

Lovliggørelse af 6 boringer udført i forbindelse med København - Ringsted baneprojektet TP4 i og omkring Kulbaneparken

Lovliggørelse af 6 boringer udført i forbindelse med København - Ringsted baneprojektet TP4 i og omkring Kulbaneparken KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 Kbh. Ø Lovliggørelse af 6 boringer udført i forbindelse med København - Ringsted baneprojektet TP4 i

Læs mere

Tilladelse til 10 boringer til Nordvestpassagen ved Mimersparken

Tilladelse til 10 boringer til Nordvestpassagen ved Mimersparken KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Københavns Kommune Islands Brygge 37 2300 København S Tilladelse til 10 boringer til Nordvestpassagen ved Mimersparken 3. december 2018

Læs mere

17. juni Bygherre: A. Enggaard A/S Att.: John Groth Sendes kun pr. Sagsnr

17. juni Bygherre: A. Enggaard A/S Att.: John Groth Sendes kun pr.   Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bygherre: A. Enggaard A/S Att.: John Groth Sendes kun pr. e-mail: john.g@enggaard.dk Rådgiver: Nordiq Group A/S Att.: Charlotte Fog Krohn

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af vand i forbindelse med etablering af boligø C - Kærholm - Enghave Brygge

Midlertidig tilladelse til udledning af vand i forbindelse med etablering af boligø C - Kærholm - Enghave Brygge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NPV A/S Masnedøgade 28 2100 København Ø Att: Michael Mottlau, mm@npv.as Midlertidig tilladelse til udledning af vand i forbindelse

Læs mere

Tilladelse til 5 geotekniske A-boringer, Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh S

Tilladelse til 5 geotekniske A-boringer, Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh S Byens Anvendelse Teknik- og Miljøforvaltningen CIH Scandinavia Hotels Aps c/o Wenaasgruppen Wenaashuset 6386 Måndalen Tilladelse til 5 geotekniske A-boringer, Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300

Læs mere

Til By & Havn I/S Nordre Tolbod 7, 1259 København K. 4. januar Sagsnr

Til By & Havn I/S Nordre Tolbod 7, 1259 København K. 4. januar Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til By & Havn I/S Nordre Tolbod 7, 1259 København K Forlængelse af midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra byggemodning

Læs mere

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse REKA Gruppen A/S Att. Klaus Thomassen kt@reka.dk Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Byggefelt H, Teglholmen, til Københavns

Læs mere

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse METROSELSKABET I/S Metrovej 5 2300 KØBENHAVN S Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning i boring

Læs mere

Züblin A/S Gyngemose Parkvej Søborg. Sagsnr Dokumentnr Relevante underentreprenører

Züblin A/S Gyngemose Parkvej Søborg. Sagsnr Dokumentnr Relevante underentreprenører KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse Züblin A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0202353 Dokumentnr.

Læs mere

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre 19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten,

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Forlængelse af tilladelse til bortledning af grundvand ved Redmolen, ved Gdanskgade i Nordhavn

Forlængelse af tilladelse til bortledning af grundvand ved Redmolen, ved Gdanskgade i Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By og Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Forlængelse af tilladelse til bortledning af grundvand ved Redmolen, ved Gdanskgade i Nordhavn

Læs mere

Tillæg - Nye vilkår og forlængelse af Revideret tilladelse til bortledning af grundvand, Redmolen ved Gdanskgade i Nordhavn, dateret 31. januar 2018.

Tillæg - Nye vilkår og forlængelse af Revideret tilladelse til bortledning af grundvand, Redmolen ved Gdanskgade i Nordhavn, dateret 31. januar 2018. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse By og Havn Nordre Toldbod 7 1013 København Tillæg - Nye vilkår og forlængelse af Revideret tilladelse til bortledning af grundvand, Redmolen

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr

METROSELSKABET I/S Metrovej KØBENHAVN S. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse METROSELSKABET I/S Metrovej 5 2300 KØBENHAVN S Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand fra prøvepumpning i boring

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse meddeler tilladelse til udførelse af 5 A- boringer efter 21 i vandforsyningsloven (LBK 118 af 22/ ).

Center for Miljøbeskyttelse meddeler tilladelse til udførelse af 5 A- boringer efter 21 i vandforsyningsloven (LBK 118 af 22/ ). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Tilladelse til 5 boringer samt pumpetest langs tracé til Svanemøllen Skybrudstunnel, forundersøgelser

Læs mere

Tilladelse til bortledning af m 3 grundvand på BIO4 projektet, Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S

Tilladelse til bortledning af m 3 grundvand på BIO4 projektet, Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR Energiproduktion A/S Amager Kraftværksvej 37 2300 København S Tilladelse til bortledning af 120.000 m 3 grundvand på BIO4 projektet,

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra bro til Frederiksholms Kanal, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Nørregade 29 5000 Odense C Att: Anna Hygum Clausen Sendes pr. e-mail til: acl@realdaniabyogbyg.dk 25. februar 2019 Sagsnr. 2019-0046798

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse for spildevand fra 5 ekstra boringer langs tracé til Svanemøllen Skybrudstunnel, forundersøgelser

Midlertidig tilslutningstilladelse for spildevand fra 5 ekstra boringer langs tracé til Svanemøllen Skybrudstunnel, forundersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Midlertidig tilslutningstilladelse for spildevand fra 5 ekstra boringer langs tracé til

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje.

4. Jorden, som lægges op i miler, skal analyseres med 1 prøve pr. 30 ton. Milerne må være max. 5 meter brede og 2,5 meter høje. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Jord og affald A. Enggaard A/S Egsagervej 16 8230 Åbyhøj Sendt til: Nicolaj.b@enggaard.dk 22-11-2016 Sagsnr. 2016-0389198 Dokumentnr. 2016-0389198-3 Tilladelse

Læs mere

HOFOR A/S Amagerværket, Kraftværksvej København S. 19. juni Sagsnr Dokumentnr

HOFOR A/S Amagerværket, Kraftværksvej København S. 19. juni Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR A/S Amagerværket, Kraftværksvej 37 2300 København S Forlængelse af tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grund- og lænsevand

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft, Refshalevej 320, til Lynettehavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft, Refshalevej 320, til Lynettehavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Strömma vedligehold Aps Att.: Mads V. Olesen Sendes kun pr. e-mail: mvo@stromma.dk Tilladelse til udledning af overfladevand fra bådeværft,

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere

Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer ved Strandgade 52-66, 1401 København K

Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer ved Strandgade 52-66, 1401 København K KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bonava Danmark A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Tilladelse til udførelse af 5 A-boringer ved Strandgade 52-66, 1401 København K 4.

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation Novafos Blokken 9 3460 Birkerød CVR. nr. 31884993 15. januar 2018 Sagsnr. EMN-2017-05039 Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Skovshoved Havns, Skovshoved pumpestation Rambøll

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand og drænvand fra Refshalevej 96 til Stadsgraven, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af tagvand og drænvand fra Refshalevej 96 til Stadsgraven, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Ejendomsselskabet Søminedepotet ApS Refshalevej 96 København K Att. Peter Kreiner Sendes kun pr. e-mail: pk@noma.dk 14. december 2017 Sagsnr.

Læs mere

Afgørelse og lovgrundlag. Baggrund. Teknik og Miljø

Afgørelse og lovgrundlag. Baggrund. Teknik og Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Line Mørkebjerg Fischer Sendt pr. mail til lmf@regionh.dk Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte www.rudersdal.dk Midlertidig

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholmen, Karré L og M til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Teglholmen, Karré L og M til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Sjælsø Att.: Henrik Jørgensen Sendes kun pr. e-mail: hej@sjaelsoe.dk 05-09-2017 Sagsnr. 2017-0101345 Dokumentnr. 2017-0101345-4 Tilladelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Kommune Center for Byens Anvendelse Att.: Jens Ole Madsen, jeom@aarhus.dk Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Cvr.nr. 55133018 Side 1 af

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Thomas Kirk Albert Ved Næsseskoven 12 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte 14. september 2018 Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Rudersdal Kommune

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til Sydhavnen fra Nokken, Matr. 188, Eksercerpladsen, Artillerivej 190, København

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand til Sydhavnen fra Nokken, Matr. 188, Eksercerpladsen, Artillerivej 190, København KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Københavns Ejendomme KEjd. Nyropsgade 7 1602 København V Att: Jens Svane jsvane@okf.kk.dk 01-04-2016 Sagsnr. 2015-0275383 Dokumentnr.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Plan og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Plan og Miljø Aarhus Kommune Vand og Natur Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J. Cvr.nr. 38139037 Elstedvej, matr.nr. 6kh, Elsted By, Elsted. Midlertidig tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse til påvirkning af forurenet sediment i forbindelse med udlægning af brækker langs kaj 642, Papirøen, Københavns Havn

Tilladelse til påvirkning af forurenet sediment i forbindelse med udlægning af brækker langs kaj 642, Papirøen, Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Udviklingsselskabet CØ P/S c/o Nordkranen A/S Arne Jacobsens Allé 7 2300 København S Att. Henriette Guldager Pedersen hgp@nordkranen.dk

Læs mere

Baggrund. Vilkår for tilladelsen. TUNN3L JV I/S Elværksvej København SV Sagsnr Dokumentnr.

Baggrund. Vilkår for tilladelsen. TUNN3L JV I/S Elværksvej København SV Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse TUNN3L JV I/S Elværksvej 8 2450 København SV Midlertidig tilladelse til udledning til Københavns Havn af overskydende grundvand fra grundvandssænkning

Læs mere

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra cykel- og gangbro over Frederiksholmsløbet til Sydhavnen, Københavns Havn.

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af overfladevand fra cykel- og gangbro over Frederiksholmsløbet til Sydhavnen, Københavns Havn. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 30-11-2016 Byrumsprojekter, Byens Fysik, Københavns Kommune Att.: Bent Napstjert Sendes kun pr. e-mail: CP2G@tmf.kk.dk Tidsbegrænset tilladelse

Læs mere

København Havn, Redmolen

København Havn, Redmolen København Havn, Redmolen Ansøgning om ny udledningstilladelse Geo projekt nr. 200155 Rapport 5, 2018-08-17 Geo ansøger hermed, på vegne af By & Havn (Bygherre) om ny udledningstilladelse for grundvandssænkningen

Læs mere

Udvikling Danmark A/S Strandvejen Klampenborg Sendes pr. mail til og Sagsnr.

Udvikling Danmark A/S Strandvejen Klampenborg Sendes pr. mail til og Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Udvikling Danmark A/S Strandvejen 337 2930 Klampenborg Sendes pr. mail til rr@urbanrigger.com og bn@urbanrigger.com Midlertidig tilladelse

Læs mere

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til genanvendelse af nedknust byggeaffald til kørevej på Njalsgade 101, 2300 København S

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til genanvendelse af nedknust byggeaffald til kørevej på Njalsgade 101, 2300 København S KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Dansk Miljørådgivning A/S Karolinevej 17 4200 Slagelse Att.: Jesper Arffmann 12-09-2017 Sagsnr. 2017-0279941 Dokumentnr. 2017-0279941-1

Læs mere

Tilladelse til afledning af grundvand til kloak meddeles i en særskilt tilladelse.

Tilladelse til afledning af grundvand til kloak meddeles i en særskilt tilladelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Københavns Ejendomme KEjd. Nyropsgade 1 1602 København V Forlængelse af tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og reinfiltration

Læs mere

Pumpeydelse Samlet vandmængde

Pumpeydelse Samlet vandmængde Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 141.120 m³ grundvand 05. oktober 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk

Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Store Lyngby Vandværk til vandløb sydøst for vandværk Sagsnr.: 219-2013-33737 Sagsbehandler: Katja Henschel Side 1/7 Emne: Vandværk: Tilladelse til

Læs mere

Tidsbegrænset Udledningstilladelse, grundvandssænkning, Islands Brygge 52, Byggefelt D, matr. 82, 83 og 83 og 118, (Ny matr. 83), til Københavns Havn.

Tidsbegrænset Udledningstilladelse, grundvandssænkning, Islands Brygge 52, Byggefelt D, matr. 82, 83 og 83 og 118, (Ny matr. 83), til Københavns Havn. Byens Anvendelse Teknik- og Miljøforvaltningen Condor Islands Brygge P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Sendes udelukkende via mail til: Mikkel Melamies - Mail: mme@pension.dk Sendes cc til: Arkil

Læs mere