KETTEHØJ II Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KETTEHØJ II Vedtægter"

Transkript

1 Navn, hjemsted & formål. KETTEHØJ II Vedtægter 1 Foreningens navn er "Haveforeningen KETTEHØJ II", dens hjemsted er Hvidovre Kommune, og dens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 222 Avedøre, Kettevej 20, samt at udlodde denne ejendom til kolonihaver for foreningens medlemmer. 2 Foreningen skal vedligeholde havekoloniens fællesfaciliteter: Parkeringsplads, vejbump, vejbelysning, skur og hegn m.m., samt varetage medlemmernes fælles interesser i alle forhold vedrørende de udlagte haver. Medlemsforhold. 3 Enhver haveejer i foreningens område skal være medlem af foreningen, og skal for at optages være myndig samt - ved underskrift - forpligte sig til at overholde foreningens vedtægter, ordensregler og øvrige beslutninger. Nye medlemmer kan kun optages ved overtagelse af ledige haver, og skal for at optages ansøge foreningens bestyrelse herom. Bestyrelsen skal, før optagelse godkendes, sikre sig at overtagelse af have sker i overensstemmelse med de nærværende vedtægters 21 foreskrevne regler. Intet medlem kan have mere end 1 have. Adresseforandring skal meddeles til formand eller kasserer senest 14 dage efter flytning. 4 Medlemmernes andele udgør tilsammen foreningens medlemskapital, og i deres indbyrdes forhold hæfter medlemmer i forhold til deres andeles størrelse. Et medlem kan optage lån i bank med pant i huset og andelen. Haveforeningens formand og kasserer underskriver i så fald en erklæring om, at de påtager sig et ansvar for at lånesummen overdrages til banken ved salg. Kopi af aftalen lægges i det medlemsbevis, som er haveforeningen i hænde. Ved optagelse af lån med pant i huset og andelen skal medlemmet betale et af generalforsamlingen fastsat gebyr til foreningen. Ved en haves overdragelse skal det nye medlem indbetale et af generalforsamlingen fastsat medlemsgebyr til foreningens kasse. Dette gebyr skal ikke tilbagebetales ved eventuel udtrædelse af foreningen. Skal et medlems have på grund af medlemmets død, ifølge skifteretserklæring, overføres til medlemmets efterlevende børn, forældre eller nærmeste familie, skal medlemsgebyr ikke betales. Ethvert medlem kan uden videre få ægtefælle eller samlever skrevet på medlemsbeviset. Enhver øvrig navneændring/tilføjelse til medlemsbeviset vil blive betragtet på samme måde som ejerskifte. Foreningen kan for medlemmer kautionere for lån til kloakering, vandforsyning eller andre større anlægsarbejder. 5 Til dækning af foreningens udgifter til ejendomsskat, renovation m.v. betaler hvert medlem haveafgift, der indbetales halvårligt efter fremsendt opkrævning. Haveafgiften opkræves i forhold til havernes areal. Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 1

2 KETTEHØJ II Udgifter til administration m.v. dækkes af kontingentet, der hvert år fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af bestyrelsens budgetforslag. Kontingentet udgør det samme beløb for hver have uanset størrelsen. Bliver haveafgift/kontingent, eller afdrag på lån hvor foreningen har kautioneret, ikke indbetalt rettidigt, og en til medlemmet tilstillet erindring om det forfaldne beløb ikke bliver indløst, kan medlemmet opsiges med 3 måneders varsel. Dette meddeles i anbefalet brev, hvori det tilkendegives, at opsigelsen kan bortfalde, såfremt medlemmet inden 14 dage fra poststemplets dato indbetaler restancer, rykkergebyr på 50,- kr. samt renter på 1 % pr. påbegyndt måned. Fra opsigelsesdatoen har bestyrelsen ret til at sælge haven med huse, afgrøder, redskaber etc. som det forefindes på opsigelsesdatoen. Evt. overskud ved salget udbetales til medlemmet, når den samlede gæld samt yderligere omkostninger er fratrukket. Såfremt særlige forhold gør sig gældende (f.eks. sygdom eller arbejdsløshed) må henvendelse ske til foreningens formand eller kasserer inden forfaldsdato, og bestyrelsen kan i sådanne tilfælde indrømme henstand efter nærmere aftale med det pågældende medlem. Henstanden kan dog kun i ganske særlige tilfælde indrømmes ud over 3 måneder. Alle indbetalinger skal - af revisionshensyn - ske over PBS eller på de fremsendte indbetalingskort. 6 Fremleje af de udlagte haver, såvel som af de opførte huse er forbudt. Husene må udlånes til nærmeste familie, såfremt bestyrelsen holdes underrettet. Såfremt et hus er udlånt, er det beboerens (lånerens) pligt at overholde foreningens vedtægter og ordensregler. Sker dette ikke, er bestyrelsen berettiget til at forlange udlånet bragt til ophør med øjeblikkelig virkning. 7 Overholdes bestemmelser i ordensreglementet om pasning af vej, hæk og have ikke, kan bestyrelsen hvis en skriftlig henstilling siddes overhørig lade arbejdet udføre på medlemmets regning, som skal være betalt, før modtagelse af haveafgift kan anerkendes. 8 Medlemmerne er forpligtiget til at overholde foreningens til enhver tid gældende ordensreglement, ligesom nærværende vedtægter og den til enhver tid gældende lokalplan skal overholdes. Ordensreglementet kan af bestyrelsen til enhver tid ændres eller suppleres ved opslag, men den skete ændring skal af bestyrelsen forelægges til godkendelse på næste generalforsamling. Grove eller gentagne overtrædelser af foreningens vedtægter og ordensregler eller af offentlige myndigheders bestemmelser vil medføre en skriftlig irettesættelse/advarsel med krav om, at overtrædelserne ophører. I gentagelsestilfælde vil medlemskabet kunne opsiges. Sådanne foranstaltninger træffes af bestyrelsen, men det pågældende medlem kan indanke sin sag for generalforsamlingen, der så træffer den endelige afgørelse. 9 Kloakledning og vandforsyningsledning under foreningens veje, stikledninger ind i hver have samt vandmålere er kommunens ejendom, og vedligeholdes af kommunen. Målerbrønd med indhold samt kloakering og vandledning i egen have er medlemmets ejendom, og vedligeholdes af medlemmet. Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 2

3 KETTEHØJ II Foreningen hverken ejer eller vedligeholder installationer vedrørende kloak eller vand. Generalforsamling. 10 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i foråret. Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel, og foreningens reviderede regnskab skal samtidig udsendes. Ordinær generalforsamling skal have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen for at komme med under punkt 4. Såfremt et eller flere medlemmer ønsker et forslag optaget som et særligt punkt på generalforsamlingens dagsorden, skal et sådant ønske være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når som helst bestyrelsen måtte ønske det, eller på en skriftlig motiveret opfordring fra mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der har mødepligt - i så fald skal bestyrelsen foranledige at generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. Ekstraordinær generalforsamling skal - ligesom den ordinære - skriftligt indkaldes skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Alle valg skal ske på den ordinære generalforsamling, medmindre forholdene gør særlige suppleringsvalg nødvendige. 11 Ethvert medlem, der har betalt forfalden haveafgift og kontingent rettidigt, har adgang og stemmeret til generalforsamlingen. En stemme pr. andel. Fuldmagtstemme: Overdragelse af fuldmagt til et medlem gælder kun til de på dagsorden fremførte beslutningsforslag. 12 Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jævnfør dog næste punkt. Afstemningen kan normalt foregå ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Forslag om vedtægtsændringer, om optagelse af lån eller om pantsætning eller salg af fast ejendom skal for at være gyldig vedtaget, godkendes af mindst 3/5 af de fremmødte medlemmer og flertallet skal tillige udgøre mindst halvdelen af foreningens samtlige medlemmer. Kan en sådan majoritet ikke opnås, kan forslaget gyldigt vedtages ved simpel stemmeflerhed på en senest 2 måneder senere afholdt ekstraordinær generalforsamling. For vedtægtsændringers vedkommende kan et simpelt flertal på den første generalforsamling dog vedtage, at ekstraordinær generalforsamling ikke afholdes, men at lovændringen i stedet genfremsættes til næste ordinære generalforsamling, hvor det så Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 3

4 kan vedtages med simpel stemmeflerhed. KETTEHØJ II Bestyrelsen. 13 Foreningens ledelse og administration varetages af bestyrelsen, som vælges for 2 år af gangen: Formand, som vælges af generalforsamlingen i lige årstal Næstformand, som vælges af generalforsamlingen i ulige årstal Kasserer, som vælges af generalforsamlingen i ulige årstal 2 Bestyrelsesmedlemmer, som vælges med 1 i lige årstal og 1 i ulige årstal Foruden bestyrelsesmedlemmer vælger generalforsamlingen hvert år 2 suppleanter. Til at revidere foreningens regnskaber vælger generalforsamlingen hvert år 1 revisor, hvis valgperiode er 2 år, således at der altid er 2 valgte revisorer. Desuden vælges 1 revisorsuppleant for 1 år. Alle valg skal foregå på ordinær generalforsamling jf. 10. Genvalg kan finde sted. 14 Snarest efter generalforsamlingen sammenkalder formanden bestyrelsen til et konstituerende møde, hvorunder sekretær vælges. Ved dette møde skal formanden påpege, at bestyrelsens medlemmer må være fortrolige med foreningens vedtægter og fremhæve det særlige ansvar, der påhviler bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at melde gyldigt forfald, skal han/hun udtræde af bestyrelsen, og formanden indkalder suppleanten i hans/hendes sted. Suppleanten fungerer indtil følgende ordinære generalforsamling, hvorefter det ledige mandat sættes på valg, evt. kun for en 1-årig periode. 15 Bestyrelsesmedlemmer og revisorer oppebærer godtgørelse fastsat af generalforsamlingen. Bestyrelsen er bemyndiget til at bevillige bestyrelsesmedlemmer og andre, der på foreningens vegne skal deltage i møder, rejser o.lign. diæter, som er passende til lejligheden. 16 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Indadtil administrerer bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og ordensregler og generalforsamlingens beslutninger. Regnskab og revision 17 Bestyrelsen er i fællesskab ansvarlig for foreningens regnskaber, men det daglige regnskabsarbejde påhviler den af generalforsamlingen valgte kasserer. Bogholderiet føres i kasserapport. Tegningsberettigede er formand og kasserer i forening. Bestyrelsen bør anbringe foreningens midler på bedst mulige forretningsvilkår. Optagelse af lån, pantsætning samt salg af fast ejendom kræver en samlet bestyrelses Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 4

5 underskrifter. KETTEHØJ II 18 I kontant kassebeholdning må kassereren ikke ligge inde med større beløb end kr ,-. Dog kan bestyrelsen godkende større beløb for kortere perioder, såfremt større udbetalinger er forestående. Bestyrelsen har til enhver tid ret til at få adgang til at kontrollere og afstemme såvel kassebeholdninger som regnskabet i øvrigt. Gør kassereren sig skyldig i misligholdelse af nogen art med hensyn til regnskaberne, skal han/hun af bestyrelsen suspenderes, og et andet bestyrelsesmedlem indtræder i hans/hendes sted, indtil der kan indvarsles ekstraordinær generalforsamling, som dog skal finde sted inden 8 uger. Formanden indkalder da en suppleant til bestyrelsen. 19 Når regnskabet er slut den 31. december, afslutter kassereren årsregnskabet og forelægger det for bestyrelsen, der underskriver det. Regnskabet fremlægges for de af generalforsamlingen valgte revisorer. Når regnskabet er godkendt af revisionen, udsendes det til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 20 Revisorerne skal gennemgå regnskabet kritisk og sammenholde med bøger, bilag og medlemskartotek. De skal påse den samlede bogførings pålidelighed og kontrollere beholdningernes tilstedeværelse. De skal ligeledes påse, at generalforsamlingens beslutninger vedrørende regnskabet er overholdt. Revisorerne bestemmer selv, om de vil fordele revisionsgennemgangen over flere gange i løbet af regnskabsåret, men skal under alle omstændigheder foretage endelig revision af årsregnskabet umiddelbart inden det udsendes til medlemmerne. Revisorerne godkender årsregnskabet ved påtegning. Udover den årlige regnskabsrevision har revisorerne når som helst ret til at foretage uanmeldt revision af såvel kassebeholdning som regnskabet. Hvis revisorerne har bemærkninger til regnskabet fremlægges disse for formanden, som medtager disse ved førstkommende bestyrelsesmøde. Medlemskabets ophør. 21 Ønsker et medlem at overdrage/sælge sin have til tredjemand, skal vedkommende medlem rette henvendelse til bestyrelsen. Overdragelsen er kun gyldig, hvis bestyrelsen optager køberen som medlem i foreningen jf. bestemmelserne i 3 og 4. Såfremt overdrageren/sælgeren står i gæld til foreningen, være sig manglende indbetaling af medlemsandel iflg. Gældsbevis, manglende haveafgift eller ydelser på lån evt. kautionslån eller anden form for gæld til foreningen, skal en sådan gæld betales, førend overdragelsen godkendes. Når overdragelsen er godkendt, overgår samtlige sælgerens rettigheder og forpligtigelser til det nye medlem. Det udtrædende medlem har således intet krav på sin medlemsandel eller anden del af foreningens formue, ligesom det indtrædende medlem må overtage den til medlemskabet hørende solidariske forpligtigelse på lige fod med øvrige medlemmer. Godkendelse af overdragelsen forudsætter tillige, at enhver gældsforpligtigelse, for hvilken foreningen for medlemmet har kautioneret, indfries. Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 5

6 KETTEHØJ II 22 Udover udtrædelse af foreningen i henhold til 21 kan medlemskab fra foreningens side bringes til ophør i følgende tilfælde: Hvis medlemmet opsiges på grund af restance jf. 5 Hvis medlemmet i henhold til 8 opsiges på grund af overtrædelse af foreningens vedtægter, ordensreglement eller den til enhver tid gældende lokalplan. Desuden kan generalforsamlingen i særlige tilfælde ekskludere et medlem, hvis opførsel eller forhold har vist sig at være af en sådan art, at vedkommendes fortsatte medlemskab af foreningen ikke skønnes at være foreneligt med andre medlemmers berettigede krav på betryggende og ordnede forhold i foreningen og på dens område. 23 Når et medlem er opsagt eller ekskluderet, er den pågældende og hans husstand pligtig til at fraflytte haven til den i opsigelsen opgivne dato og kan om fornødent udsættes ved fogedens bistand. Et medlem, der fortaber eller frakendes sin medlemsret, har intet som helst krav på foreningens formue og således heller ikke på tilbagebetaling af indbetalt medlemsgebyr. Kan medlemmet ikke selv afhænde sin have til en af bestyrelsen godkendt køber, er foreningen berettiget, men ikke forpligtiget, til at overtage den på havelodden værende bebyggelse m.m. eller søge den afhændet på de efter bestyrelsens skøn bedste vilkår. Afhændelsesbeløbet - med fradrag af ethvert tilgodehavende, foreningen måtte have hos det udtrædende medlem - udbetales af foreningen til den udtrædende snarest efter, at vurdering eller afhændelse har fundet sted. Foreningens ophør. 24 Opløsning af foreningen kan, bortset fra forhold, som foreningen ikke selv er herre over, kun ske ved beslutning truffet af to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 3, højst 5 ugers mellemrum. Ved begge generalforsamlinger skal mindst 2/3 af samtlige medlemmer af foreningen skriftligt stemme for ophævelse for at forslaget er vedtaget. Den generalforsamling, der endelig vedtager opløsningen, vælger en eller flere likvidatorer til at realisere foreningens formue og afvikle dens forpligtigelser. Det ved regnskabets afslutning endelig opgjorte resultat, hvad enten det er overskud eller underskud, fordeles på medlemmerne i forhold til deres foreningsandels størrelse. Ikrafttrædelse og ændringer. Disse vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. september og 4 er ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 19. september er ændret ved ordinær generalforsamling den 29. maj 2011 Haveforeningen KETTEHØJ II, Kettevej 20, 2650 Hvidovre 6

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl

Vedtægter for Parcelforeningen Skovl Vedtægter for Parcelforeningen Skovl 1 Navn Foreningens navn er Parcelforeningen Skovly. Dens hjemsted er Rudersdal kommune, beliggende Skelstedet 19, 2950 Vedbæk. Foreningen har tinglyst skøde på matr.

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere