Grundejerforeningen. Korsvejens Villaby. 75 år FEBRUAR 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen. Korsvejens Villaby. 75 år 1926 24. FEBRUAR 2001"

Transkript

1 Grundejerforeningen Korsvejens Villaby 75 år FEBRUAR 2001 Historisk beskrivelse af Grundejerforeningen Korsvejens Villaby s tilblivelse, udgivet ved 75 Års Jubilæet den 24. februar 2001 Korsvejskrydset anno 1900

2 Indledning Grundejerforeningen Korsvejens Villaby omfatter i dag 103 parceller beliggende på østsiden af Amager Landevej, Poppelvang, Bøgevang, Sirgræsvej, Saltværksvej, Birkevang og Klitrose Alle med ydergrænser, der svarer til de nævnte vejes naturlige sammenføringer. Det er en servitutforening, hvor medlemspligt er tinglyst på hver enkelt ejendom. Kildehenvisning Kildematerialet er fremskaffet ved gennemlæsning af Grundejerforenings arkivmateriale, de originale protokoller, og meget af billedmaterialet er stillet til rådighed gennem Tårnby lokalhistoriske samling. Bestyrelse Grundejerforeningens bestyrelse: Formand: Anders Grønbech Kasserer: Mette Marie Jensen Næstformand: Curt Corneliussen Sekretær: Jeanette Milling Best. Medlem: Connie Kofoed Festudvalg Udover bestyrelsen deltog: Heide & Hans Larsen med gode ideer til jubilæumsfesten Vibeke Black med eftersøgning af billedmaterialet Lonny Nilsson med musik og korrekturlæsning af nærværende skrift. Forsidefoto Et kik ned ad Byvejen til Tårnby ( nu Tårnbyvej ) med Amager Landevej i forgrunden. Foto: Carl Flensburg ca. år Udlånt af: Tårnby Lokalhistorisk Samling 2

3 Forord Lad os udbringe et leve for parcelforeningen, var den spontane reaktion, dengang for mange år siden, da en række personligheder fra det bedre borgerskab i København tog det første skridt til etablering af et boligområde herude mellem markerne, køerne, grøfterne og gartnerierne. I anledning af Grundejerforeningens 75 års jubilæum har vi gransket foreningens arkiver og historie, og det er med stor fornøjelse, at vi her præsenterer resultatet. Når vi fejrer 75 års jubilæum i år 2001, er det med afsæt i den formelle stiftelse af Grundejerforeningen Korsvejens Villaby, der fandt sted den 24. februar Forud for denne dato gik ca. 7 år med en gradvis overtagelse af jordstykket. I denne historiske beretning har vi koncentreret os om årene fra 1917 til ca. 1935, da det er i denne periode, grundlaget for mange af vore boliger blev skabt. Det er i denne periode, jordstykket bliver opdelt, vandforsyning, kloak, gas og elforsyning blev etableret, som vi kender det i dag. Det er ikke nemt at give et fuldstændigt billede af fortidens bestræbelser på at få området til at fungere, etablere infrastrukturen eller blot kommunikationen med medlemmerne. Vi har gjort vort bedste og fundet mange afgørende og betydningsfulde episoder i perioden 1917 til 1935, og i de enkelte citater, billeder og beskrivelser har vi forsøgt at give læseren et indblik i de forhold, der var gældende dengang. Mange af husene er bygget før 1935, så vi kan med god grund sige, at i denne periode skiftede området karakter fra åbent landbrugsland til villabebyggelse. Ja, selv transporten til og fra det øvrige Amager og København blev skabt ved tidligere bestyrelsers grundige samarbejde, bearbejdning og forhandling med Amager Omnibusselskab. Det er dette skift i områdets karakter vi har koncentreret os om i denne historiske beretning. Vi håber da, at der senere bliver tid til en fortsættelse, eller måske, at andre grundejere fortsætter historieskrivningen hvor denne beretning slutter. Grundlæggerne havde visse intentioner med denne forening. Det er vor opfattelse at de alle blev indfriet, og det er vort håb, at de gode intentioner må fortsætte i de kommende år. Tillykke med de 75 år! Anders Grønbech Formand 3

4 Oversigtskort Tårnby og Kastrup omkring 1907 Kortudsnit fra 1811, med angivelse af marker og hvilke gårde de tilhører. Grundejerforeningen omfatter i dag matr. Nr 9, 19 og 20 ved Korsvejskrydset. 4

5 Forhistorien Forud for Grundejerforeningens etablering lå der mange års arbejde for initiativtagerne til det, vi i dag kender som en Grundejerforening med 103 parceller. Med sirlig og letlæselig skrift kan man læse i forhandlingsprotokollen om den sammenkomst, der var starten på det hele. Lørdag, den 14. April [1917] Kl. 7½ Aften afholdtes et Møde i Citys Selskabslokaler. Indbydere var D hr. J. Jepsen og P. Rasmussen. P. Rasmussen redegjorde for formålet med mødet - at danne en parcelforening, der kunne købe et stykke af handelsgartner H. Suhrs jord på begge sider af Byvejen til Kastrup og ud til Amager Landevej, og i den gamle protokol: fremhævede Taleren ganske kort Fordelen ved, at en Kreds af Mennesker sluttede sig sammen til Køb af et Stykke Jord, fremfor der gik Spekulation i den. Man blev gennem rimelige Afdrag selv Ejer af sin Jord - samtidig med at man havde Brugsretten - foruden at det Hele var den bedste af alle Sparekasser. Den anden af initiativtagerne, Hr. Jepsen fik ordet, og: omtalte de Fordele der var ved i disse tider at have sit eget stykke Jord og selv frembringe sine Havesager. Forsamlingen konstituerede sig som generalforsamling. Dirigenten, fabriksbestyrer Johs. P. Søtorp, oplæste love fra en anden parcelforening som foreløbig grundlag for foreningen, som efter grundig gennemgang blev vedtaget. Foreningens navn: Korsvejens Villaby blev enstemmigt vedtaget. Til formand valgtes hr. fabriksbestyrer Johs. P. Søtorp. Medlemmer af bestyrelsen: D hr. Repræsentant Gustav Christensen, Guide E.A. Christensen, politibetjent C. Berg og Andreas Hansen. Området var præget af landbrug og gartneri som her på billedet fra Stedet er ukendt, men der lå flere landbrug langs Amager Landevej. Foto: Tårnby Lokalhistorisk samling. 5

6 Af de øvrige deltagere på mødet var mange fremtrædende forretningsfolk, bosiddende i indre by, Østerbro, Nørrebro m.v. Af de originale protokoller er det interessant at bemærke, at de toneangivende personligheder alle tituleres med stillingsbetegnelser; grosserer, fabriksbestyrer, repræsentant, kommunelærer og så videre. Resultatet af dette møde blev en aftale om køb af et jordstykke af Handelsgartner H. Suhr, beliggende på begge sider af Byvejen til Kastrup, nærmere betegnet martr. Nr. 9k, 19b og 20a. ( Byvejen, nu Saltværksvej ) Jordstykket var opmålt til Alen, og købsprisen blev aftalt til Kr ,- Der blev udarbejdet en udstykningsplan, hvor området var opdelt i 111 parceller. Senere bliver udstykningen reduceret til 106 parceller, der på nær nogle få ændringer svarer til områdets nuværende omfang og udseende. Bestyrelsen har kontraheret Hr. Overretssagfører Valdemar Petersen som foreningens juridiske rådgiver, og i løbet af 1917 afholdtes yderligere 18 Bestyrelsesmøder og 1 Generalforsamling, der alle havde til formål at sikre erhvervelsen af dette jordstykke. Den egentlige formalisering af købet skete på et møde d. 25. maj 1917, hvor en salgskontrakt med Handelsgartner H. Suhr blev underskrevet af bestyrelsen. Princippet i parcelforeningen var, at man på kontrakt rådede over hele arealet i fællesskab og som følge deraf havde brugsret til et nærmere angivet jordstykke (parcel). Der blev indbetalt et ugentligt kontingent, der førtes i en medlemsbog opbevaret af kassereren, og nye medlemmer skulle betale et passende indskud. Kontingent deltes til administration og til en opsparing. Ud af den opsparede kapital forrentede og afdrog man købesummen overfor sælgeren, Handelsgartner H. Suhr. Allerede ved aftalen med Hr. Handelsgartner H. Suhr blev det bestemt, at de enkelte medlemmer kunne tage skøde på deres ejendom så snart 2/5 af deres andel af købesummen var indbetalt. Handelen med de udstykkede parceller skete direkte mellem Handelsgartner H. Suhr og køber dog med parcelforeningens medvirken, idet det enkelte medlems opsparede kapital jf. medlemsbogen skulle modregnes i parcelforeningens hidtidige afdrag til sælger og medregnes i medlemmernes egen udbetaling til sælger. Restkøbesummen blev erlagt kontant eller ved udstedelse af obligationer til sælgeren. Prisen for de enkelte parceller blev udmålt efter hartkorn og beliggenhed. I efterforskningen har vi ikke kunnet finde nogle af disse originale skøder, men har alene kunnet finde genparter i tingbøgerne. Dog er der i vort arkiv en standard formular, som vi antager er anvendt af overretssagfører Vald. Petersen ved udfærdigelse af skøderne til de enkelte medlemmer. Den servitutstiftende del, som i øvrigt stadig er gældende, indeholdt betingelser om medlemskab af og bidragspligt til Parcelforeningen Korsvejens Villaby, forskellige retningslinier for anvendelsen af grundene samt retningslinier for evt. bebyggelser og placering af møddinger med videre. Hovedparten af disse betingelser er i øvrigt optrykt på bagsiden af de nuværende vedtægter. I årene der gik, kom flere til, alle med det formål at benytte jordstykket som en form for kolonihave, men ikke at forglemme, at der her var tale om en opsparing i et jordstykke, man senere kunne bebygge. 6

7 Grundejerforeningen Ved generalforsamlingen d. 22. februar 1922, på Havnekafeen, Knippelsgade 1, blev de første tanker om etablering af en Grundejerforening drøftet. En af forudsætningerne for at være medlem i Parcelforeningen var jo oprindelig, at så snart 2/5 af den enkeltes andel af købesummen var betalt kunne der tages skøde på parcellen. I en erkendelse af, at flere af medlemmerne allerede havde taget skøde på deres respektive jordstykker og forventningen om, at flere fulgte, var det en naturlig udvikling at ændre foreningen til en egentlig Grundejerforening. På en generalforsamling i 1922 konstateres det, at 25 medlemmer havde taget skøder på deres jordstykker, og på generalforsamlingen i 1924 havde alle medlemmer på nær 20 har taget skøde på deres eget jordstykke. I 1925 indkaldes de få, der endnu ikke havde taget skøde til et møde med bestyrelsen, og de blev orienteret om, at nu var det på tide at tage skøde således at en Grundejerforening kunne dannes. Bestyrelsen blev pålagt at udfærdige vedtægter for den kommende Grundejerforening. Flere år gik - og fra at være en forening, hvis medlemmer boede længere inde i byen, var det ved at blive et sted, man ville bo! På en ekstraordinær Generalforsamling d. 14. september 1925 blev det besluttet, at den hidtidige Parcelforening skulle ophøre og erstattes af en Grundejerforening. Dog kom forslaget om de fremtidige vedtægter for en Grundejerforening under hård behandling; det diskuteres indgående, og det bliver nødvendigt med en gennemgang, tilpasning og afstemning af hver enkel paragraf. Til den endelige og konstituerende generalforsamling - Onsdag d. 24. februar 1926 kl 8 eftermiddag i Havnekafeen, Knippelsgade 1, forelå følgende forklarende indkaldelse: I henhold til Lovene og til Vedtagelse paa en den afholdt Ekstraordinær Generalforsamling, hvorefter Parcelforeningen Korsvejens Villaby, paa den ordinære Generalforsamling i Februar 1926 skal ophøre, og overgaa til en Grundejerforening paa Grundlag af de Love, som blev forelagt og gennemgaaet paa Generalforsamlingen den , indkalder bestyrelsen hermed Foreningens Medlemmer til ordinær halvaarlig Generalforsamling med følgende Dagsorden: (Dagsorden gengivet ) Generalforsamlingen vedtager at afvikle Parcelforeningen og danner herefter Grundejerforeningen. Bestyrelsen får denne sammensætning, Formand: Hr. P. Schjer, Kasserer: Hr. A. Nielsen, Bestyrelse: Hr. Sofus Jensen, Hr. Thv. Sørensen og Hr. A. Magnussen, Suppleanter. Hr. C Broby, Hr. H.V.L. Lyngby og Chr. Froholm Revisorer: Hr. Børge Madsen og Hr. Gustav Christensen. Revisorsuppleanter: Hr. værkfører Christensen og Hr. J Pedersen. 7

8 Juraen årgang 1926 Det juridiske udgangspunkt for Grundejerforeningen kan sammenstilles som følger: Servitutterne, tinglyst i de oprindelige skøder i perioden , bestemmer medlemspligt og bidragspligt til foreningen, råderet over grundene, herunder benyttelse, bebyggelse og forhold til naboer, samt omfanget af foreningens virkefelt. Lovene bestemmer forhold vedr. foreningens administration, afholdelse af udgifter, opkrævning af kontingent og generalforsamling alt indenfor servitutternes rammer. Generalforsamlingen kan fastlægge aktivitetsniveauet indenfor servitutternes og lovenes rammer og dermed kontingentets størrelse. Ovennævnte bestemmelser er fortsat gældende. Økonomien årgang 1926 Indtægt: Udgift: Kontingent 636,- Porto og tryksager 40,- Overført 200,- Generalforsamling 35,- Best. Diæter 100,- Kasserer 100,- Vejenes vedligeholdelse 150,- Eventuelle udgifter 200,- Overskud 211,- Balance 836 kr. 836,- Medlemskontingent: Kr. 6,- pr. medlem. Efterhånden som området blev etableret, flyttede flere medlemmer ud i deres lystog sommerhuse. Mange bestyrelsesmøder blev afholdt i området, eller, når der var tale om større samlinger, lejede man sig ind i Ny kro, der lå på Amager Landevej 89. Billedet her er fra 1917 og viser Ny Kro med Amager Landevej i forgrunden. Foto: Taarnby Lokalhistorisk Samling 8

9 Vejene Ved områdets etablering var der kun et beskedent vejnet. Området var præget af landbrug og gartnerier. Amager Landevej, der var den primære forbindelsesvej fra København til Maglebylille, Store Magleby og Dragør, var en grusvej omgivet af grøfter. Byvejen er beskrevet som en skærvevej med grusbelægning og på sydsiden en grøft der førte til en større afvandingskanal, der krydsede Byvejen længere nede mod Kastrup ( omtrent ved Terosevej i dag ). Adgangsforholdene til de 106 parceller i udstykningen blev sikret gennem et vejnet, der tidligt blev befæstet med slagger. Der skulle ikke gå lang tid før de første beklagelser over vejene blev fremført. En af mødedeltagerne: indtaler en beklagelse over at det tilkørte slagger ikke var spredt på vejene men lå i stakke. På en ekstraordinær Generalforsamling i 1918 blev der stillet forslag til og nedsat et vejudvalg bestående af 3 medlemmer. Udvalget skulle fremkomme med forslag til bl. a. vejnavne. Efter en lang og kompliceret drøftelse og afstemning på en generalforsamling i 1919 fremkom den viste skitse til fordeling af vejnavne. Ellevang ender blindt ved Parcelforeningens grænse mod øst. Jordene øst og syd for området tilhører Handelsgartner Oluf Christensen, Ny Kastrupgaard og skellet er markeret ved åbne grøfter. Saltværksvej, der oprindelig løb fra stranden til Kastrup by, er nu forlænget, hvorefter hele vejstrækningen til Amager Landevej har fået dette navn. De øvrige vejnavne i parcelforeningen ændres af Tårnby Sogneråd, i efteråret 1926 til Rønnevang (tidl. Ellevang), Poppelvang (tidl. Egevang) og Klitrose Alle (tidl. Pilevang). Bestyrelsen protesterede i lang tid over de nye vejnavne: Angaaende Vejnavnene overdroges det til Overretssagføreren at ordne dette Spørgsmaal med Sogneraadet, dog maatte han særlig gøre opmærksom paa hvor nødig man vilde have Navnet Klitrose Allé Udsnit af Forhandlingsprotokollen fra den 27. februar

10 Efterhånden, som flere byggede huse på parcellerne, krævede Tårnby Sogneråd, at der blev anlagt faste veje. Derfor gik man i gang med planlægningen af et større vejprojekt selvom det efter kloakeringen i 1924 kneb med økonomien. Men den 12. november 1925 havde Tårnby Sogneråd kaldt alle kloakerede Villabyer i Tårnby sogn til møde på Ny Kro. Hr. Sogneraadsformand N. P. Nielsen aabnede mødet og bød Velkommen. Oplyste at begrundet paa den store Arbejdsløshed for tiden kunde Vejene nu anlægges som Nødhjælpsarbejde. Kommunen vilde beskæftige sine Arbejdsløse med at fiske Sten og slaa Skærver, som saa kunde benyttes til Vejene. Vi vilde faa refunderet 3 Kr. pr arbejder pr Arbejdsdag, og Kommunen vilde skaffe Penge til en billig Rente såfremt man ikke selv kunde skaffe Penge. En ekstraordinær generalforsamling i 1925 gav bestyrelsen bemyndigelse til at lade vejanlægget udføre. Et tilbud fra en entreprenør blev antaget; pris Kr ,00 Originaltegningerne findes endnu, og viser en 12,5 m vejtrache, med en 7 m bred kørebane bestående af 10 cm bundsten af flint, herpå 10 cm granitskærver, og i rendestenene 2 skifter 2 sorterings brosten. På hver side af kørebanen lagdes fortove med 10 cm slagger; heri stod de nu 5 6 år gamle vejtræer. En større diskussion udspandt sig, da nogen opdagede, at flere af de benyttede kantsten ikke overholdt de aftalte mål. Der blev talt med store ord, og entreprenøren måtte indgå forlig om en prisreduktion på 25 øre pr løbende meter kantsten. Efter afslutningen lød der rosende ord om dette stærke vejanlæg, og nu skulle der passes godt på det, og det skulle holdes rent og pænt. Eksempelvis ved generalforsamlingen 26. februar 1930, hvor et af punkterne (4b) var strængere regler om renholdelse af veje og fortove. Man enedes endog enstemmigt om følgende Resolution: Generalforsamlingen pålægger Foreningens Bestyrelse at foranledige, at Medlemmernes Pligt med Hensyn til Renholdelse af Vej og Fortoug udfor deres Grunde nøje overholdes. Endvidere bemyndiges Bestyrelsen til i Dagene fra d. 25. i Månederne April til Oktober incl. og Måneden ud at lade Vej og Fortoug renholde for de Medlemmers Vedkommende, som ikke overholder disse Pligter, uden at der gennem skriftlig Henvendelse til vedkommende Medlem er givet Advarsel i så Henseende. Udgifterne hertil afholdes af det pågældende Medlem. Det er forbudt at anvende ukrudtdræbende Midler på Fortougene Ved et senere bestyrelsesmøde var snerydningen på dagsordenen: Formanden mente man maatte træffe Bestemmelse om hvorledes der skulde gaas frem med de, især Københavnere, som slet ikke sørgede for Rydning af Sneen ved de ubebyggede Grunde. Fortovene blev flisebelagt i 1937 og derefter var var der nogle år, hvor en overfladebehandling af vejene ofte var på dagsordenen. Den endelige beslutning om asfaltering af områdets veje blev truffet i 1939, og arbejdet blev udbudt i licitation. Prisen for hele arbejdet blev anslået til Kr svarende til 1,- m 2 Der kom 3 tilbud på arbejdet; det billigste tilbud lød på Kr , hvilket så accepteredes. 10

11 Vejtræerne Vejtræerne er et kapitel for sig selv. På den bare mark, der i sin var erhvervet og nu var under tilpasning til et have- og kommende villaområde, ville det forskønne området med nogle allètræer. Fra en gartner var der i vinteren 1919 indhentet tilbud om plantning af Rønnebærtræer, som blev plantet så snart frosten var gået af jorden. Træerne kostede 6 kr. pr stk., blev plantet med 12 alens mellemrum, hvilket i alt medførte 112 rønnebærtræer *) i området. De havde svært ved at gro eller også havde man glemt at vande dem. Granrafterne, de skulle støtte sig til, var heller ikke stabile; de knækkede eller jorden var for sumpet, som nogle mente *) Et andet sted er allètræerne beskrevet som Ahorn Nå, men her havde Gamle Andersen hvert år sit faste job med at pleje og ombinde træerne, og formanden havde fået bestyrelsens tilladelse til at investere i et nøgle bindegarn. Udover at give fast beskæftigelse for gartneren, kostede det også noget at få den årlige beskæring udført, Kr. 175 for hele området - i Det skete også, at træerne stod i vejen for et planlagt byggeri, og i 1939 havde en grundejer fældet det træ, der stod ud for hans indkørsel for at sikre fri passage. Resultatet blev såvel politianmeldelse for hærværk som møde i retten. Grundejeren blev dog kun idømt erstatningsansvar. Husene I referaterne fra bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger i benævnes meget af bebyggelserne som lysthuse eller sommerhuse. Byggeriet af rigtige huse var også i gang og på Generalforsamlingen 31. august 1925 konstateres det, at der på Bøgevang, Ellevang og Egevang er bygget 10 Villaer. I 1935 konstateredes det, at der var bygget 71 huse i området. Der er kun et meget sparsomt billedmateriale til rådighed for en gennemgang af husene Vi er overbeviste om, at der findes mange private fotos som vi gerne vil låne til affotografering. Billedet her viser udsigten fra Amager Landevej 63 mod øst. Lysthuset i baggrunden er Egevang 14 (nu Poppelvang 14) Foto: Tårnby Lokalhistorisk Samling 11

12 Bommene Da det var et privat område, og vejene i starten på ingen måde var egnet til tung trafik, var der 5 steder etableret bomme. I starten blot med et skilt om, at nøglen kunne lånes i Ishuset på Bøgevang 2. Senere blev antallet af bomme reduceret til 3, og der blev aftalt en egentlig vagtordning, hvor bommene skulle åbnes om natten for at hindre påkørsel. Gamle Andersen fik på et tidspunkt 1 kr. om dagen for at åbne og lukke bommene. Skiftende pasning og varierende kvalitet af pasningen af bommene er fast emne på mange Generalforsamlinger. Politimesteren blandede sig også og gav forskrifter for bommene, der nu enten skulle åbnes om natten eller forsynes med en lygte med rødt glas ved mørke. Alligevel lykkedes det Hr. Marskandiser K.M. Jacobsen, Snebær Alle 9, Kastrup at påkøre den lukkede bom i februar 1933; og han beskadigede sit automobil. Sagen endte i retten, og selvom grundejerforeningens formand og Overretssagfører Vald. Petersen ihærdigt forklarede, at det var et privat område, og at Hr. Marskandiseren sikkert havde kørt for stærkt, blev formanden idømt erstatningsansvar såvel som bøde på kr. 25,- med forvandlingsstraf på 4 dages hæfte. Erstatningen for skaden på det automobil, der tilhørte Marskandiseren beløb sig til Kr. 130,24. Herefter tegnede bestyrelsen en ansvarsforsikring for vejene og vejbommene Bommene var et dyrt bekendtskab, i 1936 kostede de Kr. 200,- ud af et samlet budget på Kr. 800,-. De blev nedlagt i 1941 af andre årsager. Bommene skulle godkendes af Politimesteren, så derfor blev der udarbejdet tegninger til bommene og deres placering, som denne fra vort eget arkiv. 12

13 Som en af de første aktiviteter, blev der anlagt brønde, bl. a. en på Birkevang 16 som kan være den Brøndborer Frederiksen ( med høj hat ) her er i gang med. Foto: Carl Flensburg Udlånt af: Tårnby Lokalhistoriske Samling Brøndene Som en af de første aktiviteter efter overtagelsen af det samlede jordstykke i 1917 blev der udvalgt 2 parceller, hvorpå der kunne etableres brønde og evt. senere et egentligt vandværk. Parcellerne der blev udvalgt var Parcel nr. 18 (Birkevang 16) og Parcel nr. 109 (Ellevang, nu Sirgræsvej 99) I 1917 blev der indgået overenskomst med brøndborer J. Frederiksen, St. Magleby om etablering af de 2 brønde, som skulle være 3 fod i diamenter, og for dybden blev prisen aftalt til 22,- Kr. pr Alen. Dertil kom pumper, som foreningen betalte efter faktura. Brøndborer J. Frederiksen fik næsten 3 uger til at fuldføre arbejdet. Han blev vist ikke helt færdig med arbejdet, og Brøndborer Jakobsen måtte færdiggøre brøndene Brøndene var til fælles afbenyttelse for hele området, men alligevel gik flere i gang med at grave egne brønde i takt med opførelsen af sommer- og lysthuse. I 1924 var der udarbejdet et fuldt projekt til et større vandværk ved brønden på parcel nr. 18, med vandforsyning i hele området til en samlet pris af Kr , men en protestskrivelse og en deraf følgende ekstraordinær Generalforsamling forpurrede projektet. Brøndene blev ophævet som fællesanlæg i 1929 og overdraget parcellerne 18 og

14 Marketenderiet Bestyrelsen gav tilladelse til drift af et marketenderi på en grund i området. Vi er ikke sikre på placeringen, og navnet marketenderen nævnes tit ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Han hed enten Knud Jensen eller S. Jensen. Bestyrelsen kontrollerede Marketenderens butik med hård hånd; de bestemte både åbningstiderne og priserne. Der var som bekendt gårde i området, og det skete, at karlene fra gårdene frekventerede marketenderiet og drak øl! For dette modtog bestyrelsen klager fra bønderne, der beklagede sig over, at der serveredes øl for deres karle. Sammenslutningen Vi er medlem af Sammenslutningen af Grundejer- og Parcelforeninger i Tårnby Kommune. Ved bestyrelsesmøde i 1927 og ekstraordinær generalforsamling den 29. august 1927 drøftede og besluttede man indmeldelse i Sammenslutningen af Grundejer- og Parcelforeninger i Tårnby Kommune - ved afstemning samme aften meldte man sig ind! Gas: Efterhånden som et behov for gas til madlavning opstår, begyndte bestyrelsen også at interessere sig for kollektiv gasforsyning. Første gang enmet diskuteres, er den 30. januar 1929, og allerede i 1930 er der lagt gasrør i de fleste veje; dog blev Bøgevang først tilsluttet i Det var ikke alle, der var lige interesseret i gasforsyningen, og der udspandt sig ofte diskussioner mellem dem, der aftog gas fra starten og dem, der først ville tilslutte sig senere. Diskussionene drejede sig mest om omkostningsfordelingen, og de af bestyrelsen opkrævede bidrag til fællesanlægget blev returneret sammen med skriftlige protester som et eksempel her viser. 14

15 Luftfoto ca 1935 Tårnby Lokalhistorisk Arkiv 15

16

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM

LOVE. for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM LOVE for GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN HINDHOLM Revideret marts 2006 I. Almindelige bestemmelser: 1. Foreningens navn er Villabyen Hindholm, og den hjemsted er Tårnby Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven

Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven 2009. 11.18 Vedtægter for grundejerforeningen Frugthaven Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Stk. 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Frugthaven. 2. Stk. 1. Foreningens hjemsted er Allerød

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere