\'-l \ -/-\ NOTAT -.. \ FtrRSVARSMINISTERIET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "\'-l \ -/-\ NOTAT -.. \ FtrRSVARSMINISTERIET."

Transkript

1 \'-l FtrRSVARSMINISTERIET. \ -/-\ NOTAT -.. \ (S!2) 29, januar 2010 Baggrund Dette ndat beskrirer processen vedrørende anskaffelse af nye kampfly med udgangspunk i Forsva rsforl ig Notatet indeholder desuden en kort beskrivelse af: o Tidsplan br kampflyanskaffelsen o Beslutningsgrundlaget. Den eksterne kvalitetssikring af beslutningsgrundlaget. Forhold vedrørende industrisamarbejde. Forhold vedrørende øvrige lande, der skal anskaffe nye kampfly, og hvor en eller flere af kandidaterne til nyt kampfly er samme som i den danske kampflykonkuffence. En række relevante forhold vedrørende anskaffelsen af nye kampfly, som nyligt har været omtalt i medierne eller på anden vis haft offentlighedens interesse. Forwarcforl iget f 4 Forsvarsforliget t4 anfører blandt andet følgende vedrørende forsrarets fremtidige behov for en kampflykapacitet: 'Fortigspartiene er derfor enige om, at forsvaret æat sløl oprcthdde en kampflykapacitet til swetænihtshæudelæ af det natiqtale lufrrum amt weruâgning af nationalt inte æsæmråde. Fo suaret sløl e úvidere fortst oprethdde en lcapacitet til udændelæ af kampfry trl internationale opgaver." Kampflykapaciteten udgøres på kort sigt af de nuværende F-15 fly, men vil på længere sigt indebære en anskaffelse af nye kampfly. HoLMENS KANAL 4 T=LE=oN: MAIL: FMNEFMN,DK cvr: KøBENHAVN K TILEFAX; WEB: EAN:

2 Følgende politiske beslutninger udestår herefter i relation til anskaffelse af nye kampfly:. StafüidspunK for udësning af de ekisterende F-16 fly og dermed tidspunk fur start af indfasning af nye ffy.. Tyævalg af nye kampfly.. Beslutning om antal nye kampfly der skal anskaffes og dermed den økonomiske ramme til kampflyanskaffelsen. r Endelig beslutning om anskaffelsen i form af godkendelse af aktstykke hertil. Politisk principbeslutning vedírcnde nye kampfly 2010 Der furventes en politisk principbeslutning i første halvdel af 2010 om starttidspunk for udfasning af de ekisterende F-16 fly (og dermed tidspunk fur indf sning af nye fly) samt typevalg af nye kampfly. Dette vil muliggøre, at brwaret kan indlede kontrakforhandlinger vedrørende anskaffelse af nye kampfly. Herudover kan forsvaret påbegynde en målrettet forberedelse af kampflystrukuren med henblik på en kommende indfasning af nye kampfly. Et Çpevalg i første halvdel af 2010 vil tillige give dansk industri de bedste muligheder fur at positionere sig i brhold til den bretrukne leverandør og dermed de bedste muligheder for at sikre sig ordrer og adgang til avanceret teknologi og avancerede produkionsmetoder. På nuværende tidspunk er der ikke behov llcr at træffe en beslutning om antallet af nye kampfly, der ønskes anskaffet og dermed den økonomiske ramme til kampflyanskaffelsen, Det tmr afuente, at der foreligger et udkast til kontrakt på baggrund af gennemførte kontraktfurhandlinger. Det betyder, at vurderingen anskaffelsesomkostningerne vil være baseret på bindende oplysningerne fra leverandøren, ligesom vurderingen af levetidsomkostningerne også vil finde sted på det bedst mulige grundlag, En sådan fremgangsmåde giver et ffldestgørende økonomisk grundlag for at beslutte antal fly og dermed den økonomiske ramme for flyanskaffelsen. Endeligt vil det give en større flekibilitet under kontrakforhandlingeme, at det præcise antal kampfly ikke er fastlagt på forhånd, idet dette har sammenhæng med valg af uddannelses- og vedligeholdelseskoncept på de nye kampfly. Tidsplan Som nævnt foruentes der en politisk principbeslutning om starttidspunk for udfasning af de eksisterende F-16 fly samt typevalg af nye kampfly i første halvår af Typevalget vil betyde, at forsvaret kan indlede kontrakbrhandlinger med den pågældende leverandør. I bilag 1 til Fors arsforliget 20L0-20L4 anføres, at Forsvarsministeriet tidligst i 2012 vil kunne indstille til godkendelse af et aktstykke vedrørende anskaffelsen af nye kampfly. FØrst herefter kan kontraken vedrørende anskaffelse af nye kampfly underskrives, hvilket dermed udgør den Side 2/15

3 formelle og endelige beslutning om ansloffelse af nye kampfly. Uanset hvilket nyt kampfly der besluttes anskaffet, er det fursvarets vurdering, at der minimum vil gå ca. 5 år fra kontrakforhandlingerne indledes, til levering af nye kampfly kan påbegyndes. Forud hefor kommer nødvendige forberedelser til kontnktbñandlingerne. Af de angivne ca. 5 år forventes selve kontrakforhandlingerne at tage mindst 2 år. Med andre ord skal der indgås kontnk om anskaffelse af nye kampfly senest 3 âr før det tidspunk, hvorfra Danmark ønsker leveringen af de nye kampfly. Forsvarets nuværende planlægning vedrørende udfasningen af F-16 indebærer, at F-16 flyene udfases fn 2016, samtidigt med at leveringen af nye kampfly påbæyndes. Indregnes minimum 3 års leveringstid fra en kontrckunderskrift, skal kontraken underskrives senest i 2013 for at levering fra 2016 er mulig. For at dette kan lade sig gøre, sl<al der foretages et typevalg senest i En errrentuel politisk beslutning om brlænget anvendelse af F-16 i en periode, vil derfor også betyde, at det seneste tidspunk for kontrakindgåelse rykkes tilsvarende ud i fremtiden. Eksempelvis vil en brlænget anvendelse af F-16 til 2018 betyde, kontrakindgåelse senest først skulle foretages omkring En politisk principbeslutning om typevalg af nye kampfly bør dog fortsat ske i Dette vil give dansk industri de bedste muligheder for at positionere sig i forhold til den foretrukne leverandør og dermed de bedste muligheder for at sike ordrer samt adgang til avanceret teknologi og avancerede produl<tionsmetoder. Beslutningsgrundlaget vedrørende anskaffelse af nye kampfly er udarbejdet på et omfattende datamateriale, der i sagens natur har en begrænset levetid. Også af denne årsag bør der træffes et typevalg i I modsat fald vil der være risiko for, at dataindsamling samt den omfattende evaluering og lcvalitetssikring heraf skal starte brfra med beffdelige merudgifter til følge, Beslutn ingsgrundlaget Beslutningsgrundlaget vedrørende anskaffelse af nye kampfly vil bestå af en samlet anbefaling og ni underliggende bilag som følger, herunder de fem fakorer der udgør det egentlige beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlagets sammensætning kan illustreres som følger på næste side: side 3/15

4 åå E ié Samlet anbefaling Anskaffelse af nye kampfly Oe lcm lbkto ef f--]r r--l l-n.'3 I l--;;-l f t{5-l l-- ;o -l l-. r*;---l t- l.r-l l--rjr.r, I *"*.- I l r**r*" ",rio*or ølo-"st" I I u,.r- I roa.,p"t ll BeÞm llnic."i.i*rl I eolit;d.êfprhoh brhoh an cfalm 6,hoË I m d c I lanvcrd bc ff16 I lkvålibèsiknæl I und.ßog. æ Som beskrevet i bilag 1 til Forsvarsforliget 2OL0-20L4 er de fem fakorer (bilag 2-6 i ovenstående model):. Sikkerhedspolitiske furhold, der omhandler en vurder ng af anvendeligheden af kampfly som et akivt sikkerhedspolitisk instrument. Vurderingen udføres primëert på baggrund af kapitel 1 "De sikkerhedspolitiske præmisser" i Forsvarskommissionens beretning af 25. marts Strateoiske forhold, der omhandler en vurdering af de furskellige kampflykandidater i relation til strategisk samarbejde i NATO og med andr nationer. Vurderingen er blandt andet udført på baggrund af kapitel 1 'De sikkerhedspolitiske præmisseru i Forsvarskomm ssionen af 2008 beretning af 25. marts 2009 samt Danmarks mangeårige erfaring med strategisk samarbejde med andre lande i relation til F-16.. Den militærfaolioe analyse, er fursørets analyse af kampflykandidaterne inden for seks hovedområder som er missionseffektivitet, overlevelsesevne, anskaffelsespris, driftsomkostninger, fremtidssikring og projekrisiko samt forsvarschefens anbefaling på baggrund af den gennemørte analyse.. Økonomiske forhold, der indeholder en vurdering af levetidsomkostningerne fur de forskellige kampflykandidater i den 30-årige periode, som et nyt kampfly forventes anvendt i fra anskaffelsestidspunket. Vurderingen er foretaget af en Wærministeriel økonomisk arbejdsgruppe, som består af Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhverusm i ni steriet og Forwa rsm i n isteriet m. fl.. Industrisamarbeide, der er en vurdering af omfang og karakter for industriel deltagelse og industrisamarbejde med hver enkelt kampflykandidat. Vurderingen af industrisamarbejde er foretaget af Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder Erhvervs- og Byggestyrelsen, på baggrund af oplysninger indhentet fra kampflykandidaterne samt danske virksomheder i forsvars- og sikkerhedsind ustrien. Side 4/15

5 Beslutningsgrundlaget vil også indeholde en redegørelse om de nuværende F-16 fly, herunder muligheden for og konsekvensen ved eventuel forlænget anvendelse af F-16 flyene udover det hidtil planlagte starttidspunk for udfasning i Ekstern kval itetssikring Beslutningsgrundlaget samt processen omkring en eventuel anskaffelse af nye kampfly er underlagt en omfattende og gennemgribende ekstem kvalitetssikring for at sikre en åben proces med henblik på at tilvejebringe et gennemskueligt og uvildigt beslutningsgrundlag. Den eksterne kvalitetssikring involverer såvel Rigsrevisionen som to uafhængige konsulentvirksomheder. Rigsrevisionen har igennem ca. tvz år undersøgt Forwarsministeriets foreløbige arbejde med at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende nye kampfly. Den 26. marts 2009 blev resultatet af Rigsrevisionens undersøgelse inklusiv Statsrevisorernes kommenbrer offentliggjort. Såvel Statsrevisoreme som Rigsrevisionen konlduderer, at beslutningsgrundlaget vedrørende nye kampfly foruentes at være væsentlig bedre end wd tidligere større materielanskaffelser i forwaret. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen konkluderer endvidere, at det er en væsentlig styrke ved processen, at det Økonomiske beslutningsgrundlag behandles i en tv erministeriel arbejdsgrupæ, samt at der anvendes ekstern kvalitetssikring af det samlede grundlag. Den eksterne krralitetssikring udføres af to uafhængige konsulentvirksomheder - Deloitte Business Consulting og Teknologisk Institut, lgnsulentvirksomhederne furetager en omfattende ekstern kvalitetssikring af selve beslutningsgrundlaget og de bagvedliggende evalueringer og analyser m,v. Den eksterne kvalitetssiking pågår, indtil beslutningsgrundlaget er færdiggjort og klar til fremlæggelse. Nedenstående tabel eksemplifìcerer omfanget og den grundighed, hvormed den eksterne kvalitetssiking udføres. Tallene repræsenterer antallet af udførte lcvalitetssikingshandlinger af et eller flere dokumenter inden for de anførte kategorier. Pr. september 2009 er der således udførl ca. 500 kvalitetssikringshandlinger af beslutningsgrundlaget og de bagvedliggende evalueringer og analyser m.v. Dokumenter Fælles Kandidaterne F-r6 Militærfaglig analyse ( sider) I Økonomi model for bereg n in g af levetidsomkostn in ger Risikoanalyse Usikkerheder/varians Doku menter fra den tværmin isteriel le a rbeidso ru 00e 27 Industrisamarbejde 3 Anâl udføræ kvaliætsikringshandlìnger af maeriale pr, æptenær Side 5/15

6 Den omfangsrige kvalitetssikring medvirker til at sikre kvaliteten i beslutningsgrundlaget vedrørende anskaffelse af nye kampfly, men beffder samtidigt, at færdiggørelsen af beslutningsgrundlaget tager længere tid. Industrisamarbejde Forudsat Danmark anskaffer Super Hornet fn Boeing eller Gripen Next Generation fra SAAB, vil der skulle foretages modkøb i dansk brwars- og sikkerhedsindustri for et Éløb, der som minimum tilsvarer ansl<affelsens omfang. Dette er traditionelt forsvarsrelateret industrisamarbejde i llcrbindelse med forwarets støne anskaffelser af materiel ved udenlandske leverandører, hvilket rcguleres jf. retningslinjer fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. I tillæg til forsvarsrelateret industrisamarbejde har SAAB over for Erhverus- og Byggestyrelsen oplyst, at det er SMB's målsætning at gennemføre civilt industrisamarbejde med danske virksomheder og institutioner for yderligere 80 procent af anskaffelsessummen ved en dansk anskaffelse af Gripen Next Generation. For så vidt angår en eventuel anskaffelse af Joint Strike Fighter (JSF) fra Lockheed Martin, vil der ikke være tale om traditionelt forwarsrelateret industrisamarbejde, Forud for DanmarK beslutning om deltagelse i JSF programmets produkions- og driftsfase (PSFD) undtog Økonomiog erhvervsministeren JSF programmet fr de almindelige regler om industrisamarbejde gennem dispensation. Dette var en forudsætning ficr DanmarG deltagelse i JSF programmets produkions- og driftsfase (PSFD), idet partnernationerne, af hensyn til JSF prcgrammets samlede omkostninger, ikke kan stille krav om industrisamarbejde som følge af en anskaffelse af JSF. Danske virksomheder skal i stedet konkurrere med virksomheder fra de øvrige otte JSF paftnernationer om at blive leverandører til produkionen af flyet, Dispensationen skete efter sonderinger hos de partier, der står bag Forwarsfurliget , og på anbefaling fra Dansk Industri (DI). DI vurderede, at dansk partnerskab i JSF programmet rummede et betydeligt potentiale for dansk industri. DI har senest den 5. marts 2009 bekræftet denne anbefaling over for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Danmark har med udgangen af 2009 betalt ca. 96 mio. USD for deltagelse i JSF programmets udviklingsfase (SDD) samt produktions- og driftsfase (PSFD). Heraf har de medfinansierende danske virksomheder betalt c. 9 mio. USD. Erhverus- og Byggestyrelsen oplyser, at danske virksomheder pr. 12. november 2009 har modtaget et samlet ordrevolumen på ca. 97 mio. USD, hvilket er bekræftet af de pågældende danske vir*somheder. Side 6/15

7 Andrc lande og kampfty En lang række nationer, heriblandt DanmarÇ er enten i gang med at anskaffe nye kampfly eller forventes at gøre dette inden længe. Efterfølgende beskrives den seneste udvikling i USA, Storbritannien, Holland, C-anada, Norge, Sverige, Italien, Israel, Tyrkiet, Australien, Schweiz, Indien, Brasilien, Singapore, Ungarn, Tjekkiet, Sydafrika og Thailand. Alle disse lande har enten valgt eller er ved at evaluere en eller flere af kandidateme i den danske kampflykonkurrence. USA (US Air Force, US Navy og US Marine Coros) JSF skal afløse en række ældre kampfly i det amerikanske fl revåben, søværn og marinekorps, herunder F-16 Fighting Falcon, A-10 Thunderbolt II, F/A-18 Hornet og AV-88 Hanier. Det totale antal JSF, der planlægges anskaffet til det amerikanske for$er, er fly fordelt på tre varianter af llyet. Dertil kommer salg til internationale partnemationer og pvrige lande. F/A-l8VF Super Hornet anvendes i det amerikanske søværn som det primære kampfly på hangarskibene. Flyene planlægges pt. anvendt til ca. 2035/2040 side om side med JSF. Pr. september 2009 er der produceret 409 Super Hornet. I det amerikanske forwarsbudget for 2010 tildeles JSF programmet de ønskede midler til at anskaffe 30 JSF fly i 2010 jf. den gældende produkionsplanlægning. Derudover finansieres den videre udvikling af den alternative motor t l JSF - benævnt F-136. For så vidt angår Super Homet indeholder brwarsbudgettet for 2010 en anskaffelse af 18 Super Hornets og 22 F-18 i den såkaldte EA-18G Growler udgave, der anvendes til elekronisk krigsürelse fra luften. Storbritannien Storbritannien skev medio marts 2009 kontrak vedrørende anskaffelse af tre JSF testfly til levering i 2OLL 20L1 Storbritannien planleegger at anskaffe op til 138 JSF til brug på de kommende hangarskibe som erstatning br de nuværende Hanier fly. Den 12. januar 2010 skrev den britiske avis The Guardian, at Storbritannien blandt andet ville skære i det fremtidige antal af nye hangarskibe og JSF grundet økonomiske problemer i det britiske forsvar. Den britiske "Minister for Defence Equipment and Support', Quentin Davies, har efterftlgende til samme avis afuist dette. Han slår endvidere samme sted fast, at de nye hangarskibe ikke er i fare, samt at der ikke planlægges på en redukion i den fremtidige anskaffelse af JSF, Holland Holland afuikler, som Danmark, en konkurrence med henblik på at vælge, hvilket nyt kampfly der skal erstatte de nuværende F-16 fly. De hollandske kandidater til nyt kampfly er nye F-16, Gripen Next Generation og JSF. Side 7/15

8 I december 2008 offentliggjorde det hollandske Forsvarsministerium en evaluering, der peger på Sf som det kampfly, der bedst opfflder de hollandske krav. Holland nåede samme konklusion ved en waluering i Derudover har Holland pt. finansieret et JSF testfly og forventes i løbet af 2010 at træffe beslutning om finansiering af endnu et testfly. På den baggrund vurderes det ændsynligt, at Holland vil anskaffe JSF, omend Holland ikke har truffet beslutning herom. Dette forventes at ske i 20L2. Canada Canada skal have erstattet sine CF-184/B Hornets inden længe. Erstatningen for de nuværende kampfly skal være et 5, generations kampfly, hvorlicr JSF reelt er den eneste kandidat. Noroe Den norske regering besluttede den 20. november 2008, at JSF skal være Norges fremtidige kampfly til afløsning for de nw erende F-16 fly. Beslutningen blev truffet på baggrund af en kampflykonkurence, hvor de øvrige kandidater var Gripen og Eurcfighter Typhoon. Eurcfighter forlod dog den norske kampflykonkurrence i december 2007, ganske som det var tiltæeet i Danmark. Det norske typevalg betyder samtidigt, at Norges involvering i første del af Gripen Next Generation udviklingsprogrammet stopper. Sverige Det svenske forsrarsministerium har oplyst, at Sverige har til hensigt at videreføre 100 af de eksisterende Gripen fly, der vil udggre det wenske brsvars kampflykapacitet til efter Det er hensigten på sigt at opgradere alle 100 Gripen fly til Gripen E/F versionen, der stort set vil ware til det nyproduceret Gripen Next Generation, der er kandidat i den danske konkurrence. Såfremt Gripen Next Generation sælges til eksport, har man fra officiel wensk side tilkendegivet, at regeringen vil finansiere en færdigudvikling af Gripen Next Cæneration og opgradere de eksisterende 100 svenske Gripen fly til flf versionen ved samme lejlighed. Bliver Gripen Next Generation ikke solgt til eksport, har den svenske regering furst til hensigt at opgrcdere de eksisterende 100 Gripen fly til E/F versionen i tidsrummet , hvorfor tidspunket for færdigudvikling og finansiering af Gripen Next Generation/Gripen E/F i givet fald udsçdes tilwarende. Italien Det italienske parlament har medio april 2009 godkendt den italienske regeringens planer om at anskaffe JSF som hidtil planlagt i brm af 131 JSF med første levering i I ltalien er det dog forwarsministeren, der træffer den endelige afgørelse for så vidt angår a nskaffel sestid spun kt, leveri ngsta K og a nta I fl y. Parlamentet godkendte derudover regeringens planer om at etablere en JSF produkionslinje (benævnt Final Assembly and Check-out Facility) i ltalien, hvormed JSF kan færdigproduceres i såvel ltalien som USA. Side 8/15

9 Israel Udover de ni partnemationer i JSF programmet er Israel tilknyttet JSF programmet som "Security Cooperation Pafticipant", hvilket mod betaling giver indsigt i programmet, men ingen indflydelse. Iülge diverse offentlige kilder er Israel pt. i brhandlinger med de amerikanske myndigheder om anskaffelse af JSF. Det drejer sig om 25 JSF i F-358 versionen, der kan lande lodret samt en option på yderligere 50 JSF i F-354 versionen, der er den konventionelle version, som også er kandidat i den danske kampflykonkurrence. Tvrkiet Så vidt Forwarsministeriet er orienteret, har Tyrkiet bretaget typevalg til fordel for JSF. Der er dog kun begrænsede oplysninger herom. Australien Australien har bretaget typevalg af nye kampfly til fordel br loint Strike Fighter (JSF). Dertil kommer, at den australske fursvarsminister, Senator John Faulkner, den 25. november 2009 annoncerede, at den australske regering har godkendt anskaffelsen af den første levennce af Joint Strike Fighters (JSF) - bestående af 14 fly. Dette er i orerensstemmelse med Australiens 2009 Defence White Paper", hvori det anbefales, at Australien anskaffer 100 JSF. Anskaffelse af anden leverance på mindst 58 JSF forventes godkendt i 20L2. Australien har derudwer option på yderligere JSF, hvorved det æmlede antal JSF vil komme op på ca. 100 stk. Australien er i øjeblikket ved at anskaffe 24 FIA-I$F Super Hornet, der er indkøbt som midlertidig erstatning for de aldrende amerikansþroducerede F-111 fly, som Australien er eneste brugernation at og som står over for en umiddelbar udfasning. Australien foruenter, at de 24 Super Hornet vil være operativt anvendelige som minimum indtil Schweiz Schweiz er i gang med en kampflykonkurrence med henblik på at erstatte de aldrcnde F-5 Tiger II fly. lgndidaterne til kampfly i Schweiz er Eurcfighter Typhoon, Dassault Rafale og JAS-39 Gripen C/D. Det var oprindeligt bruentningen, at Schweiz ville foretage typevalg ultimo 2009, men dette er pt. udsat til Indien Indien afuikler pt. en omfattende kampflykonkurrence med æks kampflykandidater vedrørende anskaffelse af L26 kampfly med en option på yderligere 74 kampfly. Kampflykandidaterne er F/A-l8F/F Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, F-161N Super Viper, MIG-35 Fulcrum F og Gripen Next Generation. Det forventes, at Indien vil furetage typevalg, alternativt reducere kandidatfeltet, i løbet af En aftikel i Jane's Defence Weekly den 23. december 2009 fortæller endvidere, at SAAB vil ware på den indiske flådes ønske om informationer vedrørende fremtidige kampfly på Side 9/15

10 kommende indiske hangarskibe. SAAB tilbyder således en videreudvikling af Gripen Next Generation - benævnt Sea Gripen - der jf. artiklen i givet fald skulle udvikles i et samarbejde med den indiske flåde og ewntuelt andre interesserede kunder som eksempelvis Brasilien. Brasilien Brasilien har netop overstået den tekniske evaluering af kampflykandidateme vedrørende anskaffelse af 36 kampfly med mulighed for at anskaffe þerligere op til 84 kampfly på sigt - dvs. 120 kampfly i alt. De tilbageværende kandidater er F/A-l8ryF Super Homet, Dassault Rafale og Gripen NG. Typevalg furventes i forårct En brasiliansk avis (Folha de São Paulo) rapporterede primo 2010, at det brasilianske flrywåben på baggrund af den gennemþrte evaluering af kampflykandidaterne skulle pege på Gripen Next Generation som det bedst egnede fly. Tidligere har der i fiere medier været forlydender om, at den brasilianske præsident vil lave en aftale med Frankrig om køb af Dassault Rafale. Det har ikke været muligt at få bekræftet oplysningeme fra officielt hold. Singapore Singapore er ligesom Israel "Security Cooperation Participant" i JSF programmet. Singapores primære kampflykapacitet er pt. baseret på F-16 fly. Derudover er Singapore i gang med at anskaffe et antal F-15SG Strike Eagle. Singapore wrderes på sigt at have interesse i at ansl<affe JSF - blandt andet som erstatning for de nuværende F-16 fly, Ungam, Tjekkiet, Sydafrika og Thailand Ungam, Tjekkiet, Sydafrika og Thailand har alle enten anskaffet eller leaset JAS-39 Gripen flyet i enten A/B modellen eller 9D modellen, der også anvendes af Sverige i øjeblikket. Gripen Next Generation (eller Gripen E/F) er en videreudvikling af Gripen ÇD. Side 10/15

11 Sammenfatnino Ovenstående beskrivelse af situationen i en række andre lande vedrørende de danske kampflykandidater kan sammenfattes i nedenstående model. Modellen viser, hvilke lande der enten har anskaffet, truffet beslutning om en anskaffelse, eller evaluerer en af de tre kandidater til nyt kampfly i den danske kampflykonkurrence. Den blå cirkel illustrerer derudover, hvilke lande blandt de beskrevne, der også er medlem af NATO. NATO Ioint Strike Fighter Super Hornet USAF: US Air Force USN: US Narry USÈIC: US Marine Corps UK: Storbritannien NL: Holland CA: Canada NO: Norge SE: Sverige IT: Italien IL: Israel TR: Tyrkiet AU: Ausûalien CH Schweiz IN: Indien BR: Brasilien SG: Singapore HU: Ungarn CZ: Tjekkiet ZA: Sydafrika TH: Thailand Side 1U15

12 Relevante emner Aßlutningwist redegøres for en række relevante emner vedrørende anskaffelse af nye kampfly, som nyligt har været omtalt i medierne eller på anden vis haft offentlighedens interesse. Teknolooiadoang Omfanget af adgang til kampflykandidatemes kildekoder m.v. har ved flere lejligheder været omtalt i medierne. Det er i den furbindelse forsrarets opfattelse, at dette ikke udgør et kardinalpunkt, da dansk forwar ikke har behov br på egen hånd at have adgang til kildekoderne i kampflyene. Det er meget vigtigere at kunne holde flyene opdaterede i samarbejde med andre lande, hvilket de sidste ca. 30 års positive erfaring med F-16 flyene er et bevis på. På et moderne kampfly vil der være flere systemer, hvor der anvendes sæcifikke softwareproduker, der ikke kan ændres af andre end fabrikanten, hvorbr ikke engang houedproducenten af kampflyet vil have adgang til dokumentationen. Et godt eksempel herpå er de terminaler, der anvendes i flyene i brbindelse med udvekling af information og data med øvnge fly og platforme - også kaldet Link 16 terminaleme. Ingen af de tre kampflykandidater vil kunne tilbyde fuld adgang til disse. Det er dog heller ikke nødvendigt med den fulde adgang, idet det primært har interesse, såfremt en nation på egen hånd - altså uden æmarbejde med producenten - ønsker at gennemføre opgnderinger eller modifikationer af flyet. Sådanne selvstændige nationale opdateringsprojeker af fly kræver omfattende økonomiske og personelmæssige ressourcer samt en teknologisk viden, som ikke vurderes at være til stede i det danske forwar. Det vurderes derbr ikke nødvendigt eller relevant for Danmark at have egen adgang til kildekoderne i nye kampfly, Anwaret licr F-16 kildekoder har siden F-16 Mid Life Update i midten af 1990êrne været placeret hos producenten Lockheed Martin, uden at dette har givet anledning til problemer med modifìkation, opgradering og vedligeholdelse af danske F-16. Færdigudviklingen af Joint Strike Fiohter Fm flere medier har der været ficrlydender om at færdigudviklingen af JSF vil blive forsinket, samt at de amerikanske myndigheder skulle justere udviklings- og produkionsplanerne som følger heraf, Dette er dog ikke bekræftet over for Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriet er bekendt med, at det uafhængige Joint Evaluation Team (JET) har afleveret deres anden rapport til Pentagon i efteråret 2009, På baggrund heraf er Pentagon sammen med JSF programmets ledelse ved at revurdere strukturen i JSF programmet. Der har endnu ikke været nogen officiel udmelding fra den amerikanske Secretary of Defense, Robert Gates, men en sådan llcrventes inden længe. Skulle der på den baggrund ske aendringer i JSF programmets struktur kunne man forestille sig, Side 12115

13 at udviklingsfasen ville blive Ílcrlænget, ligesom der eventuelt ville blive tildelt flere midler til at færdiggøre udviklingen. Sådanne ændringer finansieres typisk ved at flytte om på produkionen, så nogle fiy produceres senere, uden man nødvendigvis ændrer på totalantallet. Det forventes dog ikke umiddelbart at have nogen betydning for en eventuel dansk anskaffelse af JSF. Dette vil - i givet fald - først ske på så sent et tidspunkt, at udviklingsfasen under alle omstændigheder vil være overstået, En forlængelse af udviklingsfasen og tilførsel af flere midler til feerdigudviklingen vil således kunne reducere risikæn ved en eventuel dansk anskaffelse af JSF. Prisudviklingen pê kampflvkandidaterne Det velkendte produkionsøkonomiske fænomen Cconomies of Scale" har også sin anwndelse i udviklingen og prcdukionen af moderne kampfly. I furbindelse med udvikling og produkion af kampfly vil prcdukionsmetoder m.v. løbende blive raffineret og optimeret, hvorved produkionsomkostningerne - og dermed prisen på flyet - som hovedregel vil falde jo flere fly der produceres. Parallelt hermed vil man sædvanligvis se en løbende forbedring af flyets operative egenskaber ved at tilføre nye kapaciteter gennem opdateringer af kampflyet. Super Hornet Super Hornet har været i produkion siden Den løbende nedadgående udvikling i flyets pris m,v. er et eksempel på, hvilken positiv effek en stor produkion af kampfly blandt andet vil have på prisen, Boeing illustrerer selv udviklingen ved nedenstående model. Modellen viser hvordan prisen er faldet og flyets kapacitet steget som følge af en forholdwis omfangsrig produkion med løbende optimeringer. \ \ \ \ Delivers \ Capability Cost LRIP MYP I Deliveries MYP ll tþliveries cy99 CY00 CY01 CY02 CY03 CY04 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 CY11 Side 13/15

14 Joint Strike Fighter For så vidt angår udvikling og produkion af JSF oplwes en lignende tendens, om end flyet ikke har været i produkion nær så længe som Super Hornet, Prisen pr. fiy ses således at falde - jf, graën herunder - i tãk med, at produkionen øges. Grafen viser de ameriþnske myndigheders estimat af prisudviklingen på JSF. Prisen for fly leveret når produktionen er i fuld gang - den højre del af den faldende kurve - ses således at være markant lavere end prisen fur l1y, der leveres i de indledende produkionsserier. Såfremt Danmark måtte beslutte at købe JSF, vil dette først ske, når flyet er i fuld produktion og prisen dermed forholdwis lav. Derudover kan det konstateres (som det fremgår af grafen), at flyprisen br de tre indledende produktionslsrerancer (LRIP-l, -2 og -3), som der er indgået kontrak om, alle har været mindre end den pris, der var estimeret fra de amerikanske myndigheders side. URF Cost Status --:''ìl- 220 CTOL Unit Recurring (TY$Ml $M 140 1ì LRIP 1 LRIP 2 LRIP 3 LRIP 4 LRIP 5 LRIP 6 LRIP 7 LRIP 8 MYP I.1 UYP I Griæn Next Genemtion Gripen Next GeneratÍon er som bekendt ikke i produkion på nuværende tidspunk, hvorficr det selvsagt ikke har været muligt at indsamle den ficrnødne empiri tll at underbygge en eventuel lignende udvikling i produktion af Gripen Next Generation. En eventuel kommende produktion af Gripen Next Generation må dog furmodes at følge samme tendens som henholdsvis Super Hornet og Joint Strike Fighter br så vidt angår løbende Side 14115

15 optimering af produkionsprocesser mv, med faldende produkionsomkostninger og dermed anskaffelsespris til følge, Sammenfatning På kort sigt udstår der en politisk principbeslutning om henholdwis stafüidspunkt for udfasning af de eksisterende F-16 fly samt typevalg af nye kampfly, Dette brventes foretaget i første halvår af Baggrunden for beslutningen vil være det mest gennemarbejdede beslutningsgrundlag, der nogensinde er udarbejdet i forbindelse med forwarets materielanskaffelser, Beslutni n gsg rund laget vil ydermere være g rund igt lcva I itetssikret. En politisk principbeslutning om typevalg vil ikke være en bindende dansk beslutning om at anskaffe nye kampfly eller om at anskaffe en bestemt type kampfly. Beslutningen vil þrst være bindende, når et akstykke fur anskaffelsen er godkendt, og Danmark har underskrevet en kontrak om anskaffelse af nye kampfly, hvilket først forventes at ske om et antal år, Et typevalg vil betyde, at furwaret kan påbegynde en målrettet forbe edelse af en kommende indfasning af nye kampfly. Endelig vil et typevalg give dansk industri de bedste muligheder for at positionere sig i forhold til den foretrukne levemndør og dermed de bedste muligheder for at sikre sig ordrer og adgang til avanceret teknologi og awncerede produkionsmetoder. Et typevalg kan defor bidnge til at skabe vækst i dele af dansk erhverusliv q bør derfor træffes hurtigst muligt. Side 15/15

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY NOTAT BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY Indledning De danske F-16 fly planlægges pt. anvendt indtil ca. 2020, hvorefter de knap 40 år gamle fly vil være nedslidte og teknologisk

Læs mere

SAMMENFATNING. Kampflykandidaterne De tre kampflykandidater, der indgår i den danske typevalgsproces,

SAMMENFATNING. Kampflykandidaterne De tre kampflykandidater, der indgår i den danske typevalgsproces, Formål Formålet med dette beslutningsgrundlag er at præsentere Nyt Kampfly Programs evalueringsresultater for de tre kampflykandidater, der indgår i det danske typevalg. Det følger af den politiske aftale

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Marts 2009

Beretning til Statsrevisorerne om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Marts 2009 Beretning til Statsrevisorerne om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Marts 2009 BERETNING OM BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR ET EVENTUELT KØB AF NYE KAMPFLY i Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2. oktober 28 Sag 7/859 /ssi/frn/-ebst Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 1. Resumé Der er pt. 32 udenlandske leverandører af forsvarsmateriel, som er forpligtet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en eventuel undersøgelse af anskaffelse af nye kampfly. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en eventuel undersøgelse af anskaffelse af nye kampfly. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en eventuel undersøgelse af anskaffelse af nye kampfly November 2007 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelse af en eventuel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

TYPEVALG AF DANMARKS KOMMENDE KAMPFLY

TYPEVALG AF DANMARKS KOMMENDE KAMPFLY TYPEVALG AF DANMARKS KOMMENDE KAMPFLY EVALUERING AF EUROFIGHTER, JOINT STRIKE FIGHTER OG SUPER HORNET TYPEVALG AF DANMARKS KOMMENDE KAMPFLY SAMMENFATNING Formål Formålet med dette beslutningsgrundlag

Læs mere

Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 45 Offentligt. Status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret

Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 45 Offentligt. Status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret Forsvarsudvalget (2. samling) FOU alm. del - Bilag 45 Offentligt 15. januar 2008 Sag 07/00859 /ssi/frn/-ebst Status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret Resumé Der er pt. 30

Læs mere

Formanden: Den første, der får ordet, er ordføreren for forespørgerne, hr. Holger K. Nielsen, for begrundelse. Begrundelse

Formanden: Den første, der får ordet, er ordføreren for forespørgerne, hr. Holger K. Nielsen, for begrundelse. Begrundelse 1) Forespørgsel nr. F 4: Forespørgsel til forsvarsministeren [om køb af kampfly]: Hvad kan regeringen oplyse om planerne vedrørende køb af nye kampfly i lyset af rapporten fra Dansk Institut for Militære

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Samråd, Forsvarsudvalget Fremrykket indkøb af produktionsdele til F december 2016

Samråd, Forsvarsudvalget Fremrykket indkøb af produktionsdele til F december 2016 Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Samråd, Forsvarsudvalget Fremrykket indkøb af produktionsdele til F-35 1. december 2016 Indledning Tak

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 27. september 2017 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel blev i 2016 pålagt nye forpligtelser til at

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

/2017. Oktober Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly

/2017. Oktober Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly 2/2017 Rigsrevisionens beretning om Forsvarsministeriets beslutningsgrundlag for køb af 27 F-35 kampfly afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Oktober 2017 114.6

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tilbuddet om udskiftning af motorer til forsvarets EH-101 helikoptere

Tilbuddet om udskiftning af motorer til forsvarets EH-101 helikoptere Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 309 Offentligt Samråd den 6. juni 2013 Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Ø vedrørende valg af flyoperatør til transport til Afghanistan

Læs mere

Revideret Kommissorium.

Revideret Kommissorium. Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 39 Offentligt Revideret Kommissorium. Ekstern kvalitetssikring af kampflyprojektets beslutningsgrundlag Udarbejdet af Deloitte og efter opdrag af

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Regeringens indstilling af F-35 som forsvarets nye kampfly

Regeringens indstilling af F-35 som forsvarets nye kampfly Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del Bilag 134 Offentligt Center for Militære Studier, Institut for Statskundskab Regeringens indstilling af F-35 som forsvarets nye kampfly Henrik Breitenbauch, ph.d. Centerleder,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

F-35 BORGERMØDE. Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Haderslev Kommune November 2017

F-35 BORGERMØDE. Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Haderslev Kommune November 2017 F-35 BORGERMØDE Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Haderslev Kommune November 2017 Koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, Forsvarsministeriet Der er truffet politisk

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. Udenrigsudvalget Samråd AX, AY og AZ den 24. august 2016

DET TALTE ORD GÆLDER. Udenrigsudvalget Samråd AX, AY og AZ den 24. august 2016 Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 329 Offentligt Taleseddel DET TALTE ORD GÆLDER Udenrigsudvalget Samråd AX, AY og AZ den 24. august 2016 URU samrådsspørgsmål AX Spørgsmålet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udviklingen af de nationale test Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udviklingen af de nationale test (beretning

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009.

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2009 11 Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. a. Forsvarsministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at anvende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt T A L E Tale ved samråd om PROASK den 8. april 2014 Det talte ord gælder 8. april 2014 J.nr. 2014-2704 CAAU/cso Samrådsspørgsmål

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Helsinki-konventionens

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Retningslinjer for industrisamarbejde

Retningslinjer for industrisamarbejde 1. juli 2014 Retningslinjer for industrisamarbejde 1. Anvendelsesområde 1.1. Retningslinjerne finder anvendelse på Forsvarsministeriets anskaffelser af nyt forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser fra

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 Bilag 7 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 1. INDLEDNING Forsvarets Materieltjeneste har på baggrund af en gennemgang af lister

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere