\'-l \ -/-\ NOTAT -.. \ FtrRSVARSMINISTERIET.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "\'-l \ -/-\ NOTAT -.. \ FtrRSVARSMINISTERIET."

Transkript

1 \'-l FtrRSVARSMINISTERIET. \ -/-\ NOTAT -.. \ (S!2) 29, januar 2010 Baggrund Dette ndat beskrirer processen vedrørende anskaffelse af nye kampfly med udgangspunk i Forsva rsforl ig Notatet indeholder desuden en kort beskrivelse af: o Tidsplan br kampflyanskaffelsen o Beslutningsgrundlaget. Den eksterne kvalitetssikring af beslutningsgrundlaget. Forhold vedrørende industrisamarbejde. Forhold vedrørende øvrige lande, der skal anskaffe nye kampfly, og hvor en eller flere af kandidaterne til nyt kampfly er samme som i den danske kampflykonkuffence. En række relevante forhold vedrørende anskaffelsen af nye kampfly, som nyligt har været omtalt i medierne eller på anden vis haft offentlighedens interesse. Forwarcforl iget f 4 Forsvarsforliget t4 anfører blandt andet følgende vedrørende forsrarets fremtidige behov for en kampflykapacitet: 'Fortigspartiene er derfor enige om, at forsvaret æat sløl oprcthdde en kampflykapacitet til swetænihtshæudelæ af det natiqtale lufrrum amt weruâgning af nationalt inte æsæmråde. Fo suaret sløl e úvidere fortst oprethdde en lcapacitet til udændelæ af kampfry trl internationale opgaver." Kampflykapaciteten udgøres på kort sigt af de nuværende F-15 fly, men vil på længere sigt indebære en anskaffelse af nye kampfly. HoLMENS KANAL 4 T=LE=oN: MAIL: FMNEFMN,DK cvr: KøBENHAVN K TILEFAX; WEB: EAN:

2 Følgende politiske beslutninger udestår herefter i relation til anskaffelse af nye kampfly:. StafüidspunK for udësning af de ekisterende F-16 fly og dermed tidspunk fur start af indfasning af nye ffy.. Tyævalg af nye kampfly.. Beslutning om antal nye kampfly der skal anskaffes og dermed den økonomiske ramme til kampflyanskaffelsen. r Endelig beslutning om anskaffelsen i form af godkendelse af aktstykke hertil. Politisk principbeslutning vedírcnde nye kampfly 2010 Der furventes en politisk principbeslutning i første halvdel af 2010 om starttidspunk for udfasning af de ekisterende F-16 fly (og dermed tidspunk fur indf sning af nye fly) samt typevalg af nye kampfly. Dette vil muliggøre, at brwaret kan indlede kontrakforhandlinger vedrørende anskaffelse af nye kampfly. Herudover kan forsvaret påbegynde en målrettet forberedelse af kampflystrukuren med henblik på en kommende indfasning af nye kampfly. Et Çpevalg i første halvdel af 2010 vil tillige give dansk industri de bedste muligheder fur at positionere sig i brhold til den bretrukne leverandør og dermed de bedste muligheder for at sikre sig ordrer og adgang til avanceret teknologi og avancerede produkionsmetoder. På nuværende tidspunk er der ikke behov llcr at træffe en beslutning om antallet af nye kampfly, der ønskes anskaffet og dermed den økonomiske ramme til kampflyanskaffelsen, Det tmr afuente, at der foreligger et udkast til kontrakt på baggrund af gennemførte kontraktfurhandlinger. Det betyder, at vurderingen anskaffelsesomkostningerne vil være baseret på bindende oplysningerne fra leverandøren, ligesom vurderingen af levetidsomkostningerne også vil finde sted på det bedst mulige grundlag, En sådan fremgangsmåde giver et ffldestgørende økonomisk grundlag for at beslutte antal fly og dermed den økonomiske ramme for flyanskaffelsen. Endeligt vil det give en større flekibilitet under kontrakforhandlingeme, at det præcise antal kampfly ikke er fastlagt på forhånd, idet dette har sammenhæng med valg af uddannelses- og vedligeholdelseskoncept på de nye kampfly. Tidsplan Som nævnt foruentes der en politisk principbeslutning om starttidspunk for udfasning af de eksisterende F-16 fly samt typevalg af nye kampfly i første halvår af Typevalget vil betyde, at forsvaret kan indlede kontrakbrhandlinger med den pågældende leverandør. I bilag 1 til Fors arsforliget 20L0-20L4 anføres, at Forsvarsministeriet tidligst i 2012 vil kunne indstille til godkendelse af et aktstykke vedrørende anskaffelsen af nye kampfly. FØrst herefter kan kontraken vedrørende anskaffelse af nye kampfly underskrives, hvilket dermed udgør den Side 2/15

3 formelle og endelige beslutning om ansloffelse af nye kampfly. Uanset hvilket nyt kampfly der besluttes anskaffet, er det fursvarets vurdering, at der minimum vil gå ca. 5 år fra kontrakforhandlingerne indledes, til levering af nye kampfly kan påbegyndes. Forud hefor kommer nødvendige forberedelser til kontnktbñandlingerne. Af de angivne ca. 5 år forventes selve kontrakforhandlingerne at tage mindst 2 år. Med andre ord skal der indgås kontnk om anskaffelse af nye kampfly senest 3 âr før det tidspunk, hvorfra Danmark ønsker leveringen af de nye kampfly. Forsvarets nuværende planlægning vedrørende udfasningen af F-16 indebærer, at F-16 flyene udfases fn 2016, samtidigt med at leveringen af nye kampfly påbæyndes. Indregnes minimum 3 års leveringstid fra en kontrckunderskrift, skal kontraken underskrives senest i 2013 for at levering fra 2016 er mulig. For at dette kan lade sig gøre, sl<al der foretages et typevalg senest i En errrentuel politisk beslutning om brlænget anvendelse af F-16 i en periode, vil derfor også betyde, at det seneste tidspunk for kontrakindgåelse rykkes tilsvarende ud i fremtiden. Eksempelvis vil en brlænget anvendelse af F-16 til 2018 betyde, kontrakindgåelse senest først skulle foretages omkring En politisk principbeslutning om typevalg af nye kampfly bør dog fortsat ske i Dette vil give dansk industri de bedste muligheder for at positionere sig i forhold til den foretrukne leverandør og dermed de bedste muligheder for at sike ordrer samt adgang til avanceret teknologi og avancerede produl<tionsmetoder. Beslutningsgrundlaget vedrørende anskaffelse af nye kampfly er udarbejdet på et omfattende datamateriale, der i sagens natur har en begrænset levetid. Også af denne årsag bør der træffes et typevalg i I modsat fald vil der være risiko for, at dataindsamling samt den omfattende evaluering og lcvalitetssikring heraf skal starte brfra med beffdelige merudgifter til følge, Beslutn ingsgrundlaget Beslutningsgrundlaget vedrørende anskaffelse af nye kampfly vil bestå af en samlet anbefaling og ni underliggende bilag som følger, herunder de fem fakorer der udgør det egentlige beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlagets sammensætning kan illustreres som følger på næste side: side 3/15

4 åå E ié Samlet anbefaling Anskaffelse af nye kampfly Oe lcm lbkto ef f--]r r--l l-n.'3 I l--;;-l f t{5-l l-- ;o -l l-. r*;---l t- l.r-l l--rjr.r, I *"*.- I l r**r*" ",rio*or ølo-"st" I I u,.r- I roa.,p"t ll BeÞm llnic."i.i*rl I eolit;d.êfprhoh brhoh an cfalm 6,hoË I m d c I lanvcrd bc ff16 I lkvålibèsiknæl I und.ßog. æ Som beskrevet i bilag 1 til Forsvarsforliget 2OL0-20L4 er de fem fakorer (bilag 2-6 i ovenstående model):. Sikkerhedspolitiske furhold, der omhandler en vurder ng af anvendeligheden af kampfly som et akivt sikkerhedspolitisk instrument. Vurderingen udføres primëert på baggrund af kapitel 1 "De sikkerhedspolitiske præmisser" i Forsvarskommissionens beretning af 25. marts Strateoiske forhold, der omhandler en vurdering af de furskellige kampflykandidater i relation til strategisk samarbejde i NATO og med andr nationer. Vurderingen er blandt andet udført på baggrund af kapitel 1 'De sikkerhedspolitiske præmisseru i Forsvarskomm ssionen af 2008 beretning af 25. marts 2009 samt Danmarks mangeårige erfaring med strategisk samarbejde med andre lande i relation til F-16.. Den militærfaolioe analyse, er fursørets analyse af kampflykandidaterne inden for seks hovedområder som er missionseffektivitet, overlevelsesevne, anskaffelsespris, driftsomkostninger, fremtidssikring og projekrisiko samt forsvarschefens anbefaling på baggrund af den gennemørte analyse.. Økonomiske forhold, der indeholder en vurdering af levetidsomkostningerne fur de forskellige kampflykandidater i den 30-årige periode, som et nyt kampfly forventes anvendt i fra anskaffelsestidspunket. Vurderingen er foretaget af en Wærministeriel økonomisk arbejdsgruppe, som består af Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhverusm i ni steriet og Forwa rsm i n isteriet m. fl.. Industrisamarbeide, der er en vurdering af omfang og karakter for industriel deltagelse og industrisamarbejde med hver enkelt kampflykandidat. Vurderingen af industrisamarbejde er foretaget af Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder Erhvervs- og Byggestyrelsen, på baggrund af oplysninger indhentet fra kampflykandidaterne samt danske virksomheder i forsvars- og sikkerhedsind ustrien. Side 4/15

5 Beslutningsgrundlaget vil også indeholde en redegørelse om de nuværende F-16 fly, herunder muligheden for og konsekvensen ved eventuel forlænget anvendelse af F-16 flyene udover det hidtil planlagte starttidspunk for udfasning i Ekstern kval itetssikring Beslutningsgrundlaget samt processen omkring en eventuel anskaffelse af nye kampfly er underlagt en omfattende og gennemgribende ekstem kvalitetssikring for at sikre en åben proces med henblik på at tilvejebringe et gennemskueligt og uvildigt beslutningsgrundlag. Den eksterne kvalitetssikring involverer såvel Rigsrevisionen som to uafhængige konsulentvirksomheder. Rigsrevisionen har igennem ca. tvz år undersøgt Forwarsministeriets foreløbige arbejde med at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende nye kampfly. Den 26. marts 2009 blev resultatet af Rigsrevisionens undersøgelse inklusiv Statsrevisorernes kommenbrer offentliggjort. Såvel Statsrevisoreme som Rigsrevisionen konlduderer, at beslutningsgrundlaget vedrørende nye kampfly foruentes at være væsentlig bedre end wd tidligere større materielanskaffelser i forwaret. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen konkluderer endvidere, at det er en væsentlig styrke ved processen, at det Økonomiske beslutningsgrundlag behandles i en tv erministeriel arbejdsgrupæ, samt at der anvendes ekstern kvalitetssikring af det samlede grundlag. Den eksterne krralitetssikring udføres af to uafhængige konsulentvirksomheder - Deloitte Business Consulting og Teknologisk Institut, lgnsulentvirksomhederne furetager en omfattende ekstern kvalitetssikring af selve beslutningsgrundlaget og de bagvedliggende evalueringer og analyser m,v. Den eksterne kvalitetssiking pågår, indtil beslutningsgrundlaget er færdiggjort og klar til fremlæggelse. Nedenstående tabel eksemplifìcerer omfanget og den grundighed, hvormed den eksterne kvalitetssiking udføres. Tallene repræsenterer antallet af udførte lcvalitetssikingshandlinger af et eller flere dokumenter inden for de anførte kategorier. Pr. september 2009 er der således udførl ca. 500 kvalitetssikringshandlinger af beslutningsgrundlaget og de bagvedliggende evalueringer og analyser m.v. Dokumenter Fælles Kandidaterne F-r6 Militærfaglig analyse ( sider) I Økonomi model for bereg n in g af levetidsomkostn in ger Risikoanalyse Usikkerheder/varians Doku menter fra den tværmin isteriel le a rbeidso ru 00e 27 Industrisamarbejde 3 Anâl udføræ kvaliætsikringshandlìnger af maeriale pr, æptenær Side 5/15

6 Den omfangsrige kvalitetssikring medvirker til at sikre kvaliteten i beslutningsgrundlaget vedrørende anskaffelse af nye kampfly, men beffder samtidigt, at færdiggørelsen af beslutningsgrundlaget tager længere tid. Industrisamarbejde Forudsat Danmark anskaffer Super Hornet fn Boeing eller Gripen Next Generation fra SAAB, vil der skulle foretages modkøb i dansk brwars- og sikkerhedsindustri for et Éløb, der som minimum tilsvarer ansl<affelsens omfang. Dette er traditionelt forsvarsrelateret industrisamarbejde i llcrbindelse med forwarets støne anskaffelser af materiel ved udenlandske leverandører, hvilket rcguleres jf. retningslinjer fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. I tillæg til forsvarsrelateret industrisamarbejde har SAAB over for Erhverus- og Byggestyrelsen oplyst, at det er SMB's målsætning at gennemføre civilt industrisamarbejde med danske virksomheder og institutioner for yderligere 80 procent af anskaffelsessummen ved en dansk anskaffelse af Gripen Next Generation. For så vidt angår en eventuel anskaffelse af Joint Strike Fighter (JSF) fra Lockheed Martin, vil der ikke være tale om traditionelt forwarsrelateret industrisamarbejde, Forud for DanmarK beslutning om deltagelse i JSF programmets produkions- og driftsfase (PSFD) undtog Økonomiog erhvervsministeren JSF programmet fr de almindelige regler om industrisamarbejde gennem dispensation. Dette var en forudsætning ficr DanmarG deltagelse i JSF programmets produkions- og driftsfase (PSFD), idet partnernationerne, af hensyn til JSF prcgrammets samlede omkostninger, ikke kan stille krav om industrisamarbejde som følge af en anskaffelse af JSF. Danske virksomheder skal i stedet konkurrere med virksomheder fra de øvrige otte JSF paftnernationer om at blive leverandører til produkionen af flyet, Dispensationen skete efter sonderinger hos de partier, der står bag Forwarsfurliget , og på anbefaling fra Dansk Industri (DI). DI vurderede, at dansk partnerskab i JSF programmet rummede et betydeligt potentiale for dansk industri. DI har senest den 5. marts 2009 bekræftet denne anbefaling over for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Danmark har med udgangen af 2009 betalt ca. 96 mio. USD for deltagelse i JSF programmets udviklingsfase (SDD) samt produktions- og driftsfase (PSFD). Heraf har de medfinansierende danske virksomheder betalt c. 9 mio. USD. Erhverus- og Byggestyrelsen oplyser, at danske virksomheder pr. 12. november 2009 har modtaget et samlet ordrevolumen på ca. 97 mio. USD, hvilket er bekræftet af de pågældende danske vir*somheder. Side 6/15

7 Andrc lande og kampfty En lang række nationer, heriblandt DanmarÇ er enten i gang med at anskaffe nye kampfly eller forventes at gøre dette inden længe. Efterfølgende beskrives den seneste udvikling i USA, Storbritannien, Holland, C-anada, Norge, Sverige, Italien, Israel, Tyrkiet, Australien, Schweiz, Indien, Brasilien, Singapore, Ungarn, Tjekkiet, Sydafrika og Thailand. Alle disse lande har enten valgt eller er ved at evaluere en eller flere af kandidateme i den danske kampflykonkurrence. USA (US Air Force, US Navy og US Marine Coros) JSF skal afløse en række ældre kampfly i det amerikanske fl revåben, søværn og marinekorps, herunder F-16 Fighting Falcon, A-10 Thunderbolt II, F/A-18 Hornet og AV-88 Hanier. Det totale antal JSF, der planlægges anskaffet til det amerikanske for$er, er fly fordelt på tre varianter af llyet. Dertil kommer salg til internationale partnemationer og pvrige lande. F/A-l8VF Super Hornet anvendes i det amerikanske søværn som det primære kampfly på hangarskibene. Flyene planlægges pt. anvendt til ca. 2035/2040 side om side med JSF. Pr. september 2009 er der produceret 409 Super Hornet. I det amerikanske forwarsbudget for 2010 tildeles JSF programmet de ønskede midler til at anskaffe 30 JSF fly i 2010 jf. den gældende produkionsplanlægning. Derudover finansieres den videre udvikling af den alternative motor t l JSF - benævnt F-136. For så vidt angår Super Homet indeholder brwarsbudgettet for 2010 en anskaffelse af 18 Super Hornets og 22 F-18 i den såkaldte EA-18G Growler udgave, der anvendes til elekronisk krigsürelse fra luften. Storbritannien Storbritannien skev medio marts 2009 kontrak vedrørende anskaffelse af tre JSF testfly til levering i 2OLL 20L1 Storbritannien planleegger at anskaffe op til 138 JSF til brug på de kommende hangarskibe som erstatning br de nuværende Hanier fly. Den 12. januar 2010 skrev den britiske avis The Guardian, at Storbritannien blandt andet ville skære i det fremtidige antal af nye hangarskibe og JSF grundet økonomiske problemer i det britiske forsvar. Den britiske "Minister for Defence Equipment and Support', Quentin Davies, har efterftlgende til samme avis afuist dette. Han slår endvidere samme sted fast, at de nye hangarskibe ikke er i fare, samt at der ikke planlægges på en redukion i den fremtidige anskaffelse af JSF, Holland Holland afuikler, som Danmark, en konkurrence med henblik på at vælge, hvilket nyt kampfly der skal erstatte de nuværende F-16 fly. De hollandske kandidater til nyt kampfly er nye F-16, Gripen Next Generation og JSF. Side 7/15

8 I december 2008 offentliggjorde det hollandske Forsvarsministerium en evaluering, der peger på Sf som det kampfly, der bedst opfflder de hollandske krav. Holland nåede samme konklusion ved en waluering i Derudover har Holland pt. finansieret et JSF testfly og forventes i løbet af 2010 at træffe beslutning om finansiering af endnu et testfly. På den baggrund vurderes det ændsynligt, at Holland vil anskaffe JSF, omend Holland ikke har truffet beslutning herom. Dette forventes at ske i 20L2. Canada Canada skal have erstattet sine CF-184/B Hornets inden længe. Erstatningen for de nuværende kampfly skal være et 5, generations kampfly, hvorlicr JSF reelt er den eneste kandidat. Noroe Den norske regering besluttede den 20. november 2008, at JSF skal være Norges fremtidige kampfly til afløsning for de nw erende F-16 fly. Beslutningen blev truffet på baggrund af en kampflykonkurence, hvor de øvrige kandidater var Gripen og Eurcfighter Typhoon. Eurcfighter forlod dog den norske kampflykonkurrence i december 2007, ganske som det var tiltæeet i Danmark. Det norske typevalg betyder samtidigt, at Norges involvering i første del af Gripen Next Generation udviklingsprogrammet stopper. Sverige Det svenske forsrarsministerium har oplyst, at Sverige har til hensigt at videreføre 100 af de eksisterende Gripen fly, der vil udggre det wenske brsvars kampflykapacitet til efter Det er hensigten på sigt at opgradere alle 100 Gripen fly til Gripen E/F versionen, der stort set vil ware til det nyproduceret Gripen Next Generation, der er kandidat i den danske konkurrence. Såfremt Gripen Next Generation sælges til eksport, har man fra officiel wensk side tilkendegivet, at regeringen vil finansiere en færdigudvikling af Gripen Next Cæneration og opgradere de eksisterende 100 svenske Gripen fly til flf versionen ved samme lejlighed. Bliver Gripen Next Generation ikke solgt til eksport, har den svenske regering furst til hensigt at opgrcdere de eksisterende 100 Gripen fly til E/F versionen i tidsrummet , hvorfor tidspunket for færdigudvikling og finansiering af Gripen Next Generation/Gripen E/F i givet fald udsçdes tilwarende. Italien Det italienske parlament har medio april 2009 godkendt den italienske regeringens planer om at anskaffe JSF som hidtil planlagt i brm af 131 JSF med første levering i I ltalien er det dog forwarsministeren, der træffer den endelige afgørelse for så vidt angår a nskaffel sestid spun kt, leveri ngsta K og a nta I fl y. Parlamentet godkendte derudover regeringens planer om at etablere en JSF produkionslinje (benævnt Final Assembly and Check-out Facility) i ltalien, hvormed JSF kan færdigproduceres i såvel ltalien som USA. Side 8/15

9 Israel Udover de ni partnemationer i JSF programmet er Israel tilknyttet JSF programmet som "Security Cooperation Pafticipant", hvilket mod betaling giver indsigt i programmet, men ingen indflydelse. Iülge diverse offentlige kilder er Israel pt. i brhandlinger med de amerikanske myndigheder om anskaffelse af JSF. Det drejer sig om 25 JSF i F-358 versionen, der kan lande lodret samt en option på yderligere 50 JSF i F-354 versionen, der er den konventionelle version, som også er kandidat i den danske kampflykonkurrence. Tvrkiet Så vidt Forwarsministeriet er orienteret, har Tyrkiet bretaget typevalg til fordel for JSF. Der er dog kun begrænsede oplysninger herom. Australien Australien har bretaget typevalg af nye kampfly til fordel br loint Strike Fighter (JSF). Dertil kommer, at den australske fursvarsminister, Senator John Faulkner, den 25. november 2009 annoncerede, at den australske regering har godkendt anskaffelsen af den første levennce af Joint Strike Fighters (JSF) - bestående af 14 fly. Dette er i orerensstemmelse med Australiens 2009 Defence White Paper", hvori det anbefales, at Australien anskaffer 100 JSF. Anskaffelse af anden leverance på mindst 58 JSF forventes godkendt i 20L2. Australien har derudwer option på yderligere JSF, hvorved det æmlede antal JSF vil komme op på ca. 100 stk. Australien er i øjeblikket ved at anskaffe 24 FIA-I$F Super Hornet, der er indkøbt som midlertidig erstatning for de aldrende amerikansþroducerede F-111 fly, som Australien er eneste brugernation at og som står over for en umiddelbar udfasning. Australien foruenter, at de 24 Super Hornet vil være operativt anvendelige som minimum indtil Schweiz Schweiz er i gang med en kampflykonkurrence med henblik på at erstatte de aldrcnde F-5 Tiger II fly. lgndidaterne til kampfly i Schweiz er Eurcfighter Typhoon, Dassault Rafale og JAS-39 Gripen C/D. Det var oprindeligt bruentningen, at Schweiz ville foretage typevalg ultimo 2009, men dette er pt. udsat til Indien Indien afuikler pt. en omfattende kampflykonkurrence med æks kampflykandidater vedrørende anskaffelse af L26 kampfly med en option på yderligere 74 kampfly. Kampflykandidaterne er F/A-l8F/F Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, F-161N Super Viper, MIG-35 Fulcrum F og Gripen Next Generation. Det forventes, at Indien vil furetage typevalg, alternativt reducere kandidatfeltet, i løbet af En aftikel i Jane's Defence Weekly den 23. december 2009 fortæller endvidere, at SAAB vil ware på den indiske flådes ønske om informationer vedrørende fremtidige kampfly på Side 9/15

10 kommende indiske hangarskibe. SAAB tilbyder således en videreudvikling af Gripen Next Generation - benævnt Sea Gripen - der jf. artiklen i givet fald skulle udvikles i et samarbejde med den indiske flåde og ewntuelt andre interesserede kunder som eksempelvis Brasilien. Brasilien Brasilien har netop overstået den tekniske evaluering af kampflykandidateme vedrørende anskaffelse af 36 kampfly med mulighed for at anskaffe þerligere op til 84 kampfly på sigt - dvs. 120 kampfly i alt. De tilbageværende kandidater er F/A-l8ryF Super Homet, Dassault Rafale og Gripen NG. Typevalg furventes i forårct En brasiliansk avis (Folha de São Paulo) rapporterede primo 2010, at det brasilianske flrywåben på baggrund af den gennemþrte evaluering af kampflykandidaterne skulle pege på Gripen Next Generation som det bedst egnede fly. Tidligere har der i fiere medier været forlydender om, at den brasilianske præsident vil lave en aftale med Frankrig om køb af Dassault Rafale. Det har ikke været muligt at få bekræftet oplysningeme fra officielt hold. Singapore Singapore er ligesom Israel "Security Cooperation Participant" i JSF programmet. Singapores primære kampflykapacitet er pt. baseret på F-16 fly. Derudover er Singapore i gang med at anskaffe et antal F-15SG Strike Eagle. Singapore wrderes på sigt at have interesse i at ansl<affe JSF - blandt andet som erstatning for de nuværende F-16 fly, Ungam, Tjekkiet, Sydafrika og Thailand Ungam, Tjekkiet, Sydafrika og Thailand har alle enten anskaffet eller leaset JAS-39 Gripen flyet i enten A/B modellen eller 9D modellen, der også anvendes af Sverige i øjeblikket. Gripen Next Generation (eller Gripen E/F) er en videreudvikling af Gripen ÇD. Side 10/15

11 Sammenfatnino Ovenstående beskrivelse af situationen i en række andre lande vedrørende de danske kampflykandidater kan sammenfattes i nedenstående model. Modellen viser, hvilke lande der enten har anskaffet, truffet beslutning om en anskaffelse, eller evaluerer en af de tre kandidater til nyt kampfly i den danske kampflykonkurrence. Den blå cirkel illustrerer derudover, hvilke lande blandt de beskrevne, der også er medlem af NATO. NATO Ioint Strike Fighter Super Hornet USAF: US Air Force USN: US Narry USÈIC: US Marine Corps UK: Storbritannien NL: Holland CA: Canada NO: Norge SE: Sverige IT: Italien IL: Israel TR: Tyrkiet AU: Ausûalien CH Schweiz IN: Indien BR: Brasilien SG: Singapore HU: Ungarn CZ: Tjekkiet ZA: Sydafrika TH: Thailand Side 1U15

12 Relevante emner Aßlutningwist redegøres for en række relevante emner vedrørende anskaffelse af nye kampfly, som nyligt har været omtalt i medierne eller på anden vis haft offentlighedens interesse. Teknolooiadoang Omfanget af adgang til kampflykandidatemes kildekoder m.v. har ved flere lejligheder været omtalt i medierne. Det er i den furbindelse forsrarets opfattelse, at dette ikke udgør et kardinalpunkt, da dansk forwar ikke har behov br på egen hånd at have adgang til kildekoderne i kampflyene. Det er meget vigtigere at kunne holde flyene opdaterede i samarbejde med andre lande, hvilket de sidste ca. 30 års positive erfaring med F-16 flyene er et bevis på. På et moderne kampfly vil der være flere systemer, hvor der anvendes sæcifikke softwareproduker, der ikke kan ændres af andre end fabrikanten, hvorbr ikke engang houedproducenten af kampflyet vil have adgang til dokumentationen. Et godt eksempel herpå er de terminaler, der anvendes i flyene i brbindelse med udvekling af information og data med øvnge fly og platforme - også kaldet Link 16 terminaleme. Ingen af de tre kampflykandidater vil kunne tilbyde fuld adgang til disse. Det er dog heller ikke nødvendigt med den fulde adgang, idet det primært har interesse, såfremt en nation på egen hånd - altså uden æmarbejde med producenten - ønsker at gennemføre opgnderinger eller modifikationer af flyet. Sådanne selvstændige nationale opdateringsprojeker af fly kræver omfattende økonomiske og personelmæssige ressourcer samt en teknologisk viden, som ikke vurderes at være til stede i det danske forwar. Det vurderes derbr ikke nødvendigt eller relevant for Danmark at have egen adgang til kildekoderne i nye kampfly, Anwaret licr F-16 kildekoder har siden F-16 Mid Life Update i midten af 1990êrne været placeret hos producenten Lockheed Martin, uden at dette har givet anledning til problemer med modifìkation, opgradering og vedligeholdelse af danske F-16. Færdigudviklingen af Joint Strike Fiohter Fm flere medier har der været ficrlydender om at færdigudviklingen af JSF vil blive forsinket, samt at de amerikanske myndigheder skulle justere udviklings- og produkionsplanerne som følger heraf, Dette er dog ikke bekræftet over for Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriet er bekendt med, at det uafhængige Joint Evaluation Team (JET) har afleveret deres anden rapport til Pentagon i efteråret 2009, På baggrund heraf er Pentagon sammen med JSF programmets ledelse ved at revurdere strukturen i JSF programmet. Der har endnu ikke været nogen officiel udmelding fra den amerikanske Secretary of Defense, Robert Gates, men en sådan llcrventes inden længe. Skulle der på den baggrund ske aendringer i JSF programmets struktur kunne man forestille sig, Side 12115

13 at udviklingsfasen ville blive Ílcrlænget, ligesom der eventuelt ville blive tildelt flere midler til at færdiggøre udviklingen. Sådanne ændringer finansieres typisk ved at flytte om på produkionen, så nogle fiy produceres senere, uden man nødvendigvis ændrer på totalantallet. Det forventes dog ikke umiddelbart at have nogen betydning for en eventuel dansk anskaffelse af JSF. Dette vil - i givet fald - først ske på så sent et tidspunkt, at udviklingsfasen under alle omstændigheder vil være overstået, En forlængelse af udviklingsfasen og tilførsel af flere midler til feerdigudviklingen vil således kunne reducere risikæn ved en eventuel dansk anskaffelse af JSF. Prisudviklingen pê kampflvkandidaterne Det velkendte produkionsøkonomiske fænomen Cconomies of Scale" har også sin anwndelse i udviklingen og prcdukionen af moderne kampfly. I furbindelse med udvikling og produkion af kampfly vil prcdukionsmetoder m.v. løbende blive raffineret og optimeret, hvorved produkionsomkostningerne - og dermed prisen på flyet - som hovedregel vil falde jo flere fly der produceres. Parallelt hermed vil man sædvanligvis se en løbende forbedring af flyets operative egenskaber ved at tilføre nye kapaciteter gennem opdateringer af kampflyet. Super Hornet Super Hornet har været i produkion siden Den løbende nedadgående udvikling i flyets pris m,v. er et eksempel på, hvilken positiv effek en stor produkion af kampfly blandt andet vil have på prisen, Boeing illustrerer selv udviklingen ved nedenstående model. Modellen viser hvordan prisen er faldet og flyets kapacitet steget som følge af en forholdwis omfangsrig produkion med løbende optimeringer. \ \ \ \ Delivers \ Capability Cost LRIP MYP I Deliveries MYP ll tþliveries cy99 CY00 CY01 CY02 CY03 CY04 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 CY11 Side 13/15

14 Joint Strike Fighter For så vidt angår udvikling og produkion af JSF oplwes en lignende tendens, om end flyet ikke har været i produkion nær så længe som Super Hornet, Prisen pr. fiy ses således at falde - jf, graën herunder - i tãk med, at produkionen øges. Grafen viser de ameriþnske myndigheders estimat af prisudviklingen på JSF. Prisen for fly leveret når produktionen er i fuld gang - den højre del af den faldende kurve - ses således at være markant lavere end prisen fur l1y, der leveres i de indledende produkionsserier. Såfremt Danmark måtte beslutte at købe JSF, vil dette først ske, når flyet er i fuld produktion og prisen dermed forholdwis lav. Derudover kan det konstateres (som det fremgår af grafen), at flyprisen br de tre indledende produktionslsrerancer (LRIP-l, -2 og -3), som der er indgået kontrak om, alle har været mindre end den pris, der var estimeret fra de amerikanske myndigheders side. URF Cost Status --:''ìl- 220 CTOL Unit Recurring (TY$Ml $M 140 1ì LRIP 1 LRIP 2 LRIP 3 LRIP 4 LRIP 5 LRIP 6 LRIP 7 LRIP 8 MYP I.1 UYP I Griæn Next Genemtion Gripen Next GeneratÍon er som bekendt ikke i produkion på nuværende tidspunk, hvorficr det selvsagt ikke har været muligt at indsamle den ficrnødne empiri tll at underbygge en eventuel lignende udvikling i produktion af Gripen Next Generation. En eventuel kommende produktion af Gripen Next Generation må dog furmodes at følge samme tendens som henholdsvis Super Hornet og Joint Strike Fighter br så vidt angår løbende Side 14115

15 optimering af produkionsprocesser mv, med faldende produkionsomkostninger og dermed anskaffelsespris til følge, Sammenfatning På kort sigt udstår der en politisk principbeslutning om henholdwis stafüidspunkt for udfasning af de eksisterende F-16 fly samt typevalg af nye kampfly, Dette brventes foretaget i første halvår af Baggrunden for beslutningen vil være det mest gennemarbejdede beslutningsgrundlag, der nogensinde er udarbejdet i forbindelse med forwarets materielanskaffelser, Beslutni n gsg rund laget vil ydermere være g rund igt lcva I itetssikret. En politisk principbeslutning om typevalg vil ikke være en bindende dansk beslutning om at anskaffe nye kampfly eller om at anskaffe en bestemt type kampfly. Beslutningen vil þrst være bindende, når et akstykke fur anskaffelsen er godkendt, og Danmark har underskrevet en kontrak om anskaffelse af nye kampfly, hvilket først forventes at ske om et antal år, Et typevalg vil betyde, at furwaret kan påbegynde en målrettet forbe edelse af en kommende indfasning af nye kampfly. Endelig vil et typevalg give dansk industri de bedste muligheder for at positionere sig i forhold til den foretrukne levemndør og dermed de bedste muligheder for at sikre sig ordrer og adgang til avanceret teknologi og awncerede produkionsmetoder. Et typevalg kan defor bidnge til at skabe vækst i dele af dansk erhverusliv q bør derfor træffes hurtigst muligt. Side 15/15

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG

FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG August 2014 Med den politiske vedtagelse af Togfonden DK er der sat en klar vision og retning for jernbanen som den fremtidige rygrad i den kollektive transport i Danmark

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere