\'-l \ -/-\ NOTAT -.. \ FtrRSVARSMINISTERIET.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "\'-l \ -/-\ NOTAT -.. \ FtrRSVARSMINISTERIET."

Transkript

1 \'-l FtrRSVARSMINISTERIET. \ -/-\ NOTAT -.. \ (S!2) 29, januar 2010 Baggrund Dette ndat beskrirer processen vedrørende anskaffelse af nye kampfly med udgangspunk i Forsva rsforl ig Notatet indeholder desuden en kort beskrivelse af: o Tidsplan br kampflyanskaffelsen o Beslutningsgrundlaget. Den eksterne kvalitetssikring af beslutningsgrundlaget. Forhold vedrørende industrisamarbejde. Forhold vedrørende øvrige lande, der skal anskaffe nye kampfly, og hvor en eller flere af kandidaterne til nyt kampfly er samme som i den danske kampflykonkuffence. En række relevante forhold vedrørende anskaffelsen af nye kampfly, som nyligt har været omtalt i medierne eller på anden vis haft offentlighedens interesse. Forwarcforl iget f 4 Forsvarsforliget t4 anfører blandt andet følgende vedrørende forsrarets fremtidige behov for en kampflykapacitet: 'Fortigspartiene er derfor enige om, at forsvaret æat sløl oprcthdde en kampflykapacitet til swetænihtshæudelæ af det natiqtale lufrrum amt weruâgning af nationalt inte æsæmråde. Fo suaret sløl e úvidere fortst oprethdde en lcapacitet til udændelæ af kampfry trl internationale opgaver." Kampflykapaciteten udgøres på kort sigt af de nuværende F-15 fly, men vil på længere sigt indebære en anskaffelse af nye kampfly. HoLMENS KANAL 4 T=LE=oN: MAIL: FMNEFMN,DK cvr: KøBENHAVN K TILEFAX; WEB: EAN:

2 Følgende politiske beslutninger udestår herefter i relation til anskaffelse af nye kampfly:. StafüidspunK for udësning af de ekisterende F-16 fly og dermed tidspunk fur start af indfasning af nye ffy.. Tyævalg af nye kampfly.. Beslutning om antal nye kampfly der skal anskaffes og dermed den økonomiske ramme til kampflyanskaffelsen. r Endelig beslutning om anskaffelsen i form af godkendelse af aktstykke hertil. Politisk principbeslutning vedírcnde nye kampfly 2010 Der furventes en politisk principbeslutning i første halvdel af 2010 om starttidspunk for udfasning af de ekisterende F-16 fly (og dermed tidspunk fur indf sning af nye fly) samt typevalg af nye kampfly. Dette vil muliggøre, at brwaret kan indlede kontrakforhandlinger vedrørende anskaffelse af nye kampfly. Herudover kan forsvaret påbegynde en målrettet forberedelse af kampflystrukuren med henblik på en kommende indfasning af nye kampfly. Et Çpevalg i første halvdel af 2010 vil tillige give dansk industri de bedste muligheder fur at positionere sig i brhold til den bretrukne leverandør og dermed de bedste muligheder for at sikre sig ordrer og adgang til avanceret teknologi og avancerede produkionsmetoder. På nuværende tidspunk er der ikke behov llcr at træffe en beslutning om antallet af nye kampfly, der ønskes anskaffet og dermed den økonomiske ramme til kampflyanskaffelsen, Det tmr afuente, at der foreligger et udkast til kontrakt på baggrund af gennemførte kontraktfurhandlinger. Det betyder, at vurderingen anskaffelsesomkostningerne vil være baseret på bindende oplysningerne fra leverandøren, ligesom vurderingen af levetidsomkostningerne også vil finde sted på det bedst mulige grundlag, En sådan fremgangsmåde giver et ffldestgørende økonomisk grundlag for at beslutte antal fly og dermed den økonomiske ramme for flyanskaffelsen. Endeligt vil det give en større flekibilitet under kontrakforhandlingeme, at det præcise antal kampfly ikke er fastlagt på forhånd, idet dette har sammenhæng med valg af uddannelses- og vedligeholdelseskoncept på de nye kampfly. Tidsplan Som nævnt foruentes der en politisk principbeslutning om starttidspunk for udfasning af de eksisterende F-16 fly samt typevalg af nye kampfly i første halvår af Typevalget vil betyde, at forsvaret kan indlede kontrakbrhandlinger med den pågældende leverandør. I bilag 1 til Fors arsforliget 20L0-20L4 anføres, at Forsvarsministeriet tidligst i 2012 vil kunne indstille til godkendelse af et aktstykke vedrørende anskaffelsen af nye kampfly. FØrst herefter kan kontraken vedrørende anskaffelse af nye kampfly underskrives, hvilket dermed udgør den Side 2/15

3 formelle og endelige beslutning om ansloffelse af nye kampfly. Uanset hvilket nyt kampfly der besluttes anskaffet, er det fursvarets vurdering, at der minimum vil gå ca. 5 år fra kontrakforhandlingerne indledes, til levering af nye kampfly kan påbegyndes. Forud hefor kommer nødvendige forberedelser til kontnktbñandlingerne. Af de angivne ca. 5 år forventes selve kontrakforhandlingerne at tage mindst 2 år. Med andre ord skal der indgås kontnk om anskaffelse af nye kampfly senest 3 âr før det tidspunk, hvorfra Danmark ønsker leveringen af de nye kampfly. Forsvarets nuværende planlægning vedrørende udfasningen af F-16 indebærer, at F-16 flyene udfases fn 2016, samtidigt med at leveringen af nye kampfly påbæyndes. Indregnes minimum 3 års leveringstid fra en kontrckunderskrift, skal kontraken underskrives senest i 2013 for at levering fra 2016 er mulig. For at dette kan lade sig gøre, sl<al der foretages et typevalg senest i En errrentuel politisk beslutning om brlænget anvendelse af F-16 i en periode, vil derfor også betyde, at det seneste tidspunk for kontrakindgåelse rykkes tilsvarende ud i fremtiden. Eksempelvis vil en brlænget anvendelse af F-16 til 2018 betyde, kontrakindgåelse senest først skulle foretages omkring En politisk principbeslutning om typevalg af nye kampfly bør dog fortsat ske i Dette vil give dansk industri de bedste muligheder for at positionere sig i forhold til den foretrukne leverandør og dermed de bedste muligheder for at sike ordrer samt adgang til avanceret teknologi og avancerede produl<tionsmetoder. Beslutningsgrundlaget vedrørende anskaffelse af nye kampfly er udarbejdet på et omfattende datamateriale, der i sagens natur har en begrænset levetid. Også af denne årsag bør der træffes et typevalg i I modsat fald vil der være risiko for, at dataindsamling samt den omfattende evaluering og lcvalitetssikring heraf skal starte brfra med beffdelige merudgifter til følge, Beslutn ingsgrundlaget Beslutningsgrundlaget vedrørende anskaffelse af nye kampfly vil bestå af en samlet anbefaling og ni underliggende bilag som følger, herunder de fem fakorer der udgør det egentlige beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlagets sammensætning kan illustreres som følger på næste side: side 3/15

4 åå E ié Samlet anbefaling Anskaffelse af nye kampfly Oe lcm lbkto ef f--]r r--l l-n.'3 I l--;;-l f t{5-l l-- ;o -l l-. r*;---l t- l.r-l l--rjr.r, I *"*.- I l r**r*" ",rio*or ølo-"st" I I u,.r- I roa.,p"t ll BeÞm llnic."i.i*rl I eolit;d.êfprhoh brhoh an cfalm 6,hoË I m d c I lanvcrd bc ff16 I lkvålibèsiknæl I und.ßog. æ Som beskrevet i bilag 1 til Forsvarsforliget 2OL0-20L4 er de fem fakorer (bilag 2-6 i ovenstående model):. Sikkerhedspolitiske furhold, der omhandler en vurder ng af anvendeligheden af kampfly som et akivt sikkerhedspolitisk instrument. Vurderingen udføres primëert på baggrund af kapitel 1 "De sikkerhedspolitiske præmisser" i Forsvarskommissionens beretning af 25. marts Strateoiske forhold, der omhandler en vurdering af de furskellige kampflykandidater i relation til strategisk samarbejde i NATO og med andr nationer. Vurderingen er blandt andet udført på baggrund af kapitel 1 'De sikkerhedspolitiske præmisseru i Forsvarskomm ssionen af 2008 beretning af 25. marts 2009 samt Danmarks mangeårige erfaring med strategisk samarbejde med andre lande i relation til F-16.. Den militærfaolioe analyse, er fursørets analyse af kampflykandidaterne inden for seks hovedområder som er missionseffektivitet, overlevelsesevne, anskaffelsespris, driftsomkostninger, fremtidssikring og projekrisiko samt forsvarschefens anbefaling på baggrund af den gennemørte analyse.. Økonomiske forhold, der indeholder en vurdering af levetidsomkostningerne fur de forskellige kampflykandidater i den 30-årige periode, som et nyt kampfly forventes anvendt i fra anskaffelsestidspunket. Vurderingen er foretaget af en Wærministeriel økonomisk arbejdsgruppe, som består af Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhverusm i ni steriet og Forwa rsm i n isteriet m. fl.. Industrisamarbeide, der er en vurdering af omfang og karakter for industriel deltagelse og industrisamarbejde med hver enkelt kampflykandidat. Vurderingen af industrisamarbejde er foretaget af Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder Erhvervs- og Byggestyrelsen, på baggrund af oplysninger indhentet fra kampflykandidaterne samt danske virksomheder i forsvars- og sikkerhedsind ustrien. Side 4/15

5 Beslutningsgrundlaget vil også indeholde en redegørelse om de nuværende F-16 fly, herunder muligheden for og konsekvensen ved eventuel forlænget anvendelse af F-16 flyene udover det hidtil planlagte starttidspunk for udfasning i Ekstern kval itetssikring Beslutningsgrundlaget samt processen omkring en eventuel anskaffelse af nye kampfly er underlagt en omfattende og gennemgribende ekstem kvalitetssikring for at sikre en åben proces med henblik på at tilvejebringe et gennemskueligt og uvildigt beslutningsgrundlag. Den eksterne kvalitetssikring involverer såvel Rigsrevisionen som to uafhængige konsulentvirksomheder. Rigsrevisionen har igennem ca. tvz år undersøgt Forwarsministeriets foreløbige arbejde med at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende nye kampfly. Den 26. marts 2009 blev resultatet af Rigsrevisionens undersøgelse inklusiv Statsrevisorernes kommenbrer offentliggjort. Såvel Statsrevisoreme som Rigsrevisionen konlduderer, at beslutningsgrundlaget vedrørende nye kampfly foruentes at være væsentlig bedre end wd tidligere større materielanskaffelser i forwaret. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen konkluderer endvidere, at det er en væsentlig styrke ved processen, at det Økonomiske beslutningsgrundlag behandles i en tv erministeriel arbejdsgrupæ, samt at der anvendes ekstern kvalitetssikring af det samlede grundlag. Den eksterne krralitetssikring udføres af to uafhængige konsulentvirksomheder - Deloitte Business Consulting og Teknologisk Institut, lgnsulentvirksomhederne furetager en omfattende ekstern kvalitetssikring af selve beslutningsgrundlaget og de bagvedliggende evalueringer og analyser m,v. Den eksterne kvalitetssiking pågår, indtil beslutningsgrundlaget er færdiggjort og klar til fremlæggelse. Nedenstående tabel eksemplifìcerer omfanget og den grundighed, hvormed den eksterne kvalitetssiking udføres. Tallene repræsenterer antallet af udførte lcvalitetssikingshandlinger af et eller flere dokumenter inden for de anførte kategorier. Pr. september 2009 er der således udførl ca. 500 kvalitetssikringshandlinger af beslutningsgrundlaget og de bagvedliggende evalueringer og analyser m.v. Dokumenter Fælles Kandidaterne F-r6 Militærfaglig analyse ( sider) I Økonomi model for bereg n in g af levetidsomkostn in ger Risikoanalyse Usikkerheder/varians Doku menter fra den tværmin isteriel le a rbeidso ru 00e 27 Industrisamarbejde 3 Anâl udføræ kvaliætsikringshandlìnger af maeriale pr, æptenær Side 5/15

6 Den omfangsrige kvalitetssikring medvirker til at sikre kvaliteten i beslutningsgrundlaget vedrørende anskaffelse af nye kampfly, men beffder samtidigt, at færdiggørelsen af beslutningsgrundlaget tager længere tid. Industrisamarbejde Forudsat Danmark anskaffer Super Hornet fn Boeing eller Gripen Next Generation fra SAAB, vil der skulle foretages modkøb i dansk brwars- og sikkerhedsindustri for et Éløb, der som minimum tilsvarer ansl<affelsens omfang. Dette er traditionelt forsvarsrelateret industrisamarbejde i llcrbindelse med forwarets støne anskaffelser af materiel ved udenlandske leverandører, hvilket rcguleres jf. retningslinjer fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. I tillæg til forsvarsrelateret industrisamarbejde har SAAB over for Erhverus- og Byggestyrelsen oplyst, at det er SMB's målsætning at gennemføre civilt industrisamarbejde med danske virksomheder og institutioner for yderligere 80 procent af anskaffelsessummen ved en dansk anskaffelse af Gripen Next Generation. For så vidt angår en eventuel anskaffelse af Joint Strike Fighter (JSF) fra Lockheed Martin, vil der ikke være tale om traditionelt forwarsrelateret industrisamarbejde, Forud for DanmarK beslutning om deltagelse i JSF programmets produkions- og driftsfase (PSFD) undtog Økonomiog erhvervsministeren JSF programmet fr de almindelige regler om industrisamarbejde gennem dispensation. Dette var en forudsætning ficr DanmarG deltagelse i JSF programmets produkions- og driftsfase (PSFD), idet partnernationerne, af hensyn til JSF prcgrammets samlede omkostninger, ikke kan stille krav om industrisamarbejde som følge af en anskaffelse af JSF. Danske virksomheder skal i stedet konkurrere med virksomheder fra de øvrige otte JSF paftnernationer om at blive leverandører til produkionen af flyet, Dispensationen skete efter sonderinger hos de partier, der står bag Forwarsfurliget , og på anbefaling fra Dansk Industri (DI). DI vurderede, at dansk partnerskab i JSF programmet rummede et betydeligt potentiale for dansk industri. DI har senest den 5. marts 2009 bekræftet denne anbefaling over for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Danmark har med udgangen af 2009 betalt ca. 96 mio. USD for deltagelse i JSF programmets udviklingsfase (SDD) samt produktions- og driftsfase (PSFD). Heraf har de medfinansierende danske virksomheder betalt c. 9 mio. USD. Erhverus- og Byggestyrelsen oplyser, at danske virksomheder pr. 12. november 2009 har modtaget et samlet ordrevolumen på ca. 97 mio. USD, hvilket er bekræftet af de pågældende danske vir*somheder. Side 6/15

7 Andrc lande og kampfty En lang række nationer, heriblandt DanmarÇ er enten i gang med at anskaffe nye kampfly eller forventes at gøre dette inden længe. Efterfølgende beskrives den seneste udvikling i USA, Storbritannien, Holland, C-anada, Norge, Sverige, Italien, Israel, Tyrkiet, Australien, Schweiz, Indien, Brasilien, Singapore, Ungarn, Tjekkiet, Sydafrika og Thailand. Alle disse lande har enten valgt eller er ved at evaluere en eller flere af kandidateme i den danske kampflykonkurrence. USA (US Air Force, US Navy og US Marine Coros) JSF skal afløse en række ældre kampfly i det amerikanske fl revåben, søværn og marinekorps, herunder F-16 Fighting Falcon, A-10 Thunderbolt II, F/A-18 Hornet og AV-88 Hanier. Det totale antal JSF, der planlægges anskaffet til det amerikanske for$er, er fly fordelt på tre varianter af llyet. Dertil kommer salg til internationale partnemationer og pvrige lande. F/A-l8VF Super Hornet anvendes i det amerikanske søværn som det primære kampfly på hangarskibene. Flyene planlægges pt. anvendt til ca. 2035/2040 side om side med JSF. Pr. september 2009 er der produceret 409 Super Hornet. I det amerikanske forwarsbudget for 2010 tildeles JSF programmet de ønskede midler til at anskaffe 30 JSF fly i 2010 jf. den gældende produkionsplanlægning. Derudover finansieres den videre udvikling af den alternative motor t l JSF - benævnt F-136. For så vidt angår Super Homet indeholder brwarsbudgettet for 2010 en anskaffelse af 18 Super Hornets og 22 F-18 i den såkaldte EA-18G Growler udgave, der anvendes til elekronisk krigsürelse fra luften. Storbritannien Storbritannien skev medio marts 2009 kontrak vedrørende anskaffelse af tre JSF testfly til levering i 2OLL 20L1 Storbritannien planleegger at anskaffe op til 138 JSF til brug på de kommende hangarskibe som erstatning br de nuværende Hanier fly. Den 12. januar 2010 skrev den britiske avis The Guardian, at Storbritannien blandt andet ville skære i det fremtidige antal af nye hangarskibe og JSF grundet økonomiske problemer i det britiske forsvar. Den britiske "Minister for Defence Equipment and Support', Quentin Davies, har efterftlgende til samme avis afuist dette. Han slår endvidere samme sted fast, at de nye hangarskibe ikke er i fare, samt at der ikke planlægges på en redukion i den fremtidige anskaffelse af JSF, Holland Holland afuikler, som Danmark, en konkurrence med henblik på at vælge, hvilket nyt kampfly der skal erstatte de nuværende F-16 fly. De hollandske kandidater til nyt kampfly er nye F-16, Gripen Next Generation og JSF. Side 7/15

8 I december 2008 offentliggjorde det hollandske Forsvarsministerium en evaluering, der peger på Sf som det kampfly, der bedst opfflder de hollandske krav. Holland nåede samme konklusion ved en waluering i Derudover har Holland pt. finansieret et JSF testfly og forventes i løbet af 2010 at træffe beslutning om finansiering af endnu et testfly. På den baggrund vurderes det ændsynligt, at Holland vil anskaffe JSF, omend Holland ikke har truffet beslutning herom. Dette forventes at ske i 20L2. Canada Canada skal have erstattet sine CF-184/B Hornets inden længe. Erstatningen for de nuværende kampfly skal være et 5, generations kampfly, hvorlicr JSF reelt er den eneste kandidat. Noroe Den norske regering besluttede den 20. november 2008, at JSF skal være Norges fremtidige kampfly til afløsning for de nw erende F-16 fly. Beslutningen blev truffet på baggrund af en kampflykonkurence, hvor de øvrige kandidater var Gripen og Eurcfighter Typhoon. Eurcfighter forlod dog den norske kampflykonkurrence i december 2007, ganske som det var tiltæeet i Danmark. Det norske typevalg betyder samtidigt, at Norges involvering i første del af Gripen Next Generation udviklingsprogrammet stopper. Sverige Det svenske forsrarsministerium har oplyst, at Sverige har til hensigt at videreføre 100 af de eksisterende Gripen fly, der vil udggre det wenske brsvars kampflykapacitet til efter Det er hensigten på sigt at opgradere alle 100 Gripen fly til Gripen E/F versionen, der stort set vil ware til det nyproduceret Gripen Next Generation, der er kandidat i den danske konkurrence. Såfremt Gripen Next Generation sælges til eksport, har man fra officiel wensk side tilkendegivet, at regeringen vil finansiere en færdigudvikling af Gripen Next Cæneration og opgradere de eksisterende 100 svenske Gripen fly til flf versionen ved samme lejlighed. Bliver Gripen Next Generation ikke solgt til eksport, har den svenske regering furst til hensigt at opgrcdere de eksisterende 100 Gripen fly til E/F versionen i tidsrummet , hvorfor tidspunket for færdigudvikling og finansiering af Gripen Next Generation/Gripen E/F i givet fald udsçdes tilwarende. Italien Det italienske parlament har medio april 2009 godkendt den italienske regeringens planer om at anskaffe JSF som hidtil planlagt i brm af 131 JSF med første levering i I ltalien er det dog forwarsministeren, der træffer den endelige afgørelse for så vidt angår a nskaffel sestid spun kt, leveri ngsta K og a nta I fl y. Parlamentet godkendte derudover regeringens planer om at etablere en JSF produkionslinje (benævnt Final Assembly and Check-out Facility) i ltalien, hvormed JSF kan færdigproduceres i såvel ltalien som USA. Side 8/15

9 Israel Udover de ni partnemationer i JSF programmet er Israel tilknyttet JSF programmet som "Security Cooperation Pafticipant", hvilket mod betaling giver indsigt i programmet, men ingen indflydelse. Iülge diverse offentlige kilder er Israel pt. i brhandlinger med de amerikanske myndigheder om anskaffelse af JSF. Det drejer sig om 25 JSF i F-358 versionen, der kan lande lodret samt en option på yderligere 50 JSF i F-354 versionen, der er den konventionelle version, som også er kandidat i den danske kampflykonkurrence. Tvrkiet Så vidt Forwarsministeriet er orienteret, har Tyrkiet bretaget typevalg til fordel for JSF. Der er dog kun begrænsede oplysninger herom. Australien Australien har bretaget typevalg af nye kampfly til fordel br loint Strike Fighter (JSF). Dertil kommer, at den australske fursvarsminister, Senator John Faulkner, den 25. november 2009 annoncerede, at den australske regering har godkendt anskaffelsen af den første levennce af Joint Strike Fighters (JSF) - bestående af 14 fly. Dette er i orerensstemmelse med Australiens 2009 Defence White Paper", hvori det anbefales, at Australien anskaffer 100 JSF. Anskaffelse af anden leverance på mindst 58 JSF forventes godkendt i 20L2. Australien har derudwer option på yderligere JSF, hvorved det æmlede antal JSF vil komme op på ca. 100 stk. Australien er i øjeblikket ved at anskaffe 24 FIA-I$F Super Hornet, der er indkøbt som midlertidig erstatning for de aldrende amerikansþroducerede F-111 fly, som Australien er eneste brugernation at og som står over for en umiddelbar udfasning. Australien foruenter, at de 24 Super Hornet vil være operativt anvendelige som minimum indtil Schweiz Schweiz er i gang med en kampflykonkurrence med henblik på at erstatte de aldrcnde F-5 Tiger II fly. lgndidaterne til kampfly i Schweiz er Eurcfighter Typhoon, Dassault Rafale og JAS-39 Gripen C/D. Det var oprindeligt bruentningen, at Schweiz ville foretage typevalg ultimo 2009, men dette er pt. udsat til Indien Indien afuikler pt. en omfattende kampflykonkurrence med æks kampflykandidater vedrørende anskaffelse af L26 kampfly med en option på yderligere 74 kampfly. Kampflykandidaterne er F/A-l8F/F Super Hornet, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, F-161N Super Viper, MIG-35 Fulcrum F og Gripen Next Generation. Det forventes, at Indien vil furetage typevalg, alternativt reducere kandidatfeltet, i løbet af En aftikel i Jane's Defence Weekly den 23. december 2009 fortæller endvidere, at SAAB vil ware på den indiske flådes ønske om informationer vedrørende fremtidige kampfly på Side 9/15

10 kommende indiske hangarskibe. SAAB tilbyder således en videreudvikling af Gripen Next Generation - benævnt Sea Gripen - der jf. artiklen i givet fald skulle udvikles i et samarbejde med den indiske flåde og ewntuelt andre interesserede kunder som eksempelvis Brasilien. Brasilien Brasilien har netop overstået den tekniske evaluering af kampflykandidateme vedrørende anskaffelse af 36 kampfly med mulighed for at anskaffe þerligere op til 84 kampfly på sigt - dvs. 120 kampfly i alt. De tilbageværende kandidater er F/A-l8ryF Super Homet, Dassault Rafale og Gripen NG. Typevalg furventes i forårct En brasiliansk avis (Folha de São Paulo) rapporterede primo 2010, at det brasilianske flrywåben på baggrund af den gennemþrte evaluering af kampflykandidaterne skulle pege på Gripen Next Generation som det bedst egnede fly. Tidligere har der i fiere medier været forlydender om, at den brasilianske præsident vil lave en aftale med Frankrig om køb af Dassault Rafale. Det har ikke været muligt at få bekræftet oplysningeme fra officielt hold. Singapore Singapore er ligesom Israel "Security Cooperation Participant" i JSF programmet. Singapores primære kampflykapacitet er pt. baseret på F-16 fly. Derudover er Singapore i gang med at anskaffe et antal F-15SG Strike Eagle. Singapore wrderes på sigt at have interesse i at ansl<affe JSF - blandt andet som erstatning for de nuværende F-16 fly, Ungam, Tjekkiet, Sydafrika og Thailand Ungam, Tjekkiet, Sydafrika og Thailand har alle enten anskaffet eller leaset JAS-39 Gripen flyet i enten A/B modellen eller 9D modellen, der også anvendes af Sverige i øjeblikket. Gripen Next Generation (eller Gripen E/F) er en videreudvikling af Gripen ÇD. Side 10/15

11 Sammenfatnino Ovenstående beskrivelse af situationen i en række andre lande vedrørende de danske kampflykandidater kan sammenfattes i nedenstående model. Modellen viser, hvilke lande der enten har anskaffet, truffet beslutning om en anskaffelse, eller evaluerer en af de tre kandidater til nyt kampfly i den danske kampflykonkurrence. Den blå cirkel illustrerer derudover, hvilke lande blandt de beskrevne, der også er medlem af NATO. NATO Ioint Strike Fighter Super Hornet USAF: US Air Force USN: US Narry USÈIC: US Marine Corps UK: Storbritannien NL: Holland CA: Canada NO: Norge SE: Sverige IT: Italien IL: Israel TR: Tyrkiet AU: Ausûalien CH Schweiz IN: Indien BR: Brasilien SG: Singapore HU: Ungarn CZ: Tjekkiet ZA: Sydafrika TH: Thailand Side 1U15

12 Relevante emner Aßlutningwist redegøres for en række relevante emner vedrørende anskaffelse af nye kampfly, som nyligt har været omtalt i medierne eller på anden vis haft offentlighedens interesse. Teknolooiadoang Omfanget af adgang til kampflykandidatemes kildekoder m.v. har ved flere lejligheder været omtalt i medierne. Det er i den furbindelse forsrarets opfattelse, at dette ikke udgør et kardinalpunkt, da dansk forwar ikke har behov br på egen hånd at have adgang til kildekoderne i kampflyene. Det er meget vigtigere at kunne holde flyene opdaterede i samarbejde med andre lande, hvilket de sidste ca. 30 års positive erfaring med F-16 flyene er et bevis på. På et moderne kampfly vil der være flere systemer, hvor der anvendes sæcifikke softwareproduker, der ikke kan ændres af andre end fabrikanten, hvorbr ikke engang houedproducenten af kampflyet vil have adgang til dokumentationen. Et godt eksempel herpå er de terminaler, der anvendes i flyene i brbindelse med udvekling af information og data med øvnge fly og platforme - også kaldet Link 16 terminaleme. Ingen af de tre kampflykandidater vil kunne tilbyde fuld adgang til disse. Det er dog heller ikke nødvendigt med den fulde adgang, idet det primært har interesse, såfremt en nation på egen hånd - altså uden æmarbejde med producenten - ønsker at gennemføre opgnderinger eller modifikationer af flyet. Sådanne selvstændige nationale opdateringsprojeker af fly kræver omfattende økonomiske og personelmæssige ressourcer samt en teknologisk viden, som ikke vurderes at være til stede i det danske forwar. Det vurderes derbr ikke nødvendigt eller relevant for Danmark at have egen adgang til kildekoderne i nye kampfly, Anwaret licr F-16 kildekoder har siden F-16 Mid Life Update i midten af 1990êrne været placeret hos producenten Lockheed Martin, uden at dette har givet anledning til problemer med modifìkation, opgradering og vedligeholdelse af danske F-16. Færdigudviklingen af Joint Strike Fiohter Fm flere medier har der været ficrlydender om at færdigudviklingen af JSF vil blive forsinket, samt at de amerikanske myndigheder skulle justere udviklings- og produkionsplanerne som følger heraf, Dette er dog ikke bekræftet over for Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriet er bekendt med, at det uafhængige Joint Evaluation Team (JET) har afleveret deres anden rapport til Pentagon i efteråret 2009, På baggrund heraf er Pentagon sammen med JSF programmets ledelse ved at revurdere strukturen i JSF programmet. Der har endnu ikke været nogen officiel udmelding fra den amerikanske Secretary of Defense, Robert Gates, men en sådan llcrventes inden længe. Skulle der på den baggrund ske aendringer i JSF programmets struktur kunne man forestille sig, Side 12115

13 at udviklingsfasen ville blive Ílcrlænget, ligesom der eventuelt ville blive tildelt flere midler til at færdiggøre udviklingen. Sådanne ændringer finansieres typisk ved at flytte om på produkionen, så nogle fiy produceres senere, uden man nødvendigvis ændrer på totalantallet. Det forventes dog ikke umiddelbart at have nogen betydning for en eventuel dansk anskaffelse af JSF. Dette vil - i givet fald - først ske på så sent et tidspunkt, at udviklingsfasen under alle omstændigheder vil være overstået, En forlængelse af udviklingsfasen og tilførsel af flere midler til feerdigudviklingen vil således kunne reducere risikæn ved en eventuel dansk anskaffelse af JSF. Prisudviklingen pê kampflvkandidaterne Det velkendte produkionsøkonomiske fænomen Cconomies of Scale" har også sin anwndelse i udviklingen og prcdukionen af moderne kampfly. I furbindelse med udvikling og produkion af kampfly vil prcdukionsmetoder m.v. løbende blive raffineret og optimeret, hvorved produkionsomkostningerne - og dermed prisen på flyet - som hovedregel vil falde jo flere fly der produceres. Parallelt hermed vil man sædvanligvis se en løbende forbedring af flyets operative egenskaber ved at tilføre nye kapaciteter gennem opdateringer af kampflyet. Super Hornet Super Hornet har været i produkion siden Den løbende nedadgående udvikling i flyets pris m,v. er et eksempel på, hvilken positiv effek en stor produkion af kampfly blandt andet vil have på prisen, Boeing illustrerer selv udviklingen ved nedenstående model. Modellen viser hvordan prisen er faldet og flyets kapacitet steget som følge af en forholdwis omfangsrig produkion med løbende optimeringer. \ \ \ \ Delivers \ Capability Cost LRIP MYP I Deliveries MYP ll tþliveries cy99 CY00 CY01 CY02 CY03 CY04 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 CY11 Side 13/15

14 Joint Strike Fighter For så vidt angår udvikling og produkion af JSF oplwes en lignende tendens, om end flyet ikke har været i produkion nær så længe som Super Hornet, Prisen pr. fiy ses således at falde - jf, graën herunder - i tãk med, at produkionen øges. Grafen viser de ameriþnske myndigheders estimat af prisudviklingen på JSF. Prisen for fly leveret når produktionen er i fuld gang - den højre del af den faldende kurve - ses således at være markant lavere end prisen fur l1y, der leveres i de indledende produkionsserier. Såfremt Danmark måtte beslutte at købe JSF, vil dette først ske, når flyet er i fuld produktion og prisen dermed forholdwis lav. Derudover kan det konstateres (som det fremgår af grafen), at flyprisen br de tre indledende produktionslsrerancer (LRIP-l, -2 og -3), som der er indgået kontrak om, alle har været mindre end den pris, der var estimeret fra de amerikanske myndigheders side. URF Cost Status --:''ìl- 220 CTOL Unit Recurring (TY$Ml $M 140 1ì LRIP 1 LRIP 2 LRIP 3 LRIP 4 LRIP 5 LRIP 6 LRIP 7 LRIP 8 MYP I.1 UYP I Griæn Next Genemtion Gripen Next GeneratÍon er som bekendt ikke i produkion på nuværende tidspunk, hvorficr det selvsagt ikke har været muligt at indsamle den ficrnødne empiri tll at underbygge en eventuel lignende udvikling i produktion af Gripen Next Generation. En eventuel kommende produktion af Gripen Next Generation må dog furmodes at følge samme tendens som henholdsvis Super Hornet og Joint Strike Fighter br så vidt angår løbende Side 14115

15 optimering af produkionsprocesser mv, med faldende produkionsomkostninger og dermed anskaffelsespris til følge, Sammenfatning På kort sigt udstår der en politisk principbeslutning om henholdwis stafüidspunkt for udfasning af de eksisterende F-16 fly samt typevalg af nye kampfly, Dette brventes foretaget i første halvår af Baggrunden for beslutningen vil være det mest gennemarbejdede beslutningsgrundlag, der nogensinde er udarbejdet i forbindelse med forwarets materielanskaffelser, Beslutni n gsg rund laget vil ydermere være g rund igt lcva I itetssikret. En politisk principbeslutning om typevalg vil ikke være en bindende dansk beslutning om at anskaffe nye kampfly eller om at anskaffe en bestemt type kampfly. Beslutningen vil þrst være bindende, når et akstykke fur anskaffelsen er godkendt, og Danmark har underskrevet en kontrak om anskaffelse af nye kampfly, hvilket først forventes at ske om et antal år, Et typevalg vil betyde, at furwaret kan påbegynde en målrettet forbe edelse af en kommende indfasning af nye kampfly. Endelig vil et typevalg give dansk industri de bedste muligheder for at positionere sig i forhold til den foretrukne levemndør og dermed de bedste muligheder for at sikre sig ordrer og adgang til avanceret teknologi og awncerede produkionsmetoder. Et typevalg kan defor bidnge til at skabe vækst i dele af dansk erhverusliv q bør derfor træffes hurtigst muligt. Side 15/15

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en eventuel undersøgelse af anskaffelse af nye kampfly. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en eventuel undersøgelse af anskaffelse af nye kampfly. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en eventuel undersøgelse af anskaffelse af nye kampfly November 2007 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelse af en eventuel

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Quantum View Manage Administratorvejledning

Quantum View Manage Administratorvejledning Januar 2010 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS varemærke og den brune farve er varemærker tilhørende United Parcel Service of America Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Lidt om os. - det sikre valg

Lidt om os. - det sikre valg Lidt om os Hele idegrundlaget bag vores virksomhed er bygget op omkring tætninger til industriel anvendelse. Vi dækker hele området fra små finmekaniske tætninger til store, krævende maskintætninger. Vores

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere