Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab)"

Transkript

1 Ålborg d. 8/ kl til Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Lokale: Aalborg Sygehus Syd, Medicinerhuset, Mødelokale 9.5. Til stede: Søren Kold (SK), Søren Kring (SKr), Henrik Eckardt (HE), Lonnie Froberg (LF), Mikael Brix (MB) og Frank Damborg (FD) Afbud fra: Nanna Salling (NS) og Juozas Petruskevicius (JP) Thoraxkirurg fra Ålborg sgh. holdt et spændende og inspirerende indlæg om hypothermi og udrykningshold. Flere gav efterfølgende til kende at dette, på sigt, kunne anvendes til et minisymposium eller lignende sammen med indlæg om præhospital traumehåndtering e.lign. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (10.30): LF blev valgt. 2. Valg af referent (10.30): FD blev valgt. 3. Godkendelse af dagsordenen (10.30): Godkendt uden kommentarer. 4. Medlemsliste ( ) Pr. dags dato er der 96 medlemmer i DOT. Dette er tilfredsstillende. Vi er i fortsat fremgang. 5. Hjemmesiden ( ) Hjemmesiden er fast punkt på hvert møde. Op til dagens møde er hjemmesiden opdateret med referater, e mailadresserne og medlemsliste. Indmeldelsesblanketten fungerer fortsat fint. Supplement til dagsordenspunktet fra Søren Kold: Brug af hjemmeside i forbindelse med relevante kurser. For relevante kurser (A-kursus, AO kurser etc.) kan oprettes faneblad for hvert enkelt kursus. Herfra kan man klikke ind til kursusprogram, praktisk info, samt afholdte foredrag. Hvordan får man praktisk oploadet til hjemmesiden? NS har besvaret dette pr mail forud for mødet: Materiale og links osv, der skal lægges på hjemmesiden sender jeg (NS) til Torben Uhrenholdt (TU), der lægger det på. Det er et hurtigt og smidigt samarbejde, som er gået gennem mig hidtil. Jeg (NS) synes at det er en rigtig god idé at uddannelsesudvalgets gode arbejde er mere synligt på hjemmesiden. Det er også ham, der 'opbevarer' pdf.filer, som der linkes til fra hjemmesiden. Vi enedes om at der fremadrettet skal udarbejdes følgende faneblade på vores hjemmeside: a) ESTES (Der forklarer om vort medlemskab + annoncerer aktiviteter i ESTES) b) AO (Der forklarer om AO s uafhængighed af industrien og præsenterer muligheden for kurser i DK hvert andet år + præsenterer seneste/kommende program og præsentationer) c) A kursus i traumatologi (Der præsenterer seneste/kommende program og præsentationer)

2 d) RIOT (Der forklarer om RIOT og giver mulighed for links til seneste / kommende arrangementer) e) DFDB (Der forklarer om baggrunden for DFDB og linker dertil) NS bedes kontakte TU mhbp. mulighederne for dette. NS kommer efterfølgende med oplæg til resten af bestyrelsen omhandlende under hvilke faner disse faneblade kan ligge osv. Det materiale der på skal udarbejdes om a) udfærdiges af HE, om b) af SK, om c) og e) af MB og om d) af FD. 6. DRG ( ) FD og MB deltog i sin tid i en møderække hos Sundhedsstyrelsen om kodning ved traumemodtagelse. Der er kommet en ny kode (BWST1F) som nu har fungeret siden årsskiftet. DOT opfordrer alle til fremadrettet at anføre denne DRG kode på alle traumepatienter. Dette mhbp. på sigt at få gældende opdateret statistik på antal af traumepatienter, overflyttere mv. 7. ESTES ( ) A) Der har været møde i Lyon i april. B) ESTES har lavet et oplæg til en pan-europæisk-traumedatabase. HE redegjorde for dette oplæg. Bestyrelsen syntes principielt /teoretisk at oplægget er fornuftigt men vi finder initiativet urealistisk og umuligt at gennemføre, hvorfor vi afstår fra at investere yderligere energi i projektet. C) Vi skal i løbet af 2013 genoverveje vores medlemskab af ESTES. Dette jf. beslutning i referat fra september 2012:.. HE deltager i ESTES møde i april Bestyrelsen aftaler at vi efter april mødet sætter punktet Fortsat medlemskab af ESTES på dagsordenen. Set i lyset af at der kommer mere og mere traumatologi på såvel EFORT som DOS møderne kunne det være at vi på sigt finder medlemskabet af ESTES overflødigt. Endelig stillingtagen til dette i maj/juni Dette punkt sættes på dagsordenen på næste møde hvor der skal tages stilling til det fortsatte medlemskab af ESTES. D)SK luftede muligheden for europæisk teoretisk traume kursusrække. Dette er bl.a. kendt inden for børneortopædi (kaldet EPOS-BAT Educational programme), se HE vil høre til ESTES møde om det har interesse. MB tager kontakt til Morten Schultz Larsen, som er vores repræsentant i EFORT trauma task force, mhp. at drøfte med europæiske kolleger mulighed for kursusrække i EFORT regi. 8. Kvalitetsudvalg ( ) LF deltog på vegne af DOT i DOS s kvalitetsudvalgsmøde 26/9-12. Kortfattet stikordsreferat fra LF er mailet rundt forud for mødet. MB deltog på vegne af DOT i DOS s kvalitetsudvalgsmøde + møde med DOS-bestyrelsen i Middelfart 17/ Mundtligt stikordsreferat blev givet på mødet. MB har udfærdiget indstilling til kvalitetsudvalget omkring muligheden for at vælge håndledsfrakturer som emne for en landsdækkende instruks. Der er endnu ikke svar på hvorvidt dette emne vælges. På forhånd havde FD indmeldt clavikelfrakturer (Som vi er undervejs med) og malleolfrakturer som mulige emner. Disse er frafaldet. Strække ben pause ( ) 9. Nationale kliniske retningslinier (NKR) ( ) Referat af seneste Kvalitetsudvalgsmøde var udsendt som bilag. I forlængelse af ovennævnte diskuteredes NKR.

3 Der er af arbejdsgruppe udfærdiget 2 forskellige Udkast til retningslinier. Dette således a) skrift om distale humerusfrakturer og b) Clavikelfraktur instruks. Det aftales at MB snarest mailer a) ud til bestyrelsen. Man kan så komme med indvendinger i ca. en uge. Herefter retter MB a) til. Herefter skal a) + b) ligges på hjemmesiden til høring i 4 uger. Dette skal ske sammen med et entydigt følgebrev! FD skriver udkast til følgebrev til disse 2 instrukser. Af dette følgebrev skal det tydeligt fremgå hvem målgruppen for instrukserne, hvem der har udfærdiget dem, hvortil kommentarer sendes samt hvad konsekvensen af den endelige instruks er. 10. Uddannelsesudvalget ( ) I forbindelse med efterårets DOS møde 2013 aftalte vi følgende vedr. onsdagen til Generalforsamling i DOT til DFDB årsrapport + oplæg til minisymposium til kaffe i udstillingen til Undervisning pasus til Strække ben til Undervisning pasus 2 Indtil videre regner vi med at emnet bliver non-union. Dette er også emnet for et kommende RIOT møde i region syd. Vi ser om der her kan høstes cases til dagen. Uddannelsesudvalget har dog endnu ikke 100% låst sig fast på dette emne. Punktet sættes på dagsordenen på næste møde igen. 11. Repræsentation ( ) I forskellige sammenhænge kan det komme på tale at bestyrelsesmedlemmer i DOT har behov for at afholde repræsentationsudgifter. Indtil videre har vi ikke haft retningslinier for dette. Formand og næstformand har vurderet fra gang til gang. Efter kort oplæg fra formanden blev der gennemført en kort diskussion af emnet. Man fandt ikke anledning til at ændre gældende praksis. 12. DFDB ( ) Det kører på skinner med indberetninger osv. DFDB er nu verdens største aktive frakturdatabase. a) Vi aftaler fremadrettet årligt at anvende ca. 30 minutter af minisymposiet på DOS til at aflægge årsrapport fra DFDB. Endvidere aftalte vi at denne afrapportering så hvert år slutter af med specifikt at præsentere data om årets emne for minisymposiet. b) Der arbejdes på at etablere et phd studie indenfor rammerne af DFDB. Når der foreligger en endelig protekol rundsendes denne til DOT bestyrelsen. Det aftales at bestyrelsen stiller sig positive overfor, efter gennemlæsning af protekollen og når der er et konkret navn på den studerende, at udarbejde konkret anbefaling til brug ved fondsansøgninger osv. Endelig beslutning om dette når ovennævnte er på plads. 13. De næste 2 møder ( ) Indtil videre er der ikke presserende emner der betinger hyppigere møder end hidtil. Der har været indkaldt til møde d 21/6. Et par stykker er forhindrede hvorfor der nu rundsendes doodle, hvor man kan vælge mellem 7., 21. og 28. juni. Så snart alle har stemt fastligges endelig mødedato. Mødet kommer til at ligge på Omøvænget 2, 5500 Middelfart. Efter afholdt møde fra til indtages herefter DOT s forårsfrokost.

4 Næste møde herefter Tilstræbes placeret i august / september. Skr tilbyder at være vært. Der vil senere blive rundsendt doodle med mulige mødedatoer for dette møde. Overordnet tema for dette møde vil være DOS kongressen, uddannelsesudvalgets aktiviteter og vores egen GF. 14. Nyhedsmail ( ) Efter hvert møde er det målet at lave et lille nyhedsbrev som kan rundsendes til medlemmerne. NS har forud for dette møde rundsendt forslag til nyhedsbrev. Dette er blevet tilpasset og indsat herefter som bilag 1. Det kan udsendes som medlemsbrev når referatet er godkendt. Endvidere aftalte vi under pkt. 9 at lave et separat medlemsbrev som skal sendes ud når de 2 instrukser skal i høring. 15. Evt. ( ) Under eventuelt blev følgende aftalt: A) LF går videre med at undersøge muligheden for og prisen for at indkøbe og uddele JOT til alle medlemmer. Der undersøges også muligheder for at dette kan gøres som indirekte sponsorat. B) Det specialespecifikke kursus i traumatologi afholdes i år for 3. gang i træk i Odense. Traditionelt roterer de forskellige A-kurser hvert 3. år. Imidlertid er det netop med traumekurset fordelagtigt at kurset forbliver det samme sted i 3-5 år, idet der er et meget stort sett-up med kadaverkirurgi mv. DOT bestyrelsen indstiller til DOS at man tilstræber at kurset forbliver på OUH i 4 år, og at man inden afholdelsen af det 4. kursus i 2014 afklarer hvem der fra 2015 skal overtage kurset. Dette således at én af de kommende tovholdere kan være til stede og overlappe med kurset i Det ser ud til at det kunne være muligt at kurset fra 2015 til 2018 kunne komme til Ålborg med SK og JO som kursusledere. FD tilskriver DOS s uddannelsesudvalg om dette når vi modtager henvendelse om lokalitet for A-kursus Med venlig hilsen Frank (Bilag. Udkast til medlemsbrev. Marts 2013) Kære DOT medlem! Der er gået lidt tid siden vi tilskrev vore medlemmer af denne vej. Hermed lidt nyt fra traumeselskabet Kliniske retningslinier: I Flere sammenhænge arbejdes der med retningslinier. I DOT regi har vi haft medlemmer med i forskellige arbejdsgrupper. Aktuelt arbejdes der på retningslinier omkring clavikelfrakturer og distale humerusfrakturer. Inden så længe vil disse 2 retningslinier blive lagt frem her på hjemmesiden til høring blandt medlemmerne gennem en 4 ugers periode. AO kursus i Middelfart d april, Der afholdes i dagene umiddelbart efter påske AO basic kursus i Middelfart. Kurset hedder: 14. AO basis kursus: Principles in Operative Fracture Management. Fakultetet består af Kjeld Andersen (Århus Universitetshospital), Lasse Bayer (Nordsjællands Hospital, Hillerød), Michael Brix (Odense Universitetshospital), Frank Damborg (Sygehus

5 Lillebælt, Kolding), Henrik Eckardt (Rigshospitalet), Anders Jordy (Sygehus Lillebælt, Kolding), Søren Kold (Aalborg Universitetshospital (Chairman)) og Morten Schultz Larsen (Odense Universitetshospital). Se program og praktiske detaljer hér. (Hyperlink til dokumentet i det endelige nyhedsbrev) ECTES 2013 ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery) afholder 14 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery i Lyon, Frankrig, d maj i år. DOT har et foreningsmedlemsskab, hvilket betyder at alle vores medlemmer også er medlem af ESTES. Program og tilmelding kan findes hér. Pre-congress course I tilslutning til kongressen udbydes i år MuSeC (Modular ultrasound estes Course), som er korte halvdagskurser, hvor 2/3 af tiden bruges på hands-on træning. DOT ønsker særligt at henlede opmærksomheden på: EFAST (3. maj) og Diagnostic US in ED (4.maj). Ultralydsscanning af abdomen (FAST) er en integreret del af traumemodtagelsen. Det er ikke svært og det kunne være en funktion du kunne påtage dig som ortopædkirurg? På ECTES mødet i Lyon kan du lære det. Hvis du allerede mestrer FAST og har lyst til at være co-instructor i Lyon, er der i ESTES afsat midler til indkvartering. Hvis du er interesseret, kan du sende henvendelse til undertegnede på Husk at du kan se referater fra afholdte bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, formandens beretning fra året der er gået og meget mere på vores hjemmeside På vegne af DOT Nanna Salling og Frank Damborg (Sekretær) (Formand)

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere