Indholdsfortegnelse modul 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse modul 1"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse modul 1 Indholdsfortegnelse modul NLP- Forudsætninger... 2 Etiske regler... 3 Dine personlige mål med uddannelsen... 4 NLP s historie... 5 NLP Kommunikation... 7 Modellen af Verden... 8 Neurologimodellen Modellen af Verden/filteret består af: Modellen af Verden - sammenfatning Kalibrering Repræsentationssystemer De fire repræsentationssystemer Øjenbevægelser Rapport Matching Pacing og leading Feedback Arbejdsmodel Chunking Submodaliteter Associeret - dissocieret Coaching Arbejdsmodellen anvendt til coaching Metamodellen Udeladelser Forvrængninger NLP Aalborgs Practitioner evaluering Refleksion

2 NLP- Forudsætninger 1. Vi oplever ikke verden, som den er - vi oplever en Model af Verden. 2. Respekt for andre menneskers Model af Verden. 3. Det er mig, som styrer mit sind og dermed mine resultater. 4. Der eksisterer ikke fiaskoer, kun feedback. 5. Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons, du får. 6. Der er en (positiv) hensigt bag enhver adfærd. 7. Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål. 8. Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible. 9. Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport. 10. Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Hvis noget ikke virker - så gør noget andet. 2

3 Etiske regler for medlemmer af NLP- Foreningen i Danmark Vedtaget på Generalforsamlingen april Almene bestemmelser 1.1 De etiske regler er bindende for alle udøvende med- lemmer af NLP- Foreningen, hvad enten disse be- skæftiger sig med undervisning, forskning, terapi, organisationsudvikling, personlig udvikling, coaching eller lignende. 1.2 NLP- udøvere, som underviser i NLP har ansvar for, at også metodens styrke og svagheder og mulige etiske konsekvenser inddrages i undervisningen. 1.3 NLP- udøvere skal arbejde for at fremme kundens personlige og psykiske udvikling og sundhed. 1.4 Hensynet til og respekten for kunden går forud for NLP- udøverens personlige interesser. 2 Forholdet til kunden 2.1 NLP- udøveren skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes. 2.2 NLP- udøveren har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om kunden herunder hvorvidt der foreligger et terapeutisk forhold. 2.3 NLP- udøveren er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han/hun herigennem risikerer at udsætte kunden, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd. 2.4 NLP- udøveren indhenter og videregiver kun oplys- ninger om kunden med kundens samtykke. 2.5 NLP- udøveren skal i terapeutiske forløb føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samar- bejdet med kunden. Generelt gælder, at opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge mis- brug af materialet. 2.6 Kunden skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som NLP- udøveren har udfærdiget om kunden. 2.7 Optagelser på lyd - og videobånd samt afspilning heraf kræver altid kundens samtykke. Ved anvendel- se over for tredjemand kræves altid kundens skriftli- ge tilladelse. 2.8 NLP- udøveren må sikre, at deltagerne i gruppepro- cesser er enige om at iagttage tavshedspligt. 2.9 NLP- udøveren må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for kunden Seksuel omgang mellem NLP- udøveren og kun- den må ikke forekomme En forretningsmæssig tilknytning til en kunde skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform NLP- udøveren skal henvise kunden til anden behandling, når NLP- udøveren ikke er kompe- tent til at arbejde med de problemer, kunden har Har NLP- udøveren påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for, at denne afsluttes tera- peutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandler. 3 Forholdet til kolleger 3.1 NLP- udøveren skal udvise kollegial hensyns- fuldhed. 3.2 En NLP- udøver, der bliver opmærksom på, at et medlem af NLP- Foreningen bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det over for ved- kommende og om nødvendigt rette henvendelse til NLP- Foreningens Etiske Udvalg. 4 Faglig standard 4.1 Hvis NLP- udøveren har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde, skal NLP- udøveren søge hjælp til at løse sine egne pro- blemer. 4.2 NLP- udøveren må ikke love konkrete resultater, der ikke kan garanteres for. 4.3 NLP- udøveren skal personligt og professionelt være i overensstemmelse med NLP forudsæt- ningerne, hvoraf nogle af de vigtigste er nævnt afslutningsvis. 4.4 NLP- udøveren forpligter sig til at holde sig fagligt à jour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser. 4.5 NLP- udøveren skal være certificeret NLP Practi- tioner, NLP Master eller NLP Træner efter gæl- dende standarder. 3

4 Dine personlige mål med uddannelsen 1a. Hvad er dine mål med at deltage på denne uddannelse? Vær specifik b. Hvordan vil du vide, at du har fået dem opfyldt? Vær specifik a. Hvad vil du bidrage med? b. Hvordan vil du vide, at du har gjort det? a. Hvad vil du udfordre dig selv på? b. Hvordan vil du vide, at du har gjort det?

5 NLP s historie Bandler og Grinder I begyndelsen af 1970 erne mødtes to store personligheder ved navn Richard Bandler og John Grin- der i Californien. Grinder var sprogforsker og Bandler psykologistuderende med interesse for terapi. Bandler og Grinder besluttede at undersøge, hvordan succesfulde terapeuter bærer sig ad med at hjælpe andre til at skabe positiv forandring, og om der eksisterer særlige sprogmønstre, der er afgø- rende for succesen. Bandler og Grinder udvalgte tre succesrige terapeuter, nemlig Virginia Satir (familieterapi), Fritz Perls (gestaltterapi) og Milton Erickson (hypnoterapi) og satte sig for at finde frem til, hvilke personlige strategier de tre terapeuter anvendte for at opnå deres gode resultater. Endvidere ønskede de at undersøge, om der var bestemte sprogmønstre, der gik igen, så man kunne udlede en model, der kunne læres videre til andre. NLP blev således skabt gennem modelling, dvs. indgående studier af mennesker, der var eksperter på hvert sit område. Ud fra disse studier blev flere af de modeller og teknikker, der er grundlaget for NLP, skabt. Meta- modellen blev udviklet på baggrund af Virginia Satirs fantastiske måde at stille be- vidstgørende spørgsmål på. Fra Fritz Perls gestaltterapi udvikledes bl.a. det, vi i NLP kalder opfattel- sespositioner. Via studier af Milton Erickson fandt man frem til en lang række sprogmønstre, der skaber trancetilstande - en del af disse er samlet i Milton- modellen. Bandlers og Grinders hensigt var at skabe en række praktiske værktøjer, der kunne assistere menne- sker i at skabe forandring. Grinders fortjeneste var først og fremmest studiet af de sproglige mønstre, som NLP er så rig på. Bandler var den, der undersøgte, hvad vores tanker består af, og hvordan vi kan påvirke vores oplevelser ved at ændre måden, hvorpå vi tænker. Nemlig ved at ændre det, vi kalder submodaliteter. Bandler og Grinder kaldte deres nye psykologi for Neuro Lingvistisk Programmering (NLP). Neuro fordi det handler om sammenhængen mellem vores nervebaner, de input vi får via de fem sanser/nervesystemet, og den måde vi lagrer disse input på. Lingvistisk fordi det også handler om den snævre sammenhæng, der er mellem sanseapparatet og sproget, og hvordan vi med ord kan påvirke egne og andres tanker. Programmering fordi vi vha. indre billeder og lyde, indre dialog og fornemmelser så at sige pro- grammerer os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænede for energi, glade eller deprime- rede osv. Og også fordi vi gennem enkle teknikker kan omprogrammere os selv. 5

6 Robert Dilts Robert Dilts var elev af Bandler og Grinder og har forsket i og udviklet NLP i mange år. Dilts har bl.a. udviklet en række teknikker, der på én gang er både stærke og enkle. Teknikker, der hjælper menne- sker til at finde ind til sig selv, dvs. arbejde på identitetsplan. Meget af dette foregår som gulvarbej- de, dvs. at hele kroppen er involveret i at bevæge sig ind i fremtiden og tilbage i fortiden. Connirae og Steven Andreas Mange vil genkende Connirae og Steven Andreas som forfatterne til I sindets hjerte. Andreas erne har undervist og forsket i NLP i mange år og har redigeret flere bøger og videobånd for Bandler og Grinder. I de senere år har de også skrevet og udgivet egne bøger og bånd. Connirae og Steven An- dreas var i mange år hovedkræfterne bag NLP- Instituttet NLP Comprehensive, men lever nu et mere tilbagetrukket liv. Tad James Allerede tidligt i NLP s historie fandt man frem til, at de fleste mennesker oplever tid lineært, med fortiden i den ene retning og fremtiden i den anden. Tad James har videreudviklet og forfinet denne teknik til en særlig Tidslinieterapi og kører i dag med stor succes sine workshops i Creating your fu- ture (se bogen Skab din egen fremtid ), samt uddannelser til Practitioner, Master og Trainer. NLP i fremtiden NLP udvikler sig til stadighed og er i sit grundlag modelling skabt ved at studere velfungerende mennesker og lære af deres tankemønstre. Der er således ingen ende på, hvor mange nye teknikker, der kan og vil blive udviklet fremover. NLP er allerede meget brugt i erhvervslivet, og der er på den baggrund udviklet modeller og teknikker, der lægger mindre vægt på terapi og større vægt på kom- munikation, forhandling osv. Bandler og Grinder er for længst gået hver sin vej og arbejder i dag med NLP på nye måder. Connirae og Steven Andreas lever som nævnt et tilbagetrukket liv, Robert Dilts underviser i lederudvikling og i NLP bl.a. på sommeruniversitetet i Californien, og Tad James kører tidslinie- workshops og NLP- uddannelser. NLP i dag er således mange ting men bygger dog stadig på de grundlæggende NLP- forudsætninger. Hvor er NLP henne om 10 år? Svaret vil nok være mange steder. 6

7 NLP Kommunikation Modellen af Verden er ikke virkeligheden 7

8 Modellen af Verden Hvordan bærer vi mennesker os ad med at tænke? Hvilke processer foregår der i vores indre, når vi tænker? Hvis vi ønsker at skabe virkelig forandring i vores liv, hvis vi vil ændre vores måde at tænke på, må vi starte med at blive bevidste om, hvordan tænkning foregår. Tænkning Vær opmærksom på dine tanker, for de bliver til dine ord. Vær opmærksom på dine ord, for de bliver til dine handlinger. Vær opmærksom på dine handlinger, for de bliver til dine vaner. Vær opmærksom på dine vaner, for de bliver til din karakter. Vær opmærksom på din karakter, for den bliver din skæbne. Vi mennesker oplever ikke verden, som den er - vi oplever en Model af Verden. Eller med et andet, ofte brugt NLP- udtryk: Kortet er ikke landskabet ( The map is not the territory ). Vores indre kort over verden er ikke identisk med den ydre verden. Vi modtager løbende indtryk, eller informationer, gennem vores fem sanser, men kun en meget lille del af disse mange informationer kommer frem til det bevidste sind. Vi mennesker kan simpelthen ikke rumme de millioner af informationer, vi dagligt bombarderes med. Derfor filtreres informatio- nerne, idet vores sind udelader, generaliserer og forvrænger det, vi ser, hører, føler, smager og lug- ter. Vi taler i NLP om, at vi hver især har et filter, der bestemmer, hvilke informationer, der kommer igen- nem til det bevidste sind. Man kan også kalde filteret for vores Model af Verden. Dvs. en slags indre kort over, hvordan verden er skruet sammen. Modellen af Verden bygges op gennem arv og miljø og gennem den måde, vi ubevidst fortolker oplevelserne på. På denne måde danner vi hver især vores egen indre Model af Verden. Det betyder, at der ikke findes to mennesker i verden, der har den samme indre oplevelse, som lægger mærke til akkurat de samme ting, eller som fortolker alting helt ens. 8

9 Et eksempel: To søstre, Katrine og Malene, er vokset op sammen hos deres forældre og har stort set været udsat for de samme begivenheder. Alligevel er deres modeller af verden meget forskellige på nogle områder. Fx elsker Katrine at være midtpunkt, mens Malene frygter det. De har begge en erin- dring om en fest, hvor de som 5-6- årige skulle synge for deres tanter og onkler. Når de tænker tilba- ge på begivenheden, husker Katrine det som en glad og lys begivenhed, hvor alle smilede til hende, mens Malene husker det som en forfærdelig, truende begivenhed, hvor alle stirrede på hende. Den information, der slipper igennem filteret, kalder vi vores indre repræsentation af verden. Denne del repræsenterer så at sige den ydre virkelighed. Vi oplever altså ikke den sande virkelighed, men vores personlige, indre repræsentation af den (jf. hvor forskelligt de to søstre huskede barndomsbe- givenheden). Den indre repræsentation består af indre billeder, lyde, ord, kropsfornemmelser og evt. lugt og smag. Vi mennesker lader altså ubevidst den ydre begivenhed, som indeholder millioner af informationer, fremstå i en forenklet indre repræsentation. Det er ud fra denne forenklede repræsentation, vi vur- derer enhver situation, træffer vores beslutninger og vælger vores handlinger. Vi gennemgår senere i dette afsnit mere om, hvordan filteret dannes. I det følgende uddybes begre- berne udeladelse, generalisering og forvrængning. Udeladelse Vores sind udelader som nævnt store mængder information. Ifølge Tor Nørretranders bog Mærk Verden modtager vores hjerne ca impulser (eller bits ) i sekundet! Denne information modtager vi gennem vores nervebaner i huden, gennem øjne og ører. Videnskabsmænd har imidlertid bevist, at vores bevidste sind kun kan opfatte mellem bits/sekundet. Dog lagrer vi betydelig mere information end bits i det, vi kalder det ubevidste sind. Information, som vi kan få adgang til gennem fx trancetilstande og hypnose. Vores bevidste sind udelader altså meget store mængder information. Og den information, der rent faktisk kommer ind, er den, der så at sige passer på de hylder, der eksisterer i forvejen. Eller sagt på en anden måde: det vi i forvejen har fokus på, er også det, vi lægger mærke til. En kvinde, der forsø- ger at blive gravid, kan ofte opleve, at det pludselig vrimler med barnevogne. Sandsynligvis er der ikke flere barnevogne end tidligere, men da hendes fokus er rettet mod emnet, er det disse impulser, som hendes filter lukker ind. Generalisering For at kunne rumme mere information og kunne opfatte hurtigere, generaliserer vores sind store mængder information. Når vi fx møder et menneske på gaden, behøver vi ikke først identificere to arme, to ben, et hoved, noget hår, men kan straks sammenfatte alle synsindtrykkene til: menne- ske. En kunstner skelner mellem mange farvenuancer af fx farven rød, mens de fleste andre generaliserer i lyserød, rød og mørkerød. Og sådan kan man blive ved at finde eksempler på, hvordan vi generalise- rer information. 9

10 Fordelen ved generalisering er som nævnt, at det gør os i stand til at rumme mere information. Til gengæld kan det også betyde, at vi ofte generaliserer en enkelt oplevelse til at gælde altid. Det er hensigtsmæssigt, når det drejer sig om at undgå at brænde fingrene på ovnen, (det er nok med én gang!), men mindre hensigtsmæssigt, når man har holdt en tale til sin konfirmation og herudfra ge- neraliserer, at jeg er dårlig til at holde taler. Desværre sker det ofte, at vores sind generaliserer fra den ene ubehagelige oplevelse til, at det gælder alle lignende oplevelser. Forvrængning Udover at udelade og generalisere information, forvrænger vores sind også meget af den informati- on, det modtager. Forvrængning betyder, at tingene opleves anderledes, end de er i virkeligheden. Et eksempel er bank kassereren, der er bange for et røveri, og som tydeligt kunne se, at bulen i den unge mands jakke havde form som en revolver. Indtil den unge mand trak hånden op af lommen - og åbnede sin pung. Bulen forvrænges til at have facon af en revolver - kassererskens angst er årsag til forvrængningen. I hverdagen sker meget forvrængning, fordi vi tror, vi ved, hvad andre tænker og dermed forvrænger meningen af det, de siger - det kalder vi i NLP for tankelæsning (se også afsnit om Metamodellen). Jamen, jeg synes, du sagde... - Jeg troede, du mente

11 Neurologimodellen 11

12 Modellen af Verden/filteret består af: Filteret består af: Fysisk tilstand Sansebetoning Erindringer Værdier Overbevisninger Personlighedsmønstre Fysisk tilstand Vores filter er afhængigt af, hvordan vores fysiske tilstand er. Hvis jeg fx kun har sovet tre timer, eller en influenza er under opsejling, er min måde at udelade, generalisere og forvrænge på påvirket af tilstanden. Ligeledes vil jeg være påvirket, hvis mine sanser er svækkede, eller jeg på anden vis ikke fungerer optimalt. Sansebetoning Mennesker betoner de forskellige sanseindtryk, de modtager, forskelligt. Nogle fokuserer mere på det, de ser, andre på det, de hører, og andre igen er mere optaget af, hvad deres krop mærker. Disse forskelle er uddybet i afsnittet om repræsentationssystemerne. Erindringer Vores erindringer er gemt som billeder, lyde, ord, kropsfornemmelser, herunder smag og lugt. En del af vores erindringer har vi umiddelbart adgang til. Andre ligger i det ubevidste og kommer frem som hurtige billeder og ord, uden at vi lægger mærke til det. Et eksempel er, at en person, der skal til eksamen, ubevidst ser et indre billede for sig af engang, hvor det gik galt til en eksamen. Dette billede er en erindring, som er med til at få personen til at føle sig uduelig og sikker på, at han ikke kan klare det. Nogle mennesker forstår simpelthen ikke eksamens- spørgsmålet på grund af gamle erindringer om, hvordan de måske for mange år siden havde svært ved det. Deres sind forvrænger spørgsmålet til at blive meget vanskeligt for dem. Værdier Vores værdier er det, som er vigtigt for os. Værdierne ligger til grund for meget af det, vi gør. De be- stemmer, hvad vi beskæftiger os med, hvor vi går hen og spiser, om vi bor alene eller sammen med andre, hvilken bil vi kører, og om vi helst ser TV eller læser bøger, og hvilke TV- programmer og bøger vi vælger. Vores værdier er personlige og dannes gennem hele livet. Vi har forskellige værdier på forskellige tidspunkter i vores liv. På ét tidspunkt kan vi fx have høj værdi på adspredelse og afveksling, hvis vi keder os på vores arbejde, mens vi på et andet tidspunkt ønsker stabilitet og enkelhed, hvis vores arbejdssituation er blevet for stressende. 12

13 Overbevisninger Da vi ikke kan opleve verden, som den er, er vi nødt til at beslutte, hvordan den er. Det gør vi ved at skabe en række overbevisninger om den: Hvad vi er i stand til, hvem vi er, og hvordan andre menne- sker er. Vi skelner mellem støttende overbevisninger, som hjælper os i vores evne til at nå vores mål, og begrænsende overbevisninger, som hæmmer os. Et eksempel på en støttende overbevisning for en studerende kan være: Jeg har nemt ved at lære nyt stof, hvorimod en begrænsende kan være: Jeg kan ikke lære stof fra en bog. Vores overbevisninger baserer sig dels på vores forældres og andre vigtige personers Modeller af Verden og dels på beslutninger, vi har truffet i forbindelse med de oplevelser, vi har haft. En kvinde var frygteligt plaget af mistillid til andre. Det betød, at hun i sit job som chef havde meget svært ved at uddelegere opgaver til sine medarbejdere. Det viste sig, at hun som 3- årig havde været ude for en situation, som hun havde oplevet som et frygteligt svigt, og hun havde besluttet, - jeg kan ikke stole på andre. Denne beslutning var siden blevet bekræftet mange gange i hendes liv netop fordi hun havde fokus på det og dette førte til hendes problem i dag. Vi mennesker danner som børn overbevisninger, der er rigtige for os på det givne tidspunkt. Men vi glemmer siden hen at opdatere dem, hvilket kan virke begrænsende for vores udfoldelsesmuligheder som voksne. Vi udtrykker hele tiden vores overbevisninger, når vi taler, når vi fortæller om os selv, når vi fortæller om andre osv. Da vores overbevisninger som sagt er personlige, er de ikke udtryk for sandheden, men for vores indre model. Denne model kan heldigvis ændres ved hjælp af NLP- teknikker. Personlighedsmønstre En stor del af vores filter består af de dybe grundstrukturer, som vores hjerne fungerer på baggrund af. Disse dybe strukturer er for en stor del knyttet til vores genetiske materiale og kendetegner der- for bl.a. forskellene mellem de to køn, ligesom de har betydning for andre grundlæggende person- lighedsstrukturer, som kun vanskeligt lader sig forandre. Enneagrammet Enneagrammet er et eksempel på en model for en sådan grundstruktur. Enneagrammet beskriver ni personlighedsstrukturer, som gennemgribende påvirker vores måde at opleve virkeligheden på. Metaprogrammer En anden model til at beskrive vores personlighedsmønstre finder vi i det, vi i NLP kalder metapro- grammer. Metaprogrammer er overordnede neurologiske programmer, som beskriver, om vi fx mest oplever verden i store billeder eller i detaljer om vi stoler mest på vores egen eller andres vurde- ring om vi mest lægger mærke til de ting, der ligner noget, vi kender eller til det, der er anderledes osv. Der er en lang række af disse metaprogrammer, som har stor betydning for vores handlemåde. 13

14 Modellen af Verden - sammenfatning Vores Model af Verden er bl.a. dannet gennem vores opvækst og via de påvirkninger, vi har været udsat for. Vi har hver vores Model af Verden, hver vores sandhed om den virkelighed, vi befinder os i, og denne sandhed er baseret på vores indre opfattelse. Vores indre model filtrerer den information, vi modtager, så informationen passer til den indre mo- del. Det betyder, at det vi oplever, bekræfter dét, vi tror i forvejen: Hvis jeg tror, verden er et venligt sted, vil jeg have fokus på venlige mennesker og lægge mærke til dem. Hvis jeg derimod tror, at ver- den er et fjendtligt sted, vil jeg have fokus på uvenlige mennesker og derfor lægge mærke til dem. Filteret bestemmer altså, hvordan jeg sorterer virkeligheden. Vores indre model kan sjældent ændres bevidst, idet den bygger på erindringer og beslutninger, som for længst er fortrængt til det ubevidste sind. Den information, vi modtager, udelader vi en del af, ligesom vi generaliserer og forvrænger den. Det, der kommer igennem filteret, kalder vi vores indre repræsentation eller indre oplevelse af virkelighe- den. Den består af indre billeder, lyde, ord, kropsfornemmelser, lugt og smag. 14

15 Kalibrering Kalibrering betyder finindstilling af dit måleapparat. I NLP bruger vi begrebet til at finindstille vores evne til at observere og genkende egne og andre personers forskellige sindsstemninger ved at være opmærksomme på også meget små ændringer i deres verbale og nonverbale adfærd. Formålet med kalibrering er at blive ekspert i at opfatte menneskers reaktioner i sammenhæng med det, de udtrykker. Hvis det, et menneske udtrykker verbalt, ikke stemmer overens med det, det ud- trykker nonverbalt, er der noget, der ikke stemmer. Måske har du engang fornemmet, at en ven, der har sagt ja til at deltage i et arrangement, alligevel ikke ville dukke op og det viste sig, at du fik ret. Det, vi kalder fornemmelse, handler mange gange om, at vi har kalibreret/aflæst kropssignaler, som fortæller noget andet end de ord, der bliver sagt. De fleste af os har denne evne, men er ikke så bevidste om, hvad det er, vi gør. Hvis der er uoverensstemmelse mellem det, der bliver sagt og det, personens kropssprog udtrykker, kalder vi det inkongruens. Omvendt, hvis der er overensstemmelse mellem det, andre siger med ord, og det de udtrykker med kropssproget, siger vi, at de er kongruente. At være god til kalibrering vil ikke blot hjælpe dig til at blive opmærksom på andre mennesker, men vil også gøre dig opmærksom på, om du selv er kongruent i forhold til de signaler, du sender ud til din omverden. Evnen til at kalibrere kan optrænes mere og mere og hjælper os selv og andre, fordi vi via kalibrering kan se og høre, om den person, vi har med at gøre, virkelig er med os i det, vi taler med vedkom- mende om, og om han/hun virkelig har adgang til de ressourcer, han/hun har brug for. Kalibrering er at bruge vores sanser, så vi ikke længere bare ubevidst fornemmer, men iagttager, lytter og er bevidste om, hvad vi specifikt har set og hørt helt ned i den hårfine detalje. Vi kan end- videre kombinere vores iagttagelser med spørgsmål, så vi ikke fortolker fx rynkede øjenbryn som et udtryk for vrede, men i stedet spørger, hvordan personens indre tilstand er lige nu. En fortolkning kan nemlig lige så vel være et resultat af ens egne ubevidste erindringer og overbevisninger, altså ens egen Model af Verden, ( sådan ville jeg have reageret, eller det er ligesom min far ). Ved at kalibrere og spørge sikrer vi os, at vi ikke blander vores egne følelser ind i det. En god måde at træne kalibrering på i dagligdagen er, hver gang vi stiller en anden person et spørgs- mål, fx Hvad synes du om denne idé?, så øve sig i at iagttage kropssprog, åndedræt osv., inden personen svarer. Tjek om det, du troede ville blive svaret, også blev det i virkeligheden. Hvad iagttog du? Du kan også lægge mærke til, hvilke nonverbale signaler, der er konsekvente, når en person svarer ja (fx en kollega medarbejder medstuderende). Når du næste gang spørger, fx om en opgave er forstået, kan du kalibrere, om du entydigt får disse ja- signaler. Hvis du ikke oplever, at det er entydigt (selvom personen med ord svarer ja ), kan du fx spørge, om personen har brug for flere oplysninger. Mange af os har vænnet os til at overse og overhøre de nonverbale signaler og i stedet stole på or- dene. Hvor mange gange har du fx hørt en anden person trække på svaret, og alligevel taget det ja, 15

16 du har fået, for gode varer? Som sagt kalder vi dét, at en person siger ét med sit kropssprog og noget andet med sine ord, for inkongruens. Hver gang, vi ser eller hører tegn på inkongruens, er det tid til at spørge uddybende. Det er vigtigt at undersøge for kongruens/inkongruens ved afslutningen af en personlig samtale, fordi vi på den måde kan tjekke, om samtalen virkelig har ført til det ønskede re- sultat. Da en af NLP- forudsætningerne er, at betydningen af vores kommunikation viser sig i den respons, vi får, er aflæsningen af kropssprog og tonefald en væsentlig informationskilde. Hvordan opfatter den anden det, jeg har sagt? Er der smil og nik eller rynkede bryn? Hvis jeg siger det en gang til på en anden måde, hvilken respons får jeg så? At kalibrere sig selv betyder at blive mere bevidst på sin egen indre tilstand. Mange af os har også vænnet os til at lukke af for vores egne indre signaler. Det kan både være signaler om træthed eller sygdom, og det kan være signaler, som fortæller os, om vi har det rette job, den rette opgave, eller om vi får sagt til og fra i de daglige situationer. Ved at blive bedre og bedre til at kalibrere os selv, vil vi hurtigere opdage, når vi er inkongruente i forhold til vores egne værdier, og vi kan dermed forebygge mere alvorlige tilstande så som stress og sygdom. 16

17 Hvad kan man kalibrere? Vi kan lære at kalibrere fysiologiske ændringer helt ned til mindste detalje. Det, man kan opfatte, er bl.a.: 1. Øjenbevægelser 2. Øjnenes grad af åbenhed. 3. Øjenfokus og pupilstørrelse. 4. Hovedets hældning/drejning. 5. Hudfarve: rødmen, bleg, lys, mørk, skinnende, mat. 6. Ansigtsmusklerne: spændte, afslappede 7. Åndedrættet: Tempo: langsomt/hurtigt. Lokalisering: mave, mellemgulv eller bryst. 8. Hænderne: åbne, knyttede, bevægelser. 9. Skuldrene: optrukne, nedfaldne. 10. Ændringer i symmetri og balance i ansigt og krop. 11. Kropsvægtens fordeling på ben og fødder eller sædet. 12. Stemmens toneleje: høj, lav, monoton eller varieret. 13. Talehastighed: hurtig, langsom. 14. Stemmens klang: fylde, lydstyrke osv. Når man kalibrerer sig selv, kan man endvidere opfatte: 15. Indre billeder 16. Indre lyde 17. Indre dialog 18. Hjertebanken 19. Følelsesmæssige ændringer 20. Kropsspændinger m.m. 17

18 Øvelse: Visuel og auditiv kalibrering 1 Plenum Visuel kalibrering 1. A tænker på en person, som A holder meget af. Gruppen kalibrerer nonverbale signaler. 2. A tænker på en person, som A ikke bryder sig om eller har det svært med. Gruppen kalibrerer nonverbale signaler og sammenligner med iagttagelserne under punkt A tænker dernæst på enten den ene eller den anden person. A må ikke fortælle, hvem han/hun tænker på. Hver person i gruppen afgør ved kalibrering, hvem A tænker på og fortæller hinanden, hvilke sansebaserede iagttagelser, der ligger til grund for deres svar. 4. Spørg A, om svaret er rigtigt. Auditiv kalibrering 1. A står med ryggen til gruppen og tænker på en person, A holder meget af, og tæller samtidig til 10. Gruppen kalibrerer auditive signaler. 2. A tænker på en person, A ikke bryder sig om, og tæller samtidig til 10 Gruppen kalibrerer auditive signaler og sammenligner med iagttagelserne under punkt A tænker derefter på den ene eller den anden og tæller samtidig til 10. Gruppen afgør via deres kalibrering, hvem A tænker på og fortæller hinanden, hvilke sanse- baserede iagttagelser, der ligger til grund for deres svar. 4. Spørg A, om svaret er rigtigt. 18

19 Øvelse: Iagttagelse eller egen vurdering Afgør, hvilke af nedenstående udtalelser, der er baseret på iagttagelser (i), og hvilke der er observa- tørens egen vurdering (v): 1. Hun ser op til højre. 2. Han er vred, det kan jeg se på den måde, han rynker brynene på. 3. Hun ser afslappet ud. 4. Han rødmer. 5. Dine læber bliver fyldigere. 6. Hendes skuldre hænger, hun virker meget sammensunket. 7. Hendes hoved er drejet en lille smule til venstre, og venstre skulder er lavere end højre skul- der. 8. Hans ansigt viste alle tegn på afsky. 9. Hendes bevægelser var enormt nervøse. 10. Hun taler nu hurtigere og med mere begejstring. 19

20 Øvelse: Visuel og auditiv kalibrering 2 3 personer: A, B og C. A og B sidder over for hinanden. C sidder med ryggen eller siden til, så C primært er optaget af at lytte. A: Fortæller i 2-3 minutter om: 1) en kedelig/uinteressant oplevelse 2) en dejlig/rar/sjov oplevelse B: Mens A fortæller, iagttager B kropssprog: kroppens placering i stolen gestikuleren ansigtets farve mimik øjnene: går de mest opad eller nedad? Hvilke ændringer sker der, afhængigt af hvad A fortæller om? C: Mens A fortæller, lytter C til: talehastighed rytme toneleje Hvilke ændringer sker der, afhængigt af hvad A fortæller om? Derefter byttes roller, til alle har været A. 20

Flyt dig med effektiv kommunikation

Flyt dig med effektiv kommunikation Flyt dig med effektiv kommunikation Mette Demkjær Baggrund Cand.merc -> Salg & marketing, kommunikationsrådgivning NLP Master Coach, Enneagram Practitioner Under uddannelse til NLP & Enneagram Træner og

Læs mere

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget.

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget. Hvad er NLP Neuro Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Gennem dem indtager vi info gennem de fem sanser: - Visuelt (vi ser) - Auditivt (vi hører) - Kinestetisk (vi føler) - Olifaktorisk

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

MINDSCAPES. Værktøjer til din coaching. V. Helle Saaby. Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker

MINDSCAPES. Værktøjer til din coaching. V. Helle Saaby. Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker Værktøjer til din coaching V. Helle Saaby Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker At skabe kontakt Rapport Pace og Leade Når du ønsker at gøre din indflydelse gældende ( Leade ), er det vigtigt at

Læs mere

Test af Repræsentationssystemer

Test af Repræsentationssystemer Test af Repræsentationssystemer Identificér dit foretrukne repræsentationssystem Testen kan give dig et fingerpeg om din måde at bruge dine sanser/repræsentationssystemer på, og samtidig kan du finde dine

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Sælg med succes... Fra tanke til handling

Sælg med succes... Fra tanke til handling Sælg med succes... Fra tanke til handling Markedsføring Markedsføring virker... Hvorfor gør vi det vi gør - når vi ved det vi ved? Hvad betyder Mindset? De ubevidste strategier der styrer vores adfærd

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER

HVORDAN DU TAKLER TRAUMER GODE TANKER GODE FØLELSER Det kan være meget skræmmende at komme ud for et traume, og derfor er det ikke så underligt, at de fleste børn og unge er ude af sig selv i et par dage derefter. Du bemærker måske

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

Det magiske spejl. - At elske sig selv og bygge selvværd. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Det magiske spejl. - At elske sig selv og bygge selvværd. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Det magiske spejl - At elske sig selv og bygge selvværd Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE 1 Indholdsfortegnelse Fomålet med min coach uddannelse... 2 Hvorfor dette emne?... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 3 Hvad er Goal mapping?... 4 Paralleller

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

HVORDAN DU VINDER OVER

HVORDAN DU VINDER OVER HVORDAN DU VINDER OVER ANGSTEN GODE TANKER GODE FØLELSER HVORDAN DU VINDER OVER ANGSTEN Der er tidspunkter, hvor vi alle føler os bekymrede, angste, nervøse eller stressede. Der er tit en grund til det.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Boble-Byen - Et indre rum af ro og styrke Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Coach eksempel 6. Spørgeteknik. Spørgedimension. Coachsamtale Eksempel 1. Øvrige teknikker

Coach eksempel 6. Spørgeteknik. Spørgedimension. Coachsamtale Eksempel 1. Øvrige teknikker Coach eksempel 6 Coachsamtale I de 2 følgende coacheksempler kan du dels følge et udpluk af en samtale og dels læse i kolonnerne til højre, hvilke spørgedimensioner og teknikker, der er anvendt. Vi er

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Af Povl Mors Sales solutions International

Af Povl Mors Sales solutions International Af Povl Mors Sales solutions International Bedre kundeservice Hvad er god service Hvordan sælge flere ydelser ind Mine holdninger Betydningen af ros og ris Bedre forståelse af mig selv Konklusion: Et formidabelt

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Forældre Loungen Maj 2015

Forældre Loungen Maj 2015 Forældre Loungen Maj 2015 FRA FORLØBET SÅDAN HOLDER DU OP MED AT SKÆLDE UD Dag 1 handler om Hvorfor skæld ud er ødelæggende for vores børn Vores børn hører ikke altid de ord, vi siger, de hører budskaberne

Læs mere

Ledelse og kommunikation

Ledelse og kommunikation Ledelse og kommunikation Anders Moestrup Uddannet officer i Livgarden & Forsvarets HR-uddannelse, pt. master i organisationspsykologi på RUC Leder gennem mere end 10 år ved Livgarden Kompagnichef, Chef

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er *l for at hjælpe dig *l at finde indre balance,

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Mødet med den psykisk sårbare/syge veteran Psykisk sårbare/syge veteraner kan have meget svært ved at deltage i møder med offentlige myndigheder. Det asymmetriske magtforhold, og de mange mennesker, regler

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Klasseledelse Del 2. Dagens program. God klasseledelse. Ledelsesskompetence. Relationskompetence. Didaktisk kompetence

Klasseledelse Del 2. Dagens program. God klasseledelse. Ledelsesskompetence. Relationskompetence. Didaktisk kompetence agens program 14.15-17.15 med små indlagte pauser Klasseledelse el 2 Siden sidst og hvor er vi nu? agen fokus En lille test og dens betydning en store scanner Opgaven til næste gang Tirsdag d. 4. oktober

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer Resumé ark Sammenfattet form af de vigtigste temaer Persondata ark. Klient Efternavn: Fornavn(e): Køn: Fødselsdag: Interview-dato: Hjemmeadresse: Tlf: Interviewet person (hvis det er en anden) Efternavn:

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

Nye opgaver, organisationsændringer

Nye opgaver, organisationsændringer Få mere ud af HJERNEFORSKNING. Nye opgaver, organisationsændringer eller et godt råd, man ikke har bedt om, kan få os til at gå i forsvarsposition, og det dræner os for energi til at udføre vores arbejde.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Velkommen! Coaching i samtalen

Velkommen! Coaching i samtalen Velkommen! Coaching i samtalen Virkelighed. Vi udelader, generaliserer og forvrænger Filter Landkort. - Værdier - Overbevisninger - Erfaringer - Sanser Følelser. Adfærd. Fysiologi. Frit efter Kommunikation,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik Ann-Elisabeth Knudsen cand. mag. i dansk og psykologi, konsulent og foredragsholder. Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik De følgende to artikler er skrevet af Ann-Elisabeth Knudsen. Artiklerne indgår

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere