Indholdsfortegnelse modul 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse modul 1"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse modul 1 Indholdsfortegnelse modul NLP- Forudsætninger... 2 Etiske regler... 3 Dine personlige mål med uddannelsen... 4 NLP s historie... 5 NLP Kommunikation... 7 Modellen af Verden... 8 Neurologimodellen Modellen af Verden/filteret består af: Modellen af Verden - sammenfatning Kalibrering Repræsentationssystemer De fire repræsentationssystemer Øjenbevægelser Rapport Matching Pacing og leading Feedback Arbejdsmodel Chunking Submodaliteter Associeret - dissocieret Coaching Arbejdsmodellen anvendt til coaching Metamodellen Udeladelser Forvrængninger NLP Aalborgs Practitioner evaluering Refleksion

2 NLP- Forudsætninger 1. Vi oplever ikke verden, som den er - vi oplever en Model af Verden. 2. Respekt for andre menneskers Model af Verden. 3. Det er mig, som styrer mit sind og dermed mine resultater. 4. Der eksisterer ikke fiaskoer, kun feedback. 5. Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons, du får. 6. Der er en (positiv) hensigt bag enhver adfærd. 7. Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål. 8. Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible. 9. Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport. 10. Enhver situation indeholder flere valgmuligheder. Hvis noget ikke virker - så gør noget andet. 2

3 Etiske regler for medlemmer af NLP- Foreningen i Danmark Vedtaget på Generalforsamlingen april Almene bestemmelser 1.1 De etiske regler er bindende for alle udøvende med- lemmer af NLP- Foreningen, hvad enten disse be- skæftiger sig med undervisning, forskning, terapi, organisationsudvikling, personlig udvikling, coaching eller lignende. 1.2 NLP- udøvere, som underviser i NLP har ansvar for, at også metodens styrke og svagheder og mulige etiske konsekvenser inddrages i undervisningen. 1.3 NLP- udøvere skal arbejde for at fremme kundens personlige og psykiske udvikling og sundhed. 1.4 Hensynet til og respekten for kunden går forud for NLP- udøverens personlige interesser. 2 Forholdet til kunden 2.1 NLP- udøveren skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes. 2.2 NLP- udøveren har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om kunden herunder hvorvidt der foreligger et terapeutisk forhold. 2.3 NLP- udøveren er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han/hun herigennem risikerer at udsætte kunden, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd. 2.4 NLP- udøveren indhenter og videregiver kun oplys- ninger om kunden med kundens samtykke. 2.5 NLP- udøveren skal i terapeutiske forløb føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samar- bejdet med kunden. Generelt gælder, at opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge mis- brug af materialet. 2.6 Kunden skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som NLP- udøveren har udfærdiget om kunden. 2.7 Optagelser på lyd - og videobånd samt afspilning heraf kræver altid kundens samtykke. Ved anvendel- se over for tredjemand kræves altid kundens skriftli- ge tilladelse. 2.8 NLP- udøveren må sikre, at deltagerne i gruppepro- cesser er enige om at iagttage tavshedspligt. 2.9 NLP- udøveren må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for kunden Seksuel omgang mellem NLP- udøveren og kun- den må ikke forekomme En forretningsmæssig tilknytning til en kunde skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform NLP- udøveren skal henvise kunden til anden behandling, når NLP- udøveren ikke er kompe- tent til at arbejde med de problemer, kunden har Har NLP- udøveren påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for, at denne afsluttes tera- peutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandler. 3 Forholdet til kolleger 3.1 NLP- udøveren skal udvise kollegial hensyns- fuldhed. 3.2 En NLP- udøver, der bliver opmærksom på, at et medlem af NLP- Foreningen bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det over for ved- kommende og om nødvendigt rette henvendelse til NLP- Foreningens Etiske Udvalg. 4 Faglig standard 4.1 Hvis NLP- udøveren har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde, skal NLP- udøveren søge hjælp til at løse sine egne pro- blemer. 4.2 NLP- udøveren må ikke love konkrete resultater, der ikke kan garanteres for. 4.3 NLP- udøveren skal personligt og professionelt være i overensstemmelse med NLP forudsæt- ningerne, hvoraf nogle af de vigtigste er nævnt afslutningsvis. 4.4 NLP- udøveren forpligter sig til at holde sig fagligt à jour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser. 4.5 NLP- udøveren skal være certificeret NLP Practi- tioner, NLP Master eller NLP Træner efter gæl- dende standarder. 3

4 Dine personlige mål med uddannelsen 1a. Hvad er dine mål med at deltage på denne uddannelse? Vær specifik b. Hvordan vil du vide, at du har fået dem opfyldt? Vær specifik a. Hvad vil du bidrage med? b. Hvordan vil du vide, at du har gjort det? a. Hvad vil du udfordre dig selv på? b. Hvordan vil du vide, at du har gjort det?

5 NLP s historie Bandler og Grinder I begyndelsen af 1970 erne mødtes to store personligheder ved navn Richard Bandler og John Grin- der i Californien. Grinder var sprogforsker og Bandler psykologistuderende med interesse for terapi. Bandler og Grinder besluttede at undersøge, hvordan succesfulde terapeuter bærer sig ad med at hjælpe andre til at skabe positiv forandring, og om der eksisterer særlige sprogmønstre, der er afgø- rende for succesen. Bandler og Grinder udvalgte tre succesrige terapeuter, nemlig Virginia Satir (familieterapi), Fritz Perls (gestaltterapi) og Milton Erickson (hypnoterapi) og satte sig for at finde frem til, hvilke personlige strategier de tre terapeuter anvendte for at opnå deres gode resultater. Endvidere ønskede de at undersøge, om der var bestemte sprogmønstre, der gik igen, så man kunne udlede en model, der kunne læres videre til andre. NLP blev således skabt gennem modelling, dvs. indgående studier af mennesker, der var eksperter på hvert sit område. Ud fra disse studier blev flere af de modeller og teknikker, der er grundlaget for NLP, skabt. Meta- modellen blev udviklet på baggrund af Virginia Satirs fantastiske måde at stille be- vidstgørende spørgsmål på. Fra Fritz Perls gestaltterapi udvikledes bl.a. det, vi i NLP kalder opfattel- sespositioner. Via studier af Milton Erickson fandt man frem til en lang række sprogmønstre, der skaber trancetilstande - en del af disse er samlet i Milton- modellen. Bandlers og Grinders hensigt var at skabe en række praktiske værktøjer, der kunne assistere menne- sker i at skabe forandring. Grinders fortjeneste var først og fremmest studiet af de sproglige mønstre, som NLP er så rig på. Bandler var den, der undersøgte, hvad vores tanker består af, og hvordan vi kan påvirke vores oplevelser ved at ændre måden, hvorpå vi tænker. Nemlig ved at ændre det, vi kalder submodaliteter. Bandler og Grinder kaldte deres nye psykologi for Neuro Lingvistisk Programmering (NLP). Neuro fordi det handler om sammenhængen mellem vores nervebaner, de input vi får via de fem sanser/nervesystemet, og den måde vi lagrer disse input på. Lingvistisk fordi det også handler om den snævre sammenhæng, der er mellem sanseapparatet og sproget, og hvordan vi med ord kan påvirke egne og andres tanker. Programmering fordi vi vha. indre billeder og lyde, indre dialog og fornemmelser så at sige pro- grammerer os selv til at være enten ressourcefyldte eller drænede for energi, glade eller deprime- rede osv. Og også fordi vi gennem enkle teknikker kan omprogrammere os selv. 5

6 Robert Dilts Robert Dilts var elev af Bandler og Grinder og har forsket i og udviklet NLP i mange år. Dilts har bl.a. udviklet en række teknikker, der på én gang er både stærke og enkle. Teknikker, der hjælper menne- sker til at finde ind til sig selv, dvs. arbejde på identitetsplan. Meget af dette foregår som gulvarbej- de, dvs. at hele kroppen er involveret i at bevæge sig ind i fremtiden og tilbage i fortiden. Connirae og Steven Andreas Mange vil genkende Connirae og Steven Andreas som forfatterne til I sindets hjerte. Andreas erne har undervist og forsket i NLP i mange år og har redigeret flere bøger og videobånd for Bandler og Grinder. I de senere år har de også skrevet og udgivet egne bøger og bånd. Connirae og Steven An- dreas var i mange år hovedkræfterne bag NLP- Instituttet NLP Comprehensive, men lever nu et mere tilbagetrukket liv. Tad James Allerede tidligt i NLP s historie fandt man frem til, at de fleste mennesker oplever tid lineært, med fortiden i den ene retning og fremtiden i den anden. Tad James har videreudviklet og forfinet denne teknik til en særlig Tidslinieterapi og kører i dag med stor succes sine workshops i Creating your fu- ture (se bogen Skab din egen fremtid ), samt uddannelser til Practitioner, Master og Trainer. NLP i fremtiden NLP udvikler sig til stadighed og er i sit grundlag modelling skabt ved at studere velfungerende mennesker og lære af deres tankemønstre. Der er således ingen ende på, hvor mange nye teknikker, der kan og vil blive udviklet fremover. NLP er allerede meget brugt i erhvervslivet, og der er på den baggrund udviklet modeller og teknikker, der lægger mindre vægt på terapi og større vægt på kom- munikation, forhandling osv. Bandler og Grinder er for længst gået hver sin vej og arbejder i dag med NLP på nye måder. Connirae og Steven Andreas lever som nævnt et tilbagetrukket liv, Robert Dilts underviser i lederudvikling og i NLP bl.a. på sommeruniversitetet i Californien, og Tad James kører tidslinie- workshops og NLP- uddannelser. NLP i dag er således mange ting men bygger dog stadig på de grundlæggende NLP- forudsætninger. Hvor er NLP henne om 10 år? Svaret vil nok være mange steder. 6

7 NLP Kommunikation Modellen af Verden er ikke virkeligheden 7

8 Modellen af Verden Hvordan bærer vi mennesker os ad med at tænke? Hvilke processer foregår der i vores indre, når vi tænker? Hvis vi ønsker at skabe virkelig forandring i vores liv, hvis vi vil ændre vores måde at tænke på, må vi starte med at blive bevidste om, hvordan tænkning foregår. Tænkning Vær opmærksom på dine tanker, for de bliver til dine ord. Vær opmærksom på dine ord, for de bliver til dine handlinger. Vær opmærksom på dine handlinger, for de bliver til dine vaner. Vær opmærksom på dine vaner, for de bliver til din karakter. Vær opmærksom på din karakter, for den bliver din skæbne. Vi mennesker oplever ikke verden, som den er - vi oplever en Model af Verden. Eller med et andet, ofte brugt NLP- udtryk: Kortet er ikke landskabet ( The map is not the territory ). Vores indre kort over verden er ikke identisk med den ydre verden. Vi modtager løbende indtryk, eller informationer, gennem vores fem sanser, men kun en meget lille del af disse mange informationer kommer frem til det bevidste sind. Vi mennesker kan simpelthen ikke rumme de millioner af informationer, vi dagligt bombarderes med. Derfor filtreres informatio- nerne, idet vores sind udelader, generaliserer og forvrænger det, vi ser, hører, føler, smager og lug- ter. Vi taler i NLP om, at vi hver især har et filter, der bestemmer, hvilke informationer, der kommer igen- nem til det bevidste sind. Man kan også kalde filteret for vores Model af Verden. Dvs. en slags indre kort over, hvordan verden er skruet sammen. Modellen af Verden bygges op gennem arv og miljø og gennem den måde, vi ubevidst fortolker oplevelserne på. På denne måde danner vi hver især vores egen indre Model af Verden. Det betyder, at der ikke findes to mennesker i verden, der har den samme indre oplevelse, som lægger mærke til akkurat de samme ting, eller som fortolker alting helt ens. 8

9 Et eksempel: To søstre, Katrine og Malene, er vokset op sammen hos deres forældre og har stort set været udsat for de samme begivenheder. Alligevel er deres modeller af verden meget forskellige på nogle områder. Fx elsker Katrine at være midtpunkt, mens Malene frygter det. De har begge en erin- dring om en fest, hvor de som 5-6- årige skulle synge for deres tanter og onkler. Når de tænker tilba- ge på begivenheden, husker Katrine det som en glad og lys begivenhed, hvor alle smilede til hende, mens Malene husker det som en forfærdelig, truende begivenhed, hvor alle stirrede på hende. Den information, der slipper igennem filteret, kalder vi vores indre repræsentation af verden. Denne del repræsenterer så at sige den ydre virkelighed. Vi oplever altså ikke den sande virkelighed, men vores personlige, indre repræsentation af den (jf. hvor forskelligt de to søstre huskede barndomsbe- givenheden). Den indre repræsentation består af indre billeder, lyde, ord, kropsfornemmelser og evt. lugt og smag. Vi mennesker lader altså ubevidst den ydre begivenhed, som indeholder millioner af informationer, fremstå i en forenklet indre repræsentation. Det er ud fra denne forenklede repræsentation, vi vur- derer enhver situation, træffer vores beslutninger og vælger vores handlinger. Vi gennemgår senere i dette afsnit mere om, hvordan filteret dannes. I det følgende uddybes begre- berne udeladelse, generalisering og forvrængning. Udeladelse Vores sind udelader som nævnt store mængder information. Ifølge Tor Nørretranders bog Mærk Verden modtager vores hjerne ca impulser (eller bits ) i sekundet! Denne information modtager vi gennem vores nervebaner i huden, gennem øjne og ører. Videnskabsmænd har imidlertid bevist, at vores bevidste sind kun kan opfatte mellem bits/sekundet. Dog lagrer vi betydelig mere information end bits i det, vi kalder det ubevidste sind. Information, som vi kan få adgang til gennem fx trancetilstande og hypnose. Vores bevidste sind udelader altså meget store mængder information. Og den information, der rent faktisk kommer ind, er den, der så at sige passer på de hylder, der eksisterer i forvejen. Eller sagt på en anden måde: det vi i forvejen har fokus på, er også det, vi lægger mærke til. En kvinde, der forsø- ger at blive gravid, kan ofte opleve, at det pludselig vrimler med barnevogne. Sandsynligvis er der ikke flere barnevogne end tidligere, men da hendes fokus er rettet mod emnet, er det disse impulser, som hendes filter lukker ind. Generalisering For at kunne rumme mere information og kunne opfatte hurtigere, generaliserer vores sind store mængder information. Når vi fx møder et menneske på gaden, behøver vi ikke først identificere to arme, to ben, et hoved, noget hår, men kan straks sammenfatte alle synsindtrykkene til: menne- ske. En kunstner skelner mellem mange farvenuancer af fx farven rød, mens de fleste andre generaliserer i lyserød, rød og mørkerød. Og sådan kan man blive ved at finde eksempler på, hvordan vi generalise- rer information. 9

10 Fordelen ved generalisering er som nævnt, at det gør os i stand til at rumme mere information. Til gengæld kan det også betyde, at vi ofte generaliserer en enkelt oplevelse til at gælde altid. Det er hensigtsmæssigt, når det drejer sig om at undgå at brænde fingrene på ovnen, (det er nok med én gang!), men mindre hensigtsmæssigt, når man har holdt en tale til sin konfirmation og herudfra ge- neraliserer, at jeg er dårlig til at holde taler. Desværre sker det ofte, at vores sind generaliserer fra den ene ubehagelige oplevelse til, at det gælder alle lignende oplevelser. Forvrængning Udover at udelade og generalisere information, forvrænger vores sind også meget af den informati- on, det modtager. Forvrængning betyder, at tingene opleves anderledes, end de er i virkeligheden. Et eksempel er bank kassereren, der er bange for et røveri, og som tydeligt kunne se, at bulen i den unge mands jakke havde form som en revolver. Indtil den unge mand trak hånden op af lommen - og åbnede sin pung. Bulen forvrænges til at have facon af en revolver - kassererskens angst er årsag til forvrængningen. I hverdagen sker meget forvrængning, fordi vi tror, vi ved, hvad andre tænker og dermed forvrænger meningen af det, de siger - det kalder vi i NLP for tankelæsning (se også afsnit om Metamodellen). Jamen, jeg synes, du sagde... - Jeg troede, du mente

11 Neurologimodellen 11

12 Modellen af Verden/filteret består af: Filteret består af: Fysisk tilstand Sansebetoning Erindringer Værdier Overbevisninger Personlighedsmønstre Fysisk tilstand Vores filter er afhængigt af, hvordan vores fysiske tilstand er. Hvis jeg fx kun har sovet tre timer, eller en influenza er under opsejling, er min måde at udelade, generalisere og forvrænge på påvirket af tilstanden. Ligeledes vil jeg være påvirket, hvis mine sanser er svækkede, eller jeg på anden vis ikke fungerer optimalt. Sansebetoning Mennesker betoner de forskellige sanseindtryk, de modtager, forskelligt. Nogle fokuserer mere på det, de ser, andre på det, de hører, og andre igen er mere optaget af, hvad deres krop mærker. Disse forskelle er uddybet i afsnittet om repræsentationssystemerne. Erindringer Vores erindringer er gemt som billeder, lyde, ord, kropsfornemmelser, herunder smag og lugt. En del af vores erindringer har vi umiddelbart adgang til. Andre ligger i det ubevidste og kommer frem som hurtige billeder og ord, uden at vi lægger mærke til det. Et eksempel er, at en person, der skal til eksamen, ubevidst ser et indre billede for sig af engang, hvor det gik galt til en eksamen. Dette billede er en erindring, som er med til at få personen til at føle sig uduelig og sikker på, at han ikke kan klare det. Nogle mennesker forstår simpelthen ikke eksamens- spørgsmålet på grund af gamle erindringer om, hvordan de måske for mange år siden havde svært ved det. Deres sind forvrænger spørgsmålet til at blive meget vanskeligt for dem. Værdier Vores værdier er det, som er vigtigt for os. Værdierne ligger til grund for meget af det, vi gør. De be- stemmer, hvad vi beskæftiger os med, hvor vi går hen og spiser, om vi bor alene eller sammen med andre, hvilken bil vi kører, og om vi helst ser TV eller læser bøger, og hvilke TV- programmer og bøger vi vælger. Vores værdier er personlige og dannes gennem hele livet. Vi har forskellige værdier på forskellige tidspunkter i vores liv. På ét tidspunkt kan vi fx have høj værdi på adspredelse og afveksling, hvis vi keder os på vores arbejde, mens vi på et andet tidspunkt ønsker stabilitet og enkelhed, hvis vores arbejdssituation er blevet for stressende. 12

13 Overbevisninger Da vi ikke kan opleve verden, som den er, er vi nødt til at beslutte, hvordan den er. Det gør vi ved at skabe en række overbevisninger om den: Hvad vi er i stand til, hvem vi er, og hvordan andre menne- sker er. Vi skelner mellem støttende overbevisninger, som hjælper os i vores evne til at nå vores mål, og begrænsende overbevisninger, som hæmmer os. Et eksempel på en støttende overbevisning for en studerende kan være: Jeg har nemt ved at lære nyt stof, hvorimod en begrænsende kan være: Jeg kan ikke lære stof fra en bog. Vores overbevisninger baserer sig dels på vores forældres og andre vigtige personers Modeller af Verden og dels på beslutninger, vi har truffet i forbindelse med de oplevelser, vi har haft. En kvinde var frygteligt plaget af mistillid til andre. Det betød, at hun i sit job som chef havde meget svært ved at uddelegere opgaver til sine medarbejdere. Det viste sig, at hun som 3- årig havde været ude for en situation, som hun havde oplevet som et frygteligt svigt, og hun havde besluttet, - jeg kan ikke stole på andre. Denne beslutning var siden blevet bekræftet mange gange i hendes liv netop fordi hun havde fokus på det og dette førte til hendes problem i dag. Vi mennesker danner som børn overbevisninger, der er rigtige for os på det givne tidspunkt. Men vi glemmer siden hen at opdatere dem, hvilket kan virke begrænsende for vores udfoldelsesmuligheder som voksne. Vi udtrykker hele tiden vores overbevisninger, når vi taler, når vi fortæller om os selv, når vi fortæller om andre osv. Da vores overbevisninger som sagt er personlige, er de ikke udtryk for sandheden, men for vores indre model. Denne model kan heldigvis ændres ved hjælp af NLP- teknikker. Personlighedsmønstre En stor del af vores filter består af de dybe grundstrukturer, som vores hjerne fungerer på baggrund af. Disse dybe strukturer er for en stor del knyttet til vores genetiske materiale og kendetegner der- for bl.a. forskellene mellem de to køn, ligesom de har betydning for andre grundlæggende person- lighedsstrukturer, som kun vanskeligt lader sig forandre. Enneagrammet Enneagrammet er et eksempel på en model for en sådan grundstruktur. Enneagrammet beskriver ni personlighedsstrukturer, som gennemgribende påvirker vores måde at opleve virkeligheden på. Metaprogrammer En anden model til at beskrive vores personlighedsmønstre finder vi i det, vi i NLP kalder metapro- grammer. Metaprogrammer er overordnede neurologiske programmer, som beskriver, om vi fx mest oplever verden i store billeder eller i detaljer om vi stoler mest på vores egen eller andres vurde- ring om vi mest lægger mærke til de ting, der ligner noget, vi kender eller til det, der er anderledes osv. Der er en lang række af disse metaprogrammer, som har stor betydning for vores handlemåde. 13

14 Modellen af Verden - sammenfatning Vores Model af Verden er bl.a. dannet gennem vores opvækst og via de påvirkninger, vi har været udsat for. Vi har hver vores Model af Verden, hver vores sandhed om den virkelighed, vi befinder os i, og denne sandhed er baseret på vores indre opfattelse. Vores indre model filtrerer den information, vi modtager, så informationen passer til den indre mo- del. Det betyder, at det vi oplever, bekræfter dét, vi tror i forvejen: Hvis jeg tror, verden er et venligt sted, vil jeg have fokus på venlige mennesker og lægge mærke til dem. Hvis jeg derimod tror, at ver- den er et fjendtligt sted, vil jeg have fokus på uvenlige mennesker og derfor lægge mærke til dem. Filteret bestemmer altså, hvordan jeg sorterer virkeligheden. Vores indre model kan sjældent ændres bevidst, idet den bygger på erindringer og beslutninger, som for længst er fortrængt til det ubevidste sind. Den information, vi modtager, udelader vi en del af, ligesom vi generaliserer og forvrænger den. Det, der kommer igennem filteret, kalder vi vores indre repræsentation eller indre oplevelse af virkelighe- den. Den består af indre billeder, lyde, ord, kropsfornemmelser, lugt og smag. 14

15 Kalibrering Kalibrering betyder finindstilling af dit måleapparat. I NLP bruger vi begrebet til at finindstille vores evne til at observere og genkende egne og andre personers forskellige sindsstemninger ved at være opmærksomme på også meget små ændringer i deres verbale og nonverbale adfærd. Formålet med kalibrering er at blive ekspert i at opfatte menneskers reaktioner i sammenhæng med det, de udtrykker. Hvis det, et menneske udtrykker verbalt, ikke stemmer overens med det, det ud- trykker nonverbalt, er der noget, der ikke stemmer. Måske har du engang fornemmet, at en ven, der har sagt ja til at deltage i et arrangement, alligevel ikke ville dukke op og det viste sig, at du fik ret. Det, vi kalder fornemmelse, handler mange gange om, at vi har kalibreret/aflæst kropssignaler, som fortæller noget andet end de ord, der bliver sagt. De fleste af os har denne evne, men er ikke så bevidste om, hvad det er, vi gør. Hvis der er uoverensstemmelse mellem det, der bliver sagt og det, personens kropssprog udtrykker, kalder vi det inkongruens. Omvendt, hvis der er overensstemmelse mellem det, andre siger med ord, og det de udtrykker med kropssproget, siger vi, at de er kongruente. At være god til kalibrering vil ikke blot hjælpe dig til at blive opmærksom på andre mennesker, men vil også gøre dig opmærksom på, om du selv er kongruent i forhold til de signaler, du sender ud til din omverden. Evnen til at kalibrere kan optrænes mere og mere og hjælper os selv og andre, fordi vi via kalibrering kan se og høre, om den person, vi har med at gøre, virkelig er med os i det, vi taler med vedkom- mende om, og om han/hun virkelig har adgang til de ressourcer, han/hun har brug for. Kalibrering er at bruge vores sanser, så vi ikke længere bare ubevidst fornemmer, men iagttager, lytter og er bevidste om, hvad vi specifikt har set og hørt helt ned i den hårfine detalje. Vi kan end- videre kombinere vores iagttagelser med spørgsmål, så vi ikke fortolker fx rynkede øjenbryn som et udtryk for vrede, men i stedet spørger, hvordan personens indre tilstand er lige nu. En fortolkning kan nemlig lige så vel være et resultat af ens egne ubevidste erindringer og overbevisninger, altså ens egen Model af Verden, ( sådan ville jeg have reageret, eller det er ligesom min far ). Ved at kalibrere og spørge sikrer vi os, at vi ikke blander vores egne følelser ind i det. En god måde at træne kalibrering på i dagligdagen er, hver gang vi stiller en anden person et spørgs- mål, fx Hvad synes du om denne idé?, så øve sig i at iagttage kropssprog, åndedræt osv., inden personen svarer. Tjek om det, du troede ville blive svaret, også blev det i virkeligheden. Hvad iagttog du? Du kan også lægge mærke til, hvilke nonverbale signaler, der er konsekvente, når en person svarer ja (fx en kollega medarbejder medstuderende). Når du næste gang spørger, fx om en opgave er forstået, kan du kalibrere, om du entydigt får disse ja- signaler. Hvis du ikke oplever, at det er entydigt (selvom personen med ord svarer ja ), kan du fx spørge, om personen har brug for flere oplysninger. Mange af os har vænnet os til at overse og overhøre de nonverbale signaler og i stedet stole på or- dene. Hvor mange gange har du fx hørt en anden person trække på svaret, og alligevel taget det ja, 15

16 du har fået, for gode varer? Som sagt kalder vi dét, at en person siger ét med sit kropssprog og noget andet med sine ord, for inkongruens. Hver gang, vi ser eller hører tegn på inkongruens, er det tid til at spørge uddybende. Det er vigtigt at undersøge for kongruens/inkongruens ved afslutningen af en personlig samtale, fordi vi på den måde kan tjekke, om samtalen virkelig har ført til det ønskede re- sultat. Da en af NLP- forudsætningerne er, at betydningen af vores kommunikation viser sig i den respons, vi får, er aflæsningen af kropssprog og tonefald en væsentlig informationskilde. Hvordan opfatter den anden det, jeg har sagt? Er der smil og nik eller rynkede bryn? Hvis jeg siger det en gang til på en anden måde, hvilken respons får jeg så? At kalibrere sig selv betyder at blive mere bevidst på sin egen indre tilstand. Mange af os har også vænnet os til at lukke af for vores egne indre signaler. Det kan både være signaler om træthed eller sygdom, og det kan være signaler, som fortæller os, om vi har det rette job, den rette opgave, eller om vi får sagt til og fra i de daglige situationer. Ved at blive bedre og bedre til at kalibrere os selv, vil vi hurtigere opdage, når vi er inkongruente i forhold til vores egne værdier, og vi kan dermed forebygge mere alvorlige tilstande så som stress og sygdom. 16

17 Hvad kan man kalibrere? Vi kan lære at kalibrere fysiologiske ændringer helt ned til mindste detalje. Det, man kan opfatte, er bl.a.: 1. Øjenbevægelser 2. Øjnenes grad af åbenhed. 3. Øjenfokus og pupilstørrelse. 4. Hovedets hældning/drejning. 5. Hudfarve: rødmen, bleg, lys, mørk, skinnende, mat. 6. Ansigtsmusklerne: spændte, afslappede 7. Åndedrættet: Tempo: langsomt/hurtigt. Lokalisering: mave, mellemgulv eller bryst. 8. Hænderne: åbne, knyttede, bevægelser. 9. Skuldrene: optrukne, nedfaldne. 10. Ændringer i symmetri og balance i ansigt og krop. 11. Kropsvægtens fordeling på ben og fødder eller sædet. 12. Stemmens toneleje: høj, lav, monoton eller varieret. 13. Talehastighed: hurtig, langsom. 14. Stemmens klang: fylde, lydstyrke osv. Når man kalibrerer sig selv, kan man endvidere opfatte: 15. Indre billeder 16. Indre lyde 17. Indre dialog 18. Hjertebanken 19. Følelsesmæssige ændringer 20. Kropsspændinger m.m. 17

18 Øvelse: Visuel og auditiv kalibrering 1 Plenum Visuel kalibrering 1. A tænker på en person, som A holder meget af. Gruppen kalibrerer nonverbale signaler. 2. A tænker på en person, som A ikke bryder sig om eller har det svært med. Gruppen kalibrerer nonverbale signaler og sammenligner med iagttagelserne under punkt A tænker dernæst på enten den ene eller den anden person. A må ikke fortælle, hvem han/hun tænker på. Hver person i gruppen afgør ved kalibrering, hvem A tænker på og fortæller hinanden, hvilke sansebaserede iagttagelser, der ligger til grund for deres svar. 4. Spørg A, om svaret er rigtigt. Auditiv kalibrering 1. A står med ryggen til gruppen og tænker på en person, A holder meget af, og tæller samtidig til 10. Gruppen kalibrerer auditive signaler. 2. A tænker på en person, A ikke bryder sig om, og tæller samtidig til 10 Gruppen kalibrerer auditive signaler og sammenligner med iagttagelserne under punkt A tænker derefter på den ene eller den anden og tæller samtidig til 10. Gruppen afgør via deres kalibrering, hvem A tænker på og fortæller hinanden, hvilke sanse- baserede iagttagelser, der ligger til grund for deres svar. 4. Spørg A, om svaret er rigtigt. 18

19 Øvelse: Iagttagelse eller egen vurdering Afgør, hvilke af nedenstående udtalelser, der er baseret på iagttagelser (i), og hvilke der er observa- tørens egen vurdering (v): 1. Hun ser op til højre. 2. Han er vred, det kan jeg se på den måde, han rynker brynene på. 3. Hun ser afslappet ud. 4. Han rødmer. 5. Dine læber bliver fyldigere. 6. Hendes skuldre hænger, hun virker meget sammensunket. 7. Hendes hoved er drejet en lille smule til venstre, og venstre skulder er lavere end højre skul- der. 8. Hans ansigt viste alle tegn på afsky. 9. Hendes bevægelser var enormt nervøse. 10. Hun taler nu hurtigere og med mere begejstring. 19

20 Øvelse: Visuel og auditiv kalibrering 2 3 personer: A, B og C. A og B sidder over for hinanden. C sidder med ryggen eller siden til, så C primært er optaget af at lytte. A: Fortæller i 2-3 minutter om: 1) en kedelig/uinteressant oplevelse 2) en dejlig/rar/sjov oplevelse B: Mens A fortæller, iagttager B kropssprog: kroppens placering i stolen gestikuleren ansigtets farve mimik øjnene: går de mest opad eller nedad? Hvilke ændringer sker der, afhængigt af hvad A fortæller om? C: Mens A fortæller, lytter C til: talehastighed rytme toneleje Hvilke ændringer sker der, afhængigt af hvad A fortæller om? Derefter byttes roller, til alle har været A. 20

Flyt dig med effektiv kommunikation

Flyt dig med effektiv kommunikation Flyt dig med effektiv kommunikation Mette Demkjær Baggrund Cand.merc -> Salg & marketing, kommunikationsrådgivning NLP Master Coach, Enneagram Practitioner Under uddannelse til NLP & Enneagram Træner og

Læs mere

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget.

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget. Hvad er NLP Neuro Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Gennem dem indtager vi info gennem de fem sanser: - Visuelt (vi ser) - Auditivt (vi hører) - Kinestetisk (vi føler) - Olifaktorisk

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

MINDSCAPES. Værktøjer til din coaching. V. Helle Saaby. Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker

MINDSCAPES. Værktøjer til din coaching. V. Helle Saaby. Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker Værktøjer til din coaching V. Helle Saaby Den. 6. December 2011 - Foreningen Nydansker At skabe kontakt Rapport Pace og Leade Når du ønsker at gøre din indflydelse gældende ( Leade ), er det vigtigt at

Læs mere

Test af Repræsentationssystemer

Test af Repræsentationssystemer Test af Repræsentationssystemer Identificér dit foretrukne repræsentationssystem Testen kan give dig et fingerpeg om din måde at bruge dine sanser/repræsentationssystemer på, og samtidig kan du finde dine

Læs mere

Sælg med succes... Fra tanke til handling

Sælg med succes... Fra tanke til handling Sælg med succes... Fra tanke til handling Markedsføring Markedsføring virker... Hvorfor gør vi det vi gør - når vi ved det vi ved? Hvad betyder Mindset? De ubevidste strategier der styrer vores adfærd

Læs mere

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer

Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Kommunikation & Personlig Performance M1 Rådgiveruddannelsen Østlige Øer Efterår 2008 Dag 1 Kropsproget i rådgivningssamtalen kl.10:00 Velkomst og siden sidst Erfaringer fra AL dagene Hvad er kommunikation?

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre?

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Lars Carlsen Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Inspireret af Georges Philips & Tony Jennings: Verbal Antidotes om Sprog, Ord og Tale om Sprog, Ord og Tale Jeg siger det du hører Alt, der

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

NLP Neuro Lingvistisk Programmering

NLP Neuro Lingvistisk Programmering NLP Neuro Lingvistisk Programmering Mit individuelle oplæg omhandler Neuro Lingvistisk Programmering eller NLP. Grunden til at jeg valgte dette emne er, at jeg faldt over en lille bog som forklarede hvad

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

LÆR AT GENNEMSKUE EN LØGN

LÆR AT GENNEMSKUE EN LØGN LÆR AT GENNEMSKUE EN LØGN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ræk højre hånd i vejret når du har fundet feljen Hvorfor lyver man? Lyver til egen fordel Lyver til andres fordel Lyver for at beskytte privatliv

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere