Hvorfor organisk? Der er flere grunde til, at vi har valgt betegnelsen organisk til vores terapiform:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor organisk? Der er flere grunde til, at vi har valgt betegnelsen organisk til vores terapiform:"

Transkript

1 Organisk Psykoterapi Organisk psykoterapi ( herefter forkortet OP) er en klientcentreret, kroporienteret psykoterapiform udviklet gennem samarbejdet mellem psykoterapeuterne Tove Bjerg Hansen og Inge og Kresten Ravnkjær siden Med oprindelig basis i grunduddannelser i Gestaltterapi (F. Perls), Organismisk psykoterapi ( M.Brown), Coreenergetics (J. Pierrakos) og Psykodrama (J.L. Moreno) samt mange mindre kursusforløb i andre terapiformer, udkrystalliserede vi efterhånden en praksis, som i dag også indeholder inspiration fra bl.a. Jungiansk Analyse ( C.G. Jung og nyjungianere), Eksistentiel psykoterapi ( I.D.Yalom m.fl.) og Selv-psykologi ( Kohut m. fl.). I OP har vi et tvedelt fokus: 1) Vi betragter for det første klienten som et menneske, der har et bevidst forhold til det liv, han/hun lever, som både indeholder et forhold til sig selv (en selvopfattelse), et forhold til den omverden, vedkommende oplever sig omgivet af, og et forhold til de strømninger og den vitalitet (følelser, handleimpulser, ideer) der kommer tilblivende i klientens krop. OP har som psykoterapiform et eksistentielt fokus, ved at fastholde klientens ansvar i forhold til at træffe bevidste valg og stå inde for at administrere disse i sit eget liv. 2) For det andet betragter OP klienten som et stykke natur, der naturbundet udfolder sig gennem klientens krop ( inkl. hjerne), hvor kroppen tjener som organ for fastlagte, givne, fasebestemte udviklingsskemaer, med egne (organiske) hensigter i forhold til det omgivende miljø : Selvbevarelse og Selvudvikling. Udtrykt med andre ord er OP`s andet fokus på Selvets virke i Jungiansk betydning (mere herom senere): Det stadigt tilblivende, endnu ikke bevidste, men ikke desto mindre tilstedeværende drive i klienten. Med dette fokus er OP også i sin essens en dybdepsykologisk kropterapiform. 1

2 Hvorfor organisk? Der er flere grunde til, at vi har valgt betegnelsen organisk til vores terapiform: For det første ønsker vi, at vores psykoterapi skal beskæftige sig med livsudfoldelsen som et psykobiologisk fænomen, forankret i hele organismen-i-sitmiljø snarere end i erkendelsesstrukturer ( psyken ) alene. For det andet vil vi pege på, at kroppen per se ikke er objektet for vores terapi, ikke engang organismen, men derimod kroppen/organismen som organ for Selvudfoldelse og Selvbevarelse i organisk udveksling med sit miljø. Det miljø, organismen vokser i, må være tilpasset organismens fasebestemte vækstbetingelser, for at organismen som organ for Selvudfoldelse ( i dybeste mening) kommer til at fungere optimalt. Et vigtigt element i et OP-forløb er ofte at tilvejebringe de rette fasespecifikke, vækstfremkaldende forhold, hvis disse er blevet forpasset under opvæksten. For det tredje vil vi anføre, at en organisk form betyder, at form og indhold passer sammen. Det betyder, at den vækst, vi søger fremkaldt i OP, skal være i nøje overensstemmelse med klientens iboende kvaliteter og lægninger. Kun hvis den form, vi hjælper klienten med at organ-isere sit liv i, passer til indholdet af klientens (delvist ubevidste, tilblivende) iboende kerne, vil vi tale om en organisk udviklingsproces. Skulle klienten være forledt til at gå i for store eller for små sko i forhold til sine iboende muligheder og således leve uorganisk i splid mellem ydre fremtræden og indre fornemmelse, vil OP søge at hjælpe klienten med at finde den rette form. At etablere eller genoprette et individs organiske form betyder at finde (tilbage til) en helstøbt, personlig funktionsduelighed i livet, i kontakt og forening med en følt, autentisk kernekvalitet indeni. Det siger sig selv, at for at dette skal lykkes i et OP-forløb, må den terapeutiske atmosfære være præget af stor lydhørhed for de iboende, unikke kvaliteter hos den 2

3 terapisøgende, og være i overensstemmelse med den retning, disse kvaliteter ønsker at udvikle sig i. Klientens iboende homeostase i forening med den indefrakommende, iboende drift mod helhed vil - bevidst eller ubevidst for klienten - vise vejen for heling for den organisk orienterede psykoterapeut og dennes klient. Fire vigtige psykofysiske Aktører disse. Vi opererer med 4 psykofysiske aktører i OP, og jeg må ultrakort skitsere 1. SELVET. Det store Selv (herefter refereret til med stort begyndelsesbogstav) opfatter vi i tråd med C.G. Jungs opfattelse som et begreb, der strukturerer psyke og soma i mennesket. Genetiske udviklingsskemaer udfolder sig fasebestemt i et samspil mellem DNA-molekylets koder og specifikke forhold i det omgivende vækstmiljø til enhver tid. Hvordan denne opbygning styres i detaljer, er ikke forstået, men vi kender faserne i den, både somatisk og psykisk, ligesom vi kender konsekvenserne af både biologiske og psykiske miljø-mangler. At vi orienterer os efter elementer i miljøet, som vi mangler ( f.eks. ilt, mad hvad angår det fysiske, og kærlighed, anerkendelse, samhørighed hvad angår det psykiske) er velkendt: Selv-organiseret søger vi tilknytning til Mor-kroppens nærings-og beskyttelsesmuligheder. Selv-organiseret søger vi autonomi, når tiden er til det og gennem Selv-organisering forplanter vi os og dør. Unikt individuelle kvaliteter, såsom fysik, temperament, følsomhed, talenter er bestemt heraf, såvel som unikke handleinklinationer og iboende inter-esser ( Latin: mellem værender) i forhold til omverdenen. 3

4 Det Selvinitierede, psykofysiske drive mod den enkeltes særlige fysiske og psykiske udvikling kan ikke ændres, men miljøet og den enkelte selv kan forholde sig til den, umiddelbart anerkendende, formende eller fornægtende. 2. selvet. ( herefter refereret til med lille s) Et af de vigtige psykofysike organer Selvet danner kort efter fødslen, hvor hjernestrukturer og netværkskoordinationer i kroppen er klar til det, er det individuelle selv. 1 Begyndende som en anelsesfuld fornemmelse af tilblivelse, dannes efter ca. 3 måneder en fornemmelse i barnet af at være en sammenhængende psykofysisk enhed, et kerneselv, og efter yderligere ca. 3 måneder tilkommer fornemmelsen af at være en subjektiv enhed ( Det subjektive selv ). Yderligere ½ år efter er vi i gang med at manifestere os som et Det verbalt selv ( Meget mere information om selvets udvikling kan hentes hos Daniel Stern). Miljøet (ikke mindst tilknytningspersonerne) udøver i dette første år en afgørende indflydelse på, hvordan barnets individuelle inklinationer og interesser fremmes, formes eller hæmmes, og på hvordan barnet oplever sig selv i samspil med omverdenen. Et aktivt, begejstret barn af natur kan f.eks. ikke blot dæmpes i sit udtryk af en deprimeret mor, men kan miste sin egen følte kontakt med et livsvigtigt aspekt af sig selv. Naturen i barnet stræber Selv-følgelig efter aktivitet og begejstret engagement, men denne mulighed slukkes af miljøet depression. Barnets subjektive selvfornemmelse bliver præget af denne konflikt, måske som uro, rastløshed indeni, måske som en flugt fra kroppen, en spacing out. 1 Betegnelsen psykobiologisk organ understreger, at vi ikke blot har at gøre med et psykisk organ, men at neurale og biokemiske mønstre med en vis konservativ, stabil sammenhængskraft aktiveres. At sammenhængskraften ikke er større, end at den er åben for inklusion og eksklusion af yderligere neural og biokemisk information svarer blot til, at organet er afgrænset af en slags membran. Jeg vil yderligere påpege, at selvom hoved-kvarteret for de neural/ kemiske netværksforbindelser er i hjernen, så kommer informationslinierne fra hele kroppen, neuralt transmitteret og biokemisk via kroppens væsker (blod, lymfe, cerebrospinalvæske..). Ovenstående argumentation gælder også andre såkaldt psykiske komplekser. 4

5 Grunden er lagt for en senere falsk selvopfattelse (Winnicott). Omvendt vil en fint afstemt opmærksomhed og indgriben over for det spæde barn grundfæste et sundt og sandt selv, som resten af livet igennem vil vitalisere personligheden indefra. I et optimalt, roligt og inspirerende miljø afstemt efter barnets egenart, vil de energetiske udtryk, hvad enten de er kærlighedsfulde, selvkontemplerende, begejstret erobrende eller nysgerrigt undersøgende, strømme fra dybe, indre centre, helt ud til organismens hudoverflade og op igennem kroppen. Barnets indre, sjæleligt værende kvaliteter vil betage os med sin åbenhed og skønhed, og dets uforbeholdne, engagerede erobring af færdigheder og kundskaber vil glæde og begejstre os. I bedste fald bevares og udvikles disse sjælelige og mod-ånd-stræbende kvaliteter og relationsformer i det voksne liv, på trods af vor kulturs enorme krav til mental, faktuel viden og kunnen. Jeg`et. Først et års tid efter fødslen, når barnet begynder det verbale selvs periode, kan barnet danne sig et begreb om sig selv som objekt, og langsomt begynde at gøre sig tanker herom. I OP har vi bibeholdt Jeg`et som betegnelse for bevidsthedens center ( ikke livsenergiens, som har sin grund i Selvet). Fornemmelsen af selv bliver nu ved sprogets frembryden sat på (mentalt) begreb, og betegnet som et jeg selv el. mig. Jeg`et kan jonglere med mentale repræsentationer af afgrænsede objekter ( billeder/ symboler, lyde/sprog, tegn/tegnkombinationer), og øger hurtigt sin evne til mentalt at håndtere objekter og relationer mellem disse ( af større og større kompleksitet og abstraktionsgrad). Jeg`et manifesterer sig kognitivt som en selvstændig del af selvet en delvis uafhængighed på godt og ondt. Jeg`ets evne til bevidst at styre opmærksomhed og krop henimod begivenheder i Nu`et og væk fra begivenheder i Nu`et, at bremse spontant opståede tilskyndelser, eller gennemtvinge mentalt fabrikerede projekter uden hensyn til indre modsigelser, 5

6 at erstatte realiteter med forestillinger, at kunne forestille sig sammenhænge uden at skulle afprøve dem konkret, at planlægge og at mestre komplicerede sammenhænge mentalt, gør Jeg`ets udvikling til et fascinerende projekt resten af livet. Jeget`s defensive potentiale, hele repertoiret af velkendte forsvarsmekanismer, spiller en stor rolle i enhver psykoterapi. Jeg`et kan blive en mester i at undgå og skulke, at se bort fra, drømme sig væk, vende følelser til det modsatte, deflektere, projicere, glemme, danne falske selvopfattelser osv. Som undgåelses/afværge-mekanisme kan det defensivt organiserede Jeg være en hindring for en sundere og sandere livsudfoldelse. Jeg`et kan mentalt bypass`e følsomheden for, hvad der foregår i de dybere strømninger indeni ( følelsesmæssigt, tilskyndelsesmæssigt, kreativt ideationelt), og selvom det nok er muligt, at skabe sig en funktionsdygtig individualitet udadtil, vil det indre liv stagnere, og reel kontakt med selvtillid og selvfølelse bliver erstattet af stolthed over jeg`ets iscenesættelser. Man fortaber sit dybere selv til fordel for et mere mentalt domineret liv. Hvis Jeg`et derimod formår at repræsentere selvet på en sand måde, og tage højde herfor i dets planlægning, kan der opstå et smukt samarbejde, hvor jeg`et baner vejen for en individueret selvudfoldelse. Med Jungs ord: Ego-Selv aksen er åben og intakt. Over-Jeg. Barnets grundbegreb om hvordan det skal opføre sig, dannes i samspillet med den nære familie som repræsentant for den kultur og/eller subkultur, familien lever i. Disse normers modulerende indflydelse mærkes allerede i den måde, barnets selvudfoldelse bekræftes og afkræftes på, endnu inden barnet har dannet et jeg. 2 I det omfang individets overjeg er antilibidinøst ( for at bruge Malcolm Browns udtryk) og Jeg`et er føjeligt (Winnicott) i forhold hertil, vil overjeg`et fungere 2 Betegnelsen over-jeg er så velkendt som betegnelse for vort indkorporerede normsæt, at jeg har valgt at beholde den her. 6

7 undertrykkende på vitale dele af selvets spontane udfoldelsestendenser eller hindre behov for selvfordybelse og uforpligtende hvile. Det vil kompromittere indefrakommende relationsformer (det kunne være kærlig hengivelse, nysgerrighed, videbegær, kampevne, seksuelt engagement.) I den voksnes selvransagelse i dybere psykoterapi vil erkendelse af uerkendte antilibidinøse dele af det introjicerede normsæt ( over-jeget), og modifikation heraf, ofte indgå som et vigtig element. Aspekter af den organiske psykoterapeutiske proces. OP-terapeuten (herefter OPT) som potentielt Selv-objekt OPT møder klienten med klientcentreret interesse, opsat på at hjælpe klienten med at finde den nødvendige selvstøtte til håndtering af den givne problemstilling. I et længerevarende, terapeutisk forløb, som jeg her har valgt at fokusere på, vil den fundne selvstøtte også generelt styrke klientens selv. I barndommen vil barnet naturgivent og Selv-følgeligt søge tilknytning til omsorgspersoner som tilfredsstillelser dets behov, herunder at blive set og spejlet. Tilknytningspersonen vil, ligeledes naturligt og Selv-følgeligt, faseafstemt søge at varetage barnets selvudvikling, og vil, i det omfang det lykkes, fungere som selv-objekt (Kohut) for barnet. At have en anden person som spejl, kontainer og resonansbund er åbenlyst nødvendigt for det lille barn. Men også i dybere psykoterapi ( OP) er disse funktioner nødvendige for en sand selvopbygning. 7

8 De fleste klienter, som søger dybere psykoterapi, tvunget af nød eller drevet af længsel og nysgerrighed, vil have huller i selvudviklingen, mere eller mindre kamuflerede af jeg`ets kompenserende forsvarsmekanismer. For nogle klienter er disse huller pinagtigt følte, for andre er de fortrængt, og årsagen til at søge terapi bliver begrundet af afledte vanskeligheder. Længslen efter sig selv (som motivation for at søge terapi.) Det sunde selv er organisk forankret i kroppens liv, idet indefrakommende strømninger, impulser og tilskyndelser manifesterer sig i levende nærkontakt med det aktuelt omgivende miljø. En sådan udvikling, hvor man naturligt svinger mellem perioder af hvilende, tillidsfuld selvcontainment ( vandret grounding ) og selvtillidsfuld, fokuseret udadrettethed ( lodret grounding ) er kun mulig, hvis det omsorgsgivende miljø i de første leveår har været tilstrækkelig kropsligt groundet og resonerende, og håndteringsmæssigt afstemt efter barnets behov. Negligering af eller overgreb på dele af barnets selv vil opleves som tab og lidelse ( psykisk smerte ), somme tider også som fysisk smerte, og dele af kroppens energi låses i muskulær knyttethed, og/eller lukker ned for blodgennemstrømningen til sårbare kropsområder og dermed for kroppens sensibilitet i dette område. Sensibiliteten vedrører ikke kun registrering af kroppen som krop (med tyngde og afgrænsning) men også de umådelige mængder af biokemisk information, som gennem blodstrømmen cirkulerer gennem hele kroppens væv. Hvis blod og lymfestrømmen kun gennemtrænger kroppen delvis, vil selvfornemmelsen reduceres i overensstemmelse hermed. Fortsætter negligering eller overgreb gennem længere tid vil denne muskulære knyttethed og den nedsatte vaskulære mobilitet og føling med kropslandskabet ( Damasio) og ens selv blive et vedvarende psykofysisk mønster. Nogle mennesker er som voksne pinagtigt i kontakt med uudfoldede føle- og handlestrømme i sig selv og vil lide herunder, uden dog ved egen hjælp at kunne 8

9 åbne op for sig selv. Mange af disse vil kompensere med trøsteforanstaltninger. Nogle vil søge psykoterapi. I OP vil terapeuten bestræbe sig på at møde en sådan klient i dennes lidelse og vil gennem indfølt spejling og kropsligt forankret resonans forsøge at etablere sig i en funktion som selv-objekt for klienten, på dette område af klientens liv. At have funktion som selv-objekt for en klient er pr. definition kun muligt, hvis klienten registrerer terapeuten som en partner i helingen af det sårbare område, og det kræver stor personlig tillid reelt at kunne hengive sig til et andet menneske og samtidig være i kontakt med sin sårethed. Skam og skyld og angst i forbindelse med at føle sig lille og hjælpeløs vil kunne stå i vejen for en reel åbning til den sårede tilstand, selvom ønsket måtte være der, og uden åbning, ingen heling af selvet. Klienten må kunne mærke terapeutens samvær gennem kropslig resonans, d.v.s. terapeuten må i egen krop fornemme klientens lidelse. Hvis OPT intet mærker, men kun forstår intellektuelt, er indfølingen ikke dyb nok, enten fordi klienten ikke er kropsligt åben i forhold til sit sårbare sted, eller fordi terapeuten i sin krop har lukket af for resonans med en sådan smerte. Er der imidlertid samklang, ændrer situationen sig til en følelse af nærhed, som muliggør en også kropslig tilnærmelse til klientens sårede del. OPT vil i denne situation kunne række klienten sin hånd, kunne lægge sin hånd på den del af klientens krop som føles såret, kunne give rygstøtte til klientens selvudtryk, eller gennem omsorgsfuld containment befordre klientens evne til at gå indad og dybere. Helingen kan også være at holde en meget præcis og respektfuld nærværende afstand, mens såret processes (ikke mindst hvis såret har at gøre med invasion eller omklamring, osv.). 9

10 Da såretheden på det sjælelige eller mod-rejsning-stræbende 3 område næsten altid er påbegyndt i barndomsmiljøet, vil barnlige behov ofte være fremtrædende i dette område af terapien, og OPT vil behandle disse med indfølt komplementaritet, og vil autentisk og naturligt gøre brug af de i terapeuten naturligt opståede, komplementære moromsorgsfølelser, faromsorgsfølelser, mentorfølelser osv., som vækkes i nærkontakten med klientens behøvende barn. Forudsætningen for at en sådan samarbejdskonstellation bør effektueres, er dog, at OPT ikke lader sig forføre af klientens barnlige behov, hvis disse ( ubevidst for klienten) tjener som en afledning fra og forsvar imod at tage et angstfyldt skridt ud af barndommens kuvøse. OPT må her skelne skarpt (supervision er en hjælp hertil), så klienten ikke fastholdes i barnlighed. At arbejde i regressive lag har kun til formål at styrke og udvikle klientens selvkapaciteter. I kropsligt og psykisk nærvær og følelsesmæssig afstemthed i forhold til det sårede område, vil klientens sande følelsesbehov og oprindelige inklinationer indefra styrkes, og vil med tiden kunne komme i spil og modnes i klientens liv uden for det beskyttende terapirum. Klientens liv vil i så fald fremover kunne reguleres udfra en dybere kropsligt energetisk fornemmelsen af egen kerne, og det sårede område af selvet vil være integreret som en følsomhed, snarere end en kronisk lidelse. Forknythed vil afløses af åbenhed, og en omorganiseret blodstrøm vil energetisere tidligere forladte områder af kroppen (f.eks. hjertet, de seksuelle organer, arme, ben..). Jeg`et vil opfatte sig selv på en anden måde og indgå i samspil med andre på nye måder. Hvorvidt klienten vælger at bruge disse nye selvaspekter og denne nye jeg-selvopfattelse, til at implementere ændringer i sin hidtidige tilpasning til sit sædvanlige miljø, er op til klienten og kan kræve dybe, eksistentielle beslutninger. Yderligere terapeutisk støtte kræves ofte hertil. 3 Her hentydes både til den fysiske oprejsthed og den spirituelle begejstring hvormed større vidder indtages. For den voksne betyder det åndsrettet stræben i vid betydning. Yderligere konnotationer til fallisk rejsning og Fallos, som numinøst symbol for skaberkraft. 10

11 Tilgang til klientens huller gennem dennes forsvar. I det omfang klienten har fortrængt sin indre lidelse og dermed også sin sjælelige sensitivitet og/eller sin begejstring og søgen-mod-ånd, og har tilpasset sig en halvdepressiv rutinetilværelse, eller en mere eller mindre manisk jagt på stimulanser (underholdning, rollespil i forskellige mere eller mindre spændende jeg iscenesættelser ), er det nødvendigt først at hjælpe klienten med at erkende egne flugtmekanismer, og med at nedbryde falske selvopfattelser. Der er utallige måder, klienten kan komme i kontakt med sine ubevidste flugtmekanismer og sin falske selvopfattelse. Mens klassisk psykoanalytisk og senere også jeg-psykoanalytisk behandling og gestaltterapi for en stor del beskæftiger sig med forsvarsanalyse gennem konfrontation af rationalisering, projicering, fornægten mm., når angstfyldte eller sårbare områder berøres, har kroppsykoterapeutiske tilgange til forståelsen af forsvar siden Wilhelm Reich kunnet påpege mønstre af kropslige spændinger, blokeringer og energetisk forladte områder af kroppen som udtryk for forsvar imod subjektivt oplevede, potentielt farlige selvudtryk eller værentilstande. 4 Både de adfærdsmæssigt /kommunikative og de kropslige spor efter Jeg`ets virke som forsvar mod selvudfoldelse ( i gøren eller væren) er relevante for OP. Af pladshensyn må jeg lade mig nøje med at beskrive nogle af de kropslige: I det omfang klientens Jeg ( i konfluens med et antilibidinøst Overjeg-aspekt) fortrænger dennes dybere sjælelige og åndrettede længsler og behov, taler vi ( i tråd med Malcolm Brown) om, at klienten bevidsthedsmæssigt og kropenergetisk befinder sig i et lukket cerebrospinalt system. Centralt i denne dynamik er klientens falske selvopfattelse, afskåret fra egne dybere personlige selvfornemmelser, som fra 4 Den systemsatte sammenhæng mellem kropslige spændingsmønstre (holdningsmønstre/karakterstrukturer) og fasebestemte Selvudviklingstemaer er overbevisende kortlagt i megen kropterapeutisk litteratur (Reich, Lowen, Pierrakos, Hvid, Lauridsen-Katborg m.fl.), og skal at pladshensyn forbigås her. 11

12 hjernen ( cerebrum) og centralnervesystemet ( spinalis: rygrad) kontrollerer og styrer både indre og ydre begivenheder. Som en konsekvens af kroppens opdelthed i en undertrykt selvudfoldelsesdel og en selvmodsigende jeg-funktionsdel, vil kroppen være i energetisk borgerkrig. Ofte vil borgerkrigen foregå i kroppens dyb, hvor blodstrømmen mod hudperiferien vil blive standset, allerede inden den kommer til hudens overflade, og således blokere for, at den kan manifestere sig i en livfuld udveksling med omgivelserne. Kontaktfladen mod omgivelserne vil alene varetages af et (ofte) udadtil funktionsdygtigt Jeg uden tilgang til den dybere blodenergetiske ( endoderme ) strøm. Det kropterapeutiske arbejde med at åbne den lukkede skal, Jeg`et mentalt OG krospligt/energetisk har lukket sig inde i, inkluderer iscenesat kropenergetisk selvmobilisering, nærende berøring og katalytiske tiltag. Lader den ubevidst selvfornægtende klient sig overtale til at foretage eksperimenter med sin kropsenergi, f.eks. gennem kropslige belastningsøvelser (selvmobilisering), designet til at bringe den indre blodstrøm længere ud mod kontaktoverfladen, eller ved, fra berøringsfladen mellem klient og terapeut ( fysisk, energetisk eller følelsesmæssigt) at stille sig åben overfor en næring af klientens dybere blodflow (nærende berøring), og derved erobre terræn fra de besatte områder af kroppen, kan klienten mærke hvad der foregår i dybet af ham/hende, og det videre arbejde med at integrere disse tilstande / tilskyndelser kan begynde ( som beskrevet i afsnittet længslen mod selv ). Det kan også lade sig gøre at afenergetisere den ofte overopladede del af kroppen, som udadtil og indadtil holder skansen mod dybere autentiske følelsestilstande eller handleimpulser, ved direkte katalyserende tryk på disse områder af klientens krop. Efter en sådan afladning vil underliggende kropslige følelsestilstande blive tilgængelige, og det følsomme selvudviklingsarbejde kan begynde. 12

13 Afrundende bemærkninger. Det er OP`s overbevisning, at dybere tilfredsstillelse og mening i et menneskeliv, må tage udgangspunkt i det enkelte menneskes indre føling med egne unikke inklinationer ( inter-esser), talenter, rytmer, bestemmelser ( kald). Det menneske, som har kunnet danne et tilstrækkeligt sammenhængende selv, rodfæstet ( groundet ) og inkarneret ( udfoldende sig i kød og blod) i egen krop, vil naturligt kunne gennemløbe livets forudbestemte faser, og gennem dette vinde livskompetencer, som vil give mening og fylde i tilværelsen. Jeg`et vil have udviklet sig i overensstemmelse med selvet, som vil have føling med det større Selvs retning (intakt Jeg-Selv-akse), og over-jegèt vil være vist og libidinøst. Det er OP`s ambition at bidrage til det enkelte menneskes udfoldelse i hht. dette ideal. Vi håber også herved at kunne bidrage vor kultur med større sjælfuldhed og autentisk åndrighed. Rørvig d. 1. dec. 08. Skrevet af cand. psyk. Kresten Ravnkjær Litteraturliste: Brown, Malcolm: Den helende berøring (hos Cayleo Philipsen: Tlf.: ) Stern, Daniel: Barnets interperonelle univers Damasion, Antonio R.: Fornemelsen af det, der sker Karterud, Sigmund: Fra Narcissime til Selvpsykologi Tønnes Hansen, Jan: Selvet som rettethed Stevens; Anthony: Archetypes Singer, June: Boundarys of the soul Pers, Hefferline, Goodwin: Gestalt Therapy Rørvig d. 1. dec. 08. Skrevet af cand. psyk. Kresten Ravnkjær Cand. psych fra Københavns Universitet. Klinisk psykolog i voksenpsykiatrien indtil freelance Medstifter af Gestaltintituttet i Norrland, Sverige 1981 og Dansk Institut for Organisk Psykoterapi (D.I.G.) Arbejder nu kun med enkelte supervisionsopgaver for organiske psykoterapeuter. Udgivet i temanummer 1 / 2009 i Psykoterapeuten. 13

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Neuroaffektiv udviklingspsykologi Neuroaffektiv udviklingspsykologi Her er en meget kort sammenfatning af, hvad neuroaffektiv udviklingspsykologi er. Bagerst er en liste med ordforklaringer, samt lidt om nogle af de nævnte personer. Neuroaffektiv

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Transpersonlig efteruddannelse

Transpersonlig efteruddannelse Transpersonlig efteruddannelse September 2007 - Maj 2008 Klaregade 13, 5000 Odense C www.anne-strange.dk Transpersonlig psykoterapeut Medlem af Psykoterapeut Foreningen Hvem kan søge? Efteruddannelsen

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen

PÆDAGOGISK REFERENCERAMME. Handicapafdelingen PÆDAGOGISK REFERENCERAMME Handicapafdelingen Februar 2009 Pædagogisk referenceramme for Handicapafdelingen i Frederikshavn Kommune Serviceloven som rammesættende udgangspunkt Handicapafdelingens pædagogiske

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Modul 5, dag 2 11. september 2013 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Program 9.00-12.00 Fokusområder

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse.

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. af Mikael Sonne. Personligt lederskab har allerede gennem flere år fyldt meget indenfor lederudvikling. Traditionelle ledelses- og styringsværktøjer synes undertiden

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Når tilknytningen svigter! 1

Når tilknytningen svigter! 1 1 Når tilknytningen svigter! 1 Mennesker i alle aldre synes at være mest lykkelige og bedst i stand til at udvikle deres talenter, når de lever i den trygge forvisning om, at de har en eller flere personer

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Indledning. 1. Hjernens natur

Indledning. 1. Hjernens natur Indledning 1. Hjernens natur Forholdet mellem arv og miljø Mennesker har et biologisk beredskab til at deltage i kulturen Arv er miljøpåvirkelig Sårbarhed og miljøpåvirkning Genernes betydning Den hierarkiske

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley

Interview om spiseforstyrrelser med Mary O Malley at vågne af forhekselsen Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med traf jeg første gang, da hun var i Danmark for et par år siden for at holde foredrag om afhængighed. Det gjorde mig nysgerrig,

Læs mere

særligt komplicerede psykosociale

særligt komplicerede psykosociale Evaluering Af Tine Heede og Anne Vibeke Boysen Schmidt Forældrene må inddrages, hvis terapien med psykosocialt belastede børn og unge skal føre til et godt resultat. To psykologer fra et behandlingscenter

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge. v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården

Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge. v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården Supervision af tværfaglig behandling af børn og unge v. Tine Heede, cand. psych et art Forstander for behandlingshjemmet Stutgården Behandlingshjemmet Stutgården Supervision af tværfaglig behandling af

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

BodyEssence Resourcing Therapy (BERT)

BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) Henrik Juul: BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) Bevidsthedsbaseret terapi & procesarbejde I denne artikel beskriver jeg BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) og desuden giver jeg en kort omtale af uddannelsen,

Læs mere

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael

Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael Siden duellen mellem manden med leen og ærkeenglen Michael En voksen for tidligt født, Louise, omtaler et terapiforløb, når hun bl.a. skriver sådan i et tidligere nummer af Livsbladet : - Jeg oplevede

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Det ufærdige billede opfattes som en åben gestalt. Dette afføder en perceptuel proces, som gør billedet færdigt. Det kaldes at lukke gestalten.

Det ufærdige billede opfattes som en åben gestalt. Dette afføder en perceptuel proces, som gør billedet færdigt. Det kaldes at lukke gestalten. Gestaltpsykologi Gestaltpsykologi er en psykologisk retning, hvor man lægger vægt på menneskets tilbøjelighed til at organisere sanseoplevelser til et hele. For eksempel som at opfatte lyde som sammenhængende

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

ægtefælle I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær Det var så yndigt...

ægtefælle I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær Det var så yndigt... 8 FRA ægtefælle BARN TIL IMAGO-TERAPI Af Jette Simon Sinkjær I imago-terapi er den første tese, at forberedelse til relationer er essentielt og ikke kun ønskværdig, hvis vi skal bevare kærligheden og skabe

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune.

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Grundlæggende holdning Alle børn har ressourcer og udviklingspotentialer Kompetencer udvikles

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

TANGOENS INTIMITET af Anette Buur Bangsgaard AUTORISERET PSYKOLOG & IMAGO PARTERAPEUT

TANGOENS INTIMITET af Anette Buur Bangsgaard AUTORISERET PSYKOLOG & IMAGO PARTERAPEUT TANGOENS INTIMITET af Anette Buur Bangsgaard AUTORISERET PSYKOLOG & IMAGO PARTERAPEUT I tangoen er intimiteten uden ord. Når jeg i det følgende alligevel forsøge at sætte ord på tangoens intimitet, tager

Læs mere

Terapeut-åbenhed TERAPEUT-KLIENT RELATIONEN

Terapeut-åbenhed TERAPEUT-KLIENT RELATIONEN Af Gerda Rasmussen Familie- og psykoterapeut MPF Underviser og konsulent Dansk Familieterapeutisk Institut Denne artikel har været bragt i Psykoterapeuten nr. 3, 2010 Terapeut-åbenhed Vi bliver et selv

Læs mere