Hvorfor organisk? Der er flere grunde til, at vi har valgt betegnelsen organisk til vores terapiform:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor organisk? Der er flere grunde til, at vi har valgt betegnelsen organisk til vores terapiform:"

Transkript

1 Organisk Psykoterapi Organisk psykoterapi ( herefter forkortet OP) er en klientcentreret, kroporienteret psykoterapiform udviklet gennem samarbejdet mellem psykoterapeuterne Tove Bjerg Hansen og Inge og Kresten Ravnkjær siden Med oprindelig basis i grunduddannelser i Gestaltterapi (F. Perls), Organismisk psykoterapi ( M.Brown), Coreenergetics (J. Pierrakos) og Psykodrama (J.L. Moreno) samt mange mindre kursusforløb i andre terapiformer, udkrystalliserede vi efterhånden en praksis, som i dag også indeholder inspiration fra bl.a. Jungiansk Analyse ( C.G. Jung og nyjungianere), Eksistentiel psykoterapi ( I.D.Yalom m.fl.) og Selv-psykologi ( Kohut m. fl.). I OP har vi et tvedelt fokus: 1) Vi betragter for det første klienten som et menneske, der har et bevidst forhold til det liv, han/hun lever, som både indeholder et forhold til sig selv (en selvopfattelse), et forhold til den omverden, vedkommende oplever sig omgivet af, og et forhold til de strømninger og den vitalitet (følelser, handleimpulser, ideer) der kommer tilblivende i klientens krop. OP har som psykoterapiform et eksistentielt fokus, ved at fastholde klientens ansvar i forhold til at træffe bevidste valg og stå inde for at administrere disse i sit eget liv. 2) For det andet betragter OP klienten som et stykke natur, der naturbundet udfolder sig gennem klientens krop ( inkl. hjerne), hvor kroppen tjener som organ for fastlagte, givne, fasebestemte udviklingsskemaer, med egne (organiske) hensigter i forhold til det omgivende miljø : Selvbevarelse og Selvudvikling. Udtrykt med andre ord er OP`s andet fokus på Selvets virke i Jungiansk betydning (mere herom senere): Det stadigt tilblivende, endnu ikke bevidste, men ikke desto mindre tilstedeværende drive i klienten. Med dette fokus er OP også i sin essens en dybdepsykologisk kropterapiform. 1

2 Hvorfor organisk? Der er flere grunde til, at vi har valgt betegnelsen organisk til vores terapiform: For det første ønsker vi, at vores psykoterapi skal beskæftige sig med livsudfoldelsen som et psykobiologisk fænomen, forankret i hele organismen-i-sitmiljø snarere end i erkendelsesstrukturer ( psyken ) alene. For det andet vil vi pege på, at kroppen per se ikke er objektet for vores terapi, ikke engang organismen, men derimod kroppen/organismen som organ for Selvudfoldelse og Selvbevarelse i organisk udveksling med sit miljø. Det miljø, organismen vokser i, må være tilpasset organismens fasebestemte vækstbetingelser, for at organismen som organ for Selvudfoldelse ( i dybeste mening) kommer til at fungere optimalt. Et vigtigt element i et OP-forløb er ofte at tilvejebringe de rette fasespecifikke, vækstfremkaldende forhold, hvis disse er blevet forpasset under opvæksten. For det tredje vil vi anføre, at en organisk form betyder, at form og indhold passer sammen. Det betyder, at den vækst, vi søger fremkaldt i OP, skal være i nøje overensstemmelse med klientens iboende kvaliteter og lægninger. Kun hvis den form, vi hjælper klienten med at organ-isere sit liv i, passer til indholdet af klientens (delvist ubevidste, tilblivende) iboende kerne, vil vi tale om en organisk udviklingsproces. Skulle klienten være forledt til at gå i for store eller for små sko i forhold til sine iboende muligheder og således leve uorganisk i splid mellem ydre fremtræden og indre fornemmelse, vil OP søge at hjælpe klienten med at finde den rette form. At etablere eller genoprette et individs organiske form betyder at finde (tilbage til) en helstøbt, personlig funktionsduelighed i livet, i kontakt og forening med en følt, autentisk kernekvalitet indeni. Det siger sig selv, at for at dette skal lykkes i et OP-forløb, må den terapeutiske atmosfære være præget af stor lydhørhed for de iboende, unikke kvaliteter hos den 2

3 terapisøgende, og være i overensstemmelse med den retning, disse kvaliteter ønsker at udvikle sig i. Klientens iboende homeostase i forening med den indefrakommende, iboende drift mod helhed vil - bevidst eller ubevidst for klienten - vise vejen for heling for den organisk orienterede psykoterapeut og dennes klient. Fire vigtige psykofysiske Aktører disse. Vi opererer med 4 psykofysiske aktører i OP, og jeg må ultrakort skitsere 1. SELVET. Det store Selv (herefter refereret til med stort begyndelsesbogstav) opfatter vi i tråd med C.G. Jungs opfattelse som et begreb, der strukturerer psyke og soma i mennesket. Genetiske udviklingsskemaer udfolder sig fasebestemt i et samspil mellem DNA-molekylets koder og specifikke forhold i det omgivende vækstmiljø til enhver tid. Hvordan denne opbygning styres i detaljer, er ikke forstået, men vi kender faserne i den, både somatisk og psykisk, ligesom vi kender konsekvenserne af både biologiske og psykiske miljø-mangler. At vi orienterer os efter elementer i miljøet, som vi mangler ( f.eks. ilt, mad hvad angår det fysiske, og kærlighed, anerkendelse, samhørighed hvad angår det psykiske) er velkendt: Selv-organiseret søger vi tilknytning til Mor-kroppens nærings-og beskyttelsesmuligheder. Selv-organiseret søger vi autonomi, når tiden er til det og gennem Selv-organisering forplanter vi os og dør. Unikt individuelle kvaliteter, såsom fysik, temperament, følsomhed, talenter er bestemt heraf, såvel som unikke handleinklinationer og iboende inter-esser ( Latin: mellem værender) i forhold til omverdenen. 3

4 Det Selvinitierede, psykofysiske drive mod den enkeltes særlige fysiske og psykiske udvikling kan ikke ændres, men miljøet og den enkelte selv kan forholde sig til den, umiddelbart anerkendende, formende eller fornægtende. 2. selvet. ( herefter refereret til med lille s) Et af de vigtige psykofysike organer Selvet danner kort efter fødslen, hvor hjernestrukturer og netværkskoordinationer i kroppen er klar til det, er det individuelle selv. 1 Begyndende som en anelsesfuld fornemmelse af tilblivelse, dannes efter ca. 3 måneder en fornemmelse i barnet af at være en sammenhængende psykofysisk enhed, et kerneselv, og efter yderligere ca. 3 måneder tilkommer fornemmelsen af at være en subjektiv enhed ( Det subjektive selv ). Yderligere ½ år efter er vi i gang med at manifestere os som et Det verbalt selv ( Meget mere information om selvets udvikling kan hentes hos Daniel Stern). Miljøet (ikke mindst tilknytningspersonerne) udøver i dette første år en afgørende indflydelse på, hvordan barnets individuelle inklinationer og interesser fremmes, formes eller hæmmes, og på hvordan barnet oplever sig selv i samspil med omverdenen. Et aktivt, begejstret barn af natur kan f.eks. ikke blot dæmpes i sit udtryk af en deprimeret mor, men kan miste sin egen følte kontakt med et livsvigtigt aspekt af sig selv. Naturen i barnet stræber Selv-følgelig efter aktivitet og begejstret engagement, men denne mulighed slukkes af miljøet depression. Barnets subjektive selvfornemmelse bliver præget af denne konflikt, måske som uro, rastløshed indeni, måske som en flugt fra kroppen, en spacing out. 1 Betegnelsen psykobiologisk organ understreger, at vi ikke blot har at gøre med et psykisk organ, men at neurale og biokemiske mønstre med en vis konservativ, stabil sammenhængskraft aktiveres. At sammenhængskraften ikke er større, end at den er åben for inklusion og eksklusion af yderligere neural og biokemisk information svarer blot til, at organet er afgrænset af en slags membran. Jeg vil yderligere påpege, at selvom hoved-kvarteret for de neural/ kemiske netværksforbindelser er i hjernen, så kommer informationslinierne fra hele kroppen, neuralt transmitteret og biokemisk via kroppens væsker (blod, lymfe, cerebrospinalvæske..). Ovenstående argumentation gælder også andre såkaldt psykiske komplekser. 4

5 Grunden er lagt for en senere falsk selvopfattelse (Winnicott). Omvendt vil en fint afstemt opmærksomhed og indgriben over for det spæde barn grundfæste et sundt og sandt selv, som resten af livet igennem vil vitalisere personligheden indefra. I et optimalt, roligt og inspirerende miljø afstemt efter barnets egenart, vil de energetiske udtryk, hvad enten de er kærlighedsfulde, selvkontemplerende, begejstret erobrende eller nysgerrigt undersøgende, strømme fra dybe, indre centre, helt ud til organismens hudoverflade og op igennem kroppen. Barnets indre, sjæleligt værende kvaliteter vil betage os med sin åbenhed og skønhed, og dets uforbeholdne, engagerede erobring af færdigheder og kundskaber vil glæde og begejstre os. I bedste fald bevares og udvikles disse sjælelige og mod-ånd-stræbende kvaliteter og relationsformer i det voksne liv, på trods af vor kulturs enorme krav til mental, faktuel viden og kunnen. Jeg`et. Først et års tid efter fødslen, når barnet begynder det verbale selvs periode, kan barnet danne sig et begreb om sig selv som objekt, og langsomt begynde at gøre sig tanker herom. I OP har vi bibeholdt Jeg`et som betegnelse for bevidsthedens center ( ikke livsenergiens, som har sin grund i Selvet). Fornemmelsen af selv bliver nu ved sprogets frembryden sat på (mentalt) begreb, og betegnet som et jeg selv el. mig. Jeg`et kan jonglere med mentale repræsentationer af afgrænsede objekter ( billeder/ symboler, lyde/sprog, tegn/tegnkombinationer), og øger hurtigt sin evne til mentalt at håndtere objekter og relationer mellem disse ( af større og større kompleksitet og abstraktionsgrad). Jeg`et manifesterer sig kognitivt som en selvstændig del af selvet en delvis uafhængighed på godt og ondt. Jeg`ets evne til bevidst at styre opmærksomhed og krop henimod begivenheder i Nu`et og væk fra begivenheder i Nu`et, at bremse spontant opståede tilskyndelser, eller gennemtvinge mentalt fabrikerede projekter uden hensyn til indre modsigelser, 5

6 at erstatte realiteter med forestillinger, at kunne forestille sig sammenhænge uden at skulle afprøve dem konkret, at planlægge og at mestre komplicerede sammenhænge mentalt, gør Jeg`ets udvikling til et fascinerende projekt resten af livet. Jeget`s defensive potentiale, hele repertoiret af velkendte forsvarsmekanismer, spiller en stor rolle i enhver psykoterapi. Jeg`et kan blive en mester i at undgå og skulke, at se bort fra, drømme sig væk, vende følelser til det modsatte, deflektere, projicere, glemme, danne falske selvopfattelser osv. Som undgåelses/afværge-mekanisme kan det defensivt organiserede Jeg være en hindring for en sundere og sandere livsudfoldelse. Jeg`et kan mentalt bypass`e følsomheden for, hvad der foregår i de dybere strømninger indeni ( følelsesmæssigt, tilskyndelsesmæssigt, kreativt ideationelt), og selvom det nok er muligt, at skabe sig en funktionsdygtig individualitet udadtil, vil det indre liv stagnere, og reel kontakt med selvtillid og selvfølelse bliver erstattet af stolthed over jeg`ets iscenesættelser. Man fortaber sit dybere selv til fordel for et mere mentalt domineret liv. Hvis Jeg`et derimod formår at repræsentere selvet på en sand måde, og tage højde herfor i dets planlægning, kan der opstå et smukt samarbejde, hvor jeg`et baner vejen for en individueret selvudfoldelse. Med Jungs ord: Ego-Selv aksen er åben og intakt. Over-Jeg. Barnets grundbegreb om hvordan det skal opføre sig, dannes i samspillet med den nære familie som repræsentant for den kultur og/eller subkultur, familien lever i. Disse normers modulerende indflydelse mærkes allerede i den måde, barnets selvudfoldelse bekræftes og afkræftes på, endnu inden barnet har dannet et jeg. 2 I det omfang individets overjeg er antilibidinøst ( for at bruge Malcolm Browns udtryk) og Jeg`et er føjeligt (Winnicott) i forhold hertil, vil overjeg`et fungere 2 Betegnelsen over-jeg er så velkendt som betegnelse for vort indkorporerede normsæt, at jeg har valgt at beholde den her. 6

7 undertrykkende på vitale dele af selvets spontane udfoldelsestendenser eller hindre behov for selvfordybelse og uforpligtende hvile. Det vil kompromittere indefrakommende relationsformer (det kunne være kærlig hengivelse, nysgerrighed, videbegær, kampevne, seksuelt engagement.) I den voksnes selvransagelse i dybere psykoterapi vil erkendelse af uerkendte antilibidinøse dele af det introjicerede normsæt ( over-jeget), og modifikation heraf, ofte indgå som et vigtig element. Aspekter af den organiske psykoterapeutiske proces. OP-terapeuten (herefter OPT) som potentielt Selv-objekt OPT møder klienten med klientcentreret interesse, opsat på at hjælpe klienten med at finde den nødvendige selvstøtte til håndtering af den givne problemstilling. I et længerevarende, terapeutisk forløb, som jeg her har valgt at fokusere på, vil den fundne selvstøtte også generelt styrke klientens selv. I barndommen vil barnet naturgivent og Selv-følgeligt søge tilknytning til omsorgspersoner som tilfredsstillelser dets behov, herunder at blive set og spejlet. Tilknytningspersonen vil, ligeledes naturligt og Selv-følgeligt, faseafstemt søge at varetage barnets selvudvikling, og vil, i det omfang det lykkes, fungere som selv-objekt (Kohut) for barnet. At have en anden person som spejl, kontainer og resonansbund er åbenlyst nødvendigt for det lille barn. Men også i dybere psykoterapi ( OP) er disse funktioner nødvendige for en sand selvopbygning. 7

8 De fleste klienter, som søger dybere psykoterapi, tvunget af nød eller drevet af længsel og nysgerrighed, vil have huller i selvudviklingen, mere eller mindre kamuflerede af jeg`ets kompenserende forsvarsmekanismer. For nogle klienter er disse huller pinagtigt følte, for andre er de fortrængt, og årsagen til at søge terapi bliver begrundet af afledte vanskeligheder. Længslen efter sig selv (som motivation for at søge terapi.) Det sunde selv er organisk forankret i kroppens liv, idet indefrakommende strømninger, impulser og tilskyndelser manifesterer sig i levende nærkontakt med det aktuelt omgivende miljø. En sådan udvikling, hvor man naturligt svinger mellem perioder af hvilende, tillidsfuld selvcontainment ( vandret grounding ) og selvtillidsfuld, fokuseret udadrettethed ( lodret grounding ) er kun mulig, hvis det omsorgsgivende miljø i de første leveår har været tilstrækkelig kropsligt groundet og resonerende, og håndteringsmæssigt afstemt efter barnets behov. Negligering af eller overgreb på dele af barnets selv vil opleves som tab og lidelse ( psykisk smerte ), somme tider også som fysisk smerte, og dele af kroppens energi låses i muskulær knyttethed, og/eller lukker ned for blodgennemstrømningen til sårbare kropsområder og dermed for kroppens sensibilitet i dette område. Sensibiliteten vedrører ikke kun registrering af kroppen som krop (med tyngde og afgrænsning) men også de umådelige mængder af biokemisk information, som gennem blodstrømmen cirkulerer gennem hele kroppens væv. Hvis blod og lymfestrømmen kun gennemtrænger kroppen delvis, vil selvfornemmelsen reduceres i overensstemmelse hermed. Fortsætter negligering eller overgreb gennem længere tid vil denne muskulære knyttethed og den nedsatte vaskulære mobilitet og føling med kropslandskabet ( Damasio) og ens selv blive et vedvarende psykofysisk mønster. Nogle mennesker er som voksne pinagtigt i kontakt med uudfoldede føle- og handlestrømme i sig selv og vil lide herunder, uden dog ved egen hjælp at kunne 8

9 åbne op for sig selv. Mange af disse vil kompensere med trøsteforanstaltninger. Nogle vil søge psykoterapi. I OP vil terapeuten bestræbe sig på at møde en sådan klient i dennes lidelse og vil gennem indfølt spejling og kropsligt forankret resonans forsøge at etablere sig i en funktion som selv-objekt for klienten, på dette område af klientens liv. At have funktion som selv-objekt for en klient er pr. definition kun muligt, hvis klienten registrerer terapeuten som en partner i helingen af det sårbare område, og det kræver stor personlig tillid reelt at kunne hengive sig til et andet menneske og samtidig være i kontakt med sin sårethed. Skam og skyld og angst i forbindelse med at føle sig lille og hjælpeløs vil kunne stå i vejen for en reel åbning til den sårede tilstand, selvom ønsket måtte være der, og uden åbning, ingen heling af selvet. Klienten må kunne mærke terapeutens samvær gennem kropslig resonans, d.v.s. terapeuten må i egen krop fornemme klientens lidelse. Hvis OPT intet mærker, men kun forstår intellektuelt, er indfølingen ikke dyb nok, enten fordi klienten ikke er kropsligt åben i forhold til sit sårbare sted, eller fordi terapeuten i sin krop har lukket af for resonans med en sådan smerte. Er der imidlertid samklang, ændrer situationen sig til en følelse af nærhed, som muliggør en også kropslig tilnærmelse til klientens sårede del. OPT vil i denne situation kunne række klienten sin hånd, kunne lægge sin hånd på den del af klientens krop som føles såret, kunne give rygstøtte til klientens selvudtryk, eller gennem omsorgsfuld containment befordre klientens evne til at gå indad og dybere. Helingen kan også være at holde en meget præcis og respektfuld nærværende afstand, mens såret processes (ikke mindst hvis såret har at gøre med invasion eller omklamring, osv.). 9

10 Da såretheden på det sjælelige eller mod-rejsning-stræbende 3 område næsten altid er påbegyndt i barndomsmiljøet, vil barnlige behov ofte være fremtrædende i dette område af terapien, og OPT vil behandle disse med indfølt komplementaritet, og vil autentisk og naturligt gøre brug af de i terapeuten naturligt opståede, komplementære moromsorgsfølelser, faromsorgsfølelser, mentorfølelser osv., som vækkes i nærkontakten med klientens behøvende barn. Forudsætningen for at en sådan samarbejdskonstellation bør effektueres, er dog, at OPT ikke lader sig forføre af klientens barnlige behov, hvis disse ( ubevidst for klienten) tjener som en afledning fra og forsvar imod at tage et angstfyldt skridt ud af barndommens kuvøse. OPT må her skelne skarpt (supervision er en hjælp hertil), så klienten ikke fastholdes i barnlighed. At arbejde i regressive lag har kun til formål at styrke og udvikle klientens selvkapaciteter. I kropsligt og psykisk nærvær og følelsesmæssig afstemthed i forhold til det sårede område, vil klientens sande følelsesbehov og oprindelige inklinationer indefra styrkes, og vil med tiden kunne komme i spil og modnes i klientens liv uden for det beskyttende terapirum. Klientens liv vil i så fald fremover kunne reguleres udfra en dybere kropsligt energetisk fornemmelsen af egen kerne, og det sårede område af selvet vil være integreret som en følsomhed, snarere end en kronisk lidelse. Forknythed vil afløses af åbenhed, og en omorganiseret blodstrøm vil energetisere tidligere forladte områder af kroppen (f.eks. hjertet, de seksuelle organer, arme, ben..). Jeg`et vil opfatte sig selv på en anden måde og indgå i samspil med andre på nye måder. Hvorvidt klienten vælger at bruge disse nye selvaspekter og denne nye jeg-selvopfattelse, til at implementere ændringer i sin hidtidige tilpasning til sit sædvanlige miljø, er op til klienten og kan kræve dybe, eksistentielle beslutninger. Yderligere terapeutisk støtte kræves ofte hertil. 3 Her hentydes både til den fysiske oprejsthed og den spirituelle begejstring hvormed større vidder indtages. For den voksne betyder det åndsrettet stræben i vid betydning. Yderligere konnotationer til fallisk rejsning og Fallos, som numinøst symbol for skaberkraft. 10

11 Tilgang til klientens huller gennem dennes forsvar. I det omfang klienten har fortrængt sin indre lidelse og dermed også sin sjælelige sensitivitet og/eller sin begejstring og søgen-mod-ånd, og har tilpasset sig en halvdepressiv rutinetilværelse, eller en mere eller mindre manisk jagt på stimulanser (underholdning, rollespil i forskellige mere eller mindre spændende jeg iscenesættelser ), er det nødvendigt først at hjælpe klienten med at erkende egne flugtmekanismer, og med at nedbryde falske selvopfattelser. Der er utallige måder, klienten kan komme i kontakt med sine ubevidste flugtmekanismer og sin falske selvopfattelse. Mens klassisk psykoanalytisk og senere også jeg-psykoanalytisk behandling og gestaltterapi for en stor del beskæftiger sig med forsvarsanalyse gennem konfrontation af rationalisering, projicering, fornægten mm., når angstfyldte eller sårbare områder berøres, har kroppsykoterapeutiske tilgange til forståelsen af forsvar siden Wilhelm Reich kunnet påpege mønstre af kropslige spændinger, blokeringer og energetisk forladte områder af kroppen som udtryk for forsvar imod subjektivt oplevede, potentielt farlige selvudtryk eller værentilstande. 4 Både de adfærdsmæssigt /kommunikative og de kropslige spor efter Jeg`ets virke som forsvar mod selvudfoldelse ( i gøren eller væren) er relevante for OP. Af pladshensyn må jeg lade mig nøje med at beskrive nogle af de kropslige: I det omfang klientens Jeg ( i konfluens med et antilibidinøst Overjeg-aspekt) fortrænger dennes dybere sjælelige og åndrettede længsler og behov, taler vi ( i tråd med Malcolm Brown) om, at klienten bevidsthedsmæssigt og kropenergetisk befinder sig i et lukket cerebrospinalt system. Centralt i denne dynamik er klientens falske selvopfattelse, afskåret fra egne dybere personlige selvfornemmelser, som fra 4 Den systemsatte sammenhæng mellem kropslige spændingsmønstre (holdningsmønstre/karakterstrukturer) og fasebestemte Selvudviklingstemaer er overbevisende kortlagt i megen kropterapeutisk litteratur (Reich, Lowen, Pierrakos, Hvid, Lauridsen-Katborg m.fl.), og skal at pladshensyn forbigås her. 11

12 hjernen ( cerebrum) og centralnervesystemet ( spinalis: rygrad) kontrollerer og styrer både indre og ydre begivenheder. Som en konsekvens af kroppens opdelthed i en undertrykt selvudfoldelsesdel og en selvmodsigende jeg-funktionsdel, vil kroppen være i energetisk borgerkrig. Ofte vil borgerkrigen foregå i kroppens dyb, hvor blodstrømmen mod hudperiferien vil blive standset, allerede inden den kommer til hudens overflade, og således blokere for, at den kan manifestere sig i en livfuld udveksling med omgivelserne. Kontaktfladen mod omgivelserne vil alene varetages af et (ofte) udadtil funktionsdygtigt Jeg uden tilgang til den dybere blodenergetiske ( endoderme ) strøm. Det kropterapeutiske arbejde med at åbne den lukkede skal, Jeg`et mentalt OG krospligt/energetisk har lukket sig inde i, inkluderer iscenesat kropenergetisk selvmobilisering, nærende berøring og katalytiske tiltag. Lader den ubevidst selvfornægtende klient sig overtale til at foretage eksperimenter med sin kropsenergi, f.eks. gennem kropslige belastningsøvelser (selvmobilisering), designet til at bringe den indre blodstrøm længere ud mod kontaktoverfladen, eller ved, fra berøringsfladen mellem klient og terapeut ( fysisk, energetisk eller følelsesmæssigt) at stille sig åben overfor en næring af klientens dybere blodflow (nærende berøring), og derved erobre terræn fra de besatte områder af kroppen, kan klienten mærke hvad der foregår i dybet af ham/hende, og det videre arbejde med at integrere disse tilstande / tilskyndelser kan begynde ( som beskrevet i afsnittet længslen mod selv ). Det kan også lade sig gøre at afenergetisere den ofte overopladede del af kroppen, som udadtil og indadtil holder skansen mod dybere autentiske følelsestilstande eller handleimpulser, ved direkte katalyserende tryk på disse områder af klientens krop. Efter en sådan afladning vil underliggende kropslige følelsestilstande blive tilgængelige, og det følsomme selvudviklingsarbejde kan begynde. 12

13 Afrundende bemærkninger. Det er OP`s overbevisning, at dybere tilfredsstillelse og mening i et menneskeliv, må tage udgangspunkt i det enkelte menneskes indre føling med egne unikke inklinationer ( inter-esser), talenter, rytmer, bestemmelser ( kald). Det menneske, som har kunnet danne et tilstrækkeligt sammenhængende selv, rodfæstet ( groundet ) og inkarneret ( udfoldende sig i kød og blod) i egen krop, vil naturligt kunne gennemløbe livets forudbestemte faser, og gennem dette vinde livskompetencer, som vil give mening og fylde i tilværelsen. Jeg`et vil have udviklet sig i overensstemmelse med selvet, som vil have føling med det større Selvs retning (intakt Jeg-Selv-akse), og over-jegèt vil være vist og libidinøst. Det er OP`s ambition at bidrage til det enkelte menneskes udfoldelse i hht. dette ideal. Vi håber også herved at kunne bidrage vor kultur med større sjælfuldhed og autentisk åndrighed. Rørvig d. 1. dec. 08. Skrevet af cand. psyk. Kresten Ravnkjær Litteraturliste: Brown, Malcolm: Den helende berøring (hos Cayleo Philipsen: Tlf.: ) Stern, Daniel: Barnets interperonelle univers Damasion, Antonio R.: Fornemelsen af det, der sker Karterud, Sigmund: Fra Narcissime til Selvpsykologi Tønnes Hansen, Jan: Selvet som rettethed Stevens; Anthony: Archetypes Singer, June: Boundarys of the soul Pers, Hefferline, Goodwin: Gestalt Therapy Rørvig d. 1. dec. 08. Skrevet af cand. psyk. Kresten Ravnkjær Cand. psych fra Københavns Universitet. Klinisk psykolog i voksenpsykiatrien indtil freelance Medstifter af Gestaltintituttet i Norrland, Sverige 1981 og Dansk Institut for Organisk Psykoterapi (D.I.G.) Arbejder nu kun med enkelte supervisionsopgaver for organiske psykoterapeuter. Udgivet i temanummer 1 / 2009 i Psykoterapeuten. 13

Organisk Psykoterapi er en terapiform, som viderefører en lang tradition.

Organisk Psykoterapi er en terapiform, som viderefører en lang tradition. Organisk Psykoterapi er en terapiform, som viderefører en lang tradition. I de 100 år der er gået, siden Freud begyndte sine epokegørende analyser af sjælelivet, er mange hypoteser fremsat og afkræftet,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut.

Aut. klinisk psykolog. Helle Kjær. Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord. 10/30/06 Cand. psych. aut. Aut. klinisk psykolog Helle Kjær Distriktsleder Lænke-ambulatorierne Københavns amt Nord 10/30/06 Cand. psych. aut. Helle Kjær 1 Personlighed Selvfølelse Selvværd Selvtillid 10/30/06 Cand. psych. aut.

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Psykiatrifonden 25. september 2013 Henning Jordet Ledende psykolog Daglig leder Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform

Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform 1 Lisbjerg lokaldistrikt fælles pædagogisk platform Lisbjerg lokaldistrikts fælles pædagogiske platform udtrykker og afspejler integrativt et fælles menneskesyn og fælles grundforståelse af børns og unges

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

Psykolog Grethe Bruun, Jernbanegade 14A st. tv, 4700 Næstved 21 65 42 94

Psykolog Grethe Bruun, Jernbanegade 14A st. tv, 4700 Næstved 21 65 42 94 Footprints og hypnose 1 Det fælles tredje i en session Hvilken farve fodaftryk vil du have? spørger terapeuten. Scenen er Masterclass i New York med Jeff Zeig 2, og det er min tur til at være klient i

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

SELVORGANISERING Awareness og kontakt

SELVORGANISERING Awareness og kontakt Henriette Boysen i samarbejde med Hanne Bloch Gregersen SELVORGANISERING Awareness og kontakt Menneskets grundlæggende behov er at overleve og trives. Vores færden i verden er kontinuerligt rettet mod

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal INDLEDNING Det er nu anden gang, vi står her til dette forrygende arrangement, som vi kan takke Sara for eller hendes betragtelige organisationstalent

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00

Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00 Inklusion af udfordrende elever i skolen del 2 kl. 9.00-15.00 9.00-10.15 Vitaliserende læringsmiljøer 10.15-10.30 Pause 10.30-11.45 Spejling som pædagogisk redskab i skolen 11.45-12.15 Frokost 12.15-13.30

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Følelser i arbejdet. Som professionel relationsarbejder skal du engagere dig følelsesmæssigt i de mennesker du arbejder med.

Følelser i arbejdet. Som professionel relationsarbejder skal du engagere dig følelsesmæssigt i de mennesker du arbejder med. Følelser i arbejdet Annette Groot Aut. Psyk. Specialist & supervisor Institut for Relationspsykologi Som professionel relationsarbejder skal du engagere dig følelsesmæssigt i de mennesker du arbejder med.

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse.

Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. Der er stor forskel på forstyrret tilknytning og tilknytningsforstyrrelse. Tryghed, tilknytning og tilknytningsmønstre. I forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser udgør beskrivelsen af forældrenes tilknytningsmønstre og tilknytningen mellem forældrene og deres børn vigtige

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Jørgen Groth DRØMMEARBEJDE. Om at anvende det ubevidstes symboler FRYDENLUND

Jørgen Groth DRØMMEARBEJDE. Om at anvende det ubevidstes symboler FRYDENLUND DRØMMEARBEJDE 1 Jørgen Groth DRØMMEARBEJDE Om at anvende det ubevidstes symboler FRYDENLUND 3 Drømmearbejde Om at anvende det ubevidstes symboler, 1994 2. udgave 2. oplag 2007 Jørgen Groth og Frydenlund

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Mirakel Kernebegrebers ABC

Mirakel Kernebegrebers ABC Mirakel Kernebegrebers ABC - en gave til dig fra Mirakelskolen A Ansvar: I Mirakelskolen arbejder vi med det perspektiv, at vi selv er ansvarlige for hvad end vi oplever i vores liv. Mange ting tiltrækker

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse.

Det er et åbent spørgsmål, om behovet for omsorg og spejling er underordnet kampen om overlevelse. (Richard Davidson) Hos reptiler er der et stærkt motiv for kamp om overlevelse, men hos pattedyr er der lige så entydige holdepunkter for, at biologiske tilpasningsprocesser i ligeså høj grad retter sin

Læs mere

Udviklingssamtale førskolebarnet

Udviklingssamtale førskolebarnet Udviklingssamtale førskolebarnet Vejledning: Udviklingssamtalen afholdes i perioden september til november året forud for skolestart. I samtalen skal alle punkter indgå. Brug underpunkterne som inspiration

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Fysiske smerter er opstået af psykiske smerter. Få sluttet fred med at være den du er, så du kan få sluttet fred med din fortid.

Fysiske smerter er opstået af psykiske smerter. Få sluttet fred med at være den du er, så du kan få sluttet fred med din fortid. Fysiske smerter er opstået af psykiske smerter. Få sluttet fred med at være den du er, så du kan få sluttet fred med din fortid. Således slutter din fortid og livet fred med dig Hvorfor du skal tilgive?

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Kærlighed og selvbeskyttelse

Kærlighed og selvbeskyttelse At lægge afstand til virkeligheden Kærlighed og selvbeskyttelse Eget indre Andre mennesker Realiteterne i sin egen aktuelle livssituation 1 Jens på vej i skolen Selvbeskyttelsesstrategier mod det indefra

Læs mere

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Modul 5, dag 2 11. september 2013 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Program 9.00-12.00 Fokusområder

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Egholt miljøterapeutisk behandling

Egholt miljøterapeutisk behandling Egholt miljøterapeutisk behandling På Egholt praktiseres en miljøterapeutisk behandling. Miljøterapi er en gennemtænkt opbygning af et givent miljø fysisk, psykologisk og kulturelt så det fremmer synliggørelsen

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Forældre Loungen Juli 2015

Forældre Loungen Juli 2015 Forældre Loungen Juli 2015 De fleste af os ar et meget hektisk liv med mange ansvarsområder: børn, arbejde, familie, venner og andre aktiviteter. Det kræver en konstant udadrettet opmærksomhed, og derfor

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Iver Hecht Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Familiecentret Vibygård Terapeutisk døgn og dagbehandling af familier igennem 29 år. Startede

Læs mere

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller

Rejseholdet. Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Rejseholdet Teori U og selvledelse Fredag d. 21 september Hanne Møller Den blinde plet Hvad der tæller, er ikke kun hvad ledere gør eller hvordan de gør det, men den indre tilstand, det indre sted, hvorfra

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING PSYKOLOGI 1. FORELÆSNING Introduktion af jer og mig Introduktion til bogen Pas på dig selv Grundbegreber i praktisk psykologi Begrebsafklaring om psykologi Socialpsykologi 1. del Litteratur er udvalgt

Læs mere

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Neuroaffektiv udviklingspsykologi Neuroaffektiv udviklingspsykologi Her er en meget kort sammenfatning af, hvad neuroaffektiv udviklingspsykologi er. Bagerst er en liste med ordforklaringer, samt lidt om nogle af de nævnte personer. Neuroaffektiv

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Betydning af berøring

Betydning af berøring Betydning af berøring Program: En øvelse om berøring kan berøring være nøglen? Berøring som redskab til godt samarbejde en skøn case. Nervesystemet hvordan påvirker det os? Berøringshormon - Oxytocin Forskellige

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen

kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen Nietzsche kroppen er begejstret lad os se bort fra sjælen Merleau-Ponty Den levende krop er vi. Vores bevidshed er ikke uafhængig af vores krop. Vi er nød til at vende tilbage til de fænomener og den kropslige

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur:

Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur: Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur: Sang æstetisk set Stemmens lyde sat i æstetisk form - med eller uden ord Malene Bichel, sanger og proceskonsulent Sang eksistentielt set:

Læs mere

Kom nærmere. om kærlighed og selvbeskyttelse

Kom nærmere. om kærlighed og selvbeskyttelse Kom nærmere om kærlighed og selvbeskyttelse Indhold Forord 7 Indledning 9 1. Selvbeskyttelsesstrategier 13 En nødmanøvre 15 Selvbeskyttelse som en midlertidig løsning 17 Hvordan man kan beskytte sig både

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Det er ingen skam at have et problem. Men det er en skam, ikke at arbejde med det. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klientkontakt... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Susan Hart & Rikke Schwartz. Fra interaktion til relation. Tilknytning hos. Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy

Susan Hart & Rikke Schwartz. Fra interaktion til relation. Tilknytning hos. Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy Susan Hart & Rikke Schwartz Fra interaktion til relation Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1 Donald Woods Winnicott Selvets udvikling i en faciliterende

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Tillæg: De 4 tilknytningsformer

Tillæg: De 4 tilknytningsformer Tillæg: De 4 tilknytningsformer Hvad er tilknytningsformer? Tilknytningsformer er forskellige måder, som vi mennesker ubevidst forholder os til andre på. Det er både, hvordan vi har det og hvordan vi tager

Læs mere

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet

Læs mere

Psykiske lidelser. Depression: forsænket stemningsleje (unipolær depression: major depression og minor depression)

Psykiske lidelser. Depression: forsænket stemningsleje (unipolær depression: major depression og minor depression) Depression: forsænket stemningsleje (unipolær depression: major depression og minor depression) Psykose: manglende realitetstestning (grænsepsykose, skizofreni hos unge, produktiv psykose) Psykiske lidelser

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

E-guide. 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces. Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde

E-guide. 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces. Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde E-guide 4 tips... til hvordan du undgå at din personlighed bremser din maleproces Emelia Regitse Edelsøe Kunstbloggen og malerinde Indhold 1) Indledning 2) Personligheden De 4 bremsere 3) Mindreværd 4)

Læs mere

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer

Hvad mon. m ø r k e t. gemmer Hvad mon m ø r k e t gemmer? Inspireret af Eva Matjekas seneste bog Hvad mon mørket gemmer? satte jeg mig ned og begyndte at formulere nogle betragtninger om et af de mest spændende aspekter i mit liv

Læs mere

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Psykiatridage 2013, 7/10, Herlev Hospital Sarah Daniel, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

DET flerdimensionelle menneske og bevidsthedens vej

DET flerdimensionelle menneske og bevidsthedens vej NY ARTIKELSERIE Liv & Sjæl bringer her den anden af fire artikler i artikelserien DEN PSYKO- SPIRITUELLE VÆRKTØJSKASSE. Hver artikel rummer en spændende indføring i et emne samt helt konkrete værktøjer

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere