Bekendtgørelse om adgang til videregående kunstneriske uddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om adgang til videregående kunstneriske uddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)"

Transkript

1 BEK nr 28 af 13/01/2020 Udskriftsdato: 30. juni 2020 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse, j.nr. 19/43986 Senere ændringer til forskriften BEK nr 154 af 26/02/2020 Bekendtgørelse om adgang til videregående kunstneriske uddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. august 2017 som ændret ved lov nr. 311 af 25. april 2018, 10, stk. 1, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 8. august 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 2, nr. 3 og 8, og 9, nr. 1-4, i bekendtgørelse nr af 11. december 2019 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde og dobbeltuddannelse Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og udskrivning ved bachelor- og kandidatuddannelser tilrettelagt på heltid på videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Dobbeltuddannelse 2. Ansøgere kan ikke optages eller indskrives på den ansøgte uddannelse, hvis vedkommende har gennemført en fuldt statsfinansieret dansk uddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse uddannelser ikke er omfattet af stk. 1. Stk. 3. Institutionen dispenserer fra stk. 1, hvis 1) ansøgeren ikke kan benytte den gennemførte uddannelse på grund af helbredsmæssige forhold, 2) den første uddannelse er gennemført mindst 6 år før studiestart på den ansøgte uddannelse, 3) den første uddannelse ikke længere kan anvendes på arbejdsmarkedet, f.eks. som følge af ændrede krav fra en autorisationsmyndighed, eller fordi den teknologiske udvikling i al væsentlighed har overflødiggjort uddannelsen, eller 4) ansøgeren opfylder betingelserne for ret til optagelse på den ansøgte kandidatuddannelse, jf. 23, stk. 1, og ansøgeren blev optaget på den adgangsgivende bacheloruddannelse senest den 1. februar Kapitel 2 Adgang til bacheloruddannelser Adgangskrav 3. Adgang forudsætter, at ansøgeren har gennemført en gymnasial eksamen (generelt adgangskrav). Endvidere skal ansøgeren opfylde de specifikke adgangskrav, der fremgår af bilag 1. Institutionen kan be 1

2 stemme, at ansøgeren skal bestå en adgangsprøve. Endvidere kan optagelse forudsætte, at ansøgeren skal opfylde fastsatte karakterkrav. Generelt adgangskrav 4. Ved en gymnasial eksamen forstås: 1) Almen studentereksamen (stx). 2) Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux). 3) Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning. 4) Merkantil studentereksamen (hhx). 5) Teknisk studentereksamen (htx). 6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen. 7) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF). 8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP). 9) Udenlandsk eksamen m.v., som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen. Stk. 2. International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point sidestilles med en gymnasial eksamen, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IBforløbet. Stk. 3. Bevis for eux 1. del sidestilles med en hf uden overbygning. Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Specifikke adgangskrav 5. Ved specifikke adgangskrav forstås bestemte gymnasiale fag på A-, B- eller C-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse. Stk. 2. De specifikke adgangskrav fremgår af bilag 1. Faget er bestået, hvis det vægtede gennemsnit i det konkrete fag er mindst 2,0 uden oprunding. Adgangskravene fastsættes af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra institutionerne. Stk. 3. Den 1. februar offentliggør Styrelsen for Forskning og Uddannelse ændringer af de specifikke adgangskrav på optagelsesportalen Skærpelser varsles pr. 1. februar, mindst 2 år før de skærpede krav træder i kraft. Adgangsprøve 6. Institutionen fastsætter eventuelle regler om adgangsprøver. Krav om deltagelse i en adgangsprøve skal varsles på optagelsesportalen senest 1. februar, året før kravet får virkning. Stk. 2. Eventuelt krav om deltagelse i en adgangsprøve fremgår af bilag 1. Karakterkrav 7. Institutionen kan kræve, at ansøgeren har opnået mindst et bestemt gennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Endvidere kan institutionen kræve, at ansøgeren har opnået mindst en bestemt karakter i udvalgte fag. Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at resultatet af en prøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet i udvalgte fag. Institutionen tilrettelægger prøven, som skal dokumentere, at ansøgeren besidder de krævede kvalifikationer. Prøven kan kun omfatte ansøgere, der ikke opfylder karakterkravet. 2

3 Stk. 3. Fastsættelse af karakterkrav og efterfølgende ændringer skal meddeles Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Information om gældende karakterkrav og varslinger offentliggøres på optagelsesportalen Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser skal varsles på optagelsesportalen, året før fastsættelsen eller skærpelsen træder i kraft. Stk. 4. Institutionen kan dispensere fra fastsatte karakterkrav, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Optagelse på andet grundlag 8. En ansøger kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav. Ansøgningen indgår i optagelsesprocessen på lige fod med de øvrige ansøgninger, hvis institutionen har vurderet, at ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav. Stk. 2. Institutionen kan kræve, at ansøgeren inden studiestart har bestået supplerende fag for at dokumentere de nødvendige kvalifikationer. Stk. 3. Institutionens faglige vurderinger efter stk. 1 og 2 omfatter kun den ansøgte uddannelse ved den pågældende institution. Betinget optagelse 9. Institutionen kan optage ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene ved ansøgningsfristens udløb. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren opfylder adgangskravene inden studiestart eller umiddelbart derefter. Institutionen fastsætter en frist for, hvornår kravene skal være opfyldt. Kvoter 10. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på uddannelsen, opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2. Overskydende pladser fra den enkelte kvote overføres til den anden kvote. Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter kvoternes størrelse efter indstilling fra institutionen. Stk. 3. Styrelsen kan godkende, at institutionen anvender et andet optagelsessystem. Stk. 4. Oplysninger om kvotefordelingen eller det anvendte optagelsessystem skal fremgå af institutionens hjemmeside. Ansøgningsprocedure - sommeroptag 11. Ansøgning om optagelse i kvote 1 og 2 indgives digitalt via optagelsesportalen medmindre institutionen har accepteret, at ansøgningen kan indgives på en anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse. Stk. 2. Der kan ansøges om optagelse på op til otte uddannelser i prioriteret rækkefølge. Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke har modtaget den relevante dokumentation inden ansøgningsfristens udløb, kan dokumentationen indsendes efterfølgende. Institutionen fastsætter betingelserne, herunder fristen, for eftersendelse af dokumentation. Oplysningerne skal fremgå af institutionens hjemmeside. 12. Fristen for at ansøge om optagelse er den 15. marts kl for 1) ansøgninger i kvote 2, 2) ansøgere, der skal deltage i en adgangs- eller optagelsesprøve. Institutionen kan beslutte at tilrettelægge yderligere en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 5. juli kl , 3) ansøgninger, der omfatter en ansøgning om dispensation fra 2, 4) ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. 4, stk. 1, nr. 8 og 9, 5) ansøgninger på andet grundlag, jf. 8, 6) ansøgninger i kvote 1, der omfatter en ansøgning om dispensation efter 14, stk. 5, 7) ansøgere, der søger om optagelse efter den grønlandske særordning, jf. 20, og 8) ansøgninger om genoptagelse, jf

4 Stk. 2. Fristen for at ansøge om optagelse er den 5. juli kl for 1) ansøgninger i kvote 1, og 2) ansøgere, der skal deltage i en adgangs- eller optagelsesprøve, hvis institutionen har besluttet at tilrettelægge yderligere en ansøgningsrunde, jf. stk. 1, nr. 2. Stk. 3. En ansøgning bliver vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis ansøgningen indgives senest den 15. marts kl Stk. 4. Ansøgeren kan ændre i prioriteringen af de søgte uddannelser indtil den 5. juli kl Stk. 5. Institutionen kan dispensere fra tidsfristerne i stk. 1 og 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Ansøgningsprocedure - vinteroptag 13. Institutionen kan beslutte at optage studerende om vinteren med henblik på studiestart i forårssemesteret. Omfanget af udbudte bacheloruddannelser fastsættes af institutionen. Optagelsesprocessen, herunder ansøgningsfrist, fastsættes af institutionen og offentliggøres på institutionens hjemmeside. Stk. 2. Når ansøgningsprocessen er tilendebragt, og tilbud om studieplads eller afslag på optagelse er udsendt, skal institutionen oplyse om eventuelle ledige studiepladser på sin hjemmeside. Stk. 3. Ophør af vinteroptag på en uddannelse skal varsles senest 1. februar, året før det sidste vinteroptag gennemføres. Stk. 4. Ingen af bekendtgørelsens bestemmelser, der vedrører Den Koordinerede Tilmelding, finder anvendelse for vinteroptag. Kvote Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Stk. 2. Optagelseskvotienten er 1) eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen eller 2) eksamensgennemsnittet af en udenlandsk eksamen omregnet til 7-trins-skalaen. Stk. 3. Hvis ansøger har gennemført flere adgangsgivende eksaminer, anvende eksamensgennemsnittet i den først gennemførte eksamen. Stk. 4. Den laveste optagelseskvotient, der udløser et tilbud om en studieplads, kaldes grænsekvotienten. Hvis der herefter er flere ledige studiepladser, fordeler Den Koordinerede Tilmelding de resterende studiepladser ved lodtrækning. Lodtrækningen omfatter alle ansøgere, der har en optagelseskvotient, der er 0,1 karakterpoint lavere end grænsekvotienten. Stk. 5. Institutionen kan give tilbud om en studieplads til en ansøger, selvom optagelseskvotienten er lavere end grænsekvotienten. Tilbud om en studieplads forudsætter, at institutionen vurderer, at der foreligger usædvanlige forhold, der har påvirket ansøgerens opnåede resultater i den adgangsgivende eksamen. Sidste års grænsekvotient og ansøgerens optagelseskvotient skal indgå i institutionens vurdering. Kvote Studiepladserne i kvote 2 tildeles på baggrund af en konkret vurdering til: 1) Alle ansøgere, hvis institutionen ikke har optagelse i kvote 1. 2) Ansøgere, som ikke har en tilstrækkelig kvotient til optagelse i kvote 1. 3) Ansøgere, som har en adgangsgivende eksamen uden påført eksamensgennemsnit. 4) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har tilsvarende kvalifikationer. 5) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til 7-trins-skalaen. Stk. 2. Institutionen fastsætter, hvilke objektive og faglige kriterier der indgår i vurderingen. Erhvervsarbejde og andre aktiviteter kan højst indgå i vurderingen med en periode på sammenlagt 12 måneder. Institutionens vurdering kan omfatte optagelsesprøver, samtaler m.v. Kriterierne skal offentliggøres på in 4

5 stitutionens hjemmeside. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles på institutionens hjemmeside med mindst 1 år. Stk. 3. Værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestilles med erhvervsarbejde, jf. stk. 2. Kontraktperioden indtil studiestart kan indgå i vurderingen, jf. dog stk. 2, 2. pkt. Stk. 4. Vurderingen kan omfatte ansøgerens opnåede karakterer i såvel den adgangsgivende eksamen som i enkelte fag. Hvis ansøgeren har gennemført flere adgangsgivende eksaminer, og eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen indgår i vurderingen, anvendes eksamensgennemsnittet fra den først gennemførte eksamen. Stk. 5. Hvis institutionen vurderer, at der foreligger usædvanlige forhold, der har påvirket en ansøgers opnåede resultater i den adgangsgivende eksamen, kan de usædvanlige forhold inddrages i vurderingen af ansøgningen. Venteliste (standby-pladser) 16. Institutionen kan fastsætte et antal ventelistepladser (standby-pladser), som søges samtidig med den ordinære ansøgning om optagelse. Ansøgere opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. Institutionen kan bestemme, at ventelistepladser kun anvendes i kvote 1. Stk. 2. Institutionen giver ansøgeren tilbud om en studieplads inden fire uger efter studiestarten, jf. dog stk. 3. Retten til en tilbudt studieplads bortfalder, hvis ansøgeren ikke har accepteret studiepladsen inden for en frist fastsat af institutionen. Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke har fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest ved næste ordinære optag. Optagelse forudsætter, at ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav og karakterkrav, der gælder for uddannelsen det pågældende år. Hvis ansøgeren vil gøre brug af et tilsagn om optagelse, skal ansøgeren indgive en ny ansøgning via optagelsesportalen ved næste ordinære optag. Koordinering af optagelse 17. Den Koordinerede Tilmelding koordinerer optagelsesprocessen. Efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet kan andre videregående uddannelser indgå i processen. Stk. 2. På begæring af Uddannelses- og Forskningsministeriet skal institutionerne sende de oplysninger til Den Koordinerede Tilmelding, der er nødvendige for at gennemføre optagelsesprocessen. Meddelelse af afgørelse 18. Ansøgerne modtager svar på deres ansøgning den 28. juli, jf. dog stk. 3. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller en søndag. Stk. 2. Den 28. juli sender Den Koordinerede Tilmelding meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages på nogen af de søgte bacheloruddannelser, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Meddelelsen skal indeholde en henvisning til oversigt over ledige studiepladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Stk. 3. Institutionen kan sende svar før den 28. juli til ansøgere, som har behov for en opholdstilladelse som studerende, til ansøgere med funktionsnedsættelse og til ansøgere, der benytter sig af den grønlandske særordning. Det skal fremgå, at tilbuddet bortfalder, hvis ansøgeren modtager pladstilbud på en højere prioritet. Institutionen fastsætter en frist for accept af en tilbudt studieplads, dog senest 5. juli. Stk. 4. Retten til en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren ikke har accepteret en tilbudt studieplads inden for en frist fastsat af institutionen. Institutionen kan dispensere fra fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Ledige studiepladser 19. Institutionen fastsætter selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, for optagelse på institutionens ledige pladser. 5

6 Stk. 2. Hvis der er flere ansøgere til en uddannelse end ledige pladser, prioriteres ansøgere efter objektive kriterier, der på forhånd er fastsat af institutionen. Information om institutionens ledige studiepladser og udvælgelseskriterier skal offentliggøres på samme tidspunkt på institutionens hjemmeside. Den grønlandske særordning 20. Institutionen skal optage en grønlandsk ansøger uden om adgangsbegrænsningen, hvis vedkommende ansøger herom. Ansøgeren skal dokumentere, at vedkommende opfylder de optagelseskriterier, der fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Kriterierne er fastsat af ministeriet efter indstilling fra Grønlands Selvstyre. Flere studiestartstidspunkter 21. Hvis de optagne studerende fordeles på flere studiestartstidspunkter, skal ældre studerende indskrives før yngre studerende, medmindre en ældre studerende har ansøgt om udskudt studiestart. Information om anvendelse af flere studiestartstidspunkter på en konkret uddannelse og fordelingskriteriet skal fremgå af institutionens hjemmeside. Kapitel 3 Adgang til kandidatuddannelser Frist for optagelse 22. På baggrund af den faglige udvikling i den adgangsgivende bacheloruddannelse kan institutionen i studieordningen fastsætte regler om, hvornår den studerende senest kan søge optagelse på kandidatuddannelsen efter at have afsluttet bacheloruddannelsen. Retskrav 23. En bestået bacheloruddannelse fra den pågældende uddannelsesinstitution giver ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder, ved samme uddannelsesinstitution i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse, jf. dog 2. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, 1) hvilken bacheloruddannelse ved uddannelsesinstitutionen der giver ret til optagelse i henhold til stk. 1, og 2) hvilke bacheloruddannelser ved uddannelsesinstitutionen og ved andre uddannelsesinstitutioner der i øvrigt giver adgang til kandidatuddannelsen. Adgangskrav og -procedure 24. Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter, at ansøgeren har gennemført en adgangsgivende bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Stk. 2. Institutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte uddannelse. Adgangskravene skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 3. Skærpelser af adgangskrav varsles på institutionens hjemmeside med mindst 1 år inden studiestart. Varslingsperioden beregnes fra 1. september. De skærpede adgangskrav finder anvendelse for ansøgninger om optagelse pr. 1. september året efter. For vinteroptag beregnes varslingsperioden fra 1. februar for ansøgninger om optagelse pr. 1. februar året efter. Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. 25. Institutionen fastsætter i studieordningen 1) hvilke bacheloruddannelser ved institutionen, der giver ret til optagelse i henhold til 23, og 6

7 2) hvilke bacheloruddannelser ved institutionen og andre institutioner, der i øvrigt giver adgang til uddannelsen. 26. Institutionen fastsætter ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, og offentliggør oplysning herom på sin hjemmeside. Optagelse på andet grundlag 27. Institutionen kan optage ansøgere, som ikke har gennemført en bacheloruddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at ansøgeren skal gennemføre supplerende studieaktivitet inden for en frist fastsat af institutionen. Institutionen kan bestemme, at studieaktiviteten skal være gennemført inden studiestarten, sideløbende med uddannelsens første semester eller som en kombination heraf. Udvælgelseskriterier 28. Hvis institutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke kan optage alle ansøgere på en uddannelse, prioriteres ansøgerne efter kriterier, der på forhånd er fastsat af institutionen, jf. dog 23, stk. 1. Stk. 2. Udvælgelseskriterierne kan omfatte faglige kriterier. Heri kan indgå optagelsesprøver, samtaler m.v. Stk. 3. Oplysninger om adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier skal offentliggøres på institutionens hjemmeside mindst 1 år, før de får virkning. Kapitel 4 Fællesbestemmelser Sprogkrav 29. På baggrund af en konkret, faglig vurdering kan institutionen kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag skal have bestået studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende danskkundskaber. Hvis en ansøger ikke har mulighed for at blive indstillet til studieprøven i dansk, kan institutionen alene kræve, at ansøgeren senest inden studiestarten har dokumenteret tilsvarende danskkundskaber. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02. Stk. 3. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår studieprøven i dansk skal være aflagt, skal fremgå af uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Fastsættelse og skærpelse af krav til danskkundskaber skal varsles med 2 år, før de får virkning. 30. Hvis hele eller væsentlige dele af en uddannelse udbydes på engelsk, skal ansøgeren have bestået engelsk på B-niveau med et vægtet gennemsnit på 3,0 uden oprunding. Følgende prøver erstatter kravet, forudsat at ansøgeren har opnået det anførte mindsteresultat, jf. dog stk. 3: 1) Engelsk på A-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding. 2) En TOEFL-test med et testresultat på mindst 83 eller IELTS-test med et testresultat på mindst 6,5. 3) En anden test, som institutionen anerkender, og som kompetencemæssigt svarer til stk. 1, 1. pkt. 4) En prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen, og som kompetencemæssigt svarer til stk. 1, 1. pkt. Stk. 2. Hvis adgang efter stk. 1 forudsætter engelsk på A-niveau skal ansøgeren have opnået et vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding. Følgende prøver erstatter engelsk A som adgangskrav: 1) En test, som institutionen anerkender, og som kompetencemæssigt svarer til stk. 2, 1. pkt. 2) En prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen, og som kompetencemæssigt svarer til stk. 2, 1. pkt. 7

8 Stk. 3. Institutionen kan fastsætte krav om højere karakterer eller testresultater. Skærpelser skal varsles på institutionens hjemmeside mindst 1 år, før de skærpede krav træder i kraft. Stk. 4. Institutionens hjemmeside skal indeholde oplysninger om anerkendte tests, gyldighedsperiode og eventuel særligt tilrettelagt prøve. Endvidere skal hjemmesiden oplyse om eventuelle skærpede karakterkrav og testresultater. Ansøgerens oplysningspligt om beståede fag på samme niveau 31. Ansøgere skal oplyse om og søge merit for beståede fag fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme niveau. Institutionen fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger, i tilfælde af at ansøgeren afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger. Indskrivning 32. Institutionen indskriver den studerende på det relevante studietrin på uddannelsen i en af følgende kategorier: 1) Bacheloruddannelse. 2) Kandidatuddannelse. 3) Modul eller dele heraf med henblik på merit i anden uddannelse. 4) Gæstestuderende i øvrigt. Stk. 2. Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen. 33. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog 32, stk. 1, nr. 3 og 4. Overflytning 34. En studerende skal ansøge om optagelse via optagelsesportalen hvis vedkommende ønsker at fortsætte på sin uddannelse på en ny institution (overflytning), jf. dog stk. 2. Stk. 2. En studerende, jf. stk. 1, skal ansøge den nye institutionen om overflytning, hvis pågældende har bestået uddannelsens første år, som det er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler. Stk. 3. Det er en betingelse for overflytning, at den studerende, jf. stk. 1, samtykker til, at den ansøgte institutionen kontakter den første institution med henblik på at få oplysninger om beståede fag, brugte prøveforsøg i ikke-beståede fag, indskrivningsperioden og eventuel anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Den første institution meddeler den ansøgte institution, hvis betingelserne for udskrivning efter 36, nr. 2-6, er opfyldt. Studieskift 35. En bachelorstuderende skal ansøge om optagelse på optagelsesportalen hvis vedkommende ønsker at skifte til en ny uddannelse (studieskift), jf. dog stk. 2. En kandidatstuderende skal indgive sin ansøgning til institutionen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. En studerende, jf. stk. 1, skal ansøge institutionen om studieskift, hvis pågældende har bestået den ansøgte uddannelses første år. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler. Stk. 3. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan det nye institution dispensere fra kravet om, at første studieår skal være bestået. Stk. 4. Ved ansøgning om indskrivning finder 32 tilsvarende anvendelse. 8

9 Udskrivning 36. Institutionen bringer indskrivningen til ophør for studerende, der 1) har gennemført uddannelsen, 2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået studiestartsprøven, 3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine prøveforsøg, 4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har deltaget i eller har bestået førsteårsprøven, 5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav, 6) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler, 7) melder sig ud af uddannelsen, eller 8) er varigt bortvist fra institutionen. Genoptagelse 37. Hvis en ansøger tidligere har været optaget og indskrevet på en bacheloruddannelse på en kunstnerisk videregående uddannelsesinstitution, skal ansøgning om optagelse på samme uddannelse (genoptagelse) indgives via ansøgningsportalen jf. dog 39, stk. 1. Dog skal ansøgninger om genoptagelse på en kandidatuddannelse sendes til institutionen via den fastsatte optagelsesproces, jf. 26. Stk finder anvendelse ved behandling af en ansøgning om genoptagelse. Genindskrivning 38. En ansøger, jf. 37, stk. 1, skal søge institutionen om indskrivning på ny (genindskrivning), hvis pågældende har bestået første år af uddannelsen. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og at der er ledig studieplads. Institutionen fastsætter en frist for indgivelse af ansøgning om genindskrivning til næste studiestart. Stk. 2. Hvis ansøgeren søger om indskrivning på samme uddannelse på en ny institution, finder 35, stk. 2-3 tilsvarende anvendelse. Stk finder anvendelse ved behandling af en ansøgning om genindskrivning. Den tidligere optagelse og indskrivning 39. Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør, jf. 36, nr. 1, kan den pågældende ikke genindskrives. Stk. 2. Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør, jf. 36, nr. 2-6, kan den pågældende søge om genoptagelse eller genindskrivning, jf. dog 2. Institutionen genoptager eller genindskriver den pågældende, hvis institutionen vurderer, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Institutionens vurdering kan omfatte for eksempel faglige og helbredsmæssige forhold. Stk. 3. Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør, jf. 36, nr. 7, kan den pågældende genoptages eller genindskrives, jf. dog 2. Hvis institutionen kunne have bragt optagelsen og indskrivningen til ophør, jf. 36, nr. 2-6, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Genoptagelse eller genindskrivning kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at pågældende blev udskrevet. Stk. 4. Hvis den pågældende genoptages eller genindskrives efter stk. 2 eller 3, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Brugte prøveforsøg under den tidligere indskrivning overføres til den nye indskrivning. Hvor prøveforsøg er opbrugt, giver institutionen den studerende et nyt prøveforsøg i det eller de relevante fag. Stk. 5. Ved genoptagelse eller genindskrivning fastsætter institutionen øvrige relevante studievilkår for den studerende. 9

10 Kapitel 5 Andre bestemmelser Krav om oversættelse 40. Institutionen kan fastsætte regler om, at fremsendt dokumentation skal omfatte en oversættelse, hvis dokumenterne ikke er affattet på dansk eller et andet nordisk sprog. Regler om krav til oversættelse af dokumentation offentliggøres på institutionens hjemmeside. Undlade at oprette udbudt bacheloruddannelse 41. Institutionen kan undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse, når det er begrundet i på forhånd fastsatte kriterier. Stk. 2. For sommeroptaget skal kriterierne være tilgængelige på optagelsesportalen og institutionens hjemmeside senest den 1. februar samme år. Beslutning om at undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse træffes senest den 5. juli kl og offentliggøres samtidigt på institutionens hjemmeside. Stk. 3. For vinteroptaget skal kriterierne senest være tilgængelige på institutionens hjemmeside, fra det tidspunkt hvor ansøgning om optagelse kan indgives. Beslutning om at undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse træffes senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber. Samme dag offentliggøres beslutningen på institutionens hjemmeside. Optagelseskapacitet 42. Optagelseskapaciteten på bachelor- og kandidatuddannelser fastsættes årligt i henhold til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes dimensionering. Institutionen skal sikre, at der er mulighed for at give en forsvarlig kunstnerisk og forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Forsøg og fravigelse fra bekendtgørelsens regler 43. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tillade, at institutionen fraviger bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen. Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Klageadgang 44. Institutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Stk. 2. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere institutionens udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender den samlede sag til behandling i styrelsen. Kapitel 6 Ikrafttræden 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. januar Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 13. januar 2020 Niels Christian Beier / Charlotte Løchte 10

11 Specifikke adgangskrav og adgangsprøver på de enkelte kunstneriske bacheloruddannelser Overskrift til formateret tekst Bilag 1 Uddannelse Arkitektur (Bachelor of Arts in Architecture) Design (Bachelor of Arts in Design) Konservering og restaurering Specifikke adgangskrav og adgangsprøve Der er ingen specifikke adgangskrav. Bestået adgangsprøve (Arkitektskolen Aarhus). Der er ingen specifikke adgangskrav. Bestået adgangsprøve. Der er ingen specifikke adgangskrav. (Bachelor of Science in Conservation and Restoration) Bestået adgangsprøve. 11

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 254 af 13/03/2015 Udskriftsdato: 23. september 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1525. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses-

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 1 om adgangsregulering

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser I medfør af 1, stk. 2-5, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, som ændret

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

11. juni 2018 EM 2018/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om videregående uddannelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde

11. juni 2018 EM 2018/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om videregående uddannelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde 11. juni 2018 EM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om videregående uddannelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse for udbud af videregående

Læs mere

BEK nr 1496 af 12/12/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 22. februar 2019

BEK nr 1496 af 12/12/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 22. februar 2019 BEK nr 1496 af 12/12/2017 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse, j.nr.

Læs mere

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010 BEK nr 988 af 03/10/2008 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.373.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1495 af 11/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. oktober 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

BEK nr 107 af 12/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2018

BEK nr 107 af 12/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2018 BEK nr 107 af 12/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

BEK nr 107 af 12/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 2019

BEK nr 107 af 12/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 2019 BEK nr 107 af 12/02/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen)

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen) BEK nr 774 af 12/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

og professionsbacheloruddannelser.

og professionsbacheloruddannelser. BEK nr 211 af 27/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse, j.nr.

Læs mere

Lovtidende A. 7) Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere

Lovtidende A. 7) Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 1

Læs mere

Miniguide til optagelse.dk

Miniguide til optagelse.dk Miniguide til optagelse.dk (Gælder kun for ansøgere til os, DSKD) Page 1/6 Optagelse.dk - adgangsgrundlag Du skal vælge Gymnasial eksamen, hvis du har eller er i gang med og afslutter den i år (det kalder

Læs mere

Bekendtgørelse om gymnasial supplering

Bekendtgørelse om gymnasial supplering Bekendtgørelse om gymnasial supplering I medfør af 65, stk. 5, i lov nr. 1716 af 27. december 2017 om de gymnasiale uddannelser, 8 a, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser Til universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på s- og Forskningsministeriets område Høringsbrev Vedlagt sendes udkast til ni nye ændringsbekendtgørelser i høring som opfølgning

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 661 af 15/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2011 Kulturministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om designuddannelsen ved Det Kongelige

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 85 af 26/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser I medfør af 1, stk. 2-5, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, som ændret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og. eller en professionsbacheloruddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og. eller en professionsbacheloruddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 1, stk. 2-5, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 107 af 27/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Den 22. januar 2010 Sagsnummer 09-075574 Dokumentnummer 1147789 UDKAST Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 110. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 248 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2012

ErgotErapEut optagelse 2012 Ergoterapeut Optagelse 2012 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2014

ergoterapeut Optagelse 2014 ergoterapeut Optagelse 2014 1 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 20. marts 2015. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 20. marts 2015. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2015 Udgivet den 20. marts 2015 18. marts 2015. Nr. 257. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 257 af 18/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 110 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/003447 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 110 af 30/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/003447 Senere ændringer

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse BEK nr 847 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/028262 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse BEK nr 1641 af 16/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 18/021011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 257 af 18/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101695 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

N O T A T. Notat om adgangsregler - med særligt henblik på kompetenceforholdet

N O T A T. Notat om adgangsregler - med særligt henblik på kompetenceforholdet N O T A T Notat om adgangsregler - med særligt henblik på kompetenceforholdet Det er formålet med dette notat at præcisere, hvem der har kompetence til at fastsætte regler og træffe afgørelser i de forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb

Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb BEK nr 247 af 13/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 1487 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Ergoterapeut. Optagelse 2017

Ergoterapeut. Optagelse 2017 Ergoterapeut Optagelse 2017 1 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2013

ergoterapeut Optagelse 2013 ergoterapeut Optagelse 2013 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en stærk

Læs mere

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet

Politik for optagelse og merit på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet på UCSJ s grunduddannelser - De studerende foran systemet Introduktion UCSJ sætter de studerende foran systemet. Som professionshøjskole har UCSJ en unik position i krydsfeltet mellem uddannelse og praksis

Læs mere

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift)

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til Danske Universiteter Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) 1.NOVEMBER 2013 Styrelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 1, stk. 1 og 2, stk. 1, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BEKENDT- GØRELSE. Stk. 3 Kulturministeriet godkender designskolens udbud af uddannelsesretninger.

BEKENDT- GØRELSE. Stk. 3 Kulturministeriet godkender designskolens udbud af uddannelsesretninger. BEKENDTGØRELSE OM DESIGNUDDANNELSER VED DANMARKS DESIGNSKOLE OG DESIGNSKOLEN KOLDING BEKENDTGØRELSE NR. 617 AF 27. JUNI 2003 : BEKENDT- GØRELSE I medfør af 10 og 15, stk. 2 i lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED

STUDIEORDNING SYDDANSK UNIVERSITET FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED STUDIEORDNING FOR DEN TEKNISK-VIDENSKABELIGE KANDIDATUDDANNELSE I MEKATRONIK VED SYDDANSK UNIVERSITET GODKENDT AF STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSERNE VED DET TEKNISKE FAKULTET DEN 11. MARTS 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 103 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 103 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 103 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Offentliggørelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser,

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Akademisk overbygningsuddannelse,

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner LBK nr 926 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/09245 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af

Læs mere

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidatuddannelsesområdet Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet BEK nr 1039 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/00875-1 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift)

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til Danske Universiteter Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) 21. OKTOBER 2013 Styrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. januar 2009 28. januar 2009. Nr. 52. Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov

Læs mere