Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop"

Transkript

1 Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop

2 2

3 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6 Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: og Online-Shop: Lære apparatet at kende 7 Betjeningsfeltet 7 Sensortaster 7 Kogezonerne 7 Restvarme-indikator 7 Indstille kogesektionen 8 Tænde og slukke kogesektionen 8 Indstille kogetrin 8 Ændre kogetrin 8 Slukke for en kogezone 8 Indstillingstabel 9 Ankognings-automatik 10 Aktivere ankognings-automatik 10 Deaktivere ankognings-automatik 10 Børnesikring 10 Aktivere børnesikring 10 Deaktivere børnesikring 10 Timer 11 Indstille kogetids-automatik 11 Ændre tilberedningstiden 11 Slukke før tiden 11 Minutur 11 Indstille minutur 11 Sikkerhedsafbrydelse 12 Options-menu 12 Indstillinger i options-menuen 12 Vælge optionsmenuen 13 Rengøring og pleje 13 Glaskeramik 13 Kogesektionens ramme 13 Afhjælpning af mindre fejl 14 Kundeservice 15 3

4 ã=sikkerhedsanvisninger Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Opbevar brugs- og montagevejledningen samt apparatpasset til senere brug eller til kommende ejere af apparatet. Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader. Dette apparat er udelukkende beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse i private husholdninger. Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter. Apparatet skal altid være under opsigt, når det er i drift. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, uden at de er under opsigt. Brandfare! Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsigt. Sluk aldrig ild med vand. Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende. Brandfare! Kogezonerne bliver meget varme. Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen. Opbevar ikke genstande på kogesektionen. Bran dfare! Apparatet bliver meget varmt. Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogesektionen. Kogesektionen slukkes af sig selv og kan ikke mere betjenes. Der er risiko for, at den tænder sig selv på et senere tidspunkt. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice. Fare for forbrænding! Kogezonerne og deres omgivelser bliver meget varme. Rør aldrig ved fladerne, når der er varme. Hold børn under 8 år på sikker afstand. Fare for forbrænding! Kogezonen varmer, men indikatoren fungerer ikke Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice. Fare for elektrisk stød! Knæk eller brud i glaskeramikken kan forårsage elektrisk stød. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice. Fare for elektrisk stød! Rengøring med damp kan medføre elektriske stød. Anvend ikke damprenser. Fare for elektrisk stød! Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Kun uddannede serviceteknikere må udføre reparationer. Hvis apparatet er defekt, skal sikringen i sikringsskabet slås fra. Fare for tilskadekomst! Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan gryden pludselig hoppe på kogezonen. Sørg for, at både kogezone og grydebund altid er tørre. Brandfare! 4

5 Fare pga. af magnetfelt! Det aftagelige betjeningselement er magnetisk og kan påvirke elektroniske implantater, som f.eks. pacemakere eller insulinpumper. For brugere af elektroniske implantater: Læg aldrig betjeningselementet i en lomme i tøjet. Minimumafstand til pacemakere: 10 cm. Årsager til skader Pas på! Ru gryde- og pandebunde laver ridser i glaskeramikken. Undgå at koge gryder tørre. Der kan opstå skader. Sæt aldrig varme pander og gryder på betjeningsfeltet, indikatorområdet eller rammen. Der kan opstå skader. Alufolie eller plastskåle smelter fast på varme kogezoner. Der må ikke anvendes beskyttelsesfolie på kogesektionen. Oversigt I tabellen herunder findes en oversigt over de hyppigste skader. Hvis der falder hårde eller spidse genstande ned på kogesektionen, kan der opstå skader. Skade Årsag Afhjælpning Pletter Overkogt mad Fjern overkogt mad med en glasskraber med det samme. Uegnede rengøringsmidler Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik Ridser Salt, sukker og sand Anvend ikke kogesektionen som arbejds- eller afsætningsplads. Ru gryde- og pandebunde ridser glaskeramikken. Undersøg gryder og pander. Misfarvninger Uegnede rengøringsmidler Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik Afslid fra gryder (f.eks. aluminium) Løft gryder og pander, når de flyttes. Muslingeformede Sukker, retter med højt sukkerindhold Fjern overkogt mad med en glasskraber med det samme. skader i glasset 5

6 Miljøbeskyttelse Pak apparatet ud af emballagen, og bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Miljøvenlig bortskaffelse Dette apparat er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste of electrical and electronic equipment WEEE). Direktivet fastsætter rammen for en tilbagetagning og nyttiggørelse af WEEE i hele den Europæiske Union. Energisparetips Læg altid et låg på gryden, som passer i størrelsen. Ved tilberedning uden låg bruges der meget mere energi. Med et glaslåg er det muligt at se indholdet i gryden uden at tage låget af. Brug gryder og pander med plan bund. Hvis bunden ikke er plan, forøges energiforbruget. Bundens diameter på gryder og pander skal passe til kogezonens størrelse. Især medfører for små gryder på kogezonerne spild af energi. Bemærk: Producenter af gryder og pander angiver ofte den øvre diameter. Den er for det meste større end bundens diameter. Brug små gryder til små portioner. En stor gryde, der ikke er fyldt helt op, forbruger meget energi. Tilbered med små mængder vand. Det sparer energi. Grøntsager bevarer deres indhold af vitaminer og mineraler. Indstil i god tid kogezonen til et lavere kogetrin. Udnyt restvarmen i kogezonen. Ved længere tilberedningstid kan der allerede slukkes for kogezonen 5-10 minutter, inden tilberedningstiden er slut. 6

7 Lære apparatet at kende Brugsanvisningen gælder for forskellige kogesektioner. På side 2 er der en oversigt over de forskellige typer med angivelse af mål. Betjeningsfeltet Sensor-knapper Sensortaster ÿ Hovedafbryder A Ankognings-automatik t Optionsmenu + Aktivering K Børnesikring M Timer 1-9 Kogetrin Når et symbol berøres, bliver den pågældende funktion aktiveret. Anvisninger Indstillingerne bliver ikke ændret, hvis flere felter berøres samtidig. På den måde kan indstillingsområdet tørres af, f.eks. hvis noget er kogt over. Indikatorer -Š Kogetrin Sørg for, at sensortasterne altid er tørre. Fugt forringer deres funktion. s Timer Varighed Ankognings-automatik Kogezonerne Kogezone Aktivere og deaktivere $ Enkelt kogezone ð Dobbelt kogezone Aktivere: Vælg kogezonen, indstil kogetrinnet indenfor 5 sekunder, og berør indenfor de næste 5 sekunder symbolet for Deaktivere: Vælg kogezonen, og berør symbolet for indenfor 5 sekunder. p Stegezone Aktivere: Vælg kogezonen, indstil kogetrinnet indenfor 5 sekunder, og berør symbolet for indenfor de næste 5 sekunder. Deaktivere: Vælg kogezonen, og berør symbolet for indenfor 5 sekunder. Aktivering af kogezoner: Ved siden af kogetrins-indikatoren ses en lysende prik. Restvarme-indikator Kogesektionen har en restvarme indikator for hver kogezone. lille ret varm eller smelte overtrækschokolade. Indikatoren slukker, når kogezonen er tilstrækkelig afkølet. Hvis der vises et 'flydende' nul i indikatoren, er kogezonen stadig varm. Så kan man f.eks. holde en 7

8 Indstille kogesektionen Dette kapitel gør Dem fortrolig med indstillingen af kogesektionen. I tabellen findes tilberedningsmåder og eksempler på forskellige kogetrin. Tænde og slukke kogesektionen Indstille kogetrin Der skal være tændt for kogesektionen med hovedafbryderen. Hver kogezone har 9 kogetrin. Kogetrin 1 = laveste effekt Kogetrin 9 = højeste effekt 1 Vælg kogezonen. Berør det tilhørende symbol i indikator-feltet. Kogesektionen tændes og slukkes med hovedafbryderen. Tænde: Berør symbolet #. Der lyder et signal. Lampen over hovedafbryderen og indikatorerne lyser. Kogesektionen er klar til brug. Slukke: Berør symbolet #, indtil lampen over hovedafbryderen slukkes. Alle kogezoner er slukket. Restvarme-indikatoren bliver ved med at lyse, indtil kogezonerne er tilstrækkeligt afkølet. Anvisninger Kogesektionen bliver automatisk slukket, når alle kogezoner har været slukket i mere end 20 sekunder. Alle indstillinger bliver gemt i 5 sekunder, efter at der er blevet slukket. Hvis der tændes for kogesektionen igen inden for dette tidsrum, bliver kogesektionen tændt med de sidste indstillinger. 2 Vælg det ønskede kogetrin indenfor 5 sekunder. I kogetrins-indikatoren lyser det indstillede kogetrin. Efter nogle få sekunder bliver indstillingen bekræftet med et lydsignal. Ændre kogetrin Vælg kogezonen, og indstil det ønskede kogetrin. Slukke for en kogezone Vælg kogezonen, og indstil til 0. Kogezonen slukkes. Efter ca. 5 sekunder vises restvarme indikatoren. 8

9 Indstillingstabel Hver kogezone har 9 trin. Anvend Ankogningsautomatikken for at nå den ønskede temperatur hurtigt, eller indstil til kogetrin 9, og skru derefter ned til det ønskede kogetrin. Indstillingsområderne er ens for alle kogezoner. Værdierne i indstillingstabellen er kun retningsgivende, fordi der kræves mere eller mindre varme afhængigt af madretternes art og tilstand samt af grydens størrelse og af, hvor meget der er fyldt i den. Kogetrin Tilberedningsmåde Eksempler 9 Opkogning Vand Bruning Kød Opvarmning Fedt, væske Opkogning Supper, saucer Blanchering Grøntsager 8-6 Stegning Kød, kartofler 6-5 Stegning Fisk 7-6 Bagning Melretter, retter med æg Færdigtilberedning uden låg Dejretter, væske 6-5 Bruning Mel, løg Ristning Mandler, rasp Smeltning Bacon Reducering Suppefond, sauce 5-4 Færdigtilberedning uden låg Knödel, Klöße, suppegarniture, suppekød, pocherede æg 4-3 Færdigtilberedning uden låg Pølser, kogte 5-4 Dampning Grøntsager, kartofler, fisk Dampning Grøntsager, frugt, fisk Grydestegning Benløse fugle, stege, grøntsager 4-3 Grydestegning Gullasch Færdigtilberedning med låg Supper, saucer 3-2 Optøning Dybfrostvarer Hævning Ris, bælgfrugter Fremstilling af røræg Retter med æg 2-1 Opvarmning / varmholdning Supper, sammenkogte retter, grøntsager i sauce Smeltning Smør, chokolade 9

10 Ankognings-automatik Børnesikring Alle kogezoner er forsynet med en ankogningsautomatik. Når ankognings-automatikken bliver aktiveret, bliver det indstillede kogetrin forøget til det maksimale trin i nogle minutter. På den måde bliver den ønskede tilberedningstemperatur for retten hurtigere nået. Når ankogningstiden er udløbet, skifter apparatet automatisk til det indstillede kogetrin. Varigheden af ankogningstiden kan indstilles. Ankognings-automatikken kan ikke aktiveres på kogetrin 9. Aktivere ankognings-automatik Der skal være tændt for kogesektionen med hovedafbryderen. 1 Vælg en kogezone. Berør det tilhørende symbol i indikator-feltet. 2 Vælg det ønskede kogetrin indenfor 5 sekunder. I kogetrins-indikatoren lyser det indstillede kogetrin. 3 Berør symbolet A indenfor 5 sekunder. Kogetrins-indikatoren skiftevis med A. 4 Ankogningstiden kan ændres indenfor 5 sekunder. Forindstillingen er 3 minutter. Der kan indstilles en tid 1 og 20 minutter med tal-tasterne. Der kan indstilles forskellige ankognings-tider for hver kogezone. Når ankognings-automatikken aktiveres igen, anvendes den sidst anvendte ankogningstid som forindstilling. Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezonerne. Bemærk: Før børnesikringen kan aktiveres, skal denne funktion først frigives i options-menuen (se options-menuen). Aktivere børnesikring 1 Tænd kogesektionen med hovedafbryderen. Undlad at vælge en kogezone eller Timeren. Efter ca. 10 sekunder vises symbolet K over 2 Berør Der lyder et signal. Berør indtil der lyder endnu et signal. Kogesektionen bliver slukket. Indikatoren K blinker langsomt i ca. 10 sekunder. Børnesikringen er aktiveret. Deaktivere børnesikring Deaktivering af børnesikring udføres på samme måde som aktivering af børnesikring. Efter opkogningen er det kun kogetrinnet for den videre tilberedning, der vises i indikatoren. Deaktivere ankognings-automatik Ankognings-automatikken kan også deaktiveres, inden ankogningstiden er udløbet (f.eks. hvis retten koger for kraftigt). 1 Vælg kogezonen. 2 Berør symbolet A indenfor de næste 5 sekunder. Kogezonen skifter tilbage til det indstillede kogetrin. 10

11 Timer Med den integrerede Timer kan der med trin på 1 minut vælges en tid mellem 1 og 90 minutter, hvorefter en kogezone bliver slukket (kogetids-automatik). Der kan indstilles en tilberedningstid for hver kogezone. Indstille kogetids-automatik Der skal være tændt for kogesektionen med hovedafbryderen. 1 Vælg en kogezone. Indstil indenfor 5 sekunder det ønskede kogetrin. 2 Berør symbolet M indenfor de næste 5 sekunder. Ændre tilberedningstiden Vælg kogezonen. Berør symbolet M. Indstil en anden tilberedningstid. Slukke før tiden Vælg kogezonen. Berør symbolet M. Indstil til. Efter nogle sekunder slukker indikatoren. Kogezonen fortsætter med at varme på det indstillede kogetrin. Bemærk: Efter en strømafbrydelse er kogetidsautomatikken ikke længere aktiv. Minutur Den integrerede Timer kan også benyttes som minutur uafhængigt af apparatets funktion. Minuturet kan også aktiveres, når alle kogezoner er slukket. Indstille minutur I Timer-indikatoren lyser. Ved siden af kogetrins-indikatoren lyser s. 3 Indstil den ønskede tilberedningstid mellem 1 og 90 minutter med tal-tasterne. Kogezonen slukker automatisk, når tilberedningstiden er udløbet. I kogetrins-indikatoren blinker. Der lyder et signal i tre minutter. I Timer-indikatoren blinker. Rør ved en af sensor-knapperne. Indikatorerne slukker, og signalet holder op. Der skal være tændt for kogesektionen med hovedafbryderen. Der må ikke være valgt en kogezone. 1 Berør symbolet M. I timer-indikatoren lyser. 2 Indstil den ønskede varighed. Hvis alle kogezoner er slukket, går apparatet i standby. Kun Timer indikatoren lyser. Når tiden er udløbet, blinker indikatoren. Der lyder et signal i tre minutter. Berør symbolet M. Indikatoren slukker, og signalet holder op. Rør ved symbolet M for at ændre varigheden. Bemærk: Efter en strømafbrydelse er minuturet ikke mere i funktion. Vælg den pågældende kogezone for at se den resterende tilberedningstid for kogezonen. Den resterende tilberedningstid vises i 5 sekunder. Hvis der er indstillet en tilberedningstid for flere kogezoner, er det kun den korteste tilberedningstid, som tælles ned i Timer-indikatoren. Ved Timersymbolet ses en lysende cirkelbue s. Bemærk: Hvis der er indstillet til. i optionsmenuen, (ubegrænset selektionstid ved valg af kogezone), bliver minuturet aktiveret, når symbolet M berøres en gang. Berør symbolet M igen for at se den resterende tilberedningstid for den valgte kogezone. 11

12 Sikkerhedsafbrydelse Options-menu Hvis der i længere tid ikke er foretaget en ændring af indstillingen for en kogezone, bliver den automatisk slukket. Tidspunktet for aktivering af sikkerhedsafbrydelsen afhænger af det indstillede kogetrin (fra 1 til 10 timer). Kogezonen bliver slukket, og i kogetrins-indikatoren lyser restvarme-indikatoren, indtil kogezonen er afkølet. Der kan tændes for kogezonen på helt normal vis igen. I options-menuen kan følgende af kogesektionens funktioner tilpasses individuelt: Aktivering Tastetoner Børnesikring Nulstilling af alle værdier Selektionstid for valg af kogezone Indstillinger i options-menuen I tabellen findes alle funktioner samt anvisninger om indstilling: Indikator Funktion Anvisninger om indstilling Aktivering Aktiveringsmåden kan indstilles individuelt for alle Hver gang kogesektionen tændes, er aktivering af kogezoner med ekstra kogezone. Vælg først den ekstra kogezone deaktiveret og kan derefter aktiveres*stilling med ønskede kogezone: Vælg derefter den ønskede ind- Hver gang kogesektionen tændes, er aktivering af ekstra kogezone aktiveret og kan derefter deaktiveres. Når der tændes for kogesektionen, bliver den sidst indstillede tilstand aktiveret. ƒ Tastetoner Vælg den ønskede indstilling. Tastelyd fra. Tastelyd til.* Bemærk: Denne indstilling gælder ikke for Timerens lydsignaler, advarselssignaler og hovedafbryder-signalet. Børnesikring Før børnesikringen kan anvendes, skal den først frigives Børnesikring kan ikke aktiveres.* her i options-menuen. Børnesikring kan aktiveres. Nulstilling af alle værdier Med denne funktion kan alle ændrede indstillinger i š Værdierne svarer ikke til fabriksindstillingen. options-menuen og ændrede ankognings-tider nulstilles til fabriksindstillingen. Nulstilling af alle værdier: Berør tal-tast 1. Der vises en prik ved siden af š i displayet. Bemærk: Værdierne bliver først nulstillet, når options-menuen forlades og gemmes. Hvis der på forhånd vises en prik ved siden af š er indstillingen den samme som fabriksindstillingen. Selektionstid for valg af kogezone Efter valg af kogezone skal kogetrinnet indstilles Selektionstid 5 sekunder.* indenfor selektionstiden. Ved Selektionstid ubegrænset kan kogetrinnet når som helst ændres,. Ubegrænset selektionstid. uden at kogezonen igen skal vælges forinden. *Fabriksindstilling 12

13 Vælge optionsmenuen 1 Tænd kogesektionen med hovedafbryderen. Der må ikke være valgt en kogezone. Timeren skal være slukket. Efter ca.10 sekunder vises symbolet? over symbolet A. 2 Berør symbolet A, til der lyder to signaler. Rengøring og pleje I dette kapitel findes anvisninger til, hvordan kogesektionen skal plejes. Der kan købes egnede rengørings- og plejemidler via Kundeservice eller i vores e-shop. Glaskeramik Rengør altid kogesektionen, hver gang den har været i brug. På den måde brænder madrester ikke fast. 3 Berør symbolet A, indtil den ønskede option vises. 4 Vælg den ønskede indstilling med eller med tal-tasterne. 5 For at gemme indstillingerne og forlade optionsmenuen skal symbolet A, til der lyder to signaler. Anvisninger Der lyder ikke et signal, hvis der er indstillet ƒ-. Tastelyd fra. Berør hovedafbryderen for at forlade optionsmenuen uden at gemme indstillingerne #. Rengør først kogesektionen, når den er kølet tilstrækkeligt af. Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til glaskeramik. Følg anvisningerne til rengøring på emballagen. Brug aldrig: ufortyndet håndopvaskemiddel rengøringsmidler til opvaskemaskinen skurende rengøringsmidler aggressive rengøringsmidler som f.eks. ovnrens og pletfjerner ridsende rengøringssvampe højtryksrenser eller dampstråler Stærk tilsmudsning fjernes bedst med en glasskraber, som kan købes i almindelige forretninger. Følg producentens anvisninger. De kan også købe en egnet glasskraber via Kundeservice eller i vores e-shop. Kogesektionens ramme For at undgå beskadigelse af kogesektionens ramme skal følgende anvisninger overholdes: Brug udelukkende varmt opvaskevand til rengøringen. Der må ikke bruges ætsende eller skurende midler. Anvend aldrig glasskraberen på kogesektionens ramme. 13

14 Afhjælpning af mindre fejl Hvis der opstår en fejl, skyldes dette ofte en bagatel. Se derfor følgende anvisninger igennem, inden kundeservice kontaktes. Fejl Kogesektionen fungerer ikke. Kogesektionen kan ikke tændes. Hovedafbryderen blinker flere gange, når den berøres. Kogesektionen fungerer, men kogezonerne bliver ikke varme. I Timer indikatoren ses en lysende prik. Afhjælpning Kontroller boligens sikring for apparatet. Kontroller ved hjælp af andre elektriske apparater, om der er tale om et strømsvigt. Der ligger en genstand på sensortasten (f.eks. et viskestykke). Fjern genstanden, og tænd for kogesektionen på normal vis. Ved den første installation er apparatet blevet indstillet til demonstrationsmodus. Afbryd apparatets forbindelse til lysnettet via boligens sikring i mindst 10 sekunder. Tilslut apparatet til strømnettet igen, og udfør følgende trin indenfor de næste 3 minutter: 1 Tænd for kogesektionen med hovedafbryderen #. Timeren skal være deaktiveret. 2 Berør og bliv ved med at trykke på det. Berør indenfor de næste 3 sekunder også hovedafbryderen #. Kogesektionen slukkes. Kogesektionen er blevet slukket. Indikatoren " og nogle tal Skiftevis visning af og ˆ Indikator Indikator" Indikator" 3 Tag fingeren væk fra Der lyder et signal. Prikken i Timer indikatoren slukkes. De har utilsigtet rørt ved hovedafbryderen. Tænd for kogesektionen igen. En kogezone har været i brug for længe uden pause. Sikkerhedsafbrydelsen er blevet aktiveret. Der kan tændes for kogezonen igen. Der er en fejl ved elektronikken. Sluk for apparatet via boligens sikring eller sikkerhedsafbryderen i sikringsboksen, og tænd for det igen (remset). Hvis indikatoren vises igen, skal apparatets forbindelse til lysnettet afbrydes via boligens sikring. Kontakt kundeservice. En kogezone, som er indstillet på trin 8 eller 9, er blevet for varm. Effekten for den pågældende kogezone er blevet reduceret til trin 7. Når slukkes, kan der igen indstilles et højere trin. Apparatet er blevet for varmt, og der er blevet slukket for en kogezone. Tag gryden af kogezonen. slukkes, når kogezonen er kølet tilstrækkeligt af. Vent et par minutter, indtil kogezonerne er kølet af. Hvis stadig vises, når kogezonen tændes igen, er kogesektionen stadig for varm. Sluk for kogezonerne, og lad dem køle yderligere af. Elektronikfejl ved en kogezone Sluk for apparatet via boligens sikring eller sikkerhedsafbryderen i sikringsboksen, og tænd for det igen efter et par minutter (reset). Hvis indikatoren vises igen, skal apparatets forbindelse til lysnettet afbrydes via boligens sikring. Kontakt kundeservice. Betjeningsfeltet er for varmt og er blevet slukket. Kontroller, om der er placeret en varm gryde på betjeningsfeltet. Tag gryden væk fra betjeningsfeltet. Vent et par minutter, til betjeningsfeltet er kølet af. Afbryd strømforsyningen via boligens sikring, hvis " vises igen, når der igen tændes for apparatet. Kontakt kundeservice. 14

15 Kundeservice Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed. E-nummer og FD-nummer: Når De kontakter vores serviceafdeling, skal De opgive komfurets E-nummer og FD-nummer. Typeskiltet med numrene findes i apparatets papirer. Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert. Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse. Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl DK De kan altid stole på, at producenten har den største kompetence. Når reparationerne bliver udført af producenten, kan man være sikker på, at de bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. 15

16 Gaggenau Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 D München da (910621)

Gaggenau Brugsanvisning CE481/491. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE481/491. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE481/491 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER

FARE ADVARSEL. DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne håndbog og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S. Betjeningsvejledning

HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S. Betjeningsvejledning 700003175003 HI1271S HI6271S HI7271S HI8271S HI9271S Betjeningsvejledning BRUGSANVISNING Indhold Din induktionskogeplade Brug Betjening Vedligeholdelse Fejl Installation Bilag Indledning 4 Betjeningspanel

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d

DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d DEUTSCH Installation Seite 4 Bedienungsanleitung Seite 6 ENGLISH Installation Page 4 Instructions for use Page 14 FRANÇAIS Installation Page 4 Mode d emploi Page 21 NEDERLANDS Installatie Pagina 4 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode

DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode 1 DEUTSCH Installation Seite 6 Bedienungsanleitung Seite 8 ENGLISH Installation Page 15 Instructions for use Page 17 FRANÇAIS Installation Page 24 Mode d emploi Page 26 NEDERLANDS Installatie Pagina 33

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G

Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G Anvendelse HI6HTI02 HI1694G HI7CTI02 HI1794G HI8ATI02 HI1794M HI9FTI04 HI1994G HI9FTI04 HI1994M HI1ATI02 HI1194G DA Brugsvejledning DA 3 - DA 31 Benyttes piktogrammer: Viktig information Tips INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 140 440 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode

DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode DEUTSCH Installation Seite 7 Bedienungsanleitung Seite 9 ENGLISH Installation Page 17 Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Installation Page 26 Mode d emploi Page 27 NEDERLANDS Installatie Pagina 36 Gebruiksaanwijzing

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning BOP 250/251. Ovn

Gaggenau Brugsanvisning BOP 250/251. Ovn Gaggenau Brugsanvisning BOP 250/251 Ovn Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger 3 Årsager for skader 5 Miljøbeskyttelse 5 Miljøvenlig bortskaffelse 5 Tip for at spare på energi

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning BM270/271 BM274/275. Mikrobølgeovn

Gaggenau Brugsanvisning BM270/271 BM274/275. Mikrobølgeovn Gaggenau Brugsanvisning BM270/271 BM274/275 Mikrobølgeovn Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger 3 Årsager til skader 5 Deres nye apparat 6 Display og betjeningselementer 6 Funktionsvælgerens

Læs mere

Type KPN 60-00 ELS. Betjeningsvejledning...2

Type KPN 60-00 ELS. Betjeningsvejledning...2 Type KPN 60-00 ELS DK Betjeningsvejledning...2 Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med

Læs mere

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde!

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING

Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Type KK 6200 ELM BETJENINGSVEJLEDNING Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade l Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. l Gør dig fortrolig med din

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring Separate vedligeholdelses- og rengøringsvejledninger er vedhæftet som bilag.

Vedligeholdelse og rengøring Separate vedligeholdelses- og rengøringsvejledninger er vedhæftet som bilag. Hårde hvidevarer Beskrivelse Boligen er forsynet med fuld hårde hvidevarer pakke med køle/fryseskab, opvaskemaskine, glaskeramisk kogeplade og indbygningsovn fra Siemens, samt vaskemaskine og tørretumbler

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS HE764260 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570886

Din brugermanual SIEMENS HE764260 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570886 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type KK 56 EF, EP, ER

Type KK 56 EF, EP, ER Type KK 56 EF, EP, ER DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM glaskeramiske kogeplade O Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. O Gør dig fortrolig

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

HB86K.72S. [da] Brugsanvisning...2 *9000590497* 9000590497

HB86K.72S. [da] Brugsanvisning...2 *9000590497* 9000590497 HB86K.72S [da] Brugsanvisning...2 *9000590497* 9000590497 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 3 Før indbygning...3 om sikkerhed...3 vedr. mikrobølgefunktionen...3 Årsager til skader...4 Deres

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Dampovn HB25D5.2. [da] Brugsanvisning

Dampovn HB25D5.2. [da] Brugsanvisning Dampovn HB5D5.. [da] Brugsanvisning Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvi sning Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvisninger om sikkerhed...4 Årsager til skader...4 Deres nye apparat... 5 Betjeningsfelt...5 Ovnrum...6

Læs mere

DETALJERET BETJENINGSVEJLEDNING TIL EN INDUKTIONSKOGEPLADE

DETALJERET BETJENINGSVEJLEDNING TIL EN INDUKTIONSKOGEPLADE DA DETALJERET BETJENINGSVEJLEDNING TIL EN INDUKTIONSKOGEPLADE www.gorenje.com Kære kunde, du har købt et produkt af vores nye række. Vi ønsker, at vores produkt tjener dig godt. Inden installationen og

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader

Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Brugs- og monteringsanvisning Glaskeramiske induktionskogeplader Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual BOSCH HSE421120S http://da.yourpdfguides.com/dref/3568020

Din brugermanual BOSCH HSE421120S http://da.yourpdfguides.com/dref/3568020 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS HC744570U http://da.yourpdfguides.com/dref/3653844

Din brugermanual SIEMENS HC744570U http://da.yourpdfguides.com/dref/3653844 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning for friture model :

Betjeningsvejledning for friture model : Betjeningsvejledning for friture model : FKE169EG FKE1615EG FKE169DG FKE1615DG FKE1621DG FKE2515 G (15kW) FKE2521G (21kW) Fig. 1 Tilslutning : Apparatet skal tilsluttes for 400V+jord+0,(eller 3X230V,Norge)

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1.

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1. KIPSTEGER Prince TYPE:60,85 Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND Installations- og betjeningsvejledning S/N: Rev. 1.0 Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Symboler i manualen... 3 1.2 Symboler på

Læs mere

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse DEN ORIGINALE Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse RÖMERTOPF Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse 1. Oplag Copyright 2009 by RÖMERTOPF Keramik

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere