Høringssvar til Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi"

Transkript

1 Høringssvar til Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune har afgivet følgende høringssvar til KL i forbindelse med høringen vedr. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi : Overordnede bemærkninger til Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi KLs udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi har som hovedmålsætning at udvikle og skabe en effektiv og attraktiv kommunal sektor. Forudsætningen for at det kan lykkes er, at alle kommuner intensiverer det allerede eksisterende samarbejde og på sigt optræder som én sektor. For en kommune af Faaborg-Midtfyns størrelse giver det mening at samarbejde samt, at samarbejdet bliver så bredt som muligt, hvis det skal lykkes at høste frugterne og helst med størst mulig udbytte af de kommende års digitalisering. Digitalisering af de kommunale opgaver er en stor økonomisk udfordring for alle kommuner, især hvis digitaliseringen ikke sker i samarbejde kommunerne i mellem. Udvikling af standardiserede løsninger, fælles udbud og indkøb er derfor nødvendigt - f.eks. i regi af Kombit og Umbrella. Det vil også være ønskeligt, hvis KL påtager sig ansvaret for, at sikre bedre låneadgang til investeringer i digitale løsninger. Udvikling af standardiserede løsninger vil naturligt stille krav til samarbejde kommunerne i mellem med hensyn til standardisering af arbejdsprocesser, regelforenkling - ikke kun i forbindelse med udveksling af data, men også i forbindelse med arbejdsprocesser, der på grund af automatisering overflødiggøres. Ligeledes er kravet om anvendelse af offentlige standarder samt offentligt udviklede komponenter (eks. Dokument-komponenten i forbindelse med ESDH og NemID), nødvendige forudsætninger for en øget digitalisering. Faaborg-Midtfyn Kommune bakker derfor op om KLs fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Vi bemærker dog, at KL i digitaliseringsstrategien kun forholder sig til det kommunale område. Den forholder sig ikke til staten og regionerne, hvorved vi ikke får nedbrudt i siloerne i det offentlige Danmark. FMK vil opfordre KL til at betragte staten og regionerne som mulige samarbejdspartnere i forhold digitaliseringen af det offentlige sektor i Danmark. Der kan være store økonomiske fordele i, at samarbejde med staten om nødvendige fælles projekter til gavn for hele den offentlige sektor. Herudover mener vi i øvrigt, at det giver god mening, at den kommunale sektor får større indflydelse på digitale løsninger udviklet af staten til brug i den offentlige sektor f.eks. NemID, NemRefusion, E-faktura osv. Hvis vi skal udnytte besparelsespotentialet og hente gevinsten hjem, skal vi sætte et tydeligere fokus på implementering. Kommunerne skal blive bedre til at implementere nye arbejdsgange og digitale værktøjer i yderste led. Det er FMKs vurdering, at strategioplægget generelt undervurderer betydningen af en veludført implementering. Det er endvidere vores opfattelse, at KL er alt for optimistiske i deres vurdering af besparelsespotentialet ved digitaliseringen. Kommunerne har hidtil haft svært ved at dokumentere besparelser i et større omfang ved den foreløbige digitaliseringsindsats. Det skyldes bl.a., at der stadig er mange barrierer i form af dels manglende fællesoffentlige standarder i forhold til teknik og arbejdsprocesser og dels alt for meget for regelrytteri og kompliceret bureaukrati. Side 1

2 Endelig vil vi opfordre KL til at sætte større fokus på digitalisering af kerneområder som sundhed og handicap. Digitaliseringsstrategien fokuserer fortrinsvis på det administrative niveau og adresserer ikke besparelsespotentialet ved ny teknologi, som kan lette arbejdet for hjemmehjælpere, plejere og pædagoger og yde tryghed, sikkerhed og øget mobilitet for den ældre borger eller borgere med kroniske sygdomme eller handicap. Sundheds- og handicapområdet er allerede i dag særdeles omkostningstungt for kommunerne og de ressourcemæssige udfordringer vil kun vokse fremover. Det er oplagt, at kommunerne, regionerne og staten samarbejder om udvikling af ny teknologi for at sikre en bedre ressourceudnyttelse. Kommentarer og bemærkninger til Digitaliseringsstrategierne for de tværgående indsatsområder Fagsekretariaterne har afgivet følgende høringssvar til de tværgående indsatsområder. Digitaliseringsstrategi for beskæftigelsesområdet Generelt finder vi at visionen er OK, men vi savner en realistisk tilgang. Vi vil vel altid have en del borgere, som ikke er i stand til at bruge digitale løsninger af den ene eller anden årsag. Vi er sikre på at sociale problemer ikke løses ved digital selvbetjening. Samtidig må vi på vores område regne med 7 afskedigelser, hvor de sidste folk ikke har forladt os endnu og en virkelighed, hvor sagsbehandleren max bruger 12 min. af en time på borgeren, meddele at vi har svært ved at se, hvordan vi skal stille med ressourcer til et nødvendigt IT projekt (vi kan og skal ikke stoppe udviklingen), der i sidste ende reducerer de 12 minutter vi har til borgeren yderligere. Kommentar til fagområde: Det er desværre besvaret ud fra en jubel optimistisk tilgang. Realpolitisk er det vist utænkeligt, at områdets regel og kontrolliderlighed mindskes. Forenklet betyder det, at der ikke er nogen leverandører af det nødvendige isenkram, der skal til for at indfri visionen, der har en jordisk chance for at følge med den uafladelige strøm af ændringer m.v. fra Christiansborg og djøfferne i hovedstaden. Vi vil altid være 2 skridt bagefter, det er jo også det store problem i dag. Digitaliseringsstrategi for social- og sundhedsområdet Fra Sundhedsområdet: Strategioplægget synes generelt ikke at tage nok hensyn til implementeringen i yderste led, hvilket er nødvendigt for at gevinsten kan hentes. Strategioplægget bør konkret indeholde et afsnit om hvor strategiens fokusområder på social- og sundhedsområdet kan implementeres gennem Sundhedsaftalerne der fungerer som styringsværktøj på sundhedsområdet og Rammeaftalerne der fungerer som styringsværktøj på det specialiserede socialområde med andre ord bør strategien indeholde specifikke strategi for, hvordan digitaliseringsstrategien integreres i de arbejder der i øvrigt foregår på IT området gennem Sundhedsaftalerne (hvor der i Region Syddanmark er et afsnit om IT strategi) og gennem Rammeaftalerne, hvor styringsmodeller også drøftes. Side 2

3 Indsatsområde 1 indenfor social- og sundhedsområdet: Det potentiale der skønnes til 185 mio kr. på side 61 er alt for højt. Samtidig er en tidshorisont frem til 2013 urealistisk kort således synes strategien ikke at tage hensyn til den menneskelige faktor og herved hensyn til, at området er forholdsvist ukendt for personalegrupper der arbejder på området implementering vil tage længere tid. Indsatsområde 2 indenfor social- og sundhedsområdet: Bør indeholde en yderligere præcisering dels af vigtigheden i udvikling af den elektroniske korrespondance mellem kommuner og praktiserende læger/det Regionale Sundhedsvæsen med borgeren i centrum og som direktør for egen sygdom - eksempelvis gennem en elektronisk kronikerjournal patientens plan og brug af Sundhed DK. Indsatsområde 5 Anvendt borgernær teknologi Det bør præciseres at der sideløbende skal arbejdes med lovgivningen i forhold til borgerens Retssikkerhed og brug af Magtanvendelse (overvågning). Fra Pleje og omsorg: Det er yderst positivt med en fælles kommunal digitaliseringsstrategi, med fokus på samarbejdet i den enkelte kommune, samarbejdet kommunerne imellem og samarbejdet mellem kommuner og region. Strategioplægget tager ikke tilstrækkeligt højde for implementering af nye IT-systemer i det yderste led, idet det kræver væsentlige ressourcer for at få et fælles kompetenceløft. I afsnittet om velfærdsteknologi bør der indtænkes gevinsten i forhold til borgernes uafhængighed. Generelt mangler der beskrivelse af, at en del af målgruppen inden for ældreområdet er svage IT-brugere, der ikke uden videre kan benytte selvbetjeningsløsninger. Digitaliseringsstrategi for teknik- og miljøområdet Fra Plan- og Kultur: Strategien har meget fokus på de tekniske løsninger og for lidt på kompetencesiden i forhold til at få udbredt og udnyttet de digitale løsninger. En digitaliseringsstrategi må have fokus på den menneskelige side også. Ofte får man ikke den fulde effekt af tiltagene fordi man glemte/overså ressourceforbruget til en ordentlig implementering af systemerne. Det gælder både fokus på uddannelse af medarbejdere og borgere/kunder. Digitaliseringsstrategi for børne- og kulturområdet Fra Plan- og Kultur: Til pkt. 4.4 Det digitale folkebibliotek (input fra vores bibliotek) Side 3

4 Faaborg-Midtfyn Kommune støtter anbefalingen om en fælles digital formidling af e-ressourcer til borgerne gennem "Danskernes Digitale Bibliotek". KL opfordres til aktivt at tage initiativer til sikring af brugsrettigheder til digitalt indhold som e-bøger, netmusik, digitale film, netlydbøger, artikler og databaser. Det bør sikres at alle borgere har fri og lige adgang til digitale ressourcer i det digitale bibliotek, med mulighed for distribution og eksponering både i det landsdækkende digitale bibliotek og i de lokale folkebibliotekers webløsninger. Bemærkninger. i øvrigt vedr. kultur- og fritidsområder: Strategien fokuserer lidt ensidigt på biblioteksområdet ift. Kultur og Fritid. Faaborg-Midtfyn Kommune er langt fremme med etablering af både fritids- og aftenskoleportaler samt onlinebookninger til fx. sportsfaciliteter. Det er digitale løsninger, der både letter foreningers og aftenskolers administration samt kommunens administrative ressourceforbrug knyttet til opgaverne. Samtidig øger det borgernes tilgængelighed til tilbud - både de foreningsbaserede og de mere individuelle. Større udbredelse af fælles kommunale IT-løsninger forekommer oplagt. Fra Fagsektretariatet Dagtilbud Børn: Bemærkninger til høringsmaterialet Høringsmaterialet fra KL (spørgeskemaet) udgør en meget smal platform for kommunernes tænkning på digitaliseringsområdet. For det første er spørgeskemaet snævert fokuseret på de tiltag, der allerede indgår i materialet, og incitamentet til at tænke ud over det allerede skitserede understøttes i meget lav grad af materialet. For det andet afspejler materialet en udpræget sektortænkning. Der er behov for i langt højere grad at tænke i digitale løsninger på tværs af f.eks. arbejdsmarkeds- og børneområdet, sådan at de sårbare familier opdages og understøttes i en tidlig fase, hvor indsatsen kan være helhedsorienteret, forebyggende og konsultativ. Denne tænkning accentueres yderligere af den interne koordinering afhøringssvar i FMK. Som dagtilbudschef bliver jeg bedt om bemærkninger til afsnittet vedr. børne- og kulturområdet samt de generelle afsnit vedr. udfordringer og indsatsområder. Der er behov for internt i FMK såvel som i kommunerne generelt at forlade silotænkningen og give plads til helhedsorientering, afsøgning af nye snitflader. Først når det sker, vil gevinsterne ved digitaliseringen for alvor komme borgerne til gode som en oplevelse af sammenhæng i den kommunale service. Bemærkninger til forslaget til fælleskommunal digitaliseringsstrategi De fælles udfordringer, der er skitseret i materialet er jeg overordnet enig i. Jeg mener dog, at der skal lægges særlig vægt på dilemmaet mellem på den ene side behovet for at opkvalificere på kommunernes evne til at kravspecificere, indkøbe og leverandørstyre OG på den anden side organiseringen heraf. I den nuværende økonomiske situation er det yderst vanskeligt at skabe politisk legitimitet omkring opbygning af nye digitaliseringsenheder i kommunerne, så det bør overvejes, hvordan der kan ska- Side 4

5 bes tværkommunale indsatser, herunder hvordan de eksisterende tværkommunale indkøbsorganiseringer kan anvendes/inddrages. I den forbindelse mener jeg, at KL med Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi tager de nødvendige skridt til at dagsordensætte en nødvendig politisk diskussion om balancen mellem det kommunale selvstyre og (frivillig) afgivelse af suverænitet for at sikre effektiv drift via oplagte stordriftsfordele på tværs af kommuner. I forhold til de tværgående indsatsområder (afsnit 4) vurderer jeg, at der er generelt behov for at sætte et tydeligere fokus på implementering. Jeg er således enig i, at digital ledelse (afsnit 4.1.) og kompetenceudvikling for medarbejdere (afsnit ) er vigtige elementer, men der bør endvidere være fokus på behovet for tilpasning af arbejdsgange, dvs. et egentligt redesign af administrative arbejdsgange og aflæring af gamle vaner og procedurer. Det er med andre ord ikke nok at bits and bytes fungerer, og at medarbejderne kan trykke på de rigtige knapper på det rigtige tidspunkt. De bagvedliggende administrative arbejdsgange skal tilpasses og forenkles ellers kan gevinsten ikke høstes uden at der samtidig sker en kvalitetsforringelse. Mange kommuner har endnu ikke tilstrækkeligt fokus på tilpasning og redesign af arbejdsgange, og der mangler generelt kompetencer i kommunerne til at understøtte de udviklingsprocesser, der skal gennemføres for at arbejdsgangene tilpasses nye værktøjer og muligheder. I forhold til spørgsmålet om, at medarbejdere kan henvise borgerne til den digitale kanal, der ligger i umiddelbar forlængelse af deres serviceområde mener jeg, at der er brug for en yderligere præcisering af forventninger. Med de eksisterende normeringsmæssige rammer for f.eks. pædagoger i daginstitutioner er det vanskeligt at forestille sig, at pædagoger i fremtiden skal hjælpe familien til at skrive en lillesøster eller bror op til en plads via digital pladsanvisning. Der skal ske en tydelig forventningsafstemning overfor frontpersonalet omkring deres kernekompetencer og prioriteringen i den samlede opgavemængde. Bemærkninger til Børne- og kulturområdet Når der på dagtilbudsområdet sættes fokus på de pædagogiske læreplaner mener jeg, det er vigtigt at skelne mellem de processer, der omhandler børnenes læring og udvikling og de processer, der understøtter de voksnes læring og refleksion. Sammenholder jeg forslagene på dagtilbudsområdet med skoleområdet savner jeg en vision for de 0-6 årige børns læring og udvikling og den understøttelse, som digitale medier kan tilvejebringe på dette område. Når fokus rettes på de voksnes læring og refleksion mener jeg, at der igen skal skeles til de normeringsmæssige og arbejdstidsmæssige vilkår på området. Pædagoger har generelt ikke afsat særlig tid til forberedelse, og mulighederne for i praksis at gå fra og sidde og shoppe rundt på digitale løsninger, der fremmer den voksnes individuelle refleksion og læring er yderst begrænsede. I stedet mener jeg, at der skal fokuseres på de digitaliseringsløsninger, der fremmer produktionen af strategisk ledelsesinformation, så- Side 5

6 dan at der gives nye redskaber til styring og benchmarking af kommunernes produktivitet på børneområdet. Det undrer mig i den forbindelse, at projektet vedrørende faglige kvalitetsoplysninger overhovedet ikke er indtænkt. Projektet rummer potentialet til såfremt der indgås et forpligtende tværkommunalt partnerskab at danne platform for målrettet benchmarking og kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet ud fra nogle på forhånd definerede parametre og opgørelsesmetoder/dokumentationsformer. Generelt kan man sige, at digitaliseringsgevinster på dagtilbudsområdet primært skal hentes i den administrative organisering, herunder indenfor visitation, kapacitetsstyring og dokumentation/ledelsesinformation. Når der i høringsmaterialet nævnes Børneintra, mener jeg dette udelukkende skal betragtes som en kvalitetsforbedring. Det vil således være helt urimeligt at kapitalisere effektiviseringsgevinsterne af Børneintra decentralt, og jeg er sikker på, at en nærmere business case af projektet vil understøtte dette synspunkt. Fra Fagsekretaritet Undervisning IT-MILJØ FOR ELEVER OG LÆRERE betyder: 1. Et professionelt it-miljø i folkeskolen. Et professionelt it-miljø med driftsstabilitet, internetdækning og support. 2. IT-udstyr er tilgængeligt og dækkende. Oprettelse af Elevens og lærernes digitale arbejdsplads med egen digital(e) enhed(er) (eks. Bærbar computer). Let at gå til mobile enheder: computere, e-bøger, pda er etc., Interaktive tavler eller tilsvarende enheder i alle undervisningslokaler. 3. En øget digitalisering af undervisningsmidler. 4. Efter- og videreuddannelse af pædagoger og lærere. 1. De basale it-færdigheder i forbindelse med brug af itudstyr, 2. De pædagogiske og didaktiske evner til at integrere it og nye medier, som en integreret del af undervisningen i de enkelte fag. 5. Seminarierne: Lærer- og pædagoguddannelserne opkvalificeres til at uddanne dem i brug af digitale lærermidler i undervisningen. Side 6

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm.

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. KL s syn på digitalisering Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. direktør i KL Kommunalreformen gik på to ben: 1) Borgeren i centrum o o

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Undersøgelsen om kommunernes effektiviseringsarbejde vedrører perioden 2014 og

Undersøgelsen om kommunernes effektiviseringsarbejde vedrører perioden 2014 og Spørgeskema om kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Undersøgelsen om kommunernes effektiviseringsarbejde vedrører perioden 2014 og 2015, og følger op på KL s tilsvarende undersøgelser, der

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Webudgave

Digitaliseringsstrategi Webudgave Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Horsens Kommune, oktober 2011 2 Indledning Horsens Kommune står overfor en række betydningsfulde udfordringer også på den helt korte bane: 1 Nul-vækst i den offentlige

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere