Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015"

Transkript

1 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012

2 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og fornyelse... 4 Sammenhæng til øvrige strategier Den fællesoffentlige og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi... 4 Øvrige strategier... 5 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi Overordnet vision for digitalisering i Ikast-Brande Kommune... 6 Fælles principper Digitaliseringen skal skabe effektiviseringer Fælles standarder og IT-løsninger Brugervenlige digitale services Fælles indsatsområder Digital kommunikation Digital borgerbetjening og digital medbetjening Attraktive digitale arbejdspladser Velfærdsteknologi Samarbejde om digitale løsninger Digitale kompetencer og uddannelse... 8 Organisering af digitaliseringen i Ikast-Brande Kommune... 9 Digitaliseringsforum... 9 Digitaliseringsnetværk Tværfaglige digitaliseringsteams Direktørområdernes digitaliseringsteams Bilag 1 Organisatorisk beskrivelse roller og ansvar Digitaliseringsforum Digitaliseringsnetværk Tværfaglige digitaliseringsteams Direktørområdernes digitaliseringsteams Tekniske superbrugere Superbrugerorganisation Digital ambassadør

3 Bilag 2 eksempler på digitaliseringsprojekter i organisationen Bilag 3 Tidsplan for projekter i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

4 Indledning De kommende års økonomiske udfordringer med stigende pres på Ikast-Brande Kommunes kerneydelser og færre medarbejdere til at klare opgaverne, tvinger os til at tænke i nye baner. Digitalisering er et af de værktøjer, der kan sikre en langsigtet økonomiske balance. Gennem realisering af større tværgående projekter er det målet at opnå en effektiviseringsgevinst, der svarer til kommunens andel af de statsligt aftalte effektiviseringskrav med virkning fra Digitalisering er ikke nødvendigvis svaret på alle udfordringer, og det er ikke et mål i sig selv at sætte strøm til eksisterende processer, hvis det er en bedre løsning at tænke i helt nye baner. Men der er ingen tvivl om, at digitalisering skal være med til at sikre, at vi også i fremtiden kan levere en offentlig service, der svarer til efterspørgslen og borgernes forventninger. Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og fornyelse Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsindsats er drevet af kreativitet, innovation og fornyelse. Det handler om at finde nye og mere effektive måder at løse vores opgaver på ved at udnytte IT og anden teknologi optimalt. Ikast-Brande Kommune vil være eksperimenterende, vi vil have fokus på værdien i at netværke og i at inddragelse interessenter. I Ikast-Brande Kommune arbejder vi med digitalisering på flere områder, bl.a. i kommunikation med borgerne, i sagsbehandlingen og ved at erstatte manuelle rutiner med digitale. Dele af velfærdsteknologiområdet baserer sig ligeledes på digitalisering. Den øget anvendelse af digitaliseringen er desuden et naturligt element i arbejdsgangsanalyser, Lean og innovationsprojekter. Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi beskriver den overordnede vision, de styrende principper samt konkrete indsatsområder og fælles initiativer på digitaliseringsområdet i Kommune. Strategien skal anvendes af alle ledere i Ikast-Brande Kommune som rettesnor for digitaliseringsindsatsen. Inden for disse rammer formulerer Ikast-Brande Kommunes direktørområder deres egen kanal- og digitaliseringsstrategier og gennemfører lokale initiativer. De nye kreative og innovative ideer til digitaliseringsprojekter opstår ofte lokalt i de faglige miljøer, som kender de konkrete arbejdsgange. Erfaringer fra lokale projekter kan med fordel deles i digitaliseringsnetværket og bringes til behandling i Digitaliseringsforum. Sammenhæng til øvrige strategier. Den fællesoffentlige og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi indeholder på væsentlige punkter forpligtende initiativer overfor hele den offentlige sektor. Digitaliseringsstrategierne siger bl.a. at vi i 2015 skal nå et mål om, at al relevant skriftlig kommunikation med borger og virksomheder kan foregå digitalt. 4

5 Ikast-Brande kommunes digitaliseringsstrategi tager i høj grad udgangspunkt i Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. I Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, der gælder i perioden , har kommunerne i fællesskab opstillet tre strategisk mål med fælles digitaliseringsindsats: 1. At skabe (økonomisk) råderum for kommunerne gennem effektiviseringer 2. At udvikle den kommunale service, så det fortsat er kommunerne, der sætter dagsordenen for en attraktiv kommunal sektor for borgere, virksomheder og medarbejdere. 3. At sikre forpligtende samarbejde om mål og midler på tværs af den offentlige sektor. Den fælles kommunal strategi udpeger tre overordnede strategiske indsatsområder, der skal styrke: 1. Digital borgerbetjening 2. Kommunernes rolle overfor leverandørerne 3. Kommunernes samarbejde. Øvrige strategier Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi understøtter Ikast-Brande Kommunes overordnede vision og forretningsstrategier. Desuden er der en sammenhæng til kommunens kanalstrategi og ITstrategi. Kanalstrategien beskriver et krav som til hver en tid sikre analyse og gennemførelse af hvordan vi flytter henvendelser fra dyre analoge kanaler til digitale kanaler. IT-strategien beskriver vores IT-arkitektur, IT-infrastruktur, sikkerhed. IT-strategien skal sikre, at vi vælger de rigtige IT-løsninger, så vi f.eks. ikke betaler for den samme funktionalitet to gang, og at vores systemer taler sammen. Direktørområdernes kanal- og digitaliseringsstrategier beskriver lokale digitaliseringsinitiativer og sætter mål for, hvordan konkrete serviceydelser flyttes til digitale kanaler. Den fællesoffentlige og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi Ikast-Brande Kommunes kanalstrategi Ikast-Brande Kommunes IT-strategi direktørområde Strategi for direktørområde Strategi for 5 direktørområde Strategi for

6 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi består af følgende elementer: Den overordnede vision Fælles principper Fælles indsatsområder Organiseringen af digitaliseringen Overordnet vision for digitalisering i Ikast-Brande Kommune Vision for digitaliseringen i Ikast-Brande Kommune er et langsigtet mål, som kommunen skal udvikle sig hen imod. Digitaliseringsindsatsen i de kommende år sætter fokus på styrkelse af indsatsen i forhold til innovation, velfærdsteknologi, effektivisering, serviceydelser, kvalitetssikring og medarbejdertrivsel. Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi og strategierne for direktørområder skal sikre at Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis tiltag igangsættes og implementeres. Ikast-Brande Kommunes vision sætter fokus på at styrke indsatsen i forhold til: Borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder Den kommunale organisation Borgere, virksomheder og offentlige myndigheder Vi vil sikre, at generelle informationer til borgerne og virksomhederne er tilgængelige på vores hjemmesider. Vores hjemmesider skal være brugervenlige og henvise til øvrige offentlige hjemmesider som f.eks. borger.dk, virk.dk, skat.dk. Borgere og virksomheder der kan betjene sig selv, skal betjene sig selv, således at vi fortsat kan give udsatte grupper en personlig betjening af høj kvalitet. Vi vil sikre, at der på velfærdsområderne er fokus på udnyttelse af de velfærdsteknologier som udvikles. Vores vision er at det altid skal være let og attraktivt at komme i kontakt med Ikast- Brande Kommune via digitale kanaler, og eller velfærdsteknologier. Den kommunale organisation. Digitaliseringen skal bidrage målrettet til udviklingen af attraktive arbejdspladser og sikre at vi arbejder smartere og mere effektivt. Vi tilstræber flest muligt fælles og standardiserede ITløsninger. Vi tilslutte os fælleskommunale initiativer hvor vi kan opstille en positiv business casen. Vi følger med de nye teknologiske muligheder, således at vi hele tiden er opmærksomme på nye områder, hvor digitaliseringen kan give en effektiviseringsgevinst. Fælles principper Digitaliseringsindsatserne i Ikast-Brande Kommune er underlagt følgende styrende principper: 6

7 1. Digitaliseringen skal skabe effektiviseringer. God digital ledelse skal sikre at såvel store som små digitaliseringsprojekter udløser effektiviseringer. Forud for et digitaliseringsprojekt skal der udarbejdes en business case som danner grundlag for projektet. Alle digitaliseringsprojekter over kr. skal kunne dokumenter en effektiviseringsgevinst før de sættes i gang. For at sikre effekten, af investeringerne skal projekterne løbende evalueres derved skal sikres en regulering i forhold til de faktiske forhold, samtidig skal der være fokus på gevinst realiseringen. 2. Fælles standarder og IT-løsninger. Ikast-Brande Kommunes IT-strategi sikrer, at vi i videst muligt omfang vælger fælles IT løsninger og anvender de samme standarder og IT-platform i vores digitaliseringsindsats. Som hovedregel vælger vi at implementere fælleskommunale IT-løsninger frem for at opfinde selv. 3. Brugervenlige digitale services. Ikast-Brande Kommune skal sikre en indgang til kommunen, som betyder, at borgere og virksomheder ikke skal kende den organisatoriske opbygning, når de henvender sig til Kommune. De skal så vidt muligt opleve at de får en afklaring eller afgørelse af deres henvendelse ved første kontakt til kommunen. Borgere og virksomheder der kan betjene sig selv, skal betjene sig selv. I takt med at der indføres velfungerende digitale selvbetjenings- eller medbetjeningsløsninger skal de analoge kanaler lukkes. Særlige udsatte grupper skal stadig kunne få personlig service. Informationer og digitale services skal målrettes mest muligt og tage udgangspunkt i brugerens ønsker, behov og situation. Markedsføringen af de digitale løsninger skal være ensartet og koordineres. Medarbejderne i Ikast-Brande Kommune skal arbejde som digitale ambassadører for de digitale tilbud. Fælles indsatsområder De fælles digitaliseringsindsatser i Ikast-Brande Kommune er følgende: 1. Digital kommunikation Ikast-Brande kommune vil kommunikerer via de digitale kanaler, som borgerne, virksomhederne og øvrige myndigheder i forvejen anvender i deres dagligdag. En brugervenlig hjemmeside og etablering af forskellige services, som SMS, onlineservice og lignende skal bane vejen for brugen af digitale kanaler. 2. Digital borgerbetjening og digital medbetjening Digital borger- og digital medbetjening er et fokusområde for alle driftsområderne i Ikast- Brande Kommune. Vi vil tilbyde støtte og vejledning til borgere og virksomheder i at gennemføre hele eller dele af sagsbehandlingsprocesser digitalt. Vi vil tilbyde flere og bedre 7

8 selvbetjenings- og medbetjeningsløsninger fra alle driftsområderne. Fællesoffentlige initiativer støttes og implementeres i høj grad og i det omfang det giver en positiv business case. Indgangen til selvbetjeningsløsningerne skal ske via offentlige portaler som f.eks. og via kommunens egen hjemmeside 3. Attraktive digitale arbejdspladser Digitaliseringen skal bidrage målrettet til udvikling af attraktive arbejdspladser og anvendes til at effektivisere den samlede opgaveløsning. For at sikre en hurtig og effektiv opgaveløsning skal der etableres digitale løsninger, hvor medarbejderne har let og enkelt adgang til de nødvendige informationer. Der stilles værktøjer og platforme til rådighed, som understøtter arbejdsgange, forretningsprocesser, vidensdeling, dialog og samarbejde. 4. Velfærdsteknologi Velfærdsteknologier skal bidrage til opretholdelse af vores serviceniveau og til effektivisering i velfærdsområderne som bl.a. omfatter børnepasning, skoleområdet, ældreplejen, handicap og psykiatriområdet. Teknologien skal være med til at understøtte indsatsen eksempelvis ved videokommunikation mellem borgeren og driftsområdet i Ikast-Brande Kommune. 5. Samarbejde om digitale løsninger Ikast-Brande Kommune samarbejder med andre offentlige myndigheder, med KOMBIT og KL om flere fælles digitale løsninger. Ved valg af systemer ol. samarbejdes der internt på at minimere antallet af digitaliseringsløsninger, som kan det samme. 6. Digitale kompetencer og uddannelse Medarbejdere og ledere skal have kompetencer som sikre at de kan fungerer som digitale ambassadører for de digitale selvbetjenings- og medbetjeningsløsninger. Der skal være fokus på digital ledelse, som sikker fuld udnyttelse og udbytte af de forskellige digitaliseringsprojekter og af indførelsen af velfærdsteknologier. 8

9 Organisering af digitaliseringen i Ikast-Brande Kommune Organiseringens formål er at synliggøre og styrke digitaliseringsindsatsen i Ikast-Brande Kommune. Direktion Digitaliseringsforum Digitaliseringsnetværk Tværgående Digitaliseringsteam Teknisk område Sundhed og Omsorg Familie og undervisningsområdet Økonomiområdet på tværs af flere direktørområder på tværs af flere direktørområder Digitaliseringsforum Digitaliseringsforum er nedsat af direktionen. Digitaliseringsforum er sammensat af niveau 2 ledere med beslutningskompetence samt medarbejder der arbejder med aktuelle digitaliseringstiltag. Strategiskforum skal: 1. fokusere målrettet på, at digitalisering bliver et udbredt redskab til at opnå effektiviseringer i kommunen 2. være drevet af innovation, kreativitet og fornyelse, som sikre at opgaverne løses på en effektiv måde ved udnyttelse af digitalisering og velfærdsteknologier 3. udstikke mål og rammer for udviklingen og prioritere konkrete initiativer, der har væsentlig tværfaglig betydning for Ikast-Brande Kommune på digitaliseringsområdet 4. forhold sig aktiv til og have en strategisk vinkel på Ikast-Brande Kommunes tilgang til fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier 5. sikre at de pligtige fællesoffentlige og fælleskommunale initiativer implementeres i Ikast- Brande Kommune 6. sikre et ejerskab af og fremdrift i tværgående digitaliseringsinitiativer 9

10 7. sikker formidling af fælles beslutninger og resultater ud i organisationen 8. sikker inddragelse af direktionen ved særlige omfattende digitaliseringsprojekter 9. sikker information til direktion om digitaliseringsprojekter Digitaliseringsnetværk Digitaliseringsnetværket skal medvirke til at kompetencer på digitaliseringsområdet udnyttes bedst muligt på tværs af organisationen. Netværket er uformelt og bredt sammensat af medarbejdere og ledere, der arbejder med forskellige aspekter af digitalisering. Netværket deler løbende erfaringer med hinanden og kan rådgive både Digitaliseringsforum, de tværfaglige digitaliseringsteams og direktørområdernes digitaliseringsteams samt koordinere konkrete initiativer og udfordringer omkring kommunens digitaliseringsprojekter. Tværfaglige digitaliseringsteams Tværfaglige digitaliseringsteams nedsættes hvor digitaliseringen inddrager fagområder fra flere direktørområder. Digitaliseringsteamet skal sikre sammenhæng, udvikling på tværs af de berørte fagområder, endvidere skal det sikres at løsningerne er værdi skabende og bidrager til effektiviseringen i opgaveløsningen. Direktørområdernes digitaliseringsteams Som minimum oprette et digitaliseringsteam som skal sikre sammenhæng, udvikling og innovation inden for direktørområdets digitaliseringsstrategi. Dette skal sikre, at der stilles værdiskabende og sammenhængende digitale ydelser til rådighed internt i organisationen, i forhold til borgerne, virksomhederne og andre offentlige samarbejdspartnere. Endvidere skal det sikre at forretningsmæssige mål nås. Hvert direktørområde kan etablerer et varierende antal digitaliseringsteams, afhængig af antal projekter og organisationens formåen. 10

11 Bilag 1 Organisatorisk beskrivelse roller og ansvar Digitaliseringsforum IT- og digitaliseringschefen har ansvaret for, at der afholdes mindst 2 årlige møder i Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsforum. Digitaliseringsforum sammensættes af én afdelingschef samt én medarbejderrepræsentant for hvert direktørområde. Repræsentationen og udskiftningen heraf skal afspejle de i gang værende digitaliseringsprojekter under hvert direktørområde. Digitaliseringsnetværk IT- og digitaliseringschefen har ansvaret for at der afholdes mindst 4 årlige møder i Digitaliseringsnetværket. Digitaliseringsnetværket sammensættes af ledere og medarbejdere fra de forskellige direktørområder. Sammensætningen og udskiftningen af repræsentanterne i netværket skal afspejle de digitaliseringsprojekter der er i gang i organisationen. Tværfaglige digitaliseringsteams De tværfaglige digitaliseringsteams nedsættes efter behov og fungere så længe der arbejdes på de enkelte projekter. IT- og digitaliseringschefen har ansvaret for at i gangsætte tiltag i forhold til Den Fælles offentlige og Den Fælles kommunale digitaliseringsstrategi. Til øvrige tværfaglige digitaliseringsteams er det afdelingscheferne fra de berørte områder, der har ansvaret for, at der udpeges en projektleder. Direktørområdernes digitaliseringsteams Direktøren for hvert område har ansvaret for at der afholdes mindst 4 årlige møder i direktørområdets digitaliseringsteam. Direktørområdets digitaliseringsteam sammensættes af ledere og medarbejdere fra direktørområdet. Sammensætningen og udskiftningen af repræsentanterne kan afspejle de digitaliseringsprojekter, der er i gang i organisationen. Tekniske superbrugere På udvalgte områder i organisationen udpeges tekniske superbrugere, som er IT-afdelingens forlængede arm på de fysiske enheder. IT-afdelingen er ansvarlig for at disse indkaldes til mindst 3 årlige møder. Formålet er at give vejledning, information og uddannelse, så tekniske superbrugere kan varetage deres funktioner. Superbrugerorganisation Afdelingscheferne er systemansvarlige og dataansvarlige for fagsystemerne under eget område. For hvert system udpeges superbrugere. Superbrugernes opgave er at sikre optimal udnyttelse, uddannelse og udvikling af systemerne. Ved større fagsystemer vurderes det om en af superbrugerne med fordel kan udpeges som tovholder. Tovholderens funktion er at koordinere brugen og udviklingen af systemet. Mødeaktiviteten i superbrugergrupperne afhænger af systemerne, deres kompleksitet og udbredelse i organisationen. 11

12 Digital ambassadør Det langsigtede mål er, at alle medarbejdere i Ikast-Brande Kommune uddannes som digitale ambassadører. I første omgang sættes fokus på, at frontmedarbejderne i alle driftsområderne uddannes som digitale ambassadører. Deres opgave er at udbrede kendskabet til og hjælpe borgerne med de digitale selvbetjenings- og medbetjeningsløsninger, som tilbydes på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside og på 12

13 Bilag 2 eksempler på digitaliseringsprojekter i organisationen Direktionen Digitaliseringsforum Digitaliseringsnetværk Tværgående Digitaliseringsteam Teknisk område Sundhed og Omsorg Familie og undervisningsområdet Økonomiområdet e2015 Digital Post og Fjernprint NemSMS Min digitale byggesag Velfærdsteknologi IT-infrastruktur i folkeskolen Nyt økonomi-debitor-, indkøbs-og ressourcestyrings systemer samt lønsystem Ny hjemmeside Fælleskommunal standardisering af geodataområdet CSC- social fagsystem til Handicap og psykiatriområdet Digital kommunikation og vidensdeling mellem forældre og dagtilbud Digitalisering af løntilskud og fleksjob Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling Digitalisering af planer (kommuneplaner og lokalplaner) Kommunerne på sundhed.dk Velfærdsteknologi Selvbetjeningsløsninger til borgerne Webmøder ol Udbud renovationssystem Det digitale bibliotek Digital e-dagsorden til møder 13

14 Bilag 3 Tidsplan for projekter i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 14

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE

DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE DIGITAL STRATEGI 2012-2013 FOR GENTOFTE KOMMUNE 1. RESUMÉ...3 2. OVERORDNEDE RAMMER OG MÅL FOR DIGITALISERINGEN I GENTOFTE KOMMUNE...4 2.1. Økonomiske udfordringer og service i udvikling... 4 2.2. Overordnede

Læs mere

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation.

tage sit afsæt i en tilgang med fokus på ledernes og medarbejdernes energi, engagement og motivation. 1 Forord Nytænkning og vilje til forandring er vores mulighed for at møde de udfordringer, som vi står overfor: Flere børn og ældre i kombination med en dalende arbejdsstyrke. Allerede fra 2011 vil dobbelt

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Borgerservice og administration

Borgerservice og administration Overordnede mål Borgerservice- og Administrationspolitikken fra 2008 har følgende vision: Énstrenget, tilgængelig og helhedsorienteret Det er ikke borgerens og brugerens problem, hvordan en har valgt at

Læs mere

FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER

FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER FIRE FOKUSOMRÅDER, 12 MÅLSÆTNINGER Skatteministeriets strategiplan 2013 beskriver, hvilke målsætninger vi har frem mod 2013. Strategiplanen er sammen med den årlige Virksomhedsplan og Produktionsplan en

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere