Digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi 2012 2015"

Transkript

1 Digitaliseringsstrategi

2 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi Erfaringer med It strategi Indsatsområder... 6 Tværgående indsatsområder... 6 Faglige indsatsatsområder... 7 Styring og organisering Organisering Økonomi Evaluering og kvalitetssikring Handleplaner

3 Indledning Med digitaliseringsstrategi for Greve Kommune igangsættes en proces med fokus på en lang række spændende projekter, der skal medvirke til bedre digitaliseringsløsninger overfor kommunens borgere og brugere af kommunens institutioner og samtidig medvirke til at fortsætte processen med at forenkle og effektivisere arbejdet for kommunens medarbejdere. Fra regeringens side er sat nogle rammer for kommunerne, som kræver fokus på borgernes forventninger om øget kvalitet i bl.a. velfærdsydelserne, øgede muligheder for selvbetjeningsløsninger og imødekommelse af de muligheder den teknologiske udvikling stiller i udsigt. Alt sammen vigtige hensyn som alle stiller krav til kommunens ressourcer, som ikke øges i perioden. Digitaliseringsstrategi afløser it strategi , som havde fokus på emner affødt af den på daværende tidspunkt nye centerstruktur samt behov for fokus på mere stabil it drift. De enkelte elementer, og de indbyrdes sammenhænge i digitaliseringsstrategien, kan grafisk fremstilles som vist i nedenstående figur, der foldes ud i de efterfølgende afsnit. Greve Kommunes vision og mål jkjk Fagligt Fagligt Fagligt indsatsområde indsatsområde indsatsområde Tværgående indsatsområder Styring og organisering 3

4 Vision og mål for digitaliseringsstrategi Som ramme og inspiration er anvendt Vision for den nye digitaliseringsstrategi, udarbejdet som debatpjece af Regeringen, Danske Regioner og KL, februar 2011, med titlen: En enkel, effektiv og sammenhængende offentlig sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner: En enkel, effektiv og sammenhængende offentlig sektor 1. Den offentlige sektor skal være enkel. Digitale løsninger skal være intuitive at anvende og give værdi for borgere, virksomheder og medarbejdere. Lovgivning og regler skal passe til den digitale tidsalder. 2. Den offentlige sektor skal være effektiv. Digitalisering skal på en omkostningseffektiv måde sikre høj kvalitet i den service, den offentlige sektor leverer. 3. Den offentlige sektor skal være sammenhængende. Borgere og virksomheder skal ikke spilde tid på at finde rundt i den offentlige sektor. Myndighederne skal samarbejde og undgå silotænkning. Februar 2011 Med afsæt i denne vision opstiller Greve Kommunes digitaliseringsstrategi en målsætning for øget digitalisering og øget anvendelse af digitale løsninger både overfor kommunens borgere, virksomheder, andre offentlige myndigheder og administration. Digitaliseringsstrategien udtrykker Greve Kommunes mål for digitalisering: Greve Kommunes digitaliseringsstrategi Der er tre strategiske mål: 1. At skabe økonomisk råderum gennem effektivisering og digitalisering. 2. At udvikle den kommunale service og være attraktiv for borgere og virksomheder. 3. At være en innovativ arbejdsplads i front med digitalisering og attraktiv for medarbejdere. Strategien lægger sig op ad de offentlige anbefalinger omkring digitalisering og professionalisering af it anvendelsen og Greve Kommune forpligter sig til som minimum at gennemføre de obligatoriske fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringstiltag. Det er endvidere vigtigt at understrege, at Greve Kommune i høj grad ønsker at være sig selv og fastholde det fundament, der gør Greve til den kommune, den er i dag. Derfor skal alle digitaliseringstiltag forholde sig til og redegøre for hvert af de tre strategiske mål og der skal være fokus på, at digitale løsninger udmøntes med respekt for nedenstående hensigter: 4

5 Greve Kommune skal: skabe digitale løsninger som er nemme at bruge, herunder skal vi være opmærksomme på at hjælpe og guide de borgere, der ikke er vant til digitale løsninger og andre teknologiske muligheder, og vi skal møde borgerne på deres digitale niveau på de digitale medier, de anvender, som eksempelvis mobile enheder og sociale medier. sikre, at digitale løsninger medvirker til at skabe klar kommunikation mellem borgere, institutioner og virksomheder i kommunen og kommunens medarbejdere. tænke på miljøet gennem Grøn it, herunder hensigten med det papirløse samfund. sikre, at forenkling af medarbejdernes brug af digitale løsninger og optimering af arbejdsgange kommer i fokus. undersøge mulighederne for at indgå offentlig-privat samarbejde om digitalisering. sikre, at de digitale kanaler er førstevalget for henvendelser Med udgangspunkt i ovenstående forhold opstilles konkrete mål og succeskriterier, der lyder: Digitaliseringsstrategien skal, med respekt for hensigterne, bidrage til effektiviseringsbudgettet med 2,5 mio. kr. årligt i strategiperioden, svarende til ca. 10% af det samlede effektiviseringsbudget, der endvidere suppleres med gevinster opnået gennem fællesoffentlige digitaliseringstiltag. Målet opnås gennem en prioritering af digitaliseringstiltag i strategiperioden, og udmøntes gennem operationelle handleplaner. Endvidere har digitaliseringsstrategien fokus på forbedring af de digitaliseringsstrategiske handleplaner, således at den politiske og administrative ledelse får et bedre værktøj i forhold til beslutninger om digitaliseringstiltag. Erfaringer med It strategi Intentionen med It strategi har i høj grad været at tilvejebringe en optimering og konsolidering af it med det formål at sikre en stabil drift samt skabe fokus på den interne brug af it med det formål at ruste Greve Kommune til de fremtidige udfordringer, som vi nu ved strategiperiodens udløb, står over for. Evalueringen skal derfor ses i dette lys, og på den baggrund kan det konkluderes, at fokus i organisationen har været på andre områder end de it driftmæssige aspekter. I denne strategiperiode skal der som resultat af evalueringen fokuseres på at sikre forankring og ejerskab af den kommende strategi, herunder har kommunikation af formål og indsatsområder en væsentlig rolle. 5

6 Indsatsområder De digitaliseringsstrategiske indsatsområder er baseret på de drøftelser der har været med byrådets digitale følgegruppe, kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren og de øvrige direktører, økonomichefen, centercheferne og it afdelingens ledelse om digitaliseringsbehov. Disse behov og ønsker er samlet under en række indsatsområder, som beskrives herunder. For hvert indsatsområde, igangsættes en række projekter, der udmønter strategiens målsætning. Hvert år udarbejdes en handleplan, der indeholder årets projekter. Ressourcer til gennemførelse af digitaliseringstiltag prioriteres på lige fod med andre effektiviserings- og innovationsprojekter ud fra et helhedssyn med fokus på de tiltag, der bedst tjener Greve Kommune. Tværgående indsatsområder Digital service og borgeradgang Flere selvbetjeningsløsninger skal sikre, at borgere og virksomheder henvender sig til kommunen gennem de mest omkostningseffektive kanaler. Greve Kommunes borgerhenvendelsesstrategi skal kigges efter i sømmene og eventuelt justeres. Samtidig skal det sikres, at mål for omfanget af den kommunikation, der skal foregå digitalt, nås ved at stille borgernes egne data til rådighed for dem samt kommunikere gennem den fællesoffentlige digitale postløsning. Endvidere skal indsatsområdet sikre effektive løsninger til brugere af kommunens fritidstilbud, som eksempelvis biblioteket, samt sikre at foreningslivet tilbydes løsninger, der letter administrationen for såvel foreningerne som for kommunen. Den allerede gennemførte nytænkning af Greve.dk danner, sammen med Borger.dk et godt afsæt for strategien. Indsatsområdet skal samtidig bidrage til, at en stigende andel af Greve Kommunes kommunikation med andre myndigheder sker digitalt. Ledelsesinformation På ledelsesniveau er der behov for at få skabt et fælles ledelsesinformationssystem og herunder få etableret sammenhænge mellem støtte- og rapporteringssystemer, hvorved direktion og ledelse støttes i at udføre deres arbejde mere effektivt. Strategien går i to retninger i dybden og i bredden. Brug af ledelsesinformation i dybden til beslutningsstøtte på konkrete opgaveområder. Her anvender Greve Kommune allerede i dag en række ledelsesinformationssystemer, og brugen af disse skal fortsat udbredes, hvor det giver effekt. I strategiperioden skal det endvidere vurderes og besluttes, hvordan mere brede ledelsesinformationssystemer kan understøtte hele kommunens ledelse. 6

7 ESDH Anvendelsen af ESDH bliver mere og mere udbredt hos medarbejdere og ledelse, og der etableres løbende integrationer til andre fagsystemer for at sikre en sammenhængende og effektiv sagsbehandling sådan som det ses med for eksempel personsagsmodul, dagsordensmodul og integration til DUBU. Greve Kommunes ESDH strategi dækker perioden og står overfor en revision og efterfølgende udmøntning. Således skal det sikres, at det fremadrettede arbejde med ESDH understøtter de behov, Greve Kommune har for at arbejde med og gøre data tilgængelige for såvel medarbejdere som borgere som for eksempel på Min Side. Det er målet, at borgere skal have digital adgang til egne sager og kommunikere digitalt med myndigheden. Effektive arbejdsgange Med det formål at skabe et øget råderum ses et behov for mere effektive og arbejdskraftbesparende arbejdsgange og automatisering af rutineopgaver. Indsatsområdet er en fortsættelse af digitalisering af de administrative områder, der har været fokus på i de seneste år. Indsatsområdet er også en fuldstændig nytænkning af opgaveløsningen, så der fokuseres på innovative måder, it kan understøtte ikke blot administrationens arbejde, men også ændre arbejdsgangene på de store velfærdsområder. Som et resultat af den demografiske udvikling er der behov for at sikre, at teknologi kan erstatte traditionel arbejdskraft. Teknologi og arkitektur I den teknologiske udvikling taler man om, at teknologierne nærmer sig hinanden, hvilket tydeligst ses af de løsninger der nu leveres på f.eks. håndholdte enheder. Med dette som udgangspunkt er selve teknologien ikke et centralt spørgsmål mere, da den kun er bærer af den digitale løsning der vælges. Der skal derimod fokuseres på de standarder, der anvendes, hvorfor valg heraf bliver centrale spørgsmål. Samtidig skal det sikres at der etableres de integrationer mellem fagsystemer, der giver de mest smidige arbejdsgange med udgangspunkt i anbefalingerne for fællesoffentlige it standarder. Faglige indsatsatsområder Beskæftigelsesområdet En række projekter med central fokus fra KL s side igangsættes i Der vil således være tale om en række tiltag med fokus på beskæftigelsesindsatsen, som vil øge mulighederne for mere selvbetjening, øget a-kasse kommunikation og automatisering på løntilskudsordningerne. På længere sigt vil der være tale om opstart og gennemførelse af projekter med fokus rettet mod ledelsesværktøjer. Afsættet for dette vil være en succesfuld implementering af it-løsningen, der 7

8 understøtter de administrative arbejdsgange på området og en videreudviklet anvendelse af de mange ledelsesinformationer, der allerede nu er tilgængelige på området i form af jobindsats.dk mv. Den digitale folkeskole På skoleområdet kan strategiens initiativer samles under overskriften Den digitale folkeskole. Her skal der med udgangspunkt i Forældreintra arbejdes med videreudvikling af det digitale skole-hjem samarbejde. Muligheder for anvendelse af digitale læremidler er igangsat 2010/2011 for at udvikle brugen og finde endnu flere digitale læringsløsninger, som dels understøtter undervisningen og dels giver bedre muligheder for samarbejde udenfor skoletiden. Anvendelse af løsninger baseret på sociale medier skal indgå i undervisningen, idet skolen skal udnytte, at eleverne er vant til at bevæge sig i disse fora og bruge disse medier. Det skal endvidere sikres, at it infrastrukturen lever op til de krav, der stilles til en moderne folkeskole. Greve Kommune er godt på vej til at leve op til pejlemærket for 2015 i Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi om trådløst netværk på alle skoler. Indsatsen vedrørende Den digitale Folkeskole skal derfor primært rettes mod, at de digitale læremidler kommer til at indgå som en naturlig del af undervisningen. Digital byrådsbetjening Byrådsbetjeningen ønskes forbedret på en række områder, hvor byrådsmedlemmerne skal have udvidet digital adgang til værktøjer og data, som vedrører og understøtter det daglige byrådsarbejde, planlægning af arbejdet og opfølgning på initiativer og beslutninger, herunder skal muligheden for anvendelse af digitale dagsordner klarlægges. Social- og sundhedsområdet I Hjemmeplejen er Greve Kommune allerede langt med brug af håndholdte pc ere mv., men der er fortsat potentiale i yderligere digitalisering af opgaverne, så traditionel arbejdskraft kan erstattes delvist af ny teknologi. Kommunikationen med de pårørende kan digitaliseres med indførelse af PårørendeIntra i lighed med Forældre- og Børneintra på børneområdet. På det øvrige sociale område er digitaliseringen mere begrænset, og indsatsen skal især rettes mod at it understøtte myndighedsafgørelser med formålet at skabe endnu større kvalitet i afgørelser, effektive arbejdsgange og bedre økonomistyring. Endvidere er der et uudnyttet potentiale i social- og sundhedsdata som grundlag for ledelsesinformation. For eksempel skal der på det sociale område indsamles viden om, hvilke indsatser, der har den bedste effekt. På sundhedsområdet er der allerede i dag omfattende ledelsesinformation til rådighed, her skal indsatsen rettes mod, hvordan vi bedst anvender og udnytter de mange data. Ligeledes skal en øget andel af kommunikationen med læger, sygehus og region foregå digitalt, og nytten af de elektroniske patientjournaler skal øges. 8

9 Børn og Unge Der ses på området et potentiale i at øge kommunikationen mellem forældre og de kommunale dagtilbud gennem Børneintra, ligesom en øget inddragelse af kommunens unge kan skabe fokus på, hvordan og på hvilke medier vi skal møde de kommende voksne borgere. På området for udsatte børn og unge skal det sikres, at der gennemføres en effektiv sagsbehandling gennem bedre it understøttelse. Teknik og Miljø På området ses et stort potentiale i øgede incitamenter over for brugerne ved at tilbyde digitale selvbetjeningsløsninger. Endvidere er der fokus på nye forvaltningsprincipper og effektiv dataforvaltning. Greve Kommune har digitaliseret sit byggesagsarkiv, hvorefter fokus nu ligger på at arbejde for at byggesagsbehandlingen kan foregå digitalt. Det kræver standardisering og let adgang til plan- og miljødata. Desuden arbejdes der på at udvikle en digital kommuneplan. Erhverv Det er et behov for, at erhvervslivet tilbydes én indgang til de tilbud, kommunen stiller til rådighed. Samtidig skal det undersøges, om der kan etableres løsninger, der yderligere kan optimere samarbejdet med erhvervslivet fx optimering af indberetninger, genbrug af data og digital kommunikation. 9

10 Styring og organisering Dette afsnit indeholder de styringsredskaber, der anvendes i forhold til at udmønte digitaliseringsstrategien. Organisering Til styring af processen med gennemførelse af indsatsområderne inddrages It udviklingsrådet, der har det strategiske ansvar for, at digitaliseringsstrategiens gennemføres og for den endelige prioritering mellem indsatsområderne og de projekter, de udmøntes i. It udviklingsrådet skal i deres arbejde sikre, at indre såvel som ydre forhold og digitaliseringstiltag, der opstår i strategiperioden, indgår i digitaliseringsarbejdet og eventuelt udmønter sig i en revision af digitaliseringsstrategien og/eller i de tilhørende handleplaner. Center for Økonomi & It har ansvaret for at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der sikrer, at it udviklingsrådet er i stand til at foretage de nødvendige revisioner. Eksempelvis skal iagttages KL og regeringens beslutninger om obligatoriske digitaliseringsområder, der udspringer af økonomiaftalerne. Der etableres en arbejdsgruppe pr. indsatsområde efter behov. Et medlem af kommunens innovations- og effektiviseringstaskforce er født medlem i hver gruppe, der desuden sammensættes af faglige medarbejdere. Gruppens opgave er at sikre en faglig kvalificering af projekter samt komme med forslag til nye projekter, der kan indgå i handleplanerne under de enkelte indsatsområder. Gruppen har det faglige og økonomiske ansvar for indsatsområdet og indstiller til It udviklingsrådet, hvilke projekter der bør gennemføres. De enkelte projekter kan efter behov hente hjælp og inspiration i innovationsnetværket og LEAN netværket. For hvert indsatsområde udpeges en projektkoordinator, der har ansvar for gennemførelse, fremdrift, kvalificering samt overholdelse af økonomi og ressourcer og løbende rapportering af indsatsområdet. Projektkoordinatoren udpeges af It udviklingsrådet og skal have indsigt i offentlig digitalisering og grundlæggende kendskab til teknologiske muligheder. Der sikres en koordinering mellem de forskellige indsatsområder via projektkoordinatorerne faciliteret af Center for Økonomi & It, der også tillægges ansvaret for, at projektkoordinatorerne holdes opdateret om udviklingen indenfor offentlig digitalisering og den teknologiske udvikling. Center for Økonomi & It bidrager endvidere og på lige fod med andre med projektkoordinering og projektledelse og deltager efter behov i projekter indenfor de enkelte indsatsområder med henblik på udmøntning af digitaliseringsstrategien. Center for Økonomi & It er endvidere ansvarlig for at sikre den tværgående it arkitektur. 10

11 Økonomi I forbindelse med gennemførelse af indsatsområderne vurderes muligheder og potentiale i de tilhørende projekter. Således gennemføres indsatsområdet på baggrund af en besluttet økonomi for gennemførelse af det enkelte projekt. Til formålet anvendes forretningsmæssige investeringsforslag som grundlag for beslutningen, og finansiering gennemføres efter retningslinjerne i Greve Kommunes it finansieringsmodel. Der kan afviges fra de generelle krav til tilbagebetaling, hvis det pågældende projekt, der ønskes gennemført, har særlig strategisk betydning, eller er vigtigt i forhold til kommunens udvikling, effektiviseringstiltag eller andet, som måtte blive lagt til grund for en afvigelse. Evaluering og kvalitetssikring Det er hensigten at levere de beskrevne indsatsområder og projekter i en kvalitet, som er afstemt med og godkendt i It udviklingsrådet. Indsatsområderne gennemføres i overensstemmelse med Greve Kommunes projektmodel. Til evaluering anvendes samme metode for evaluering og kvalitetssikring af projekter som anvendes til formålet i kommunens øvrige projektportefølje. Handleplaner Der udarbejdes årlige handleplaner. Handleplanerne fremlægges som grundlag og som styrende dokument for prioritering og drøftelse af it relaterede projekter. Handleplaner godkendes i direktionen og fremlægges til orientering for Byrådet. En løbende status forelægges til It udviklingsrådet og byrådets digitale følgegruppe kvartalsvis. 11

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Sektorredegørelse Fællescentrene Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål

Sektorredegørelse Fællescentrene Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål Sektorredegørelse Fællescentrene Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål 1. Udfordringer og tilhørende indsatsområder Aktuelle udfordringer og tilhørende indsatsområder Udfordring 1:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning.

Notat. 19. januar 2012. Børn, skole og kultur. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Børn, skole og kultur Dato: J.nr.: 19. januar 2012 Br.nr.: Udfærdiget af: Bo Skovgaard Vedrørende: Kanalstrategi for Børn, skole og kultur Notatet sendes/sendt til: Chefgruppen og Ulrik

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm.

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. KL s syn på digitalisering Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. direktør i KL Kommunalreformen gik på to ben: 1) Borgeren i centrum o o

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Bedre muligheder for borgere og virksomheder

Bedre muligheder for borgere og virksomheder Bedre muligheder for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Indhold Digitalisering binder kommunen sammen.... 2 Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder... 3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Holbæk Kommune. Direktionens strategiplan 2013+

Holbæk Kommune. Direktionens strategiplan 2013+ Holbæk Kommune Direktionens strategiplan 2013+ Indhold FORMÅL... 2 STATUS PÅ STRATEGIPLAN 2012... 3 DEN STRATEGISKE SITUATION STRATEGISKE UDFORDRINGER... 3 FRA INNOVATION OG IMPLEMENTERING TIL RESULTATER...

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere