A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014"

Transkript

1 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen: Allan Rasmussen (AR) Jens Ravnborg (JR) Anne Mette Kjærgaard (AK) Administrationen: Jørgen Henriksen Referent (JHE) Fraværende: Per Munk Andersen (PA) Brian Rytter (BR) I forlængelse af punkt 189 var erhvervsrådgiver Stig Sandfeld fra Nordea til stede for at bevidne undertegnelsen af aftale om byggekreditter. Dagsorden 182. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Status for helhedsplanen i Bjellerupparken Orientering om totalrådgiverudbud til helhedsplanen i Bjellerupparken Overførsel af mellemregning vedr. Helhedsplan til byggesag Tilbud om udbud af Energimærkningsordning (EMO) Indkøb til organisationsbestyrelsen Julegaver for Projektansættelse af gældsrådgiver Nyt fra Team Drift Procedure for indsendelse af rettelser til referat Mødekalender og Aktionsplan Eventuelt Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 2

3 182. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden AR bød velkommen og bestyrelsen godkendte dagsorden 183. Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 3. juni 2014, er udsendt til bestyrelsen den 18. juni Der medbringes et eksemplar af referatet til bestyrelsesmødet til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet Der var ingen bemærkninger til referatet, og dette blev rundsendt og underskrevet af bestyrelsen Revisionsprotokol Revisionsprotokollen fremlægges til orientering. JHE orienterede om at der ikke er blevet tilføjet noget til revisionsprotokollen, siden sidste møde. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen Orientering fra formanden Formanden orienterer blandt andet om indkøb til bestyrelseslokalet. AR orienterede om at der er indkøbt nyt service til bestyrelseslokalet, og at der er bestilt et nyt køle/fryse skab i stedet for det eksisterende køleskab. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 3

4 186. Orientering fra administrationen a) Der orienteres om sidste nyt fra RandersBolig JHE orienterede om, at der mandag den 15. september var uanmeldt kasseeftersyn og at revisor her ikke havde fundet kritisable forhold. Revisors protokollat afventes. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning b) Status for klagesager i Andelsbo Siden sidste bestyrelsesmøde er der indbragt en klage fra beboerne i A/B Andelsbo til administrationen. Klagen omhandler forkert brug af garagelejemål beliggende i Bjellerupparken, og lejeren har modtaget en henstilling fra administrationen. Administrationen foretager sig ikke yderligere i sagen, med mindre der modtages nye henvendelser om samme forhold. Herudover er der behandlet en klage om lugtgener i Bjellerupparken. Der følger en nærmere orientering om sagen på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning c) Afslutning af drøftelser med Randers Kommune vedrørende tomgangstab i afdeling 10 og 14 Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt møde den 24. juni 2014 mellem RandersBolig (repræsenteret ved Dennis Christensen, DAB) og Randers Kommune angående div. tomgangstab. For afdeling 10 blev det besluttet, at Randers Kommune, Børn, Skole og Kultur, skal indgå i et samarbejde med boligforeningen om at drøfte en konkret fremtidig løsning for institutionen, der er i tomgang. Der afholdes møde mellem parterne den 22. september Med hensyn til afdeling 14 erkender kommunen ansvaret for tomgangslejen fra 1/ og fremadrettet. Der er således afsendt krav til Randers Kommune på kr. for den bagudrettede periode, ligesom det løbende tomgangstab nu dækkes af kommunen. Randers Kommune vurderede på mødet, at de ikke har behov for de fire boliger i bofællesskabet i afdeling 14, og det er derfor besluttet, at Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 4

5 boligforeningen skal undersøge økonomien for en ombygning til almene familieboliger, og udarbejde et forslag der skal fremsendes til Randers Kommune primo november Dog er Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Randers Kommune efterfølgende blevet opmærksomme på det ledige bofællesskab, og de overvejer i øjeblikket, om de vil anvende lokalerne. Administrationen afventer således Randers Kommunes afgørelse i sagen, og forventer at kunne vende tilbage med yderligere redegørelse i sagen, på det kommende bestyrelsesmøde medio november. JHE orienterede om, at bofællesskabet i afdeling 14 nu var taget i brug af Randers Kommune som vil anvende det til at huse flygtninge. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed hermed. d) Placering af driftscenter Som led i bestyrelsens ønske om at flytte ejendomsfunktionærerne ud af deres nuværende lokaler i Bjellerupparken 3c, kælderen, arbejder administrationen på et endeligt forslag til bestyrelsens beslutning. Da Randers Kommune endnu ikke har afklaret, om de ønsker at gøre brug af bofællesskabet i afdeling 14, eller om kommunen vil indgå en aftale om overdragelse af anvisningsretten til boligforeningen, må vi afvente kommunens udspil for disse lokaler. Herudover arbejdes der med et forslag om at placere driftscenteret i en permanent pavillon ved indkørslen til Bjellerupparkens E blok eller eventuelt i to sammenlagte lejemål. Administrationen forventer at Randers Kommune afklarer sagen om afdeling 14 inden næste bestyrelsesmøde, og det forventes derfor, at der fremgår en redegørelse om mulighederne for placering af driftscenteret i dagsordenen for det næste bestyrelsesmøde i november. Bestyrelsen konkluderede indledningsvis, at lokalerne i afdeling 14 ikke længere er i betragtning som lokalkontor. Videre konkluderede bestyrelsen, at boliger i Bjellerupparken ikke kan anvendes, idet huslejestøtten i forbindelse med helhedsplanen beregnes ud fra det samlede boligareal og herved vil blive reduceret svarende til det boligareal der anvendes til ejendomskontor. JHE orienterede om, at GBH har indhentet en overslagspris fra arkitekt på opførelsen af en pavillon. Overslagsprisen udgør ca. 2,3 mio. kr. hvilket bestyrelsen umiddelbart syntes var dyrt. Mulighederne for at anvende boliger i afdelingerne 1 eller 2 blev ligeledes drøftet. Det blev aftalt, at RandersBolig udarbejder et præcist oplæg til etablering af et lokalkontor til bestyrelsesmødet den 11. november i år. Op- Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 5

6 lægget skal indeholde samlede forventede udgifter ved etablering og efterfølgende drift. e) Kursusudbud i RandersBolig RandersBolig afholder, ligesom sidste år, kurser for afdelingsbestyrelserne i det kommende efterår. I lighed med sidste år er der mulighed for at deltage i kurset om at være Ny i afdelingsbestyrelsen og Regnskab og budget Da kurserne blev afholdt før første gang sidste år, blev alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer indbudt. I år er nyvalgte beboerdemokrater fra forårets afdelingsmøder indbudt til kurserne. Dog vil der også være plads på kurserne i år til de afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ikke fik plads på sidste års kursusrækker. Der er udsendt invitationer til de pågældende afdelingsbestyrelsesmedlemmer primo juli. Kurserne afholdes på følgende dage: Kursus Dato Regnskab og budget Torsdag den 2. oktober kl ca Regnskab og budget Torsdag den 9. oktober kl ca Ny i afdelingsbestyrelsen Mandag den 20. oktober kl ca Ny i afdelingsbestyrelsen Tirsdag den 28. oktober kl ca Kurserne vil blive afholdt med oplæg fra RandersBoligs ledelse og medarbejdere. AR spurgte hvor mange der deltager fra Andelsbo? JHE mente, at der var tale om 5-10 personer fra Andelsbo, men ville give det eksakte tal i referatet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Efter mødet: Der deltager 10 personer fra Andelsbo. f) Styringsdialogmødet med Randers Kommune Oplysninger om afdelingerne samt boligforeningen er indberettet til Landsbyggefonden ultimo august, og styringsdialogmødet afholdes den 30. oktober Formand og næstformand fra A/B Andelsbo deltager i styringsdialogen fra boligforeningen, og fra administrationen deltager kontorchef Dennis Larsen samt forvaltningskonsulent Berit Rudbeck. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 6

7 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning g) Skiltning af Administrationsselskabet RandersBolig På bestyrelsesmødet i RandersBolig i maj blev det besluttet at ændre skiltningen på Marsvej. Der er således blevet opført en ny søjle ved indkørslen til RandersBolig på Marsvej, hvor alle boligforeningernes navne står på. A/B Andelsbo vil fremstå med logoet fra det gamle Fælleskontor. Derudover fremgår boligforeningens navn på indgangsdøren til administrationen. Mulighederne i forhold til skiltning ved rundkørslen undersøges nærmere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning h) Kollektive tv-aftaler i afdelingerne På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at høre afdelingernes bestyrelser om de ønsker at forsætte med deres nuværende tv-aftale, eller om afdelingsbestyrelsen ønsker at undersøge markedet for andre muligheder. Administrationen har udsendt brev med forespørgslen til afdelingsbestyrelserne ultimo juni, og vi har modtaget tilbagemelding fra fire afdelinger inden udløb af deadline den 15. august. Fra svarene fra afdelingsbestyrelserne fremgår det, at afdeling Bjellerupparken ønsker at undersøge mulighederne for en ny tv-aftale. De øvrige afdelinger der vendte tilbage til administrationen (afdeling 2, 11 og 14) ønsker ikke at ændre deres nuværende aftale. Administrationen vil undersøge mulighederne for afdeling Bjellerupparken i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, og der vil blive fremlagt et forslag om eventuelle nye muligheder på afdelingsmødet i foråret. AR ønskede, at afdelingsbestyrelserne fik en orientering om resultatet af forespørgslen vedrørende afdelingernes ønsker om fortsættelse af nuværende TV-aftaler. Det blev aftalt, at der udsendes en sådan orientering. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 7

8 i) Tilpasning af ordensreglementer for afdelingerne Hen over efteråret arbejder administrationen med at forbedre arbejdsgangene og administrationen af afdelingernes ordensreglementer. Dette indebærer, at hver afdeling skal have sit eget ordensreglement. Tidligere har afdelingerne taget udgangspunkt i et ordensreglement, der var fælles for alle afdelinger i boligforeningen. Herudover er der udarbejdet tillæg til ordensreglementet for hver afdeling, der beskriver specifikke forhold for den enkelte afdeling. Det vil lette processen for både beboere og administrationen, når der kun er et ordensreglement pr. afdeling at forholde sig til. I forbindelse med at afdelingerne i Bjellerupparken er blevet sammenlagt i foråret, arbejder afdelingsbestyrelsen allerede nu med en sammenlægning af ordensreglementerne for denne afdeling. Processen for ændring af ordensreglementer sker i samarbejde med afdelingsbestyrelserne, og indledes af at afdelingsbestyrelserne gennemgår et standard-ordensreglement, og tilpasser dette efter afdelingens pågældende forhold. Dernæst skal det nye ordensreglement forelægges afdelingen til godkendelse, på det kommende ordinære afdelingsmøde i foråret Først efter afdelingens godkendelse vil det nye ordensreglement for afdelingen være gældende. Bestyrelsen udtrykte fuld opbakning til at administrationen udarbejder separate og specifikke ordensreglementer for de respektive afdelinger, idet det vil skabe klarhed over for forholdene i den enkelte afdeling. Herved vil den enkelte beboer vide hvordan reglerne er i netop egen afdeling. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Status for helhedsplanen i Bjellerupparken Martin Holst fra Kuben Management og BMR fra administrationen deltog i et møde med Randers Kommune den 4. juni 2014, hvor status for helhedsplanen blev gennemgået til kommunens orientering. Det blev aftalt, at skema A ansøgningen for helhedsplanen skulle fremsendes inden sommerferien. Herefter ville Randers Kommune behandle sagen. Det forventes at tidsplanen for helhedsplanen overholdes. Skema A er blevet godkendt i økonomiudvalget den 25. august og byrådet den 1. september Nu skal skema A formelt godkendes af Landsbyggefonden, hvilket forventes at ske i løbet af september. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 8

9 På baggrund af bestyrelsens beslutning på sidste bestyrelsesmøde omkring genhusning, er der nu en sendt en anmodning ud til bestyrelserne i de resterende boligforeninger under RandersBoligs administration, om de ønsker at dispensere for ventelistereglerne i deres boligforeninger, til gavn for genhusningen af beboerne i Bjellerupparken. Der afholdes bestyrelsesmøder i august og september måned, og vi har således ikke modtaget tilbagemeldinger fra alle bestyrelser endnu, omkring udfaldet af bestyrelsens anmodning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Orientering om totalrådgiverudbud til helhedsplanen i Bjellerupparken Totalrådgiverudbuddet for helhedsplanen er gennemført. De 5 prækvalificerede rådgiverteams har fremsendt deres tilbud. Alle tilbud var konditionsmæssige og Kuben Managements udbudskonsulenter har herefter gennemgået tilbuddene, og indstillet til valg af rådgiverteam til byggeudvalget, på byggeudvalgsmødet afholdt den 28. august. Byggeudvalget har herefter truffet beslutning om valg af totalrådgiver. Kuben Management s indstilling til Totalrådgiver var KPF Arkitekter. Byggeudvalget var enige i Kuben Management s indstilling, og det blev besluttet, at KPF arkitekter bliver Totalrådgiver. Resultatet er blevet meddelt til Totalrådgiverne senest mandag d. 1. september, og Kuben Management vil efter stand-still perioden kontakte KPF Arkitekter for aftale nærmere opstartsmøde. Det indstilles at bestyrelsen tager valget af totalrådgiver til helhedsplanen i Bjellerupparken til efterretning Bestyrelsen tog valget af totalrådgiver til helhedsplanen i Bjellerupparken til efterretning Overførsel af mellemregning vedr. Helhedsplan til byggesag I forbindelse med at skema A er blevet godkendt i Randers Kommune kan der optages projekteringskredit til helhedsplanen, der kan finansiere udgifterne til rådgiverne m.v. i forbindelse med projektering og udarbejdelse af skema B. Størstedelen af de hidtidige udgifter er udlagt af boligforeningen, og herudover har de tidligere afdelinger udlagt midler til rådgiver m.v. Fordelingen af udgifter ses nedenfor: Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 9

10 Beløb Boligforeningen Den tidligere afdeling Den tidligere afdeling Den tidligere afdeling Den tidligere afdeling Total for afdelingen Samlet udlæg for afdeling og boligforening En del af udgifterne udlagt af de tidligere afdelinger vedrører inspektion og renovering af kloakker og brønde. Disse arbejder var og er tænkt medtaget i Helhedsplanen. Der forventes overført samlet kr. til boligforeningen og afdeling Bjellerupparken. Der arbejdes intenst på at få midlerne hjemtaget inden regnskabsårets afslutning den 30. september. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal de tegningsberettigede på mødet undertegne acceptskrivelser vedrørende projekteringskredit og endelig finansiering med realkreditlån. Det indstilles at de tegningsberettigede underskriver dokumenterne, samt tager orienteringen om overførsel af mellemregningen til byggesagen til efterretning Aftale om byggekredit samt fuldmagt til Kuben til at håndtere denne blev underskrevet i overværelse af erhvervsrådgiver Stig Sandfeld fra Nordea. Bestyrelsen tog orienteringen om overførsel af mellemregningen til byggesagen til efterretning Tilbud om udbud af Energimærkningsordning (EMO) Afdelingens lovpligtige energimærke skal fornyes efter en given årrække, og RandersBoligs bestyrelse har drøftet EMOen i maj. Her besluttede bestyrelsen, at opgaven med udarbejdelse af udbudsmateriale til fornyelsen af mærkerne, skal betales af den enkelte boligforening. Der udarbejdes altså ikke et samlet udbud for alle boligforeningerne i RandersBolig, og udbuddene når dermed heller ikke grænsen for EUudbud. Der er blevet udarbejdet et tilbud om nationalt udbud for hver boligforening. Vær opmærksom på, at det er udbudsmaterialet samt selve udbudsfasen der er givet pris på, og altså ikke udarbejdelsen af selve energimærkerne. I tilbuddet er udbuddet opdelt i to faser: Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 10

11 Fase 1: Udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud i licitation Generel beskrivelse af udbudsbetingelser En oversigt med oplysninger om hver afdeling (areal, lejemål, seneste EMO-dato) Teknisk beskrivelse af den efterspurgte ydelse Udarbejdelse af tilbudsliste Udbudsbrev Fase 2: Udbud af EMO-aftalen Annoncering af udbud Indkaldelse af anmodninger om prækvalifikation Evaluering af prækvalifikationsansøgninger samt udarbejdelse af indstilling til hvilke virksomheder der skal prækvalificeres Udsendelse af udbudsmateriale Evaluering af de indkomne tilbud Kontraktforhandling og kontraktindgåelse Ønsker bestyrelsen at gøre brug af dette tilbud vil udgiften (inkl. moms) for boligforeningen være som følger: Fase 1: Fase 2: Total: kr kr kr. Bestyrelsen har mulighed for at beslutte om boligforeningen skal dække udgiften til afholdelsen af udbuddet fra dispositionsfonden eller om udgiften skal finansieres af afdelingerne fordelt pr m². Det indstilles at bestyrelsen: Accepterer tilbuddet om udbud af EMO-aftalen Beslutter boligforeningen finansierer udbuddet AR fremførte, at udbuddet ikke skal omfatte Bjellerupparken, idet udarbejdelse af EMO sker i forbindelse med gennemførelsen af Helhedsplanen. Under denne forudsætning blev udbuddet accepteret af bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede samtidig, at udgiften fordeles på alle afdelingerne undtaget Bjellerupparken. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 11

12 Efter mødet: Rådgiver har givet fornyet pris for udarbejdelse af udbud for de resterende afdelinger. Denne udgør herefter i alt kr Indkøb til organisationsbestyrelsen A: Indkøb og forbrug finansieret af bestyrelsen Generelt anbefaler administrationen, at it-indkøb samt andre anskaffelser til bestyrelsen budgetlægges året inden anskaffelsen. Dette er også i overensstemmelse med tilsynets tidligere bemærkninger om boligforeningernes budgetlægning. Fri telefon og internet til formand og næstformand På sidste bestyrelsesmøde blev der under eventuelt kort drøftet, at der foreligger en tidligere beslutning, om at formand og næstformand skal tildeles fri telefon og internet af boligforeningen. Til dokumentation af dette, bedes bestyrelsen godkende denne beslutning, således kan udgiften til dette også budgetlægges til kommende år. Fremadrettet foreslås denne aftale fornyet ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet hvert forår. Til bestyrelsens orientering er følgende materiale indkøbt til bestyrelsesarbejdet siden Antal Indkøb Pris 1 Ipad til formanden i 2012 kr Tilbehør til Ipad kr Ipad til bestyrelsen i 2012 kr Tilbehør til Ipads kr Iphone til formanden i 2014 kr Computer til næstformanden i 2014 kr Modem til næstformanden kr Taske og mus kr Ipad til formanden samt Brian Rytter i 2014 kr I alt kr Udover ovenstående anskaffelser får formand og næstformand finansieret: 90/90 internetforbindelse, formand kr pr. år Mobilabonnement og mobilt bredbånd inkl. forbrug, næstformand kr pr. år I alt kr pr. år Hertil kommer mobilabonnement og forbrug af formandens mobiltelefon. Det indstilles at bestyrelsen: Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 12

13 Godkender at formand og næstformand tildeles fri telefon og internet. Tager orienteringen om bestyrelsens indkøb til efterretning Bestyrelsen drøftede behovet for fri telefon samt internet. Bestyrelsen konkluderede, at udgifterne hertil skulle være rimelige, og at der kun skal tildeles abonnementer der dækker de absolut nødvendige faciliteter hvad angår hastighed på internet m.v. Herefter godkendte bestyrelsen fri telefon og internet til formand og næstformand. Videre gennemgik bestyrelsen de seneste indkøb af IT-udstyr og tog orienteringen herom til efterretning. B: Politik for anvendelse af it-udstyr samt aftale om overdragelse af it-udstyr ved fratrædelse fra bestyrelsen. Indkøb af it-udstyr til organisationsbestyrelsen er en stor post for boligforeningen, der pt. overgår gennemsnittet for andre boligforeningers forbrug. Da der ikke tidligere har været truffet beslutning omkring en politik for indkøb og anvendelse af it-udstyr til bestyrelsesarbejdet, anbefaler administrationen, at en sådan politik drøftes og besluttes. Med indførelsen af en politik for området, skabes en legitim ramme for indkøb og anvendelse af it-udstyr i regi af organisationsbestyrelsen, og muligheden for tvivlsspørgsmål på området minimeres. Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmet, der låner it-udstyr af boligforeningen, udfylder en kvittering på modtagelsen af det pågældende udstyr. Et udkast til en kvittering er vedlagt dagsordenen. Når der indkøbes it-udstyr til et bestyrelsesmedlem, forpligtes medlemmet til at aflevere udstyret til administrationen, hvis udstyret skal erstattes af nyt, enten som følge af at udstyret er gået i stykker, og ikke kan repareres eller som følge af forældelse. Ligeledes forpligter bestyrelsesmedlemmet sig til at levere det lånte udstyr tilbage til administrationen, når bestyrelsesmedlemmet træder ud af organisationsbestyrelsen, hvis ikke bestyrelsesmedlemmet ønsker at købe det lånte udstyr efter følgende regler for opkøb: a. Efter 1 år ved kontant betaling af 50 % af oprindelig indkøbspris b. Efter 2 og følgende år: Vederlagsfrit c. Periodens længde regnes fra den pågældende enheds indkøbsdato. Ved indkøb af it-udstyr bedes bestyrelsen aflevere faktura eller kvittering på det indkøbte, samt it-udstyrets serienummer i administrationen. Det anbefales at bestyrelsen drøfter og tager stilling til politikken for indkøb og anvendelse af it-udstyr og abonnementer til bestyrelsens medlemmer. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 13

14 Det indstilles at bestyrelsen godkender: Politikken for indkøb og anvendelse af it-udstyr Anvendelsen af kvitteringen for udlån af it-udstyr til organisationsbestyrelsen Aftale om overdragelse af It-udstyr ved fratrædelse fra bestyrelsen Bilag: Udkast til kvittering for udlån af it-udstyr til organisationsbestyrelsen Bestyrelsen drøftede de hidtidige indkøb af IT-udstyr og besluttede, at dette fremover sker efter forudgående drøftelse i bestyrelsen og indregnes i fremadrettede budgetter. Herefter godkendte bestyrelsen kvitteringen for anvendelse af IT-udstyr samt aftale om overdragelse af IT-udstyr ved udtræden af bestyrelsen Julegaver for 2014 Da det er ved at være tid for bestilling af julegaver til personalet i boligforeningen, fremstilles her en kort oversigt over sidste års beslutninger på området. Ejendomsfunktionærer og bestyrelse fik julegaver i 2013 af boligforeningen. Ejendomsfunktionærerne fik en gave til kr. og bestyrelsen fik en gave til 700 kr. Der blev i alt indkøbt 10 julegaver i stk. a kr.: kr. 5 stk. a 700 kr.: kr. Total kr. Skattetekniske regler for området gør at julegaveindkøb under 800 kr. pr. ansatte må anbefales. Overskrides denne beløbsgrænse, bliver gaverne skattepligtige for de ansatte. Dog er der mulighed for at indkøbe julegaver til ansatte op til kr. pr. ansat, uden at julegaven bliver skattepligtig, hvis der ikke er indkøbt andre gaver i årets løb til den pågældende. Ligeledes gør det sig gældende, at indkøb af gavekort som julegave må frarådes, da disse betragtes som pengegaver, og derfor er skattepligtige af de fulde beløb. Administrationen indkøber julegaver til de ansatte, og bestyrelsen har mulighed for at beslutte at julegaveindkøbet til boligforeningen, skal indgå i administrationens indkøbspulje. Ønsker bestyrelsen at administrationen varetager indkøbene af julegaver til boligforeningens ansatte, skal administrationen have besked herom snarrest muligt. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 14

15 Det indstilles at bestyrelsen: Fastsætter beløbsgrænse for julegaver i 2014 Beslutter om bestyrelsen selv eller administrationen skal forestå indkøbet af julegaver til boligforeningens bestyrelse og ejendomsfunktionærer. Bestyrelsen besluttede, at beløbsgrænsen for indkøb af julegaver i år udgør kr. samt at bestyrelsen selv står for indkøb Projektansættelse af gældsrådgiver På baggrund af boligkonferencen der blev afholdt den 25. juni 2014, har administrationen i samarbejde med Randers kommune og Bysekretariatet arbejdet videre, på planer om en styrket organisering med henblik på, at forebygge udsættelser i boligforeninger der administreres af RandersBolig og hermed også i Randers Kommune. På boligkonferencen fremgik det at Randers Kommune har en meget høj andel af udsættelser. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der arbejdes videre på, en projektansættelse af en gældsrådgiver, der kan hjælpe beboere der er kommet i restancer. Der redegøres yderligere for indstillingen på mødet. Det indstilles at bestyrelsen principgodkender at A/B Andelsbo deltager i finansieringen af en projektansættelse af en gældsrådgiver Bestyrelsen godkendte principielt at deltage i finansieringen af ansættelsen af en gældsrådgiver Nyt fra Team Drift A: Orientering om afdelingernes drift efter afholdte markvandringer Markvandringerne er overordnet set gået godt. Afdelingsbestyrelserne har hovedsageligt været positive, og mange har udtrykt tilfredshed med at de får indflydelse på, hvad der skal udføres i deres afdeling. Samtidig er der nu også en bredere forståelse for, at de beløb der afsættes til de enkelte aktiviteter i drifts- og vedligeholdelsesplanerne overordnet set kun må anvendes til disse aktiviteter, og at det er vigtigt, at overholde budgettet på konto 116. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 15

16 Markvandringerne er varslet med minimum 14. dage, og er udført i perioden fra den 6. maj til den 27. maj 2014, med undtagelse af afdeling Bjellerupparken, hvor der vil blive afholdt markvandring den 16. september. Efterfølgende er drifts- og vedligeholdelsesplanerne ajourført og sammen med et markvandringsnotat sendt til godkendelse af afdelingsbestyrelsen. De ajourførte drifts- og vedligeholdelsesplaner har medført en gennemsnitlig årlig nødvendig henlæggelse på konto 120 i 2015/16 og de efterfølgende 10 år, som vist i skemaet nedenfor. Til sammenligning fremgår det også af skemaet, hvad der er vedtaget at henlægge på konto 120 i 2014/15. Henlæggelser til drift- og vedligehold for afdelingerne i A/B Andelsbo Afd. Henlæg. kto /15 i kr. Trappestigning på henlæggelser 2014/15 Nødv. henlæg. kto /16 i kr. Stigning fra 14/15 til 15/16 i kr. Stigning fra 14/15 til 15/16 i % , , årig , ,0 6 3-årig , , , årig , årig , årig , ,3 Bjellerupparken Som følge af sammenlægning af afdelingerne i Bjellerupparken er drifts- og vedligeholdelsesplanen for afdelingen også blevet sammenlagt under hensyntagen til implementeringen af helhedsplanen i afdelingen. Den endelige godkendelse af drifts- og vedligeholdelsesplanen afventer afdelingsbestyrelsens godkendelse efter afholdt markvandring den 16. september. Orienteringen blev taget til efterretning. B: Evaluering af åbningstiderne i driftscenteret Åbningstiderne i driftscenteret er blevet evalueret på baggrund af antal telefonopkald samt personlige henvendelser. Ændringen i driftscenterets åbningstid i A/B Andelsbo er blevet vedtaget på organisationsbestyrelsesmødet d. 11. december Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 16

17 De nye åbningstider i driftscenteret A/B Andelsbo blev pr. 1. januar 2014 ændret til mandag fredag kl , torsdag tillige Ejendomsmesteren og ejendomsfunktionærerne har ikke modtaget negative tilbagemeldinger om driftscenterets åbningstid, fra hverken beboere eller beboerdemokrati. Den tidlige åbningstid er en fordel, idet der kan bestilles håndværkere til beboerserviceopgaver samme dag som de modtages. Endvidere kan mange opgaver forventes udført samme dag. Åbningstiden mandag fredag kl fungerer derfor godt. Der er ikke stor aktivitet i den sene åbningstid om torsdagen. Der er blevet ført statistik med telefonhenvendelser og personlige henvendelser i den sene åbningstid om torsdagen siden 3. april Der har pr. 15. august 2014 været 16 sene åbningstider om torsdagen, når helligdage med videre fratrækkes. Der har været 11 telefonhenvendelser (gennemsnit 0,69 pr. gang) og 6 personlige henvendelser (gennemsnit 0,38 pr. gang). Det indstilles, at bestyrelsen drøfter egne oplevelser samt evaluerer åbningstiderne på baggrund af oplægget Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med evalueringen af åbningstiderne. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at bibeholde den sene åbningstid med baggrund i at alle hermed har mulighed for at komme i kontakt med ejendomskontoret. Det blev derfor besluttet, at bibeholde de nuværende åbningstider Procedure for indsendelse af rettelser til referat Administrationen ønsker at ensrette procedurerne omkring udsendelse af referat fra bestyrelsesmøder samt tilbagemelding om ændringer i referatet. Derfor udsendes hermed en procedure på området til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. - Referatet udsendes pr. mail til bestyrelsen senest 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse. - Bestyrelsen har mulighed for at vende tilbage til administrationen med ændringer inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen af referatet. - Eventuelle ændringer til det udsendte referat vil indgå i dagsordenen for det kommende bestyrelsesmøde, under punktet Godkendelse af referat. Det indstilles at bestyrelsen godkender proceduren for indsendelse af rettelser til referatet Bestyrelsen tiltrådte den foreslåede procedure for indsendelse af rettelser til referater af bestyrelsesmøder. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 17

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I RAB AF 1874 TORSDAG DEN 28. AUGUST KL. 17.00, VIBORGGVEJ 16 Dagsorden: Ref: JØA Beslutning 1. Deltager: Mogens Vive Alle deltog John Harder Else Christensen Benny Kristiansen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 11. maj 2016 Referat udsendt den 27. maj 2016 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 23. september 2014 Referat udsendt den 3. oktober 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 23. september 2014 Referat udsendt den 3. oktober 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 23. september 2014 Referat udsendt den 3. oktober 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 26. august 2014 Referat udsendt den 15. september 2014 Referat til bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 11. marts 2016 Referat udsendt den 6. april 2016 BMR Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 17. marts 2016 Mødested: Marsvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Beslutningsreferat bestyrelsesmøde MSBolig 09.09.2014 side

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 5. januar 2016 Referat udsendt den 26. januar 2016 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5 E, Klub 9, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ Dagsorden konstituerende bestyrelsesmøde A/B Gudenå 19.03.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 19. marts 2015 Referat udsendt den 8. april 2015 Referat til konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 26. marts 2015 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 8. september 2015 Referat udsendt den 30. september 2015 BMR

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 8. september 2015 Referat udsendt den 30. september 2015 BMR A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 8. september 2015 Referat udsendt den 30. september 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. september 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5E, kælderen,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 24. august 2015 Referat udsendt den 11. september 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. juni 2015 Referat udsendt den 22. juni 2015 BMR

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. juni 2015 Referat udsendt den 22. juni 2015 BMR Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. juni 2015 Referat udsendt den 22. juni 2015 BMR Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Torsdag den 7. marts 2013 kl Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7. marts 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 07. 03. 2013 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 19. maj 2015 Referat udsendt den 9. juni 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5E, Klub 9, 8930 Randers NØ Mødedeltagere:

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 Mødested:

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 03.03.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. marts 2017 Referat udsendt den 3. april 2017 BMR Referat fra bestyrelsesmøde (formøde inden repræsentantskabsmøde) Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17.30 Mødested: Fjordgården,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden onsdag den 6. april 2011 27 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 18. december 2014 Referat udsendt den 20. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. januar 2015 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 5e, 8930 Randers NØ Referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Møde -referat Sted Start 20. august 2015 Mariebo-Møllen Kl. 13:00 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lars Olsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere suppleant Rinda Faurskov og direktør Per

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 15. februar 2016 Referat udsendt 11. marts 2016 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00 Mødested:

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Dagsorden udsendt den 16. juli 2015 Referat udsendt den 28. august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 27. august 2015 kl. 17.00 Mødested: Viborgvej 16,

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg

A/B Andelsbo: formand Allan Rasmussen, næstformand Jens Ravnsborg Redegørelse Forvaltning: Sekretariatet, Miljø og teknik Møde vedr.: Redegørelse styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 03-11-2015 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Formand Jørgen Østergaard bød velkommen til mødet. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 12. november 2013 kl. 15.00 i bestyrelseslokalet, St. Kirkestræde 17 B, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere