A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014"

Transkript

1 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 1

2 Mødedeltagere: Bestyrelsen: Allan Rasmussen (AR) Jens Ravnborg (JR) Anne Mette Kjærgaard (AK) Administrationen: Jørgen Henriksen Referent (JHE) Fraværende: Per Munk Andersen (PA) Brian Rytter (BR) I forlængelse af punkt 189 var erhvervsrådgiver Stig Sandfeld fra Nordea til stede for at bevidne undertegnelsen af aftale om byggekreditter. Dagsorden 182. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Status for helhedsplanen i Bjellerupparken Orientering om totalrådgiverudbud til helhedsplanen i Bjellerupparken Overførsel af mellemregning vedr. Helhedsplan til byggesag Tilbud om udbud af Energimærkningsordning (EMO) Indkøb til organisationsbestyrelsen Julegaver for Projektansættelse af gældsrådgiver Nyt fra Team Drift Procedure for indsendelse af rettelser til referat Mødekalender og Aktionsplan Eventuelt Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 2

3 182. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på denne dagsorden. Det indstilles at bestyrelsen godkender dagsorden AR bød velkommen og bestyrelsen godkendte dagsorden 183. Godkendelse af referat Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 3. juni 2014, er udsendt til bestyrelsen den 18. juni Der medbringes et eksemplar af referatet til bestyrelsesmødet til bestyrelsens godkendelse og underskrift. Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver referatet Der var ingen bemærkninger til referatet, og dette blev rundsendt og underskrevet af bestyrelsen Revisionsprotokol Revisionsprotokollen fremlægges til orientering. JHE orienterede om at der ikke er blevet tilføjet noget til revisionsprotokollen, siden sidste møde. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen Orientering fra formanden Formanden orienterer blandt andet om indkøb til bestyrelseslokalet. AR orienterede om at der er indkøbt nyt service til bestyrelseslokalet, og at der er bestilt et nyt køle/fryse skab i stedet for det eksisterende køleskab. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 3

4 186. Orientering fra administrationen a) Der orienteres om sidste nyt fra RandersBolig JHE orienterede om, at der mandag den 15. september var uanmeldt kasseeftersyn og at revisor her ikke havde fundet kritisable forhold. Revisors protokollat afventes. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning b) Status for klagesager i Andelsbo Siden sidste bestyrelsesmøde er der indbragt en klage fra beboerne i A/B Andelsbo til administrationen. Klagen omhandler forkert brug af garagelejemål beliggende i Bjellerupparken, og lejeren har modtaget en henstilling fra administrationen. Administrationen foretager sig ikke yderligere i sagen, med mindre der modtages nye henvendelser om samme forhold. Herudover er der behandlet en klage om lugtgener i Bjellerupparken. Der følger en nærmere orientering om sagen på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning c) Afslutning af drøftelser med Randers Kommune vedrørende tomgangstab i afdeling 10 og 14 Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt møde den 24. juni 2014 mellem RandersBolig (repræsenteret ved Dennis Christensen, DAB) og Randers Kommune angående div. tomgangstab. For afdeling 10 blev det besluttet, at Randers Kommune, Børn, Skole og Kultur, skal indgå i et samarbejde med boligforeningen om at drøfte en konkret fremtidig løsning for institutionen, der er i tomgang. Der afholdes møde mellem parterne den 22. september Med hensyn til afdeling 14 erkender kommunen ansvaret for tomgangslejen fra 1/ og fremadrettet. Der er således afsendt krav til Randers Kommune på kr. for den bagudrettede periode, ligesom det løbende tomgangstab nu dækkes af kommunen. Randers Kommune vurderede på mødet, at de ikke har behov for de fire boliger i bofællesskabet i afdeling 14, og det er derfor besluttet, at Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 4

5 boligforeningen skal undersøge økonomien for en ombygning til almene familieboliger, og udarbejde et forslag der skal fremsendes til Randers Kommune primo november Dog er Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Randers Kommune efterfølgende blevet opmærksomme på det ledige bofællesskab, og de overvejer i øjeblikket, om de vil anvende lokalerne. Administrationen afventer således Randers Kommunes afgørelse i sagen, og forventer at kunne vende tilbage med yderligere redegørelse i sagen, på det kommende bestyrelsesmøde medio november. JHE orienterede om, at bofællesskabet i afdeling 14 nu var taget i brug af Randers Kommune som vil anvende det til at huse flygtninge. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed hermed. d) Placering af driftscenter Som led i bestyrelsens ønske om at flytte ejendomsfunktionærerne ud af deres nuværende lokaler i Bjellerupparken 3c, kælderen, arbejder administrationen på et endeligt forslag til bestyrelsens beslutning. Da Randers Kommune endnu ikke har afklaret, om de ønsker at gøre brug af bofællesskabet i afdeling 14, eller om kommunen vil indgå en aftale om overdragelse af anvisningsretten til boligforeningen, må vi afvente kommunens udspil for disse lokaler. Herudover arbejdes der med et forslag om at placere driftscenteret i en permanent pavillon ved indkørslen til Bjellerupparkens E blok eller eventuelt i to sammenlagte lejemål. Administrationen forventer at Randers Kommune afklarer sagen om afdeling 14 inden næste bestyrelsesmøde, og det forventes derfor, at der fremgår en redegørelse om mulighederne for placering af driftscenteret i dagsordenen for det næste bestyrelsesmøde i november. Bestyrelsen konkluderede indledningsvis, at lokalerne i afdeling 14 ikke længere er i betragtning som lokalkontor. Videre konkluderede bestyrelsen, at boliger i Bjellerupparken ikke kan anvendes, idet huslejestøtten i forbindelse med helhedsplanen beregnes ud fra det samlede boligareal og herved vil blive reduceret svarende til det boligareal der anvendes til ejendomskontor. JHE orienterede om, at GBH har indhentet en overslagspris fra arkitekt på opførelsen af en pavillon. Overslagsprisen udgør ca. 2,3 mio. kr. hvilket bestyrelsen umiddelbart syntes var dyrt. Mulighederne for at anvende boliger i afdelingerne 1 eller 2 blev ligeledes drøftet. Det blev aftalt, at RandersBolig udarbejder et præcist oplæg til etablering af et lokalkontor til bestyrelsesmødet den 11. november i år. Op- Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 5

6 lægget skal indeholde samlede forventede udgifter ved etablering og efterfølgende drift. e) Kursusudbud i RandersBolig RandersBolig afholder, ligesom sidste år, kurser for afdelingsbestyrelserne i det kommende efterår. I lighed med sidste år er der mulighed for at deltage i kurset om at være Ny i afdelingsbestyrelsen og Regnskab og budget Da kurserne blev afholdt før første gang sidste år, blev alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer indbudt. I år er nyvalgte beboerdemokrater fra forårets afdelingsmøder indbudt til kurserne. Dog vil der også være plads på kurserne i år til de afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ikke fik plads på sidste års kursusrækker. Der er udsendt invitationer til de pågældende afdelingsbestyrelsesmedlemmer primo juli. Kurserne afholdes på følgende dage: Kursus Dato Regnskab og budget Torsdag den 2. oktober kl ca Regnskab og budget Torsdag den 9. oktober kl ca Ny i afdelingsbestyrelsen Mandag den 20. oktober kl ca Ny i afdelingsbestyrelsen Tirsdag den 28. oktober kl ca Kurserne vil blive afholdt med oplæg fra RandersBoligs ledelse og medarbejdere. AR spurgte hvor mange der deltager fra Andelsbo? JHE mente, at der var tale om 5-10 personer fra Andelsbo, men ville give det eksakte tal i referatet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Efter mødet: Der deltager 10 personer fra Andelsbo. f) Styringsdialogmødet med Randers Kommune Oplysninger om afdelingerne samt boligforeningen er indberettet til Landsbyggefonden ultimo august, og styringsdialogmødet afholdes den 30. oktober Formand og næstformand fra A/B Andelsbo deltager i styringsdialogen fra boligforeningen, og fra administrationen deltager kontorchef Dennis Larsen samt forvaltningskonsulent Berit Rudbeck. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 6

7 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning g) Skiltning af Administrationsselskabet RandersBolig På bestyrelsesmødet i RandersBolig i maj blev det besluttet at ændre skiltningen på Marsvej. Der er således blevet opført en ny søjle ved indkørslen til RandersBolig på Marsvej, hvor alle boligforeningernes navne står på. A/B Andelsbo vil fremstå med logoet fra det gamle Fælleskontor. Derudover fremgår boligforeningens navn på indgangsdøren til administrationen. Mulighederne i forhold til skiltning ved rundkørslen undersøges nærmere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning h) Kollektive tv-aftaler i afdelingerne På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at høre afdelingernes bestyrelser om de ønsker at forsætte med deres nuværende tv-aftale, eller om afdelingsbestyrelsen ønsker at undersøge markedet for andre muligheder. Administrationen har udsendt brev med forespørgslen til afdelingsbestyrelserne ultimo juni, og vi har modtaget tilbagemelding fra fire afdelinger inden udløb af deadline den 15. august. Fra svarene fra afdelingsbestyrelserne fremgår det, at afdeling Bjellerupparken ønsker at undersøge mulighederne for en ny tv-aftale. De øvrige afdelinger der vendte tilbage til administrationen (afdeling 2, 11 og 14) ønsker ikke at ændre deres nuværende aftale. Administrationen vil undersøge mulighederne for afdeling Bjellerupparken i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, og der vil blive fremlagt et forslag om eventuelle nye muligheder på afdelingsmødet i foråret. AR ønskede, at afdelingsbestyrelserne fik en orientering om resultatet af forespørgslen vedrørende afdelingernes ønsker om fortsættelse af nuværende TV-aftaler. Det blev aftalt, at der udsendes en sådan orientering. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 7

8 i) Tilpasning af ordensreglementer for afdelingerne Hen over efteråret arbejder administrationen med at forbedre arbejdsgangene og administrationen af afdelingernes ordensreglementer. Dette indebærer, at hver afdeling skal have sit eget ordensreglement. Tidligere har afdelingerne taget udgangspunkt i et ordensreglement, der var fælles for alle afdelinger i boligforeningen. Herudover er der udarbejdet tillæg til ordensreglementet for hver afdeling, der beskriver specifikke forhold for den enkelte afdeling. Det vil lette processen for både beboere og administrationen, når der kun er et ordensreglement pr. afdeling at forholde sig til. I forbindelse med at afdelingerne i Bjellerupparken er blevet sammenlagt i foråret, arbejder afdelingsbestyrelsen allerede nu med en sammenlægning af ordensreglementerne for denne afdeling. Processen for ændring af ordensreglementer sker i samarbejde med afdelingsbestyrelserne, og indledes af at afdelingsbestyrelserne gennemgår et standard-ordensreglement, og tilpasser dette efter afdelingens pågældende forhold. Dernæst skal det nye ordensreglement forelægges afdelingen til godkendelse, på det kommende ordinære afdelingsmøde i foråret Først efter afdelingens godkendelse vil det nye ordensreglement for afdelingen være gældende. Bestyrelsen udtrykte fuld opbakning til at administrationen udarbejder separate og specifikke ordensreglementer for de respektive afdelinger, idet det vil skabe klarhed over for forholdene i den enkelte afdeling. Herved vil den enkelte beboer vide hvordan reglerne er i netop egen afdeling. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Status for helhedsplanen i Bjellerupparken Martin Holst fra Kuben Management og BMR fra administrationen deltog i et møde med Randers Kommune den 4. juni 2014, hvor status for helhedsplanen blev gennemgået til kommunens orientering. Det blev aftalt, at skema A ansøgningen for helhedsplanen skulle fremsendes inden sommerferien. Herefter ville Randers Kommune behandle sagen. Det forventes at tidsplanen for helhedsplanen overholdes. Skema A er blevet godkendt i økonomiudvalget den 25. august og byrådet den 1. september Nu skal skema A formelt godkendes af Landsbyggefonden, hvilket forventes at ske i løbet af september. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 8

9 På baggrund af bestyrelsens beslutning på sidste bestyrelsesmøde omkring genhusning, er der nu en sendt en anmodning ud til bestyrelserne i de resterende boligforeninger under RandersBoligs administration, om de ønsker at dispensere for ventelistereglerne i deres boligforeninger, til gavn for genhusningen af beboerne i Bjellerupparken. Der afholdes bestyrelsesmøder i august og september måned, og vi har således ikke modtaget tilbagemeldinger fra alle bestyrelser endnu, omkring udfaldet af bestyrelsens anmodning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Orientering om totalrådgiverudbud til helhedsplanen i Bjellerupparken Totalrådgiverudbuddet for helhedsplanen er gennemført. De 5 prækvalificerede rådgiverteams har fremsendt deres tilbud. Alle tilbud var konditionsmæssige og Kuben Managements udbudskonsulenter har herefter gennemgået tilbuddene, og indstillet til valg af rådgiverteam til byggeudvalget, på byggeudvalgsmødet afholdt den 28. august. Byggeudvalget har herefter truffet beslutning om valg af totalrådgiver. Kuben Management s indstilling til Totalrådgiver var KPF Arkitekter. Byggeudvalget var enige i Kuben Management s indstilling, og det blev besluttet, at KPF arkitekter bliver Totalrådgiver. Resultatet er blevet meddelt til Totalrådgiverne senest mandag d. 1. september, og Kuben Management vil efter stand-still perioden kontakte KPF Arkitekter for aftale nærmere opstartsmøde. Det indstilles at bestyrelsen tager valget af totalrådgiver til helhedsplanen i Bjellerupparken til efterretning Bestyrelsen tog valget af totalrådgiver til helhedsplanen i Bjellerupparken til efterretning Overførsel af mellemregning vedr. Helhedsplan til byggesag I forbindelse med at skema A er blevet godkendt i Randers Kommune kan der optages projekteringskredit til helhedsplanen, der kan finansiere udgifterne til rådgiverne m.v. i forbindelse med projektering og udarbejdelse af skema B. Størstedelen af de hidtidige udgifter er udlagt af boligforeningen, og herudover har de tidligere afdelinger udlagt midler til rådgiver m.v. Fordelingen af udgifter ses nedenfor: Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 9

10 Beløb Boligforeningen Den tidligere afdeling Den tidligere afdeling Den tidligere afdeling Den tidligere afdeling Total for afdelingen Samlet udlæg for afdeling og boligforening En del af udgifterne udlagt af de tidligere afdelinger vedrører inspektion og renovering af kloakker og brønde. Disse arbejder var og er tænkt medtaget i Helhedsplanen. Der forventes overført samlet kr. til boligforeningen og afdeling Bjellerupparken. Der arbejdes intenst på at få midlerne hjemtaget inden regnskabsårets afslutning den 30. september. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal de tegningsberettigede på mødet undertegne acceptskrivelser vedrørende projekteringskredit og endelig finansiering med realkreditlån. Det indstilles at de tegningsberettigede underskriver dokumenterne, samt tager orienteringen om overførsel af mellemregningen til byggesagen til efterretning Aftale om byggekredit samt fuldmagt til Kuben til at håndtere denne blev underskrevet i overværelse af erhvervsrådgiver Stig Sandfeld fra Nordea. Bestyrelsen tog orienteringen om overførsel af mellemregningen til byggesagen til efterretning Tilbud om udbud af Energimærkningsordning (EMO) Afdelingens lovpligtige energimærke skal fornyes efter en given årrække, og RandersBoligs bestyrelse har drøftet EMOen i maj. Her besluttede bestyrelsen, at opgaven med udarbejdelse af udbudsmateriale til fornyelsen af mærkerne, skal betales af den enkelte boligforening. Der udarbejdes altså ikke et samlet udbud for alle boligforeningerne i RandersBolig, og udbuddene når dermed heller ikke grænsen for EUudbud. Der er blevet udarbejdet et tilbud om nationalt udbud for hver boligforening. Vær opmærksom på, at det er udbudsmaterialet samt selve udbudsfasen der er givet pris på, og altså ikke udarbejdelsen af selve energimærkerne. I tilbuddet er udbuddet opdelt i to faser: Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 10

11 Fase 1: Udarbejdelse af udbudsmateriale til udbud i licitation Generel beskrivelse af udbudsbetingelser En oversigt med oplysninger om hver afdeling (areal, lejemål, seneste EMO-dato) Teknisk beskrivelse af den efterspurgte ydelse Udarbejdelse af tilbudsliste Udbudsbrev Fase 2: Udbud af EMO-aftalen Annoncering af udbud Indkaldelse af anmodninger om prækvalifikation Evaluering af prækvalifikationsansøgninger samt udarbejdelse af indstilling til hvilke virksomheder der skal prækvalificeres Udsendelse af udbudsmateriale Evaluering af de indkomne tilbud Kontraktforhandling og kontraktindgåelse Ønsker bestyrelsen at gøre brug af dette tilbud vil udgiften (inkl. moms) for boligforeningen være som følger: Fase 1: Fase 2: Total: kr kr kr. Bestyrelsen har mulighed for at beslutte om boligforeningen skal dække udgiften til afholdelsen af udbuddet fra dispositionsfonden eller om udgiften skal finansieres af afdelingerne fordelt pr m². Det indstilles at bestyrelsen: Accepterer tilbuddet om udbud af EMO-aftalen Beslutter boligforeningen finansierer udbuddet AR fremførte, at udbuddet ikke skal omfatte Bjellerupparken, idet udarbejdelse af EMO sker i forbindelse med gennemførelsen af Helhedsplanen. Under denne forudsætning blev udbuddet accepteret af bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede samtidig, at udgiften fordeles på alle afdelingerne undtaget Bjellerupparken. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 11

12 Efter mødet: Rådgiver har givet fornyet pris for udarbejdelse af udbud for de resterende afdelinger. Denne udgør herefter i alt kr Indkøb til organisationsbestyrelsen A: Indkøb og forbrug finansieret af bestyrelsen Generelt anbefaler administrationen, at it-indkøb samt andre anskaffelser til bestyrelsen budgetlægges året inden anskaffelsen. Dette er også i overensstemmelse med tilsynets tidligere bemærkninger om boligforeningernes budgetlægning. Fri telefon og internet til formand og næstformand På sidste bestyrelsesmøde blev der under eventuelt kort drøftet, at der foreligger en tidligere beslutning, om at formand og næstformand skal tildeles fri telefon og internet af boligforeningen. Til dokumentation af dette, bedes bestyrelsen godkende denne beslutning, således kan udgiften til dette også budgetlægges til kommende år. Fremadrettet foreslås denne aftale fornyet ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet hvert forår. Til bestyrelsens orientering er følgende materiale indkøbt til bestyrelsesarbejdet siden Antal Indkøb Pris 1 Ipad til formanden i 2012 kr Tilbehør til Ipad kr Ipad til bestyrelsen i 2012 kr Tilbehør til Ipads kr Iphone til formanden i 2014 kr Computer til næstformanden i 2014 kr Modem til næstformanden kr Taske og mus kr Ipad til formanden samt Brian Rytter i 2014 kr I alt kr Udover ovenstående anskaffelser får formand og næstformand finansieret: 90/90 internetforbindelse, formand kr pr. år Mobilabonnement og mobilt bredbånd inkl. forbrug, næstformand kr pr. år I alt kr pr. år Hertil kommer mobilabonnement og forbrug af formandens mobiltelefon. Det indstilles at bestyrelsen: Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 12

13 Godkender at formand og næstformand tildeles fri telefon og internet. Tager orienteringen om bestyrelsens indkøb til efterretning Bestyrelsen drøftede behovet for fri telefon samt internet. Bestyrelsen konkluderede, at udgifterne hertil skulle være rimelige, og at der kun skal tildeles abonnementer der dækker de absolut nødvendige faciliteter hvad angår hastighed på internet m.v. Herefter godkendte bestyrelsen fri telefon og internet til formand og næstformand. Videre gennemgik bestyrelsen de seneste indkøb af IT-udstyr og tog orienteringen herom til efterretning. B: Politik for anvendelse af it-udstyr samt aftale om overdragelse af it-udstyr ved fratrædelse fra bestyrelsen. Indkøb af it-udstyr til organisationsbestyrelsen er en stor post for boligforeningen, der pt. overgår gennemsnittet for andre boligforeningers forbrug. Da der ikke tidligere har været truffet beslutning omkring en politik for indkøb og anvendelse af it-udstyr til bestyrelsesarbejdet, anbefaler administrationen, at en sådan politik drøftes og besluttes. Med indførelsen af en politik for området, skabes en legitim ramme for indkøb og anvendelse af it-udstyr i regi af organisationsbestyrelsen, og muligheden for tvivlsspørgsmål på området minimeres. Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmet, der låner it-udstyr af boligforeningen, udfylder en kvittering på modtagelsen af det pågældende udstyr. Et udkast til en kvittering er vedlagt dagsordenen. Når der indkøbes it-udstyr til et bestyrelsesmedlem, forpligtes medlemmet til at aflevere udstyret til administrationen, hvis udstyret skal erstattes af nyt, enten som følge af at udstyret er gået i stykker, og ikke kan repareres eller som følge af forældelse. Ligeledes forpligter bestyrelsesmedlemmet sig til at levere det lånte udstyr tilbage til administrationen, når bestyrelsesmedlemmet træder ud af organisationsbestyrelsen, hvis ikke bestyrelsesmedlemmet ønsker at købe det lånte udstyr efter følgende regler for opkøb: a. Efter 1 år ved kontant betaling af 50 % af oprindelig indkøbspris b. Efter 2 og følgende år: Vederlagsfrit c. Periodens længde regnes fra den pågældende enheds indkøbsdato. Ved indkøb af it-udstyr bedes bestyrelsen aflevere faktura eller kvittering på det indkøbte, samt it-udstyrets serienummer i administrationen. Det anbefales at bestyrelsen drøfter og tager stilling til politikken for indkøb og anvendelse af it-udstyr og abonnementer til bestyrelsens medlemmer. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 13

14 Det indstilles at bestyrelsen godkender: Politikken for indkøb og anvendelse af it-udstyr Anvendelsen af kvitteringen for udlån af it-udstyr til organisationsbestyrelsen Aftale om overdragelse af It-udstyr ved fratrædelse fra bestyrelsen Bilag: Udkast til kvittering for udlån af it-udstyr til organisationsbestyrelsen Bestyrelsen drøftede de hidtidige indkøb af IT-udstyr og besluttede, at dette fremover sker efter forudgående drøftelse i bestyrelsen og indregnes i fremadrettede budgetter. Herefter godkendte bestyrelsen kvitteringen for anvendelse af IT-udstyr samt aftale om overdragelse af IT-udstyr ved udtræden af bestyrelsen Julegaver for 2014 Da det er ved at være tid for bestilling af julegaver til personalet i boligforeningen, fremstilles her en kort oversigt over sidste års beslutninger på området. Ejendomsfunktionærer og bestyrelse fik julegaver i 2013 af boligforeningen. Ejendomsfunktionærerne fik en gave til kr. og bestyrelsen fik en gave til 700 kr. Der blev i alt indkøbt 10 julegaver i stk. a kr.: kr. 5 stk. a 700 kr.: kr. Total kr. Skattetekniske regler for området gør at julegaveindkøb under 800 kr. pr. ansatte må anbefales. Overskrides denne beløbsgrænse, bliver gaverne skattepligtige for de ansatte. Dog er der mulighed for at indkøbe julegaver til ansatte op til kr. pr. ansat, uden at julegaven bliver skattepligtig, hvis der ikke er indkøbt andre gaver i årets løb til den pågældende. Ligeledes gør det sig gældende, at indkøb af gavekort som julegave må frarådes, da disse betragtes som pengegaver, og derfor er skattepligtige af de fulde beløb. Administrationen indkøber julegaver til de ansatte, og bestyrelsen har mulighed for at beslutte at julegaveindkøbet til boligforeningen, skal indgå i administrationens indkøbspulje. Ønsker bestyrelsen at administrationen varetager indkøbene af julegaver til boligforeningens ansatte, skal administrationen have besked herom snarrest muligt. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 14

15 Det indstilles at bestyrelsen: Fastsætter beløbsgrænse for julegaver i 2014 Beslutter om bestyrelsen selv eller administrationen skal forestå indkøbet af julegaver til boligforeningens bestyrelse og ejendomsfunktionærer. Bestyrelsen besluttede, at beløbsgrænsen for indkøb af julegaver i år udgør kr. samt at bestyrelsen selv står for indkøb Projektansættelse af gældsrådgiver På baggrund af boligkonferencen der blev afholdt den 25. juni 2014, har administrationen i samarbejde med Randers kommune og Bysekretariatet arbejdet videre, på planer om en styrket organisering med henblik på, at forebygge udsættelser i boligforeninger der administreres af RandersBolig og hermed også i Randers Kommune. På boligkonferencen fremgik det at Randers Kommune har en meget høj andel af udsættelser. Administrationen anbefaler på den baggrund, at der arbejdes videre på, en projektansættelse af en gældsrådgiver, der kan hjælpe beboere der er kommet i restancer. Der redegøres yderligere for indstillingen på mødet. Det indstilles at bestyrelsen principgodkender at A/B Andelsbo deltager i finansieringen af en projektansættelse af en gældsrådgiver Bestyrelsen godkendte principielt at deltage i finansieringen af ansættelsen af en gældsrådgiver Nyt fra Team Drift A: Orientering om afdelingernes drift efter afholdte markvandringer Markvandringerne er overordnet set gået godt. Afdelingsbestyrelserne har hovedsageligt været positive, og mange har udtrykt tilfredshed med at de får indflydelse på, hvad der skal udføres i deres afdeling. Samtidig er der nu også en bredere forståelse for, at de beløb der afsættes til de enkelte aktiviteter i drifts- og vedligeholdelsesplanerne overordnet set kun må anvendes til disse aktiviteter, og at det er vigtigt, at overholde budgettet på konto 116. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 15

16 Markvandringerne er varslet med minimum 14. dage, og er udført i perioden fra den 6. maj til den 27. maj 2014, med undtagelse af afdeling Bjellerupparken, hvor der vil blive afholdt markvandring den 16. september. Efterfølgende er drifts- og vedligeholdelsesplanerne ajourført og sammen med et markvandringsnotat sendt til godkendelse af afdelingsbestyrelsen. De ajourførte drifts- og vedligeholdelsesplaner har medført en gennemsnitlig årlig nødvendig henlæggelse på konto 120 i 2015/16 og de efterfølgende 10 år, som vist i skemaet nedenfor. Til sammenligning fremgår det også af skemaet, hvad der er vedtaget at henlægge på konto 120 i 2014/15. Henlæggelser til drift- og vedligehold for afdelingerne i A/B Andelsbo Afd. Henlæg. kto /15 i kr. Trappestigning på henlæggelser 2014/15 Nødv. henlæg. kto /16 i kr. Stigning fra 14/15 til 15/16 i kr. Stigning fra 14/15 til 15/16 i % , , årig , ,0 6 3-årig , , , årig , årig , årig , ,3 Bjellerupparken Som følge af sammenlægning af afdelingerne i Bjellerupparken er drifts- og vedligeholdelsesplanen for afdelingen også blevet sammenlagt under hensyntagen til implementeringen af helhedsplanen i afdelingen. Den endelige godkendelse af drifts- og vedligeholdelsesplanen afventer afdelingsbestyrelsens godkendelse efter afholdt markvandring den 16. september. Orienteringen blev taget til efterretning. B: Evaluering af åbningstiderne i driftscenteret Åbningstiderne i driftscenteret er blevet evalueret på baggrund af antal telefonopkald samt personlige henvendelser. Ændringen i driftscenterets åbningstid i A/B Andelsbo er blevet vedtaget på organisationsbestyrelsesmødet d. 11. december Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 16

17 De nye åbningstider i driftscenteret A/B Andelsbo blev pr. 1. januar 2014 ændret til mandag fredag kl , torsdag tillige Ejendomsmesteren og ejendomsfunktionærerne har ikke modtaget negative tilbagemeldinger om driftscenterets åbningstid, fra hverken beboere eller beboerdemokrati. Den tidlige åbningstid er en fordel, idet der kan bestilles håndværkere til beboerserviceopgaver samme dag som de modtages. Endvidere kan mange opgaver forventes udført samme dag. Åbningstiden mandag fredag kl fungerer derfor godt. Der er ikke stor aktivitet i den sene åbningstid om torsdagen. Der er blevet ført statistik med telefonhenvendelser og personlige henvendelser i den sene åbningstid om torsdagen siden 3. april Der har pr. 15. august 2014 været 16 sene åbningstider om torsdagen, når helligdage med videre fratrækkes. Der har været 11 telefonhenvendelser (gennemsnit 0,69 pr. gang) og 6 personlige henvendelser (gennemsnit 0,38 pr. gang). Det indstilles, at bestyrelsen drøfter egne oplevelser samt evaluerer åbningstiderne på baggrund af oplægget Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med evalueringen af åbningstiderne. Bestyrelsen fandt det vigtigt, at bibeholde den sene åbningstid med baggrund i at alle hermed har mulighed for at komme i kontakt med ejendomskontoret. Det blev derfor besluttet, at bibeholde de nuværende åbningstider Procedure for indsendelse af rettelser til referat Administrationen ønsker at ensrette procedurerne omkring udsendelse af referat fra bestyrelsesmøder samt tilbagemelding om ændringer i referatet. Derfor udsendes hermed en procedure på området til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. - Referatet udsendes pr. mail til bestyrelsen senest 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse. - Bestyrelsen har mulighed for at vende tilbage til administrationen med ændringer inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen af referatet. - Eventuelle ændringer til det udsendte referat vil indgå i dagsordenen for det kommende bestyrelsesmøde, under punktet Godkendelse af referat. Det indstilles at bestyrelsen godkender proceduren for indsendelse af rettelser til referatet Bestyrelsen tiltrådte den foreslåede procedure for indsendelse af rettelser til referater af bestyrelsesmøder. Referat fra bestyrelsesmødet A/B Andelsbo Side 17

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 23. marts 2015 Referat udsendt den 9. april 2015 Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. dec. 2013 Referat udsendt den 3. feb. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 19. september 2013 Referat udsendt den 8. oktober 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945 03. 09. 2013

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 31. oktober 2013. Brøndby, den 4. november 2013. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 4. november 2013 Referat Den 31. oktober 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 74 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 26.08.2011 LLR/SA Referat Den 25. august 2011 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 59 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 08.02.2012 SA Referat Den 7. februar 2012 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 11 Mødested: Afdeling: Afd. 4 Mødetid kl. 15.00 Hvidovrevej 327, kælderen Deltagere: Georg

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 24.04. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere