ØLF årsmøde Dirigent: Thøger Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen"

Transkript

1 ØLF årsmøde Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det ikke lykkedes at finde en formand til PR og kommunikationssektionen. Vi håber dette snart må lykkes. Vi har fået 2 nye foreninger med siden sidst. Det er os en stor glæde at byde velkommen til Odder Sportsfiskerforening og UV-Jagtklubben Nak Nemo. Vi havde det årlige møde med Aarhus Kommune d. 15. maj 2012, og der blev efterfølgende sendt et notat fra mødet ud til medlemmerne. Som det vil erindres, blev der på mødet brugt megen tid på at drøfte de uheldige konsekvenser, Årslev Engsø har haft på smoltudtrækket. Den uheldige tilstand i Lyngbygårds Å og Århus Å, blev understreget ved elfiskeri i efteråret. Orla Jegstrup kan bidrage med supplerende oplysninger om sagen, idet ØLF var hyret af Aarhus Kommune til at forestå el-fiskeriet. Vi skal i nærmeste fremtid have møde med kommunen, og vi vil her spørge om hvad man har tænkt sig at gøre for at bedre på tingenes tilstand. Naturgenopretning i forbindelse med vandløb har fået megen opmærksomhed. Som det blev nævnt i en artikel i Jyllands-Posten 20. januar 2013, skal der i de kommende år bruges 400 mill. kr.på at genåbne 200 km rørlagte vandløb, og 1500 spærringer. Det fornemmes klart at biologerne som sådan, anser dette for mere givtigt, frem for el-fiskeri og påfølgende udsætninger. I ØLF har dette medført, at vi vil skabe mere tyngde i Michaels afdeling vandpleje i ferskvand - og faktisk har påbegyndt dette. Detaljer fra de enkelte udvalg, vil fremgå af de respektive formænds beretninger. Jeg minder om hjemmesiden Visionerne for det kommende år, er fortsat at elfiske og efterfølgende sætte fisk ud. Vi vil fortsætte med at øge focus på vandpleje. Samtidig vil vi fortsætte med at holde kontakt til Aarhus Kommune og forbundets miljøkoordinator, Torben Ankjærø. Vi håber endvidere at vi snart må få en formand for PR og kommunikation, således at vi kan udøve bedre PR overfor poentielle medlemmer og bedre info overfor medlemmerne. Til slut vil jeg gerne takke for opbakningen, og endvidere takke udvalgsformændene for et fornemt stykke arbejde, og ikke at forglemme et godt og behageligt samarbejde. Er taget til efterretning 3. Kassereren fremlægger: Årsregnskab (udleveres) Kommentarer fra Henning Tidligere kørt med skævt men nu køres ift. året (dvs. denne gang 9 måneder) Flere medlemmer Man kan ikke sammenligne da der opgøres på samme måde som tidligere.

2 Udgifter Der er lavet lidt om på kontering Vandplejen vil blive en væsentlig større del ift. tidligere (gydegrus, tilbagelægning ) Derfor er regnskabet tilpasset dette. Årsresultatet er på ca Budgettet afspejler også mere til vandløbsplejen. Status: Alt foregår via netbank. Og formuen er nu på ca ,- Kommentarer Orla: Elektrode mangler i budgettet (det er besluttet på tidligere møde). Den koster ) Budgettet tilrettes ift. dette. Har DTU en anden holdning til fiskepleje? Henning: Indenfor en kortere årrække vil der omlægges fra udsætninger til vandpleje. OMA: Man stopper vel ikke udsætninger inden bestande er selvbærende. Thøger: Det er f.eks. Giberå der føder hele Aarhus Bugten. Budgettet godkendes (og der klappes) 4. Indkomne forslag Ingen forslag 5. Udvalgsformændenes beretninger Vandplejeudvalget (MGG) Der er ikke sket det helt vilde i Vandplejeudvalget. De forslag som blev præsenteret for Aarhus Kommune blev ikke umiddelbart anerkendt. Derfor er der ændret kurs. Vi vil nu satse mere på Giber å og specielt stykkerne ovenfor Vilhelmsborg sø. Lodsejere/lystfiskere ved Giber å omkring Mårslet er kontaktet og der er planlagt møde i foråret Endvidere er en biolog fra Orbicon interesseret i at udpege de bedste områder via deres GIS databaser mm. Thøger: Hele formuen skal ikke bruge er der ikke midler i Kommunen. Orla J. : Der skal sendes ansøgninger til puljemidler og skal der ikke flere medlemmer i Vandplejeudvalget. MGG: Alle er velkomne i Vandplejeudvalget. Morten (NakNemo) er med i Vandplejeudvalget. Vandpleje Saltvand Ikke meget Men protest mod muslingeskrab i bugten (270 tons pr. uge pr. båd). Det ødelægger bugten. Men vi ved ikke hvor meget de fanger! Der er indgivet protest til relevante myndigheder. 8 foreninger har protesteret. Flere foreninger vil støtte op om protesterne. Trods mange medlemmer virker det ikke da der er givet tilladelse i De må fiske hele året. Der arbejdes videre med protesterne. Næste gang der skal indgives klage indgår ØLF (med alle deres medlemmer). De startede fiskeriet i 2012 (Snaptun Musling). Det fremgår ikke på hvilket grundlag hvorpå de har fået tilladelse.

3 Der bliver ikke fanget nogen fisk i øjeblikket (hverken bundfisk eller ørreder) Kunne der ikke rettes henvendelse til DSF? Torben Ankjærø er kontaktet med henblik på henvendelse til DSF. Elfiskeri (Orla Jegstrup) 3. november 2012 i Giberå med henblik på at få kvoten på én dag. Inkl. kommentarer vedr. undersøgelsen i Aarhus å og Lyngbygaardså. Kun 44 havørreder i begge vandløb, heraf 4 i Aarhus å. Dette bliver et tema overfor Aarhus Kommune mht. hvad der kan gøres. OMA: Med vores spørgsmål håber vi at Aarhus Kommune vil komme med anvendelige løsningsforslag. Aarhus Kommune vil gerne have tilbagemeldinger om hvad der fanges af lystfiskerne men det har ikke resulteret i noget som helst. Hvis ØLF foreningerne kan animere deres medlemmer til at komme med tilbagemeldinger mht. fangster af havørreder. Thøger: ALF medlemmer melder tilbage at der fanges meget meget lidt i Aarhus å. Orla J. der er sat ud tidligere nu udsættes der ift. udsætningsplanen. Det giver trods alt havørreder i bugten. Udsætninger (Claus Jeppesen) Nedenfor vises antal ørreder (opdelt i smolt, 1-års og ½-års fisk, samt yngel), som i 2013 og 2012 er udsat i vandløb omkring Aarhus Bugten (tallene for 2012 står i parentes). Vandløb Smolt 1-års fisk ½-års fisk Yngel Aarhus Å (50.250) (0) Giber Å (12.600) (6.400) Egå (3.800) 500 (500) (1.800) Balskov Bæk 100 (188) 350 (0) Følle Bæk (1.000) 0 (275) (0) Kolå (5.200) Skellerup Å (2.800) I alt (75.650) 500 (500) (463) (8.200) I 2013 er hovedparten af udsætningerne finansieret af Fiskeplejen. Desuden betaler Aarhus Kommune for en ekstra udsætning af stk. smolt. ØLF har besluttet ikke at finansiere ekstra udsætning af smolt og i stedet bruge pengene på vandpleje. Forskellen i udsætningerne mellem 2012 og 2013 skyldes: - at der er kommet en ny plan for fiskepleje for Aarhus Å, og at udsætninger oppe i vandløbet ikke længere er suspenderet og erstattet af udsætning af smolt - at ekstra udsætninger af smolt er mindre; i 2012 betalte Jysk Småbådsfiskeklub for en ekstra udsætning af stk. smolt - at der som en led i at revidere planen for fiskepleje i vandløbene omkring Kalø Vig i 2012 blev lavet en bestandsanalyse; i den forbindelse suspenderes udsætning af yngel i foråret og konverteres til udsætning af ½-års fisk i efteråret; den nye plan er på trapperne og får virkning fra det gælder dog ikke udsætninger af smolt, hvor den gamle plan følges. De fisk der udsættes, er alle afkom af fisk, som er el-fisket i Giber Å. Fiskene opdrættes og leveres af Lundby Fisk i Himmerland. Smolt og 1-års fisk udsættes i april, yngel i maj og ½-års fisk i

4 september. I 2013 er det planlagt at udsætte smolt den 15. april. Smolt udsættes direkte fra fiskeleverandørens lastbil. Ved den lejlighed er der ikke brug for så meget hjælp. Villige hænder fra medlemmer af udsætningsudvalget har hjulpet til ved udsætning af yngel. I 2012 har udsætningsudvalget mødtes en gang. Det vil vi også gøre i Der vil være mere planlægning omkring udsætning af ½-års fisk i efteråret. Også i 2013 udsættes der 500 stk pit-mærkede fisk i Egå, opstrøms Egå Engsø. Der er foreløbig lavet en specialerapport om de hidtidige undersøgelser af effekten af Egå Engsø for udvandrende havørreder, og der forventes snarest en DTU Aqua rapport om emnet. Når den kommer, vil det blive annonceret på Århus og Omegn Amatørfiskerforening som er en af ØLF s medlemsforeninger, har i 2012 stået for udsætning af stk. åle-yngel i 16 steder i Aarhus Å-systemet. I alt er der udsat knap stk. åle-yngel i Aarhus området. Udsætningen er finansieret af Europæisk Fiskerifond (EU) og Fiskeplejen (med hver 50%). For at synliggøre ØLF s arbejde og udsætninger vil vi i 2013 informere mere. Først og fremmest på ØLF s hjemmeside, men også ved at gøre medierne opmærksomme på, at udsætningerne finder sted. Om det bliver udsætning af smolt ved Vadestedet midt i Aarhus, sende pressemeddelelser til tv og aviser (TV2 Øst, Aarhus Onsdag, Aarhus Stifttidende, Jyllandsposten og Laurits Flowbinner fra DSF) eller involvere skoleklasser ved udsætning af smolt og ½-års fisk, ligger ikke fast endnu. I uge har Aarhus Kommune gennemført en undersøgelse af havørred opgangen i Aarhus Å og Lyngbygårds Å for at måle effekten af massive udsætninger af smolt ( stk.) siden ØLF har hjulpet til ved el-fiskeriet. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at opgangen af havørred i Aarhus Å i er meget lav og langt under forventet, og at udsætningerne ikke har haft en effekt for opgangen. De største hindringer vurderes at være de passagemæssige forhold ved Årslev Engsø, samt tilgængeligheden af tilfredsstillende fysiske forhold til gydning og opvækst i vandløbet. På baggrund af resultatet af denne undersøgelse vil Aarhus Kommune tage stilling til, om de vil finansiere ekstra udsætninger i Man kan håbe, at der vil blive sat gang i andre tiltag i stedet. Rapporten kan findes på Aarhus Kommunes hjemmeside (se Her kan man også finde rapporter fra andre undersøgelser, bl.a. om Egå Engsø og havørreden i Giber Å, Egå og Aarhus Å. Thøger: Smoltudsætninger er det lige meget at de sættes ud samlet? Claus Jeppesen: Jeg ved det ikke, men i 2013 sættes de ud 2 steder. Vil lige spørge DTU om dette. Thøger: Hvad med de års fisk i Egåen? Claus Jeppesen: Der laves undersøgelse i øjeblikket med pitmærkede fisk. Og den bliver snart offentliggjort på fiskepleje.dk Claus Jeppesen: Vi vil informere mere om udsætningerne via medierne og udsætning ved Vadestedet i Aarhus. Orla Jegstrup: Har kontaktet TV2 mht. udsætning d. 15. april. Aviserne vi ligeledes blive informeret. Claus Jeppesen: Vi fortsætter med udsætningerne ift. Vandplejeplanerne. 6. Økonomi og administration Budget og kontingent Budgettet er en spejling af regnskabet for 2012 bortset fra lidt større tilskud fra det offentlige til udsætninger.

5 Mht. ny elektrode sættes der på (Orla J. undersøger prisen på elektrode)en ny post indkøb af materiel. Claus Jeppesen: Vi har ikke fået regning på kørsel fra Lundby Fisk de sidste par år OMA: Han skal kontaktes for at høre om det er en fejl Henning: Har forsøgt at kontakte via telefon uden held OMA: Vi må tale med ham d. 15. april. Henning: Måske kommer der et beløb ift. Lundby Fisk på regnskab og budget. Claus Jeppesen: Alle foreninger i Nordjylland får opdrættet hos Lundby Fisk. Budget og kontingent er godkendt. 7. Valg af formand Formanden modtog genvalg Vandplejeudvalg Ferskvand: Michael Grimm modtog genvalg Vandplejeudvalg Saltvand: Lars Nielsen modtog genvalg El-fiskeri: Orla Jegstrup modtog genvalg Udsætningsudvalget: Claus Jeppesen modtog genvalg Økonomi- og administrationsudvalget: Henning Moudt modtog genvalg PR og kommunikation: Afventer 8. Valg af 2 bilagskontrollanter Genvalg 9. Eventuelt Smørrebrød til fremtidige GF. NakNemo opfordrer til at Hvis vi vil vide hvordan det ser ud under overfladen kan vi bare spørge NakNemo vil evt. gerne filme smolt udsætninger Evt. (opfordrede Thøger til) kunne NakNemo evt. tjekke det ud. Mht. Muslingeskrab kunne Steen Ulnits kontaktes Henning: Kaløvig vil gerne meldes ind igen (det var en forglemmelse i 2012)

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg

ALF Med g lemsb n lad a for Aarhus Lystfi skerforening 02 / 2011 41. årg ALF Medlemsblad for Aarhus Lystfiskerforening 02 / 2011 41. årgang 2 3 stk. kun 89,- 200,- A.Jensen vandtætte flue æsker Flere varianter. Frit valg. Pr. stk. 4 stk. kun 100,- Loop Incite fluesæt. Fås i

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere