Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi"

Transkript

1 DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen for Fiskeplejen er nu vedtaget. De samlede ørred- og lakseudsætninger, der finansieres af Fiskeplejen forventes i 2015 at få et økonomisk omfang på i alt ca. 8. mill. kr. fordelt således: - Udsætning af ørred i ferskvand ifølge godkendte udsætningsplaner 1.87 mill. kr. - Udsætninger af ørred i åmundinger 3.52 mill. kr. - Udsætninger af laks i vandløb 2.32 mill. kr. - Udsætninger af laks i åmunding (Gudenå) 0.25 mill. kr. Beløbene er ekskl. moms, og udsætningsaktiviteterne vil blive finansieret via fisketegnsmidlerne. Anvendelsen af ørred som er afkom fra deciderede dambrugsstammer, blev udfaset i 2005, hvorefter alt udsætningsmateriale nu og fremover vil være baseret på afkom af vildfisk. I en del vandløb må der kun udsættes afkom af de lokale ørredstammer, men det vil fremgå af udsætningsskemaet til de enkelte foreninger. Alle udsætninger i vandløb af yngel, ½-års og 1-års ørred bliver i princippet fuldt finansieret, idet der dog opereres med faste stykpriser, der fremgår af de relevante udsætningsskemaer. For udsætningerne gælder i øvrigt følgende: - Mundingsudsætning af ørred: Ud fra nogle objektive retningslinier har DTU Aqua foretaget en beregning af behovet for mundingsudsætninger i de aktuelle vandløb. Disse tal anvendes som en generel fordelingsnøgle for de udsætninger der finansieres af Fiskeplejen. Hertil skal så lægges evt. udsætningsmængder fra de tidligere kystudsætninger. I 2014 er mundingsudsætningerne ophørt i visse vestjyske vandløb, da de desværre har vist sig at give et særdeles ringe udbytte. - Vandløbsudsætninger af laks: Fiskeplejen finansierer disse udsætninger i henhold til "Laksehandlingsplanen" (DFU 1999 med senere justeringer). DTU AQUA, Silkeborg Vejlsøvej 39 DK-8600 Silkeborg Tlf: (direkte nr.) Fax: CVR-nr EAN-nr

2 Afregningen af Fiskeplejens udsætninger har i 2014 fungeret godt. Langt de fleste dambrugere fremsender nu faktura gennem Desværre er der fortsat mange foreninger, der ikke fremsender papirerne til DTU Aqua rettidigt, hvilket medfører betydelige forsinkelser i afregningen til opdrætterne. Fiskeriforeningens kontaktperson modtager foruden denne skrivelse et eller flere af udsætningsskemaerne 1, 2, 4, og 7 samt regnskabsskemaer, der skal indsendes sammen med kopi af regningerne fra fiskeleverandøren til DTU Aqua Fiskeleverandøren skal selv sørge for at fakturaen for udsætningen fremsendes til DTU Aqua elektronisk (f. eks. Virk.dk). Kun udsætninger der udføres ifølge de fremsendte udsætningsskemaer vil blive finansieret af Fiskeplejen. Hvis en fiskeriforening af den ene eller anden grund ikke ser sig i stand til at opfylde udsætningsplanen for samtlige udsætningsområder, den administrerer, bedes dette meddelt DTU Aqua snarest og senest i forbindelse med fremsendelsen af regnskabsskemaerne fra de øvrige udsætninger. De enkelte udsætningsskemaer Udsætningsskema 1 Skemaet indeholder en oversigt over de vandsystemer, som foreningen/sammenslutningen normalt administrerer. Udsætningsskema 1 omfatter udsætning af størrelsesgrupperne yngel, ½-års og 1-års fisk. For hvert vandsystem er angivet det samlede antal af ørred i de respektive størrelsesgrupper, i henhold til den gældende udsætningsplan. Yngel og 1-års udsættes sædvanligvis i april og ½-års i september-oktober. For 2015 er fastsat følgende maksimumpriser: Yngel : ½-års : 1-års : 0,33 kr. 0,91 kr. 2,15 kr. Foreninger, der udsætter dyrere (større) fisk, end hvad der fremgår af udsætningsskemaet og dermed vil overskride rådighedsbeløbet, kan vælge at udsætte færre fisk på de enkelte udsætningspositioner eller selv betale differencen til fiskeproducenten. Udsætningsplanernes udsætningstal er baseret på fisk af bestemte størrelser, som fremgår af udsætningsskemaet. Der er angivet et samlet rådighedsbeløb på udsætningsskemaet. Mindre prisafvigelser mellem størrelsesgrupperne kan accepteres, men Fiskeplejen finansierer kun indtil det samlede rådighedsbeløb. Foreninger, der i 2015 har fået aftalt revision af udsætningsplanen, skal være opmærksomme på, at yngeludsætningerne er suspenderet og ændret til udsætning af ½-års fisk. 2

3 Foreninger hvis udsætningsplaner p.t. er under revision, vil få en foreløbig udsætningsplan tilsendt senest 1. april, Alle beløb på skemaet er inklusive transport, men eksklusive moms. Det vil sige, at leverandøren indenfor beløbsrammen skal transportere fiskene frem til vandsystemet. De fiskeriforeninger, der udsætter afkom af indfangede vildfisk fra egne vandsystemer af størrelsesgrupperne yngel, ½-års og 1-års, vil sidst på året få udbetalt yderligere 40 % af fiskens pris (eksklusiv moms og transport). Dette beløb fremgår ikke på skema 1. Vildfisketillægget er beregnet til at dække foreningernes udgifter i forbindelse med indfangningen af moderfisk. Udsætningsskema 2 Skemaet angiver de vandløbsmundinger, hvor der kan foretages Fiskeplejefinansierede udsætninger af smoltificerede ørred. Mundingsudsætning af smoltificerede 1- eller 2-års ørred skal ske i april. Udsætninger der sker tidligere på året kan ikke forventes dækket af Fiskeplejen. Nyere undersøgelser tyder på at det mest hensigtsmæssige tidspunkt ligger i uge Det er vigtigt, at temperaturen i det nærliggende havområde er på mindst 8 grader på udsætningstidspunktet, især i de tilfælde hvor udsætningerne sker i mindre vandsystemer. Såfremt foråret har været koldt, bør udsætningerne rykkes til slutningen af ovennævnte periode. Sker udsætningen imidlertid senere end uge 18 er der stor risiko for at fiskene afsmoltificerer og bliver stående i vandløbet. Den vejledende pris for smolt er 3,25 kr./stk. Prisen er baseret på fisk på 37 gr. (ca. 15 cm). Fiskene skal være fuldt smoltificeret og ligge i størrelsesintervallet cm. Fisk der er under 13,5 cm afregnes som 1-års fisk. Der udbetales ikke vildfisketillæg for denne udsætningsgruppe. Foreninger der ønsker at udsætte et større antal smolt end det fremgår af skemaet, har mulighed for dispensation ved henvendelse til Fiskerikontrollen eller DTU Aqua. For at minimere evt. fugleprædation kan det visse steder være hensigtsmæssigt at foretage udsætningerne omkring mørkets frembrud. Udsætningsskema 4 Vandløbsudsætninger af laks i henhold til udsætningsplanen. Her henvises endvidere til tidligere indgåede aftaler vedr. stamme og evt. mærkning. 3

4 Udsætningsskema 7 På Udsætningsskema 7 er angivet tilskudsberettigede saltvandsudsætninger af helt og mundingsudsætning af laks. Udsætningerne skal ske i henhold til de foreliggende udsætningsplaner eller efter nærmere aftale med DTU Aqua. Generelt Alt udsætningsmateriale i såvel fersk- og saltvand skal altid være fra registrerede VHS-frie dambrug (Egtved-syge). Danmark er pr 1. januar 2014 erklæret VHS-frit og Fødevarestyrelsens hidtidige sygdomszoner er ophævet. Samtidig skal vi dog henlede opmærksomheden på bestemmelserne vedrørende udsætning af fisk ovenfor visse ferskvandsdambrug, hvor det også kræves, at udsætningsmaterialet er IPN-frit (Infektiøs Pancreas Necrose) og BKD-frit (bakteriel Nyresygdom). Da udsætningsmateriale baseret på afkom af vildfisk pr definition ikke kan erklæres fri for de nævnte sygdomme skal udsætning her helt undlades. Dambrugenes sygdomsstatus kan ændres fra år til år, hvorfor den største opmærksomhed tilrådes. Reglerne administreres af Fødevarestyrelsen: Fødevarestyrelsen, Sektion for Akvakultur, Fødevareregion Syd, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle. Telefon: Telefax: , Og på Fødevarestyrelsens hjemmeside: findes både henvisning til det relevante lovgrundlag samt en oversigt over danske akvakulturanlæg og deres aktuelle sygdomsstatus. Fiskerikontrollen skal informeres skriftligt om tid og sted for de enkelte udsætninger senest 8 dage før. Anmeldelsen til Naturerhvervstyrelsen/Fiskerikontrollen skal ske på det vedlagte skema. Anmeldelsen kan også ske via mail. Her er et link som giver en oversigt over Fiskerikontrollens relevante mailadresser: Såfremt fiskeriforeningen i forbindelse med mundings- og saltvandsudsætninger samtidig finansierer udsætninger af egne midler, dvs. udover hvad Fiskeplejen betaler, bedes foreningen meddele størrelse og antal til DTU Aqua samtidig med fremsendelsen af regnskabsskemaet. Disse udsætninger skal også anmeldes til Fiskeridirektoratet. Fiskeriforeningerne bedes yderligere informere deres leverandører om følgende: Der skal udfærdiges køreseddel for hvert parti (tank/læs) med angivelse af art gennemsnitsstørrelse, antal og vægt og udsætningssted. Køreseddel skal være udfærdiget inden partiet forlader opdrætsanlægget og skal forevises til Fiskeridirektoratet ved kontrol. Såfremt den enkelte udsætning afviger fra det som i forvejen er anmeldt til Fiskerikontrollen skal dette meddeles den lokale Fiskerikontrol pr. eller fax inden partiet forlader opdrætsanlægget. Transportdokumentet skal opbevares på opdrætsanlægget i 5 år og forevises til Fiskerikontrollen ved kontrol. 4

5 Afregning For alle udsætninger finansieret af Fiskeplejen gælder følgende: Leverandøren skal som tidligere udfærdige separate regninger for hver størrelsesgruppe dvs. yngel, ½-års, 1-år, munding osv. Fisk af samme størrelse, men udsat i forskellige vandløb skal på samme faktura. Fakturaen udstedes til DTU Aqua. Det skal fremgå af regningen hvilken forening der har bestilt fiskene og hvem der er foreningens kontaktperson. Faktura fra fiskeleverandøren påført DTU Aquas EAN nr og stednr fremsendes til DTU Aqua, elektronisk f.eks. via Kontaktpersonens opgaver: Foreningens kontaktperson udfylder Regnskabsskemaet - der skal udfyldes et separat regnskabsskema for hver enkelt udsætningstype (yngel, ½-års, 1-års og munding) - og påtegner den fakturakopi, som skal være fremsendt fra leverandøren. Begge dele fremsendes til DTU Aqua, enten pr. post (DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg), eller indskannet pr. til Alle beløb på udsætningsskemaerne er inkl. leverandørens transport, men excl. moms. Regnskabsskemaet er tilpasset de aktuelle udsætningstyper. Regnskabsskemaet skal med hensyn til punkterne 1 og 2 indeholde tallet fra den totale udsætning (leverandørens faktura). Punktet vedr. fiskestørrelse skal udfyldes. Foreningens eventuelle udgifter til f.eks. kørsel og bådleje i forbindelse med udsætningen kan påføres og lægges til. Dette giver de "samlede udsætningsomkostninger". Foreningernes kørsel kan honoreres med indtil 3,70 kr. pr. km efter regnskab. DTU Aqua forbeholder sig ret til at foretage en skønsmæssig vurdering af kørselsudgifterne i forhold til de enkelte udsætningsplaner. Vedlagt denne skrivelse er 2 fortrykte Regnskabsskemaer og 2 "Anmeldelsesskemaer til Fiskeridirektoratet". Foreningerne bedes selv påtage sig yderligere kopiering i fornødent omfang, eller hente dem på Fremsendte, men mangelfuldt udfyldte regninger og regnskabsskemaer vil blive tilbagesendt. OBS!! - Det er foreningernes ansvar at få videresendt leverandørernes fakturakopier senest 8 dage efter modtagelsen, idet dette er en forudsætning for at DTU Aqua kan betale leverandøren. - Regninger i forbindelse med forårets udsætninger (yngel, 1-års og mundingsudsætninger) skal være DTU Aqua i hænde senest den 15. juni for at blive dækket. - Regninger i forbindelse med efterårets udsætninger (½-års fisk) skal være DTU Aqua i hænde senest den 10. november for at blive dækket. 5

6 Eventuelle forespørgsler om dispensationer m.v. bedes rettet skriftligt til DTU Aqua, gerne som til Med venlig hilsen Peter Geertz-Hansen 6

NOTAT. Migration hos opdrættede ørredsmolt (Salmo trutta L.) i forhold til udsætningstidspunkt. Peter Geertz-Hansen Anders Koed Kim Aarestrup

NOTAT. Migration hos opdrættede ørredsmolt (Salmo trutta L.) i forhold til udsætningstidspunkt. Peter Geertz-Hansen Anders Koed Kim Aarestrup NOTAT Migration hos opdrættede ørredsmolt (Salmo trutta L.) i forhold til udsætningstidspunkt Peter Geertz-Hansen Anders Koed Kim Aarestrup Maj 14 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Indledning...

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO JUN 2010 DMI BST KAPITEL 4 BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO (DMI) lånekonto er oprettet med det formål at kunne yde rentefri lån til idrætsforeninger til indkøb af idrætsmateriel.

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere