Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007"

Transkript

1 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Tjørnemark. Den omfatter 28 parceller og matrikelnumre, alle udstykket fra matrikelnummer 4d, Egemarke Hovedgård, Føllenslev Sogn, samt eventuelle kommende matrikelnumre, der udstykkes i friarealet til erstatning for eventuelle nedlagte matrikelnumre i det oprindeligt udstykkede areal. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 24 af parcellerne har adressen Hofvej og 4 har adressen Strandvej. Der bør tilstræbes et link til tiden før der blev tale om en grundejerforening. Før 1969 var der alene tale om en forening, hvor medlemmerne lejede deres grunde. Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007 Dele af 1 vedrører ikke specifikt 1, - men hører snarere hjemme under 3 om medlemskab 1 NAVN og Hjemsted m.v.: Foreningens navn er Grundejerforeningen Tjørnemark, der er stiftet den 27.j uli 1969 med hjemsted i Bjergsted Kommune. I forbindelse med Kommunalreformen pr. 1. januar 2007 er grundejerforeningens hjemsted ændret til Kalundborg Kommune. 24 af parcellerne har adressen Hofvej og 4, har adressen Strandvej. Dele af 2 hører mere hjemme under 1. Før stiftelsen den 27. juli 1969 eksisterede Foreningen Tjørnemark, hvis medlemmer havde lejemålsaftaler med ejeren af Egemarke Hovedgård. Helt generelt vedrørende alle paragraffer: Paragraffer indeholdende datoer skal skrives på formen: Skrives ved vedtægtsrevision på formen dato.måned. år. Paragraffer, der indeholder begrebet Foreningen, skal som hovedregel ændres til grundejerforeningen Nedlæggelse af paragraffer og sammenlægning af paragraffer indebærer følgelig ændring af paragrafnummereringen Specielt vedrørende 1: Grundejerforeningens matrikler herunder også Laden og friarealerne (matrikelnummer??) er alle udstykket fra matrikelnummer 4d (Egemarke Hovedgård). På hele grundejerforeningens område og således også gældende for dens enkelte matrikler er der tinglyst en deklaration af 3. april som udgør en integreret del af grundejerforeningens vedtægter. Forslag: Grundejerforeningens matrikler herunder også Fælleshuset Laden og friarealerne er alle udstykket fra matrikelnummer 4d (Egemarke Hovedgård). Der kan måske komme mere til 1, når det vides hvad der står i aftalen mellem Bjergsted Kommune og Foreningen Tjørnemark Deklarationen kan findes på hjemmesiden, dog findes det omtalte matrikelkort ikke mere Eventuelle bemærkninger fra Bent Fælleshuset Laden i stedet for laden Har Kurt denne aftale 1

2 2 FORMÅL Foreningen stiftedes den 27/ som en grundlejerforening. Som følge af den i 1 nævnte udstykning I henhold til deklaration af 3/ (vedhæftet som bilag) er vedtægterne revideret. Første del vedrører ikke formål,- hører snarere hjemme under 1 Det markerede ser ikke rigtigt ud! Mon ikke der bare skulle stå Som følge af den i 1 nævnte udstykning i henhold til deklaration af ¾-1976 (vedhæftet som bilag) 2 FORMÅL: Grundejerforeningen Tjørnemark har til formål at varetage medlemmernes fæiies grundejerinteresser og grundejerpligter såvel indadtil som udadtil, herunder bi.a. administrere, vedligeholde anlæg, fæiiesareaier og er vedtægterne revideret private veje og stier?? samt drift af fælleshuset Laden private måske udgå Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fæiies grundejerinteresser og grundejerpligter såvel indadtil som udadtil, herunder bi.a. administrere, vedligeholde anlæg, fæiiesareaier og private veje og stier. Kan/bør integreres i 1. Benævnelsen skal være Grundejerforeningen herunder bi.a. administrere, vedligeholde anlæg, fæiiesareaier,veje samt drift af fælleshuset Laden Der er mig bekendt ingen stier Eventuelle bemærkninger fra Bent Bl.a. administrere, vedligeholde anlæg, fællesarealer, veje og stier samt drift af fælleshuset Laden 2

3 3 MEDLEMSKAB Som medlemmer kan og skal optages grundejere, der er retmæssige ejere af parceller som nævnt i 1 samt kommende ejere af parceller, udmatrikuleret i det tidligere friareal, som skal afhændes i forbindelse med nediæggeise af de oprindeligt udstykkede parceller, jvf. aftale mellem Bjergsted Kommune og Foreningen Tjørnemark. En alt for unødig lang paragraf bare for primært at konstatere, at der er tvungen pligt til medlemskab for alle ejere af arealer, der er udstykket/udstykkes fra matrikelnummer 4d. 3 MEDLEMSKAB: Alle til enhver tid værende ejere af arealer inden for Grundejerforeningen Tjørnemarks deklarationsområde matrikel 4d - skal være medlem af Grundejerforeningen Tjørnemark. Medlemspligten indtræder på datoen for erhvervelsen af ejendomsretten. Medlemspligten for ejerne af parcellerne som nævnt i 1 indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sæigeren/overdrageren og indtræden for køberen/erhververen skal senest 60 dage efter aftalens indgåelse sendes til foreningens kasserer. Meddelelse er først effektiv, når kontingent er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver sig en ejendom, hvor overdrageren er I kontingentrestance, er pligtig til at betale det skyldige beløb, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Hvad er det for en aftale hvad står der i aftalen mellem Foreningen Tjørnemark og Bjergsted Kommune altså en aftale fra før 1969 eller måske omkring perioden hvor Tjørnemark ændrer status fra forening til grundejerforening. Såfremt der eksisterer en sådan aftale hører den mere hjemme i 4 60 dage er for lang tid en måned må være rimelig Skal være lille i Senest 30 dage efter erhvervelsen af ejendomsretten påhviler det ny ejer at orientere grundejerforeningens kasserer herom. Medlemskabet er først effektivt fra det tidspunkt, hvor gyldigt bevis foreligger vedrørende betaling af kontingent og eventuelle andre bidrag (herunder også eventuelle restancer) besluttet af generalforsamlingen foreligger. Medlemmerne er pligtige til at holde bestyrelsen orienteret om hvilken adresse, de er tilmeldt Folkeregistret. Eventuelle bemærkninger fra Bent I 4 afsnit, stryg foreligger første gang. 3 kan ikke færdigredigeres, før der er skabt klarhed over, hvad aftalen mellem Bjergsted Kommune og Foreningen Tjørnemark indebærer. Såfremt der eksisterer en aftale med et konkret indhold, bør så overvejes om det ikke allerede skal fremgå af den nye 1 3

4 4 TINGLYSTE SERVITUTTER M.V. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommen tinglyste servitutter og foreningens ordensreglement. 4 TINGLYSTE SERVITUTTER: Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommene tinglyste servitutter (Deklaration af 3. april 1976, jf. 1) og grundejerforeningens ordensreglement Foreningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i henhold til deklaration af 3/ ejendommene Der skal henvises til den specifikke deklaration af og eventuelle andre servitutter/aftaler f.eks. aftalen mellem tidligere Bjegsted Kommune og Foreningen Tjørnemark Grundejerforeningen 3. april 1976 Påtaleberettiget i forhold til deklaration af 3. april 1976 er kommunalbestyrelsen og grundejerforeningen, således som det fremgår af deklarationens 9 Ny paragraf 4 kan ikke umiddelbart færdiggøres, før der er hold på hvilke tinglysninger der er gældende p.t. og hvilke tinglysninger, der forsat skal være gældende Ejerne er matrikelnumrene 4 am. 4 an, 4 ap, 4 aq, 4 ar, 4 at, 4 au, 4 av 4 ax, 4 ay, 4az, 4 aæ, 4 aø, 4 ba, 4 bb, 4 bd, 4 be, 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bk, 4 bl, 4 bm og 4 bn Egemarke Hovedgård, Føllenslev Sogn, er pligtige til at købe omkringliggende jord efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i de tilfælde, hvor foreningen skønner det formålstjenligt at nedlægge en parcel i forbindelse med oprettelse af en anden parcel på friarealet. Der udfærdiges og lyses deklaration om dette. For det første: er nævnte matrikelnumrer korrekte? For det andet: er der tinglyst deklaration på disse matrikler vedrørende det nævnte forhold? For det tredje: Hvorfor er det disse 24 matrikler, der skal være underlagt en sådan bestemmelse?(hvorfor er f.eks. bh ikke omfattet? Det er muligt, at det i grundejerforeningens første tid har været praktisk med en sådan bestemmelse men nu så mange år efter ses der ikke behov herfor. Hvorfor skulle grundejerforeningen nu finde behov for at nedlægge en parcel? og i stedet oprette en anden parcel på friarealet? I dag ville det være et utidigt og drastisk indgreb i ejendomsretten og også et vanskeligt håndterbart indgreb. Hvad vil prisen være i forhold til f.eks en parcel i første række contra prisen på den placering der henvises til i friarealet? hvad skal der pålægges den/de berørte købere at betale 4

5 for en sådan nedlagt parcel? Tinglysningen herom bør om muligt aflyses og denne del af 4 bør udgå. fint Eventuelle bemærkninger fra Bent OK. Jeg undersøger, hvad der står i tingbogen vedr. deklaration på vores matrikel. 5 HÆFTELSE I forholdet til tredjeperson hæfter medlemmerne ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. 5 HÆFTELSE: For foreningens forpligtigelser hæfter medlemmerne pro rata (hver parcel 1 andel) I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Paragraffen er for så vidt OK men vi bør overveje om den sprogligt kan tydeliggøres. Der behøver jo ikke at stå noget om, hvad medlemmerne ikke hæfter for men blot så præcist som muligt noget om, hvad de hæfter for ok Eventuelle bemærkninger fra Bent 5

6 6 KONTINGENT Der vil blive pålignet medlemmerne et helårligt bidrag til administrationsomkostninger, vedligeholdelse, renholdelse og rydning af private veje og stier, fællesarealer og foranstaltninger i øvrigt i det omfang, krav herom måtte bliver fremsat af det offentlige. I 6 anvendes både begreberne bidrag og kontingent kontingent bør konsekvent anvendes det årlige kontingent, som medlemmerne betaler til foreningens generelle drift. 6 MEDLEMSKONTINGENT OG ANDRE MEDLEMSBIDRAG: Til grundejerforeningens ordinære drift, - administrationsomkostninger, vedligeholdelse, renholdelse og rydning af veje og stier, fællesarealer i øvrigt og andre foranstaltninger opkræves der hos medlemmerne et årligt kontingent. Dette bidrag fastsættes af foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling efter forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Særlige bidrag kan fastsættes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling der tillige fastsætter betalingsterminerne. Bidrag reserveres til anden ydelse/ydelser som generalforsamlingen beslutter at medlemmerne skal betale. Det årlige kontingent besluttes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen forelægger forslag til det årlige kontingent i direkte forlængelse af bestyrelsens indstilling til budget for det kommende år til den ordinære generalforsamlings godkendelse. Det ordinære kontingent betales inden 1. april. Er kontingent eller andre ydelser ikke betalt senest en måned efter forfaldsdag, opkræves disse med et tillæg på Kr. 50,- Er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt senest to måneder efter forfaldstid, kan bestyrelsen uden yderligere varsel lade beløbet overgå til retslig inkasso. Såfremt et medlem er i restance med bidrag til foreningen, bevirker det, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger er betalt. Henstand kan gives, hvis bestyrelsen finder grund hertil. Medlemmerne er pligtige til at give bestyrel- Det er ikke hensigtsmæssigt at have et sådan konkret beløb stående i vedtægterne. Bare det at ændre beløbet vil i så fald kræve en vedtægtsændring. En generel formulering noget i retningen af: efter forfaldsdag, sker opkrævning med tillæg af et opkrævningsgebyr, der fastsættes af den ordinære generalforsamling, efter forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og helårligt bidrag/kontingent Bør flyttes til 3 om medlemskab. Det årlige kontingent forfalder til betaling senest den 1. april. På den ordinære generalforsamling eller på ekstraordinære generalforsamlinger kan generalforsamlingen godkende indstillinger til opkrævning af særlige formålsbestemte bidrag og betalingsterminerne for sådanne. Er det årlige kontingent eller særligt opkrævede bidrag ikke indbetalt senest en måned efter forfald, opkræves disse af grundejerforeningens kasserer med tillæg af et rykkergebyr, der fastsættes på den ordinære generalforsamling. Er det årlige kontingent eller særligt opkrævede bidrag ikke indbetalt senest to måneder efter forfald, kan bestyrelsen uden yder- 6

7 sen underretning om adresseforandringer. Eventuelle bemærkninger fra Bent ligere varsel lade restancen overgå til retslig inkasso. Omkostningerne i forbindelse med inkasso pålignes det berørte medlem Bestyrelsen kan give henstand med betaling af det årlige kontingent eller særligt opkrævede bidrag, såfremt bestyrelsen finder særlige, relevante grunde herfor. 7 FORKØBSRET Ved overdragelse til andre end ægtefæller, livsarvinger og en med denne samlevende ægtefælle har foreningen forkøbsret. Denne paragraf må principielt set være arvet fra Tjørnemarkens tid som Forening Paragraffen udgår Den skriftlige kvittering for modtagelse af tredjepersons tilbud danner desuden grundlag for aflysning at forkøbsretten på ejendommen, hvis tilbuddet ikke at foreningen er accepteret inden for den nævnte frist. Eventuelle bemærkninger fra Bent Bestemmelserne er et så alvorligt indgreb i ejernes ret til at sælge helt i overensstemmelse med egne ønsker. af Hertil kommer at grundejerforeningen Tjørnemark slet ikke råder over økonomiske midler - og heller ikke har til formål at besidde sådanne midler til at kunne udnytte en sådan forkøbsret Udgår paragraf 7 helt får det konsekvens for nummereringen af alle efterfølgende paragraffer. Ændring herfor foretages ved endelig redigering af forslag til foreningens nye vedtægter 7

8 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Generalforsamlingens beføjelser bør præsiceres yderligere f.eks. det årlige ordinære budget, det årlige medlemskontingent og andre særlige bidrag. OK 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen (ordinær såvel som ekstraordinær) er foreningens øverste myndighed. Kun generalforsamlingen kan give, ændre eller ophæve vedtægterne, ligesom generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen beslutter det årlige ordinære driftsbudget, det årlige kontingent og andre særlige bidrag. Noget fra 11 om afstemning hører hjemme her i 8 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj/juni måned. Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 2 ugers varsel. Kassererens angivelse af, at der er sendt meddelelse til samtlige medlemmer på den af medlemmerne senest opgivne adresse, anses som bevis for, at indkaldelse er fremkommet til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle. På generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden jvf Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsens formand eller af næstformanden. Generalforsamlinger ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. OK Møder vedrører ikke generalforsamlingen. Ordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen Generalforsamlingen Grundejerforeningens medlemmer har ret til at være ledsaget af en bisidder på generalforsamlingerne, og bestyrelsen har ret til at invitere særlig bistand, såfremt bestyrelsen skønner det væsentligt for en sags afgørelse. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj/juni måned. Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 2 ugers varsel. Kassererens angivelse af, at der er sendt meddelelse til samtlige medlemmer på den af medlemmerne senest opgivne adresse anses som bevis for, at indkaldelse er fremkommet til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle. På generalforsamlinger (ordinære og ekstraordinære) kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er rettidigt anmeldt Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. 8

9 Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden I hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.?? OK Der skal noget med om referat fra generalforsamlingen Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Senest 14 dage efter en generalforsamling skal der tilgå grundejerforeningens medlemmer et af dirigenten og bestyrelsen godkendt referat. Mit forslag er 4 uger. Eventuelle bemærkninger fra Bent Mit forslag er 3 uger. 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAM- LING Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Grundejerforeningens 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAM- LING: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 10 af grundejerforeningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.?? For den ekstraordinære generalforsamling gælder samme regler for deltagelse (bisidder og særlig bistand) som for den ordinære generalforsamling, og i øvrigt gælder: At medlemmerne indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel At kassererens angivelse af, at der er sendt meddelelse til samtlige medlemmer på den af medlemmerne senest opgivne adresse anses som bevis for, at indkaldelse er fremkommet til medlemmerne At indkaldelsen skal indeholde information om årsagen til indkaldelsen og om hvilke forhold der ønskes behandlet At forslag fra medlemmerne vedrørende yderligere forhold der ønskes behandlet, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 1 uge før general- 9

10 forsamlingen At der kun kan træffes afgørelse vedrørende emner, der er rettidigt anmeldt At generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen At medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingen skal have tilsendt et af dirigenten og bestyrelsen godkendt referat. Bestyrelsen indsætter referatet i generalforsamlingsprotokollen Eventuelle bemærkninger fra Bent Nuværende tekst: 1O DAGSORDEN For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. VaIg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. VaIg at medlemmer til bestyrelsen. 7. VaIg af suppleanter til bestyrelsen. 8. VaIg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt Bemærkninger vedr. behov for ændringer: Forslag til ny tekst: Bemærkninger: Vi har også brug for en optæller eller flere grundejerforeningen Punkt 4 bør nærmere præciseres og opdeles i to punkter, et vedrørende budget og kontingent og et vedrørende øvrige forslag 9 DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING: For den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholder følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af optæller vedrørende antallet af repræsenterede stemmer og stemmeoptæller ved afstemninger (optælleren kan ikke være medlem af bestyrelsen) 3. Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år 4. Bestyrelsens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Bestyrelsens forelæggelse af indstilling til budget og kontingent samt eventuelle særlige bidragfor det kommende år til godkendelse 6. Bestyrelsens forslag i øvrigt 7. Forslag fra medlemmerne 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 11. Eventuelt 10

11 Eventuelle bemærkninger fra Bent 11 AFSTEMNING Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer. Ethvert medlem har ret til at være ledsaget af en bisidder uden stemmeret. Vedrører ikke specifikt emnet afstemning 10 AFSTEMNING: Kun grundejerforeningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingerne. Hver parcel har en stemme, som kan udøves at ejeren selv, dennes ægtefæiie eller en af ejeren befuldmægtiget. En befuldmægtiget kan højst afgive stemme for 2 fremmede parceller. Afstemning sker ved håndsoprækning. Den skal dog ske skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det. Bestyrelsen har ret til at indbyde et ikkemedlem, hvis den skønner, at det har væsentlig interesse for en sags afgørelse på en generalforsamling. Ægtefælle bør udvides til også at omfatte samlever En befuldmægtiget må præciseres nærmere Vedrører ikke specifikt emnet afstemning Hver parcel har en stemme, der kan udøves af ejeren selv, dennes ægtefælle/samlever eller ved fuldmagt givet af ejeren til et andet af grundejerforeningens medlemmer. En fuldmagt gælder kun den generalforsamling den er udstedt til. Et medlem kan højest besidde to fuldmagter. Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, hvis blot et medlem fremsætter ønske herom. Forhold der sættes til afstemning på grundejerforeningens generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal med mindre det drejer sig om: 1. Forslag, der vedrører ændring af vedtægterne, godkendelse af årsregnskab, budget for kommende år og kontingent samt forslag vedrørende opkrævning af særlige bidrag og anvendelse af grundejerforeningens fælles faciliteter i form af friarealer og Laden. I disse tilfælde kræves kvalificeret flertal, idet 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for 2. Forslag om grundejerforeningens opløsning og forslag om fusion med anden grundejerforening kræver ud over 2/3 flertal tillige, at mindst halvdelen af forenin- 11 og 12 bør kunne sammenlægges til en paragraf De forhold, der er omfattet af denne bestemmelse, bør nok drøftes nærmere Det må drøftes nærmere om det i det hele taget er muligt at opløse grundejerforeningen? 11

12 gens stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen 3. Er halvdelen af grundejerforeningens stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, kan bestyrelsen inden en måned med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget, uden hensyntagen til det repræsenterede antal stemmer, kan vedtages, blot 2/3 af de repræsenterede stemmer er for forslaget Eventuelle bemærkninger fra Bent Enig i at fuldmagter gælder kun til den GF den er udsted til. Enig i sammenlægning Nuværende tekst Bemærkninger vedr. behov for ændringer: Forslag til ny tekst: Bemærkninger: 12FLERTAL OG QUORUM Kvalificeret majoritet kræves i følgende tilfæide: 1. 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for i tilfælde af forslag om ændring af vedtægterne, anvendelse af friareal og indbetaling af kontingent. 2. Ved forslag om foreningens opløsning kræves - ud over 2/3 flertal -tillige, at mindst halvdelen af foreningens parceller er repræsenteret på generalforsamlingen. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen inden en måned med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget, uden hensyntagen til de mødtes antal, kan vedtages, hvis 2/3 af de repræsenterede parceller stemmer for forslaget. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling. Paragraffen udgår ved sammenlægning med paragraf 11 Kan foreningen overhovedet opløses? Menes der at halvdelen af grundejerforeningens parceller skal være til stede? eller menes der at halvdelen af grundejerforeningens stemmer skal være repræsenteret (formentlig det sidste, når sidste stykke i 12 inddrages) Paragraffen udgår og integreres i bør kunne sammenlægges med 11 Eventuelle bemærkninger fra Bent Enig. 12

13 Nuværende tekst: 13PROTOKOL De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bemærkninger vedr. behov for ændringer: Forslag til ny tekst: Bemærkninger: Denne paragraf kan udgå idet der i forbindelse med både ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger ( 8 og 9) er indføjet bestemmelser om referat fra generalforsamlingerne Paragraffen udgår (er dækket ind via og 9) Eventuelle bemærkninger fra Bent Enig. 14BESTYRELSEN Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 til 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formanden og kassereren vælges særskilt, og formanden er på valg i de lige år, medens kassereren er på valg i de ulige år. Ingen parcel må have mere end én post i bestyrelsen. Dog kan generalforsamlingen i enkeltstående tilfælde dispensere fra denne regel. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Grundejerforeningens Daglige er måske lige voldsomt nok Særskilt skal måske erstattes med direkte af generalforsamlingen Enkeltstående tilfælde bør måske ændres til særlige tilfælde 11 Valg af bestyrelse: Grundejerforeningens medlemmer vælger på den ordinære generalforsamling en bestyrelse til varetagelse af grundejerforeningens løbende ledelse. Bestyrelsen består af 4 til 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges særskilt, og formanden er på valg i de lige år, og kassereren er på valg i de ulige år. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Eventuelle bemærkninger fra Bent Ingen parcel må have mere end én post i bestyrelsen. I særlige tilfælde og i mangel af kandidater til bestyrelsen kan generalforsamlingen dispensere fra denne regel. 13

14 15 Alle paragraffer før 15 har en overskrift det bør de efterfølgende så også have. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang og sammentræder efter formandens indkaldelse så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. I formandens forfald leder næstformanden møderne og varetager formandens pligter. Bestyrelsen er berettiget til at antage Iønnet, sagkyndig assistance. Bestyrelsen arbejder ulønnet, dog kan formanden og kassereren honoreres for udgifter til EDB, telefon og kørsel efter statens takster. I tiifæide af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme (i hans forfald næstformandens stemme) afgørende. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol, som ved mødernes slutning underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Dog kan sekretæren efter medet udarbejde et referat på PC/skrivemaskine, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Efter en kort frist skal disse komme med eventuelle indsigelser, såfremt de ikke finder referatet i overensstemmelse med det på mødet aftalte. Indholdet af en protokoltilførsel skal afgive bevis for det passerede, og en af formanden bekræftet udskrift af protokollen skal være fuldt bevis for protokollens Foreslås koblet til begrebet forretningsorden Rækkefølgen kan nok gøres mere logisk Det burde faktisk gælde for alle bestyrelsens medlemmer EDB! Gad vide hvad der tænkes på? men disse forhold vedrører egentlig ikke bestyrelsens forretnikngsorden 12 Bestyrelsens forretningsorden: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som dog skal indeholde følgende bestemmelser: Bestyrelsen mødes så ofte som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt Møderne indkaldes af formanden eller i hans fravær af næstformanden Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden Er der ved afstemninger i bestyrelsen tale om stemmelighed, er formandens stemme afgørende, og i hans fravær er næstformandens stemme afgørende Gyldige beslutninger på et bestyrelsesmøde kræver, at mindst 3 medlemmer har været til stede Bestyrelsen udarbejder referat fra hvert af sine møder, og referaterne opbevares i en bestyrelsesprotokol, som på forlangende er tilgængelig for grundejerforeningens medlemmer Referaterne godkendes ved underskrift af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i pågældende møde underskriver med anførelse af set 14

15 indhold. For at der kan fattes gyldig beslutning på et bestyrelsesmøde, skal der være mindst 3 medlemmer til stede. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem ikke finder referatet eller dele heraf dækkende for det på mødet passerede eller er uenig i det besluttede, skal vedkommende indgive skriftlig indsigelse, der påføres referatet for efterfølgende at blive taget op til en afklarende drøftelse Eventuelle bemærkninger fra Bent Nuværende tekst: 16 Bestyrelsen repræsenterer foreningen og har under ansvar for generalforsamlingen ledelsen og varetagelsen at foreningens anliggender, ligesom den råder over foreningens pengemidler til fremme af de I vedtægterne fastsatte måi, samt til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen drager omsorg for, at pengemidlerne gøres frugtindbringende på bedste måde og bestemmer kassebeholdningens størrelse. Bestyrelsen har bemyndigelse til at have en løbende kassekredit på op til kroner ,-. AlIe retshandler på foreningens vegne kan med fuld gyldighed foretages at formanden (ved dennes forfald af næstformanden) I forening med to bestyrelsesmedlemmer; dog kan bestyrelsen ikke indgå forpligtelser, der påiægger servitutter, byrder, pantehæfteiser eller Iån uden en generalforsamlings beslutning. Bemærkninger vedr. behov for ændringer: Forslag til ny tekst: Bemærkninger: Alle paragraffer før 15 har en overskrift det bør de efterfølgende så også have. Grundejerforeningen Grundejerforeningen I byrder det er et for luftigt begreb 13 Bestyrelsens opgaver og ansvar: Bestyrelsen forestår den løbende ledelse af grundejerforeningens virke og repræsenterer under ansvar for generalforsamlingen grundejerforeningen i alle forhold i relation til offentlige myndigheder, tredjemand i øvrigt og grundejerforeningens enkelte medlemmer. Bestyrelsens overordnede opgave er at fremme de i vedtægterne fastlagte opgaver og at sikre gennemførelse af generalforsamlingernes beslutninger Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens fællesarealer og laden holdes i god stand. Bestyrelsen udgiver en oversigt over de ordensregler m.v. herunder også muligheder og vilkår for brug af laden, opkrævningsgebyr m.v., der er gældende i grundejerforeningen. Oversigten kan revideres i forbindelse med en ordinær generalforsamling. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens pengemidler forvaltes optimalt under hensyntagen til såvel sikkerhed som afkast. Indholdet i paragraf vedrørende ordensreglement kunne overvejes flyttet til denne paragraf om opgaver og ansvar Bestyrelsen forestår alle retshandler på grundejerforeningens vegne ved formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af formandens fravær ved næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer 15

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere