Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007"

Transkript

1 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Tjørnemark. Den omfatter 28 parceller og matrikelnumre, alle udstykket fra matrikelnummer 4d, Egemarke Hovedgård, Føllenslev Sogn, samt eventuelle kommende matrikelnumre, der udstykkes i friarealet til erstatning for eventuelle nedlagte matrikelnumre i det oprindeligt udstykkede areal. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 24 af parcellerne har adressen Hofvej og 4 har adressen Strandvej. Der bør tilstræbes et link til tiden før der blev tale om en grundejerforening. Før 1969 var der alene tale om en forening, hvor medlemmerne lejede deres grunde. Gerne præcisering af hjemsted i relation til Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007 Dele af 1 vedrører ikke specifikt 1, - men hører snarere hjemme under 3 om medlemskab 1 NAVN og Hjemsted m.v.: Foreningens navn er Grundejerforeningen Tjørnemark, der er stiftet den 27.j uli 1969 med hjemsted i Bjergsted Kommune. I forbindelse med Kommunalreformen pr. 1. januar 2007 er grundejerforeningens hjemsted ændret til Kalundborg Kommune. 24 af parcellerne har adressen Hofvej og 4, har adressen Strandvej. Dele af 2 hører mere hjemme under 1. Før stiftelsen den 27. juli 1969 eksisterede Foreningen Tjørnemark, hvis medlemmer havde lejemålsaftaler med ejeren af Egemarke Hovedgård. Helt generelt vedrørende alle paragraffer: Paragraffer indeholdende datoer skal skrives på formen: Skrives ved vedtægtsrevision på formen dato.måned. år. Paragraffer, der indeholder begrebet Foreningen, skal som hovedregel ændres til grundejerforeningen Nedlæggelse af paragraffer og sammenlægning af paragraffer indebærer følgelig ændring af paragrafnummereringen Specielt vedrørende 1: Grundejerforeningens matrikler herunder også Laden og friarealerne (matrikelnummer??) er alle udstykket fra matrikelnummer 4d (Egemarke Hovedgård). På hele grundejerforeningens område og således også gældende for dens enkelte matrikler er der tinglyst en deklaration af 3. april som udgør en integreret del af grundejerforeningens vedtægter. Forslag: Grundejerforeningens matrikler herunder også Fælleshuset Laden og friarealerne er alle udstykket fra matrikelnummer 4d (Egemarke Hovedgård). Der kan måske komme mere til 1, når det vides hvad der står i aftalen mellem Bjergsted Kommune og Foreningen Tjørnemark Deklarationen kan findes på hjemmesiden, dog findes det omtalte matrikelkort ikke mere Eventuelle bemærkninger fra Bent Fælleshuset Laden i stedet for laden Har Kurt denne aftale 1

2 2 FORMÅL Foreningen stiftedes den 27/ som en grundlejerforening. Som følge af den i 1 nævnte udstykning I henhold til deklaration af 3/ (vedhæftet som bilag) er vedtægterne revideret. Første del vedrører ikke formål,- hører snarere hjemme under 1 Det markerede ser ikke rigtigt ud! Mon ikke der bare skulle stå Som følge af den i 1 nævnte udstykning i henhold til deklaration af ¾-1976 (vedhæftet som bilag) 2 FORMÅL: Grundejerforeningen Tjørnemark har til formål at varetage medlemmernes fæiies grundejerinteresser og grundejerpligter såvel indadtil som udadtil, herunder bi.a. administrere, vedligeholde anlæg, fæiiesareaier og er vedtægterne revideret private veje og stier?? samt drift af fælleshuset Laden private måske udgå Foreningen har til formål at varetage medlemmernes fæiies grundejerinteresser og grundejerpligter såvel indadtil som udadtil, herunder bi.a. administrere, vedligeholde anlæg, fæiiesareaier og private veje og stier. Kan/bør integreres i 1. Benævnelsen skal være Grundejerforeningen herunder bi.a. administrere, vedligeholde anlæg, fæiiesareaier,veje samt drift af fælleshuset Laden Der er mig bekendt ingen stier Eventuelle bemærkninger fra Bent Bl.a. administrere, vedligeholde anlæg, fællesarealer, veje og stier samt drift af fælleshuset Laden 2

3 3 MEDLEMSKAB Som medlemmer kan og skal optages grundejere, der er retmæssige ejere af parceller som nævnt i 1 samt kommende ejere af parceller, udmatrikuleret i det tidligere friareal, som skal afhændes i forbindelse med nediæggeise af de oprindeligt udstykkede parceller, jvf. aftale mellem Bjergsted Kommune og Foreningen Tjørnemark. En alt for unødig lang paragraf bare for primært at konstatere, at der er tvungen pligt til medlemskab for alle ejere af arealer, der er udstykket/udstykkes fra matrikelnummer 4d. 3 MEDLEMSKAB: Alle til enhver tid værende ejere af arealer inden for Grundejerforeningen Tjørnemarks deklarationsområde matrikel 4d - skal være medlem af Grundejerforeningen Tjørnemark. Medlemspligten indtræder på datoen for erhvervelsen af ejendomsretten. Medlemspligten for ejerne af parcellerne som nævnt i 1 indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sæigeren/overdrageren og indtræden for køberen/erhververen skal senest 60 dage efter aftalens indgåelse sendes til foreningens kasserer. Meddelelse er først effektiv, når kontingent er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver sig en ejendom, hvor overdrageren er I kontingentrestance, er pligtig til at betale det skyldige beløb, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Hvad er det for en aftale hvad står der i aftalen mellem Foreningen Tjørnemark og Bjergsted Kommune altså en aftale fra før 1969 eller måske omkring perioden hvor Tjørnemark ændrer status fra forening til grundejerforening. Såfremt der eksisterer en sådan aftale hører den mere hjemme i 4 60 dage er for lang tid en måned må være rimelig Skal være lille i Senest 30 dage efter erhvervelsen af ejendomsretten påhviler det ny ejer at orientere grundejerforeningens kasserer herom. Medlemskabet er først effektivt fra det tidspunkt, hvor gyldigt bevis foreligger vedrørende betaling af kontingent og eventuelle andre bidrag (herunder også eventuelle restancer) besluttet af generalforsamlingen foreligger. Medlemmerne er pligtige til at holde bestyrelsen orienteret om hvilken adresse, de er tilmeldt Folkeregistret. Eventuelle bemærkninger fra Bent I 4 afsnit, stryg foreligger første gang. 3 kan ikke færdigredigeres, før der er skabt klarhed over, hvad aftalen mellem Bjergsted Kommune og Foreningen Tjørnemark indebærer. Såfremt der eksisterer en aftale med et konkret indhold, bør så overvejes om det ikke allerede skal fremgå af den nye 1 3

4 4 TINGLYSTE SERVITUTTER M.V. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommen tinglyste servitutter og foreningens ordensreglement. 4 TINGLYSTE SERVITUTTER: Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommene tinglyste servitutter (Deklaration af 3. april 1976, jf. 1) og grundejerforeningens ordensreglement Foreningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i henhold til deklaration af 3/ ejendommene Der skal henvises til den specifikke deklaration af og eventuelle andre servitutter/aftaler f.eks. aftalen mellem tidligere Bjegsted Kommune og Foreningen Tjørnemark Grundejerforeningen 3. april 1976 Påtaleberettiget i forhold til deklaration af 3. april 1976 er kommunalbestyrelsen og grundejerforeningen, således som det fremgår af deklarationens 9 Ny paragraf 4 kan ikke umiddelbart færdiggøres, før der er hold på hvilke tinglysninger der er gældende p.t. og hvilke tinglysninger, der forsat skal være gældende Ejerne er matrikelnumrene 4 am. 4 an, 4 ap, 4 aq, 4 ar, 4 at, 4 au, 4 av 4 ax, 4 ay, 4az, 4 aæ, 4 aø, 4 ba, 4 bb, 4 bd, 4 be, 4 bf, 4 bg, 4 bh, 4 bi, 4 bk, 4 bl, 4 bm og 4 bn Egemarke Hovedgård, Føllenslev Sogn, er pligtige til at købe omkringliggende jord efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i de tilfælde, hvor foreningen skønner det formålstjenligt at nedlægge en parcel i forbindelse med oprettelse af en anden parcel på friarealet. Der udfærdiges og lyses deklaration om dette. For det første: er nævnte matrikelnumrer korrekte? For det andet: er der tinglyst deklaration på disse matrikler vedrørende det nævnte forhold? For det tredje: Hvorfor er det disse 24 matrikler, der skal være underlagt en sådan bestemmelse?(hvorfor er f.eks. bh ikke omfattet? Det er muligt, at det i grundejerforeningens første tid har været praktisk med en sådan bestemmelse men nu så mange år efter ses der ikke behov herfor. Hvorfor skulle grundejerforeningen nu finde behov for at nedlægge en parcel? og i stedet oprette en anden parcel på friarealet? I dag ville det være et utidigt og drastisk indgreb i ejendomsretten og også et vanskeligt håndterbart indgreb. Hvad vil prisen være i forhold til f.eks en parcel i første række contra prisen på den placering der henvises til i friarealet? hvad skal der pålægges den/de berørte købere at betale 4

5 for en sådan nedlagt parcel? Tinglysningen herom bør om muligt aflyses og denne del af 4 bør udgå. fint Eventuelle bemærkninger fra Bent OK. Jeg undersøger, hvad der står i tingbogen vedr. deklaration på vores matrikel. 5 HÆFTELSE I forholdet til tredjeperson hæfter medlemmerne ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. 5 HÆFTELSE: For foreningens forpligtigelser hæfter medlemmerne pro rata (hver parcel 1 andel) I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde tab, som foreningen har på enkelte medlemmer. Paragraffen er for så vidt OK men vi bør overveje om den sprogligt kan tydeliggøres. Der behøver jo ikke at stå noget om, hvad medlemmerne ikke hæfter for men blot så præcist som muligt noget om, hvad de hæfter for ok Eventuelle bemærkninger fra Bent 5

6 6 KONTINGENT Der vil blive pålignet medlemmerne et helårligt bidrag til administrationsomkostninger, vedligeholdelse, renholdelse og rydning af private veje og stier, fællesarealer og foranstaltninger i øvrigt i det omfang, krav herom måtte bliver fremsat af det offentlige. I 6 anvendes både begreberne bidrag og kontingent kontingent bør konsekvent anvendes det årlige kontingent, som medlemmerne betaler til foreningens generelle drift. 6 MEDLEMSKONTINGENT OG ANDRE MEDLEMSBIDRAG: Til grundejerforeningens ordinære drift, - administrationsomkostninger, vedligeholdelse, renholdelse og rydning af veje og stier, fællesarealer i øvrigt og andre foranstaltninger opkræves der hos medlemmerne et årligt kontingent. Dette bidrag fastsættes af foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling efter forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Særlige bidrag kan fastsættes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling der tillige fastsætter betalingsterminerne. Bidrag reserveres til anden ydelse/ydelser som generalforsamlingen beslutter at medlemmerne skal betale. Det årlige kontingent besluttes af den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen forelægger forslag til det årlige kontingent i direkte forlængelse af bestyrelsens indstilling til budget for det kommende år til den ordinære generalforsamlings godkendelse. Det ordinære kontingent betales inden 1. april. Er kontingent eller andre ydelser ikke betalt senest en måned efter forfaldsdag, opkræves disse med et tillæg på Kr. 50,- Er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt senest to måneder efter forfaldstid, kan bestyrelsen uden yderligere varsel lade beløbet overgå til retslig inkasso. Såfremt et medlem er i restance med bidrag til foreningen, bevirker det, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger er betalt. Henstand kan gives, hvis bestyrelsen finder grund hertil. Medlemmerne er pligtige til at give bestyrel- Det er ikke hensigtsmæssigt at have et sådan konkret beløb stående i vedtægterne. Bare det at ændre beløbet vil i så fald kræve en vedtægtsændring. En generel formulering noget i retningen af: efter forfaldsdag, sker opkrævning med tillæg af et opkrævningsgebyr, der fastsættes af den ordinære generalforsamling, efter forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og helårligt bidrag/kontingent Bør flyttes til 3 om medlemskab. Det årlige kontingent forfalder til betaling senest den 1. april. På den ordinære generalforsamling eller på ekstraordinære generalforsamlinger kan generalforsamlingen godkende indstillinger til opkrævning af særlige formålsbestemte bidrag og betalingsterminerne for sådanne. Er det årlige kontingent eller særligt opkrævede bidrag ikke indbetalt senest en måned efter forfald, opkræves disse af grundejerforeningens kasserer med tillæg af et rykkergebyr, der fastsættes på den ordinære generalforsamling. Er det årlige kontingent eller særligt opkrævede bidrag ikke indbetalt senest to måneder efter forfald, kan bestyrelsen uden yder- 6

7 sen underretning om adresseforandringer. Eventuelle bemærkninger fra Bent ligere varsel lade restancen overgå til retslig inkasso. Omkostningerne i forbindelse med inkasso pålignes det berørte medlem Bestyrelsen kan give henstand med betaling af det årlige kontingent eller særligt opkrævede bidrag, såfremt bestyrelsen finder særlige, relevante grunde herfor. 7 FORKØBSRET Ved overdragelse til andre end ægtefæller, livsarvinger og en med denne samlevende ægtefælle har foreningen forkøbsret. Denne paragraf må principielt set være arvet fra Tjørnemarkens tid som Forening Paragraffen udgår Den skriftlige kvittering for modtagelse af tredjepersons tilbud danner desuden grundlag for aflysning at forkøbsretten på ejendommen, hvis tilbuddet ikke at foreningen er accepteret inden for den nævnte frist. Eventuelle bemærkninger fra Bent Bestemmelserne er et så alvorligt indgreb i ejernes ret til at sælge helt i overensstemmelse med egne ønsker. af Hertil kommer at grundejerforeningen Tjørnemark slet ikke råder over økonomiske midler - og heller ikke har til formål at besidde sådanne midler til at kunne udnytte en sådan forkøbsret Udgår paragraf 7 helt får det konsekvens for nummereringen af alle efterfølgende paragraffer. Ændring herfor foretages ved endelig redigering af forslag til foreningens nye vedtægter 7

8 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Generalforsamlingens beføjelser bør præsiceres yderligere f.eks. det årlige ordinære budget, det årlige medlemskontingent og andre særlige bidrag. OK 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING: Generalforsamlingen (ordinær såvel som ekstraordinær) er foreningens øverste myndighed. Kun generalforsamlingen kan give, ændre eller ophæve vedtægterne, ligesom generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen beslutter det årlige ordinære driftsbudget, det årlige kontingent og andre særlige bidrag. Noget fra 11 om afstemning hører hjemme her i 8 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj/juni måned. Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 2 ugers varsel. Kassererens angivelse af, at der er sendt meddelelse til samtlige medlemmer på den af medlemmerne senest opgivne adresse, anses som bevis for, at indkaldelse er fremkommet til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle. På generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden jvf Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsens formand eller af næstformanden. Generalforsamlinger ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. OK Møder vedrører ikke generalforsamlingen. Ordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen Generalforsamlingen Grundejerforeningens medlemmer har ret til at være ledsaget af en bisidder på generalforsamlingerne, og bestyrelsen har ret til at invitere særlig bistand, såfremt bestyrelsen skønner det væsentligt for en sags afgørelse. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj/juni måned. Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 2 ugers varsel. Kassererens angivelse af, at der er sendt meddelelse til samtlige medlemmer på den af medlemmerne senest opgivne adresse anses som bevis for, at indkaldelse er fremkommet til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle. På generalforsamlinger (ordinære og ekstraordinære) kan kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er rettidigt anmeldt Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen. 8

9 Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden I hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.?? OK Der skal noget med om referat fra generalforsamlingen Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Senest 14 dage efter en generalforsamling skal der tilgå grundejerforeningens medlemmer et af dirigenten og bestyrelsen godkendt referat. Mit forslag er 4 uger. Eventuelle bemærkninger fra Bent Mit forslag er 3 uger. 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAM- LING Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Grundejerforeningens 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAM- LING: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når mindst 10 af grundejerforeningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.?? For den ekstraordinære generalforsamling gælder samme regler for deltagelse (bisidder og særlig bistand) som for den ordinære generalforsamling, og i øvrigt gælder: At medlemmerne indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel At kassererens angivelse af, at der er sendt meddelelse til samtlige medlemmer på den af medlemmerne senest opgivne adresse anses som bevis for, at indkaldelse er fremkommet til medlemmerne At indkaldelsen skal indeholde information om årsagen til indkaldelsen og om hvilke forhold der ønskes behandlet At forslag fra medlemmerne vedrørende yderligere forhold der ønskes behandlet, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 1 uge før general- 9

10 forsamlingen At der kun kan træffes afgørelse vedrørende emner, der er rettidigt anmeldt At generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen At medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingen skal have tilsendt et af dirigenten og bestyrelsen godkendt referat. Bestyrelsen indsætter referatet i generalforsamlingsprotokollen Eventuelle bemærkninger fra Bent Nuværende tekst: 1O DAGSORDEN For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. VaIg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. VaIg at medlemmer til bestyrelsen. 7. VaIg af suppleanter til bestyrelsen. 8. VaIg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt Bemærkninger vedr. behov for ændringer: Forslag til ny tekst: Bemærkninger: Vi har også brug for en optæller eller flere grundejerforeningen Punkt 4 bør nærmere præciseres og opdeles i to punkter, et vedrørende budget og kontingent og et vedrørende øvrige forslag 9 DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING: For den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholder følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af optæller vedrørende antallet af repræsenterede stemmer og stemmeoptæller ved afstemninger (optælleren kan ikke være medlem af bestyrelsen) 3. Bestyrelsens beretning om grundejerforeningens virksomhed i det forløbne år 4. Bestyrelsens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Bestyrelsens forelæggelse af indstilling til budget og kontingent samt eventuelle særlige bidragfor det kommende år til godkendelse 6. Bestyrelsens forslag i øvrigt 7. Forslag fra medlemmerne 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 11. Eventuelt 10

11 Eventuelle bemærkninger fra Bent 11 AFSTEMNING Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer. Ethvert medlem har ret til at være ledsaget af en bisidder uden stemmeret. Vedrører ikke specifikt emnet afstemning 10 AFSTEMNING: Kun grundejerforeningens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingerne. Hver parcel har en stemme, som kan udøves at ejeren selv, dennes ægtefæiie eller en af ejeren befuldmægtiget. En befuldmægtiget kan højst afgive stemme for 2 fremmede parceller. Afstemning sker ved håndsoprækning. Den skal dog ske skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det. Bestyrelsen har ret til at indbyde et ikkemedlem, hvis den skønner, at det har væsentlig interesse for en sags afgørelse på en generalforsamling. Ægtefælle bør udvides til også at omfatte samlever En befuldmægtiget må præciseres nærmere Vedrører ikke specifikt emnet afstemning Hver parcel har en stemme, der kan udøves af ejeren selv, dennes ægtefælle/samlever eller ved fuldmagt givet af ejeren til et andet af grundejerforeningens medlemmer. En fuldmagt gælder kun den generalforsamling den er udstedt til. Et medlem kan højest besidde to fuldmagter. Afstemning sker ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, hvis blot et medlem fremsætter ønske herom. Forhold der sættes til afstemning på grundejerforeningens generalforsamlinger afgøres ved simpelt flertal med mindre det drejer sig om: 1. Forslag, der vedrører ændring af vedtægterne, godkendelse af årsregnskab, budget for kommende år og kontingent samt forslag vedrørende opkrævning af særlige bidrag og anvendelse af grundejerforeningens fælles faciliteter i form af friarealer og Laden. I disse tilfælde kræves kvalificeret flertal, idet 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for 2. Forslag om grundejerforeningens opløsning og forslag om fusion med anden grundejerforening kræver ud over 2/3 flertal tillige, at mindst halvdelen af forenin- 11 og 12 bør kunne sammenlægges til en paragraf De forhold, der er omfattet af denne bestemmelse, bør nok drøftes nærmere Det må drøftes nærmere om det i det hele taget er muligt at opløse grundejerforeningen? 11

12 gens stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen 3. Er halvdelen af grundejerforeningens stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, kan bestyrelsen inden en måned med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget, uden hensyntagen til det repræsenterede antal stemmer, kan vedtages, blot 2/3 af de repræsenterede stemmer er for forslaget Eventuelle bemærkninger fra Bent Enig i at fuldmagter gælder kun til den GF den er udsted til. Enig i sammenlægning Nuværende tekst Bemærkninger vedr. behov for ændringer: Forslag til ny tekst: Bemærkninger: 12FLERTAL OG QUORUM Kvalificeret majoritet kræves i følgende tilfæide: 1. 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for i tilfælde af forslag om ændring af vedtægterne, anvendelse af friareal og indbetaling af kontingent. 2. Ved forslag om foreningens opløsning kræves - ud over 2/3 flertal -tillige, at mindst halvdelen af foreningens parceller er repræsenteret på generalforsamlingen. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen inden en måned med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget, uden hensyntagen til de mødtes antal, kan vedtages, hvis 2/3 af de repræsenterede parceller stemmer for forslaget. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling. Paragraffen udgår ved sammenlægning med paragraf 11 Kan foreningen overhovedet opløses? Menes der at halvdelen af grundejerforeningens parceller skal være til stede? eller menes der at halvdelen af grundejerforeningens stemmer skal være repræsenteret (formentlig det sidste, når sidste stykke i 12 inddrages) Paragraffen udgår og integreres i bør kunne sammenlægges med 11 Eventuelle bemærkninger fra Bent Enig. 12

13 Nuværende tekst: 13PROTOKOL De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bemærkninger vedr. behov for ændringer: Forslag til ny tekst: Bemærkninger: Denne paragraf kan udgå idet der i forbindelse med både ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger ( 8 og 9) er indføjet bestemmelser om referat fra generalforsamlingerne Paragraffen udgår (er dækket ind via og 9) Eventuelle bemærkninger fra Bent Enig. 14BESTYRELSEN Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 til 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formanden og kassereren vælges særskilt, og formanden er på valg i de lige år, medens kassereren er på valg i de ulige år. Ingen parcel må have mere end én post i bestyrelsen. Dog kan generalforsamlingen i enkeltstående tilfælde dispensere fra denne regel. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Grundejerforeningens Daglige er måske lige voldsomt nok Særskilt skal måske erstattes med direkte af generalforsamlingen Enkeltstående tilfælde bør måske ændres til særlige tilfælde 11 Valg af bestyrelse: Grundejerforeningens medlemmer vælger på den ordinære generalforsamling en bestyrelse til varetagelse af grundejerforeningens løbende ledelse. Bestyrelsen består af 4 til 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges særskilt, og formanden er på valg i de lige år, og kassereren er på valg i de ulige år. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Eventuelle bemærkninger fra Bent Ingen parcel må have mere end én post i bestyrelsen. I særlige tilfælde og i mangel af kandidater til bestyrelsen kan generalforsamlingen dispensere fra denne regel. 13

14 15 Alle paragraffer før 15 har en overskrift det bør de efterfølgende så også have. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang og sammentræder efter formandens indkaldelse så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. I formandens forfald leder næstformanden møderne og varetager formandens pligter. Bestyrelsen er berettiget til at antage Iønnet, sagkyndig assistance. Bestyrelsen arbejder ulønnet, dog kan formanden og kassereren honoreres for udgifter til EDB, telefon og kørsel efter statens takster. I tiifæide af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme (i hans forfald næstformandens stemme) afgørende. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol, som ved mødernes slutning underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Dog kan sekretæren efter medet udarbejde et referat på PC/skrivemaskine, som udsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Efter en kort frist skal disse komme med eventuelle indsigelser, såfremt de ikke finder referatet i overensstemmelse med det på mødet aftalte. Indholdet af en protokoltilførsel skal afgive bevis for det passerede, og en af formanden bekræftet udskrift af protokollen skal være fuldt bevis for protokollens Foreslås koblet til begrebet forretningsorden Rækkefølgen kan nok gøres mere logisk Det burde faktisk gælde for alle bestyrelsens medlemmer EDB! Gad vide hvad der tænkes på? men disse forhold vedrører egentlig ikke bestyrelsens forretnikngsorden 12 Bestyrelsens forretningsorden: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som dog skal indeholde følgende bestemmelser: Bestyrelsen mødes så ofte som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt Møderne indkaldes af formanden eller i hans fravær af næstformanden Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden Er der ved afstemninger i bestyrelsen tale om stemmelighed, er formandens stemme afgørende, og i hans fravær er næstformandens stemme afgørende Gyldige beslutninger på et bestyrelsesmøde kræver, at mindst 3 medlemmer har været til stede Bestyrelsen udarbejder referat fra hvert af sine møder, og referaterne opbevares i en bestyrelsesprotokol, som på forlangende er tilgængelig for grundejerforeningens medlemmer Referaterne godkendes ved underskrift af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i pågældende møde underskriver med anførelse af set 14

15 indhold. For at der kan fattes gyldig beslutning på et bestyrelsesmøde, skal der være mindst 3 medlemmer til stede. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem ikke finder referatet eller dele heraf dækkende for det på mødet passerede eller er uenig i det besluttede, skal vedkommende indgive skriftlig indsigelse, der påføres referatet for efterfølgende at blive taget op til en afklarende drøftelse Eventuelle bemærkninger fra Bent Nuværende tekst: 16 Bestyrelsen repræsenterer foreningen og har under ansvar for generalforsamlingen ledelsen og varetagelsen at foreningens anliggender, ligesom den råder over foreningens pengemidler til fremme af de I vedtægterne fastsatte måi, samt til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen drager omsorg for, at pengemidlerne gøres frugtindbringende på bedste måde og bestemmer kassebeholdningens størrelse. Bestyrelsen har bemyndigelse til at have en løbende kassekredit på op til kroner ,-. AlIe retshandler på foreningens vegne kan med fuld gyldighed foretages at formanden (ved dennes forfald af næstformanden) I forening med to bestyrelsesmedlemmer; dog kan bestyrelsen ikke indgå forpligtelser, der påiægger servitutter, byrder, pantehæfteiser eller Iån uden en generalforsamlings beslutning. Bemærkninger vedr. behov for ændringer: Forslag til ny tekst: Bemærkninger: Alle paragraffer før 15 har en overskrift det bør de efterfølgende så også have. Grundejerforeningen Grundejerforeningen I byrder det er et for luftigt begreb 13 Bestyrelsens opgaver og ansvar: Bestyrelsen forestår den løbende ledelse af grundejerforeningens virke og repræsenterer under ansvar for generalforsamlingen grundejerforeningen i alle forhold i relation til offentlige myndigheder, tredjemand i øvrigt og grundejerforeningens enkelte medlemmer. Bestyrelsens overordnede opgave er at fremme de i vedtægterne fastlagte opgaver og at sikre gennemførelse af generalforsamlingernes beslutninger Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens fællesarealer og laden holdes i god stand. Bestyrelsen udgiver en oversigt over de ordensregler m.v. herunder også muligheder og vilkår for brug af laden, opkrævningsgebyr m.v., der er gældende i grundejerforeningen. Oversigten kan revideres i forbindelse med en ordinær generalforsamling. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens pengemidler forvaltes optimalt under hensyntagen til såvel sikkerhed som afkast. Indholdet i paragraf vedrørende ordensreglement kunne overvejes flyttet til denne paragraf om opgaver og ansvar Bestyrelsen forestår alle retshandler på grundejerforeningens vegne ved formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af formandens fravær ved næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer 15

16 Bestyrelsen kan dog ikke indgå forpligtigelser, der pålægger grundejerforeningen servitutter, panthæftelser eller lån uden en forudgående beslutning af generalforsamlingen Bestyrelsen er bemyndiget til at antage lønnet sagkyndig assistance i det omfang, den finder det påkrævet inden for rammerne af det godkendte budget Er statens takster et præcist nok begreb? Bestyrelsen arbejder ulønnet, dog kan der til bestyrelsesmedlemmerne udbetales godtgørelse, for udgifter til telefon og kørsel (efter statens takster) mod aflevering af opgørelse for forbrug. Eventuelle bemærkninger fra Bent Enig men igen fælleshuset Laden Ja. Den første formulering. U 17 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udfærdiges I overensstemmelse med god regnskabsskik. 14 Grundejerforeningens regnskab: Grundejerforeningens regnskabsår følger kalenderåret. Alle paragraffer før 15 har en overskrift det bør de efterfølgende så også have. Grundejerforeningen Paragraf 17, 18 og 19 kan med fordel lægges sammen i Regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende god regnskabsskik Kassereren indkasserer alle foreningens indtægter og sikrer rettidig betaling af foreningens udgifter, efter at disse er påført formandens godkendelse til betaling. Kassereren sikrer, at alle indtægter og udgifter tilgår den af bestyrelsen autoriserede kassebog/regnskabssystem Kassereren udfærdiger årsregnskab, der afleveres til formanden med henblik på fremlæggelse og godkendelse på et bestyrelsesmøde forud for den ordinære generalforsamling. Herefter leveres regnskabet til revision hos den generalforsamlingsvalgte revisor, således at revideret regnskab foreligger inden den 1.maj. Revisionens bemærkninger besvares omgå- 16

17 Eventuelle bemærkninger fra Bent ende af bestyrelsen, og generalforsamlingen orienteres om disse forhold og bestyrelsens svar her på På den ordinære generalforsamling forelægger kassereren årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse 18 Årsregnskabet aflægges af kassereren og afleveres til foreningens formand, som fremlægger det på et bestyrelsesmøde senest inden generalforsamlingen, hvorefter det afgives til revision, som skal være tilendebragt inden den 1. maj. Revisionens bemærkninger besvares af bestyrelsen og afgøres eventuelt af generalforsamlingen. Alle paragraffer før 15 har en overskrift det bør de efterfølgende så også have. Paragraf 18 kan med fordel integreres i paragraf 17 Paragraffen udgår (integreres i 17) ok Eventuelle bemærkninger fra Bent Enig. 19 Kassereren indkasserer alle foreningens indtægter og afholder, efter de af foreningens formand påtegnede regninger, alle foreningens udgifter. Alle regnskabsposter indføres i den af bestyrelsen autoriserede kassebog. Alle paragraffer før 15 har en overskrift det bør denne så også have. Paragraf 19 kan med fordel integreres i paragraf 17 Paragraffen udgår (integreres i 17) ok Eventuelle bemærkninger fra Bent Enig 17

18 20 Ordensreglement 1. Højeste kørehastighed på områdets veje er 30 km/t. 2. Unødig knallertkørsel må ikke finde sted. 3. Stierne er forbeholdt gående og cyklende. Knallertkørsel på stierne er ikke tilladt. 4. Anvendelse af haveredskaber med motor, skal ske under størst mulig hensyntagen til de øvrige grundejere og så vidt muligt ikke finde sted søn- og helligdage 5. Uden for ejerens egen grund må hunde kun færdes i snor, hvis ejeren ikke har den fulde magt over dyret. Det er ikke smart at have sådanne detaillerede bestemmelser i vedtægterne der kunne være andre forhold der også skulle medtages og betydningen af de relevante forhold kan skifte over tid. Derfor foreslås en mere generel tekst hvori der henvise til at bestyrelsen i forbindelse med den ordinære generalforsamling udgiver en oversigt indeholdende ordensreglement og andre informationer om brug af fællesfaciliteterne samt opkrævningsgebyr Paragraffen udgår - integreres i generel form i 16 Paragraffen kunne godt nedlægges og indholdet optages i paragraf vedrørende bestyrelsens opgaver og ansvar Samme som Bent Eventuelle bemærkninger fra Bent Jeg vil godt have Ordensreglementet ud af vedtægterne, Det skal kunne ændres ved alm. flertal, ved en GF. 18

19 Vedtægternes afsluttende tekst Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 27/ Lovændringer på den ordinære generalforsamling den 3/4-1976, samt ændringer den 1/ den 13/5-1995, 9.juni 2001, 15.juni 2002, 24.maj 2003, 31 maj 2008 Kurt Leif Jensen Kurt Lind Theis Petersen Carl-Erik Witthøf Bent Frisk Det kunne være godt om der pr. vedtægtsændring i parentes var anført stikord om ændringens karakter Vedtægterne har intet om: Hvor eventuelle retslige tvister skal afgøres (men det står i deklaration af 3. april 1976) Intet om grundejerforeningens opløsning (hvis den overhovedet kan opløses på anden måde end ved fusion med anden grundejerforening i området) Vi bør overveje hvordan vi forholder os til disse to forhold!! Eventuelle bemærkninger fra Bent Det skal drøftes 28. februar 2010 Med hensyn til forslag til ny tekst skal vi have fundet ud af: 1. Hvem kan tjekke teksterne for fejl af stavemæssig art, kommateringsmæssig art og anden art og levere dem i et godt design? 2. Har vi mulighed for at få a second opinion fra en med juridisk erfaring på feltet vedtægter for grundejerforeninger? 3. I hvilken form (hvilke dokumenter) skal bestyrelsen have udvalgets arbejde præsenteret 4. Hvad skal medlemmerne have af dokumenter sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen 19

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret

Vedtægter. for. Grundejerforeningen BYHOLMENE. Strøby-, Nørby- og Vedbyholm hvidovre. Vedtaget Sidst ændret Grundejerforeningen Byholmene Vedtægter for Grundejerforeningen BYHOLMENE Strøby-, Nørby- og Vedbyholm 2650 hvidovre Vedtaget 06.05.1975 Sidst ændret 03.03.1998 1 Foreningens navn er: Byholmene. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK.

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen KARBAK. Dens område omfatter foruden 64 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 49 A og 45 H samt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Vedtægter Foreningens navn er Grundejerforeningen Firhøj. Dens område er det i vedtægterne medfølgende kort, identisk med lokalplan 2.9. Et nyt boligområde nord for Særslev og 2.10. En udvidelse af boligområdet

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Skytteengen Syd VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Skytteengen Syd 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skytteengen Syd. Dens område omfatter parceller omfattet af lokalplan nr. 36 beliggende vest for henholdsvis

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1

Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Grundejerforeningen Åstrupskrænten - Side 1 af 1 Index: Navn, hjemsted og område... 2 Formål m.v.... 2 Medlemmerne og disses forhold til foreningen... 3 Bestyrelsen... 4 Regnskab og revision...5 Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård

Vedtægter. Grundejerforeningen Karmstensgård Vedtægter 1 stk. 1, Foreningens navn er Grundejerforeningen Karmstensgård, dens område er matr. nr. 2a af Udlejre by, Ølstykke Sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra. Dens hjemsted er Ølstykke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere