Bachelor Projekt Jetlag til søs Lisa Berndt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor Projekt Jetlag til søs Lisa Berndt"

Transkript

1 1

2 Jetlag til søs Prof. Bach. projekt udarbejdet af Lisa Berndt Svendborg 2013 Eftertryk tilladt med tydelig kildehengivelse, jf. lov om dansk ophavsret Frontbillede: The flow of time, Gerald H. 2

3 BA projekt Projekt titel Jetlag til søs Vejleder Initialer SUS Antal tegn Hold betegnelse BJ8 Eksamens termin Okt.2013 Offentliggørelse af bachelorprojektet OLC X SIMAC s Intranet X SIMAC s hjemmeside X Må ikke offentliggøres (Sæt kryds) Nærværende projekt er udformet af undertegnede personligt eller ved gruppebesvarelse og væsentlige dele har ikke helt eller delvist været fremlagt til bedømmelse i anden sammenhæng. Den studerendes kvittering for ovenstående: Studienummer Navn i print eller blokbogstaver Underskrift Udfyldes af studieadministrationen: Kvittering for modtagelse Dato Underskrift 3

4 Abstract Background: Traveling Oceans means traveling through time zones. Seafarers are exposed to jet lag that leads to sleepiness and fatigue. This paper reviews in which way clock adjustment affects the body, and if there can be used a certain method of clock adjustment to reduce the dangerous effects that are caused by jetlag. Materials and methods: The following text came into being by using relevant articles and studies that show what clock adjustments does to the body and the human circadian rhythm. In addition to that a qualitative method of interviewing German sleep experts and Danish Masters and Chief Mates was conducted. A literature search was conducted using online databases such as bibliotek.dk and Springer Link. Several surveys on jetlag and fatigue were examined and provided relevant data to the project. Conclusion: The analysis showed that people react differently to the clock adjustment depending on their lifestyle and how much light they are exposed to. Daylight has a great impact of people s circadian rhythm. The effect of daylight can minimize jetlag symptoms, and therefore it is advised to get as much light as possible at the right time of the day, after clock adjustment. In theory the best way of adjusting the clock on board can be made by 30 minutes steps, for the body to get used to the new time zone in small steps. If 30- minutes steps are not possible, the best time of adjusting clocks at sea, is when crossing the exact zone where the most natural sunrise and sunset is measured. Also a decrease of jetlag symptoms and a change in sleep patterns can be gained by the intake of the sleep hormone melatonin. 4

5 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Problemstilling Afgrænsning Problemformulering Begrebsafklaring Formål Søgeproces Videnskabsteoretisk tilgang og metode Videnskabsteori Valg af teoretisk metode Valg af empirisk metode Valg af interview metode Læsevejledning Analyse og diskussion af teoretiske og empiriske data Hvad er Jetlag. Opsummering Faktorer der styrer vores døgnrytme Opsummering Forskelle mellem rejser mod øst og vest. Opsummering Jetlag, fatigue og ulykker Opsummering Metodekritik Konklusion Perspektivering Litteraturliste og kildeangivelse Bøger: Artikler/Tidsskrifter: Internet hjemmesider: Tv- udsendelser Bilagsliste og bilag Error! Bookmark not defined. 5

6 Forord Dette projekt er en del af professionsbacheloruddannelsen til den duale juniorofficer. Projektet handler om urindstilling til søs og henvender sig til kaptajner, søfartsstyrelsen og rederier. I forbindelse med projektet rettes en særlig tak til følgende personer, der ekstraordinært har bidraget med viden til projektet. - Heide Schröter, Overlæge Helios Klinik, Slesvig - Dr. Birgit Walther, Søvnforsker Helios Klinik, Slesvig - Jan Prüssing, Kaptajn Mærsk Line (Lica Mærsk) - Michael Jensen, Kaptajn Mærsk Line (Lica Mærsk) - Jogvan Petersen, Kaptajn Mærsk Line (Georg Mærsk) - Anders Vestermann, Overstyrmand Mærsk Line (Ebba Mærsk) - Jens Boysen, Overstyrmand Mærsk Line (Mary Mærsk) Svendborg, oktober 2013 Skibsofficersstuderende 6

7 Indledning Denne opgave har sat fokus på begrebet jetlag og den sundhedsforstyrrende risiko det har for søfarendes helbred. Vi lever i en global verden, hvor handel ikke kan ske hurtig nok og profit er det, det kommer an på i virksomhederne. Meget er automatiseret og planlagt således, at det økonomisk er mest rentabel. Skibe sejler ind og ud af havne, næsten uden ventetid, og millioner af containere bliver losset og lastet 24/7, 365 dage om året. Skibe sejler verden rundt med en besætning fra alle verdenshjørner. International transport kender ingen grænser, og den søfarendes arbejdsplads er havne i hele verden. Dét der er omdrejningspunktet for denne opgave, er, at hvor der er mennesker involveret sker der ulykker. Hvert år sker der skibsulykker og endnu flere nærved ulykker såkaldte near miss. Ifølge et studie lavet af Marine Accident Invenstigation Branch(MAIB) i 2004, fremgik det, at fatigue var årsagen til 82% af de grundstødninger der indgik i studiet. Ulykkerne skete mellem 00:00 og 06:00 1. Fatigue defineres som overophobet træthed i kroppen på grund af manglende søvn. Studiet konkluderer at fatigue er et stort problem til søs. Det er ikke kun skifteholdsarbejde og stress der medfører træthed, men også jetlag efter tidszoneskift gør det vanskeligt for den søfarende at udføre sit arbejde ligeså sikkert, som hvis han befandt sig i samme tidszone under hele sin udmønstring. Skift mellem tidszoner medfører jetlag, hvor symptomer kan være appetitløshed, maveproblemer og søvnbesvær, som kan udvikle sig til at blive et problem med ophobet træthed. Problemstilling Når der tages udgangspunkt i litteraturen, så beskrives jetlag som en forstyrrende lidelse, der påvirker piloter, stewardesser og andre rejsende efter at have krydset flere tidszoner. At søfarende, der sejler transmeridiant hen over oceaner, altså krydser tidszoner, også lider af jetlag, italesættes sjældent inden for branchen eller i litteraturen. Godt nok sejler skibe ikke lige så hurtigt som flyvemaskiner flyver - men at skibet passerer en ny tidzonegrænse hver anden dag er ikke usædvanligt, og udgør derved en lignende risiko som for flyrejsende der krydser tidszoner og skal tilpasse sig ankomststedets tidszone. 1 Houtman, Irene; Midema, Mathilde; Jettinghoff, Karin; Starren, Annick; Heinrich, Judith; Gort, Johan(TNO); Wulder, Johan (MSR); Wubbolts, Sander (Dynamar Consultancy BV (28. Dec. 2005). Fatigue in the shipping industry lokaliseret d. 23 sep på alert.org/documents/published/he00605.pdf 7

8 Den beskrevne problemstilling må siges at være særligt problematisk for søfolk, der tit oplever at de skal rejse langt for at påmønstre et skib, der allerede efter få dages sejlads passerer en ny tidszonegrænse. A.P. Møller Mærsk (APMM) har en procedure der forskriver at den søfarende er udhvilet efter en lang rejse, inden han overtager vagten på skibet (se bilag 1). Som regel indebærer dette, at den søfarende ankommer til byen én dag før skibet anløber havnen i den pågældende by med den anden tidszone. Ifølge en videnskabelig undersøgelse vist i Wissen macht Ah! 2 fremgår det som en tommelfinger regel at det tager 1 dag per time ændret ur indstilling for at det indre ur kan vænne sig til den nye tid. Om bord på skibene er det kaptajnerne, der er ansvarlige for at stille urene således, at de tilpasses de tidszoner, skibet befinder sig i. Igennem mine udmønstringer som kadet, har jeg oplevet en uenighed mellem kaptajnerne, som stiller urene forskelligt. Hvor den ene ændrer uret én time ad gangen, og den anden ændrer 3 timer ad gangen. Mit indtryk er, at kaptajner har rigeligt andet at se til end at tænke meget over, hvordan uret skal stilles til søs. Derfor har jeg med denne opgave sat fokus på at undersøge hvad der er den bedste løsning på tidsindstillings dilemmaet, så søfarende får færre gener af jetlag. Afgrænsning Jeg har valgt at afgrænse projektet til at: - omhandle alle skibstyper, der sejler hen over tidszonegrænser, med speciel fokus på containerskibe, der sejler i fastlagt rutefart og skal overholde en forholdsvis streng tidsplan - omhandle vagtmønstrer, der som minimum har en brobesætning på 1 kaptajn, 3 styrmænd, og en maskinbesætning på 1 maskinchef og 2 maskinmestre. Jeg vil ikke komme meget ind på hvilke sundhedsmæssige risici, der optræder ved skifteholdsarbejdet, og hvordan man burde indrette sine arbejdstider om bord. Dette er undersøgt grundigt og kan findes i diverse litteratur og tidsskrifter. De økonomiske aspekter er heller ikke medtaget, da det ville blive for vidt gående med udregninger af de logistiske aspekter. Af tidsmæssige årsager har jeg valgt at stoppe informationssøgningen den Dvs. at materiale udkommet efter denne dato og som kunne være 2 Wissen macht Ah! ( ) Loch und Löcher. Lokaliseret d. 8. Sep på: macht- ah loch- und- loecher?s=jetlag 8

9 relevant for mit projekt, ikke er blevet taget i betragtning. Problemformulering Hvordan påvirkes den søfarende fysisk og psykisk af urstilling efter tidszoneskift? Hvordan kan urstillingens tilpasning optimeres således at potentielle risici for nærved ulykker, såkaldte near miss og ulykker minimeres eller helt undgås som følge af træthed og fatigue? Jeg vil om muligt komme med en anbefaling vedr. sund og sikker urstilling ved tidszoneskift. Begrebsafklaring Fatigue i problemformuleringen forstås som en ophobet træthed over længere tid på grund af utilstrækkelig søvn over en længere periode. Formål Formålet med dette projekt er at undersøge, på hvilken måde jetlag har indflydelse på den søfarendes indre ur og dennes helbred. Gennem litteratur og interview med eksperter og specialister er formålet endvidere at give et indblik i de sundhedsvidenskabelig undersøgelser, der eksisterer omkring det indre ur, jetlag og fatigue. Søgeproces Jeg har søgt på databaser og på bibliotek.dk og fundet relevante rapporter og tidsskriftartikler, som danner udgangspunkt for et videns baseret grundlag for mit emne om jetlag, døgnrytme og fatigue. Søgeordene var jetlag, døgnrytme, circadian rhythm, indre ur og fatigue både med trunkering, maskering og frasesøgning, 3 på både engelsk, dansk og tysk førte mig til et stort udvalg af forskellige undersøgelser og artikler. Artiklerne til opgaven blev udvalgt på baggrund af følgende inklusions og eksklusionskriterier: artiklerne måtte maksimalt være ti år gamle, de skulle som udgangspunkt være peer- reviewed 4. Artiklerne skulle endvidere kunne relatere til søfarendes arbejdsvilkår. Artikler som udelukkende havde en sundhedsvidenskabelig tilgang med fokus på kemiske og biologiske processer blev ekskluderet. 3 Toft, Trine (2012) ; Informationssøgning til bachelorprojektet (1.udg. S. 32) 4 Toft, Trine (2012); Informationssøgning til bachelorprojektet (1. Udg. S. 34) 9

10 Desuden søgte jeg artikler på springerlink.com, bibliotek.dk, sciencedirect.com og ing.dk. Enkelte videnskabslige artikler, samt tv udsendelser er fremskaffet af mine interviewpersoner, som har en stor viden om emnet, og derfor har jeg anset disse artikler som pålidelige. Jeg vægtede de artikler højest, der var peer- reviewed, fordi disse artikler er blevet læst og vurderet af eksperter inden for området. Disse artikler blev gennemlæst nøje og vurderet i forhold til mine inklusionskriterier. For at få en baggrundsforståelse af min problemstilling, søgte jeg på hjemmesider som bl.a. sundhed.dk og CNN.com, hvor jeg fandt artikler, der var let forståelige og relevante for mit emne. De blev overvejende brugt til min egen forforståelse og jeg var opmærksom på, at artiklerne kunne være forældet eller misfortolket. Videnskabsteoretisk tilgang og metode For at får svar på min problemformulering har jeg valgt et litteratur studie suppleret med syv interview. To interview med læger, tre e- mailinterview med kaptajner og to e- mailinterview med overstyrmænd. De søfarende sejler udelukkende med containerskibe. Data bearbejdes med den hermeneutiske tilgang Videnskabsteori Hermeneutik er studiet af tekstfortolkning. Formålet med hermeneutisk fortolkning er at nå frem til en gyldig og almen forståelse af en teksts betydning. I denne opgave er tekst både litteratur og interviewtekst. Hermeneutikken bygger på den hermeneutiske cirkel, hvilket betyder at forståelsen af en tekst sker gennem en proces hvori betydningen af de enkelte dele bestemmes af tekstens universelle betydning. I princippet er en hermeneutisk fortolkning af en tekst en uendelig proces (den hermeneutiske cirkel), men i praksis standser den, når man er nået frem til en fornuftig mening, en gyldig, enhedspræget mening uden indre modsigelser. 5 Valg af teoretisk metode Jeg har valgt artiklen Fatigue in the shipping industry, da den artikel er en af de få der videnskabeligt beskriver de helbredsmæssige risici ved søfarende og fatigue og de arbejdsulykker de kunne medføre. Artiklen er skrevet af bl.a. Johan Gort, der er 5 Kvale & Brinkman (2009); Interview Introduktion til et håndværk. (2. Udg) Gyldendal Akademisk 10

11 forsker indenfor sikkerheds og helbreds business og ansat på Delft University of Technology i Amsterdam. Til at beskrive jetlag har jeg valgt Daniel Aeschbachs artikel: Jetlag Grundlagen und Behandlungsansätze. Artiklen beskæftiger sig med jetlag, set i forhold til de biokemiske processer, her forstået som det indre ur. Jeg har kun valgt at beskæftige mig med de personer, der rejser over tidszoner i denne artikel. Dr. Daniel Aeschbach er ansat i afdeling for Flugphysiologie, Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin i Køln. Jeg har endvidere valgt Karen Wrights artikel Zeit unseres Lebens. Wrights er videnskabsjournalist, og har til sin artikel udarbejdet et litteraturstudie over sundhedsvidenskabslige artikler. Artiklen omhandler, hvordan lyset og afkortelsen af de lyse timer påvirker menneskets biokemiske processer, forstået på den måde, hvordan lyset igangsætter kemiske processer i kroppen, som derfor giver forstyrrelser når de lyse timer afkortes. For at få en forståelse af genernes takt (forstået som A- og B- mennesker i forhold til biorytmer), har jeg valgt Der takt der Gene, af Ulla Hanselmann, hun er videnskabsreporter og har lavet et litteraturstudie over videnskabslige artikler. For at beskrive problemstillingerne ved tidszoneskift og de efterfølgende near miss har jeg valgt Richard Philips artikel Sleep, watchkeeping and accidents: a content analysis of incident at se areports. Philips har udarbejdet et litteraturstudie over søulykkerapporter, og har ud fra dette materiale analyseret omfanget af ulykker forårsaget af fatigue. Bjørn Bjorvatn har skrevet om sammenhænget mellem dødsfald og træthed i tidskriftet for den norske lægeforening. Han tager fat i nyere studier som peger på at træthed er en vigtig årsag til trafikulykker. Selvom den omhandler bilulykker har jeg medtaget den, fordi jeg mener at de fund han gør også kan være relevante for søfarende. Valg af empirisk metode Jeg har valgt en empirisk tilgang i form af interview som skal ses som et supplement for den teoretiske tilgang. Mine respondenter er følgende: Overlæge Heide Schröter har læst medicin på universitet i Kiel. Hun har taget faglige videreuddannelser i børn- og unge psykiatri og epilepsi, samt kurser i kronobiologi. Siden 2006 er hun ledende overlæge i epilepsiafdelingen i Helios klinikken i Slesvig, hvor hun selv holder kurser om søvnproblemer, med speciel fokus på indtagen af 11

12 kunstig melatonin. Schröter har bidraget med den lægevidenskabelig tilgang til anvendelse af medikamentet melatonin. Heide Schröter vurderes som en valid og pålidelig kilde, da hun har mange års praktisk erfaring, der giver hende et godt indblik i problematikken om søvnproblemer. Dr. Birgit Walther er læge for børn og unge, med speciale i epilepsi og søvnmedicin, og fik i starten af 2013 et Bundes Verdienstorden for sit specielle arrangement i den medicinske og sociale pleje af epilepsiramte børn og unge. Den nu 70 år gamle læge har arbejdet som overlæge på forskellige klinikker i Tyskland, herunder Mainz, Bremerhaven og Berlin, og har været med til at bygge søvnlaboratoriet i Rendsborg. Walther har bidraget med erfaringer af kroppens biomekanismer i forhold til tidszoneskift. Dr. Birgit Walther vurderes med sine mange års erfaring i kronobiologien og søvnforskningen som pålidelig kilde til mit projekt. Kaptajnerne Jan Prüssing, Michael Jensen og Jogvan Pedersen er blevet valgt som interview personer på grund af deres mange års erfaring i containerfarten. Som kaptajner i Mærsk Line har de været ansvarlige for indstillingen af uret ved tidszoneskift om bord. På grund af deres stillinger i containerflåden anses deres erfaringer og meninger relevante i forbindelse med refleksionerne ved at være søfarende. Overstyrmændene Jens Boysen og Anders Verstermann sejler på langfart på nogle af Mærsk Lines største skibe i E og Triple- E klassen. Som overstyrmand er de ansvarlige for matrosernes arbejdstidsplanlægning, som kan betyde at søvnperioderne afkortes efter tidszoneskift. Overstyrmanden har ansvaret for hospitalet og sygdomsbehandlingen og bliver derfor informeret om ulykker og near miss som en af de første om bord. Derfor ser jeg det som meget relevante at medinddrage dem med i mit projekt. Inden jeg sammensatte mine e- mailinterviews, tjekkede jeg ruterne for de skibe hvor mine interview personer var påmønstret. Jeg sendte mine informanter en liste med spørgsmål, der interesserede mig ved emnet, og hvad jeg kunne komme ind på, for at give mine interview personer en mulighed for at forberede sig til interviewet (se bilag 2). Spørgsmålene til de to læger er udarbejdet som et semistruktureret interview med afsæt i den teoretiske viden jeg har tilegnet mig om emnet og formålet for opgaven. Et semistruktureret interview er struktureret sådan, at man har en interviewguide med en liste over de spørgeområder, man vil have afdækket, og måske enkelte færdigformulerede spørgsmål. Som i det åbne interview forfølger intervieweren de svar, interviewpersonen giver, men har dog en overordnet ramme at forholde sig og 12

13 vende tilbage til. Under interviewet er det vigtigt at starte med helt specifikke spørgsmål og derfra brede spørgsmålene ud. 6 De semistrukturerede interview blev optaget på lydfiler, så jeg kunne fokusere på selve interviewet, således at interview personerne oplevede at have min fulde opmærksomhed. Lægernes meninger holdt jeg op imod teorien fra det indhentede empiri. Spørgsmålene til kaptajnerne og overstyrmændene blev udarbejdet som et struktureret interview via e- mail, da de befandt sig om bord på skibene. I et struktureret interview er strukturen på forhånd lagt fast. Intervieweren følger et givent skema og ikke interviewpersonen, hvis denne bevæger sig væk fra de givne spørgsmål. Denne interviewform har således mange lighedstræk med brug af spørgeskemaer, men adskiller sig dog fra denne ved at fastholde, at interviewet foregår som en samtale mellem to mennesker, enten ved et personligt møde, pr. telefon eller chat. For at få et overblik over om der er en ensartet holdning hos kaptajnerne og overensstemmelse i deres måder at stille ur på, blev kaptajnerne, hhv. overstyrmændene stillet enslydende spørgsmål over e- mail. E- mailinterviewene kan ses i bilag 3-7. Jeg er opmærksom på, at jeg via denne metode ikke umiddelbart havde mulighed for at stille uddybende spørgsmål, men dette problem kunne løses ved at skrive tilbage og få svar på uklarheder og detaljer. Frem for den kvantitative metode med uddeling af spørgeskemaer til en større gruppe personer har jeg valgt den kvalitative metode ved brug af interview. I mit valg i at bruge interview, kunne jeg kontakte ikke- tilfældige, specifikke personer, der har erfaring til søs og med indstilling af ur. Jeg kunne dog haft uddelt spørgeskemaer til besætninger på transmeridiant sejlende skibe, omkring sovemønstre og sammenligne deres svar med søfarende, der befinder sig i samme tidszone gennem hele deres udmønstring. Jeg vurderede dog at omfanget af projektet ikke tillod en så omfangsrig undersøgelse. Undersøgelser af de økonomiske aspekter kunne haft givet en anden vinkel på projektet, men som nævnt i min afgrænsning valgte jeg ikke at komme ind på hverken økonomien eller logistikken. Valg af interview metode Interviewene bliver benyttet i samspil med det teoretiske grundlag. Dermed vælger jeg en triangulering mellem de kvantitative og nu kvalitative indhentede stimulidata 7. 6 Bodil Nielsen, Niels Grønbæk Nielsen og Niels Mølgaard (red.) (2010): Professionsbachelor - uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis. 7 Andersen, Ib (2008); Den Skinbarlige Virkelighed (4.udg S. 151) 13

14 Der vil til sidst i projektet blive draget en konklusion på grundlag af indhentet data, interview samt analyse af disse. I min indhentning af empiri ved hjælp af interview med læger og medicinske fagfolk, har jeg forsøgt at kontakte forskellige modtagere per e- mail, men mange svarede ikke. Til trods for vedholdenhed, har der kun været svar fra dem, der havde interesse i emnet og tid og lyst til at hjælpe mig. Dette gav ikke et lige så stort spektrum af meninger og holdninger til emnet, som jeg havde håbet på. De læger og søvnforsker der har givet respons på mine mails, arbejder i en stor klinik der arbejder med børn og unge, der har adfærdsmæssige forstyrrelser eller lider af autisme. De læger havde en mening omkring jetlag og arbejde mod det naturlige indre ur, men kunne hovedsageligt kun forholde sig til erfaringer med børn og unge, og deres søvn forstyrrelser. En fagkyndig læge, der beskæftiger sig med skibs- eller luftfart, ville muligvis haft givet et andet synspunkt på problematikken. For at sikre mig at jeg får indblik i skibsfarten og jetlag, har jeg fundet forskellige artikler, der er skrevet af fagfolk i branchen, og holdt deres holdninger op mod dem af mine interview personer. De e- mailinterview jeg holdt med de søfarende, ville jeg hellere have holdt personligt for at få semistrukturerede interview, hvor der var bedre mulighed for en dialog, samt uddybning af forskellige emner i løbet af dialogen. Læsevejledning Jeg har nu præsenteret min metodiske tilgang og i det følgende vil jeg beskrive den teoretiske tilgang til jetlag, faktorer der styrer vores døgnrytme, samt forskellene mellem rejser mod øst og vest og afslutningsvis beskrive fatigue og ulykker. Undervejs i fremstillingen vil jeg analysere og diskutere såvel mit empiriske som mit teoretiske grundlag for en fortolkning og besvarelse af min problemformulering. Opgaven afsluttes med en metodekritik, konklusion og en perspektivering. Analyse og diskussion af teoretiske og empiriske data Hvad er Jetlag. Første gang ordet jetlag blev brugt, regnes med at være den 13. Februar 1966 i en Los Angeles Times avis artikel. Her skrev Horace Sutton: "If you're going to be a member of the Jet Set and fly off to Katmandu for coffee with King Mahendra, you can count on contracting Jet Lag, a debility not unakin to a hangover. Jet Lag derives from the simple fact that jets travel so 14

15 fast they leave your body rhythms behind." 8 Allerede siden 1952 kunne man flyve som passager, men først i 1965 begyndte FAA (Federal Aviation Agency, nu Administration) at lave tests og forske i, hvordan det hurtige skift mellem tidszonerne påvirkede menneskets døgnrytme. Ved hjælp af diverse tests på fire piloter, der gennemførte rejser mellem øst- vest, vest- øst og nord- syd kom man frem til, at rejser fra øst til vest var dem, der havde den største påvirkning på fatigue og psykologisk ydeevne. Når man sammenligner dette resultat med nyere studier, så har det åbenbart ikke været nok med kun fire testpersoner, da efterfølgende studier viser, at rejser fra vest mod øst er hårdest for kroppen. Ordet Jet- Lag er sammensat af flyvemaskine og tidsdifference. Efterhånden er jetlag blevet til en almen kendt tilstand efter rejser over tidszonegrænser i løbet af kort tid(se figur 1). Folk lider for eksempel af problemer som at falde i søvn, kortere søvnperiode, træthed om dagen, nedsat præstationsniveau og maveproblemer. 9 Hvis man rejser hen over mange tidszoner, eller akkumuleret krydser tidszonegrænser, så kan det ske, at det bliver vanskeligere og vanskeligere for kroppen at tilpasse sig den nye tidszone. Så hvad der i starten kun blev oplevet som almindelig træthed, kan med tiden blive til fatigue. Dette er især alvorligt for piloter, officerer, eller andre der skal fungere optimalt efter tidszoneskift. Efter en rejse fra én tidszone til en anden sker der en desynkronisation, dvs. en ulighed mellem kroppens biologiske ur og omgivelsernes ur. Som hovedregel kan man sige, at for hver. 0,5 til 1 times tidszoneændring at det tager et døgn for kroppen at tilpasse sig til den nye tid. Der er dog individuelle forskelle, afhængig af faktorer som bl.a. livstil og antal timer i dagslys. Et studie, gennemført af Ph.D. professor Till Roenneberg fra Münchens Institut for medicinsk psykologi, viser at personer, der bruger weekender til at gå sent i seng og sove længe næste dag, får ændret deres biologiske ur, som kan sammenlignes med tidszoneskift. Han beskriver at folk flyver fra Paris til New York om fredagen, og flyve tilbage igen mandag morgen, som jeg mener er sammenlignelig med de søfarendes vilkår for ind- og udmønstring. Studiet viser også, at folk der lever efter dette søvnmønster, har en større tendens til at blive overvægtige, end dem der 8 Maksel, Rebecca (18. Juni 2008); AirSpaceMag.com. Lokaliseret Overlæge Dr Jennum, Poul (27. Sep. 2011); Jetlag. Lokaliseret den på 15

16 holder sig til et mere ensidet sovemønster. 10 Umiddelbart har jeg ikke fundet artikler der viser sammenhænge mellem tidszoneskift og overvægt. Men mine personlige erfaringer er at jeg på en udmønstring, der varede to måneder tog 6 kg på, samtidig med at jeg følte en konstant træthed. Kaptajnerne og styrmændene udtaler i interviewene at de på sin vis er klar over de helbredsmæssige effekter, men oplever at arbejdsplanlægning og biokemiske rytmer ikke er et issue som diskuteres, hverken om bord, eller i søfartsstyrelsens anbefalinger som sådan. Der er stadig ikke fundet en behandling til at eliminere følgevirkningerne af jetlag helt, men i nogle lande anbefales indtagelse af melatonin 1-2 timer før sengetid. The American Academy of Sleep Medicine anbefaler melatonin til behandling af jetlag. 11 Hvis denne behandlingsform ikke vælges, kan man bruge kontrolleret lysterapi til at justere sit indre ur efter jetlag, og dermed mindske symptomerne. Andre anbefaler at forberede sig grundigt på et tidszoneskift, allerede før man kommer ind i den nye tidszone, og en forsker på Quilmes National University i Buenos Aires har påvist at små doser Viagra kan mindske jetlag symptomerne ved rejser østover. 12 Nedenstående figur viser en meget forenklet opdeling af tidszonerne: Figur1.Kilde:http://www.picstopin.com/514/zeitzonen/http:%7C%7Czueri*ch%7Cd%7Cimag es%7czeitzone*gif/ 10 Gardener, Amanda (11. Maj 2012) is social jetlag harming your health?. Lokalisreet den på jet- lag- obesity/index.html 11 Dr. Aeschbach, Daniel (2013). Jetlag Grundlagen und Behandlungsansätze. Schlaf 12 Maksel, Rebecca (18. Juni 2008); AirSpaceMag.com. Lokaliseret

17 Opsummering Jetlag er en desynkronisation mellem det indre ur og omgivelserne. Der skelnes mellem jetlag efter rejser og det sociale jetlag. Begge typer har symptomerne som bl.a. søvnbesvær, nedsat præstations niveau og maveproblemer tilfælles. Disse følgevirkninger er især et problem for folk, der er på arbejde og skal fungere optimalt, også efter tidszoneskift; herunder piloter, skibsofficerer og andre rejsende. Faktorer der styrer vores døgnrytme Man skal ikke længere end ca. 50 år tilbage før de første undersøgelser omkring det indre ur er blevet lavet. Mellem 1964 og 1989 har der været omkring 450 frivillige, der valgte at blive spærret inde i et underjordisk laboratorium, den såkaldte Andechser Bunker, som befinder sig i Bayern, Tyskland. Her fandt forskere for første gang ud af, at mennesket har en sove- vågencyklus, der gennemsnitlig varede 1 time længere end det af jordklodens omdrejninger bestemte 24- timers døgn 13. Som Hanselmann beskriver er lyset og det naturlige skift mellem lys og mørke en Zeitgeber, der sørger for at vores indre ur bliver justeret til 24- timers døgnet på ny hver dag. Begrebet Zeitgeber er en international betegnelse som også bruges i det engelske sprog. Læren omhandlende det indre ur kaldes for kronobiologi. Undersøgelser har vist at det er genetisk afhængigt, om man enten bliver et A- eller B- menneske, set i forhold til hvilket tidspunkt på døgnet man fungerer bedst på 14. Det betyder at nogle mennesker vil være gode til at gå i seng tidligt, for igen at vågne tidligt næste morgen, mens andre hellere vil være oppe til langt ud på natten og sove længe dagen derpå. Man antog længe, at de som var i stand til at stå tidligt op om morgenen, var langt mere disciplineret end de, der sov længe 15. På baggrund af den sundhedsvidenskabelige forskning, har nogle arbejdspladser nu indrettet sig efter A- og B- menneskernes døgnrytme, således at B- menneskerne kan møde og gå senere end A- menneskerne. Roenneberg beskriver at A- menneskernes indre ur er kortere end B- menneskernes, og at de derfor bliver trætte tidligere end B- menneskerne. På en arbejdsplads til søs tages der i arbejdstidsplanlægning ikke hensyn til A- og B- mennesker. Officerernes arbejdsmønster er kontinuerligt 4 timers vagt og 8 timers hvile 24/7. Jeg må derfor antage at søfarende er mere udsat for helbreds risici med denne døgnrytme. 13 Hanselmann, Ulla (2009); Der Takt der Gene, Spiegel Wissen s Roenneberg, Till; (2012) Chronobiologie TV udsendelse ARTE 15 Roenneberg, Till; (2012) Chronobiologie TV udsendelse ARTE 17

18 Undersøgelsen viser også at skifteholdsarbejde er endvidere en stor belastning for de fleste mennesker. Arbejde om natten udsætter mennesket for særlige risici på grund af mangel på naturlig lys, eller lys med en høj lysintensitet. Det vil så sige at styrmanden som starter sit arbejde klokken 12 middag efter en otte timers soveperiode, kun oplever 6 timers dagslys ud af døgnets 24 timer, hvis skibet sejler i ækvatorområdet. Forskningen viser endvidere at lys er den største Zeitgeber, altså den største af de påvirkninger, der regulerer vores døgnrytme. Studiet viser endvidere at folk, der bor i byen, og bliver påvirket af kunstigt lys dag og nat, har en større tendens til at være B- mennesker, end de der bor på landet, med naturligt lys og mørke. Ved spørgsmålet til mine respondenter om, hvorledes tidsindstillingen bør foretages om bord, var eksperterne enige om, at det ville være bedst at stille urene ved den nøjagtige overgang fra den ene tidszone til den anden, og ikke en dag før eller efter. Overstyrmand Jens Boysen skriver i e- mailinterviewet: I min tid som Juniorstyrmand [ ] var det mig der stod for annonceringen og dermed var det et praktisk led i arbejdet. Jeg udarbejdede en plan hvor, jeg tog solens meridianpassage som udgangspunkt og prøvede at holde sol op- og nedgange i samme tidsrum som inden urstillingen. (Bilag 7) Sammenholdt med teorien, er det en god idé at gør det på Jens måde, for at give kroppen ensartet lyspåvirkning og dermed få kroppens indre ur justeret til det ydre ur. Der findes forskellige Zeitgeber. Udover ydre påvirkninger som lyset, findes der en række celler i kroppens organer, der arbejder i en rytme på ca. 24 timer. Herunder kan der blandt andet nævnes kortisolproduktion, mavesyreproduktion og urinproduktion. I 1999 opdagede man de såkaldte clock genes, som er lokaliseret dybt inde i hjernen, i Nucleus suprachiasmaticus, forkortet SCN, som er en del af hypothalamus. Disse clock genes er uafhængig af ydre påvirkninger, og styrer blandt andet kropstemperaturens svingninger, således at kroppen når sit højeste punkt om eftermiddagen/aftenen og sit laveste punkt om morgenen, ca. 2 timer før vores normale opvågning. Blodtrykket har normalt sin største stigning mellem klokken 6 og 7 om morgenen, og trangen til vandladning er normalt hormonelt undertrykt om natten og kan først mærkes igen om morgenen. De påvirkningsfrie celler er forbundet med hypothalamus, ligesom koglekirtlen også er forbundet med hypothalamus. I artiklen af Ulla Hanselmann beskriver hun at forskere i 2002 fandt ud af, at koglekirtlen er forbundet med specielle synsnerver på nethinden, som giver information om lysmængden i vores omgivelser. Når det er mørkt starter koglekirtlen med at danne hormonet melatonin, som er kendt som 18

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE" " 1. INDLEDNING. 6" Introduktion og motivation..6" Konceptets målgruppe 6" 2. PROBLEMFELT 7" 3. PROBLEMFORMULERING 7" 4.

INDHOLDSFORTEGNELSE  1. INDLEDNING. 6 Introduktion og motivation..6 Konceptets målgruppe 6 2. PROBLEMFELT 7 3. PROBLEMFORMULERING 7 4. 1 af 55 ABSTRACT This project will be about the three subjects; Stress, Sleep and Music. Through literature studies, interviews and experiments, the project group figured out, that bad sleep has a bad

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Mai-Britt Hägi-Pedersen Kandidatspeciale Vi lever jo med at de (alarmerne) er der - en kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet

Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet Mit liv er på sin vis vendt rundt på gulvet En kvalitativ undersøgelse af hvordan unge med erhvervet hjerneskade oplever uddannelse i forhold til øvrige aktiviteter Illustration: Helge Lieblein Januar

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt Projektrapport og forslag til opfølgende projekt UdviklingsForum 2008 Kolofon Pausen i børnehaven Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum og Ulla Steen Christiansen Undersøgelsen der er

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads

Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Værdier Medlemmer Kamppladsen FOA Social- og Sundhedsafdelingen en fagforening og arbejdsplads Af Mathilde Illum Aastrøm Vejleder: Steen Bengtsson August 2006 Roskilde Universitetscenter Institut VIII,

Læs mere

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001

Caroline Meng Büchler Kirkegaard Web i DI august 2001 English summary This thesis is about corporate communication, and empirical data was gathered at my work place, DI Confederation of Danish Industry. I have focused on my colleagues in the web team, and

Læs mere

Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft

Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft WOW udk om no v e mbe rd. 2 3, 2 0 0 4iUS AogAus t r a l i e nogk om t i l Eur opad. 1 1. f e br ua r, 2 0 0 5. De tv a rde tme s ts ol gt epcs pi li2 0 0 5og 2 0 0 6ogdet r eudvi de l s e rde rhi dt i

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere