TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET"

Transkript

1 VIA University College Læreruddannelsen i Århus TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET (2007-UDDANNELSEN) JF. BEKENDTGØRELSE OM UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM LÆRER I FOLKESKOLEN, 10 Navn: Nicoline Agesen Bjerregaard Studienummer: Antal anslag: Fag: Specialpædagogik Titel: Inklusionsmuligheder for elever med ADHD Titel på engelsk: Vejleder i linjefaget: Dorthe Lau Vejleder i de pædagogiske fag: Merete Munkholm Studerendes underskrift: Læreruddannelsen i Århus, Trøjborgvej 82, 8200 Århus N Telefon

2

3 Inklusionsmuligheder/for$elever$med$ADHD ProfessionsbachelorafNicolineBjerregaard VIAUCLæreruddannelseniAarhus April2014

4 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus Indledning 2 Begrundelse 2 Problemformulering 3 Metode/læsevejledning 3 Teoretiskfundament 5 Inklusion 5 Impulshæmningogopmærksomhedsforstyrrelser 6 Impulshæmning 6 Opmærksomhedsforstyrrelser 7 Flow 9 Foretagsomhed 10 Succesoplevelser 11 SelfTefficacy 11 Udgangspunktimidler kortsigtederealistiskemål 12 Selvindsigtogrefleksion 12 Empiriskfundament 14 TrueNorthefterskole 14 Karakterkompasset 14 Respekt 15 Interviews 16 Interview1 16 Centralepointerfrainterviewet 17 Interview2 17 Centralepointerfrainterviewet 17 Interview3 17 Centralepointerfrainterviewet. 18 Analyse 19 VedholdenhedogADHD 19 IntegritetogADHD 20 EjerskabogADHD 22 OptimismeogADHD 23 Opsummeringafanalyse 24 Diskussion 26 Inklusioniethandleperspektiv 30 Konklusion 33 Perspektivering 34 Bibliografi 35 Bilag1 37 Interview1 37 Interview2 39 Interview3 40 Bilag2 43 1

5 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus Indledning( Begrundelse( Børnogungevokseridagopietmultisocialiserendesamfund,hvordeheletidenskaludviklesigimødet medandre(hertz,2010).samfundetslokalmiljøererundernedsmeltning,ogmangemenneskersidentitet afhængerafatkunnelykkedessomindivid.dereridaglangtstørrefrihedoglangtmindretryghed,ogbørn ogungevokseropienindividualiserendetankegang,hvorindividetselverherreoveregetliv,ogselvrealit seringerifokus(nielsen,2011,s.278).nårindividetidagersåmegetifokus,erderikkelangvejtilfiasko, daindividetaltidselvvilståtilansvarforadfærdogmeningsdannelse(nielsen,2011,s.278).passerindivit detikkeindisamfundetsadfærdsnormer,falderdenneudenforogbliveriværstetilfældemarginaliseret ellerekskluderetfrafællesskabet.denøgedediagnosticeringafbørnogungemedproblematiskadfærdmå sesilysetafdettesamfundsperspektiv.meddenøgedediagnosticeringlegitimeresdenadfærd,derfalder udenforsamfundsnormen,ogdenneadfærdkanforklaresgennemendiagnose. ElevermedADHD,AttentionDeficitHyperactiveDisorder(Bohr,2003),vilinutidenssamfundhavesvært vedathaveenhensigtsmæssigadfærd,dadetstorefokuspåfrihedkanspændebenforeleverne,somhar brugforfasterammerogstruktur.dettekanendeudi,atelevermedadhddermedblivermarginaliseret ellerekskluderetfrafællesskabet.meddennyeinklusionslov(antorini,2012)skaldeelever,dertidligere harværetekskluderetfrafolkeskolen,inkluderes.dettekræverændringerneforbådeskole,lærereogelet ver,ogjegfinderdetderforspændendeatundersøge,hvordanelevermedadhdkaninkluderesiskolens fællesskab.elevermedadhdharbrugforredskaber,derkanvisevejtilkorrekthandling,strukturogsuct ces.menkritikkenafinklusionslovener,atlærerenikkeerklædtpåtilopgavenmedatinkludereelever medsærligeudfordringer. JegvilderforundersøgeomTrueNorth sprincipperkanklædelærerenpåtildenneopgave.truenorth Efterskoleerennyefterskolemednyetilgangetillæringogtilmådenattænkeskolepå.SkolenharentilT gangtilpersonligudvikling,somikkeersetandresteder,ogjegfinderdettemegetinteressant,dadetkan væremedtilatstøtteelevernebådefagligtogsocialt. JegharvalgtminproblemformuleringudframininteresseomTrueNorthTkonceptet.JegarbejderpåTrue Northefterskole(herefterTNE)ogharobserveret,atprincippet karakterkompasset,sompræsenteresi mitempiriafsnit,harrelevansiforholdtilinklusion.jegfinderdetderforinteressantatlæggeenspecialt pædagogiskvinkelpåkonceptetforatundersøge,omelevermedadhd,gennemkompassetsomredskabi undervisningen,harstørremulighedforatbliveinkluderetiskolensfællesskab. 2

6 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus Problemformulering( Med inspiration fra True NorthTkonceptets principper vil jeg undersøge, hvordan elever med ADHD kan inkluderesiskolensfællesskab. Metode/læsevejledning( Opgavenerstrukturereti6afsnit: 1. Det$teoretiske$fundament.FørstredegørjegforAlenkærsforståelseforinklusionoggennemgårhans begreberomfagligogsocialinklusionsamtgensidigtilpasning.herefterredegørjegforimpulshæmning ogopmærksomhedsforstyrrelse.dettegørjegforatopnåenvidenomdeeksekutivevanskeligheder, derkanspændebenforenelevmedadhd.underdenneoverskriftredegørjegogsåforbegrebetflow, somlæggersigmegetopafopmærksomhedsbegrebet.jegerklarover,atelevermedadhdharandre vanskeligheder,ogatdeeksekutivefunktionerbestårafflereelementerendblotdisse.jegharalligevel udvalgtnetopimpulshæmningogopmærksomhedsforstyrrelse,dadisseerrelevanteforbesvarelseaf minproblemstilling.densidsteteori,jegbeskæftigermigmed,erforetagsomhedsdidaktikken.herunder redegørjegogsåforteoriomselftefficacyogintegritet.foretagsomhedharikkeumiddelbartenforbint delsemedtruenorthtkonceptet,menjegfinderdenrelevantiforholdtilinklusionafelevermedadhd, ogsamtidighardenmangelighedermedkarakterkompasset. 2. Det$empiriske$fundament.MinempiribestårbådeafetprincipfraTrueNorthkaldetkarakterkompasT setog3interviewsafeleverogekspertjohnletellier.detførstepunktidetteafsniterenkortredegøt relsefortneogdetsærligevednetopdenneskoleift.minproblemformulering.jegtagerudgangspunkt ikarakterkompassetsomempiri,dadetteeretafprincippernefratruenorthtkonceptet.jegskalsenet rebrugekompassetienanalyse,dajegvilundersøgemulighederneforatbrugekompassetsominklusit onsredskab. I mit valg af karakterkompasset fravælger jeg samtidig mange andre af True NorthT konceptetsprincipper.dettebetyder,atjegikkeharalledemuligefaktorerifokus,menatjeglægger fokus,derhvorjegogsåsermulighederforinklusionifolkeskolen.vha.denkvalitativemetodeharjeg gennemførttreinterviews,somjegkortredegørfor,dadesenereskalbrugesiminanalyse.$ 3. Analyse.$Jeghariminanalysevalgtatopdelekarakterkompassetskompaspunkteridelanalyser,dogalle sammenietsamspilmedadhd.jeggørbrugafkarakterkompasset,mineteorierogmineinterviewsfor atopnåengennemarbejdetanalyseafdeenkeltekompaspunktersmulighederogbegrænsningerfor elever med ADHD. Vha. elevinterviews får jeg en elevvinkel på min problemformulering og vil derfra kunneskabebedreundervisningsmulighedersenereimithandleperspektiv.jegvælgeratopdelekarakt terkompassetifiredelanalyserforsenereatkunneudvælgedebegreber,derinspirerertilinklusion.$ 3

7 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus 4. Diskussion.$Jegtagerudgangspunktiminanalyseafkarakterkompasset,interviews,samtminteoriom inklusion for derved at kunne diskutere muligheder og begrænsninger i arbejdet med kompasset og hvilkemuligheder,derer,foratarbejdemedkarakterkompassetietinklusionsperspektiv.jegbruger derudoverenartikelfrafolkeskolen.dk,derbelyseremnetomelevermedsærligevanskelighederifolt keskolen.imindiskussionopstillerjegtomuligetiltag,derbeggemereellermindreladersiginspirereaf karakterkompasset.jegbrugermineelevinterviewstilatunderstøtteminkritikafkarakterkompasset.$ 5. Inklusion$i$et$handleperspektiv.$I$mithandleperspektivkommerjegmedtremulighederforatarbejde medkarakterkompassetienfolkeskole.detremulighederbyggerpåmitteoretiskeogempiriskefunt damentsamtideertilundervisning,derstammerframinanalyseogdiskussion.jegerindforståetmed, atderermangeandremåderatarbejdemedkarakterkompassetpå.dogharjegudvalgtdemuligheder, derstemmermestoverensmedminanalyse,somogsåindeholderforetagsomhedsdidaktikken.deter mitmål,atminehandleperspektiverskalåbneopforinklusionsmulighederforelevermedadhd.$ 6. Konklusion.HerbesvaresproblemformuleringenmedudgangspunktimineanalyseTogdiskussionsreT sultater.$ 7. Perspektivering.$Medudgangspunktiartiklen Større'behov'for'specialefterskoler'efter'folkeskolerefor4 men (Linnemann&Frydendahl,2014)viljegkortredegørefordebattenomdennyeskolereform.DenT nedebaterrelevantforminproblemformuleringogvilleværeetfelt,derkunneværespændendeatart bejdevideremed.$ ( 4

8 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus Teoretisk(fundament( Inklusion( JegviliminopgavearbejdemedbegrebetinklusionogstøttermigidennesammenhængopafRasmus Alenkærsforståelseafbegrebet. At'være'inkluderet'betyder,'at'man'oplever'sig'som'en'naturlig'og'værdifuld'deltager'i'fællesska4 bet ' (Alenkær,'2008).' Derertaleomtoformerforinklusion;densocialeogdenfaglige.Dissekanteoretiskskillesad,meniprakT sishængerdemegettætsammenogoverlapperhinanden.densocialeinklusion,hvorelevenopleversig somværdifuldogsomendelafetpersontrelationeltforhold,sigtermod,atelevenharvenner(alenkær, 2008).ElevensmulighedforsocialinklusionblevtidligeresetsomafhængigafelevenspersonligeegenskaT ber,altsåenegenskabiboendeeleven,damanhavdeenintegrerendeindgangtilelevensdeltagelse.idag vedvimedinklusionsbegrebet,atdensocialeinklusionerafhængigafdebetingelserogmuligheder,derer påspiliskolenshverdag(alenkær,2008,s.36).pådennemådefjernesfokusfradetspecielleovertilmut lighederiskolen,somderkanændrespå.denfagligeinklusionsigtermodatinkludereeleveniundervist ningen,såledesatelevenfølersigsomennaturligbidragydertildeopgaverogfagligeproblemstillingerder opståriklassen(alenkær,2008,s.21).dissetoformerforinklusionskalværeopfyldt,føretbarnerfuldt inkluderet.mendetteerikkenok.ifølgealenkærerdenvigtigstebrikiinklusionsprocessen,atelevenselv følersiginkluderetbådefagligtogsocialt.følerelevensigikkeinkluderet,selvomlærerogandrevoksne tætpåelevenumiddelbartoplevernogetandet,såkanelevenikkekaldesfuldtinkluderet(alenkær,2008, s.22). Måletmedinklusioneratdanneetinkluderendefællesskab,hvoralleelevererunikkeogderforspecielle. Pådennemådeophævestankenomhenholdsvisdenormaleogdespecielle.MangeskolervilideresforT søgpåinklusionoftekommetilkunatrummeellerintegrereeleverne,ogbegreberne normal og specit el vilderforkommeispilipraksis,ogfokuspåelevernesoplevelsevilforsvinde(alenkær,2008).derer behovforattænkeinklusionensomgensidigtilpasning,såledesskolenikkeblotrummerellerintegrerer eleven(alenkær,2008,s.13).meddengensidigetilpasningerdetderforikkekuneleven,derskaltilpasse sigskolensogundervisningsstrukturogmetoder.skolenskalogsåispilogladesigtilpasseelevernesfort skelligebehov.(alenkær,2008,s.22) 5

9 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus Impulshæmning(og(opmærksomhedsforstyrrelser( JegvilidetteafsnitredegørefordiagnosenADHDoghvilkeforstyrrelser,denforårsager.Jegerklarover,at mangeandreforstyrrelserognedsattefunktionererispil,menjegvælgeratkoncentreremigomimpulst hæmningogopmærksomhedsforstyrrelser,dadeterher,mitfokusliggerift.minproblemstilling. ADHDbetyderAttentionDeficitHyperactiveDisorder(Bohr,2003)ogvilsige,atderertaleomforstyrrelse afimpulser,opmærksomhedogaktivitet.meddisseforstyrrelserkanelevermedadhdhavesværtvedat tilpassesiggivnesituationer,haveensvagfornemmelsefor,hvadderforventesafdemoghavesværtved atregulerehandlinger,sådeerpassendetilsituationen(bohr,2003).dissefunktioner,derhoselevermed ADHD kan være nedsatte, kaldes de eksekutive funktioner og er de overordnede styringsmekanismer i hjernen,somsidderidetpræfrontalekortex(kjærgård,tromborg,&støvring,2013,s.75).deeksekutive funktionererbevidstefunktioner,derskerihjernen,mendissefunktionererogsåmiljøpåvirkeligeogkan derforudviklessåledes,atelevermednedsatteeksekutivefunktionerkanforbedrederesvilje,målrettett hedogevnetilatbeherskesig(kjærgård,tromborg,&støvring,2013,s.75). Impulshæmning( Enafdeeksekutivefunktioner,somernedsathoselevermedADHD,erimpulshæmning. Impulshæmning'er'den'proces,'hvor'vi'bremser'os'selv'i'at'foretage'os'noget'længe'nok'til,'at'vi' kan'afstemme'vores'handling'efter'omgivelserne.'vi'bevæger'os'forskelligt,'afhængigt'af'hvor'vi' er.'når'vi'er'i'en'glasbutik,'hæmmer'vi'alle'impulser'til'at'foretage'hurtige'bevægelser'( )'Når' man'skal'blive'siddende'stille'på'stolen,'selv'om'man'har'lyst'til'at'løbe,'eller'tie'stille,'når'man'har' lyst' til' at' råbe,' eller' lade' være' med' at' sige' sandheden,' når' sandheden' er' social' uacceptabel' ' f.eks.' at' Nikolaj' er' fed' ' har' man' brug' for' impulshæmning (Kjærgård,' Tromborg,' &' Støvring,' 2013,'s.'80).'' Impulshæmninghjælpermennesketmedatreguleresinehandlingertilengivensituation.NedsatimpulsT hæmninggør,atelevermedadhdoftekanblivemisforståetidereshandlinger,dadeoftestvilfølgederes indskydelsevedf.eks.atafbrydeandreellertaleoversig(kjærgård,tromborg,&støvring,2013,s.80).en af de vanskeligste impulshæmningsopgaver er at sidde stille, hvilket blandt andet også er grunden til at nedsatimpulshæmningblivertydeligiskolen.dennedsattemulighedforatregulereimpulsernegørogså, atelevermedadhdsessomkortluntedeogudadreagerende.elevermedadhdkannemtkommeindien ondcirkel,nårderesnedsatteimpulshæmningmedførerskældud,forbliverelevenskældtud,skalhan/hun brugeenergipåatbearbejdeskyldfølelsenoghardermedendnumindreoverskudtilathæmmeimpulsert ne(kjærgård,tromborg,&støvring,2013,s.84).nårelevermedadhdikkeharmulighedforatregulere 6

10 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus deresimpulserellerbehovsudskyde(kjærgård,tromborg,&støvring,2013,s.82)deresfølelser,vildeofte reagerevoldsomtiuforståendesituationer (Bohr, 2003,s.27), og dette kan medføre, atelevernebliver ekskluderetaffællesskabet. Opmærksomhedsforstyrrelser( Enandeneksekutivdysfunktion,dererrelevantatredegøreforiarbejdetmedADHD,eropmærksomhedsT forstyrrelse. Detervigtigtatpointere, atkoncentrationsbesværikkenødvendigvishængersammenmed opmærksomhedsforstyrrelser,dakoncentrationenbloterenmindredelafmennesketsopmærksomhedst kontrol.opmærksomhedeneratopsamleogorganiseredeindtryk,vifår,oger,formenneskermedfunkt tionsdygtig opmærksomhedskontrol, automatiseret, således vi ikke bruger den bevidste hjernemæssige energipådet(bohr,2003,s.17).evnentilatværeopmærksomerenvæsentligforudsætningforatfungere i det senmoderne hverdagsliv (Andersen, 2011, s. 53). Opmærksomhedenkandelesopifirekategorier: Selektiv,fleksibel,samtidigogvedholdendeopmærksomhed(Bohr,2003,s.17).Indenfordissekategorier kanelevermedadhdhavemindreellerstørrevanskeligheder. Denselektiveopmærksomhederder,hvorindtrykkeneskalfiltreres(Bohr,2003,s.17).Elevenskalaltså kunnesorteredetvæsentligefraif.eks.enundervisningssituation.enelevmedadhdvilikkekunnefiltrere indtrykogvilderforlukkealleindtrykiklasselokaletindmedsammestyrke(støj,beskeder,ordpåtavlen, enbogmm),ogelevenvilderforhurtigtblivetræt,letafledeligogmisteopmærksomhedenpådensituatit on,dererdenvæsentlige.deterderforvigtigtatværeopmærksompå,atelevermedadhdharbrugfor tydelighedogstruktur,såledeselevenharmulighedforatfokuserepådebrugbareindtryk. Ligesåvigtigtdeteratkunneholdeopmærksomhedenétsted,ligesåvigtigterdetatkunneskiftesitfokus, nårennykontekstkræverdet,oghergørhjernenbrugafdenfleksibleopmærksomhed. Fleksibelopmærksomhedhandleromatkunneskiftefokusfraenaktivitettilenanden(Bohr,2003,s.19). Dettekanværenogetsåsimpeltsomatkommefrafrikvarterogomstillesigtiltimenogdens regler.elet vermedadhdomstillerikkeautomatiskdenneopmærksomhed,ogdetkanderforværeenhjælp,aten lærer forbereder dem på et skift samt hjælper eleven med at finde fokus ved næste opgave. Dette kan blandtandetgøresgennemstrukturogopgaver,derikkeforstyrresaff.eks.pludseligopgaveskiftogunødit gedistraktionerpåsiden(bohr,2003,s.19) Udoverdisseformerforopmærksomhedskalogsånævnesdensamtidigeopmærksomhed,derogsåandre stedernævnessomdeltopmærksomhed(kjærgård,tromborg,&støvring,2013,s.119).dererflereting påspil,nårdetskalundersøges, hvorvidtopmærksomhedenkandeles. Det handler om, i hvor høj grad 7

11 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus aktiviteterneerautomatiseret,altsåombevidsthedenerispilellerej.dethandlerogsåom,omdergøres brugafforskelligesanser,damulighedenforsamtidigopmærksomhedmindskes, hvistoaktiviteter,der skaldeles,beggef.eks.ervisuelle(bohr,2003,s.20).tilsidstafhængerdeogsåatkompleksiteten,somfor eksempel: Hvis'man'kører'den'vante'vej'på'arbejde'og'ikke'skal'bruge'ekstra'energi'på'at'orientere'sig'geo4 grafisk,'men'kun'i'forhold'til'trafikken,'vil'man'sagtens'kunne'høre'radio'og'køre'sikkert'i'trafikken' (...)'For'at'gøre'situationen'endnu'mere'kompleks'kan'man'forestille'sig,'at'man'har'sine'tre'børn' med'på'vej'til'arbejde,'og'at'de'har'gang'i'en'konflikt.'vil'man'så'stadig'kunne'køre'sikkert'i'tra4 fikken'og'løse'konflikten'samtidig? (Kjærgård,'Tromborg,'&'Støvring,'2013,'s.'119)' Erkompleksitetenforhøj,kandetteogsåværemedvirkendetilatnedbrydedensamtidigeopmærksomT hed.harenelevproblemermedsamtidigopmærksomhed,optagesenmasseenergiogopmærksomhedpå netopdette,ogelevensenergibliverbrugtmegethurtigere,enddengørvedelever,hvordensamtidige opmærksomhedautomatiseres. Densidstekategoriindenforopmærksomhederdenvedholdendeopmærksomhed.ForatkunneopretholT de opmærksomheden på en opgave, også selvom den bliver rutinepræget eller kedelig, skal der en vis mængdevedholdenhedtil.detteafhængerafkroppensarousalogmotivationtilopgaven.kroppenshjert nemæssigeenergi,arousal,betydervågenhedogerhjernensparathedtilatreagereiforskelligesituatiot ner.nåretbarnenteneruroligtellertrætograstløstitimen,kandetværeetubevidstforsøgpåatøge ellersænkearousal,ogderforikkeettegnpåuopdragenhed(bohr,2003,s.22).elevermedadhdkanvæt reientilstandafhyperarousalitet,hvorhjernensvågentilstanderforhøj,ogelevenreagerermaksimaltpå minimalepåvirkninger,ellerhypoarousalitethvorhjernensvågentilstanderforlav,ogelevendervedunt derreagererpådestimuli,derforekommer(bohr,2003,s.22). Somnævntermotivationogsåenvigtigfaktorforatkunneopretholdeopmærksomheden.Daelevermed ADHD har kognitive vanskeligheder, kan de have svært ved at internalisere deres motivation, og derved misterdehurtigtopmærksomhedenvedenaktivitet.deharderforbrugforenydremotivation,derkan hjælpedemtilatopretholdeopmærksomheden(bohr,2003,s.29). 8

12 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus Flow( Psykologien har tidligere været meget optaget af kriser, problemer, dysfunktioner, diagnoser osv. (Andersen,2011,s.17),menengenerelbevægelseindenforpsykologienviser,atvilangsomtgåriden positivepsykologisretning. En'videnskab'om'positive'personlige'oplevelser,'erfaringer,'karaktertræk,'egenskaber'og'om'vel4 fungerende' institutioner' kan' medvirke' til' forbedring' af' vores' livskvalitet' og' til' at' forebyggede' problemer'og'lidelser,'der'kan'opstå,'når'livet'bliver'goldt'og'meningsløst.'den'fokusering'på'dys4 funktioner,'fejludvikling,'sygdom'og'psykiske'problemer,'som'i'høj'grad'hidtil'har'domineret'psy4 kologien,'har'ført'til'en'opfattelse'af'mennesket'som'et'væsen,'der'er'præget'af'mangler'og'svag4 heder. (Andersen,'2011,'s.'18)' Dettidligerefokusipsykologienharførttilvoresopfattelseafmennesketsommangelfuldtogsvagt,hvilket også kan være grunden til, at vi ser en øget diagnosticering og patalogisering i det psykiatriske felt (Andersen,2011,s.17).Medfokuspåpositivpsykologiåbnesopforennyvinkelpåpsykologiskebegreber. Deforskelligevinklerkankvalificerebegrebernesåledes,atderopstårennyereogbredereforståelseaf psykologien(andersen,2011,s.17).flowtbegrebetstammerfradenpositivepsykologi.nårelevenerien tilstandafvedvarendeopmærksomhed,kaldesdetogsåatværeiflow.flowerenpositiv,koncentrationst krævendefordybelsestilstand(andersen,2011,s.32),hvorelevenglemmersigselv,tidogstedogerfort dybetogfastholdtienopgave.dennetilstandharogsåetrelationeltaspekt,daviudviklerflowtevneni samspilmedandre,somdetf.eks.kansesienundervisningssammenhæng(andersen,2011,s.33).som modellennedenforviser,skalderværeenligevægtmellemudfordringensniveau,altsåsværhedsgrad,og elevensforudsætninger,foratelevenkanfordybesigiflowzonen.erudfordringenforstor,kanelevenblive stressetogoplevenederlag,menomvendtvilelevenogsåfølemeningsløshedogkedsomhed,hvisudfort dringenerunderniveau(andersen,2011,s.34). 9

13 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus FlowTfølelsenerforbundetmedlystogfrigiverderfordopamin,somgørospositiveogveltilpasse.Dopamin eretsignalstofihjernenmedmangevigtigefunktioner.detbrugesblandtandettilatsendebeskedertilde dele af hjernen, som kontrollerer bevægelser, regulerer opmærksomhed og påvirker motivationen (Videbech, 2011). Oplevelsen af at være i flow udløser derfor glæde igennem dopamin, men giver også elevenmulighedforatudviklesigogblivebedre.foratelevenskalnærmesigflowtzonen,skalundervist ningenværeflowfremmende.dereropridsetfaktorer,derkanværemedtilatunderstøtteflowiskolen, somblandtandetomhandler:opstillingafklare,realistiskeogmeningsfuldemålogfjernelseafdistrahet rendefaktorer,hvilketisærervigtigtiarbejdermedelevermedadhd(andersen,2011,s.51). Negative tankemønstre er ofte præsenteret hos elever, der har svært ved at komme i flow (Andersen, 2011).Denpositivevirkning,flowToplevelsengivereleven,gør,atelevenfårenfornemmelseafoverskud, han/hunnårethøjereniveau,overskridergrænserogudviklersig (Andersen,2011,s.41). Deterogsåi flowtzonen, eleven oplever sine egne styrker ogisamspilmedandrefårenfornemmelseforstyrkernes potentialer. Foretagsomhed( JegtageridetteafsnitudgangspunktiKirketerpsteoriomforetagsomhed(KirketerpA.L.,2012),dastrateT gierfradennedidakikharkoblingertilkompaspunkterneitruenorth skarakterkompas.jegsupplerermed andreteorierundervejs. Gennem uddannelsessystemet aflæres menneskets medfødte lyst til at lære, skabe og være social. Det belønnesidagatsiddestilleogkedesigogarbejdemedting,derikkegivermeningfordenenkelte,dadeti 10

14 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus uddannelsessystemeternokatforklare,hvadderskalgøres,hvisdetskalgøres(kirketerpa.l.,2012).dett teharmedført,atviidagerdårligetilathandlepådemuligheder,deropstår,ogeleverharidagbrugfor hjælptilatværeforetagsomme.foretagsomhedsdidaktikkenerenmådeattilrettelæggeundervisningpå, hvormåleter,ateleverne,gennemhjælpfradentilrettelagteundervisning,skalkunneomsættetankertil forandrendehandlinger.eleverneskalaltsåblivemereforetagsommeiundervisningenogtagemereejert skabforegnehandlingerogegenlæring.foretagsomhedsdidaktikkenermegetbrugtsomendelafarbejt detmedinnovationogentreprenørskab,menjegfinderogsådidaktikkenmegetbrugbaridenneopgave, dadestrategier,jegredegørfornedenfor,kanhjælpetilinklusiongennemtruenorthskompaspunkter. Foretagsomhedsdidaktikkenhar(somnævnt)syvstrategier,deralleskalværemedtilatsikre,ateleven blivermereforetagsombådefagligtogsocialt.jegviltageudgangspunktitreafstrategierne,derkanbrut gesvidereift.minproblemformulering. Succesoplevelser( At'lykkes'med'noget'nyt'er'selvforstærkende'og'styrker'handlekraften '(Kirketerp'A.','s.'6).' Deterbevistgennemforskning,atderskalværetregangesåmangegodeoplevelsersomdårlige,forat livetskalvirkemeningsfuldt.hjernenfokusererubevidstpådedårligeting,ogdetteskyldesdennegativityt bias,somliggerdybtiallemennesker.helttilbagefraoldtidenharmennesketbrugtdennenegativitytbias til at være ekstra opmærksom på farer og kunne sikre sig overlevelse mod vilde dyr og andre farer (KirketerpA.,s.6).EndelafnegativityTbiassidderihjernenogkaldesamygdala.Amygdalaudsenderde aktiveringssignaler,derfårmenneskettilatreagereogfokuserepåfarer.detpræfrontalekortexhæmmer designaler,amygdalaensender,såledesatelevenideflestesituationervilkunnehandlemedfornuftog opnåsucces.foratskabeetvedvarendepositivthandlemønsterskalmennesketopnåsuccesoplevelserog kandervedfåtroenpå,atfremtidigehandlingerogsåvillykkes.(christiansen,2012). SelfCefficacy( Med Banduras begreb selftefficacy ses også vigtigheden af, at elever lykkes og får succeser, netop fordi dissesuccesererselvforstærkende.selftefficacy'eretbegreb,derbeskrivermennesketsforventningtilat kunnemestreengivenudfordringogkanderforbådeværehøjoglav.hvisenelevharenselvopfattelseaf ikkeatkunnemestreenopgave,erelevensselftefficacylav,ogdetbliverderforenselvforstærkendenegat tivoplevelse(kirketerpa.).harelevenentropåegneevner,serhan/hunopgaversomudfordringer,der skaltagesopfremfortrusler,derskalundgås.elevenvælgerudfordrendemålforsigselv,derkræverant strengelser for at blive opfyldt. Mislykkes forsøget for elever med høj selftefficacy, genvinder de hurtigt deresfornemmelseforefficacyogstyrkerderesengagement.elevermedlavselvtefficacyseretmislykket 11

15 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus forsøgsometvidnesbyrdpåmanglendeevnerogvilhurtigerekommeienfølelseafstressogsårbarhed (Bandura,2012,s.16). OplevelsenafsuccesermedtilatgiveeleverenstærkfølelseafselfTefficacy,mensomiflowToplevelsen, handlerdetomatoplevesucces,hvordererengradafudfordring.succesenskalaltsåikkeværenemog ligetil,dadetikkevilgiveeleverneblodpåtanden.førstgennemanstrengelser,derikkeoverstigerelevens forudsætninger,viloplevelsenafsuccesgøredenpersonligeefficacystærkere(bandura,2012,s.17).en højpersonligefficacykanogsågivestørremotivation,damotivationenreguleresefterenforventningom, omhandlingenelleropgavenvilføretilsuccesellerfiasko.harelevenenforventningom,atenopgavevil føretilfiaskogrundetegneevner,vilmotivationenaltsådale(bandura,2012,s.20).elevenstropåegne evnerpåvirkerdekognitiveprocesser.selftefficacypåvirkerhandlemønstreogharenelevlavselftefficacy, vil det vise sig i handlinger, der er påvirket af forestillinger om fiasko og dermed en lav præstation (Bandura,2012,s.19).DetteermegetinteressantisamspilmedelevermedADHD,dadeiforvejenhar dysfunktioneridekognitiveprocesser.jegvilderforiminanalysekommeindpåelevermedadhdogselft efficacy. Udgangspunkt(i(midler( (kortsigtede(realistiske(mål( Når' næste' mål' kan' ses,' forekommer' konkret' og' opnåeligt,' øges' tilliden' til' succes' og' dermed' handlekraften '(Kirketerp'A.','s.'7).' Iforlængelsemedsuccesoplevelsersomenstrategikanmanarbejdemedattageudgangspunktimidler netopforlettereatkunneoplevesucces.langsigtedemålnåslettestmedsmåoverkommeligemål,dade langsigtede mål alene dræber initiativ og motivation. Med brug af effectuationtlogikken (Kirketerp A. L., 2012,s.76)handlesdermedudgangspunktimidletfremformålet.Dettegivermulighedforfuldkontrol, dafremtidenskabesafosselvfradagtildag.dafremtidenerdynamisk,kandetværesværtatværemålst tyret,daderikkeermulighedforfuldkontrol.uforudsetehændelsereruundgåelige,ogdethandlerderfor omatarbejdemedénprocesafgangensåledes,atderheletidenermulighedforatændrefokusmod umiddelbaremulighederogmotivation(kirketerpa.l.,2012).ateleverneskalhavekortsigtederealistiske mål,erogsåmegetrelevantift.flowtoplevelser,hvilketstårnævnttidligereimitteoretiskefundament. Selvindsigt(og(refleksion( Hvis'vi'kender'os'selv,'ved'vi,'hvordan'vi'skal'undgå,'at'vores'fejl'kommer'til'at'hæmme'os '' (Kirketerp'A.','s.'10).' Somcitatetsigerovenfor,skalvikendeosselvforatkunnehandlerigtigt.Dereraltsåbrugforathandle medintegritet.ungeskalidaggørederesidentitetsarbejdeselv,dader,idetsenmodernesamfund,ersket 12

16 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus enkulturelfrisættelseogkommetfokuspåindividetogselvstændigstillingtagen(hansen,2001,s.100). Individetsidentiteterbådeindreogydreogkanderforændresiforskelligekontekster(arbejdsidentitet, kønsidentitet,fritidsidentitetmm.).leverindividetmedenhøjtudvikletpersonligintegritet,sesensamt menhængmellemdeforskelligeidentiteter,derskiftesimellem(hansen,2001,s.108).pådennemådevil ensidentitetigrundenværedensammedogmedforskelligeansigteraltefterhandlemåde.athandlesom etintegreretmenneskevilaltsåsigeathavesammenhængmellempersonligeværdier,holdninger,menint geroghandlingerogadfærdideforskelligekontekster.nårelevershandlingerogværdiererpålinje,opt byggerdederestropåsigselv,fordiderespekterersigselvogderesværdier.(tellier,2007,s.100) Alle de nævnte strategier inden for foretagsomhed er forudsætninger for hinanden, og det gælder også dennestrategi.foratopnåsuccesskalderværeenforståelseforegnepotentialerogressourcer,ogdeter derforvigtigt,atpersonligekompetencerogsåtrænes.træningenafpersonligkompetencekanforegåsom affektivafstemning(kirketerpa.l.,2012,s.78).detvilaltsåsige,atenelev forstærker'eller'understøtter' et'følelsesleje'hos'en'anden'person ' (Kirketerp A. ), f.eks. ved atitalesættedenandensemotion.deter vigtigt,atelevenlæreratkobledenrigtigaffektiveafstemningtildenrigtigeemotion,daelevenderved hurtigerevilkunneændreadfærd/stemningogisidsteendevilhavedenrigtigeopfattelseafsigselv.hvis elevenopnårathandlemedintegritetoghaveselvindsigt,kanelevenundgå,atfejlvilhæmmehandlingen, ogdererdermedenletterevejtilsucces.( ( 13

17 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus Empirisk(fundament( UndersøgelsensempiriskefundamentbyggerpåTNE s karakterkompas samttreinterviews 1.Jegvælger atbrugekarakterkompassetsomempiri,dajegvilundersøgekompassetspunkterudfradetidligereredet gjorte teorier.jeger bevidstom,atkompassetogsåkanbrugesteoretisk,ogjegvilderforbrugedenne vinkelsenereiminanalyse.hensigtenmedelevintervieweneeratseinklusionsmulighedernefraetelevt perspektiv, da der, ifølge Alenkær, først er tale om fuld inklusion, når eleven selv føler sig inkluderet (Alenkær,2008,s.22).UdoverelevinterviewsharjeginterviewetJohnParksLeTellier,somerskaberenaf karakterkompassetogmedstifteraftruenorthtkonceptet.deleafintervieweneinddragesianalyseafsnitt tettilbelysningafopgavensproblemformulering. True(North(efterskole( IminopgavetagerjegudgangspunktiTNE,somerenskolebyggetpåTrueNorthTkonceptetsprincipper. Konceptetersomudgangspunkttænktsomcampsforungemennesker,menersenereblevetudviklettil enefterskole. Det'sande'nord 'er'et'udtryk,'vi'har'hentet'fra'navigationens'og'de'opdagelsesrejsendes'verden.'i' et'kompas'peger'pilen'altid'mod'den'magnetiske'nordpol,'men'den'er'ikke'det'samme'som'den' sande ' geografiske' nordpol.' Hvis' man' ikke' tager' højde' for' misvisningen,' når' man' lægger' sin' kurs,'ender'man'ikke'der,'hvor'man'gerne'vil'hen (North). TrueNortheraltsåetkoncept,dervilgiveungemenneskerlivsduelighedstræningogchanceforattagede rigtigevalgilivet.nårelevernekendersigselvoghandlerudfraegneindreværdier,kandeogsånavigere efterdereseget TrueNorth (North).PåTNEtagesmangeafkonceptetsprincipperibrug,bådeforatskaT bebedstmuliglæring,menogsåforatskabesocialogpersonligudviklinghoseleverne(north).nogleafde principperellertiltag,somskolenarbejdermed,er:personligelæringsstile,arbejdemedstyrkesider,målt sætning,flow,accelereretlæring,destinationspunkter,læringskompassamtkarakterpas.jegvælgerherat fordybemigikarakterkompasset. Karakterkompasset( Jegvilkortredegøreforkompassetogkompaspunkterne,somsenerebliveruddybetienanalyse.KompasT setertænktsometredskabtileleverneforatkunnenavigereefterdereseget TrueNorth ogbliverdert forikonceptetsmetafor.kompassetsmidteerrespekt,ogkompaspunkterneskalhjælpeeleventilatret 1 Bilag1,interview1,2,3 14

18 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus spekterebådesigselv,omgivelserneogandre.kompaspunkterneervedholdenhed,'ejerskab,'integritet'og' optimisme.bagdissebegreberfindesteorier,derallebunderidenpositivepsykologi. In'designing'it'I'went'back'to'years'and'years'and'years'in'working'with'character.'Trying'to'fig4 ure'out,'what'are'the'four'or'five'things'that'a'school'should'focus'on'if'they'want'to'have'the' greatest'impact'on'developing'character.'( )'The'way'you'figure'out'what'the'compass'points' should'be'is'by'studying'successful'people.'( )'if'you'know'what'all'successful'people'do'the'same' way,'that'would'be'valuable'information'cause'then'you'can'do'similar'things. 2 ' LeTelliermenermeddettecitat,atkompaspunkternesymbolisererdevigtigstekompetencerhossuccesT fuldemennesker.meningenmedkompasseter,ateleverneistartenafetskoleårskalintroducerestilkomt passetogdetsmulighederfordervedrestenafåretkunnebrugebegrebernefrakompassettilatvælgeden rigtigevejilivet.detteskallærernehjælpemedvedatlaveaktiviteterogundervisning,dermatcherkomt passetoghjælperelevernetilatvælgedenrigtigevej.kompassethængerrundtomkringpåskolenogblit veritalesatisamtalermedeleverne.eleverneskalgennemkompaspunkterneopbyggeenstærkerekarakt ter,ogdettefinderjeginteressantiarbejdetmedinklusionafelevermedadhd. Respekt( Foratforståhvorformidtenafkompasseterrespekt,ogforatforståhvorfordetervigtigt,atallekompasT punkterskalværegrundetidennemidte,kan9/11ttragedienbrugessometfinteksempel. The'question'is:'Where'the'hijackers'in'alignment'with'integrity?'And'the'answer'is'yes.'And'the' student'will'see'that,'that'their'values'and'their'believes,'lined'up'with'their'actions'and'behaviors' 2 Bilag1,interview3 15

19 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus is'just'how'we'define'it.'did'they'take'ownership?'yes,'they'took'ownership.'did'they'persevere?' Yes,'they'definitely'persevered.'Where'they'optimistic?'Probably'incredible'optimistic'about'what' they'could'do'and'what'the'results'where.'so'what'happens'is..'if'you'have'a'mature'student'( )' they'will'see'that,'and'they'will'start'to'question.'they'will'say:' Well'Nicoline'taught'us,'that'the4 se'where'the'characteristics'of'successful'people.'( )'This'is'why'the'character'compass'has'to'be' grounded'in'respect.'and'you'have'to'teach'students,'that'if'they'are'out'of'alignment'of'respect' in'any'way,'then'they'are'not'demonstrating'good'character. 3 ' Ovenståendeeksempelviser,atmennesketgodtkanhandleudfradefirekompaspunkter,udenathandT lingenopbyggerenstærkerekarakter.elevernevilpådenmådelære,atdetf.eks.ikkekunhandleromat tageejerskabforsitliv,hvisdetikkebunderienrespektforsigselvogandre.atelevensadfærdoghandt lingergrunderirespekt,erderforenvigtigpointe. Interviews( JeghargennemførttreinterviewsmedtoelevermedADHDfraTrueNorthefterskoleogekspertJohnParks LeTellier. Jegharvalgtdetkvalitativeinterviewforpådenmådeatkommeidybdenmedemnet,samtgiveinterT viewpersonernemulighedforatfordybederessvar(knudsen&kamstrup,2011,s.50).imitvalgafkvalitat tivmetode,fravælgerjegogsådenkvantitativemetode,ogmineresultatererderforikketgeneralisérbare. Jegtagerudgangspunktidetsemistruktureredeinterviewmedentematiskinterviewguide 4 foratafdække detemaer,dererrelevanteforminundersøgelse(brinkmann&tanggaard,2010,s.41).påbaggrundaf opgavensomfangharjegudvalgtdevæsentligstedeleafinterviewene,somervedlagtbilag1itransskribet retform. Interview(1(( InterviewpersonenerenelevfraTNE,somjegkalderpigeA.PigeAer16år,blevdiagnosticeretmedADHD forca.1årsidenogermedicineret.hunhartidligereværetfraværendeiskolenbådementaltogfysisk,og hun udtaler i interviewet, at lærerne i hendes folkeskole havde givet op. Pige A s største problem med ADHDer,athunharetvoldsomttemperament,somhunselvkanhavesværtvedatstyre.Hunerstartetpå TNE,efteraftalemedkommunen,foratforbedresinekaraktererogfåennystartpålivet. 3 Bilag1,interview3 4 Bilag2 16

20 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus InterviewetforegikpåTNEforatskabetryggeoghjemmeligerammerforpigeA.DetasymmetriskemagtT forhold(knudsen&kamstrup,2011,s.50)underetinterviewerendnustærkere,nårdererenvoksentbarn relation,ogidettetilfældestærkereendnudatneogsåerminarbejdsplads.detteharjegforøjeianalyt sen,dapigea ssvarkanværeprægetafdenrelation,viindgåri.davisidderansigttilansigt,erdetmuligt formigatobserveredetnontverbalesprogfordervedathaveetindtrykaf,ompigeafølersigveltilpas underinterviewet(knudsen&kamstrup,2011,s.50).samtidiggørdetnontverbalesprog,ateventuelle misforståelserkanformindskes.ansigttilansigttinterviewshardogogsåulemper,dadeninterviewedevil havemulighedforatgive friere svaroveretmail,fordivedkommende ikke i fysisk nærvær konfronteres meddeholdninger,han/hunhar(brinkmann&tanggaard,2010,s.36). Centrale(pointer(fra(interviewet( DefremtrædendepointerfrainterviewetmedpigeAer,athunharudvikletsigpåefterskolenogharforT bedretsigfagligt.pigeaergladforsinefterskole,menhunfølerikkealtid,atskolenefterleverkonceptet. Hunmenerikke,atkarakterkompasseterendelafhverdagen,hvilketogsåbunderihendesudtalelseom, atkompassetkanvirkeirrelevant,sværtatoverholde,ogathunikkeblivermereinkluderetmedkompast set.hunfårhjælptilsinadhdogbrugermangegoderedskaberiløbetafhverdagen. Interview(2( DenandeninterviewpersonerenpigefraTNE,somjegherkalderpigeB.PigeBgåri10.klasseogerdiagT nosticeretmedadhd.pigebfortæller,athundøjermedetvoldsomttemperamentogblandtandethar valgttneforatværeirammer,hvorhunkanhåndtereogfåhjælptilathåndteresinvrede.pigebvarsyg dendag,derskulleinterviewes,oginterviewetmedhendeerderforblevetpr.mail.atinterviewetharvæt retenmailtkorrespondanceharbetydet,atnogleafsvareneharværetmegetoverfladiske,ogjegharsom interviewerikkehaftmulighedforatdykkenediinteressanteudtalelserved,f.eks.atladepigebuddybe sinesvar.dogharinterviewetdenfordel,atmanglenpådetfysiskenærværhargivetpigebmulighedforat væremereærligisinesvar(brinkmann&tanggaard,2010,s.36). Centrale(pointer(fra(interviewet( DefremtrædendepointerfrainterviewetmedpigeBer,athunergladforskolenogforlærernepåskolen. Hunudtaler,athunikkemener,atTrueNorthkonceptetbliverbrugtihverdagen.PigeBserkompasset somnoget,derforegårpåefterskolen,ogikkenogethunkanbrugevidereilivet.hunmenerikke,atkomt paspunkternehjælperhendetiletbedreliv. Interview(3( DentredjeinterviewpersonerJohnParksLeTellier(herefterLeTellier).LeTellierertidligerepædagogisk leder på TNE, men arbejder nu som uddannelseskonsulent for efterskolen. Le Tellier kommer fra Idaho 17

21 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus Spring,Colorado,menernubosiddendeiDanmark.Hanharundervistlærerepå250forskelligeskoleri USAomgodundervisningogleadership.Hanharendouble'degree'in'education'and'science,'harværetmed tilatdanne TrueNorth konceptetogerskaberenafkarakterkompasset.interviewetforegikpåtne,og detnærværendeansigttilansigttinterviewgiverbådemulighederogbegrænsninger,somogsåbeskrivesi interview1.letellierer,somnævnt,skaberenafkarakterkompasset,ogjeger,ibrugenafdetteinterview, klaroverathansholdningderforkanværeprægetafdette. Centrale(pointer(fra(interviewet.( DefremtrædendepointerfrainterviewetmedLeTelliererhanssynpåkarakterkompassetsmulighederi inklusionssammenhæng. Le Tellier fortæller om formålet med True North og karakterkompasset. Elever skallæreomkompasset,fordidetstyrkerdereskarakteroggørdemtilsuccesfuldemennesker.letellier mener,atdetharværetsværtatskabederigtigerammerfortruenorth spædagogikpåtneiår,fordider har været mange afbrydelser og ledelsesproblemer. I interviewet kommer Le Tellier med eksempler på, hvordanlærerenkanarbejdemedkarakterkompasset,oghanmener,atkarakterkompassetkanværemed tilatopbyggeelevernesselvtillidogselvforståelse.hannævnertilsidst,athanfinderkarakterkompasset megetrelevantatarbejdemed,nårdertalesomatinkludereelevermedadhdiskolensfællesskab. Disseinterviewsvilalleinddragesiminanalyse,somjegnuviludfolde. ( 18

22 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus Analyse(( Inklusionsloven,dertrådteikrafti2012(Antorini,2012),harbetydet,atmangefolkeskolernuerudfordret medflereeleveriklassenogmedenstørredelafelevermeddiagnoser.lovenharikkepåsammemåde haftkonsekvenspåefterskolerne,daelevermedsærligebehovellerelevermeddiagnoserharhaftmuligt heden for at indgå i fællesskabet på en efterskole, allerede før loven trådte i kraft. Men er elever med ADHDinkluderetifællesskabetpåenefterskole,ogkanprincipperfraTrueNorthkonceptethjælpedisse elevermedatbliveinkluderet?detteviljegundersøgeimitanalyseafsnit,somudformesomkringfemcent traletemaer,deltindihvertenkeltkompaspunkt,iforbindelsemedovenståendeteoriogopgavenscentrat leproblemformulering.jegvilanalyseremuligheder,sammenhængeogbegrænsningermellempunkterne fratruenorthtkonceptetskarakterkompasogelevermedadhd.undervejsianalyseninddragerjegmin empiri. Vedholdenhed(og(ADHD( At være vedholdende er at kunne opretholde sin opmærksomhed på den aktivitet, man er i gang med. Hjernenerindrettetsåledes,atopmærksomhedenerselektiv,ogvikanderforfiltrereideindtryk,vifåri løbetafdagen(bohr,2003,s.17).eteksempelkanvære,atelevenskallyttetilenbesked,dergivesislutt ningenafentime,selvomsidemandenlarmer,derstårandretingpåtavlen,ogklokkenalleredeharringet tilfrikvarter.denneselektiveopmærksomhederendelafdeoverordnedeeksekutivefunktioner;altsådet områdehvorderoftestsesvanskelighederforelevermedadhd.pigeaframitinterviewsiger: F.eks.'har'vi'et'pointsystem,'der'hedder'100'point'i'løbet'af'en'dag,'fordi'vi'bruger'dem'hurtigere,' at'så'skal'man'tænkte'over' okay,'hvordan'kan'man'spare'point'hele'dagen,'så'man'ikke'er'træt' og'ikke'kan'lave'lektier'sidst'på'dagen.'f.eks.'har'jeg'svært'ved'at'sidde'i'en'bus'med'mange' mennesker,'fordi'jeg'bliver'forvirret'over'forskellige'mennesker,'og'der'er'folk'alle'vejene,'og'hvis' jeg'så'sidder'og'hører'musik,'så'sparer'jeg'point'på'det,'for'så'kommer'jeg'lidt'ind'i'en'anden'ver4 den. 5 ' PigeAhenviserhertiletpointsystem,hunharlærtiforbindelsemedhendesADHDTdiagnose.Dettehar umiddelbartikkenogetmedkompassetatgøremenerhendesegenmådeathåndtereadhdpå.hunhar enklaridéom,hvornårhendesselektiveopmærksomhederpåoverarbejde,ogmusikkenhjælperhendetil 5 Bilag1,interview1 19

23 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus atfiltreredeudefrakommendeindtrykogimpulser,somhunikkeselvkanfravælge.pådennemådehandt lerhunvedattageejerskaboversigselv,hvilketjegvilkommeindpåsenereiminanalyse. GrundetelevermedADHD sarousal,derofteernedsatellerøget,kandetværesværtatopretholdevedt holdendearbejdeogopnåenfølelseafatværeiflow.nåreleven,ubevidst,prøveratreguleresinarousal, vilhan/hunvirkerastløsellerforstyrrendeogmisteopmærksomhedenpåigangværendeaktivitet.påden mådekommerelevenaldrigtilatarbejdemeddenvedholdendeopmærksomhedsålænge,atflowetkan findested. Heldigvis'er'flowoplevelsen'ikke'forbeholdt'særlige'mennesker'eller'personligheder,'og'den'for4 udsætter'heller'ikke'særlige'livsvilkår '(Andersen,2011,s.34).'Citatetviser,atallemenneskerharmulighed foratopleveatværeiflow.mendenegativetankemønstreeroftepræsenterethoselever,derharsvært vedatkommeiflow.denpositivevirkning,flowtoplevelsengivereleven,gør,atelevenfårenfornemmelse afoverskud,oghan/hunnårethøjereniveau,overskridergrænserogudviklersig(andersen,2011,s.41). DeterogsåiflowTzonen,elevenopleversineegnestyrkerogisamspilmedandrefårenfornemmelsefor styrkernespotentialer.somvisttidligerepåvirkeropmærksomhedsforstyrrelserneelevensmulighedforat arbejdemeddenkoncentration,derskaltilforatkommeiflow,ogdeteraltsåher,denegativetankemønt streofteses.hviselevenikkeharmulighedforatudviklesig,sesineegnestyrkerog,isamspilmedandre, fåenfornemmelseforegnestyrkerspotentiale,kanmanforestillesig,athelelæreprocessenvilbliveen negativoplevelse.detteerselvforstærkende,hvilketvilbetyde,atmulighedenforatkommeiflowbliver mindre.udenflowerdermindremulighedforatudviklesig,ognårelevenikkeudviklersigogopnårsuct ces,kandetigenblivesværtatkommeiflow.derforerdetvigtigtatlærerenskaberflowmulighederfor elevermedadhd.jegvilimithandleperspektivkommenærmereindpå,hvordandettekangøres.' Integritet(og(ADHD( Athandlemedintegritetvilsigeathandleudfraegneværdieruansethvilkekontekster,dubefinderdigi. Eleveridagerladtalenetilbagemedidentitetsarbejdet.Individetogselvstændigstillingstagenerifokus. Dettegivermangemulighederforeleverifolkeskolen,mendetgiverdemsamtidigogsåsåmangemuligT heder,atdetersværtatvælge.passerindividetikkeindisamfundetsnormer,kandetføretileksklusion. Leverenelevmedenhøjtudvikletpersonligintegritet,sesensammenhængmellemelevensindreværdier ogdeforskelligehandlinger,han/hunforetager.udadtilharelevenmangeidentiteteraltefterkontekst,og selvomderændresihandlingerneideforskelligekontekster,skalgrundværdienskinneigennemallehandt linger for at handle med integritet. Problemstillingen for elever med ADHD er, at det for dem kan være sværtatbesiddeintegritet.detteskyldesderesvanskelighedermeddeneksekutivefunktionimpulshæmt ning. 20

24 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus Det'der'med'ikke'at'tænke'over,'hvad'man'siger'altid'og'måske'være'lidt'for'meget'oppe'at'køre' og'hyper'nogle'gange.'det'kan'godt'ødelægge'det'lidt,'for'så'bliver'man'lidt,'hvad'kan'man'sige,' usocial'eller'socialt'uintelligent.'du'tænker'ikke'altid'over,'om'du'sårer'folk.'jeg'tænker'ikke'over,' hvordan'man'siger'tingene'altid,'det'kommer'bare'ud,'det'man'tænker. 6 ' PigeAnævnericitatetovenfor,atandrenoglegangeserhendesomsocialuintelligent,ogatdetteblandt andetskyldeshendesvanskelighedervedatafstemmederesemotionertilforskelligesituationer.dennedt satteimpulshæmninghoselevermedadhdkanmedføre,atdeeksempelvissårerandrefolk.voresimt pulshæmningstyrer,atvitænker,førvitaler,sidderstilleselvomviharlysttilatløbe,ellertierstillemens andretaler(kjærgård,tromborg,&støvring,2013,s.80).nårelevermedadhdikkekanhæmmedisse impulser,kanmanforestillesig,atdetendermed,atandreserdem,sompigeasiger,somsocialtuintellit gente.dogerdetvigtigtheratpointere,atelever,derharproblemermedimpulshæmning,ideflestetilt fældegodtved,hvaddererrigtigtogforkert.deharblotikkesammeforudsætningerforatundertrykkede impulserogindtryk,defår. Du'kommer'meget'hurtigere'op'at'skændes,'for'du'har'ligesom'ikke'det'filter,'der'stopper'dig'i'at' sige'ting'og'gøre'ting. 7 SomcitatetfrapigeAherviser,kandetværesværtatstoppesigselviendiskussion.Detkanogsåvære sværtforenelevmedadhdatstoppesigselvisituationer,hvorelevensadfærdikkeerpassende.alle menneskeroptrænerderespersonligekompetencergennemblandtandetaffektivafstemning(kirketerpa. L.,2012,s.78).MedaffektivafstemninglærereleverneatitalesættehinandensemotionerogdervedænT dreadfærd,derertilpassetsituationen.pådenmådevilenforsamlingsammenkunnemærkedendårlige stemning ellerglædenietrum,fordidesammenafstemmerderesemotioner. DadenaffektiveafstemT ningsprocesforegåridetpræfrontalekortex,harelevermedadhdoftevanskelighedermedafstemningen, dadehardysfunktioneridennedelafhjernen,hvorogsådeeksekutivefunktionererplaceret. Idetilfælde,hvorelevermedADHDikkehandlermedintegritet,kandebliveekskluderetfrafællesskabet ogdervedhavesværtvedatseogforståegnepotentialerogressourcer.elevensselftefficacyharstorbet tydningfor,omelevenkanhandlesometintegreretmenneske.athandlemedintegritetkræver,ateleven harstyrpåsineværdierogharenforståelseforogtropåsigselv.harelevenenlavselftefficacy,vilennet gativoplevelsebliveforstærket(bandura,2012,s.16),ogelevenvilblivesårbaroghaveenoplevelseaf 6 Bilag1,interview1 7 Bilag1,interview1 21

25 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus ikkeatværetilstrækkelig.foretagsomhedensstrategiomatopnåsuccesgennemkortsigtedeogrealistiske mål(kirketerpa.l.,2012)erherrelevant.igennemarbejdetmedkortsigtedeogrealistiskemålkaneleven styrkesintropåegneevner,ogdervedhandlesometintegreretmenneske.dekorteogrealistiskemål giverelevermedadhdmulighedforatarbejdemotiveretmedenopgavepåtrodsafderesopmærksomt hedsforstyrrelser.dekortsigtedemålgivermulighedforfuldkontrol,fordielevenarbejderismåbider.de langsigtede mål er dynamiske, og for elever med ADHD vil den vedholdende opmærksomhed ikke være opretholdtunderenlangogdynamiskproces.detteviljegforsøgeatvisesenereimithandleperspektiv. Ejerskab(og(ADHD( Ejerskaberetvidtbegreb,deridenneanalyseskalforståssomelevensevnetilattageejerskabforegne handlinger.begrebetejerskabhængeruløseligtsammenmedintegritet.detintegreredemenneskeharet samspilmellemværdieroghandlinger,ognårdetteertilfældet,handlesdermedintegritet,ogdetintegret redemenneskeviltageejerskaboveregnehandlingerogegetliv.forattageejerskaboveregnehandlinger skalelevenhavemotivation,handlemedintegritetoghavesuccesmedsinehandlinger.påmangemåder sættesallestrategiernefraforetagsomhedsdidaktikken(kirketerpa.l.,2012)ispil,nårelevenskalkunne tageejerskaboversigselv.atværeforetagsomvilsigeathandlepådemuligheder,derforekommer.men udenatkunnetageejerskabforsinehandlinger,vileleverikkekunneværeforetagsomme.dererbrugfor, at eleverne lærer at tage ejerskab for deres handlinger, men også for egen læring. Dette kan eleverne blandtandetlæreienundervisning,derertilrettelagtefterforetagsomhedsdidaktikken.foratkunnetage ejerskabforsinegenlæringmåelevernelæreatværeforetagsommeoglæreathandlepådemuligheder, defår.foretagsomhedsdidaktikkensstrategierogkompaspunkternehængeruløseligtsammen;elevenskal handlemedintegritetogvedholdenhedoghavekorterealistiskemålogsucceserunderprocessenforat kunnetageejerskabforegenlæringogegnehandlingerogdermedhandleforetagsomt. ElevermedADHDskal,somalleandre,følgekompassetogtageejerskabfordereshandlinger.EjerskabsbeT grebetkan,forelevermedadhd,væresværatefterfølge,selvomderesintentionerpådetrettested.som ettidligerecitatfrapigea 8 viste,harhunredskaber,derhjælperhendeiløbetafdagen,såhunikkebliver trætogudbrændtalleredemidtpådagen.pigeaerklarover,athunharopmærksomhedsforstyrrelserog harsværtvedatreguleresineimpulser,ogderforhjælperhunsigselvvedf.eks.attagemusikiørernei bussen.detteerettegnpåejerskaboveregnehandlinger,fordihunkendersigselvogved,athunvilhandt lemedmereintegritet,hvishungemmersitoverskudtilrestenafdagen.mendetkanværesværtattage ejerskabforsinehandlinger,nårenelevmedadhdharbådeopmærksomhedsforstyrrelser(bohr,2003,s. 16)ognedsatevnetilatimpulshæmme(Kjærgård,Tromborg,&Støvring,2013,s.80). 8 Bilag1,interview1 22

26 Bacheloropgave: NicolineAgesenBjerregaard, Inklusion VIAUCLæreruddannelseniAarhus EtandetcitatmedpigeAtidligereianalysenviser,atelevermedADHDoftehandlerudfraderesimpulser ogderforkankommetilatsåreandremennesker,selvomdereshensigtvarenanden 9.Denneformfor handling,somdeikkeselvkanregulere,kanværesværtattageejerskabover,daelevenikkevilkunnegent kendesineegneværdierihandlingen. ' Their'own'confidence'and'their'own'sense'of'worth'can..'( )They'can'struggle'a'great'deal'with' that' because'the'feedback'of'the'signals,' that' they' get' from' other' people' are' not' always,' fre4 quently'or'not,'positive'or'strong. 10 ' Dettecitatførerostilbagetilselvindsigt,enafforetagsomhedsstrategierne,fordielevermedADHDsjælT dent besidder en høj selftefficacy (Bandura, 2012). Som citatet viser, mener Le Tellier, at den feedback, elevermedadhdfårfraomverdenen,harenpåvirkningpåderesselvforståelse,fordideresnegativeadt færdgivernegativfeedback.ifølgehamkanelevenaltsåfåenselvfølelse,derikkematcherdeindreværdit er.elevensselftefficacypåvirkerhandlemønstre,ogharenelevlavselftefficacy,vildetvisesigihandlinger, dererpåvirketafforestillingeromfiaskoogdermedenlavpræstation(bandura,2012,s.19).pådenmåde sesencirkel,hvorselftefficacypåvirkerhandlingerne,oghandlingernepåvirkerselftefficacy.foratenelev medadhdskalfåletterevedattageejerskaboveregnehandlinger,skalhandlingernematchederesvært dier,sådepådennemådehandlermedintegritet.dettekanværesvært,fordideresnedsatteevnetilat impulshæmmekanhindredemiathandlemedintegritet.daimpulshæmningenogsåermiljøpåvirkelig,vil det være muligt for læreren, gennem arbejde med f.eks. foretagsomhedsdidaktikken, at lære eleven at opnåsuccesudfradehandlinger,elevengør,oghandleefterdeindersteværdier.detteviljegberøreigeni mithandleperspektiv. Optimisme(og(ADHD(( Optimismeeretbegreb,deridenneundersøgelseafmitproblemfeltkansessometunderbegrebtilde ovenståendekompaspunkter.vedatelevenharenoptimistisktilgangtillivetogtilderelationer,han/hun indgåri,erdermulighedforatstyrkevedholdenhed,ejerskabogintegritet.mennesketharbrugfortre gangesåmangegodeoplevelsersomdårligeforatlivetfølesmeningsfuldt.atlykkesmednogeterselvfort stærkende,hvilketkanstyrkeallekarakterkompassetspunkter. Elever med ADHD kan nemt komme ind i en ond cirkel, når deres nedsatte impulshæmning medfører skældud.bliverelevenskældtud,skalhan/hun(somtidligerenævnt)brugeenergipåatbearbejdeskyldføt 9 Bilag1,interview1 10 Bilag1,Interview3 23

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

MOTIVEREDE & LÆRINGSPARATE ELEVER MOTIVATION OG ENGAGEMENT SIKRER GENNEMFØRELSE OG ØGET FAGLIGHED

MOTIVEREDE & LÆRINGSPARATE ELEVER MOTIVATION OG ENGAGEMENT SIKRER GENNEMFØRELSE OG ØGET FAGLIGHED MOTIVEREDE & LÆRINGSPARATE ELEVER MOTIVATION OG ENGAGEMENT SIKRER GENNEMFØRELSE OG ØGET FAGLIGHED MOTIVEREDE OG LÆRINGSPARATE ELEVER MED SOCIALE OG PERSONLIGE FÆRDIGHEDER Gennem introforløb bliver eleverne

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber

Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber Idræt som redskab til inkluderende fælleskaber Line Storm Maj-Britt S. Buch Rene Christensen Rene Osterhammel Thomas Buch STU-elev: Mikkel Nyhave Efterskoleelev: Christopher Clemensen Idrætsefterskole

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Inklusion i grundskolen v. Mette Molbæk, VIA UC, Læreruddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Inklusion i grundskolen v. Mette Molbæk, VIA UC, Læreruddannelsen Gør tanke til handling VIA University College Inklusion i grundskolen v., VIA UC, Læreruddannelsen 1 Oplæggets struktur Centrale indholdsdimensioner i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer Dilemmaer

Læs mere

ENTRPRENØRSKABSUNDERVISNING I IDRÆT

ENTRPRENØRSKABSUNDERVISNING I IDRÆT ENTRPRENØRSKABSUNDERVISNING I IDRÆT Hvordan kan man som lærer i den danske folkeskole højne idrætsfagets dannelsestænkning ved brug af entreprenørskabsundervisning i idræt? Og herigennem bekæmpe de problematikker,

Læs mere

Louise Hvitved. Ph.d.-stipendiat på DPU/Aarhus Universitet. Teoriundervisning i erhvervsuddannelserne 12. maj 2011

Louise Hvitved. Ph.d.-stipendiat på DPU/Aarhus Universitet. Teoriundervisning i erhvervsuddannelserne 12. maj 2011 Louise Hvitved Ph.d.-stipendiat på DPU/Aarhus Universitet Teoriundervisning i erhvervsuddannelserne 12. maj 2011 Problematikker i erhvervsuddannelserne Fra politisk side er der sat mål om, at 95 % af en

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole.

Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole. Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole. Resultater 1. Underviser du i folkeskolens normalklasser? Ja 1.038 93,2% Nej 76 6,8% I alt 1.115 100,0%

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen

Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen Læsning der lykkes Inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen - Lektor Laura Emtoft og Lektor Sofia Esmann UC Sjælland Udgangspunktet For mange elever præsterer

Læs mere

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet?

Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Dit barn er et billede af dig tør du se dig selv i spejlet? Om forældre som rollemodeller 19. november 2009 Brorsonskolen, Varde Kommune V/ Bente Sloth Udviklingskonsulent, Varde Kommune LP-kompetencenetværket,

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Undervisning der rykker på KUU

Undervisning der rykker på KUU Undervisning der rykker på KUU Udvikling af personlige kompetencer som selvkontrol, selvtillid og selvværd Geert Allermand lektor Nationalt Center for Erhvervspædagogik 19. november 2017 Mening

Læs mere

Dannelse og kompetencer to sider af samme sag. Århus Skolelederforening 02.10.2014

Dannelse og kompetencer to sider af samme sag. Århus Skolelederforening 02.10.2014 Dannelse og kompetencer to sider af samme sag Århus Skolelederforening 02.10.2014 Dannelse Søge at gribe så meget som muligt af verdenen og forbinde det så tæt som muligt med sig selv (Humbolt om dannelse

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Tror du, jeg vil synes, at det sjovt at læse medicin..?

Tror du, jeg vil synes, at det sjovt at læse medicin..? Tror du, jeg vil synes, at det sjovt at læse medicin..? Ph.d. stipendiat Rie Thomsen i Vejledning og kompetenceafklaring Forskningsenheden i vejledning/curriculum Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Maj 2015 Læs vejledningen her igennem, inden du skal aflevere dit projekt/bacheloropgave, så du kan have

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid.

Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. 2. De unge skal lyst og evner til at forme deres egen fremtid. Dette dokument er til intern brug, da det ikke er færdigt. Budskaber i dette oplæg: 1. Grundskolens mission er dannelse gennem læring. Strategi for grundskolen 0.6 2015 04 11 2. De unge skal lyst og evner

Læs mere

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E

S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E Baggrund F R A D E L E L E M E N T T I L S E LV S TÆ N D I G T M O D U L S E LV VA LGT I N D H O L D F O R B Å D E U N D E R V I S E R E O G S T U D E R E N D E P E R N I L L E L A D E G A A R D P E D

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Sådan plejer vi at gøre det!

Sådan plejer vi at gøre det! Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Sådan plejer vi at gøre

Læs mere

Karaktergennemsnit. Karaktergennemsnit jf. lov 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne.

Karaktergennemsnit. Karaktergennemsnit jf. lov 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit jf. lov 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Eksaminer med ekstern censur ved VIA University College Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS opkvalificering af pædagogiske og kunstneriske kompetencer specialiserede færdigheder inden for et bredere felt af musikpædagogisk praksis uddannelse og samarbejde i praksisfællesskaber

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet

Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Diagnosers indvirkning på oplevet identitet Sheila Jones Fordele og udfordringer ved diagnosticering af psykiske lidelser, eksemplificeret gennem ADHD diagnosen og hvad det betyder for selvforståelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Introduktion til 4. praktik

Introduktion til 4. praktik Introduktion til 4. praktik CPE14o Maj 2017 1 Hvad er 4. praktik? Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 8, stk. 4 Tilrettelægges 4. praktik som en ulønnet praktik på 7. semester I sammenhæng med bachelorprojektet

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Vejledning i det virtuelle rum. Morten Bjerregaard og Anette Jochumsen, evejledning

Vejledning i det virtuelle rum. Morten Bjerregaard og Anette Jochumsen, evejledning Vejledning i det virtuelle rum Morten Bjerregaard og Anette Jochumsen, evejledning 3. december 2013 2 Den virtuelle vejleder 3. december 2013 3 3. december 2013 4 Hvad adskiller den virtuelle vejledning

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber

Juvelernes evaluering af fokuspunktet : Inklusion med fokus på venskaber Juvelernes evaluering af fokuspunktet 2014-2015: Inklusion med fokus på venskaber Bent Madsen, som er chefkonsulent for Centret for inklusion, nævner, at inklusion er en menneskeret. Spørgsmålet for os

Læs mere

Den inkluderende pædagogik. Nielsen i Alenkær, 2009, s. 88. - Fællesskabet og den sociale konteksts betydning for elevens. alsidige udvikling

Den inkluderende pædagogik. Nielsen i Alenkær, 2009, s. 88. - Fællesskabet og den sociale konteksts betydning for elevens. alsidige udvikling Den inkluderende pædagogik - Fællesskabet og den sociale konteksts betydning for elevens alsidige udvikling Nielsen i Alenkær, 2009, s. 88 Den ekskluderende skole Eksklusion: At man fratager nogen deres

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Deltagelse for alle også i skolen

Deltagelse for alle også i skolen Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 225 Offentligt Deltagelse for alle også i skolen Et pædagogisk bidrag til inklusion af børn og unge med særlige behov Skolesammenslutningen Ligeværd

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kommentar til Johannes Fibigers oplæg Helle Munkholm Davidsen, UCL. U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T I ucl.dk

Kommentar til Johannes Fibigers oplæg Helle Munkholm Davidsen, UCL. U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T I ucl.dk U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T DaDi - Netværk for forskning i Danskfagenes Didaktik Hvilken viden og hvilken forskning anvendes i danskundervisningen på læreruddannelserne hvordan

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

FORMÅL MED PROCESSEN

FORMÅL MED PROCESSEN FORMÅL MED PROCESSEN * At få fokus på de etiske dimensioner i forbindelse med udviklingen af inkluderende fællesskaber * At bestyrelsesmedlemmer og ledere får et fælles etisk sprog at kommunikere om inklusion

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Århus Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

FORSIDE TIL BACHELOROPGAVEN

FORSIDE TIL BACHELOROPGAVEN FORSIDE TIL BACHELOROPGAVEN Emne (Vær opmærksom på at det er denne tekst der skrives på dit eksamensbevis): Inklusion)i)praksis) X Opgaven må indgå i læreruddannelsens opgavebank Antal anslag: 80.051 Navn

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

DEL 1 INDLEDNING Forord Om afhandlingens form Første kapitel introduktion til undersøgelsen Hvor er vi?...

DEL 1 INDLEDNING Forord Om afhandlingens form Første kapitel introduktion til undersøgelsen Hvor er vi?... Indholdsfortegnelse DEL 1 INDLEDNING...13 Forord...16 Om afhandlingens form...17 Første kapitel introduktion til undersøgelsen...19 Hvor er vi?...20 Kropslig læring som fænomen...23 Med børnene i centrum

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Tendenser i specialundervisningen

Tendenser i specialundervisningen Tendenser i specialundervisningen Niels Egelund, Professor i specialpædagogik Direktør for Center for Strategisk Uddannelsesforskning Aarhus Universitet 31. marts 2011 Udviklingen siden Den grønne betænkning

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Projektet er et samarbejde mellem DPU v. professor Niels Egelund, Forskningsstyrelsen og Munkholm.

Projektet er et samarbejde mellem DPU v. professor Niels Egelund, Forskningsstyrelsen og Munkholm. xxx RITA-projektet er et projekt med vægt på rummelighed og IT-Analyser. Projektleder Steen Hilling, direktør (neuropsykolog & exam.certificeret personlighedspsykolog) Projektet er et samarbejde mellem

Læs mere

Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde.

Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde. Redskaber til at fremme samarbejde og kommunikation i det frivillige arbejde. De fleste af os, der vælger at kaste vores frivillige kræfter ind i arbejdet med at lette livet for mennesker med ADHD og deres

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Grundoplysninger: Karensmindeskolen Mastrupvej 75, 9530 Støvring 9988 7980 www.karensmindeskolen.dk karensmindeskolen@rebild.dk

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse?

Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse? Meritlæreres evaluring af praktik 2011-12 Hvilket år er du dimitteret? 1969 1981 1984 1989 1984 1983 2002 2001 1998 1992 1996 2007 1987 1998 2002 1975 1970 1983 Kvalifikationer - Har du en praktiklæreruddannelse?

Læs mere

OPSAMLINGSKURSUS - pædagogisk kompetenceforløb

OPSAMLINGSKURSUS - pædagogisk kompetenceforløb Dagens program 9.00-100 med indlagte pauser og frokost OPSAMLINGSKURSUS - pædagogisk kompetenceforløb Opstart. Opsamlingskursus men af hvad? Om målene og forløbet. Lidt om synlig læring og målstyring.

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen

AMU-uddannelser. Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen AMU-uddannelser Augustseminar 2017 Tema om ADHD v. Louise Hübertz Poulsen Pæd.psyk. Konsulent i ADHD-foreningen Program 13.30-13.45 Lidt om ADHD-foreningen og dagen i dag 13.45-14.30 Om børn med ADHD Bag

Læs mere

ledelse der inviterer og insisterer

ledelse der inviterer og insisterer Find vejen frem VIA University College VIAs ledelsesgrundlag Aftryk VIA ledelse der inviterer og insisterer Introduktion VIA University College FORORD Ledelsesgrundlag 2 Aftryk VIA ledelse der inviterer

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Inklusion - Et fælles ansvar

Inklusion - Et fælles ansvar Inklusion - Et fælles ansvar Torben Bloksgaard Centerchef Ledelse, Coaching og kommunikation Axept A/S Chefkonsulent CEMELI Center for Medieret Læring og Inklusion Axept A/S Torben@axept.dk Begrebs definitioner:

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Motivation og mestring Dette e-læringsforløb indeholder en gennemgang af, hvad det er, der opretholder og reducerer motivationen hos enkeltelever og klasser. Deltagerne gøres opmærksom på aktuelle teorier,

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Vejen videre til success

Vejen videre til success Vejen videre til success HVAD ER STU ROSA? STU ROSA er en kreativ samt erhvervsrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. MÅLGRUPPE STU ROSA

Læs mere