10. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET 83

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET 83"

Transkript

1 Punkt nr Udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revision af statsregnskabet for 2012 Bilag 1 - Side -1 af ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET 83 b. Udvalgte revisionsresultater Overskridelse af lønsumsloft i departementet 216. Bevillingskontrollen viste, at departementet havde overskredet lønsumsloftet med 3 mio. kr. uden bevillingsmæssig hjemmel. Det fremgik af departementets supplerende regnskabsmæssige forklaringer, at overskridelsen af lønsumsloftet skyldtes usikkerhed om bevillingerne i forbindelse med ressortdelingerne, der først faldt på plads i efteråret I årsrapporten havde departementet desuden angivet et lønforbrug, som var 1,5 mio. kr. for lavt i forhold til de realiserede regnskabstal, ligesom en godkendt tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. ikke var blevet indregnet i lønsumsloftberegningen i årsrapporten. Rigsrevisionen finder det ikke helt tilfredsstillende, at departementets beregninger af konsekvenserne af ressortdelingerne forelå så sent, at lønsumsloftet blev overskredet, ligesom det ikke er helt tilfredsstillende, at flere tal i årsrapporten omkring lønsumsloftet var angivet ukorrekt. Gennemgangen af regionernes regnskaber for Rigsrevisionen har gennemgået regionernes senest aflagte regnskaber for 2011 og drøftet resultatet af de gennemførte revisioner med regionernes revisorer. Rigsrevisionen konstaterede, at alle regionernes regnskaber var retvisende og påtegnet uden forbehold af revisorerne. Rigsrevisionen konstaterede, at revisorerne generelt konkluderede, at regionerne havde hensigtsmæssige forretningsgange og kontrolmiljøer. Det fremgik dog af revisionsberetningerne, at Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark på nogle områder fortsat kunne forbedre den økonomiske forvaltning, herunder særligt deres projekt-, investerings- og anlægsregnskaber. De nævnte områder var også fremhævet i revisionsberetningerne for 2009 og I Region Hovedstaden havde revisor en fortsat revisionsbemærkning vedrørende investeringsregnskaber i beretning om den afsluttende revision af årsregnskabet. I bemærkningen anbefaler revisor, at der sikres det nødvendige ledelsesmæssige fokus på, at investeringsregnskaber udarbejdes rettidigt, at alle dokumenter opbevares tilgængeligt til brug for revision og dokumentation over for myndighederne, og at der er fokus på at fremfinde manglende regnskabsdokumentation for afsluttede anlægsregnskaber. Grundlaget for denne revisionsbemærkning var, at regionens revisor i nogle tilfælde havde afgivet supplerende oplysninger til påtegninger på en række særlige investeringsregnskaber. Regnskaberne vedrører ikke sygehusbyggerier. Der er hovedsageligt tale om projekter med lav beløbsmæssig væsentlighed. I enkelte tilfælde havde revisor taget forbehold for den del af investeringsregnskabet, der vedrørte afholdte udgifter før regionsdannelsen i Disse projekter var samtidig beløbsmæssigt de væsentligste. Påtegningen af regionens samlede årsregnskab for 2011 var derfor ikke påvirket af resultatet af revisionen af investeringsregnskaberne. Rigsrevisionen konstaterede endelig, at alle regionsråd havde behandlet revisionsberetningerne og taget stilling til de revisionsbemærkninger, der fremgik af revisionsberetningerne for regnskabet for Regionernes regnskaber var revideret i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og regionerne havde i det væsentlige en tilfredsstillende opfølgning på den udførte revision. Dette finder Rigsrevisionen tilfredsstillende.

2 Punkt nr Udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revision af statsregnskabet for 2012 Bilag 1 - Side -2 af ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET Rigsrevisionen finder det ikke helt tilfredsstillende, at de fremførte problemstillinger i revisionsberetningerne i det væsentligste er de samme som tidligere år. Det er Rigsrevisionens opfattelse, at regionernes regnskabsaflæggelse af projekt-, investerings- og anlægsregnskaber bør forbedres. Inkonsistent beregningsgrundlag for feriepengehensættelser i Danmarks Statistik 218. Revisionen viste, at Danmarks Statistik ikke helt fulgte Moderniseringsstyrelsens vejledning om beregning af feriepengehensættelser. Danmarks Statistik anvendte 2 forskellige metoder til opgørelse af årsværk: deres egen sammentælling og en opgørelse udarbejdet ud fra vejledningen om beregning af feriepengehensættelser. Antal årsværk opgjort ud fra vejledningen udgjorde 534 ultimo 2012, hvorimod Danmarks Statistiks egne optalte årsværk udgjorde 524 ultimo Danmarks Statistik kunne umiddelbart ikke redegøre for årsagen til forskellen mellem de 2 opgørelser, men havde valgt at anvende egen opgørelse af årsværk til beregning af det gennemsnitlige tilgodehavende af feriedage og at anvende Moderniseringsstyrelsens vejledning i beregningen af den samlede feriepengehensættelse. Danmarks Statistik var af den opfattelse, at den bogførte feriepengehensættelse ultimo 2012 var korrekt med henvisning til, at selve metoden er baseret på gennemsnitsberegninger. Den økonomiske konsekvens af Danmarks Statistiks beregningsmetode betød, at der var bogført ca. 0,2 mio. kr. for meget til feriepengehensættelse i Rigsrevisionen finder, at Danmarks Statistik fremadrettet bør følge Moderniseringsstyrelens vejledning, så beregningsgrundlaget bliver konsistent, og der ikke sker sammenblanding af tal fra forskellige systemer. Hensættelse vedrørende indtægtsdækket virksomhed i Danmarks Statistik var ikke i overensstemmelse med de statslige regnskabsregler 219. Revisionen viste, at Danmarks Statistik havde hensat overskuddet fra indtægtsdækket virksomhed på ca. 1,2 mio. kr. i regnskabet. Danmarks Statisk havde ikke i tidligere år bogført overskud på området som en hensættelse. Hensættelsen var efter Rigsrevisionens vurdering ikke i overensstemmelse med de statslige regler for hensættelser. Hovedparten af Danmarks Statistiks indtægtsdækkede virksomhed udføres på monopolvilkår. Derfor skal overskuddet på 1,2 mio. kr. ifølge bevillingsreglerne føres tilbage til kunderne. Beløbet var indført i årsregnskabet for 2012 som en hensættelse, fordi Danmarks Statistik tolkede budgetlovens bestemmelser sådan, at budgetloftet kunne forhindre tilbageføring af overskuddet til kunderne. Rigsrevisionen finder, at Danmarks Statistik burde have forelagt den ændrede regnskabspraksis for Moderniseringsstyrelsen. Budgetlovens bestemmelser omkring begrænsninger i anvendelsen af akkumuleret overført overskud berettiger ikke i sig selv til, at virksomhederne ændrer anvendt regnskabspraksis.

3 Punkt nr Udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende økonomiske tilskud til Eurovision Song Contest Bilag 1 - Side -1 af 3 Kongens Vænge Hillerød Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Telefon Web CVR/SE-nr: Udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende Region Hovedstadens økonomiske engagement i forbindelse med afholdelse af Eurovision Song Contest 2014 Statsforvaltningen har bedt om en udtalelse fra regionsrådet i Region Hovedstaden, idet Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Region Hovedstaden yder økonomisk bidrag til afholdelsen af Eurovision Song Contest 2014 (ESC 2014) i form af støtte til istandsættelse og indretning af B&W-hallerne på Refshaleøen, ejet af Refshaleøens Ejendomsselskab (REDA). Statsforvaltningen har, til brug for vurdering af, om der skal rejses en tilsynssag, anmodet regionsrådet i Hovedstaden om en udtalelse med en redegørelse for, at den ydede støtte er lovlig, herunder om støtten lovligt kan ydes efter 3a i lov nr af 29. december 1999 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, som ændret ved lov nr. 563 af 24. juni a fastlægger regionernes opgaver på kulturområdet, og det fremgår af bestemmelsen at regionerne kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift. Det fremgår af bemærkninger til lovforslaget, at regionerne kan medvirke i form af at yde tilskud, stille garantier eller selv varetage opgaven. Det fremgår også, at regionerne selvstændigt kan arbejde med enkeltstående kunstneriske arrangementer, udstillinger, festivaler, stævner, messer mv. Med enkeltstående menes, at de kun finder sted én gang og har en kort tidshorisont. Det fremgår endeligt af bemærkningerne, at regionerne ikke kan forestå anlægsopgaver eller bidrage til kulturelle anlæg på anden vis. Den koordinerende rolle, som regionerne kan spille på kulturområdet, skal ske som led i arbejdet med udarbejdelse af udviklingsplaner for den overordnede regionale udvikling. Medvirken til kulturelle arrangementer er navnlig relevant med regionens udviklingsopgaver på eksempelvis erhvervs- og turismeområderne. Afviklingen af ESC 2014 i hovedstadsregionen er en enkeltstående kulturbegivenhed og udgør en del af den regionale begivenhedsstrategi, ligesom den supplerer initiativer i den regionale udviklingsplan, som regionsrådet har vedtaget i henhold til planloven.

4 Punkt nr Udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende økonomiske tilskud til Eurovision Song Contest Bilag 1 - Side -2 af 3 Regionen har således efter national lovgivning mulighed for at støtte enkeltstående kulturbegivenheder. I forbindelse med klargøringen af B&W-hallerne er der indgået aftale mellem Danmarks Radio og Projektselskabet ESC 2014 (Projektselskabet). Projektselskabet er 100 % ejet af Fonden Wonderful Copenhagen, og finansieres med tilskud fra Wonderful Copenhagen, Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Selskabets formål er at varetage opgaver i forbindelse med forberedelse og afvikling af ESC 2014, herunder at stille de fysiske rammer til rådighed for Danmarks Radios afvikling af kulturbegivenheden. Projektselskabet afholder udgifter til de særindretninger af B&W-hallerne, der er nødvendige til afholdelse af ESC Der er ifølge Projektselskabets oplysninger tale om en række ændringer og installationer, som er midlertidige, og som fjernes igen når ESC 2014 er slut. Ændringerne kan ikke betegnes som varige forbedringer, og kan ikke danne grundlag for B&W-hallernes mulige fremtidige brug som eventlokalitet eller kulturinstitution. Ifølge Projektselskabets oplysninger vil udgifter, som må betragtes som varig vedligeholdelse eller forbedring af B&W-hallerne blive afholdt af REDA. Projektselskabet har ikke til formål at generere overskud, og vil, som det fremgår ovenfor, blive opløst efter afslutningen af ESC Regionsrådet i Region Hovedstaden har den 24. september 2013 bevilget 7 mio. kr. til støtte til afholdelsen af Eurovision Song Contest 2014 (ESC 2014) i København, samt stillet 3 mio. kr. i underskudsgaranti. Som bilag til dagsordenen var vedlagt støtteerklæring af 29. august 2013, og der er af 18. oktober 2013 indgået aftale med vilkår for bevillingen. Støtteerklæring og aftalen vedlægges. Regionsrådet traf desuden den 4. februar 2014 beslutning om at bevilge yderligere 4,34 mio. kr. til finansiering af ESC 2014, ligesom underskudsgarantien samtidig blev frigivet. Mødesagerne er vedlagt som bilag. Til orientering vedlægges tillige redegørelse for budgetudvidelsen offentliggjort af Wonderful Copenhagen den 5. februar Midlerne fra regionen er ydet inden for rammerne af regionens budget til Øvrig Regional Udvikling, og har som led i begivenhedsstrategien til formål at øge kendskabet til regionen og en heraf afledt øget omsætning fra turisme m.v. Tilskuddet er ydet til Projektselskabet. Region Hovedstaden er på baggrund af ovenstående af den opfattelse, at der er hjemmel til at yde støtten som støtte til en enkeltstående kulturbegivenhed i medfør af 3a i lov om kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet. Bilag: - Støtteerklæring af 6. september Aftale mellem Region Hovedstaden og Projektselskabet af 18. oktober Mødesag af 24. september Mødesag af 4. februar Redegørelse fra Wonderful Copenhagen 5. februar 2014 Side 2

5 Punkt nr Udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende økonomiske tilskud til Eurovision Song Contest Bilag 1 - Side -3 af 3 Side 3

6 Bilag 1 - Side -1 af 2

7 Bilag 1 - Side -2 af 2

8 Bilag 2 - Side -1 af 8 Overraskende hurtig 1

9 Bilag 2 - Side -2 af 8 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer mellem byer på Sjælland R-BUS Klasse Alm. Høj Sammenligning mellem Movias buskoncepter A-bus S-bus R-bus +Way Betjening Faste minuttal enkel køreplan Igen og igen køreplan unødvendig Hastighed Direkte linjeføring ingen omveje Hurtigt frem få stoppesteder Hurtigt frem +spor uden trængsel Trafikinformation Realtid med fokus på buslinjen Realtid med fokus på hele rejsen Komfort Høj på større stoppesteder Høj på alle stoppesteder Høj på busmateriellet Dækningsområde Sammenhængende byområder med mange passagerer Mellem byer og i landområder 2

10 Bilag 2 - Side -3 af 8 S-busser S-busser Passagerer og S-busser S-busserne er de hurtige busser, der sammen med S-tog er grundstammen i betjeningen mellem byfingrene. De fungerer som gadens S-tog i hovedstadsområdet, og de forbinder boliger med arbejdspladser, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter og betjener passagerer, der rejser langt. S-bussernes særlige kendetegn er, at de: har få stoppesteder kommer hurtigt gennem trafikken kører ofte følger forholdsvis direkte ruter S-busserne har blå hjørner for at understrege deres identitet og gøre dem let genkendelige i trafikken. S-busnettet består af to typer linjer: Radiallinjer, der mellem banenettet forbinder omegnskommunerne med Københavns centrum Ringlinjer, der kører på tværs af toglinjer og forbinder stationer og andre trafikale knudepunkter Den helt centrale fordel for passagererne er, at de kommer hurtigt frem, fordi S- busserne kun betjener de største stoppesteder langs linjen. S-busnettet er enkelt og direkte og dermed let og overskueligt for passagererne at forstå og benytte, samtidig med busserne kører ofte. Informationsniveauet er højt på S-busnettet. Der er informationstavler i busserne, som gør, at passagererne kan følge med i ruten undervejs, og de centrale stoppesteder er udstyret med et elektronisk display, der tæller ned til næste afgangstid. Det giver en følelse af sikkerhed og god betjening samt mulighed for, at ventetiden kan udnyttes til hurtige gøremål. Trafikbestiller og S-busser S-busserne er vigtige for pendlerne. Det betyder derfor meget, at de oplever at komme hurtigt frem uden unødigt mange stop undervejs. Når der bliver investeret i at lette S- bussernes vej gennem trafikken, bliver de mere konkurrencedygtige i forhold til andre transportformer. Det betyder, at flere passagerer vælger at køre med kollektiv trafik til gavn for miljø og mængden af trafik på vejene. S-busser er med til at sikre den politiske målsætning om, at væksten i trafikken skal ske i den kollektive trafik. Flere passagerer betyder flere indtægter og dermed flere penge til at gøre den kollektive trafik endnu bedre. Mindre køretid giver desuden lavere driftsudgifter. Det vil sige, at den samlede driftsudgift til buskørsel kan nedbringes, samtidig med at passagertallet øges. 3

11 Bilag 2 - Side -4 af 8 CASE At komme hurtigt frem er vigtigt.. Det er vigtigt for passagererne at komme hurtigt frem. Det viser de eksempler, hvor en S-bus har samme strækning som en almindelig bus. Et sådan eksempel er 150S og 184. Sammenligning af 150S og S er en radiallinje, der forbinder Kokkedal st. med Nørreport st. 184 er en almindelig bus, der forbinder Holte st. med Nørreport st. På strækningen fra Nørreport Station til Brogårdsvej har de to linjer samme ruteføring. Strækningen er på ca. 9 km. Som det fremgår af tabellen, standser 184 eren ved samtlige stoppesteder på strækningen, mens 150S standser omtrent ved hvert andet. For S-bussen betyder det en kortere køretid og flere passagerer, der rejser langt. I skemaet bliver de to ruter sammenlignet i maj S 184 Antal stop (ekskl. Nørreport St.) Tid (jf. køreplan) 20 min. 24 min. Gennemsnitshastighed (jf. tid i køreplan) 27 km/t. 22,5 km/t. Gennemsnitlig rejselængde for passagererne 7,9 km 5 km 4

12 Bilag 2 - Side -5 af 8 Krav og mål for S-buslinjer Minimumskrav Målsætning Linjen Et overskueligt net af direkte linjer, der supplerer S- togsnettet og har ens linjeføring i hele driftsperioden. Én linjeføring. Ingen gaffeldeling. Standsningsmønster Rejsehastighed og regularitet Frekvens Korrespondancer Trafikinformation Bustype Genkendelighed Færre stoppesteder end øvrige busser på samme strækning. Høj rejsehastighed og god regularitet. Fokus på fremkommelighed Dagtimerne kl har høj frekvens og min. 10. min. drift i myldretiden Gode korrespondancer med S-tog og regionaltog Gode korrespondancer til andre busser ved knudepunkter Ved centrale stoppesteder er der trafikinformation med realtid, der tæller ned til næste afgang Højt siddepladsudbud Mulighedhed for at medtage cykler, barnevogne og kørestole To af bussernes hjørner og linjefeltet på stoppestedsstanderne er malet blåt. Linjenumrene ender på S Minimumsaftand på 1000 meter med undtagelse af ekstra stop, der sikrer mange kunder skiftemulig heder, adgang til større offentlige og private virksomheder, butikscentre, kulturtilbud mv. En gennemsnitlig rejsehastighed på min. 25 km/t for radiallinjer og 40 km/t for ringlinjer. Høj fremkommelighed i hele S-busnettet. En regularitet på mindst 85 % Afgangsfrekvens der understøtter S-togsnettet med min. 10 minuttersdrift i dagtimerne og 20 minuttersdrift i øvrigt Ved alle stoppesteder skal der være trafikinformation med realtid, der tæller ned til næste afgang. Skærme med infotainment og trafikinformation i bussen Busser med stor passagerkapacitet og høj komfort. Mulighed for hurtig passagerudveksling ved stoppestederne Stoppesteder Læskærme ved centrale stoppesteder Læskærme ved alle stoppesteder og p-plads til cykler ved større stoppesteder 5

13 Bilag 2 - Side -6 af 8 S-busser og den øvrige trafik S-busserne udgør en vigtig brik i det samlede udbud af kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Mens regionaltog og tog fra lokalbanerne i Vest- og Østsjælland bringer passagererne til hovedstadsområdet, er det S-tog og S-busser, der bringer dem videre ud til arbejdspladserne, uddannelsesinstitutioner mv. De hyppige S-busser giver især i myldretiden en god sammenhæng mellem de forskellige transportformer og sikrer hurtige skift uden lange ventetider for passagererne. Tilgængeligheden til stoppestederne er generelt i fokus. S-bussen har relativt langt mellem stoppene, og derfor vil mange være interesseret i at tage cyklen til bussen. Ved mange stoppesteder er det derfor vigtigt, at der er gode muligheder for at parkere cyklen. Enkelte steder er der anlagt Parker og Rejs-anlæg eller Kys & Kør-anlæg, hvor bilisterne kan sætte passagerer af eller samle dem op. 6

14 Bilag 2 - Side -7 af 8 S-buslinjer, maj 2013 Hillerød Kokkedal Slangerup Farum Nærum Jyllinge Ballerup Taastrup Roskilde Hundige Dragør S-bus Tog 7

15 Hvad er S-busser? Vil du vide mere? Bilag 2 - Side -8 af 8 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby S-busser er de hurtige busser. De bringer pas sa - ger erne fra omegnskommunerne til Køben havns centrum, og de forbinder S-togstationerne og andre centrale trafikale knudepunkter. S-busser bruges, når passa gerer der rejser langt skal tilbydes kort rejsetid. Henvend dig til din kontaktperson i Movia. Foto: Thomas Søndergaard og Movia

16 Bilag 3 - Side -1 af 1 Illustration af linje 500S og nyt ønsket stoppested Eksisterende stop Ønske om nyt stop Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

17 Bilag 4 - Side -1 af 1 Vurdering af effekter i forbindelse med ekstra stoppested på S-busruter Tilgængelighed Byudvikling Mulighed for flere passagerer Fordele Ved at tilføre ruten et ekstra stop, øges tilgængeligheden - det vil sige, at flere Længere køretid vil få et stoppested i nærheden af deres rejsemål Øget tilgængelighed kan potentielt bidrage til by- og butiksudvikling nær de Dårligere ruteøkonomi berørte stoppesteder Øget tilgængelighed kan potentielt tiltrække nye passagerer eller flytte passagerer fra andre busruter. Potentialet vurderes dog begrænset Tilgodeser den En kommune vil få løst konkrete konkrete kommunes problemer ved at få tilført et ekstra ønsker stop i kommunen Til gene for passagerer som ikke har gavn af ekstra stop Risiko for forskelsbehandling mellem kommunerne Harmonerer ikke med S- bus-konceptet Ulemper Et ekstra stop på ruten indebærer længere køretid for bussen. Længere køretid indebærer dårligere ruteøkonomi, da mængden af køreplantimer øges. Øges køretiden væsentligt, opstår der risiko for at skulle indsætte ekstra driftsbus for at overholde køreplanen S-bussernes passagerer rejser typisk over længere afstande end andre bussers passagerer, og derfor vil flertallet ikke få gavn af et ekstra busstop, der forlænger rejsetiden og gør kørslen mindre komfortabel Ønsker flere kommuner ekstra stop på den samme S-buslinje kan der være behov for at afvise ønsket af hensyn til den samlede busbetjening S-bus-konceptet omfatter få stop, høj komfort og hurtig betjening mellem større byområder. Ekstra stoppesteder harmonerer derfor ikke med konceptet.

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper

S-tog til Roskilde Fordele og ulemper S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 S-tog til Roskilde Fordele og ulemper Marts 2015 Dato: 20-03-2015 Udarbejdet af: LM/MBA Kontrol: JaH Filnavn: S:\2265181.Stog Roskilde\Notat\NOTAT S-tog

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere