FN s 66. Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN s 66. Generalforsamling"

Transkript

1 FN s 66. Generalforsamling 2011 Instruktion for den danske delegation Udenrigsministeriet 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning a) Målsætninger i dansk FN-politik... 5 c) Den internationale baggrund for Generalforsamlingen... 6 e) Delegationens rolle Internationale kriser... 9 a) Det arabiske forår inkl. situationen i berørte lande:... 9 b) Andre internationale kriser Afghanistan Burma Centralasien Elfenbenskysten Etiopien og Eritrea Haiti Irans atomprogram Irak Israel/Palæstina Kaukasus Libanon/Syrien Liberia Madagaskar Nordkorea Pakistan Sri Lanka Sahara / Sahel Somalia Sudan/Sydsudan Uganda Vestafrika Vestbalkan Zimbabwe Fred, sikkerhed og international retsorden a) Terrorismebekæmpelse, herunder globalkonventionen

3 b) Fredsbevarende operationer c) Konflikthåndtering, fredsopbygning og skrøbelige stater d) Responsibility to Protect e) Den Internationale Straffedomstol f) Folkeretskommissionen g) Nedrustningsspørgsmål h) Pirateri Økonomiske og sociale spørgsmål a) 2015-målene et år efter MDG-topmødet b) Udviklingsfinansiering c) Gæld d) Handel e) Fødevareforsyningssikkerhed f) Den økonomiske krise g) Miljø og bæredygtig udvikling h) Rio i) Klima j) Reproduktiv sundhed og HIV/AIDS k) Udviklingen i Afrika l) Migration og udvikling Humanitære spørgsmål a) Generelle spørgsmål b) Afrikas Horn Menneskerettigheder a) Generelle spørgsmål b) Frihed for tortur og dødsstraf c) Religionsfrihed, ytringsfrihed og religionsforhånelse d) Racisme e) Interkulturel og interreligiøs dialog f) Alliance of Civilizations g) Ligestilling og kvinder h) Menneskerettigheder og terrorisme i) Børn og unge Institutionelle og finansielle spørgsmål

4 a) EU s rolle i FN b) Reform af de operationelle udviklingsaktiviteter c) Revitalisering af Generalforsamlingen d) Reform af Sikkerhedsrådet e) ECOSOC og reformer f) Management reform g) FN s finansielle situation og renoveringen af hovedkvarteret Bilag a) Højniveaumøder i forbindelse med FN s 66. Generalforsamling b) Danmarks deltagelse i fredsbevarende operationer og politioperationer c) Danmarks bidrag til FN s fonde og programmer d) Forkortelser

5 1. Indledning. a) Målsætninger i dansk FN-politik Det er i Danmarks klare interesse, at det internationale samfund kan træffe de nødvendige beslutninger om globale spørgsmål og at Danmark gennem stærke og legitime multilaterale organisationer som FN får maksimal indflydelse på disse beslutninger. Danmark har siden den 24. oktober 1945, hvor FN blev etableret, været en varm fortaler for et stærkt FN. Danmark ønsker et FN, der har midlerne til og mulighederne for at håndtere verdens problemer effektivt. Det er derfor fortsat en dansk prioritet at støtte reformer i FN, der kan sikre den rette prioritering af indsatsen og ressourcerne med fokus på de områder, hvor FN kan gøre en forskel. Dette gælder særligt: Indsatsen for opretholdelse af fred og sikkerhed, herunder fredsbevarende operationer; Støtten til fredsbevaring under konflikter og genopbygning i post-konfliktsituationer; Normsætning ved formulering af internationale spilleregler, ikke mindst folkeret og menneskerettigheder, og overholdelse af disse; Fastsættelse af dagsordenen på udviklingsområdet, hvor FN bl.a. med 2015-målene har sat konkrete mål for resultater vedrørende bl.a. fattigdomsbekæmpelse, uddannelse, ligestilling, sundhed, børne- og mødredødelighed og miljø. Danmark er en engageret deltager i FN s arbejde, og er med til at gå foran og præge det med danske synspunkter og interesser. Det er et mål i dansk FN-politik at værne om FN-pagtens integritet og effektive funktion. Angrebene i Norge var et angreb på de værdier, som FN står for. Det var et angreb på frihed, åbenhed, demokrati, tillid og fællesskab. Det er grundlæggende værdier, som Danmark i FN sammen med andre lande står sammen om at forsvare og bevare, og som binder nationer sammen. Det er værdier, som Danmark er og vil være en aktiv fortaler for i FN. Hovedlinjerne i den danske FN-politik fastlægges på grundlag af Folketingets vedtagelser og i en mere detaljeret form i instruktionen for den danske delegation til Generalforsamlingen. Kendetegnende for den danske FN-politik er, at den er fastlagt ud fra langsigtede interesser og en stærk tiltro til forpligtende internationalt samarbejde. Gennemførelsen af danske målsætninger vil ofte ske inden for rammerne af EU. Med Lissabon-traktaten er EU s rolle på det udenrigspolitiske område styrket. EU vil fremover spille en mere fremtrædende rolle i FN. Generalforsamlingen vedtog i maj 2011 en resolution, der sætter rammerne for en sådan udvidet rolle for EU i FN. Resolutionen vil bl.a. give EU bedre mulighed for at afgive indlæg på vegne af alle EU-lande og for at kunne forhandle mange af Generalforsamlingens resolutioner på vegne af medlemslandene. Denne styrkede rolle for EU vil være vigtig i forbindelse med Danmarks varetagelse af EU-formandskabet i første halvdel af

6 b) Den 66. Generalforsamling De Forenede Nationers Generalforsamling mødes i årlige sessioner, der indledes i september og normalt løber indtil det følgende års Generalforsamling starter. Den 66. Generalforsamling åbnes officielt i FN-hovedkvarteret i New York den 13. september 2011, hvor dagsordenen vedtages. Den generelle debat afholdes den og september. Debatten foregår efter traditionen i vidt omfang på stats- og regeringschef eller ministerniveau. Der vil i dagene omkring den generelle debat blive afholdt højniveaumøder i FN-hovedkvarteret om følgende emner: Ikke-smitsomme sygdomme (den september), ørkenspredning (den 20. september), opfølgning på Durban-konferencen om racisme (den 22. september) og nuklear sikkerhed (den 22. september). Se bilag A for nærmere information om møderne. Arbejdet i Generalforsamlingen finder sted i plenarsalen og i Generalforsamlingens seks hovedkomitéer. (1. komité: Nedrustning og international sikkerhed; 2. komité: Økonomiske og finansielle spørgsmål; 3. komité: Sociale, menneskelige, og kulturelle spørgsmål; 4. komité: Spørgsmål om særlige politiske sager og afkolonisering; 5. komité: Spørgsmål om administrative sager og budget; 6. komité: Juridiske spørgsmål). Dagsordenen for FN s 66. Generalforsamling består af over 160 punkter, som i denne instruktion er grupperet som følger: Internationale kriser, fred, sikkerhed og international retsorden, økonomiske og sociale spørgsmål, humanitære spørgsmål, menneskerettigheder samt institutionelle og finansielle spørgsmål. Dagsordenen fremgår af følgende link: Den 66. Generalforsamling stiller særlige krav til Danmark, som varetager EU-formandskabet i første halvdel af 2012, og dermed, sammen med EU-delegationen i New York, vil have ansvaret for at koordinere EU-kredsens tilgang samt forhandle på EU s vegne. c) Den internationale baggrund for Generalforsamlingen FN s styrke har været og er stadig organisationens særlige globale legitimitet - og det forhold, at arbejdet i vidt omfang er konsensusbaseret. Dertil kommer, at FN-pagten giver Sikkerhedsrådet en helt afgørende placering i spørgsmål om fred, sikkerhed og magtanvendelse. Dette udgangspunkt har dannet grundlag for FN s fredsbevarende og konfliktforebyggende rolle samt for FN s normskabende arbejde på mange vigtige områder, ikke mindst menneskerettighederne. FN s beslutningsevne og dermed handlemuligheder afhænger af, at medlemsstaterne bakker op om indsatserne politisk og økonomisk og at der kan skabes enighed. Her påvirkes organisationen af de forandringer, der i disse år finder sted i den globale magtbalance. De nye vækstøkonomier spiller en mere fremtrædende rolle og stiller krav om stærkere repræsentation og indflydelse. Nye alliancer mellem lande og landegrupper opstår. Endelig spiller ikke-statslige aktører en voksende rolle. Disse nye aktørers indtog på den internationale scene medfører en relativ svækkelse af de vestlige landes indflydelse og gør generelt arbejdet mere kompliceret i en række af de organisationer, 6

7 hvor Vesten i mange år har spillet en toneangivende rolle. Konkret kommer dele af den dagsorden, som mange vestlige lande har søgt at fremme, under pres i FN. Flere af de nye vækstøkonomier har en anden tilgang til spørgsmål om ytringsfrihed, politiske frihedsrettigheder og frie markeder. En alliance af stater, deriblandt landene i den Islamiske Konference Organisation (OIC) i samarbejde med visse afrikanske lande og konservative NGO er, har blandt andet brugt FN til at sætte spørgsmålstegn ved menneskerettighedernes universalitet samt at skabe nye internationale retlige standarder vedrørende religionsforhånelse. Også arbejdet med at sikre homoseksuelles rettigheder og kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder oplever vanskeligere vilkår. Samtidig giver det arabiske forår og forandringerne i Mellemøsten grund til en vis optimisme om mulighederne for at fremme demokrati og styrkelse af frihedsrettigheder. Dette kan have afsmittende virkning på en række andre områder, herunder på arbejdet i FN s Menneskerettighedsråd. Sikkerhedsrådets beslutning om at give mandat til en indsats, der skal beskytte civile i Libyen mod regimets overgreb, kan desuden ses som et vigtigt fremskridt i FN s rolle som yder af beskyttelse af civile i situationer, hvor deres stat ikke kan eller vil gøre det, den såkaldte Responsibility to Protect-dagsorden (R2P), som Danmark er en aktiv fortaler for. Dette kan blive vigtigt for FN s rolle fremover. For i en verden i hastig forandring, vil der fortsat og måske endog i stigende grad være nye udfordringer i form af kriser eller trusler mod den globale sikkerhed. Og der vil fortsat være normsættende spørgsmål, der er grænseoverskridende og kræver fælles handling. Der er derfor brug for FN som overordnet ramme, der i kraft af sin globale rækkevidde og legitimitet er det naturlige omdrejningspunkt for håndteringen af disse nye spørgsmål. Det er derfor afgørende at engagere de nye aktører i FN-arbejdet - både så de tager ansvar for verdens udfordringer gennem et aktivt engagement, og så de er med til at betale regningen. Det er i den forbindelse afgørende at reformere FN og andre multilaterale institutioner, så de i højere grad afspejler den ændrede magtbalance, og ikke betragtes som de gamle landes klub. Reformerne må sikre, at organisationerne forbliver effektive og resultatorienterede. Samtidig må der skabes den nødvendige kobling mellem diskussionerne i nye og mindre, lukkede ad hoc fora som G20 og arbejdet i FN, IMF, Verdensbanken og WTO. Danmark er aktivt engageret i det multilaterale reformarbejde, når det gælder sikring af både repræsentativitet og større effektivitet. Danmark støtter derfor bl.a., at en række af de toneangivende lande i Verden, herunder Afrika får bedre repræsentation i Sikkerhedsrådet. Danmark støttede også reformerne af Verdensbanken, der blev vedtaget i april i år, og som bl.a. indebærer, at gruppen af udviklingslande opnår bedre repræsentation og indflydelse i Bankens bestyrelse. Danmark støtter endvidere indsatsen for at styrke effektiviteten og sammenhængen i FN s udviklingsrelaterede indsatser på landeniveau ved at samarbejdet mellem FN s udviklingsorganer koordineres bedre og FN optræder mere samlet ud ad til. I den forbindelse har Danmark taget initiativ til at samle de FN organisationer, der arbejder i København, i en ny, fælles bygning, 7

8 den såkaldte FN-by. Målet er at styrke samarbejdet og synergien mellem dem. FN-byen indvies i København er målt på antal ansatte (1100) den 6. største FN-by i verden. På udviklingsområdet er det de otte Millenium Development Goals (MDG), der er i fokus i FN. Målene blev evalueret på sidste års MDG-topmøde, hvor der på baggrund af en evaluering af hidtidige fremskridt og erfaringer blev givet konkrete anbefalinger til, hvordan målene kan opnås inden For FN s udviklingsorganisationer har målene været med til at fokusere indsatsen og skabe opmærksomhed omkring udviklingsudfordringerne i de fattigste lande. Overvejelserne om, hvad der skal følge efter 2015-målene, er i gang ofte med fokus på energi og bæredygtighed. I den sammenhæng bliver FN s Konference om Bæredygtig Udvikling (Rio +20, som finder sted 20 år efter det første verdenstopmøde om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro i 1992) en stor udfordring for FN s medlemslande og for det multilaterale diplomati. Konferencen vil finde sted i Rio de Janeiro i juni 2012 under det danske EU-formandskab. På konferencen vil verdens lande søge at blive enige om, hvordan vækst kan sikres gennem en bæredygtig udvikling. d) Sikkerhedsrådet Sikkerhedsrådet har i henhold til FN-pagtens artikel 24 hovedansvaret for opretholdelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed. Rådet udøver især dette ansvar gennem fredelig bilæggelse af tvistigheder og ved at tage forholdsregler overfor trusler mod freden, fredsbrud og angrebshandlinger. Sikkerhedsrådets resolutioner skal vedtages ni stemmer, herunder alle de faste medlemmer. Sikkerhedsrådet har 5 faste medlemmer (Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA) og 10 ikke faste medlemmer (For nuværende Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Columbia, Gabon, Indien, Libanon, Nigeria, Portugal, Sydafrika og Tyskland). Per 31. december udtræder Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Gabon, Libanon og Nigeria. Under Generalforsamlingen vælges 5 nye medlemmer for perioden For at sikre geografisk spredning af medlemmerne opstiller og vælges medlemmerne af Sikkerhedsrådet i geografiske grupper. De 10 ikke faste medlemmer af Sikkerhedsrådet skal derfor udgøres af tre medlemmer fra afrikanske stater, to medlemmer fra asiatiske stater, et medlem fra østeuropæiske stater, to medlemmer fra latinamerikanske og caribiske stater, og to medlemmer fra vesteuropæiske og andre stater (WEOG). I forbindelse med årets afstemning har Afrika to pladser på valg og pt. tre kandidater (Marokko, Mauretanien og Togo). Asien har en plads på valg og to kandidater (Kirgisistan og Pakistan). Latinamerika har en plads på valg og en kandidat (Guatemala) og gruppen af østeuropæiske stater har fire kandidater (Armenien, Aserbajdsjan, Slovenien og Ungarn) til én plads. Det er forventningen, at i hvert fald den asiatiske gruppe og måske den afrikanske internt enes om den kandidat, der skal repræsentere gruppen, og at der i disse to grupper ikke bliver kampvalg. 8

9 Danmark har indgået stemmebytteaftale med Slovenien og med Marokko. Gruppen af Vesteuropæiske og andre stater har ingen pladser på valg, da Tyskland og Portugal blev valgt ind sidste år og dermed skal sidde endnu et år. Den nuværende sammensætning af FN s Sikkerhedsråd afspejler det politiske verdensbillede umiddelbart efter afslutningen af 2. Verdenskrig. Globaliseringen og fremvæksten af nye regionale og globale aktører har gjort behovet for reformer af Sikkerhedsrådet stadig mere påtrængende. Der er derfor iværksat en reformproces struktureret omkring fem nøgleområder: Medlemskategorier; vetospørgsmålet; regional repræsentation; størrelsen af et udvidet Sikkerhedsråd og Rådets arbejdsmetoder; og forholdet mellem Generalforsamlingen og Sikkerhedsrådet (jfr. afsnit om reform af sikkerhedsrådet s. 61). e) Delegationens rolle Den danske delegation til FN s 66. Generalforsamling består af ministre, embedsmænd, parlamentarikere og repræsentanter for civilsamfundet. Embedsmandsdelegationen udøver sin virksomhed på regeringens ansvar og skal løbende holde Udenrigsministeriet underrettet om de vigtigste emner, der rejses på Generalforsamlingen, og efter omstændighederne indhente instruktion fra Udenrigsministeriet. Embedsmandsdelegationen skal blandt andet redegøre for nærtstående landes, herunder især de øvrige EU-landes, holdninger. Det påhviler også embedsmandsdelegationen at deltage aktivt i rådslagningerne med disse lande og i overensstemmelse med EU-traktatens bestemmelser tilstræbe en fælles optræden af EU-landene. På visse områder indgår Danmark endvidere i et nært samarbejde med de øvrige nordiske lande. Danmarks holdning vil under Generalforsamlingen komme til udtryk i EU gennem nationale indlæg i plenum og udvalg eller ved aktiv deltagelse i forhandlinger om udformningen af konkrete forslag. Delegationen vil også skulle deltage i stemmeafgivning ved blandt andet at deltage i konsensusvedtagelse, stemme for eller imod samt hverken for eller imod (afståelse). Parlamentarikere i delegationen orienteres løbende om aktuelle drøftelser og kan bidrage med rådgivning. 2. Internationale kriser a) Det arabiske forår inkl. situationen i berørte lande: Den arabiske verden oplevede i 2011 de mest markante omvæltninger nogensinde. Omvæltningerne begyndte med Jasminrevolutionen i Tunesien. Folkelige protester med krav om grundlæggende og legitime politiske, sociale og økonomiske reformer bredte sig herefter til store dele af den arabiske verden og udfordrede eksisterende styreformer. Protesterne antog forskellige fremtrædelsesformer og blev mødt med forskellige reaktioner fra landenes regimer. Mange steder blev fredelige demonstranter mødt med myndighedernes vold og undertrykkelse. I flere lande er der nu indledt en udvikling i retning af mere frie og demokratiske styreformer. I andre søger totalitære regimer fortsat at fastholde magten, ofte med brug af vold og undertrykkelse. 9

10 FN s generalsekretær har i sine udtalelser og i sine kontakter til relevante stats- og regeringschefer presset på for respekt for menneskerettighederne og har opfordret til ophør af vold mod demonstranter og til efterlevelse af befolkningernes legitime aspirationer. FN bidrager med indsatser til at støtte overgangsprocesserne efter de folkelige opstande i Egypten og Tunesien. FN s sikkerhedsråd har i forhold til de libyske myndigheders voldsomme overgreb på egen befolkning vedtaget resolutionerne 1970 og 1973, sidstnævnte med bemyndigelse til at anvende militære midler for at beskytte civilbefolkningen. FN har bidraget med nødhjælp til Libyen, og har støttet Egypten og Tunesien i modtagelsen af flygtninge fra Libyen. Menneskerettighedsrådet har behandlet situationen i flere af de lande, hvor de folkelige protester er blevet mødt med vold og undertrykkelse. Efter opfordring fra Menneskerettighedsrådet besluttede FN s generalforsamling den 2. marts i år at suspendere Libyens medlemskab af rådet som følge af den meget kritisable menneskerettighedssituation i landet. Det var første gang, at et medlem af Menneskerettighedsrådet blev suspenderet. Fra dansk side har man opfordret regimerne til at gå i dialog med demonstranterne og gennemføre de nødvendige reformer. Danmark støtter aktivt op om de folkelige kræfter, der på fredelig vis kæmper for deres demokratiske rettigheder og efterlevelse af menneskerettighederne. Via programmet Partnerskab for Dialog og Reform (100 mio. kr. i 2011), og siden foråret 2011 også med midler fra Frihedspuljen (100 mio. kr. i 2011 til indsatser i Nordafrika), støtter regeringen en lang række civilsamfundsgrupper i den arabiske verden, der arbejder for demokrati og reformer, herunder ungdomsgrupper, kvindegrupper, menneskerettighedsorganisationer samt frie medier. I de situationer, hvor regimer har mødt de legitime folkelige krav med vold og undertrykkelse, har Danmark haft en fast og konsekvent linje, og har lagt pres på regimerne - både bilateralt og multilateralt - herunder i flere tilfælde med målrettede sanktioner og diplomatiske tiltag. Danmark har støttet op om sikkerhedsrådsresolutionerne vedr. Libyen, og indgik fra starten i den internationale militære indsats til gennemførelsen af Sikkerhedsrådsresolution Danmark støtter FN s engagement i at fremme en politisk løsning i Libyen. I Menneskerettighedsrådet har Danmark været co-sponsor på en række kritiske resolutioner, bl.a. vedr. Libyen og Syrien. I EU har Danmark arbejdet for en hurtig, koordineret og effektiv støtte til de demokratiske processer i Tunesien og Egypten med særligt fokus på demokratifremme, økonomisk udvikling gennem bl.a. øget markedsadgang og handelsliberaliseringer samt styrkede people-to-people kontakter. Danmark har aktivt støttet en omlægning af naboskabspolitikken i retning af øget differentiering og merit, således at det kan betale sig for landene, der modtager EU s naboskabsmidler, at gøre en ekstra indsats for at gennemføre demokratiske reformer og forbedre menneskerettighedssituationen. Danmark har aktivt støttet op om EU-vedtagelse af målrettede sanktioner og andre restriktive tiltag overfor en række lande. Tunesien Folkelige protester indledtes i midten af december 2010 og førte den 14. januar til, at Ben Ali trådte tilbage som Tunesiens præsident og flygtede til Saudi Arabien. Forinden var fredelige demonstranter blevet mødt med hårdhændet behandling fra myndighederne med dræbte og sårede til følge. Efter Ben Ali s afgang har Tunesien indledt en overgangsproces med politiske 10

11 reformer, der skal føre landet i retning af demokrati. En såkaldt Assemblé Constituante skal forestå udformningen af en ny grundlov og valglov samt designe den fremadrettede reformproces. Valget til denne er af tekniske årsager blevet udskudt fra juli til oktober i år. Situationen i Tunesien er præget af usikkerhed omkring den videre proces frem og bekymring for, at konservative kræfter i det administrative apparat vil kunne svinge udviklingen tilbage. Samtidig er landet negativt påvirket af udviklingen i Libyen. Egypten Folkelige protester i Cairo og i andre storbyer førte den 11. februar til, at Mubarak måtte træde tilbage fra præsidentposten i Egypten. I begyndelsen af de folkelige protester, der indledtes den 25. januar, blev fredelige demonstranter angrebet af politi og sikkerhedsstyrket med mange dræbte og sårede til følge. Mubarak har siden den 11. februar opholdt sig i Sharm-el-Sheikh og retsforfølges nu sammen med nærtstående familiemedlemmer. Landets reelle magthaver er et militært råd under ledelse af forsvarsministeren, feltmarskal Tantawi, der leder overgangsprocessen. Efter en folkeafstemning om forfatningsændringer den 19. marts (41,19 % stemmeberettigede deltog; 77,2 % for) har rådet annonceret et forfatningsdekret, der udover de vedtagne ændringer slår fast, at rådet agerer med præsidentiel autoritet, indtil et folkevalgt parlament har vedtaget en helt ny forfatning. Parlamentsvalgene (til overhuset og underhuset) er af rådet sat til september i år. Herefter vil følge præsidentvalg. Der har i den senere tid været flere eksempler på sekteriske sammenstød. Der er tegn på en voksende utilfredshed med det styre, der kom til efter Mubaraks fald, og en tillidskrise er opstået, hvilket bl.a. giver sig udslag i nye folkelige protester. Danmarks engagement i Tunesien og Egypten Danmark støtter aktivt overgangsprocesserne i Tunesien og Egypten. Under Partnerskab for Dialog og Reform er indsatsen i de to lande blevet opprioriteret med yderligere 10 mio. kr. til at styrke de demokratiske reformer og målrettet frie medier og civilsamfundet. Den danske indsats under Frihedspuljen har fokus på at sikre, at de demokratiske kræfter, der igangsatte og gennemførte oprøret med krav om etablering af liberale demokratier baseret på respekt for menneskerettigheder og liberale frihedsrettigheder, understøttes i deres arbejde. Indsatsen rettes primært mod ikke-statslige organisationer og omfatter menneskerettigheder og god regeringsførelse, vækst og beskæftigelse samt en styrkelse af civilsamfundet. I Egypten er den danske indsats bl.a. forankret i Det Dansk-Egyptiske Dialog Institut, der finansieres over Partnerskab for Dialog og Reform, mens der i Tunesien ventes oprettet en særlig styringsenhed. Under Statsministerens besøg i Washington i marts i år, aftaltes en fælles dansk-amerikansk indsats for unge mennesker i Egypten. Denne aftale blev udmøntet i et samarbejde mellem det danske Udenrigsministerium, U.S. State Department samt Egyptens Ministerium for Kommunikations- og Informationsteknologi om at afholde en master class, NextGen IT Entrepreneurs Bootcamp, for 48 unge egyptiske it-iværksættere. Succesfulde amerikanske og danske ITentreprenører trænede gennem dette mentorforløb deltagerne i at omsætte deres tekniske kunnen til konkrete forretningsideer. Mentorerne, som alle arbejdede gratis, fremlagde deres egen historie om udvikling som iværksættere og gennemførte konkret undervisning i projektstyring, markedsføring, finansiel styring og innovation inspirerede og hjalp de unge egyptiske deltagere i 11

12 deres forretningsudvikling. De ægyptiske deltagere var omhyggeligt udvalgt blandt deltagerne i forskellige iværksætterudviklingskurser i Cairo og kom alle med definerede forretningsideer. Blandt de bedste hold blev to tilbudt et praktikophold i en amerikansk IT-virksomhed og to blev tilbudt et tre-måneders Boot Camp forløb i Danmark. De egyptiske IT-iværksættere kommer til Danmark i slutningen af august, hvor de vil blive trænet af både lokale og internationale mentorer, som hjælper dem til at videreudvikle deres ideer til et færdigt forretningskoncept, der præsenteres for inviterede investorer ved forløbets afslutning. Det er målet, at Boot Camp skal ende i etablering af nye virksomheder. Libyen Efter en gradvis eskalering af demonstrationer fra januar greb Gaddafis sikkerhedsstyrker den 17. februar endog meget voldeligt ind over for de efterhånden massive demonstrationer i en række byer. Demonstrationerne tog herefter karakter af en egentlig opstand spredt til hele Libyen. En række libyske diplomater i udlandet hoppede af, flere enheder i den libyske hær tog oprørernes parti, og oprørerne organiserede sig i spontane militser. Oprørerne dannede den 5. marts Overgangsrådet (TNC) med hovedsæde i Benghazi. FN s Sikkerhedsråd har vedtaget resolutionerne 1970 af 26. februar (våbenembargo, målrettede sanktioner mod personer nær Gaddafi-regimet, anmodning om ICC-undersøgelse (ICC: International Criminal Court) og 1973 af 17. marts (flyveforbud og beskyttelse af civile med bemyndigelse til at anvende de nødvendige militære magtmidler). Den 19. marts igangsatte en koalition af lande inklusiv Danmark en militær operation til beskyttelse af civile i overensstemmelse med resolution NATO har i dag ansvaret for den internationale militære indsats. Danmark stiller fortsat med fire kampfly samt to i reserve til den internationale militære indsats i Libyen under NATO. Danmark er endvidere medlem på roterende basis med de nordiske lande af den såkaldte Kontaktgruppe (FN, regionale organisationer og en række lande, samlet set omkring 40 medlemmer), der koordinerer den internationale politiske indsats i forhold til Libyen. Det politiske pres på Gadaffi-regimet øges kontinuerligt. Inderkredsen om Gaddafi vurderes intakt, men samlet set har over 50 personer fra regeringen militæret, retssystemet og diplomatiet i den seneste tid vendt regimet ryggen i protest over dets fremfærd. Også på det økonomiske område er der pres på regimet, bl.a. gennem målrettede sanktioner. Der arbejdes endvidere for øget tilførsel af ressourcer til TNC. FN s støtte til den politiske proces i Libyen sker bl.a. via FN s særlige Libyen-udsending, den tidligere jordanske udenrigsminister Abdel Elah al-khatib, der i henhold til UNSCR 1973 har mandat til at søge at fremme en politisk løsning. Fra dansk side udtrykkes støtte til FN s og al- Khatibs bestræbelser i det politiske spor. Udenrigsministeren besøgte den 22. juni Benghazi og benyttede anledningen til at styrke Danmarks politiske relationer til TNC, idet Danmark anerkender TNC som den eneste legitime repræsentant for det libyske folk i overgangsfasen mod et frit og demokratisk Libyen. Danmark bidrager med humanitær bistand til Libyen. Syrien De syriske myndigheder forsøger fortsat at bekæmpe de folkelige protester med voldelig undertrykkelse og militære operationer. De voldelige sammenstød i det nordlige Syrien har ført til en 12

13 flygtningestrøm ind i Tyrkiet. Antallet af demonstrationer vokser i antal og omfang, men der har endnu ikke fundet større antiregeringsdemonstrationer eller voldelige sammenstød sted i det centrale Damaskus eller i Syriens andenstørste by, Aleppo. Præsident Assad har to gange annonceret amnesti for politiske fanger, som tilsyneladende har medført løsladelsen af et større antal fanger. I en tale den 20. juni annoncerede Assad omfattende reformer i form af blandt andet udskrivelse af valg og ændring af forfatningen. Siden har en række oppositionsmøder fundet sted, og regimet indledte den 10. juli en lovet national dialog. Oppositionen ønsker dog ikke at deltage i denne, da en række krav ikke er opfyldt, herunder stop for al vold og løsladelse af politiske fanger. Danmarks politik i forhold til Syrien er baseret på en tostrenget strategi, hvor der lægges et stort pres på regimet, samtidig med at man søger en kritisk dialog. Ved at lægge et bredt funderet internationalt pres på Syrien ønsker Danmark at arbejde i retning af en fredelig transition. Konkret agerer Danmark især i EU- og FN-regi samt gennem dialog med regionale aktører, herunder særligt Tyrkiet. I FN-regi har Danmark været medforslagsstiller til en resolution i Menneskerettighedsrådet (april), der fordømmer menneskerettighedskrænkelserne i Syrien og etablerer en opfølgningsmekanisme under FN s menneskerettighedskommissær, der skal overvåge menneskerettighedssituationen i Syrien og rapportere tilbage til Rådet. IAEA (International Atomic Energy Agency) vedtog i juni en resolution, hvori det slås fast, at Syrien med sit forsøg på at bygge en udeklareret atomreaktor har overtrådt sine IAEA-forpligtelser. Danmark støtter, at der vedtages en Syrien-resolution i FN s Sikkerhedsråd, men dette mødes med modstand af bl.a. Rusland og Kina. I EU-regi støttede Danmark aktivt vedtagelsen af en sanktionspakke bestående af: 1) våbenembargo, 2) forbud mod tilvejebringelse af udstyr til intern repression, 3) indrejseforbud og 4) indefrysningsbestemmelser de to sidste målrettet udvalgte personer. EUsanktionerne er senest blev udvidet i august og rammer også præsident Assad. Yemen Der blev i januar 2011 gennemført omfattende demonstrationer i de større byer. En løs alliance mellem den politiske opposition, ungdomsbevægelsen og separatistbevægelsen krævede politiske og økonomiske reformer samt præsident Salehs afgang. Gulf Cooperation Council (GCC), anført af Saudi Arabien, fremlagde den 5. april 2011 sit initiativ vedr. en fredelig og ordnet magtoverdragelse, men det blev forkastet af Saleh. Præsident Saleh blev den 3. juni 2011 udsat for et attentat og blev dagen efter overført til hospitalsbehandling i Riyadh. Landets ledelse er iht. forfatningen overgået til vicepræsident Hadi, der betragtes som en svag, men mulig overgangsfigur. Der foregår nu en politisk magtkamp, men de tidligere kamphandlinger blev den 5. juni 2011 afløst af en saudiarabisk forhandlet våbenhvile. Der er dog stadig demonstrationer, og militante islamister, herunder Al Qaeda, gennemfører angreb mod byer i de sydlige provinser, hvor regimet flere steder har mistet kontrollen. Danmark og EU støtter op om mæglingsaftalen formidlet af GCC med sigte på afholdelse af frie og demokratiske valg. Flere af de dansk støttede aktiviteter i Yemen under Partnerskab for Dialog og Reform har midlertidigt måtte indstilles som følge af situationen i landet. Bahrain Medio februar gik demonstranter på gaden i hovedstaden, Manama, med Perlepladsen som det foretrukne centrum for tusindvis af demonstranter. Efter at have vekslet skiftevis mellem en 13

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år?

1. Hvad ser Udviklingspolitisk Råd som de vigtigste erfaringer fra Danmarks samtænkte bidrag til internationale stabiliseringsindsatser de seneste år? 46.H.1-6. SSP Stabiliserings- og sikkerhedspolitik 3 Til drøftelse Strategisk drøftelse af udkast til Politik for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser N/A (godkendes af den interministerielle samtænkningsstyregruppe)

Læs mere

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig Forord...3 1. FN -- En bedre verden er mulig...4 2. Styrkelse af FN's Generalforsamling...5 Baggrund...5 3. En stærkere rolle til FN's økonomiske

Læs mere

HELMAND-PLANEN 2011-2012

HELMAND-PLANEN 2011-2012 HELMAND-PLANEN 2011-2012 SAMT AFRAPPORTERING FOR DEN DANSKE INDSATS I AFGHANISTAN I 2010 Kort: NATO Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010

Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet 2010 DEN DANSKE INDSATS I HELMAND 2010 HELMAND-PLANEN 2010 INDHOLDsfortegnelse Indledning... 1 Rammerne... 5 Sikkerhed... 10 Militær... 10 Politi... 19 Politik...

Læs mere

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan

Afrapportering 2012. Den danske indsats i Afghanistan Afrapportering 2012 Den danske indsats i Afghanistan April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sikkerhed - militær... 4 Danske enheder i Afghanistan... 6 Sikkerhed - politi... 7 Freds- og forsoningsprocessen

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 1) Indledning FN-forbundet har til formål på oplysende og tværpolitisk grundlag at arbejde for: Styrkelse af interessen for De Forenede Nationer; Forståelse

Læs mere

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 Forsidefoto: Patrick Robert, Corbis AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 2 3 Forsvarets Efterretningstjeneste Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 4 5 Forord Dette års udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste lægger vægt på Rusland

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

GLOBAL. Om At sidde med ved forhandlingsbordet i FN & Global Governance. + interview med Eigil Andersen. FN-forbundets medlemsblad NR.

GLOBAL. Om At sidde med ved forhandlingsbordet i FN & Global Governance. + interview med Eigil Andersen. FN-forbundets medlemsblad NR. GLOBAL FN-forbundets medlemsblad NR. 5 OKTOBER 2013 Om At sidde med ved forhandlingsbordet i FN & Global Governance + interview med Eigil Andersen 1 REDAKTION: Henrik Døcker, Torleif Jonasson, Anne Marie

Læs mere

En verden i forandring nye trusler, nye svar

En verden i forandring nye trusler, nye svar En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme Juni 2004 En verden i forandring nye trusler, nye svar Redegørelse fra regeringen om indsatsen mod terrorisme

Læs mere

bilag 5.1 maj 2012 Landeanalyser

bilag 5.1 maj 2012 Landeanalyser bilag 5.1 maj 2012 Landeanalyser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Landeanalyser - Nord Afrika og Mellemøsten (MENA)... 4 1.1 Marokko... 5 1.1.1 Politiske, økonomiske og sociale tendenser...

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

EN OVERSET KONLIKT? UDBLIK KRISEN I BURMA KINAS ROLLE SE SIDE 19.

EN OVERSET KONLIKT? UDBLIK KRISEN I BURMA KINAS ROLLE SE SIDE 19. IPMONOPOLET.DK ÅRGANG 1 NUMMER 1 1. UDGAVE IPMONOPOLET TEMA: DARFUR EN OVERSET KONLIKT? IPMONOPOLET SÆTTER I DENNE UDGAVE FOKUS PÅ DEN VEDVARENDE KONFLIKT I SUDAN OG HERUNDER I SÆRDELESHED KONFLIKTEN I

Læs mere

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatets kontor i Lomé Februar 2011 1.1 Vestafrika Vestafrika dækker 15 lande syd for Sahara: Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Cape Verde, Sierra Leone,

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 Carsten Staur Globalt samarbejde frem mod 2020 Det globale system FN-systemet, Verdensbanken, IMF og mange andre internationale organisationer er godt

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 Udenrigsministeriet Justitsministeriet Forsvarsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI OG VÆBNET RØVERI TIL SØS 2015-2018 Strategi for den danske indsats

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat

Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat Militære EU-operationer med eller uden FN-mandat FN udfordres i disse år som fundamentet for en global retsorden. Rapporten ser på konsekvenserne af denne udfordring, og på farer og perspektiver for fremtidens

Læs mere

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament SI NR. 247 Oktober 2013 Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Egypten efter kuppet Kunst og revolution Råd og parlament FRA REDAKTIONEN SI NR. 247 Oktober 2013 Katastrofen i Syrien Borgerkrigen i Syrien er fyldt

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

FN-forbundets Nyhedsbrev

FN-forbundets Nyhedsbrev FN-forbundets Nyhedsbrev Å r g a n g 4, n r. 5, a u g u s t - s e p t e m b e r 2 0 0 9 Indhold i dette nummer: NYT fra FN-forbundet... 2 Er vejen til fred ligegyldig?... 3 Overraskende enighed på COP15...

Læs mere