ENGRAM Engelsk grammatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGRAM Engelsk grammatik"

Transkript

1 ENGRAM Engelsk grammatik LISE MARK TIM BIRKEBÆK MARCUS HEMMINGSEN NICKLAS AUGUSTINE ENGRAM Engelsk grammatik 4. udgave 2013

2 ENGRAM Engelsk grammatik August & Hemmingsen I/S, Kopiering fra denne bog eller dele deraf må kun finde sted i overensstemmelse med overenskomst mellem UVM og Copy-Dan. Medvirkende forfattere: Tim Birkebæk (Rødovre Gymnasium) og Lise Mark (Egaa Gymnasium) Faglig konsulentbistand, korrekturlæsning og viderudvikling ved cand.mag, Lise Mark (Lektor, Egaa Gymnasium) Redaktion: Marcus Hemmingsen og Nicklas Augustine Omslag: istockphoto Illustrationer: Shutterstock Sat med Calibri 10/11 4. e-bogudgave, september 2013 ISBN Webindhold: Denne e-bog svarer til webindhold på engram.dk version 4.0. August & Hemmingsen I/S Kollerødvej Allerød Tlf.: Side 2 af 131

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledende emner Ordklasser Sætningsanalyse Ordstilling Kongruens (Verbalkongruens) Genitiv Tegnsætning Uddybende emner Verber Substantiver Adjektiver Adverbier Artikler Pronominer Præpositioner Supplerende emner Ord der ofte anvendes forkert Enough Sammentrækninger Forkortelser So Forskelle på britisk og amerikansk engelsk Øvelsesregister Side 3 af 131

4 Komplet indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Komplet indholdsfortegnelse... 4 Forord Ordklasser Introduktion Substantiv / Navneord Bøjning af substantiver Proprium / Egennavn Artikel / Kendeord Pronomen / Stedord De forskellige typer pronominer Adjektiv / Tillægsord Gradbøjning af adjektiver Verbum / Udsagnsord Bøjning (overblik over de mange tider) Nutidsbøjning, person og tal Adverbium / Biord Præposition / Forholdsord Konjunktion / Bindeord Numerale / Talord Sætningsanalyse Introduktion Subjekt, grundled Verballed, udsagnsled Subjektsprædikat, omsagnsled til grundled Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled Objektsprædikat, omsagnsled til genstandsled Adverbialled, biled Hovedsætning og ledsætning Hovedsætninger Ledsætninger Side 4 af 131

5 Ordstilling Introduktion Ligefrem og omvendt ordstilling på engelsk og dansk Omvendt (V S O) ordstilling på dansk Ligefrem (S V O) ordstilling på engelsk Omvendt ordstilling (V S O) på engelsk Placering af not Placering af forskellige typer adverbier Småadverbiers placering Mådesadverbiers placering Stedsadverbialers placering Tidsadverbier og frekvensadverbiers placering Gradsadverbiers placering Længere adverbielle udtryk Kongruens (Verbalkongruens) Introduktion Udvalgte substantiver, der opfører sig specielt, når de fungerer som subjekter i en sætning Substantiver, der ikke har en flertalsform, men altid flertalsbetydning Utællelige substantiver, der altid står i singularis body, -one, -thing Pronominerne who, which og that There eller It som foreløbigt subjekt Kollektiver Genitiv Introduktion Apostrof genitiv Hvordan laves den? Hvornår bruges den? Of genitiv Hvordan laves den? Hvornår bruges den? Tegnsætning Introduktion Komma Side 5 af 131

6 Ikke komma på engelsk Komma på engelsk Apostrof I. Sammentrækninger II. Brugen af s-genitiv Tegnsætning ved citater (komma og anførselstegn) Anførselstegn Ved citater i citater Tegnsætning ved numeralier (talord) Verber Introduktion Hovedgrupper / typer af verber Verbets tider Præsens (nutid) Præteritum (datid) Pluskvamperfektum (før datid) Futurum (fremtid) Udvidet tid Udvidet tid eller simpel tid? Hjælpeverberne have, be og do Modalverber (Mådesudsagnsord) på modalverbernes former Uddybende om modalverbernes former og betydninger - sandsynlighed og ønskelighed De to modalitetsskalaer Omskrivning med do Passiv Fra aktiv- til passivkonstruktion Fra passiv- til aktivkonstruktion Funktion/anvendelse af passiv Verber der følges af andre infinitte verbalformer (to-infinitiv/-ing form) Verber der altid følges af to-infinitiv: Verber der altid følges af ing-form I. Lide- og afskyverber Side 6 af 131

7 II. Visse tale- og tænke verber III. Nogle verber der angiver start/stop/vedvarenhed IV. Verber der kan følges af både ing-form og infinitive V. Verber der kan følges af både ing-form og infinitiv med betydningsændring til følge Uregelmæssige verber Substantiver Introduktion Tællelige substantiver Singularis (ental) Pluralis (flertal) Utællelige substantiver Kollektiver Logisk flertal (distributiv pluralis) Proprier Adjektiver Introduktion Gradbøjning af adjektiver (komparation) Gradbøjning (komparation) med er og est: Gradbøjning (komparation) med more eller most : Almindelig komparativ eller absolut / falsk komparativ Formildende ord (gradsadverbier der nedtoner adjektiver) Støtteord Men støtteordet kan dog godt udelades på engelsk: Alder som adjektiv Placering af adjektiver (attributivt eller prædikativt) Supplerende læsning Adjektivers indbyrdes rækkefølge Forstærkende ord Adverbier Introduktion Adjektiv eller adverbium Adverbiers placering og typer af adverbier Adverbiernes form Side 7 af 131

8 Ender adjektivet på y Ender adjektivet på e Ender adjektivet på ic eller ical Når adjektiver og adverbier har samme form Når adverbier har to former, hvoraf den ene ligner adjektivets, men betydningerne er forskellige. 84 Adverbiernes gradbøjning (komparation) Adverbier på én stavelse Adverbier på to eller flere stavelser Nogle adverbier gradbøjes uregelmæssigt: Artikler Introduktion Ubestemt artikel (a eller an) Placering af ubestemt artikel Brug af ubestemt artikel: Forskelle mellem dansk og engelsk Bestemt artikel Bestemt artikel på engelsk men ikke på dansk Udeladelse af bestemt artikel på engelsk, men brug af den på dansk: Proprier (egennavne) og bestemt artikel Pronominer Introduktion Personlige pronominer (Personlige stedord) Hvilken form - subjektsform eller objektsform? Det danske det/den + der oversat til engelsk Det danske det/den Det danske der Possessive pronominer (Ejestedord) Værd at vide om brug af possessive pronominer: Refleksive pronominer (Tilbagevisende stedord) Brug af refleksive pronominer Brug af refleksive pronominer på dansk og engelsk Reciprokke pronominer (Gensidige stedord) Demonstrative pronominer (Påpegende stedord) Interrogative pronominer (Spørgende stedord) Side 8 af 131

9 1. Ved personer (who, whom, whose) Ikke-personer (what) Både personer og ikke-personer (which) Relative pronominer (Henførende stedord) Bestemmende og parentetiske relativsætninger Uddybende oversigt over de relative pronominer og hvad de henviser til Ubestemte pronominer (Ubestemte stedord) Andre ubestemte pronominer Præpositioner Introduktion Placering Præposition + infinitiv: aldrig på engelsk! Præposition + that: aldrig på engelsk! Præpositionen udelades Indsættelse af the fact that / the idea that og lignende mellem præpositionen og at Objekt + infinitiv-konstruktion Anvendelse af ing-form Tidspræpositioner (on, at, in, ago, for, during, by) On (om dage og datoer) At (om nøjagtigt tidspunkt og nogle faste udtryk om begrænsede tidsperioder) In (om tidsrum) For (om tidslængde/tidsforbrug) During (om tidsrum med fokus på tidsforløb) By (om et tidsrum til og med et givet tidspunkt) Stedspræpositioner (on, in, at, into, about/around, between/among, towards/against, under/below, across/over) On At In In/Into About/(a)round Between/among(st) Towards/against Side 9 af 131

10 8. Over/above Under/below Across/over At/by Ord der ofte anvendes forkert Introduktion To / Too Off / Of Because / Of course Lose / Loose Quit / Quit / Quite There / Their/They re As / Like As Like In spite of / Despite / Although Despite + in spite of Although Just / Yet / Already / Still Just Already Still Yet Sensible / Sensitive Recipe / Receipt Think / Mean Meaning / Opinion Enough Introduktion Ved adjektiv + adverbium Ved adjektiv + substantiv Ved substantiv Enough of Side 10 af 131

11 Sammentrækninger Introduktion Positive sammentrækninger Negative sammentrækninger Sammentrækning med former af to be + not Sammentrækning med former af to do + not Sammentrækning med former af can + not Sammentrækning med former af to have + not Sammentrækning med former af will + not Sammentrækning med former af shall + not Forkortelser Introduktion Forkortelser og deres betydning i alfabetisk rækkefølge So Introduktion Som svar på spørgsmål i betydningen det Som også Forskelle på britisk og amerikansk engelsk Introduktion Stavning Ordforråd Grammatik Øvelsesregister Side 11 af 131

12 Forord ENGRAM Engelsk grammatik består af en online grammatik med interaktive øvelser, en ibook beregnet til læsning på ipads samt denne PDF-udgave, som indeholder ENGRAMs grammatiske kapitler samt henvisninger til relevante online øvelser. Denne PDF er den fjerde udgave af ENGRAMs engelske grammatik opdateret med nye afsnit og øvelser samt en generel revidering af samtlige kapitler. Den fjerde udgave af ENGRAM indeholder betragtelige forbedringer online, hvor et helt nyt system gør det muligt at trække statistik over besvarelser, at gemme indtastninger og meget mere. Grammatikken er inddelt i tre overordnede dele. De indledende emner beskriver kort relevante områder af grammatikken og vil bl.a. være en hjælp for elever, der ønsker at genopfriske latinske betegnelser, imens de uddybende emner er længere og dybdegående kapitler om relevante ordklasser. Afslutningsvis giver de supplerende emner den studerende en særlig grammatisk forståelse inden for specifikke områder af den engelske grammatik, som ofte vil være uden for kernestoffet. De grammatiske kapitler er i dets udformning og fokus udarbejdet således, at der er lagt særlig vægt på emner og problemstillinger, som danskere i særdeleshed finder udfordrende. Interaktivt indhold. ENGRAMs interaktive indhold findes online på Det interaktive indhold består af interaktive øvelser til hvert afsnit, og giver brugeren øjeblikkelig respons på indtastede svar. Bemærk at alle øvelser i denne e-bog-udgave er direkte henvisninger til øvelser, der er at finde på engram.dk (ved e-bogens udgivelsestidspunkt). Bemærk dog at der løbende tilføjes nye øvelser på hjemmesiden, engram.dk. Interaktiv eksamenstræning. ENGRAMs interaktive indhold består af en række interaktive eksamensopgaver udarbejdet ift. tidligere officielle gymnasiale opgavesæt. Eksamensopgaver til HF, HHX samt STX er at finde på ENGRAM.dk. Brugeren kan således teste og træne, ligesom det vil være muligt at få vejledning og hjælp undervejs. Brugeren får vejledning ud fra indtastede svar. Interaktive værktøjer. ENGRAM tilbyder ligeledes sine brugere en række nyttige værktøjer. De interaktive værktøjer består bl.a. af en omfangsrig glosar bestående af mere end opslag samt en Advanced Learner s Dictionary (ALD). Glosaren inddrages i alle grammatiske øvelser som et læringsværktøj, imens ALD altid kan åbnes via ENGRAM.dk. ENGRAMs rolle i faget. For faglæreren har ENGRAM adskillige fordele, både i skolen og uden for den. I skolen er en af fordelene, at eleverne kan se løsningsforslagene med det samme, de har besvaret opgaven, hvilket betyder, at de ikke behøver at vente på resten af klassen, før de fortsætter til det næste sæt opgaver. Da øvelserne alle har løsningsforslag, frigives der også tid til, at læreren kan vejlede og forklare, og i undervisningssituationen vil det betyde, at de stærke elever vil være nogenlunde selvkørende, mens de svagere elever vil have lejlighed til at få mere af den hjælp, de har behov for. Derudover er det let at sætte individuelle elever til at træne helt specifikke områder. Træningen behøver heller ikke foregå i skoletiden. Derfor vil det være muligt for den enkelte elev at benytte øvelserne som repetition eller udforskning, når behovet og lysten opstår. Side 12 af 131

13 Fejlretter til undervisere digitalt retteprogram. Alle undervisere der benytter ENGRAM har adgang til det digitale retteprogram, Fejlretter. Fejlretter er et smart værktøj, der gør rettearbejdet med elevafleveringer mere effektivt og således kan være med til at frigive tid i rettearbejdet. Fejlretter er et tilføjelsesprogram til Microsoft Word, hvor underviseren kan indstille generelle kommentarer til typiske fejl eller ros. Disse kommentarer kan derefter indsættes i elevens aflevering ved blot ét tryk med musen eller ved hjælp af selvvalgte genvejstaster. Fejlretter kan anvendes i direkte samspil med ENGRAM, således at eleven kan gå direkte fra kongruensfejlen i afleveringen til kapitlet om kongruens i ENGRAMs grammatik og her løse relevante øvelser. Tak til de mange gymnasier både lærere og elever der afprøvede materialet i perioden Det har været en uvurderlig hjælp at se, hvorledes en interaktiv grammatik skulle udformes og imødekomme de udfordringer, som eksisterede i opstartsfasen. En særlig tak til lektorerne Christine Fastholm og Elisabeth Bang-Nielsen fra Borupgaard Gymnasium for forslag samt dybdegående feedback på ENGRAMs e-bog. Desuden en stor tak til Lise Mark, lektor ved Egaa Gymnasium, for at have stået for en omfattende revidering af grammatikken samt betragtelige forbedringer af kapitlerne i form af nye grammatiske afsnit. Tim Birkebæk Nicklas Augustine Marcus Hemmingsen september, 2013 Side 13 af 131

14 Ordklasser Indhold i dette afsnit 1. Introduktion 2. Substantiv 3. Proprium 4. Artikel 5. Pronomen 6. Adjektiv 7. Verbum 8. Adverbium 9. Præposition 10. Konjunktion 11. Numerale Introduktion I grammatik er det vigtigt at kunne kende forskel på de forskellige ordklasser. Herunder får du en kort oversigt samt en beskrivelse af de forskellige ordklasser med dertilhørende kendetegn. De enkelte ordklasser og brugen af samme beskrives yderligere i de relevante uddybende kapitler. INTRO-øvelse (A.1): Hvad tror du selv, at du ved om ordklasser? A.1.1. Match ordklassebetegnelser på latin og dansk A.1.2. Angiv ordklassen Substantiv / Navneord På engelsk: noun - Beskriver fx ting, personer, begreber og abstraktioner - Bøjes i person, tal og ejefald Car, boy, nature, impressionism Bøjning af substantiver Bemærk at dette kun er et eksempel på regelmæssig bøjning af substantiver! ental singularis/singular girl flertal pluralis/plural girls ejefald genitiv/genitive girl s /the girls bestemt kendeord bestemt artikel/definite article the girl(s) ubestemt kendeord ubestemt artikel/indefinite article a/an TIP. Vær opmærksom på at en del substantiver både kan være tællelige, dvs. bøjes i tal, men også utællelige, og dermed ikke bøjes i tal. Læs mere herom i kapitlet om Substantiver (tællelighed). Side 14 af 131

15 SPOT-øvelse (A.2): Bøj substantiver i tal A.2.1. Bøj substantiverne Proprium / Egennavn På engelsk: proper noun - Bemærk at proprier er en underkategori af substantiver - De beskriver specifikke ting eller personer ved navn - De skrives med stort begyndelsesbogstav - De kan bøjes i ejefald/genitiv og nogle sættes i flertal - Nogle kan tilføjes artikel Mohammed Ali, London Bridge, the United Nations, Manchester, The Simpsons SPOT-øvelse (A.3): Proprier og store bogstaver A.3.1. Ret eventuelle fejl i brug af store bogstaver Artikel / Kendeord På engelsk: article - Knytter sig til substantiver og angiver om disse er bestemte eller ubestemte - Ubestemt artikel, indefinite article, angives på engelsk med a eller an - Bestemt artikel, definite article, angives på engelsk med the An igniting match, a book Ubestemt artikel The girls, the new book Bestemt artikel TIP. Der er mange eksempler på, at artikel kan udelades på engelsk. Læs mere om dette i kapitlet Artikler, hvor du også finder en række øvelser. Side 15 af 131

16 Pronomen / Stedord På engelsk: pronoun - Pronominer står i stedet for noget andet, fx substantiver eller proprier - Nogle pronominer har kun én form, andre har flere former - Kan ofte bøjes i person, køn, tal, genitiv og anden kasus She, it, this, you De forskellige typer pronominer Personlige personlige/personal they, you Ejestedord possessive/possessive his, your Påpegende demonstrative/demonstrative these, that Spørgende interrogative/interrogative which, what Tilbagevisende refleksive/reflexive himself, itself Henførende relative/relative which, that Ubestemte indefinitte/indefinite somebody, one TIP. Du kan læse meget mere om de forskellige typer og lave forskellige øvelser i kapitlet Pronominer. SPOT-øvelse (A.5): Pronominer A.5.1. Erstat med pronominer Adjektiv / Tillægsord På engelsk: adjective - Beskriver substantiver og pronominer men fx aldrig verber eller andre adjektiver! - Adjektiver gradbøjes oftest enten med bøjningsendelse er, est eller med more, most Large, beautiful, little Gradbøjning af adjektiver 1. grad positiv/positive bad, simple, intelligent 2. grad komparativ/comparative worse, simpler, more intelligent 3. grad superlativ/superlative worst, simplest, most intelligent Der er dog meget mere, du skal vide om adjektiver, så læs kapitlet Adjektiver, hvor du også finder masser af øvelser. SPOT-øvelse (A.6): Markering af adjektiver A.6.1. Markér adjektiverne i teksten Side 16 af 131

17 Verbum / Udsagnsord På engelsk: verb - Verber kan man sætte at eller jeg foran - De angiver fx en handling, såsom at arbejde eller at lytte eller en tilstand, såsom at være, at sørge - Verber kan bestå af blot et hovedverbum eller af en sammensætning af et hovedverbum samt hjælpeverber. Hovedverber har disse tre bøjningsformer: grundform ed-form ing-form infinitiv perfektum participium præsens participium work worked working listen listened listening kiss kissed kissing Bøjning (overblik over de mange tider) nutid præsens/present he kills datid præteritum/past he killed førnutid perfektum/perfect he has killed førdatid pluskvamperfektum/pluperfect he had killed fremtid futurum/future he will kill betingemåde konditionalis/past-future he would kill navnemåde infinitiv/infinitive he wishes to kill kort tillægsform perfektum participium/past participle he has killed lang tillægsform præsens participium/present participle he is killing bydemåde imperativ/imperative kill! fortællemåde indikativ/indicative they kill ønskemåde konjunktiv/subjunctive if he were to be killed handleform aktiv/active to kill lideform passiv/passive to be killed Nutidsbøjning, person og tal Person Ental Flertal (NB kun et regelmæssigt eksempel) 1. person / 1st person I sleep we sleep 2. person / 2nd person you sleep you sleep 3. person / 3rd person he/she/it sleeps they sleep TIP. Ovenstående er kun en meget overfladisk smagsprøve på alt det, du skal vide om verberne, så husk at læse det uddybende kapitel Verber, hvor du finder masser af undtagelser, uregelmæssigheder og øvelser, du kan træne i. SPOT-øvelse (A.7): Bøj verberne A.7.1. Bøj verberne der står angivet i infinitiv/navnemåde Side 17 af 131

18 Adverbium / Biord På engelsk: adverb - Adverbier kommenterer, forstærker eller beskriver et enkelt ord eller en hel sætning mht. tid, sted, måde, grad og holdning - De lægger sig til verber, adjektiver, andre adverbier eller til hele sætninger - Nogle kan som adjektiverne gradbøjes They got up early Tid Hey, I am eating here! Sted To boldly go where no man has gone before Måde He is rather attractive Grad Unfortunately, his bubble gum had unexpected consequences Holdning Du kan læse meget mere om adverbierne og lave mange flere øvelser i kapitlet Adverbier. SPOT-øvelse (A.8): Markering af adverbier A.8.1. Markér adverbierne i teksten Præposition / Forholdsord På engelsk: preposition - Angiver et forhold mellem ting eller begreber - Kan ikke bøjes at/for/above/under/to/from/into...the wagon De engelske præpositioner kan godt være lidt tricky, når man skal vælge den rette oversættelse fra danske præpositioner, så læs mere om præpositionerne og lav tilhørende øvelser i kapitlet Præpositioner. Side 18 af 131

19 Konjunktion / Bindeord På engelsk: conjunction - Forbinder ord, sætninger eller sætningsled Der findes flere typer, afhængigt af hvilken funktion de har i en sætning, fx: - Tilføjelseskonjunktioner (fx and, also, furthermore, moreover) - Sammenligningskonjunktioner (fx and, likewise, however, instead, even so) - Tidskonjunktioner (fx when, before, till, until, then) - Årsagskonjunktioner (fx because, for, as, since) - Andre (fx idiomatiske udtryk med either/or eller neither/nor) Du kan lette din stileskrivning en del ved at bruge konjunktioner til at binde dit sprog sammen, så det forekommer mere flydende og sammenhængende. Så husk at læse om konjunktionerne og disses brug i kapitlet Konjunktioner, hvor du også finder flere øvelser til samme emne. SPOT-øvelse (A.10): Find konjunktioner A Find konjunktionerne i sætningerne Numerale / Talord På engelsk: numeral - Angiver en talstørrelse enten som et mængdetal eller som et ordenstal 2, three, four Mængdetal Kardinaltal/cardinals second, third, fourth Ordenstal Ordinaltal/ordinals Du bør i denne sammenhæng stifte yderligere bekendtskab med kapitlet Numeralier, da der er nogle væsentlige forskelle på talords form på hhv. dansk og engelsk, fx hvordan man skriver 1.000,00 kr. på engelsk! Du kan læse mere om tegnsætning ved talord i kapitlet 'Tegnsætning'. EKSPERT-øvelse (A.12): Godt og blandet - er du nu ekspert i ordklasser? A Find, ret og forklar Side 19 af 131

20 Sætningsanalyse Indhold i dette afsnit 1. Introduktion 2. Subjekt, grundled 3. Verballed, udsagnsled 4. Subjektsprædikat, omsagnsled til grundled 5. Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled 6. Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled 7. Objektsprædikat, omsagnsled til genstandsled 8. Adverbialled, biled 9. Hovedsætning og ledsætning Introduktion En sætning består af ord, som kan opdeles i forskellige ordklasser. Ønskes en given sætning analyseret, kan vi imidlertid også dele sætningen op i sætningsled. Sætningsled kan være enkelte ord, flere ord samt hele ledsætninger, der sammen udgør sprogets syntaks. 1 På de fleste sprog er det tilstrækkeligt og dækkende at anvende de i alt 7 ledtyper, som vi i dette kapitel vil gennemgå. For at præsentere nogle af de 7 sætningsled, kan vi kigge på en simpel sætning: Yesterday the man gave the woman a flower Yesterday Adverbialled, biled Angiver tid, sted, måde, grad mv. Hvorfor, hvordan og hvor? the man Subjekt, grundled Angiver den handlingsførende. Hvem/Hvad udfører handlingen? gave Verballed, udsagnsled Angiver sætningens handling. Hvad sker der? the woman a flower Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled Angiver modtager af verbets handling. Angiver genstanden for handlingen. Hvad giver manden? 1 Syntaks: De regler der gælder for ordenes indbyrdes placering. Side 20 af 131

21 Men hvilke ordklasser kan så optræde i hvilke led? Dette kan du få et overblik over i tabellen herunder. Oversigten er ikke udtømmende, men angiver typiske forekomster af ordklasser i forskellige ledtyper. Sætningsled Symbol Nogle af de ordklasser der ofte fungerer som dette sætningsled Subjekt (grundled) X Substantiver Pronominer Proprier Verber (i infinitiv) Verber (i ing-form) The car is beautiful I, you, he, she left early Carla has bought a new dog To love is to take a risk Seeing is believing NB: ikke en ordklasse men hele ledsætninger Her leaving me is the worst thing that ever happened to me Verballed (udsagnsled) O Verber (og kun verber), Kan bestå af både simple og komplekse (sammensatte) verber I love him (simpel præsens) I don t love him (omskrivning med do) I have always loved him (perfektum) He is loved by me (passiv) Direkte Objekt (genstandsled, akkusativobjekt) Substantiver Pronominer Proprier Verber (Infinitiv) Verber (ing-form) I like books I hate them The shark attacked Peter I want to quit I enjoy running NB: hele ledsætninger (kke en ordklasse) I d like to see more of you Indirekte Objekt (hensynssled, dativobjekt) Substantiver Pronominer Proprier Samt præpositionsforbindelser He bought the girl expensive gifts He bought her expensive gifts He bought Carla expensive gifts He gave the ring to the girl Subjektsprædikat (Omsagnsled til grundled) Substantiver Pronominer Proprier Adjektiver Verber (infinitiv) Verber (ing-form) He is a teacher Whose is this? I am Carla He seems clever To love is to care. Seeing is believing Objektsprædikat (Omsagnsled til genstandsled) Adjektiver Substantiver Proprier Samt Ledsætninger (ikke en ordklasse) They painted the house blue I elected Peter chairman They named the cat Doris We chose Peter to represent us Adverbialled (biled) Adverbier Konjunktioner He drove irresponsibly (måde) Fortunately we made it Side 21 af 131

22 NB: (dog ikke ordklasser) Præpositionsforbindelser Ledsætninger He went to bed. (sted) We stayed for two hours (tid) We stayed until we became bored(tid) INTRO-øvelse (B.1): Hvad tror du selv, at du ved om sætningsanalyse? B.1.1. Match begreberne B.1.2. Angiv sætningsled Subjekt, grundled Subjektet i en sætning kan findes ved at spørge hvem eller hvad, der udfører handling, eller hvem der sker noget med. Subjektet står i nominativ. I aktive sætninger angiver subjektet fx den, der udfører handlingen. I passive sætninger angiver subjektet den, der sker noget med. He began negotiating with the Palestinian president (aktiv sætning) Peace negotiations were launched in Washington this week (passiv sætning) There are plenty of negotiators at the meeting (aktiv sætning) ( ) Bemærk at der i den sidste sætning både er et foreløbigt subjekt (there) og et reelt subjekt. SPOT-øvelse (B.2): Subjekt B.2.1. Angiv subjektet Verballed, udsagnsled Verballeddet angiver sætningens handling eller fungerer som kopulativt verbum 2. Verballeddet kan, som eksemplerne herunder illustrerer, være sammensat af hoved- og hjælpeverber. These are extremely luminous and distant galaxies (kopulativt verbum) Many different energy levels are activated (komplekst verballed i passiv-konstruktion) It plays a direct part in Republican politics (simpelt verballed) Global communication has become clearer, faster, and more effective (komplekst verballed i perfektum) 2 Kopulative verber: Sætter (u)lighedstegn mellem subjekt og subjektsprædikat. Side 22 af 131

23 Subjektsprædikat, omsagnsled til grundled Subjektsprædikatet optræder udelukkende i forbindelse med et kopulativt verbum, dvs. et verbum der sætter (u)lighedstegn mellem subjekt og subjektsprædikat. Kopulative verber er eksempelvis be, taste, become, seem, feel og look. He is a pilot The chocolate tastes good The politician felt happy TIP. Der er flere kopulative verber end de her nævnte men du afgør, om et verbum er et kopulativt verbum ved at teste, om det har den ovennævnte lighedstegns-funktion i en sætning. Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled Det direkte objekt er den/det, der er genstand for verballeddets handling. The mobs destroyed several cars The students did their homework every day They investigated some bacteria SPOT-øvelse (B.5): Direkte objekt B.5.1. Angiv det direkte objekt Side 23 af 131

24 Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled Det indirekte objekt peger på hvem eller hvad, handlingen er rettet imod. Franklin gave him a piece of advice The government promised the voters a tax break The Russian politician told us that there was no evidence of corruption Objektsprædikat, omsagnsled til genstandsled Objektsprædikatet optræder ikke så hyppigt som mange andre led, idet det kun findes i forbindelse med få verber, der sætter lighedstegn mellem objektet (genstandsleddet) og objektsprædikatet. Eksempel I call my cat Spinoza I painted my car pink I made her chairwoman Adverbialled, biled Adverbialled angiver typisk sted, måde, grad, tid, frekvens, årsag, dvs. hvordan, hvornår eller hvorfor noget sker. Et adverbialled kan dog også angive talerens kommentar til sit eget udsagn: The woman walked slowly Måde She is very intelligent Yesterday he said, She s dead Luckily, we won! Grad Tid Talers kommentar Også præpositionsforbindelser fungerer som adverbialled. En præpositionsforbindelse består af en præposition samt en styrelse. He left at twelve o clock Tid They relaxed on the farm The children behaved in a strange manner Sted Måde Hovedsætning og ledsætning Man kan skelne mellem hoved- og ledsætninger. Helsætninger er sætninger, der ikke er led i en anden sætning, imens ledsætninger er sætninger, der indgår i en helsætning. Side 24 af 131

25 Hovedsætninger Hovedsætninger indeholder et subjekt og et verballed. Kendetegnet for en hovedsætning er, at sætningen kan stå alene. We all like that film although it has too many car chases I never liked candy when I was a child Your mother, whose new husband is a fisherman, never liked sailing Ledsætninger Ledsætninger eller bisætninger indeholder ligesom hovedsætninger både et subjekt og et verballed. Modsat hovedsætninger kan ledsætninger ikke stå alene, da de er underordnede sætninger, som henviser til en hovedsætning. We all like that film although it has too many car chases I never liked candy when I was a child Your mother, whose new husband is a fisherman, never liked sailing Herunder findes en oversigt over almindeligt forekommende typer af ledsætninger. Genstandssætning: Indledes eksempelvis med what, that eller how. Eksempel I asked him what he would do to avoid it Relativsætning: Indledes eksempelvis med whose, which eller that. Eksempel We will throw a party for the player who scores the first goal Spørgende: Indledes eksempelvis med which eller what. Eksempel Do you know which route to take? Betingelsessætning: Indledes med if (adverbialled) Eksempel If I find my bike, I will be there at eight Indrømmelsessætning: Indledes eksempelvis med even (if) (adverbialled) Eksempel She says she likes the rain even if she gets soaked Følgesætning: Indledes eksempelvis med so (adverbialled) Eksempel We have to hurry so we won t be late Hensigtssætning: Indledes eksempelvis med in order to (adverbialled) Eksempel You have to breake a few eggs in order to make an omelet Tidssætning: Indledes eksempelvis med until, when eller before (adverbialled) Eksempel What happens when oil and water are mixed? Sammenlignende sætning: Indledes eksempelvis med as Eksempel He is as fast as a mammal Årsagssætning: Indledes eksempelvis med because (adverbialled) Eksempel Because she had no dress, she could not go to the party Side 25 af 131

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE ENGELSK SPROGFORSTÅELSE Med et rids af grundreglerne i engelsk grammatik, beregnet for dansksprogede Af: Chresten Frostholm Indholdsfortegnelse: 1. Forord s. II 2. Grammatiske betegnelser s. III - IV 3.

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Lærereksemplar kun til lærerbrug

Lærereksemplar kun til lærerbrug Bestil venligst direkte på: www.forlagetdelta.dk Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Break 5th Round Indhold Side 2 Jeopardy Letter Shifts 3 The Weather Forecast 4 5 Verbs in the Present

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Oversættelse af ordspil

Oversættelse af ordspil Oversættelse af ordspil - En analyse af oversættelsesstrategier i forbindelse med ordspil i Alice i Undreland Maria Boel Olsen Cand.ling.merc i engelsk (Translatør og Tolk) Vejleder: Rita Lenstrup Institut

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler

Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Ordets magt Retorisk analyse af to politiske taler Vejleder: Sine Carlsen Humbach Hus 9.1 3. Semester Efterår 2014 Anslag: 169.281 Gruppe 8 Heiðrún Arna Óttarrsdóttir 52236 Jeppe Hee Rømer 51773 Maria

Læs mere

1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse?

1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at løse? Rapportering til den fælles del af projektet Negativ social arv. 1. Hvilket eller hvilke problem(er) sigtede projektet mod at løse? Hvilke vanskeligheder for de gymnasiefremmede sigtede projektet mod at

Læs mere

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Inspirationskatalog Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Rudersdal Kommune Skole og Familie Juni 2014 1 Indhold Indledning... 3 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

KONGRUENS. Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet. De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal.

KONGRUENS. Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet. De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal. KONGRUENS Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal. ENTAL 1. person: I ich Jeg 2. person you du du 3. person he, she, it er,

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

VORE SPROG. Almen Sprogforståelse

VORE SPROG. Almen Sprogforståelse VORE SPROG Almen Sprogforståelse Vordingborg 2013 1 KAPITEL 1 HVAD ER SPROG?... 4 KAPITEL 2 HVORDAN BESKRIVER VI SPROG?... 6 Sprog som praksis... 6 Sprog som struktur... 6 Sprog som begrebsverden... 6

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros liv Eros bog The book of Eros Jeg Knus, Eros underviser som menneskeheden vi siger.. I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times 2 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang

Læs mere

du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog

du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog 8 ord, du altid skal slette fra din tekst og 39 andre sølvkorn fra DK s største kommunikationsblog INDHOLD Forord

Læs mere

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling F O A f a g o g a r b e j d e Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse Copenhagen Business School CLM Engelsk og Translatør & Tolk Speciale om Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse - en kvalitativ undersøgelse af brugen af de to oversættelsesstrategier i

Læs mere

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211 Colloquial Danish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: * Afrikaans Albanian * Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere