ENGRAM Engelsk grammatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGRAM Engelsk grammatik"

Transkript

1 ENGRAM Engelsk grammatik LISE MARK TIM BIRKEBÆK MARCUS HEMMINGSEN NICKLAS AUGUSTINE ENGRAM Engelsk grammatik 4. udgave 2013

2 ENGRAM Engelsk grammatik August & Hemmingsen I/S, Kopiering fra denne bog eller dele deraf må kun finde sted i overensstemmelse med overenskomst mellem UVM og Copy-Dan. Medvirkende forfattere: Tim Birkebæk (Rødovre Gymnasium) og Lise Mark (Egaa Gymnasium) Faglig konsulentbistand, korrekturlæsning og viderudvikling ved cand.mag, Lise Mark (Lektor, Egaa Gymnasium) Redaktion: Marcus Hemmingsen og Nicklas Augustine Omslag: istockphoto Illustrationer: Shutterstock Sat med Calibri 10/11 4. e-bogudgave, september 2013 ISBN Webindhold: Denne e-bog svarer til webindhold på engram.dk version 4.0. August & Hemmingsen I/S Kollerødvej Allerød Tlf.: Side 2 af 131

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledende emner Ordklasser Sætningsanalyse Ordstilling Kongruens (Verbalkongruens) Genitiv Tegnsætning Uddybende emner Verber Substantiver Adjektiver Adverbier Artikler Pronominer Præpositioner Supplerende emner Ord der ofte anvendes forkert Enough Sammentrækninger Forkortelser So Forskelle på britisk og amerikansk engelsk Øvelsesregister Side 3 af 131

4 Komplet indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Komplet indholdsfortegnelse... 4 Forord Ordklasser Introduktion Substantiv / Navneord Bøjning af substantiver Proprium / Egennavn Artikel / Kendeord Pronomen / Stedord De forskellige typer pronominer Adjektiv / Tillægsord Gradbøjning af adjektiver Verbum / Udsagnsord Bøjning (overblik over de mange tider) Nutidsbøjning, person og tal Adverbium / Biord Præposition / Forholdsord Konjunktion / Bindeord Numerale / Talord Sætningsanalyse Introduktion Subjekt, grundled Verballed, udsagnsled Subjektsprædikat, omsagnsled til grundled Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled Objektsprædikat, omsagnsled til genstandsled Adverbialled, biled Hovedsætning og ledsætning Hovedsætninger Ledsætninger Side 4 af 131

5 Ordstilling Introduktion Ligefrem og omvendt ordstilling på engelsk og dansk Omvendt (V S O) ordstilling på dansk Ligefrem (S V O) ordstilling på engelsk Omvendt ordstilling (V S O) på engelsk Placering af not Placering af forskellige typer adverbier Småadverbiers placering Mådesadverbiers placering Stedsadverbialers placering Tidsadverbier og frekvensadverbiers placering Gradsadverbiers placering Længere adverbielle udtryk Kongruens (Verbalkongruens) Introduktion Udvalgte substantiver, der opfører sig specielt, når de fungerer som subjekter i en sætning Substantiver, der ikke har en flertalsform, men altid flertalsbetydning Utællelige substantiver, der altid står i singularis body, -one, -thing Pronominerne who, which og that There eller It som foreløbigt subjekt Kollektiver Genitiv Introduktion Apostrof genitiv Hvordan laves den? Hvornår bruges den? Of genitiv Hvordan laves den? Hvornår bruges den? Tegnsætning Introduktion Komma Side 5 af 131

6 Ikke komma på engelsk Komma på engelsk Apostrof I. Sammentrækninger II. Brugen af s-genitiv Tegnsætning ved citater (komma og anførselstegn) Anførselstegn Ved citater i citater Tegnsætning ved numeralier (talord) Verber Introduktion Hovedgrupper / typer af verber Verbets tider Præsens (nutid) Præteritum (datid) Pluskvamperfektum (før datid) Futurum (fremtid) Udvidet tid Udvidet tid eller simpel tid? Hjælpeverberne have, be og do Modalverber (Mådesudsagnsord) på modalverbernes former Uddybende om modalverbernes former og betydninger - sandsynlighed og ønskelighed De to modalitetsskalaer Omskrivning med do Passiv Fra aktiv- til passivkonstruktion Fra passiv- til aktivkonstruktion Funktion/anvendelse af passiv Verber der følges af andre infinitte verbalformer (to-infinitiv/-ing form) Verber der altid følges af to-infinitiv: Verber der altid følges af ing-form I. Lide- og afskyverber Side 6 af 131

7 II. Visse tale- og tænke verber III. Nogle verber der angiver start/stop/vedvarenhed IV. Verber der kan følges af både ing-form og infinitive V. Verber der kan følges af både ing-form og infinitiv med betydningsændring til følge Uregelmæssige verber Substantiver Introduktion Tællelige substantiver Singularis (ental) Pluralis (flertal) Utællelige substantiver Kollektiver Logisk flertal (distributiv pluralis) Proprier Adjektiver Introduktion Gradbøjning af adjektiver (komparation) Gradbøjning (komparation) med er og est: Gradbøjning (komparation) med more eller most : Almindelig komparativ eller absolut / falsk komparativ Formildende ord (gradsadverbier der nedtoner adjektiver) Støtteord Men støtteordet kan dog godt udelades på engelsk: Alder som adjektiv Placering af adjektiver (attributivt eller prædikativt) Supplerende læsning Adjektivers indbyrdes rækkefølge Forstærkende ord Adverbier Introduktion Adjektiv eller adverbium Adverbiers placering og typer af adverbier Adverbiernes form Side 7 af 131

8 Ender adjektivet på y Ender adjektivet på e Ender adjektivet på ic eller ical Når adjektiver og adverbier har samme form Når adverbier har to former, hvoraf den ene ligner adjektivets, men betydningerne er forskellige. 84 Adverbiernes gradbøjning (komparation) Adverbier på én stavelse Adverbier på to eller flere stavelser Nogle adverbier gradbøjes uregelmæssigt: Artikler Introduktion Ubestemt artikel (a eller an) Placering af ubestemt artikel Brug af ubestemt artikel: Forskelle mellem dansk og engelsk Bestemt artikel Bestemt artikel på engelsk men ikke på dansk Udeladelse af bestemt artikel på engelsk, men brug af den på dansk: Proprier (egennavne) og bestemt artikel Pronominer Introduktion Personlige pronominer (Personlige stedord) Hvilken form - subjektsform eller objektsform? Det danske det/den + der oversat til engelsk Det danske det/den Det danske der Possessive pronominer (Ejestedord) Værd at vide om brug af possessive pronominer: Refleksive pronominer (Tilbagevisende stedord) Brug af refleksive pronominer Brug af refleksive pronominer på dansk og engelsk Reciprokke pronominer (Gensidige stedord) Demonstrative pronominer (Påpegende stedord) Interrogative pronominer (Spørgende stedord) Side 8 af 131

9 1. Ved personer (who, whom, whose) Ikke-personer (what) Både personer og ikke-personer (which) Relative pronominer (Henførende stedord) Bestemmende og parentetiske relativsætninger Uddybende oversigt over de relative pronominer og hvad de henviser til Ubestemte pronominer (Ubestemte stedord) Andre ubestemte pronominer Præpositioner Introduktion Placering Præposition + infinitiv: aldrig på engelsk! Præposition + that: aldrig på engelsk! Præpositionen udelades Indsættelse af the fact that / the idea that og lignende mellem præpositionen og at Objekt + infinitiv-konstruktion Anvendelse af ing-form Tidspræpositioner (on, at, in, ago, for, during, by) On (om dage og datoer) At (om nøjagtigt tidspunkt og nogle faste udtryk om begrænsede tidsperioder) In (om tidsrum) For (om tidslængde/tidsforbrug) During (om tidsrum med fokus på tidsforløb) By (om et tidsrum til og med et givet tidspunkt) Stedspræpositioner (on, in, at, into, about/around, between/among, towards/against, under/below, across/over) On At In In/Into About/(a)round Between/among(st) Towards/against Side 9 af 131

10 8. Over/above Under/below Across/over At/by Ord der ofte anvendes forkert Introduktion To / Too Off / Of Because / Of course Lose / Loose Quit / Quit / Quite There / Their/They re As / Like As Like In spite of / Despite / Although Despite + in spite of Although Just / Yet / Already / Still Just Already Still Yet Sensible / Sensitive Recipe / Receipt Think / Mean Meaning / Opinion Enough Introduktion Ved adjektiv + adverbium Ved adjektiv + substantiv Ved substantiv Enough of Side 10 af 131

11 Sammentrækninger Introduktion Positive sammentrækninger Negative sammentrækninger Sammentrækning med former af to be + not Sammentrækning med former af to do + not Sammentrækning med former af can + not Sammentrækning med former af to have + not Sammentrækning med former af will + not Sammentrækning med former af shall + not Forkortelser Introduktion Forkortelser og deres betydning i alfabetisk rækkefølge So Introduktion Som svar på spørgsmål i betydningen det Som også Forskelle på britisk og amerikansk engelsk Introduktion Stavning Ordforråd Grammatik Øvelsesregister Side 11 af 131

12 Forord ENGRAM Engelsk grammatik består af en online grammatik med interaktive øvelser, en ibook beregnet til læsning på ipads samt denne PDF-udgave, som indeholder ENGRAMs grammatiske kapitler samt henvisninger til relevante online øvelser. Denne PDF er den fjerde udgave af ENGRAMs engelske grammatik opdateret med nye afsnit og øvelser samt en generel revidering af samtlige kapitler. Den fjerde udgave af ENGRAM indeholder betragtelige forbedringer online, hvor et helt nyt system gør det muligt at trække statistik over besvarelser, at gemme indtastninger og meget mere. Grammatikken er inddelt i tre overordnede dele. De indledende emner beskriver kort relevante områder af grammatikken og vil bl.a. være en hjælp for elever, der ønsker at genopfriske latinske betegnelser, imens de uddybende emner er længere og dybdegående kapitler om relevante ordklasser. Afslutningsvis giver de supplerende emner den studerende en særlig grammatisk forståelse inden for specifikke områder af den engelske grammatik, som ofte vil være uden for kernestoffet. De grammatiske kapitler er i dets udformning og fokus udarbejdet således, at der er lagt særlig vægt på emner og problemstillinger, som danskere i særdeleshed finder udfordrende. Interaktivt indhold. ENGRAMs interaktive indhold findes online på Det interaktive indhold består af interaktive øvelser til hvert afsnit, og giver brugeren øjeblikkelig respons på indtastede svar. Bemærk at alle øvelser i denne e-bog-udgave er direkte henvisninger til øvelser, der er at finde på engram.dk (ved e-bogens udgivelsestidspunkt). Bemærk dog at der løbende tilføjes nye øvelser på hjemmesiden, engram.dk. Interaktiv eksamenstræning. ENGRAMs interaktive indhold består af en række interaktive eksamensopgaver udarbejdet ift. tidligere officielle gymnasiale opgavesæt. Eksamensopgaver til HF, HHX samt STX er at finde på ENGRAM.dk. Brugeren kan således teste og træne, ligesom det vil være muligt at få vejledning og hjælp undervejs. Brugeren får vejledning ud fra indtastede svar. Interaktive værktøjer. ENGRAM tilbyder ligeledes sine brugere en række nyttige værktøjer. De interaktive værktøjer består bl.a. af en omfangsrig glosar bestående af mere end opslag samt en Advanced Learner s Dictionary (ALD). Glosaren inddrages i alle grammatiske øvelser som et læringsværktøj, imens ALD altid kan åbnes via ENGRAM.dk. ENGRAMs rolle i faget. For faglæreren har ENGRAM adskillige fordele, både i skolen og uden for den. I skolen er en af fordelene, at eleverne kan se løsningsforslagene med det samme, de har besvaret opgaven, hvilket betyder, at de ikke behøver at vente på resten af klassen, før de fortsætter til det næste sæt opgaver. Da øvelserne alle har løsningsforslag, frigives der også tid til, at læreren kan vejlede og forklare, og i undervisningssituationen vil det betyde, at de stærke elever vil være nogenlunde selvkørende, mens de svagere elever vil have lejlighed til at få mere af den hjælp, de har behov for. Derudover er det let at sætte individuelle elever til at træne helt specifikke områder. Træningen behøver heller ikke foregå i skoletiden. Derfor vil det være muligt for den enkelte elev at benytte øvelserne som repetition eller udforskning, når behovet og lysten opstår. Side 12 af 131

13 Fejlretter til undervisere digitalt retteprogram. Alle undervisere der benytter ENGRAM har adgang til det digitale retteprogram, Fejlretter. Fejlretter er et smart værktøj, der gør rettearbejdet med elevafleveringer mere effektivt og således kan være med til at frigive tid i rettearbejdet. Fejlretter er et tilføjelsesprogram til Microsoft Word, hvor underviseren kan indstille generelle kommentarer til typiske fejl eller ros. Disse kommentarer kan derefter indsættes i elevens aflevering ved blot ét tryk med musen eller ved hjælp af selvvalgte genvejstaster. Fejlretter kan anvendes i direkte samspil med ENGRAM, således at eleven kan gå direkte fra kongruensfejlen i afleveringen til kapitlet om kongruens i ENGRAMs grammatik og her løse relevante øvelser. Tak til de mange gymnasier både lærere og elever der afprøvede materialet i perioden Det har været en uvurderlig hjælp at se, hvorledes en interaktiv grammatik skulle udformes og imødekomme de udfordringer, som eksisterede i opstartsfasen. En særlig tak til lektorerne Christine Fastholm og Elisabeth Bang-Nielsen fra Borupgaard Gymnasium for forslag samt dybdegående feedback på ENGRAMs e-bog. Desuden en stor tak til Lise Mark, lektor ved Egaa Gymnasium, for at have stået for en omfattende revidering af grammatikken samt betragtelige forbedringer af kapitlerne i form af nye grammatiske afsnit. Tim Birkebæk Nicklas Augustine Marcus Hemmingsen september, 2013 Side 13 af 131

14 Ordklasser Indhold i dette afsnit 1. Introduktion 2. Substantiv 3. Proprium 4. Artikel 5. Pronomen 6. Adjektiv 7. Verbum 8. Adverbium 9. Præposition 10. Konjunktion 11. Numerale Introduktion I grammatik er det vigtigt at kunne kende forskel på de forskellige ordklasser. Herunder får du en kort oversigt samt en beskrivelse af de forskellige ordklasser med dertilhørende kendetegn. De enkelte ordklasser og brugen af samme beskrives yderligere i de relevante uddybende kapitler. INTRO-øvelse (A.1): Hvad tror du selv, at du ved om ordklasser? A.1.1. Match ordklassebetegnelser på latin og dansk A.1.2. Angiv ordklassen Substantiv / Navneord På engelsk: noun - Beskriver fx ting, personer, begreber og abstraktioner - Bøjes i person, tal og ejefald Car, boy, nature, impressionism Bøjning af substantiver Bemærk at dette kun er et eksempel på regelmæssig bøjning af substantiver! ental singularis/singular girl flertal pluralis/plural girls ejefald genitiv/genitive girl s /the girls bestemt kendeord bestemt artikel/definite article the girl(s) ubestemt kendeord ubestemt artikel/indefinite article a/an TIP. Vær opmærksom på at en del substantiver både kan være tællelige, dvs. bøjes i tal, men også utællelige, og dermed ikke bøjes i tal. Læs mere herom i kapitlet om Substantiver (tællelighed). Side 14 af 131

15 SPOT-øvelse (A.2): Bøj substantiver i tal A.2.1. Bøj substantiverne Proprium / Egennavn På engelsk: proper noun - Bemærk at proprier er en underkategori af substantiver - De beskriver specifikke ting eller personer ved navn - De skrives med stort begyndelsesbogstav - De kan bøjes i ejefald/genitiv og nogle sættes i flertal - Nogle kan tilføjes artikel Mohammed Ali, London Bridge, the United Nations, Manchester, The Simpsons SPOT-øvelse (A.3): Proprier og store bogstaver A.3.1. Ret eventuelle fejl i brug af store bogstaver Artikel / Kendeord På engelsk: article - Knytter sig til substantiver og angiver om disse er bestemte eller ubestemte - Ubestemt artikel, indefinite article, angives på engelsk med a eller an - Bestemt artikel, definite article, angives på engelsk med the An igniting match, a book Ubestemt artikel The girls, the new book Bestemt artikel TIP. Der er mange eksempler på, at artikel kan udelades på engelsk. Læs mere om dette i kapitlet Artikler, hvor du også finder en række øvelser. Side 15 af 131

16 Pronomen / Stedord På engelsk: pronoun - Pronominer står i stedet for noget andet, fx substantiver eller proprier - Nogle pronominer har kun én form, andre har flere former - Kan ofte bøjes i person, køn, tal, genitiv og anden kasus She, it, this, you De forskellige typer pronominer Personlige personlige/personal they, you Ejestedord possessive/possessive his, your Påpegende demonstrative/demonstrative these, that Spørgende interrogative/interrogative which, what Tilbagevisende refleksive/reflexive himself, itself Henførende relative/relative which, that Ubestemte indefinitte/indefinite somebody, one TIP. Du kan læse meget mere om de forskellige typer og lave forskellige øvelser i kapitlet Pronominer. SPOT-øvelse (A.5): Pronominer A.5.1. Erstat med pronominer Adjektiv / Tillægsord På engelsk: adjective - Beskriver substantiver og pronominer men fx aldrig verber eller andre adjektiver! - Adjektiver gradbøjes oftest enten med bøjningsendelse er, est eller med more, most Large, beautiful, little Gradbøjning af adjektiver 1. grad positiv/positive bad, simple, intelligent 2. grad komparativ/comparative worse, simpler, more intelligent 3. grad superlativ/superlative worst, simplest, most intelligent Der er dog meget mere, du skal vide om adjektiver, så læs kapitlet Adjektiver, hvor du også finder masser af øvelser. SPOT-øvelse (A.6): Markering af adjektiver A.6.1. Markér adjektiverne i teksten Side 16 af 131

17 Verbum / Udsagnsord På engelsk: verb - Verber kan man sætte at eller jeg foran - De angiver fx en handling, såsom at arbejde eller at lytte eller en tilstand, såsom at være, at sørge - Verber kan bestå af blot et hovedverbum eller af en sammensætning af et hovedverbum samt hjælpeverber. Hovedverber har disse tre bøjningsformer: grundform ed-form ing-form infinitiv perfektum participium præsens participium work worked working listen listened listening kiss kissed kissing Bøjning (overblik over de mange tider) nutid præsens/present he kills datid præteritum/past he killed førnutid perfektum/perfect he has killed førdatid pluskvamperfektum/pluperfect he had killed fremtid futurum/future he will kill betingemåde konditionalis/past-future he would kill navnemåde infinitiv/infinitive he wishes to kill kort tillægsform perfektum participium/past participle he has killed lang tillægsform præsens participium/present participle he is killing bydemåde imperativ/imperative kill! fortællemåde indikativ/indicative they kill ønskemåde konjunktiv/subjunctive if he were to be killed handleform aktiv/active to kill lideform passiv/passive to be killed Nutidsbøjning, person og tal Person Ental Flertal (NB kun et regelmæssigt eksempel) 1. person / 1st person I sleep we sleep 2. person / 2nd person you sleep you sleep 3. person / 3rd person he/she/it sleeps they sleep TIP. Ovenstående er kun en meget overfladisk smagsprøve på alt det, du skal vide om verberne, så husk at læse det uddybende kapitel Verber, hvor du finder masser af undtagelser, uregelmæssigheder og øvelser, du kan træne i. SPOT-øvelse (A.7): Bøj verberne A.7.1. Bøj verberne der står angivet i infinitiv/navnemåde Side 17 af 131

18 Adverbium / Biord På engelsk: adverb - Adverbier kommenterer, forstærker eller beskriver et enkelt ord eller en hel sætning mht. tid, sted, måde, grad og holdning - De lægger sig til verber, adjektiver, andre adverbier eller til hele sætninger - Nogle kan som adjektiverne gradbøjes They got up early Tid Hey, I am eating here! Sted To boldly go where no man has gone before Måde He is rather attractive Grad Unfortunately, his bubble gum had unexpected consequences Holdning Du kan læse meget mere om adverbierne og lave mange flere øvelser i kapitlet Adverbier. SPOT-øvelse (A.8): Markering af adverbier A.8.1. Markér adverbierne i teksten Præposition / Forholdsord På engelsk: preposition - Angiver et forhold mellem ting eller begreber - Kan ikke bøjes at/for/above/under/to/from/into...the wagon De engelske præpositioner kan godt være lidt tricky, når man skal vælge den rette oversættelse fra danske præpositioner, så læs mere om præpositionerne og lav tilhørende øvelser i kapitlet Præpositioner. Side 18 af 131

19 Konjunktion / Bindeord På engelsk: conjunction - Forbinder ord, sætninger eller sætningsled Der findes flere typer, afhængigt af hvilken funktion de har i en sætning, fx: - Tilføjelseskonjunktioner (fx and, also, furthermore, moreover) - Sammenligningskonjunktioner (fx and, likewise, however, instead, even so) - Tidskonjunktioner (fx when, before, till, until, then) - Årsagskonjunktioner (fx because, for, as, since) - Andre (fx idiomatiske udtryk med either/or eller neither/nor) Du kan lette din stileskrivning en del ved at bruge konjunktioner til at binde dit sprog sammen, så det forekommer mere flydende og sammenhængende. Så husk at læse om konjunktionerne og disses brug i kapitlet Konjunktioner, hvor du også finder flere øvelser til samme emne. SPOT-øvelse (A.10): Find konjunktioner A Find konjunktionerne i sætningerne Numerale / Talord På engelsk: numeral - Angiver en talstørrelse enten som et mængdetal eller som et ordenstal 2, three, four Mængdetal Kardinaltal/cardinals second, third, fourth Ordenstal Ordinaltal/ordinals Du bør i denne sammenhæng stifte yderligere bekendtskab med kapitlet Numeralier, da der er nogle væsentlige forskelle på talords form på hhv. dansk og engelsk, fx hvordan man skriver 1.000,00 kr. på engelsk! Du kan læse mere om tegnsætning ved talord i kapitlet 'Tegnsætning'. EKSPERT-øvelse (A.12): Godt og blandet - er du nu ekspert i ordklasser? A Find, ret og forklar Side 19 af 131

20 Sætningsanalyse Indhold i dette afsnit 1. Introduktion 2. Subjekt, grundled 3. Verballed, udsagnsled 4. Subjektsprædikat, omsagnsled til grundled 5. Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled 6. Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled 7. Objektsprædikat, omsagnsled til genstandsled 8. Adverbialled, biled 9. Hovedsætning og ledsætning Introduktion En sætning består af ord, som kan opdeles i forskellige ordklasser. Ønskes en given sætning analyseret, kan vi imidlertid også dele sætningen op i sætningsled. Sætningsled kan være enkelte ord, flere ord samt hele ledsætninger, der sammen udgør sprogets syntaks. 1 På de fleste sprog er det tilstrækkeligt og dækkende at anvende de i alt 7 ledtyper, som vi i dette kapitel vil gennemgå. For at præsentere nogle af de 7 sætningsled, kan vi kigge på en simpel sætning: Yesterday the man gave the woman a flower Yesterday Adverbialled, biled Angiver tid, sted, måde, grad mv. Hvorfor, hvordan og hvor? the man Subjekt, grundled Angiver den handlingsførende. Hvem/Hvad udfører handlingen? gave Verballed, udsagnsled Angiver sætningens handling. Hvad sker der? the woman a flower Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled Angiver modtager af verbets handling. Angiver genstanden for handlingen. Hvad giver manden? 1 Syntaks: De regler der gælder for ordenes indbyrdes placering. Side 20 af 131

21 Men hvilke ordklasser kan så optræde i hvilke led? Dette kan du få et overblik over i tabellen herunder. Oversigten er ikke udtømmende, men angiver typiske forekomster af ordklasser i forskellige ledtyper. Sætningsled Symbol Nogle af de ordklasser der ofte fungerer som dette sætningsled Subjekt (grundled) X Substantiver Pronominer Proprier Verber (i infinitiv) Verber (i ing-form) The car is beautiful I, you, he, she left early Carla has bought a new dog To love is to take a risk Seeing is believing NB: ikke en ordklasse men hele ledsætninger Her leaving me is the worst thing that ever happened to me Verballed (udsagnsled) O Verber (og kun verber), Kan bestå af både simple og komplekse (sammensatte) verber I love him (simpel præsens) I don t love him (omskrivning med do) I have always loved him (perfektum) He is loved by me (passiv) Direkte Objekt (genstandsled, akkusativobjekt) Substantiver Pronominer Proprier Verber (Infinitiv) Verber (ing-form) I like books I hate them The shark attacked Peter I want to quit I enjoy running NB: hele ledsætninger (kke en ordklasse) I d like to see more of you Indirekte Objekt (hensynssled, dativobjekt) Substantiver Pronominer Proprier Samt præpositionsforbindelser He bought the girl expensive gifts He bought her expensive gifts He bought Carla expensive gifts He gave the ring to the girl Subjektsprædikat (Omsagnsled til grundled) Substantiver Pronominer Proprier Adjektiver Verber (infinitiv) Verber (ing-form) He is a teacher Whose is this? I am Carla He seems clever To love is to care. Seeing is believing Objektsprædikat (Omsagnsled til genstandsled) Adjektiver Substantiver Proprier Samt Ledsætninger (ikke en ordklasse) They painted the house blue I elected Peter chairman They named the cat Doris We chose Peter to represent us Adverbialled (biled) Adverbier Konjunktioner He drove irresponsibly (måde) Fortunately we made it Side 21 af 131

22 NB: (dog ikke ordklasser) Præpositionsforbindelser Ledsætninger He went to bed. (sted) We stayed for two hours (tid) We stayed until we became bored(tid) INTRO-øvelse (B.1): Hvad tror du selv, at du ved om sætningsanalyse? B.1.1. Match begreberne B.1.2. Angiv sætningsled Subjekt, grundled Subjektet i en sætning kan findes ved at spørge hvem eller hvad, der udfører handling, eller hvem der sker noget med. Subjektet står i nominativ. I aktive sætninger angiver subjektet fx den, der udfører handlingen. I passive sætninger angiver subjektet den, der sker noget med. He began negotiating with the Palestinian president (aktiv sætning) Peace negotiations were launched in Washington this week (passiv sætning) There are plenty of negotiators at the meeting (aktiv sætning) ( ) Bemærk at der i den sidste sætning både er et foreløbigt subjekt (there) og et reelt subjekt. SPOT-øvelse (B.2): Subjekt B.2.1. Angiv subjektet Verballed, udsagnsled Verballeddet angiver sætningens handling eller fungerer som kopulativt verbum 2. Verballeddet kan, som eksemplerne herunder illustrerer, være sammensat af hoved- og hjælpeverber. These are extremely luminous and distant galaxies (kopulativt verbum) Many different energy levels are activated (komplekst verballed i passiv-konstruktion) It plays a direct part in Republican politics (simpelt verballed) Global communication has become clearer, faster, and more effective (komplekst verballed i perfektum) 2 Kopulative verber: Sætter (u)lighedstegn mellem subjekt og subjektsprædikat. Side 22 af 131

23 Subjektsprædikat, omsagnsled til grundled Subjektsprædikatet optræder udelukkende i forbindelse med et kopulativt verbum, dvs. et verbum der sætter (u)lighedstegn mellem subjekt og subjektsprædikat. Kopulative verber er eksempelvis be, taste, become, seem, feel og look. He is a pilot The chocolate tastes good The politician felt happy TIP. Der er flere kopulative verber end de her nævnte men du afgør, om et verbum er et kopulativt verbum ved at teste, om det har den ovennævnte lighedstegns-funktion i en sætning. Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled Det direkte objekt er den/det, der er genstand for verballeddets handling. The mobs destroyed several cars The students did their homework every day They investigated some bacteria SPOT-øvelse (B.5): Direkte objekt B.5.1. Angiv det direkte objekt Side 23 af 131

24 Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled Det indirekte objekt peger på hvem eller hvad, handlingen er rettet imod. Franklin gave him a piece of advice The government promised the voters a tax break The Russian politician told us that there was no evidence of corruption Objektsprædikat, omsagnsled til genstandsled Objektsprædikatet optræder ikke så hyppigt som mange andre led, idet det kun findes i forbindelse med få verber, der sætter lighedstegn mellem objektet (genstandsleddet) og objektsprædikatet. Eksempel I call my cat Spinoza I painted my car pink I made her chairwoman Adverbialled, biled Adverbialled angiver typisk sted, måde, grad, tid, frekvens, årsag, dvs. hvordan, hvornår eller hvorfor noget sker. Et adverbialled kan dog også angive talerens kommentar til sit eget udsagn: The woman walked slowly Måde She is very intelligent Yesterday he said, She s dead Luckily, we won! Grad Tid Talers kommentar Også præpositionsforbindelser fungerer som adverbialled. En præpositionsforbindelse består af en præposition samt en styrelse. He left at twelve o clock Tid They relaxed on the farm The children behaved in a strange manner Sted Måde Hovedsætning og ledsætning Man kan skelne mellem hoved- og ledsætninger. Helsætninger er sætninger, der ikke er led i en anden sætning, imens ledsætninger er sætninger, der indgår i en helsætning. Side 24 af 131

25 Hovedsætninger Hovedsætninger indeholder et subjekt og et verballed. Kendetegnet for en hovedsætning er, at sætningen kan stå alene. We all like that film although it has too many car chases I never liked candy when I was a child Your mother, whose new husband is a fisherman, never liked sailing Ledsætninger Ledsætninger eller bisætninger indeholder ligesom hovedsætninger både et subjekt og et verballed. Modsat hovedsætninger kan ledsætninger ikke stå alene, da de er underordnede sætninger, som henviser til en hovedsætning. We all like that film although it has too many car chases I never liked candy when I was a child Your mother, whose new husband is a fisherman, never liked sailing Herunder findes en oversigt over almindeligt forekommende typer af ledsætninger. Genstandssætning: Indledes eksempelvis med what, that eller how. Eksempel I asked him what he would do to avoid it Relativsætning: Indledes eksempelvis med whose, which eller that. Eksempel We will throw a party for the player who scores the first goal Spørgende: Indledes eksempelvis med which eller what. Eksempel Do you know which route to take? Betingelsessætning: Indledes med if (adverbialled) Eksempel If I find my bike, I will be there at eight Indrømmelsessætning: Indledes eksempelvis med even (if) (adverbialled) Eksempel She says she likes the rain even if she gets soaked Følgesætning: Indledes eksempelvis med so (adverbialled) Eksempel We have to hurry so we won t be late Hensigtssætning: Indledes eksempelvis med in order to (adverbialled) Eksempel You have to breake a few eggs in order to make an omelet Tidssætning: Indledes eksempelvis med until, when eller before (adverbialled) Eksempel What happens when oil and water are mixed? Sammenlignende sætning: Indledes eksempelvis med as Eksempel He is as fast as a mammal Årsagssætning: Indledes eksempelvis med because (adverbialled) Eksempel Because she had no dress, she could not go to the party Side 25 af 131

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 GRAMMAR COMPENDIUM Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 Kongruens!... 3 Simple Present vs Present Progressive!... 4 Hjælpeverbum altid to have!... 7 Kort om tegnsætning

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Regler for engelsk grammatik

Regler for engelsk grammatik Regler for engelsk grammatik Du kan finde en tilsvarende liste med disse regler på engelsk i Learner s Guide for 8. og 9. klasse samt på A Piece of Cakes webside. VERBER - UDSAGNSORD VERBS 1 nutid + 3.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

5. The parents think/thinks the son are/is a good boy, but the police don t/doesn t agree.

5. The parents think/thinks the son are/is a good boy, but the police don t/doesn t agree. KONGRUENS Opgave 1 Streg de forkerte ord ud i nedenstående sætninger: 1. She love/loves horses. I hate/hates to ride them myself. Horses bite/bites. 2. The son are/is not here yet, but the daughters are/is.

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE

ENGELSK SPROGFORSTÅELSE ENGELSK SPROGFORSTÅELSE Med et rids af grundreglerne i engelsk grammatik, beregnet for dansksprogede Af: Chresten Frostholm Indholdsfortegnelse: 1. Forord s. II 2. Grammatiske betegnelser s. III - IV 3.

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

August til Oktober. Grammatik. Food

August til Oktober. Grammatik. Food Årsplan for 6 kl. i engelsk 2015/2016./ Clare Walker-Pedersen Model for årsplan: Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af engelsk i 6. klasse er de mål og trinmål, som er beskrevet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Grammatiktidende. Lars Jørgensen VUC Bornholm Sune Jørgensen Nyborg Gymnasium. 4. udgave, 2008

Grammatiktidende. Lars Jørgensen VUC Bornholm Sune Jørgensen Nyborg Gymnasium. 4. udgave, 2008 X? Grammatiktidende Lars Jørgensen VUC Bornholm Sune Jørgensen Nyborg Gymnasium 4. udgave, 2008 Grammatiktidende Indhold: indholdsfortegnelse:...side i forord:... side ii en sætnings led:... side 1-10

Læs mere

Focus on Grammar. AVU Engelsk niveau F-E-D. Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter

Focus on Grammar. AVU Engelsk niveau F-E-D. Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter Focus on Grammar AVU Engelsk niveau F-E-D Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 4 Oversigt over ordklasserne... s. 5 to be... s. 6-7 to have... s. 8-9 regelmæssige udsagnsord...

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

KONGRUENS. Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet. De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal.

KONGRUENS. Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet. De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal. KONGRUENS Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal. ENTAL 1. person: I ich Jeg 2. person you du du 3. person he, she, it er,

Læs mere

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT INDHOLDSOVERSIGT Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord Navneord Flertalsdannelse Navneord, som kun bruges i ental Navneord, som hovedsageligt forekommer i flertal Navneords ejefald Udsagnsord Hjælpeudsagnsord

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 15-juni16 Vejen Business College Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1314-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne.

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. ØVELSE 1 Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. 1. Pigen blev set af viceværten *, da hun forlod bygningen. 2. Planen ændredes under

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber)

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Grammatik paradigmatiske besvarelser. Mette Hermann Poul Tornøe

Grammatik paradigmatiske besvarelser. Mette Hermann Poul Tornøe Grammatik paradigmatiske besvarelser Mette Hermann Poul Tornøe Faglige mål Eleverne skal kunne analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser

En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser beta version Anette Wulff Syddansk Universitet Institut for Sprog og Kommunikation SUBSTANTIVER (navneord, n). Ord, der betegner eller benæv ner levende

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain.

Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag. Billy James. Great Brittain. Årsplan Årsplan for engelsk i 5. klasse Undervisning 2 lektioner hver tirsdag og 1 lektion onsdag Uge Mål Emne/kapitel Hvad skal der læres/arbejdes med 34-35 36 37-39 40-41 - introduktion og genopfriskning

Læs mere

Elocutio kunsten at være veltalende... og kunsten at skabe vores egen virkelighed

Elocutio kunsten at være veltalende... og kunsten at skabe vores egen virkelighed Elocutio kunsten at være veltalende... og kunsten at skabe vores egen virkelighed Spejlneuroner Vores hjerne er dum ØVELSE 1: Huskeøvelse A Besparelser på dagins.tu.onsområdet er hensigtsmæssige. Ska8eforvaltningens

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Engelsk mandag, torsdag og fredag Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Opstart, intro til faget, kommunikative

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Indføring i dansk grammatik for folkeskolen

Indføring i dansk grammatik for folkeskolen Indføring i dansk grammatik for folkeskolen NAVN: Klasse: 7. - 9. klassetrin 1. udg. 07-04-2012, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER GRAMMATIK? 5 Vigtige

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2015, af Finn

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2015, af Finn qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2015, af Finn yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Dalum-Larsen

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 2013/2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Grammatisk talt. Anbefalede sproglige betegnelser DANSK SPROGNÆVN. Grammatisk talt. Redigeret af. Dansklærerforeningen. Dansk Sprognævns skrifter 24

Grammatisk talt. Anbefalede sproglige betegnelser DANSK SPROGNÆVN. Grammatisk talt. Redigeret af. Dansklærerforeningen. Dansk Sprognævns skrifter 24 DANSK SPROGNÆVN Grammatisk talt Grammatisk talt Anbefalede sproglige betegnelser Redigeret af HENRIK GALBERG JACOBSEN Dansklærerforeningen 1996 Dansk Sprognævns skrifter 24 DANSK SPROGNÆVN Grammatisk talt

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Designguide for Aarhus internationale brand

Designguide for Aarhus internationale brand Designguide for Aarhus internationale brand Indhold Introduktion... 4 Farver... 6 Navnetræk... 9 Typografiske billeder... 15 Skrifter... 18 Kontakt... 19 introduktion Introduktion 4 Vær med til at styrke

Læs mere

eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner

eleven kan udveksle enkle, forberedte informationer om faktuelle emner kk The Big Five Af Pernille Christensen Faglige mål Forløbet tager udgangspunkt i de kompetencemål, der er stillet op i forenklede Fælles Mål (2014). De beskrevne færdigheds- og vidensmål tager hovedsagelig

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere