ENGRAM Engelsk grammatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGRAM Engelsk grammatik"

Transkript

1 ENGRAM Engelsk grammatik LISE MARK TIM BIRKEBÆK MARCUS HEMMINGSEN NICKLAS AUGUSTINE ENGRAM Engelsk grammatik 4. udgave 2013

2 ENGRAM Engelsk grammatik August & Hemmingsen I/S, Kopiering fra denne bog eller dele deraf må kun finde sted i overensstemmelse med overenskomst mellem UVM og Copy-Dan. Medvirkende forfattere: Tim Birkebæk (Rødovre Gymnasium) og Lise Mark (Egaa Gymnasium) Faglig konsulentbistand, korrekturlæsning og viderudvikling ved cand.mag, Lise Mark (Lektor, Egaa Gymnasium) Redaktion: Marcus Hemmingsen og Nicklas Augustine Omslag: istockphoto Illustrationer: Shutterstock Sat med Calibri 10/11 4. e-bogudgave, september 2013 ISBN Webindhold: Denne e-bog svarer til webindhold på engram.dk version 4.0. August & Hemmingsen I/S Kollerødvej Allerød Tlf.: Side 2 af 131

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledende emner Ordklasser Sætningsanalyse Ordstilling Kongruens (Verbalkongruens) Genitiv Tegnsætning Uddybende emner Verber Substantiver Adjektiver Adverbier Artikler Pronominer Præpositioner Supplerende emner Ord der ofte anvendes forkert Enough Sammentrækninger Forkortelser So Forskelle på britisk og amerikansk engelsk Øvelsesregister Side 3 af 131

4 Komplet indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Komplet indholdsfortegnelse... 4 Forord Ordklasser Introduktion Substantiv / Navneord Bøjning af substantiver Proprium / Egennavn Artikel / Kendeord Pronomen / Stedord De forskellige typer pronominer Adjektiv / Tillægsord Gradbøjning af adjektiver Verbum / Udsagnsord Bøjning (overblik over de mange tider) Nutidsbøjning, person og tal Adverbium / Biord Præposition / Forholdsord Konjunktion / Bindeord Numerale / Talord Sætningsanalyse Introduktion Subjekt, grundled Verballed, udsagnsled Subjektsprædikat, omsagnsled til grundled Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled Objektsprædikat, omsagnsled til genstandsled Adverbialled, biled Hovedsætning og ledsætning Hovedsætninger Ledsætninger Side 4 af 131

5 Ordstilling Introduktion Ligefrem og omvendt ordstilling på engelsk og dansk Omvendt (V S O) ordstilling på dansk Ligefrem (S V O) ordstilling på engelsk Omvendt ordstilling (V S O) på engelsk Placering af not Placering af forskellige typer adverbier Småadverbiers placering Mådesadverbiers placering Stedsadverbialers placering Tidsadverbier og frekvensadverbiers placering Gradsadverbiers placering Længere adverbielle udtryk Kongruens (Verbalkongruens) Introduktion Udvalgte substantiver, der opfører sig specielt, når de fungerer som subjekter i en sætning Substantiver, der ikke har en flertalsform, men altid flertalsbetydning Utællelige substantiver, der altid står i singularis body, -one, -thing Pronominerne who, which og that There eller It som foreløbigt subjekt Kollektiver Genitiv Introduktion Apostrof genitiv Hvordan laves den? Hvornår bruges den? Of genitiv Hvordan laves den? Hvornår bruges den? Tegnsætning Introduktion Komma Side 5 af 131

6 Ikke komma på engelsk Komma på engelsk Apostrof I. Sammentrækninger II. Brugen af s-genitiv Tegnsætning ved citater (komma og anførselstegn) Anførselstegn Ved citater i citater Tegnsætning ved numeralier (talord) Verber Introduktion Hovedgrupper / typer af verber Verbets tider Præsens (nutid) Præteritum (datid) Pluskvamperfektum (før datid) Futurum (fremtid) Udvidet tid Udvidet tid eller simpel tid? Hjælpeverberne have, be og do Modalverber (Mådesudsagnsord) på modalverbernes former Uddybende om modalverbernes former og betydninger - sandsynlighed og ønskelighed De to modalitetsskalaer Omskrivning med do Passiv Fra aktiv- til passivkonstruktion Fra passiv- til aktivkonstruktion Funktion/anvendelse af passiv Verber der følges af andre infinitte verbalformer (to-infinitiv/-ing form) Verber der altid følges af to-infinitiv: Verber der altid følges af ing-form I. Lide- og afskyverber Side 6 af 131

7 II. Visse tale- og tænke verber III. Nogle verber der angiver start/stop/vedvarenhed IV. Verber der kan følges af både ing-form og infinitive V. Verber der kan følges af både ing-form og infinitiv med betydningsændring til følge Uregelmæssige verber Substantiver Introduktion Tællelige substantiver Singularis (ental) Pluralis (flertal) Utællelige substantiver Kollektiver Logisk flertal (distributiv pluralis) Proprier Adjektiver Introduktion Gradbøjning af adjektiver (komparation) Gradbøjning (komparation) med er og est: Gradbøjning (komparation) med more eller most : Almindelig komparativ eller absolut / falsk komparativ Formildende ord (gradsadverbier der nedtoner adjektiver) Støtteord Men støtteordet kan dog godt udelades på engelsk: Alder som adjektiv Placering af adjektiver (attributivt eller prædikativt) Supplerende læsning Adjektivers indbyrdes rækkefølge Forstærkende ord Adverbier Introduktion Adjektiv eller adverbium Adverbiers placering og typer af adverbier Adverbiernes form Side 7 af 131

8 Ender adjektivet på y Ender adjektivet på e Ender adjektivet på ic eller ical Når adjektiver og adverbier har samme form Når adverbier har to former, hvoraf den ene ligner adjektivets, men betydningerne er forskellige. 84 Adverbiernes gradbøjning (komparation) Adverbier på én stavelse Adverbier på to eller flere stavelser Nogle adverbier gradbøjes uregelmæssigt: Artikler Introduktion Ubestemt artikel (a eller an) Placering af ubestemt artikel Brug af ubestemt artikel: Forskelle mellem dansk og engelsk Bestemt artikel Bestemt artikel på engelsk men ikke på dansk Udeladelse af bestemt artikel på engelsk, men brug af den på dansk: Proprier (egennavne) og bestemt artikel Pronominer Introduktion Personlige pronominer (Personlige stedord) Hvilken form - subjektsform eller objektsform? Det danske det/den + der oversat til engelsk Det danske det/den Det danske der Possessive pronominer (Ejestedord) Værd at vide om brug af possessive pronominer: Refleksive pronominer (Tilbagevisende stedord) Brug af refleksive pronominer Brug af refleksive pronominer på dansk og engelsk Reciprokke pronominer (Gensidige stedord) Demonstrative pronominer (Påpegende stedord) Interrogative pronominer (Spørgende stedord) Side 8 af 131

9 1. Ved personer (who, whom, whose) Ikke-personer (what) Både personer og ikke-personer (which) Relative pronominer (Henførende stedord) Bestemmende og parentetiske relativsætninger Uddybende oversigt over de relative pronominer og hvad de henviser til Ubestemte pronominer (Ubestemte stedord) Andre ubestemte pronominer Præpositioner Introduktion Placering Præposition + infinitiv: aldrig på engelsk! Præposition + that: aldrig på engelsk! Præpositionen udelades Indsættelse af the fact that / the idea that og lignende mellem præpositionen og at Objekt + infinitiv-konstruktion Anvendelse af ing-form Tidspræpositioner (on, at, in, ago, for, during, by) On (om dage og datoer) At (om nøjagtigt tidspunkt og nogle faste udtryk om begrænsede tidsperioder) In (om tidsrum) For (om tidslængde/tidsforbrug) During (om tidsrum med fokus på tidsforløb) By (om et tidsrum til og med et givet tidspunkt) Stedspræpositioner (on, in, at, into, about/around, between/among, towards/against, under/below, across/over) On At In In/Into About/(a)round Between/among(st) Towards/against Side 9 af 131

10 8. Over/above Under/below Across/over At/by Ord der ofte anvendes forkert Introduktion To / Too Off / Of Because / Of course Lose / Loose Quit / Quit / Quite There / Their/They re As / Like As Like In spite of / Despite / Although Despite + in spite of Although Just / Yet / Already / Still Just Already Still Yet Sensible / Sensitive Recipe / Receipt Think / Mean Meaning / Opinion Enough Introduktion Ved adjektiv + adverbium Ved adjektiv + substantiv Ved substantiv Enough of Side 10 af 131

11 Sammentrækninger Introduktion Positive sammentrækninger Negative sammentrækninger Sammentrækning med former af to be + not Sammentrækning med former af to do + not Sammentrækning med former af can + not Sammentrækning med former af to have + not Sammentrækning med former af will + not Sammentrækning med former af shall + not Forkortelser Introduktion Forkortelser og deres betydning i alfabetisk rækkefølge So Introduktion Som svar på spørgsmål i betydningen det Som også Forskelle på britisk og amerikansk engelsk Introduktion Stavning Ordforråd Grammatik Øvelsesregister Side 11 af 131

12 Forord ENGRAM Engelsk grammatik består af en online grammatik med interaktive øvelser, en ibook beregnet til læsning på ipads samt denne PDF-udgave, som indeholder ENGRAMs grammatiske kapitler samt henvisninger til relevante online øvelser. Denne PDF er den fjerde udgave af ENGRAMs engelske grammatik opdateret med nye afsnit og øvelser samt en generel revidering af samtlige kapitler. Den fjerde udgave af ENGRAM indeholder betragtelige forbedringer online, hvor et helt nyt system gør det muligt at trække statistik over besvarelser, at gemme indtastninger og meget mere. Grammatikken er inddelt i tre overordnede dele. De indledende emner beskriver kort relevante områder af grammatikken og vil bl.a. være en hjælp for elever, der ønsker at genopfriske latinske betegnelser, imens de uddybende emner er længere og dybdegående kapitler om relevante ordklasser. Afslutningsvis giver de supplerende emner den studerende en særlig grammatisk forståelse inden for specifikke områder af den engelske grammatik, som ofte vil være uden for kernestoffet. De grammatiske kapitler er i dets udformning og fokus udarbejdet således, at der er lagt særlig vægt på emner og problemstillinger, som danskere i særdeleshed finder udfordrende. Interaktivt indhold. ENGRAMs interaktive indhold findes online på Det interaktive indhold består af interaktive øvelser til hvert afsnit, og giver brugeren øjeblikkelig respons på indtastede svar. Bemærk at alle øvelser i denne e-bog-udgave er direkte henvisninger til øvelser, der er at finde på engram.dk (ved e-bogens udgivelsestidspunkt). Bemærk dog at der løbende tilføjes nye øvelser på hjemmesiden, engram.dk. Interaktiv eksamenstræning. ENGRAMs interaktive indhold består af en række interaktive eksamensopgaver udarbejdet ift. tidligere officielle gymnasiale opgavesæt. Eksamensopgaver til HF, HHX samt STX er at finde på ENGRAM.dk. Brugeren kan således teste og træne, ligesom det vil være muligt at få vejledning og hjælp undervejs. Brugeren får vejledning ud fra indtastede svar. Interaktive værktøjer. ENGRAM tilbyder ligeledes sine brugere en række nyttige værktøjer. De interaktive værktøjer består bl.a. af en omfangsrig glosar bestående af mere end opslag samt en Advanced Learner s Dictionary (ALD). Glosaren inddrages i alle grammatiske øvelser som et læringsværktøj, imens ALD altid kan åbnes via ENGRAM.dk. ENGRAMs rolle i faget. For faglæreren har ENGRAM adskillige fordele, både i skolen og uden for den. I skolen er en af fordelene, at eleverne kan se løsningsforslagene med det samme, de har besvaret opgaven, hvilket betyder, at de ikke behøver at vente på resten af klassen, før de fortsætter til det næste sæt opgaver. Da øvelserne alle har løsningsforslag, frigives der også tid til, at læreren kan vejlede og forklare, og i undervisningssituationen vil det betyde, at de stærke elever vil være nogenlunde selvkørende, mens de svagere elever vil have lejlighed til at få mere af den hjælp, de har behov for. Derudover er det let at sætte individuelle elever til at træne helt specifikke områder. Træningen behøver heller ikke foregå i skoletiden. Derfor vil det være muligt for den enkelte elev at benytte øvelserne som repetition eller udforskning, når behovet og lysten opstår. Side 12 af 131

13 Fejlretter til undervisere digitalt retteprogram. Alle undervisere der benytter ENGRAM har adgang til det digitale retteprogram, Fejlretter. Fejlretter er et smart værktøj, der gør rettearbejdet med elevafleveringer mere effektivt og således kan være med til at frigive tid i rettearbejdet. Fejlretter er et tilføjelsesprogram til Microsoft Word, hvor underviseren kan indstille generelle kommentarer til typiske fejl eller ros. Disse kommentarer kan derefter indsættes i elevens aflevering ved blot ét tryk med musen eller ved hjælp af selvvalgte genvejstaster. Fejlretter kan anvendes i direkte samspil med ENGRAM, således at eleven kan gå direkte fra kongruensfejlen i afleveringen til kapitlet om kongruens i ENGRAMs grammatik og her løse relevante øvelser. Tak til de mange gymnasier både lærere og elever der afprøvede materialet i perioden Det har været en uvurderlig hjælp at se, hvorledes en interaktiv grammatik skulle udformes og imødekomme de udfordringer, som eksisterede i opstartsfasen. En særlig tak til lektorerne Christine Fastholm og Elisabeth Bang-Nielsen fra Borupgaard Gymnasium for forslag samt dybdegående feedback på ENGRAMs e-bog. Desuden en stor tak til Lise Mark, lektor ved Egaa Gymnasium, for at have stået for en omfattende revidering af grammatikken samt betragtelige forbedringer af kapitlerne i form af nye grammatiske afsnit. Tim Birkebæk Nicklas Augustine Marcus Hemmingsen september, 2013 Side 13 af 131

14 Ordklasser Indhold i dette afsnit 1. Introduktion 2. Substantiv 3. Proprium 4. Artikel 5. Pronomen 6. Adjektiv 7. Verbum 8. Adverbium 9. Præposition 10. Konjunktion 11. Numerale Introduktion I grammatik er det vigtigt at kunne kende forskel på de forskellige ordklasser. Herunder får du en kort oversigt samt en beskrivelse af de forskellige ordklasser med dertilhørende kendetegn. De enkelte ordklasser og brugen af samme beskrives yderligere i de relevante uddybende kapitler. INTRO-øvelse (A.1): Hvad tror du selv, at du ved om ordklasser? A.1.1. Match ordklassebetegnelser på latin og dansk A.1.2. Angiv ordklassen Substantiv / Navneord På engelsk: noun - Beskriver fx ting, personer, begreber og abstraktioner - Bøjes i person, tal og ejefald Car, boy, nature, impressionism Bøjning af substantiver Bemærk at dette kun er et eksempel på regelmæssig bøjning af substantiver! ental singularis/singular girl flertal pluralis/plural girls ejefald genitiv/genitive girl s /the girls bestemt kendeord bestemt artikel/definite article the girl(s) ubestemt kendeord ubestemt artikel/indefinite article a/an TIP. Vær opmærksom på at en del substantiver både kan være tællelige, dvs. bøjes i tal, men også utællelige, og dermed ikke bøjes i tal. Læs mere herom i kapitlet om Substantiver (tællelighed). Side 14 af 131

15 SPOT-øvelse (A.2): Bøj substantiver i tal A.2.1. Bøj substantiverne Proprium / Egennavn På engelsk: proper noun - Bemærk at proprier er en underkategori af substantiver - De beskriver specifikke ting eller personer ved navn - De skrives med stort begyndelsesbogstav - De kan bøjes i ejefald/genitiv og nogle sættes i flertal - Nogle kan tilføjes artikel Mohammed Ali, London Bridge, the United Nations, Manchester, The Simpsons SPOT-øvelse (A.3): Proprier og store bogstaver A.3.1. Ret eventuelle fejl i brug af store bogstaver Artikel / Kendeord På engelsk: article - Knytter sig til substantiver og angiver om disse er bestemte eller ubestemte - Ubestemt artikel, indefinite article, angives på engelsk med a eller an - Bestemt artikel, definite article, angives på engelsk med the An igniting match, a book Ubestemt artikel The girls, the new book Bestemt artikel TIP. Der er mange eksempler på, at artikel kan udelades på engelsk. Læs mere om dette i kapitlet Artikler, hvor du også finder en række øvelser. Side 15 af 131

16 Pronomen / Stedord På engelsk: pronoun - Pronominer står i stedet for noget andet, fx substantiver eller proprier - Nogle pronominer har kun én form, andre har flere former - Kan ofte bøjes i person, køn, tal, genitiv og anden kasus She, it, this, you De forskellige typer pronominer Personlige personlige/personal they, you Ejestedord possessive/possessive his, your Påpegende demonstrative/demonstrative these, that Spørgende interrogative/interrogative which, what Tilbagevisende refleksive/reflexive himself, itself Henførende relative/relative which, that Ubestemte indefinitte/indefinite somebody, one TIP. Du kan læse meget mere om de forskellige typer og lave forskellige øvelser i kapitlet Pronominer. SPOT-øvelse (A.5): Pronominer A.5.1. Erstat med pronominer Adjektiv / Tillægsord På engelsk: adjective - Beskriver substantiver og pronominer men fx aldrig verber eller andre adjektiver! - Adjektiver gradbøjes oftest enten med bøjningsendelse er, est eller med more, most Large, beautiful, little Gradbøjning af adjektiver 1. grad positiv/positive bad, simple, intelligent 2. grad komparativ/comparative worse, simpler, more intelligent 3. grad superlativ/superlative worst, simplest, most intelligent Der er dog meget mere, du skal vide om adjektiver, så læs kapitlet Adjektiver, hvor du også finder masser af øvelser. SPOT-øvelse (A.6): Markering af adjektiver A.6.1. Markér adjektiverne i teksten Side 16 af 131

17 Verbum / Udsagnsord På engelsk: verb - Verber kan man sætte at eller jeg foran - De angiver fx en handling, såsom at arbejde eller at lytte eller en tilstand, såsom at være, at sørge - Verber kan bestå af blot et hovedverbum eller af en sammensætning af et hovedverbum samt hjælpeverber. Hovedverber har disse tre bøjningsformer: grundform ed-form ing-form infinitiv perfektum participium præsens participium work worked working listen listened listening kiss kissed kissing Bøjning (overblik over de mange tider) nutid præsens/present he kills datid præteritum/past he killed førnutid perfektum/perfect he has killed førdatid pluskvamperfektum/pluperfect he had killed fremtid futurum/future he will kill betingemåde konditionalis/past-future he would kill navnemåde infinitiv/infinitive he wishes to kill kort tillægsform perfektum participium/past participle he has killed lang tillægsform præsens participium/present participle he is killing bydemåde imperativ/imperative kill! fortællemåde indikativ/indicative they kill ønskemåde konjunktiv/subjunctive if he were to be killed handleform aktiv/active to kill lideform passiv/passive to be killed Nutidsbøjning, person og tal Person Ental Flertal (NB kun et regelmæssigt eksempel) 1. person / 1st person I sleep we sleep 2. person / 2nd person you sleep you sleep 3. person / 3rd person he/she/it sleeps they sleep TIP. Ovenstående er kun en meget overfladisk smagsprøve på alt det, du skal vide om verberne, så husk at læse det uddybende kapitel Verber, hvor du finder masser af undtagelser, uregelmæssigheder og øvelser, du kan træne i. SPOT-øvelse (A.7): Bøj verberne A.7.1. Bøj verberne der står angivet i infinitiv/navnemåde Side 17 af 131

18 Adverbium / Biord På engelsk: adverb - Adverbier kommenterer, forstærker eller beskriver et enkelt ord eller en hel sætning mht. tid, sted, måde, grad og holdning - De lægger sig til verber, adjektiver, andre adverbier eller til hele sætninger - Nogle kan som adjektiverne gradbøjes They got up early Tid Hey, I am eating here! Sted To boldly go where no man has gone before Måde He is rather attractive Grad Unfortunately, his bubble gum had unexpected consequences Holdning Du kan læse meget mere om adverbierne og lave mange flere øvelser i kapitlet Adverbier. SPOT-øvelse (A.8): Markering af adverbier A.8.1. Markér adverbierne i teksten Præposition / Forholdsord På engelsk: preposition - Angiver et forhold mellem ting eller begreber - Kan ikke bøjes at/for/above/under/to/from/into...the wagon De engelske præpositioner kan godt være lidt tricky, når man skal vælge den rette oversættelse fra danske præpositioner, så læs mere om præpositionerne og lav tilhørende øvelser i kapitlet Præpositioner. Side 18 af 131

19 Konjunktion / Bindeord På engelsk: conjunction - Forbinder ord, sætninger eller sætningsled Der findes flere typer, afhængigt af hvilken funktion de har i en sætning, fx: - Tilføjelseskonjunktioner (fx and, also, furthermore, moreover) - Sammenligningskonjunktioner (fx and, likewise, however, instead, even so) - Tidskonjunktioner (fx when, before, till, until, then) - Årsagskonjunktioner (fx because, for, as, since) - Andre (fx idiomatiske udtryk med either/or eller neither/nor) Du kan lette din stileskrivning en del ved at bruge konjunktioner til at binde dit sprog sammen, så det forekommer mere flydende og sammenhængende. Så husk at læse om konjunktionerne og disses brug i kapitlet Konjunktioner, hvor du også finder flere øvelser til samme emne. SPOT-øvelse (A.10): Find konjunktioner A Find konjunktionerne i sætningerne Numerale / Talord På engelsk: numeral - Angiver en talstørrelse enten som et mængdetal eller som et ordenstal 2, three, four Mængdetal Kardinaltal/cardinals second, third, fourth Ordenstal Ordinaltal/ordinals Du bør i denne sammenhæng stifte yderligere bekendtskab med kapitlet Numeralier, da der er nogle væsentlige forskelle på talords form på hhv. dansk og engelsk, fx hvordan man skriver 1.000,00 kr. på engelsk! Du kan læse mere om tegnsætning ved talord i kapitlet 'Tegnsætning'. EKSPERT-øvelse (A.12): Godt og blandet - er du nu ekspert i ordklasser? A Find, ret og forklar Side 19 af 131

20 Sætningsanalyse Indhold i dette afsnit 1. Introduktion 2. Subjekt, grundled 3. Verballed, udsagnsled 4. Subjektsprædikat, omsagnsled til grundled 5. Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled 6. Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled 7. Objektsprædikat, omsagnsled til genstandsled 8. Adverbialled, biled 9. Hovedsætning og ledsætning Introduktion En sætning består af ord, som kan opdeles i forskellige ordklasser. Ønskes en given sætning analyseret, kan vi imidlertid også dele sætningen op i sætningsled. Sætningsled kan være enkelte ord, flere ord samt hele ledsætninger, der sammen udgør sprogets syntaks. 1 På de fleste sprog er det tilstrækkeligt og dækkende at anvende de i alt 7 ledtyper, som vi i dette kapitel vil gennemgå. For at præsentere nogle af de 7 sætningsled, kan vi kigge på en simpel sætning: Yesterday the man gave the woman a flower Yesterday Adverbialled, biled Angiver tid, sted, måde, grad mv. Hvorfor, hvordan og hvor? the man Subjekt, grundled Angiver den handlingsførende. Hvem/Hvad udfører handlingen? gave Verballed, udsagnsled Angiver sætningens handling. Hvad sker der? the woman a flower Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled Angiver modtager af verbets handling. Angiver genstanden for handlingen. Hvad giver manden? 1 Syntaks: De regler der gælder for ordenes indbyrdes placering. Side 20 af 131

21 Men hvilke ordklasser kan så optræde i hvilke led? Dette kan du få et overblik over i tabellen herunder. Oversigten er ikke udtømmende, men angiver typiske forekomster af ordklasser i forskellige ledtyper. Sætningsled Symbol Nogle af de ordklasser der ofte fungerer som dette sætningsled Subjekt (grundled) X Substantiver Pronominer Proprier Verber (i infinitiv) Verber (i ing-form) The car is beautiful I, you, he, she left early Carla has bought a new dog To love is to take a risk Seeing is believing NB: ikke en ordklasse men hele ledsætninger Her leaving me is the worst thing that ever happened to me Verballed (udsagnsled) O Verber (og kun verber), Kan bestå af både simple og komplekse (sammensatte) verber I love him (simpel præsens) I don t love him (omskrivning med do) I have always loved him (perfektum) He is loved by me (passiv) Direkte Objekt (genstandsled, akkusativobjekt) Substantiver Pronominer Proprier Verber (Infinitiv) Verber (ing-form) I like books I hate them The shark attacked Peter I want to quit I enjoy running NB: hele ledsætninger (kke en ordklasse) I d like to see more of you Indirekte Objekt (hensynssled, dativobjekt) Substantiver Pronominer Proprier Samt præpositionsforbindelser He bought the girl expensive gifts He bought her expensive gifts He bought Carla expensive gifts He gave the ring to the girl Subjektsprædikat (Omsagnsled til grundled) Substantiver Pronominer Proprier Adjektiver Verber (infinitiv) Verber (ing-form) He is a teacher Whose is this? I am Carla He seems clever To love is to care. Seeing is believing Objektsprædikat (Omsagnsled til genstandsled) Adjektiver Substantiver Proprier Samt Ledsætninger (ikke en ordklasse) They painted the house blue I elected Peter chairman They named the cat Doris We chose Peter to represent us Adverbialled (biled) Adverbier Konjunktioner He drove irresponsibly (måde) Fortunately we made it Side 21 af 131

22 NB: (dog ikke ordklasser) Præpositionsforbindelser Ledsætninger He went to bed. (sted) We stayed for two hours (tid) We stayed until we became bored(tid) INTRO-øvelse (B.1): Hvad tror du selv, at du ved om sætningsanalyse? B.1.1. Match begreberne B.1.2. Angiv sætningsled Subjekt, grundled Subjektet i en sætning kan findes ved at spørge hvem eller hvad, der udfører handling, eller hvem der sker noget med. Subjektet står i nominativ. I aktive sætninger angiver subjektet fx den, der udfører handlingen. I passive sætninger angiver subjektet den, der sker noget med. He began negotiating with the Palestinian president (aktiv sætning) Peace negotiations were launched in Washington this week (passiv sætning) There are plenty of negotiators at the meeting (aktiv sætning) ( ) Bemærk at der i den sidste sætning både er et foreløbigt subjekt (there) og et reelt subjekt. SPOT-øvelse (B.2): Subjekt B.2.1. Angiv subjektet Verballed, udsagnsled Verballeddet angiver sætningens handling eller fungerer som kopulativt verbum 2. Verballeddet kan, som eksemplerne herunder illustrerer, være sammensat af hoved- og hjælpeverber. These are extremely luminous and distant galaxies (kopulativt verbum) Many different energy levels are activated (komplekst verballed i passiv-konstruktion) It plays a direct part in Republican politics (simpelt verballed) Global communication has become clearer, faster, and more effective (komplekst verballed i perfektum) 2 Kopulative verber: Sætter (u)lighedstegn mellem subjekt og subjektsprædikat. Side 22 af 131

23 Subjektsprædikat, omsagnsled til grundled Subjektsprædikatet optræder udelukkende i forbindelse med et kopulativt verbum, dvs. et verbum der sætter (u)lighedstegn mellem subjekt og subjektsprædikat. Kopulative verber er eksempelvis be, taste, become, seem, feel og look. He is a pilot The chocolate tastes good The politician felt happy TIP. Der er flere kopulative verber end de her nævnte men du afgør, om et verbum er et kopulativt verbum ved at teste, om det har den ovennævnte lighedstegns-funktion i en sætning. Direkte objekt, akkusativ objekt, genstandsled Det direkte objekt er den/det, der er genstand for verballeddets handling. The mobs destroyed several cars The students did their homework every day They investigated some bacteria SPOT-øvelse (B.5): Direkte objekt B.5.1. Angiv det direkte objekt Side 23 af 131

24 Indirekte objekt, dativ objekt, hensynsled Det indirekte objekt peger på hvem eller hvad, handlingen er rettet imod. Franklin gave him a piece of advice The government promised the voters a tax break The Russian politician told us that there was no evidence of corruption Objektsprædikat, omsagnsled til genstandsled Objektsprædikatet optræder ikke så hyppigt som mange andre led, idet det kun findes i forbindelse med få verber, der sætter lighedstegn mellem objektet (genstandsleddet) og objektsprædikatet. Eksempel I call my cat Spinoza I painted my car pink I made her chairwoman Adverbialled, biled Adverbialled angiver typisk sted, måde, grad, tid, frekvens, årsag, dvs. hvordan, hvornår eller hvorfor noget sker. Et adverbialled kan dog også angive talerens kommentar til sit eget udsagn: The woman walked slowly Måde She is very intelligent Yesterday he said, She s dead Luckily, we won! Grad Tid Talers kommentar Også præpositionsforbindelser fungerer som adverbialled. En præpositionsforbindelse består af en præposition samt en styrelse. He left at twelve o clock Tid They relaxed on the farm The children behaved in a strange manner Sted Måde Hovedsætning og ledsætning Man kan skelne mellem hoved- og ledsætninger. Helsætninger er sætninger, der ikke er led i en anden sætning, imens ledsætninger er sætninger, der indgår i en helsætning. Side 24 af 131

25 Hovedsætninger Hovedsætninger indeholder et subjekt og et verballed. Kendetegnet for en hovedsætning er, at sætningen kan stå alene. We all like that film although it has too many car chases I never liked candy when I was a child Your mother, whose new husband is a fisherman, never liked sailing Ledsætninger Ledsætninger eller bisætninger indeholder ligesom hovedsætninger både et subjekt og et verballed. Modsat hovedsætninger kan ledsætninger ikke stå alene, da de er underordnede sætninger, som henviser til en hovedsætning. We all like that film although it has too many car chases I never liked candy when I was a child Your mother, whose new husband is a fisherman, never liked sailing Herunder findes en oversigt over almindeligt forekommende typer af ledsætninger. Genstandssætning: Indledes eksempelvis med what, that eller how. Eksempel I asked him what he would do to avoid it Relativsætning: Indledes eksempelvis med whose, which eller that. Eksempel We will throw a party for the player who scores the first goal Spørgende: Indledes eksempelvis med which eller what. Eksempel Do you know which route to take? Betingelsessætning: Indledes med if (adverbialled) Eksempel If I find my bike, I will be there at eight Indrømmelsessætning: Indledes eksempelvis med even (if) (adverbialled) Eksempel She says she likes the rain even if she gets soaked Følgesætning: Indledes eksempelvis med so (adverbialled) Eksempel We have to hurry so we won t be late Hensigtssætning: Indledes eksempelvis med in order to (adverbialled) Eksempel You have to breake a few eggs in order to make an omelet Tidssætning: Indledes eksempelvis med until, when eller before (adverbialled) Eksempel What happens when oil and water are mixed? Sammenlignende sætning: Indledes eksempelvis med as Eksempel He is as fast as a mammal Årsagssætning: Indledes eksempelvis med because (adverbialled) Eksempel Because she had no dress, she could not go to the party Side 25 af 131

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Flipped grammatik-forløb i Engelsk

Flipped grammatik-forløb i Engelsk Flipped grammatik-forløb i Engelsk Forløbsbeskrivelse Forløbet er en optakt til Delprøve 1 i engelsk, som er en prøve i engelsk grammatik uden hjælpemidler. Eleverne skal kende den engelske grammatik i

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium

Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium Grammatisk mini-encyklopædi Ved Sten Stenbæk Fjerritslev Gymnasium Mini-encyklopædien er bygget alfabetisk op. Der er 3 måder at orientere sig: 1. Du kan bruge alfabet-bjælken herover 2. Du kan også trykke

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning 1. Hvad er et verbum? Det siger, hvad man gør, oplever, er eller bliver. Det er sætningens vigtigste led. 2. Lav engelske sætninger med verber,

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken NAVNEORD (substantiver)... 2 Ejefald (genitiv)... 2 KENDEORD (artikler)... 3 UDSAGNSORD (verber)...

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

gyldendal tysk grammatik

gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik gyldendal

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 GRAMMAR COMPENDIUM Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 Kongruens!... 3 Simple Present vs Present Progressive!... 4 Hjælpeverbum altid to have!... 7 Kort om tegnsætning

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 21-30 Indholdsfortegnelse OPGAVE 21... 2 Verber i NUTID... 2 OPGAVE 22... 3 ALMINDELIG NUTID eller UDVIDET NUTID (ing-form)... 3 OPGAVE 23... 4 BIORD... 4 OPGAVE 24...

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Ordklasser og analyse

Ordklasser og analyse Navnene på ordklasserne herunder står på dansk og latin og med latinsk forkortelse. Der henvises til sider i denne grammatik: http://sproglinks.dk/filarkiv/grammatik-engelsk.pdf Navneord (substantiver,

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater Navn: hold: Poul Erik Andersen (PEA) VUC FYN Odense, forår 2004 09-09-2009 indholdsfortegnelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

La Gramática. Spansk grammatik

La Gramática. Spansk grammatik GYLDENDALS GYMNASIALE GRAMMATIKKER La Gramática Spansk grammatik Marietje Hastrup Lise Thorup Lauridsen La Gramática Spansk grammatik G Y L D E N D A L U D D A N N E L S E La Gramática Gyldendals Gymnasiale

Læs mere

Regler for engelsk grammatik

Regler for engelsk grammatik Regler for engelsk grammatik Du kan finde en tilsvarende liste med disse regler på engelsk i Learner s Guide for 8. og 9. klasse samt på A Piece of Cakes webside. VERBER - UDSAGNSORD VERBS 1 nutid + 3.

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Substantiver. Adjektiver. Verber

Substantiver. Adjektiver. Verber 1 Substantiver 1. deklination A-stammer 2. deklination O-stammer 3. deklination konsonantstammer f m n m/f nominativ singularis terr-a land serv-us slave templ-um tempel rex konge akkusativ terr-am serv-um

Læs mere

5. The parents think/thinks the son are/is a good boy, but the police don t/doesn t agree.

5. The parents think/thinks the son are/is a good boy, but the police don t/doesn t agree. KONGRUENS Opgave 1 Streg de forkerte ord ud i nedenstående sætninger: 1. She love/loves horses. I hate/hates to ride them myself. Horses bite/bites. 2. The son are/is not here yet, but the daughters are/is.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - Facithæfte. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - Facithæfte. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - Facithæfte Forlaget Andrico 1 Stifinderen - Facithæfte 2. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne Layout, Jan Steensen ISBN 978-87-984-0636-5

Læs mere

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens):

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens): Formerne: Udsagnsord (verbs) Udsagnsord har 1. Former 2. Tider (i.e. tense) Navnemåde (infinitiv) Nutid (præsens) Datid (præterium) Lang tillægsform (præsens participium), bruges som tillægsord (adjektiv)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau D Opgave 19-26

Øvelser i engelsk niveau D Opgave 19-26 Øvelser i engelsk niveau D Opgave 19-26 Indholdsfortegnelse 19. Artiklerne deres anvendelse (3 sider) 20. Genitiv (ejefald) (3 sider) 21. Possessive pronominer (ejestedord) (2 sider) 22. Relative pronominer

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Periodemål 7.-9. klasse

Periodemål 7.-9. klasse Periodemål 7.-9. klasse I min praksis som lærer udvikler jeg forskellige ressourcer til brug i min undervisning. Her følger eksempler på mål for forskellige perioder med varierende fokusområder. ålene

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg -

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - udkommer visse mandage - måske Kultur-tillæg Da redaktionen ikke ser de store politiske nyheder for tiden, har vi, som andre store medier, sendt vores praktikant i kælderen,

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere