National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger"

Transkript

1 National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Dato:

2 Indhold 1 Forord Indledning Kompetenceløft Det ideelle henvisningsforløb Kliniske kvalitetsparametre ANBEFALINGER SÅRKOMPETENCER ANBEFALINGER DET IDEELLE HENVISNINGSFORLØB (FORELØBIGE) ANBEFALINGER KLINISKE KVALITETSPARAMTRE... 9 Bilag I. Klinikergruppens medlemmer 2

3 1 Forord I forbindelse med national implementering af telemedicinsk sårvurdering, har en klinikergruppe bestående af faglige eksperter haft til opgave at: bidrage med at kvalificere baselinemonitorering bidrage med at definere indikatorer for monitorering af sårkompetenceimplementering i den kommunale sårpleje bidrage med løsningsforslag for problematikker i projektets omgivelser bidrage med løsning og kvalificering af evalueringen af projektet fungere som faglig sparringspartner for projektets øvrige grupper. Gruppens arbejde har været og er tæt koordineret med den nationale projektledergruppe. Nærværende dokument beskriver klinikergruppens anbefalinger til sårkompetencer, det ideelle henvisningsforløb og kliniske kvalitetsparametre. Klinikergruppens sammensætning fremgår af Bilag I. 3

4 2 Indledning 2.1 Kompetenceløft Klinikergruppen har i forbindelse med anbefalede kompetenceniveauer arbejdet med anbefalinger for læger i sårfunktioner på sygehuse samt plejepersonale på tre niveauer: Niveau 1: Sårsygeplejersker med længerevarende efteruddannelse eller uddannelse på diplomniveau Niveau 2: Nøglepersoner med sårfunktion med reference til sårsygeplejersken Niveau 3: Basissygeplejersker Gruppen har hertil defineret, hvilke sårkompetencer plejepersonale på de forskellige niveauer bør have, samt hvilke niveauer de forskellige plejerpersonaler bør befinde sig på: Brugere på niveau 1 bør have et endags-telekommunikationskursus samt en studiedag i hjemmeplejen med fokus på samarbejde og telemedicin i praksis. Brugere på niveau 2 bør have et endags-telekommunikationskursus samt 5-dages sårkursus indeholdende grundlæggende principper for sårbehandling/produktvejledning og sygdomslære/udredning og behandling samt en studiedag med fokus på samarbejde og telemedicin i praksis. Brugere på niveau 3 bør have undervisning i anvendelse af pleje.net i forhold til at kunne have læseadgang til systemet. Sårsygeplejersker på sygehuse og i kommunen anbefales primær at befinde sig på niveau 1, sygeplejersker i kommunen anbefales som minimum at befinde sig på niveau 3 (gerne niveau 1 og 2), og praksissygeplejersker med ansvar for sårbehandling anbefales som minimum at befinde sig på niveau 2 (gerne niveau 1). Klinikergruppen anbefaler, at social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i kommunen ikke skal have ansvar for behandling af komplicerede sår, men at disse får undervisning i forebyggelse via e- learningssystemet. Med udgangspunkt i ovenstående arbejdsprocedure er gruppen nået frem til nogle konkrete anbefalinger for kompetenceniveauer for læger i sårfunktioner på sygehuse, sårsygeplejersker på sygehuse, sårsygeplejersker i kommunen, sygeplejersker i kommunen, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere samt praksissygeplejersker. Gruppens konkrete anbefalinger til sårkompetenceniveauer fremgår af afsnit 3. Gruppen anbefaler desuden, at alle involverede parter (uanset kompetenceniveau) tilbydes e- learning. Der findes kun ét relevant e-learningssystem, som er udviklet af KvaliCare. Det har været på tale, hvorvidt, man i projektsammenhænge skulle indkøbe KvaliCares app, men der var bred enighed om at prioritere midler til at få e-learningssystemet tilpasset lokalt. Klinikergruppen har 4

5 desuden lavet anbefalinger til, hvilke grupper, der bør have hhv. læse- og skriveadgang til pleje.net (Se afsnit 3). 2.2 Det ideelle henvisningsforløb Det kan være vanskeligt at definere ét ideelt forløb, der kan være universelt gældende. Der bør derfor tages lokale hensyn. Hver region og samarbejdskommuner bør derfor aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse med telemedicinsk sårvurdering skal foregå. Klinikergruppen har udarbejdet konkrete anbefalinger til det ideelle henvisningsforløb. Anbefalingerne er drøftet og koordineret med praksiskoordinatorer fra hver region, samt med repræsentation fra DSAM. Gruppens konkrete anbefalinger til det ideelle henvisningsforløb fremgår af afsnit Kliniske kvalitetsparametre Det er hensigten, at kvaliteten af den telemedicinske behandling skal være på niveau eller bedre end den behandling, som patienterne på nuværende tidspunkt modtager. Det er vigtigt, at de parametre, der vælges at måle på i evalueringen, så vidt muligt indgår i det daglige kliniske arbejde uden, at de involverede klinikere skal lave ekstra registrering. Klinikergruppen har med udgangspunkt i dette udarbejdet anbefalinger til, hvilke parametre, der bør evalueres på (Se afsnit 5). Klinikergruppen har derudover udarbejdet anbefalinger til Det gode billede (Se afsnit 5). 5

6 3 ANBEFALINGER SÅRKOMPETENCER DET ANBEFALES, AT: E-LEARNING tilbydes alle involverede parter (uanset kompetenceniveau) UDDANNELSE/KURSER tilrettelægges efter en overordnet national ramme, men foregår lokalt i et regions- eller center -samarbejde, evt. med hjælp fra eksterne samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at kursister og lokale samarbejdspartnere møder hinanden i forbindelse med uddannelsen, idet det fremme forståelsen og dialogen i hverdagen. DET ANBEFALES, AT: LÆGER I SÅRFUNKTIONER PÅ SYGEHUSE har interesse i og erfaring med sårbehandling. Desuden skal der være et samarbejde mellem dermatologi, endokrinologi, karkirurgi, ortopædkirurgi og statsautoriseret fodterapi (dem der er ansat på sygehusene altså de regionalt ansatte). Lægerne skal tilegne sig særlig viden på sårområdet ved kursusaktiviteter og eventuelt fokuseret studieophold. Det anbefales i øvrigt, at man følger anvisninger i de nationale/regionale retningslinjer for diabetiske fodsår og venøse bensår. Det anbefales slutteligt, at Dansk Selskab for Sårheling opretter et kompetenceløft særlig rettet mod hospitalslæger med ansvar for sårbehandling, samt at læger deltager i et endags telekommunikationskursus. SÅRSYGEPLEJERSKER PÅ SYGEHUSE har en diplomuddannelse eller længerevarende efteruddannelse i sårbehandling og mindst 2 års erfaring. Det anbefales, at sårsygeplejersker er superbrugere i Pleje.net og får opdaterede kurser. Det anbefales derudover, at sårsygeplejerskerne har en studiedag i hjemmeplejen med fokus på samarbejde og telemedicin i praksis, og at sårsygeplejerskerne deltager i et endags telekommunikationskursus. SÅRSYGEPLEJERSKER I KOMMUNEN har en diplomuddannelse eller længerevarende efteruddannelse i sårbehandling og mindst 2 års erfaring. Diplomuddannelserne er uden for projektet rammer, men kommunerne opfordres til, at der som minimum er én sårsygeplejerske pr borgere eller eksempelvis 1 pr. delområde i kommunen. Det anbefales, at der afsættes tid til specialfunktionen, og at kommunerne lægger en plan for, hvordan dette opnås. 6

7 Det anbefales derudover, at sårsygeplejerskerne har en studiedag i samarbejdsambulatoriet med fokus på samarbejde og telemedicin i praksis, og at sårsygeplejerskerne deltager i et endags telekommunikationskursus. SYGEPLEJERSKER I KOMMUNEN deltager i et 5-dages sårkursus indeholdende grundlæggende principper for sårbehandling/produktvejledning og sygdomslære/udredning og behandling. Det anbefales derudover, at sygeplejerskerne i kommunen deltager i et endags telekommunikationskursus, og at sygeplejerskerne eventuelt har studiedage i sårcentret. SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER I KOMMUNEN ikke har ansvar for behandling af komplicerede sår, men at disse modtager undervisning i forebyggelse via e- learningssystemet. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE modtager undervisning i forebyggelse via e- learningssystemet. PRAKSISSYGEPLEJERSKER med ansvar for sårbehandlingen har en diplomuddannelse eller længerevarende efteruddannelse i sårbehandling og mindst 2 års erfaring. Det anbefales derudover, at praksissygeplejerskerne har en studiedag med fokus på samarbejde og telemedicin i praksis, og at praksissygeplejerskerne deltager i et endags telekommunikationskursus. I FORBINDELSE MED BRUG AF PLEJE.NET, ANBEFALES DET, AT: LÆSEADGANG tilbydes alle af relevans i kommunen. FULD ADGANG (skrive- og læseadgang) kan opnås til: o Sårsygeplejersker i kommunen med det anbefalede kompetenceniveau. o Sygeplejersker i kommunen, der er involveret i patientens behandling og som har det anbefalede kompetenceniveau. o Læger, sårsygeplejersker (med det anbefalede kompetenceniveau) og andet relevant personale på hospitalet efter lokale aftaler. o Praktiserende læger (almen og speciallæger) samt personale tilknyttet klinikken, som dog som minimum har deltaget i et 5-dages sårkursus samt haft et endagstelekommunikationskursus. BEGRÆNSET ADGANG (skrive- og læseadgang) kan opnås til: o Patienten 7

8 4 ANBEFALINGER DET IDEELLE HENVISNINGSFORLØB DET ANBEFALES, AT: de foretrukne visitationsveje og samarbejdet med de praktiserende læger aftales via lokale samarbejdsaftaler (via praksisudvalgene og på regionsniveau) alle kommunale sygeplejeordninger laver en formaliseret samarbejdsaftale med den/de hospitalsafdelinger, de primært skal samarbejde med, når henvendelse skal ske direkte til specialafdeling. Klinikergruppen anbefaler for det ideelle henvisningsforløb, at henvisning til hospitalet sker gennem den praktiserende læge. Forudsætningen for et sådan forløb er, at den praktiserende læge er tilgængelig, dvs. at sygeplejersken i kommunen har en direkte kontaktlinje til den praktiserende læge alle hverdage mellem klokken 8 og 16. Såfremt den praktiserende læge ikke er tilgængelig, skal sygeplejersken i kommunen have mulighed for at henvende sig direkte til hospitalet. Det anbefales generelt, at patienten tilses af praktiserende læge eller sårcenter, når patienten oprettes i Pleje.net. Såfremt patienten ikke ønsker at møde op ved lægen/på hospitalet, og såfremt lægen ikke kan besøge patienten i eget hjem, skal det være muligt for sygeplejersken i kommunen at oprette patienten i Pleje.net med henblik på råd og vejledning. Anbefalingerne omfatter arbejdsgange mellem kommune, hospital og praktiserende læge, men Med- Com opfordrer til, at man husker inddragelse af fodterapeuterne i beskrivelse af workflow og brugerinddragelse lokalt. 8

9 5 (FORELØBIGE) ANBEFALINGER KLINISKE KVALITETSPARA- MTRE DET ANBEFALES, AT DER I EVALUERINGEN - MÅLES PÅ FØLGENDE KLINISKE KVA- LITETSPARAMETRE: Alder Køn Sår, start og slut o Hvornår opstod såret? (Det noteres desuden, om dette er et skøn) o Hvornår kommunen så såret for første gang? o Hvornår sårambulatoriet havde første kontakt/henvisningstidspunktet o Hvornår såret er ophelet/afsluttet. Telemedicin, start og slut Sårareal og/eller sårvolumen Hvor får man behandlet sit sår? Ved oprettelse og afslutning (drop down menu) Ejerskab af patientforløbet Diagnose Palliativ behandling, intenderet kurativ Har denne konsultation erstattet et besøg, medført et besøg eller ingen ændring? (Sygehuset svarer) Skiftefrekvens (antal sårbehandlinger siden sidste vurdering) Antal besøg i sårambulatoriet Antal indlæggelser Amputationer Død DET ANBEFALES DESUDEN, AT: Der evalueres på så få parametre som muligt i håb om at få så mange registreringer, som muligt. I FORBINDELSE MED DET GODE BILLEDE ANBEFALES DET, AT: MedCom s vejledning til det gode billede ( Den gode telesår-konsultation og Et godt digitalt foto på to minutter ), BBH-vejledningen eller sårhåndbogen følges. MedCom i samarbejde med en klinisk fotograf laver en vejledning som lommeudgave. 9

10 I. Klinikergruppens medlemmer Poul Erik Jakobsen, Overlæge, Aalborg Universitetshospital Lone Buck, Forløbsansvarlig viceklinikchef, Sygehus Thy-Mors Lise Hammershøj Jensen, Aalborg Kommune Dorte Frimer Munk, Sår- og primærsygeplejersker, Frederikshavn Kommune Jeanett Brændstrup, Specialansvarlig sårsygeplejersker, Aarhus Universitetshospital Helle Lauritsen, Sårsygeplejerske, Regionshospitalet Silkeborg Karsten Fogh, Lektor, overlæge, dr. Med, Aarhus Universitetshospital Jane Hampton, Sårsygeplejerske, Aarhus Kommune Anna Husted Jakobsen, Sygeplejerske, Kolding Sygehus Knud Yderstræde, Klinisk lektor, overlæge, ph.d., Odense Universitetshospital Inger Futtrup, afdelingssygeplejerske, Odense Universitetshospital Birgit Møller, sygeplejersker, Aabenraa Kommune Hanne Marie Schreiner-Østerbye, Odense Kommune Gregor Jemec, professor, ledende overlæge, dr. Med., Roskilde Sygehus Karine Lai Andersen, sygeplejerske, Slagelse Kommune Margaret Florence Hunt, sårsygeplejersker, Sorø Kommune Anders Christian Laursen, overlæge, Bispebjerg Hospital Merete Hartun Jensen, afdelingssygeplejerske, Bispebjerg Hospital Nina Bækmark, sårsygeplejerske, Hillerød Hospital Marie-Louise Stensnæs, Københavns Kommune Pia Due Hvillum, sygeplejerske, Høje Taastrup Kommune Isabella Glarborg, sygeplejerske, Hillerød Kommune Eskild W. Henneberg, overlæge, Regionshospitalet Viborg Dorthe Skou Lassen, seniorkonsulent, MedCom Rikke Viggers, konsulent, MedCom Mie Borch Dahl Kristensen, studentermedhjælper, MedCom Iben Søgaard, projektsekretær, MedCom Se desuden for kontaktoplevelser. 10

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen

Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Palliativt Videncenter Samarbejde om den palliative indsats i det samlede sundhedsvæsen Et kortlægningsprojekt om samarbejdet mellem Hillerød Hospital, Palliativ Enhed, Hillerød Hospital, Arresødal Hospice,

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere