Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand: Christian Bro (A) Næstformand: Kenny Bruun Olsen (V) Cecilie R. Schultz (Ø) Kurt Halling (O) Steen Wrist Ørts (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 44 Godkendelse af dagsorden Feriekonstituering Orientering om affaldsressourceprojekt Forslag til Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bilhal på Kraftværksvej 26, 7000 Fredericia Ansøgning om landzonetilladelse til salg af biler samt etablering af hundepension på Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Ansøgning om landzonetilladelse til hundepension på Tornsagervej 38, 7000 Fredericia Retablering af nedlagt råstofgrav på Sdr. Kobbelvej Godkendelse af varmeforsyningsprojekt vedr. udskiftning af kedler samt skorsten på Indre Ringvej central Orienteringssag: Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan om Klimatilpasning for Fredericia Kommune Orientering om miljøgodkendelse og accept efter risikobekendtgørelsen om øget ethanoloplag hos Samtank A/S Orientering om miljøgodkendelse og accept efter risikobekendtgørelsen til indførelse af nyt additiv hos Samtank A/S Lukket - Orientering...27 Side 2

3 44 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Godkendt, idet sag nr. 51 blev taget af dagsordenen. Side 3

4 45 Feriekonstituering Sagsnr.:14/5383 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med udvalgsformandens afholdelse af ferie kan udvalget vælge en konstitueret formand. I styrelsesvedtægtens 22 fremgår: Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. 20 stk Udvalgsformand Christian Bro holder ferie i uge Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget træffer afgørelse om konstituering. Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Udvalget besluttede at konstituere Steen Wrist Ørts som formand i uge 29. Side 4

5 46 Orientering om affaldsressourceprojekt Sagsnr.:13/924 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: På mødet giver direktør for Teknik & Miljø Holger Spangsberg Kristiansen og udviklingskonsulent Anja Schaumburg en status for affaldsressourceprojektet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Affald & Genbrug indstiller, at Miljø- og Energiudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag:. Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Side 5

6 47 Forslag til Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan Sagsnr.:14/5658 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Forslaget til Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan indeholder rammerne for kommunens affaldshåndtering frem til 2024, med særlig vægt på perioden I Miljøbeskyttelsesloven er der krav om, at kommunerne skal udarbejde en plan for håndtering af affald. Kravene til indholdet i affaldsplanen er opstillet i Affaldsbekendtgørelsen, hvor det er fastsat, at alle kommuner skal udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år. Regeringen har valgt at udskyde tidsfristen for de kommunale affaldsplaner til 1. oktober 2014 på grund af forsinkelse af den nationale affaldsplan, som de kommunale affaldsplaner skal udarbejdes på baggrund af. Den kommunale affaldsplan skal således medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale strategier og mål på affaldsområdet. På affaldsområdet er der gennem de senere år blevet sat fokus på at hente ressourcer ud af affaldet. Der er derfor ikke kun tale om en affaldsplan men i stedet om en affalds- og ressourceplan. Planen indeholder en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel, som der er krav om i Affaldsbekendtgørelsen. Kortlægningsdelen udgør en status over affaldsordninger og mængder. Målsætningsdelen redegør for de overordnede målsætninger på affaldsområdet. Planlægningsdelen indeholder de initiativer og projekter, som forventes sat i gang i planperioden. Planforslaget skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Økonomiske konsekvenser: Affaldsområdet er et gebyrfinansieret område, der økonomisk skal hvile i sig selv. Der er ikke foretaget detaljerede økonomiske beregninger af hvert af de planlagte initiativer. Det forventes dog, at de for størstedelen vil kunne holdes indenfor budgettet. Etablering af et nyt anlæg, baseret på REnescience-teknologi eller tilsvarende, vil medføre et investeringsbehov, som først vil kunne Side 6

7 beregnes efter, at der er gennemført yderligere undersøgelser og vurderinger af mulighederne for et sådant anlæg. Vurdering: Det vurderes, at planforslaget lever op til de overordnede målsætninger og krav på affaldsområdet. Indstillinger: Trafik & Renovation, Affald & Genbrug, indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte forslag til Affalds- og ressourceplan udsendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan høringsforslag Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Side 7

8 48 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bilhal på Kraftværksvej 26, 7000 Fredericia Sagsnr.:14/1955 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Martin Kyed (M.K.), der i forvejen sælger biler fra en ejendom i Skærbæk by, ønsker også at kunne fremvise og sælge biler fra sin landbrugsejendom på Kraftværksvej 26. Derfor har han søgt om landzonetilladelse til at opføre en 800 m 2 hal til salg af brugte biler. M.K. ønsker at opføre hallen i samme type og størrelse som en eksisterende hal på ejendommen. Hallen ønskes opført overfor eksisterende hal ud mod Kraftværksvej (se kortbilag). Den eksisterende hal anvendes i sommerhalvåret til ridehal og i vinterhalvåret til opbevaring af hø. Opførelse af en hal til opbevaring af brugte biler til salg er ikke en nødvendighed for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvorfor det kræver en landzonetilladelse, jf. 35 i lov om planlægning. Planlovens landzonebestemmelser har til formål at forhindre tilfældig og spredt bebyggelse uden tilknytning til landbruget, skovbruget mv. og at sikre, at der opretholdes en klar grænse mellem land og by. Når der tages stilling til ansøgninger om landzonetilladelse, skal der inddrages alle relevante interesser, f.eks. naturinteresser, landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, grundvandsinteresser og afledte effekter som eksempelvis øget trafik og støj. I den aktuelle sag er især de landskabelig hensyn i spil. Ifølge kommuneplanramme nr. S.L.3 indgår området i landskabspark Gudsø Vig Sønderskov samt i buffer til værdifuldt landskab. Her vil store bygninger som f.eks. en hal kunne virke dominerende og påvirke landskabet i negativ retning. Ansøgningen har været i nabohøring. Nærmeste nabo, der bor på Kraftværksvej 20, har gjort indsigelse mod det ansøgte, med henvisning til, at han vil miste udsigt fra sin stue og få stor gene af trafik til og fra ejendommen i forbindelse med prøvekørsel af biler. Desuden oplyser naboen, at der tidligere har været brugtbilsalg fra ejendommen, hvilket netop gav ham store trafik- og støjgener. Natur & Miljø har ikke kendskab til tidligere bilsalg fra ejendommen. Natur & Miljø har sammen med M.K. drøftet alternative placeringer for hallen, men det har ikke været muligt at finde en placering, der er mindre forstyrrende for landskab eller omgivelser. Vest for den eksisterende hal falder terrænet kraftigt, og længere mod øst kommer man nærmere Kraftværksvej, og her vil hallen forstyrre landskabet i endnu højere grad. Mod nord har M.K. en ridebane, som han ikke ønsker at flytte. Mod syd ligger anden driftsbygning samt ejendommens stuehus. M.K. er ikke interesseret i en udendørs plads omkring hallen til fremvisning af biler. Det er ikke hans plan at sætte udstillingsvinduer i hallen. Side 8

9 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Natur & Miljø vurderer, at hallen vil påvirke landskabet langs Kraftværksvej i væsentlig negativ grad, primært ved at bryde den langstrakte grønne kile, der løber ind imod Skærbæk. Endvidere vurderes det, at ansøgte ikke stemmer overens med intentionerne i planloven om at friholde det åbne land fra tilfældig og spredt bebyggelse, der ikke er nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. Naboens indsigelse mod hallen vurderes at være reel. Hallen vil tage en større del af deres nuværende udsigt, og trafik til og fra ejendommen i forbindelse med prøvekørsel af biler og i form af kunder til virksomheden vil give gener, idet adgangsvejen til Kraftværksvej 26 ligger kun 25 meter fra naboens bolig. En virksomhed af denne art hører efter Natur & Miljøs opfattelse som udgangspunkt hjemme i et i kommune- og lokalplan udlagt erhvervsområde. I et erhvervsområde vil der også uden videre være muligheder for senere udvidelser af virksomheden, mens dette ville give yderligere landskabsmæssige udfordringer med den ansøgte placering. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at der meddeles afslag efter planlovens 35, stk. 2 på ansøgningen om landzonetilladelse til opførelse af 800 m 2 autohal. Bilag: Åben - Kortbilag_Kraftværksvej 26.pdf Åben - Fotobilag_Kraftværksvej 26.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Side 9

10 49 Ansøgning om landzonetilladelse til salg af biler samt etablering af hundepension på Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Sagsnr.:14/3876 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Henrik Jensen og Vibeke Jakobsen ejer landbrugsejendommen Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia. Henrik Jensen har i en årrække haft tilladelse til at miljøbehandle biler på ejendommen og har i april 2014 fået miljøgodkendelse og landzonetilladelse til at øge omfanget af miljøbehandlede biler fra 20 til 300 stk./år med vilkår om slørende beplantning omkring hele den nye oplagsplads på ca. 0,8 ha (se kortbilag). Henrik Jensen har også solgt brugte biler til private i en årrække fra Vestre Kobbelvej 11 og 9 uden tilladelse og han har nu søgt om landzonetilladelse til at have ca. 30 brugtbiler til salg stående på den nye oplagsplads. Samtidig søger Vibeke Jacobsen om tilladelse til indretning af hundepension med løbegård til 16 hunde på ejendommen, hvilket kræver landzonetilladelse og dispensation fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen (grundet støj). Hundepensionen ønskes etableret i en eksisterende driftsbygning. Dertil kommer etablering af udvendige løbegårde (vist på kortbilag). Planlovens landzonebestemmelser har til formål at forhindre tilfældig og spredt bebyggelse uden tilknytning til landbruget, skovbruget mv. og at sikre, at der opretholdes en klar grænse mellem land og by. Når der tages stilling til ansøgninger om landzonetilladelse, skal der inddrages alle relevante interesser, f.eks. naturinteresser, landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, grundvandsinteresser og afledte effekter som eksempelvis øget trafik og støj. I den aktuelle sag er især de landskabelig hensyn i spil, idet støj- møg- og lugtgener fra hundepensionen håndteres efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Afstandskravene for hundepensioner er i husdyrbekendtgørelsen fastlagt til 200 m til nærmeste nabo og 300 m til rekreative områder. Ejendommen ligger 190 m fra nærmeste nabo og 130 m fra Fredericia Golfbane, som må karakteriseres som et rekreativt område. Sagen har været i nabohøring, og i den forbindelse har Fredericia Golf Club indsendt bemærkninger. De ønsker, at der stilles vilkår om niveau for støj i skel. Udover støj i skel har golfklubben ingen indsigelser imod etablering af hundepension på adressen. Kommunen kan i en landzonetilladelse stille vilkår om støjniveau, samt tidspunkter for støjniveauet, f.eks. tidsrum hvor hundene må være ude eller inde. Miljøstyrelsen har vejledende støjgrænser for husdyrbrug i det åbne land, der også kan anvendes overfor hundepensioner. Side 10

11 Vestre Kobbelvej 11 er omfattet af lokalplanramme V.R.3 (rekreativt område, Ullerupbæk og ny Ydre Ringvej) med anvendelse som natur- og rekreativt område. Ejendommen Vestre Kobbelvej 11 ligger tæt på Ydre Ringvej, der afgrænser ejendommen mod nord. Nærmeste parcelhuskvarter ligger 400 meter syd for ejendommen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Der er ingen tvivl om, at en hundepension mest hensigtsmæssigt placeres på landet, hvor der kan opnås god afstand til nærmeste naboer. I forhold til de landskabelige værdier vurderer Natur & Miljø, at ønskerne om hundepension og bilsalg kan imødekommes, såfremt der stilles vilkår om, at også området til hundene afgrænses af slørende beplantning. I forhold til støj er der imidlertid en udfordring - både pga. afstanden til nærmeste nabo og ikke mindst til golfbanen, og fordi kombinationen af trafik i forbindelse bilsalg alt andet lige vil medfør øget støj fra hundene. Det er muligt at lave tiltag til yderligere begrænsning af støj (jordvold og tider, hvor hundene må være ude mv.), men det vil være en udfordring at håndhæve vilkår om f.eks. udetider for hundene, hvis der klages til kommunen over støj fra hundene. Det skal tilføjes, at erfaringen i lignende sager er, at kommunen og ejerne vil kunne komme i et dilemma senere, hvis der på baggrund af succes med virksomheden opstår ønsker om udvidelser. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, 1. at der gives landzonetilladelse til opstilling af op til 30 brugtbiler til salg fra ejendommen, og 2. at der gives afslag på ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen til hundepension Bilag: Åben - Kortbilag_Vestre Kobbelvej 11.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingens punkt nr. 1 blev tiltrådt. Side 11

12 Der meddeles samtidig tilladelse til den ansøgte hundepension, idet Miljøstyrelsens standardvilkår vedrørende støj indarbejdes som betingelse for tilladelsen. Side 12

13 50 Ansøgning om landzonetilladelse til hundepension på Tornsagervej 38, 7000 Fredericia Sagsnr.:14/3743 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Jayne og Allan Pedersen har søgt om landzonetilladelse til etablering af en hundepension på Tornsagervej 38, Fredericia. De ønsker at etablere en hundepension med plads til 5 hunde i hverdagen. Det forventes, at hundene primært vil være i dagpleje, mens ejer er på arbejde, dvs. ingen overnatning. I ferieperioder skal hundepensionen dog kunne huse op til 12 hunde i døgnpleje. Bokse til hundene ønskes indrettet i en eksisterende driftsbygning. En løbegård på 1500 m 2 ønskes etableret på et grønt areal nord for beboelsen. Dertil kommer 6 mindre løbegårde/bokse syd for driftsbygningen og tilsvarende på gårdspladsen. Ansøger vil beplante med et grønt hegn omkring løbegårdene, så hundepensionen ikke bliver synlig udefra (se kortbilag). For at kunne etablere en hundepension i landzone kræves landzonetilladelse jf. 35 i lov om planlægning. Planlovens landzonebestemmelser har til formål at forhindre tilfældig og spredt bebyggelse uden tilknytning til landbruget, skovbruget mv. og at sikre, at der opretholdes en klar grænse mellem land og by. Når der tages stilling til ansøgninger om landzonetilladelse, skal der inddrages alle relevante interesser, f.eks. naturinteresser, landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, grundvandsinteresser og afledte effekter som eksempelvis øget trafik og støj. I den aktuelle sag er især de landskabelig hensyn i spil. Udover en landzonetilladelse vil etablering af hundepensionen kræve dispensation fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens 5, grundet støj-, møg- og lugtgener. Afstandskravet for hundepensioner er 200 meter til nærmeste nabo. Sagen har været i nabohøring, og nærmeste nabo, der har sin bolig 140 m fra Tornsagervej 138, har gjort indsigelse mod etablering af hundepensionen af hensyn til sit eget hestestutteri. Naboen fremfører, at det vil være voldsomt stressende for avlshopper, når de går ude med føllene, at der er så meget uro hos naboen. Der er jo en væsentlig forskel på en enkelt hund og så mange skiftende hunde, der heller ikke er i deres vante omgivelser. Ligeledes vil det også vanskeliggøre vores træning med unge heste, der bl.a. skal vænnes til ridning i natur og trafik, at de skal forbi en masse gøende hunde der kommer springende i hundegårde helt ud til vejen. Tornsagervej 38 er omfattet af lokalplanramme H.L.1A (Jordbrugsområde vest for Elbodalen) Anvendelsen er fastlagt til landområde, jordbrugsområde, naturområde. Side 13

14 Ejendommen Tornsagervej 38 er placeret på et relativt fladt terræn nordøst for Elbodalen og påvirker således ikke Elbodalens kuperede terræn. Ejendommen er ikke landbrugsnoteret. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Der er ingen tvivl om, at en hundepension mest hensigtsmæssigt placeres på landet, hvor der kan opnås god afstand til nærmeste naboer. I forhold til de landskabelige værdier vurderer Natur & Miljø, at ønskerne om hundepension kan imødekommes, såfremt der stilles vilkår om, at også området til hundene afgrænses af slørende beplantning. I forhold til støj er der imidlertid en udfordring pga. den korte afstand til nærmeste nabo og dennes hestestutteri. Uanset at det er muligt at lave tiltag til yderligere begrænsning af støj (jordvold og tider, hvor hundene må være ude mv.), vil kombinationen af naboens heste og den ansøgte hundepension alt andet lige være uheldig. Der er således stor risiko for, at der opstår et uhensigtsmæssigt naboskab. På den baggrund er det Natur & Miljøs opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt med en hundepension på det pågældende sted. Det skal tilføjes, at erfaringen i lignende sager er, at kommunen og ejerne vil kunne komme i et dilemma senere, hvis der på baggrund af succes med virksomheden opstår ønsker om udvidelser. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at der meddeles afslag efter planlovens 35, stk. 2 på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af hundepension samt afslag på dispensation fra afstandskrav til hundepensioner, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bilag: Åben - Kortbilag_Tornsagervej 11.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Side 14

15 51 Retablering af nedlagt råstofgrav på Sdr. Kobbelvej Sagsnr.:10/4496 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: På ejendommen Sdr. Kobbelvej 11 blev der fra slutningen af 1960 erne og til midten af 1990 erne indvundet grus. Vejle Amts første tilladelse hertil blev meddelt i 1970 og efterfølgende forlænget. Herefter havde ejeren, Bent Gade Olesen, igennem mange år det daværende Vejle Amts tilladelse til at opfylde grusgraven med ren jord og rent bygningsaffald. Tilladelserne blev meddelt successivt som tidsbegrænsede tilladelser. Grusgraven er i dag fyldt helt op til noget over det oprindelige terrænniveau. Grusgraven ligger på et areal op til den kommunale Randal Skov, der er et vigtigt friluftsområde for mange fredericianere. Beliggenheden af ejendommen og af grusgraven fremgår af bilag 1. Da Vejle Amts seneste tilladelse til deponering af jord mv. i grusgraven udløb i 2010, tog Fredericia Kommune, der ved kommunalreformen i 2007 havde overtaget amtets opgave i relation til retableringen af grusgraven, kontakt til Bent Gade Olesen for at lave en aftale for den endelige efterbehandling. Bent Gade Olesen ansøgte imidlertid Region Syddanmark om tilladelse til at tilkøre yderligere jord til området. Det skete i 2 omgange begge med afslag til følge. Regionen meddelte sit seneste afslag den 29. oktober 2013 (bilag 2). Da hverken Bent Gade Olesen eller andre klageberettigede påklagede regionens afgørelse, er retstilstanden derfor nu den, at der alene resterer den efterbehandling af området, som Bent Gade Olesen hele tiden har været forpligtiget til at foretage. Bent Gade Olesen har imidlertid endnu ikke udvist vilje til at sørge for efterbehandlingen af området. Dette skal ses i lyset af, at han er af den opfattelse, at der på et tidspunkt er indgået en aftale mellem det nu lukkede entreprenørfirma Davidsen Partnere, der i 2005 indgik kontrakt med Bent Gade Olesen om tilkørsel af jord mv. til grusgraven, og Fredericia Kommune om en ny plan for efterbehandling af området. Dette fremgår også af Bent Gade Olesens brev af 10. april 2014 til Byrådet (bilag 3). Hertil skal bemærkes, at der er tale om en misforståelse, hvilket Bent Gade Olesen da også tidligere har fået oplyst. Det er korrekt, at Davidsen Partnere i september 2008 forelagde kommunen et forslag til en justeret plan for retableringen. Forslaget indebar, at der skulle tilkøres yderligere betydelige mængder af jord til stedet. Der blev imidlertid ikke indgået aftale om dette, bl.a. fordi dette ville have indebåret yderligere års tilkørsel af jord til ejendommen, og da det efterhånden var meget ønskeligt at få området retableret. Ret kort efter lukkede Davidsen Partnere, og tilkørslen af jord til området ophørte mere eller mindre som konsekvens heraf. Side 15

16 Der er således ingen tvivl om, at de vilkår, der blev fastlagt i Vejle Amt grave- og efterbehandlingsplan fra 13. februar 2002 om retableringen, står ved magt, indtil de eventuelt måtte blive ændret. Region Syddanmark besigtigede arealerne den 27. november Ved besigtigelsen, hvori Fredericia Kommune deltog, blev det konstateret, at der på arealerne henlå affald og asfaltstykker. Med baggrund heri varslede regionen, der er myndighed på opfyldningen af råstofgraven, i brev af den 4. december 2012 overfor Bent Gade Olesen et påbud om bortskaffelse af affald og asfaltstykker fra arealerne inden 1. februar Regionen vurderede siden, at påbuddet var efterkommet. Status for sagen er, at Fredericia Kommune efter at regionen som nævnt i oktober 2013 meddelte afslag på en ansøgning fra Bent Gade Olesen om tilladelse til at deponere yderligere jord mv. i grusgraven - den 24. marts 2014 har meddelt Bent Gade Olsen påbud om at retablere området på nærmere anførte vis inden 1. maj Påbuddet gælder en efterbehandling af grusgraven i overensstemmelse med vilkårene i Vejle Amts ovennævnte grave- og efterbehandlingsplan fra Det betyder, at området i det væsentligste skal retableres til sit oprindelige niveau. Påbuddet er ikke blevet overholdt. Det fremgår af fotos fra området (bilag 4). Som nævnt påklagede Bent Gade Olesen ikke Region Syddanmarks afslag af 20. oktober 2013 på hans ansøgning om tilladelse til deponering af yderligere jord i området. Tilkørsel af yderligere jord ville ellers have været en forudsætning for at retablere efter det forslag, som Davidsen Partnere præsenterede kommunen for i Det skal også bemærkes, at Bent Gade Olesen har undladt at kommentere på Fredericia Kommunes varsel af 28. januar 2014 af det påbud, der efterfølgende blev meddelt den 24. marts Fredericia Kommune er frem til 30. juni 2014 myndighed på den aktuelle sag, hvad angår retableringen af området. Som følge af en lovændring overgår opgaven med virkning fra den 1. juli 2014 til Region Syddanmark. Udvalget skal tage stilling dels til Bent Gade Olesens henvendelse af 10. april 2014 til Byrådet og dels til det forhold, at retableringen af området ikke er foretaget i overensstemmelse med kommunens påbud af 24. marts Medmindre retableringen sker inden den 1. juli, skal udvalgets afgørelse kommunikeres til regionen til videre foranstaltning, når regionen overtager sagsområdet. Hvis regionen skulle påtænke at ændre kommunens afgørelse, skal kommunen forinden godkende dette. Det skal bemærkes, at når der meddeles tilladelse til råstofgravning, stilles der altid krav til efterfølgende retablering. Samtidig skal ansøgeren stille en bankgaranti til sikring af, at retableringen foretages. En sådan er også stillet af Bent Gade Olesen i den oprindelige tilladelse til at indvinde grus på ejendommen. Side 16

17 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det er Natur & Miljøs opfattelse, at der bør ske en snarlig retablering af området. Som det fremgår af fotografierne fra området i bilag 4, fremstår arealet langt fra naturligt. Det har nærmest karakter af en jordtip. Arealet ligger som tidligere nævnt op til rekreativt område, og det har siden slutningen af 1960 erne, dvs. igennem efterhånden rigtig mange år, været præget af først grusgravningen og siden deponeringen af jord mv. Deponeringen af jord mv. er i praksis ophørt i 2010, og regionen har som anført meddelt afslag på en ansøgning om tilladelse til deponering af yderligere jord mv. Tilbage står retableringen, der skal sikre, at området kommer til at fremstå noget mere naturligt end i dag. Selv om der i realiteten er fyldt jord på til et godt stykke udover det oprindelige terrænniveau, er det Natur & Miljøs vurdering, at det vil være acceptabelt, hvis Bent Gade Olesen i praksis nøjes med at sørge for, at der sker en modellering (herunder jordstakkene/jordtip i området planeres ud), så terrænet kommer til at se naturligt ud i forhold til det omgivende terræn. Dette signal er meget tydeligt sendt af den daværende miljøudvalgsformand til Bent Gade Olesen på et møde den 5. april 2013 og af den nuværende miljø- og energiudvalgsformand i en omtale af sagen i Fredericia Dagblad den 20. maj Der bør således ske en vis modellering af terrænet, men uden at tilkøre eller frakøre jord. Samtidig bør der stilles krav om, at byggematerialer mv. på overfladen samles sammen og fjernes. Der er tale om en meget simpel opgave, der vil kunne udføres på ret få dage. Natur & Miljø foreslår, at kommunen fastholder, at området skal retableres, idet kravene til retableringen ændres til, at der - efter nærmere aftale med kommunen - skal ske en udjævning og modellering af terrænet uden at tilkøre eller frakøre jord. Området skal fremstå ryddeligt, og byggematerialer, brokker mv. i overfladen skal fjernes. Fristen for retableringen fastlægges til den 25. juni Retableringen kan anses for afsluttet, når kommunen har godkendt den. Overholdes fristen ikke, anbefaler Natur & Miljø, at der indgives politianmeldelse. Det vil i givet fald primært være regionen, der som myndighed på området fra 1. juli 2014 får opgaven med at føre sagen til ende i relation til politiet og eventuelt domstolene. Den mulighed, der herudover foreligger, består i iværksættelse af en selvhjælpshandling, hvor retableringen sker på ejerens regning (betaling vil i praksis ske via den stillede bankgaranti). Kommunen vil ikke i praksis kunne nå at forberede og efterfølgende iværksætte en selvhjælpshandling inden den 1. juli, hvor regionen overtager sagsområdet og dermed den konkrete sag. Derfor må eventuel anvendelse af denne mulighed afvente en stillingtagen i regionen, når den har overtaget sagsområdet, og hvis Bent Gade Olesen ikke selv sørger for at foretage retableringen. Side 17

18 Afslutningsvis skal det bemærkes, at Bent Gade Olesen i hvert fald tidligere har haft og måske stadig har en forventning om, at kommunen vil overtage grusgravningsarealet, f.eks. til en udvidelse af Randal Skov, når arealet er efterbehandlet. Det fremgår af sagen, at denne mulighed tidligere har været drøftet mellem Bent Gade Olesen og Fredericia Kommune og internt i Fredericia Kommune, men uden at der på noget tidspunkt er indgået en aftale herom. Natur & Miljø kan ikke anbefale, at kommunen køber ejendommen, da der vil være en eller anden grad af risiko for, at der i området med grusgraven som konsekvens af deponeringen af jord og byggematerialer igennem mange år i denne - findes forurening. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det meddeles Bent Gade Olesen, 1. at Fredericia Kommune ikke har indgået en aftale med Davidsens Partnere om en ny plan for efterbehandlingen af grusgraven 2. at kommunens påbud af 24. marts 2014 om retablering efter omstændighederne ændres til et påbud om, at Bent Gade Olesen - efter nærmere aftale med kommunen - senest den 25. juni 2014 skal foranledige en retablering af området gennem: Udjævning og modellering af terrænet uden at tilkøre eller frakøre jord Opsamling og fjernelse af byggematerialer, brokker mv. på overfladen af terrænet, der skal fremstå ryddeligt 3. at retableringen kan anses for afsluttet, når Fredericia Kommune har godkendt den 4. at Fredericia Kommune uden yderligere varsel vil indgive politianmeldelse, hvis påbuddet ikke efterkommes. Bilag: Åben - Kortbilag 1.pdf Åben - Regionens afslag 2013 Åben - Brev til Byrådet - reetablering af tidligere råstofgrav Søndre Kobbelvej 11 til plan 4 (fladt areal), må være for kommunens regning Side 18

19 Åben _Fotos fra området.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Sagen udgår. Side 19

20 52 Godkendelse af varmeforsyningsprojekt vedr. udskiftning af kedler samt skorsten på Indre Ringvej central Sagsnr.:14/3307 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. har fremsendt projektforslag for udskiftning af oliefyrede kedler og skorsten på Indre Ringvej central til godkendelse efter varmeforsyningsloven. Projektet er modtaget 16. april Fredericia Fjernvarme ønsker at sikre den nødvendige forsyningssikkerhed i form af tilstrækkelig spids- og reservelastkapacitet i forbindelse med spidsbelastning og produktionsnedbrud i varmeleverancerne fra TVIS Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Projektet skal ses i fortsættelse af tidligere godkendte projektforslag (godkendt 14. maj 2013 i det daværende Teknisk Udvalg) fra TVIS Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S og Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Disse projektforslag omhandlede tilslutningsledning og tilslutningsanlæg mv. vedr. centralen på Indre Ringvej 93 og nedlæggelse af 2 spids- og reservelastcentraler på henholdsvis Friggsvej 16 og Skansevej 52. Nærværende projektforslag omfatter udskiftning af 2 oliefyrede kedler på tilsammen 9,7 MW med 2 nye oliefyrede kedler på tilsammen 19,9 MW. De nuværende kedler er fra 1980 og teknisk udtjent. I forbindelse med installation af de nye kedler vil den eksisterende 52 meter høje skorsten blive udskiftet med en skorsten, der er tilpasset de nye kedler. Den nye skorsten vil blive lavere end den eksisterende. Den renoverede kedelcentral vil, sammen med tilsvarende spids- og reservelastkapacitet på Danmarksgade 37, Venusvej 12 og Zartmannsvej 29, herefter udgøre den samlede spids- og reservelast for fjernvarmeforsyningen i Fredericia. Der sker ingen ændring i forsyningsformen, som således fortsat er fjernvarme. Projektet medfører heller ikke ændringer i energiform eller varmeleverandører. Projekterne giver ikke anledning til ændringer i de nuværende varmeforsyningsplaner og i områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Der fastlægges ikke tilslutningspligt eller forsyningspligt i projektet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Lovgrundlag Side 20

Vedr. reetablering af den tidligere råstofgrav, Sønder Kobbelvej 11, Fredericia

Vedr. reetablering af den tidligere råstofgrav, Sønder Kobbelvej 11, Fredericia UL L 0 1, 6 L OLO8 I lir I. Fredericia Byråd 10. april 2014 (til byrådsmedlemmernes orientering) Vedr. reetablering af den tidligere råstofgrav, Sønder Kobbelvej 11, Fredericia Nu er det 4 plan kommunens

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund I har den 28. marts 2011 søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 13.11.2013. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Per N. Jensen, Ole Jensen og Palle Laugesen. Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til:

Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: Karsten Jakobsen [/O=FREDERIKSSUND KOMMUNE/OU=EXCHANGE Fra: ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=KAJAK] Til: 'Aneela Tareen' [info@plasticsurgeon.dk] Sendt dato: 18-05-2015 13:48 Modtaget

Læs mere