Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand: Christian Bro (A) Næstformand: Kenny Bruun Olsen (V) Cecilie R. Schultz (Ø) Kurt Halling (O) Steen Wrist Ørts (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 44 Godkendelse af dagsorden Feriekonstituering Orientering om affaldsressourceprojekt Forslag til Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bilhal på Kraftværksvej 26, 7000 Fredericia Ansøgning om landzonetilladelse til salg af biler samt etablering af hundepension på Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Ansøgning om landzonetilladelse til hundepension på Tornsagervej 38, 7000 Fredericia Retablering af nedlagt råstofgrav på Sdr. Kobbelvej Godkendelse af varmeforsyningsprojekt vedr. udskiftning af kedler samt skorsten på Indre Ringvej central Orienteringssag: Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan om Klimatilpasning for Fredericia Kommune Orientering om miljøgodkendelse og accept efter risikobekendtgørelsen om øget ethanoloplag hos Samtank A/S Orientering om miljøgodkendelse og accept efter risikobekendtgørelsen til indførelse af nyt additiv hos Samtank A/S Lukket - Orientering...27 Side 2

3 44 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Godkendt, idet sag nr. 51 blev taget af dagsordenen. Side 3

4 45 Feriekonstituering Sagsnr.:14/5383 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med udvalgsformandens afholdelse af ferie kan udvalget vælge en konstitueret formand. I styrelsesvedtægtens 22 fremgår: Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. 20 stk Udvalgsformand Christian Bro holder ferie i uge Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget træffer afgørelse om konstituering. Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Udvalget besluttede at konstituere Steen Wrist Ørts som formand i uge 29. Side 4

5 46 Orientering om affaldsressourceprojekt Sagsnr.:13/924 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: På mødet giver direktør for Teknik & Miljø Holger Spangsberg Kristiansen og udviklingskonsulent Anja Schaumburg en status for affaldsressourceprojektet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Affald & Genbrug indstiller, at Miljø- og Energiudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag:. Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Side 5

6 47 Forslag til Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan Sagsnr.:14/5658 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Forslaget til Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan indeholder rammerne for kommunens affaldshåndtering frem til 2024, med særlig vægt på perioden I Miljøbeskyttelsesloven er der krav om, at kommunerne skal udarbejde en plan for håndtering af affald. Kravene til indholdet i affaldsplanen er opstillet i Affaldsbekendtgørelsen, hvor det er fastsat, at alle kommuner skal udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år. Regeringen har valgt at udskyde tidsfristen for de kommunale affaldsplaner til 1. oktober 2014 på grund af forsinkelse af den nationale affaldsplan, som de kommunale affaldsplaner skal udarbejdes på baggrund af. Den kommunale affaldsplan skal således medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale strategier og mål på affaldsområdet. På affaldsområdet er der gennem de senere år blevet sat fokus på at hente ressourcer ud af affaldet. Der er derfor ikke kun tale om en affaldsplan men i stedet om en affalds- og ressourceplan. Planen indeholder en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel, som der er krav om i Affaldsbekendtgørelsen. Kortlægningsdelen udgør en status over affaldsordninger og mængder. Målsætningsdelen redegør for de overordnede målsætninger på affaldsområdet. Planlægningsdelen indeholder de initiativer og projekter, som forventes sat i gang i planperioden. Planforslaget skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Økonomiske konsekvenser: Affaldsområdet er et gebyrfinansieret område, der økonomisk skal hvile i sig selv. Der er ikke foretaget detaljerede økonomiske beregninger af hvert af de planlagte initiativer. Det forventes dog, at de for størstedelen vil kunne holdes indenfor budgettet. Etablering af et nyt anlæg, baseret på REnescience-teknologi eller tilsvarende, vil medføre et investeringsbehov, som først vil kunne Side 6

7 beregnes efter, at der er gennemført yderligere undersøgelser og vurderinger af mulighederne for et sådant anlæg. Vurdering: Det vurderes, at planforslaget lever op til de overordnede målsætninger og krav på affaldsområdet. Indstillinger: Trafik & Renovation, Affald & Genbrug, indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte forslag til Affalds- og ressourceplan udsendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan høringsforslag Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Side 7

8 48 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bilhal på Kraftværksvej 26, 7000 Fredericia Sagsnr.:14/1955 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Martin Kyed (M.K.), der i forvejen sælger biler fra en ejendom i Skærbæk by, ønsker også at kunne fremvise og sælge biler fra sin landbrugsejendom på Kraftværksvej 26. Derfor har han søgt om landzonetilladelse til at opføre en 800 m 2 hal til salg af brugte biler. M.K. ønsker at opføre hallen i samme type og størrelse som en eksisterende hal på ejendommen. Hallen ønskes opført overfor eksisterende hal ud mod Kraftværksvej (se kortbilag). Den eksisterende hal anvendes i sommerhalvåret til ridehal og i vinterhalvåret til opbevaring af hø. Opførelse af en hal til opbevaring af brugte biler til salg er ikke en nødvendighed for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvorfor det kræver en landzonetilladelse, jf. 35 i lov om planlægning. Planlovens landzonebestemmelser har til formål at forhindre tilfældig og spredt bebyggelse uden tilknytning til landbruget, skovbruget mv. og at sikre, at der opretholdes en klar grænse mellem land og by. Når der tages stilling til ansøgninger om landzonetilladelse, skal der inddrages alle relevante interesser, f.eks. naturinteresser, landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, grundvandsinteresser og afledte effekter som eksempelvis øget trafik og støj. I den aktuelle sag er især de landskabelig hensyn i spil. Ifølge kommuneplanramme nr. S.L.3 indgår området i landskabspark Gudsø Vig Sønderskov samt i buffer til værdifuldt landskab. Her vil store bygninger som f.eks. en hal kunne virke dominerende og påvirke landskabet i negativ retning. Ansøgningen har været i nabohøring. Nærmeste nabo, der bor på Kraftværksvej 20, har gjort indsigelse mod det ansøgte, med henvisning til, at han vil miste udsigt fra sin stue og få stor gene af trafik til og fra ejendommen i forbindelse med prøvekørsel af biler. Desuden oplyser naboen, at der tidligere har været brugtbilsalg fra ejendommen, hvilket netop gav ham store trafik- og støjgener. Natur & Miljø har ikke kendskab til tidligere bilsalg fra ejendommen. Natur & Miljø har sammen med M.K. drøftet alternative placeringer for hallen, men det har ikke været muligt at finde en placering, der er mindre forstyrrende for landskab eller omgivelser. Vest for den eksisterende hal falder terrænet kraftigt, og længere mod øst kommer man nærmere Kraftværksvej, og her vil hallen forstyrre landskabet i endnu højere grad. Mod nord har M.K. en ridebane, som han ikke ønsker at flytte. Mod syd ligger anden driftsbygning samt ejendommens stuehus. M.K. er ikke interesseret i en udendørs plads omkring hallen til fremvisning af biler. Det er ikke hans plan at sætte udstillingsvinduer i hallen. Side 8

9 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Natur & Miljø vurderer, at hallen vil påvirke landskabet langs Kraftværksvej i væsentlig negativ grad, primært ved at bryde den langstrakte grønne kile, der løber ind imod Skærbæk. Endvidere vurderes det, at ansøgte ikke stemmer overens med intentionerne i planloven om at friholde det åbne land fra tilfældig og spredt bebyggelse, der ikke er nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. Naboens indsigelse mod hallen vurderes at være reel. Hallen vil tage en større del af deres nuværende udsigt, og trafik til og fra ejendommen i forbindelse med prøvekørsel af biler og i form af kunder til virksomheden vil give gener, idet adgangsvejen til Kraftværksvej 26 ligger kun 25 meter fra naboens bolig. En virksomhed af denne art hører efter Natur & Miljøs opfattelse som udgangspunkt hjemme i et i kommune- og lokalplan udlagt erhvervsområde. I et erhvervsområde vil der også uden videre være muligheder for senere udvidelser af virksomheden, mens dette ville give yderligere landskabsmæssige udfordringer med den ansøgte placering. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at der meddeles afslag efter planlovens 35, stk. 2 på ansøgningen om landzonetilladelse til opførelse af 800 m 2 autohal. Bilag: Åben - Kortbilag_Kraftværksvej 26.pdf Åben - Fotobilag_Kraftværksvej 26.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Side 9

10 49 Ansøgning om landzonetilladelse til salg af biler samt etablering af hundepension på Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Sagsnr.:14/3876 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Henrik Jensen og Vibeke Jakobsen ejer landbrugsejendommen Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia. Henrik Jensen har i en årrække haft tilladelse til at miljøbehandle biler på ejendommen og har i april 2014 fået miljøgodkendelse og landzonetilladelse til at øge omfanget af miljøbehandlede biler fra 20 til 300 stk./år med vilkår om slørende beplantning omkring hele den nye oplagsplads på ca. 0,8 ha (se kortbilag). Henrik Jensen har også solgt brugte biler til private i en årrække fra Vestre Kobbelvej 11 og 9 uden tilladelse og han har nu søgt om landzonetilladelse til at have ca. 30 brugtbiler til salg stående på den nye oplagsplads. Samtidig søger Vibeke Jacobsen om tilladelse til indretning af hundepension med løbegård til 16 hunde på ejendommen, hvilket kræver landzonetilladelse og dispensation fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen (grundet støj). Hundepensionen ønskes etableret i en eksisterende driftsbygning. Dertil kommer etablering af udvendige løbegårde (vist på kortbilag). Planlovens landzonebestemmelser har til formål at forhindre tilfældig og spredt bebyggelse uden tilknytning til landbruget, skovbruget mv. og at sikre, at der opretholdes en klar grænse mellem land og by. Når der tages stilling til ansøgninger om landzonetilladelse, skal der inddrages alle relevante interesser, f.eks. naturinteresser, landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, grundvandsinteresser og afledte effekter som eksempelvis øget trafik og støj. I den aktuelle sag er især de landskabelig hensyn i spil, idet støj- møg- og lugtgener fra hundepensionen håndteres efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Afstandskravene for hundepensioner er i husdyrbekendtgørelsen fastlagt til 200 m til nærmeste nabo og 300 m til rekreative områder. Ejendommen ligger 190 m fra nærmeste nabo og 130 m fra Fredericia Golfbane, som må karakteriseres som et rekreativt område. Sagen har været i nabohøring, og i den forbindelse har Fredericia Golf Club indsendt bemærkninger. De ønsker, at der stilles vilkår om niveau for støj i skel. Udover støj i skel har golfklubben ingen indsigelser imod etablering af hundepension på adressen. Kommunen kan i en landzonetilladelse stille vilkår om støjniveau, samt tidspunkter for støjniveauet, f.eks. tidsrum hvor hundene må være ude eller inde. Miljøstyrelsen har vejledende støjgrænser for husdyrbrug i det åbne land, der også kan anvendes overfor hundepensioner. Side 10

11 Vestre Kobbelvej 11 er omfattet af lokalplanramme V.R.3 (rekreativt område, Ullerupbæk og ny Ydre Ringvej) med anvendelse som natur- og rekreativt område. Ejendommen Vestre Kobbelvej 11 ligger tæt på Ydre Ringvej, der afgrænser ejendommen mod nord. Nærmeste parcelhuskvarter ligger 400 meter syd for ejendommen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Der er ingen tvivl om, at en hundepension mest hensigtsmæssigt placeres på landet, hvor der kan opnås god afstand til nærmeste naboer. I forhold til de landskabelige værdier vurderer Natur & Miljø, at ønskerne om hundepension og bilsalg kan imødekommes, såfremt der stilles vilkår om, at også området til hundene afgrænses af slørende beplantning. I forhold til støj er der imidlertid en udfordring - både pga. afstanden til nærmeste nabo og ikke mindst til golfbanen, og fordi kombinationen af trafik i forbindelse bilsalg alt andet lige vil medfør øget støj fra hundene. Det er muligt at lave tiltag til yderligere begrænsning af støj (jordvold og tider, hvor hundene må være ude mv.), men det vil være en udfordring at håndhæve vilkår om f.eks. udetider for hundene, hvis der klages til kommunen over støj fra hundene. Det skal tilføjes, at erfaringen i lignende sager er, at kommunen og ejerne vil kunne komme i et dilemma senere, hvis der på baggrund af succes med virksomheden opstår ønsker om udvidelser. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, 1. at der gives landzonetilladelse til opstilling af op til 30 brugtbiler til salg fra ejendommen, og 2. at der gives afslag på ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen til hundepension Bilag: Åben - Kortbilag_Vestre Kobbelvej 11.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingens punkt nr. 1 blev tiltrådt. Side 11

12 Der meddeles samtidig tilladelse til den ansøgte hundepension, idet Miljøstyrelsens standardvilkår vedrørende støj indarbejdes som betingelse for tilladelsen. Side 12

13 50 Ansøgning om landzonetilladelse til hundepension på Tornsagervej 38, 7000 Fredericia Sagsnr.:14/3743 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Jayne og Allan Pedersen har søgt om landzonetilladelse til etablering af en hundepension på Tornsagervej 38, Fredericia. De ønsker at etablere en hundepension med plads til 5 hunde i hverdagen. Det forventes, at hundene primært vil være i dagpleje, mens ejer er på arbejde, dvs. ingen overnatning. I ferieperioder skal hundepensionen dog kunne huse op til 12 hunde i døgnpleje. Bokse til hundene ønskes indrettet i en eksisterende driftsbygning. En løbegård på 1500 m 2 ønskes etableret på et grønt areal nord for beboelsen. Dertil kommer 6 mindre løbegårde/bokse syd for driftsbygningen og tilsvarende på gårdspladsen. Ansøger vil beplante med et grønt hegn omkring løbegårdene, så hundepensionen ikke bliver synlig udefra (se kortbilag). For at kunne etablere en hundepension i landzone kræves landzonetilladelse jf. 35 i lov om planlægning. Planlovens landzonebestemmelser har til formål at forhindre tilfældig og spredt bebyggelse uden tilknytning til landbruget, skovbruget mv. og at sikre, at der opretholdes en klar grænse mellem land og by. Når der tages stilling til ansøgninger om landzonetilladelse, skal der inddrages alle relevante interesser, f.eks. naturinteresser, landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, grundvandsinteresser og afledte effekter som eksempelvis øget trafik og støj. I den aktuelle sag er især de landskabelig hensyn i spil. Udover en landzonetilladelse vil etablering af hundepensionen kræve dispensation fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens 5, grundet støj-, møg- og lugtgener. Afstandskravet for hundepensioner er 200 meter til nærmeste nabo. Sagen har været i nabohøring, og nærmeste nabo, der har sin bolig 140 m fra Tornsagervej 138, har gjort indsigelse mod etablering af hundepensionen af hensyn til sit eget hestestutteri. Naboen fremfører, at det vil være voldsomt stressende for avlshopper, når de går ude med føllene, at der er så meget uro hos naboen. Der er jo en væsentlig forskel på en enkelt hund og så mange skiftende hunde, der heller ikke er i deres vante omgivelser. Ligeledes vil det også vanskeliggøre vores træning med unge heste, der bl.a. skal vænnes til ridning i natur og trafik, at de skal forbi en masse gøende hunde der kommer springende i hundegårde helt ud til vejen. Tornsagervej 38 er omfattet af lokalplanramme H.L.1A (Jordbrugsområde vest for Elbodalen) Anvendelsen er fastlagt til landområde, jordbrugsområde, naturområde. Side 13

14 Ejendommen Tornsagervej 38 er placeret på et relativt fladt terræn nordøst for Elbodalen og påvirker således ikke Elbodalens kuperede terræn. Ejendommen er ikke landbrugsnoteret. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Der er ingen tvivl om, at en hundepension mest hensigtsmæssigt placeres på landet, hvor der kan opnås god afstand til nærmeste naboer. I forhold til de landskabelige værdier vurderer Natur & Miljø, at ønskerne om hundepension kan imødekommes, såfremt der stilles vilkår om, at også området til hundene afgrænses af slørende beplantning. I forhold til støj er der imidlertid en udfordring pga. den korte afstand til nærmeste nabo og dennes hestestutteri. Uanset at det er muligt at lave tiltag til yderligere begrænsning af støj (jordvold og tider, hvor hundene må være ude mv.), vil kombinationen af naboens heste og den ansøgte hundepension alt andet lige være uheldig. Der er således stor risiko for, at der opstår et uhensigtsmæssigt naboskab. På den baggrund er det Natur & Miljøs opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt med en hundepension på det pågældende sted. Det skal tilføjes, at erfaringen i lignende sager er, at kommunen og ejerne vil kunne komme i et dilemma senere, hvis der på baggrund af succes med virksomheden opstår ønsker om udvidelser. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at der meddeles afslag efter planlovens 35, stk. 2 på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af hundepension samt afslag på dispensation fra afstandskrav til hundepensioner, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bilag: Åben - Kortbilag_Tornsagervej 11.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Side 14

15 51 Retablering af nedlagt råstofgrav på Sdr. Kobbelvej Sagsnr.:10/4496 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: På ejendommen Sdr. Kobbelvej 11 blev der fra slutningen af 1960 erne og til midten af 1990 erne indvundet grus. Vejle Amts første tilladelse hertil blev meddelt i 1970 og efterfølgende forlænget. Herefter havde ejeren, Bent Gade Olesen, igennem mange år det daværende Vejle Amts tilladelse til at opfylde grusgraven med ren jord og rent bygningsaffald. Tilladelserne blev meddelt successivt som tidsbegrænsede tilladelser. Grusgraven er i dag fyldt helt op til noget over det oprindelige terrænniveau. Grusgraven ligger på et areal op til den kommunale Randal Skov, der er et vigtigt friluftsområde for mange fredericianere. Beliggenheden af ejendommen og af grusgraven fremgår af bilag 1. Da Vejle Amts seneste tilladelse til deponering af jord mv. i grusgraven udløb i 2010, tog Fredericia Kommune, der ved kommunalreformen i 2007 havde overtaget amtets opgave i relation til retableringen af grusgraven, kontakt til Bent Gade Olesen for at lave en aftale for den endelige efterbehandling. Bent Gade Olesen ansøgte imidlertid Region Syddanmark om tilladelse til at tilkøre yderligere jord til området. Det skete i 2 omgange begge med afslag til følge. Regionen meddelte sit seneste afslag den 29. oktober 2013 (bilag 2). Da hverken Bent Gade Olesen eller andre klageberettigede påklagede regionens afgørelse, er retstilstanden derfor nu den, at der alene resterer den efterbehandling af området, som Bent Gade Olesen hele tiden har været forpligtiget til at foretage. Bent Gade Olesen har imidlertid endnu ikke udvist vilje til at sørge for efterbehandlingen af området. Dette skal ses i lyset af, at han er af den opfattelse, at der på et tidspunkt er indgået en aftale mellem det nu lukkede entreprenørfirma Davidsen Partnere, der i 2005 indgik kontrakt med Bent Gade Olesen om tilkørsel af jord mv. til grusgraven, og Fredericia Kommune om en ny plan for efterbehandling af området. Dette fremgår også af Bent Gade Olesens brev af 10. april 2014 til Byrådet (bilag 3). Hertil skal bemærkes, at der er tale om en misforståelse, hvilket Bent Gade Olesen da også tidligere har fået oplyst. Det er korrekt, at Davidsen Partnere i september 2008 forelagde kommunen et forslag til en justeret plan for retableringen. Forslaget indebar, at der skulle tilkøres yderligere betydelige mængder af jord til stedet. Der blev imidlertid ikke indgået aftale om dette, bl.a. fordi dette ville have indebåret yderligere års tilkørsel af jord til ejendommen, og da det efterhånden var meget ønskeligt at få området retableret. Ret kort efter lukkede Davidsen Partnere, og tilkørslen af jord til området ophørte mere eller mindre som konsekvens heraf. Side 15

16 Der er således ingen tvivl om, at de vilkår, der blev fastlagt i Vejle Amt grave- og efterbehandlingsplan fra 13. februar 2002 om retableringen, står ved magt, indtil de eventuelt måtte blive ændret. Region Syddanmark besigtigede arealerne den 27. november Ved besigtigelsen, hvori Fredericia Kommune deltog, blev det konstateret, at der på arealerne henlå affald og asfaltstykker. Med baggrund heri varslede regionen, der er myndighed på opfyldningen af råstofgraven, i brev af den 4. december 2012 overfor Bent Gade Olesen et påbud om bortskaffelse af affald og asfaltstykker fra arealerne inden 1. februar Regionen vurderede siden, at påbuddet var efterkommet. Status for sagen er, at Fredericia Kommune efter at regionen som nævnt i oktober 2013 meddelte afslag på en ansøgning fra Bent Gade Olesen om tilladelse til at deponere yderligere jord mv. i grusgraven - den 24. marts 2014 har meddelt Bent Gade Olsen påbud om at retablere området på nærmere anførte vis inden 1. maj Påbuddet gælder en efterbehandling af grusgraven i overensstemmelse med vilkårene i Vejle Amts ovennævnte grave- og efterbehandlingsplan fra Det betyder, at området i det væsentligste skal retableres til sit oprindelige niveau. Påbuddet er ikke blevet overholdt. Det fremgår af fotos fra området (bilag 4). Som nævnt påklagede Bent Gade Olesen ikke Region Syddanmarks afslag af 20. oktober 2013 på hans ansøgning om tilladelse til deponering af yderligere jord i området. Tilkørsel af yderligere jord ville ellers have været en forudsætning for at retablere efter det forslag, som Davidsen Partnere præsenterede kommunen for i Det skal også bemærkes, at Bent Gade Olesen har undladt at kommentere på Fredericia Kommunes varsel af 28. januar 2014 af det påbud, der efterfølgende blev meddelt den 24. marts Fredericia Kommune er frem til 30. juni 2014 myndighed på den aktuelle sag, hvad angår retableringen af området. Som følge af en lovændring overgår opgaven med virkning fra den 1. juli 2014 til Region Syddanmark. Udvalget skal tage stilling dels til Bent Gade Olesens henvendelse af 10. april 2014 til Byrådet og dels til det forhold, at retableringen af området ikke er foretaget i overensstemmelse med kommunens påbud af 24. marts Medmindre retableringen sker inden den 1. juli, skal udvalgets afgørelse kommunikeres til regionen til videre foranstaltning, når regionen overtager sagsområdet. Hvis regionen skulle påtænke at ændre kommunens afgørelse, skal kommunen forinden godkende dette. Det skal bemærkes, at når der meddeles tilladelse til råstofgravning, stilles der altid krav til efterfølgende retablering. Samtidig skal ansøgeren stille en bankgaranti til sikring af, at retableringen foretages. En sådan er også stillet af Bent Gade Olesen i den oprindelige tilladelse til at indvinde grus på ejendommen. Side 16

17 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det er Natur & Miljøs opfattelse, at der bør ske en snarlig retablering af området. Som det fremgår af fotografierne fra området i bilag 4, fremstår arealet langt fra naturligt. Det har nærmest karakter af en jordtip. Arealet ligger som tidligere nævnt op til rekreativt område, og det har siden slutningen af 1960 erne, dvs. igennem efterhånden rigtig mange år, været præget af først grusgravningen og siden deponeringen af jord mv. Deponeringen af jord mv. er i praksis ophørt i 2010, og regionen har som anført meddelt afslag på en ansøgning om tilladelse til deponering af yderligere jord mv. Tilbage står retableringen, der skal sikre, at området kommer til at fremstå noget mere naturligt end i dag. Selv om der i realiteten er fyldt jord på til et godt stykke udover det oprindelige terrænniveau, er det Natur & Miljøs vurdering, at det vil være acceptabelt, hvis Bent Gade Olesen i praksis nøjes med at sørge for, at der sker en modellering (herunder jordstakkene/jordtip i området planeres ud), så terrænet kommer til at se naturligt ud i forhold til det omgivende terræn. Dette signal er meget tydeligt sendt af den daværende miljøudvalgsformand til Bent Gade Olesen på et møde den 5. april 2013 og af den nuværende miljø- og energiudvalgsformand i en omtale af sagen i Fredericia Dagblad den 20. maj Der bør således ske en vis modellering af terrænet, men uden at tilkøre eller frakøre jord. Samtidig bør der stilles krav om, at byggematerialer mv. på overfladen samles sammen og fjernes. Der er tale om en meget simpel opgave, der vil kunne udføres på ret få dage. Natur & Miljø foreslår, at kommunen fastholder, at området skal retableres, idet kravene til retableringen ændres til, at der - efter nærmere aftale med kommunen - skal ske en udjævning og modellering af terrænet uden at tilkøre eller frakøre jord. Området skal fremstå ryddeligt, og byggematerialer, brokker mv. i overfladen skal fjernes. Fristen for retableringen fastlægges til den 25. juni Retableringen kan anses for afsluttet, når kommunen har godkendt den. Overholdes fristen ikke, anbefaler Natur & Miljø, at der indgives politianmeldelse. Det vil i givet fald primært være regionen, der som myndighed på området fra 1. juli 2014 får opgaven med at føre sagen til ende i relation til politiet og eventuelt domstolene. Den mulighed, der herudover foreligger, består i iværksættelse af en selvhjælpshandling, hvor retableringen sker på ejerens regning (betaling vil i praksis ske via den stillede bankgaranti). Kommunen vil ikke i praksis kunne nå at forberede og efterfølgende iværksætte en selvhjælpshandling inden den 1. juli, hvor regionen overtager sagsområdet og dermed den konkrete sag. Derfor må eventuel anvendelse af denne mulighed afvente en stillingtagen i regionen, når den har overtaget sagsområdet, og hvis Bent Gade Olesen ikke selv sørger for at foretage retableringen. Side 17

18 Afslutningsvis skal det bemærkes, at Bent Gade Olesen i hvert fald tidligere har haft og måske stadig har en forventning om, at kommunen vil overtage grusgravningsarealet, f.eks. til en udvidelse af Randal Skov, når arealet er efterbehandlet. Det fremgår af sagen, at denne mulighed tidligere har været drøftet mellem Bent Gade Olesen og Fredericia Kommune og internt i Fredericia Kommune, men uden at der på noget tidspunkt er indgået en aftale herom. Natur & Miljø kan ikke anbefale, at kommunen køber ejendommen, da der vil være en eller anden grad af risiko for, at der i området med grusgraven som konsekvens af deponeringen af jord og byggematerialer igennem mange år i denne - findes forurening. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det meddeles Bent Gade Olesen, 1. at Fredericia Kommune ikke har indgået en aftale med Davidsens Partnere om en ny plan for efterbehandlingen af grusgraven 2. at kommunens påbud af 24. marts 2014 om retablering efter omstændighederne ændres til et påbud om, at Bent Gade Olesen - efter nærmere aftale med kommunen - senest den 25. juni 2014 skal foranledige en retablering af området gennem: Udjævning og modellering af terrænet uden at tilkøre eller frakøre jord Opsamling og fjernelse af byggematerialer, brokker mv. på overfladen af terrænet, der skal fremstå ryddeligt 3. at retableringen kan anses for afsluttet, når Fredericia Kommune har godkendt den 4. at Fredericia Kommune uden yderligere varsel vil indgive politianmeldelse, hvis påbuddet ikke efterkommes. Bilag: Åben - Kortbilag 1.pdf Åben - Regionens afslag 2013 Åben - Brev til Byrådet - reetablering af tidligere råstofgrav Søndre Kobbelvej 11 til plan 4 (fladt areal), må være for kommunens regning Side 18

19 Åben _Fotos fra området.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Sagen udgår. Side 19

20 52 Godkendelse af varmeforsyningsprojekt vedr. udskiftning af kedler samt skorsten på Indre Ringvej central Sagsnr.:14/3307 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. har fremsendt projektforslag for udskiftning af oliefyrede kedler og skorsten på Indre Ringvej central til godkendelse efter varmeforsyningsloven. Projektet er modtaget 16. april Fredericia Fjernvarme ønsker at sikre den nødvendige forsyningssikkerhed i form af tilstrækkelig spids- og reservelastkapacitet i forbindelse med spidsbelastning og produktionsnedbrud i varmeleverancerne fra TVIS Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Projektet skal ses i fortsættelse af tidligere godkendte projektforslag (godkendt 14. maj 2013 i det daværende Teknisk Udvalg) fra TVIS Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S og Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Disse projektforslag omhandlede tilslutningsledning og tilslutningsanlæg mv. vedr. centralen på Indre Ringvej 93 og nedlæggelse af 2 spids- og reservelastcentraler på henholdsvis Friggsvej 16 og Skansevej 52. Nærværende projektforslag omfatter udskiftning af 2 oliefyrede kedler på tilsammen 9,7 MW med 2 nye oliefyrede kedler på tilsammen 19,9 MW. De nuværende kedler er fra 1980 og teknisk udtjent. I forbindelse med installation af de nye kedler vil den eksisterende 52 meter høje skorsten blive udskiftet med en skorsten, der er tilpasset de nye kedler. Den nye skorsten vil blive lavere end den eksisterende. Den renoverede kedelcentral vil, sammen med tilsvarende spids- og reservelastkapacitet på Danmarksgade 37, Venusvej 12 og Zartmannsvej 29, herefter udgøre den samlede spids- og reservelast for fjernvarmeforsyningen i Fredericia. Der sker ingen ændring i forsyningsformen, som således fortsat er fjernvarme. Projektet medfører heller ikke ændringer i energiform eller varmeleverandører. Projekterne giver ikke anledning til ændringer i de nuværende varmeforsyningsplaner og i områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Der fastlægges ikke tilslutningspligt eller forsyningspligt i projektet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Lovgrundlag Side 20

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Vedr. reetablering af den tidligere råstofgrav, Sønder Kobbelvej 11, Fredericia

Vedr. reetablering af den tidligere råstofgrav, Sønder Kobbelvej 11, Fredericia UL L 0 1, 6 L OLO8 I lir I. Fredericia Byråd 10. april 2014 (til byrådsmedlemmernes orientering) Vedr. reetablering af den tidligere råstofgrav, Sønder Kobbelvej 11, Fredericia Nu er det 4 plan kommunens

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa Søgård Byg Flensborg Landevej 22 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 5 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 43, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager. Landzonetilladelse til at opsætte belysning på DcH- Broagers klubhus, matr.nr. 438 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Landzonetilladelse Agrovi Industrivænget 22 3400 Hillerød Ridebane, maskinhus og lade ved Søgårdsvej 1, 3550 Slangerup Vi giver hermed landzonetilladelse til at flytte ridebanen på 20 x 40 m og til at

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/11848 Flishåndtering på Assens Havn...1. 3. Eventuelt...3 Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 19. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 16.00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/11848

Læs mere

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra Kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. Jørgen Engel Dons Landevej 123 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Landzonetilladelse til overdækning af hundegård samt afslag på lovliggørelse af læskur til heste og udhus. Kolding Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

REFERAT Natur- og Miljøudvalget, den 22. januar 2007 kl Mødelokale 188

REFERAT Natur- og Miljøudvalget, den 22. januar 2007 kl Mødelokale 188 den 22. januar 2006 kl. 10.00 Side 1 REFERAT Natur- og Miljøudvalget, den 22. januar 2007 kl. 10.00 Mødelokale 188 ÅBEN DEL: 1. Konstituering af Natur- og Miljøudvalget 2. Orientering om ny lov om Miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse Christian Holm Schwartz Sandballevej 40 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen Jens Bjarne Pedersen Bjergskovvej 7 4300 Holbæk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 05-04-2017 Sagsb.: Lone Vonsbæk Sagsnr.: 17/9430 Dir.tlf.: 72368046 E-mail: LOV@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Referat. fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima Referat åben Mødedato 06. august 2010 Mødetidspunkt 09.30 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 06. august 2010 kl. 09.30

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba

Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba Projektgodkendelse til Mørkøv Varmeværk Amba VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Indholdsfortegnelse Stamoplysninger Læsevejledning Sagsfremstilling Retsgrundlag Gennemgang og vurdering af projektet Afgørelsen og tilladelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars Martin Nielsen Svoldrupvej 101 9600 Aars Dato: 26. maj 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2014-27391 Dokumentnr.: 820-2015-123539 Sagsbehandler: Ulrik Pedersen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø

Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Ellen Margrethe Clausen Skovdalsvej 9 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til staklade, læskur, roundpen,

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

AFGØRELSE i sag om landzonetilladelse til hundefold i Faxe Kommune

AFGØRELSE i sag om landzonetilladelse til hundefold i Faxe Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. december 2016 J.nr.: NMK-31-01788 KlageID: 88288 Ref.: MARAN-NMKN AFGØRELSE i sag om landzonetilladelse til hundefold

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals

Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl Sydals Peder Willemoes Frandsen Gammelpøl 9 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus samt en garage/værksted på ejendommen matr.nr. 57 Lysabild Ejerlav, Lysabild, der ligger på Gammelpøl

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016 1 ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR JORDARBEJDER I LANDZONE HILLLERØD KOMMUNE BY & MILJØ 2016 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål med administrationsgrundlaget...3 Lovgrundlag...3 Anden lovgivning...3

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg 08-05-2013 13/4794 Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til ændret anvendelse på ejendommen matr.nr. 2 Vollerup, Ulkebøl, der ligger på Hesselvej 6, 6400 Sønderborg. Sønderborg

Læs mere

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager

Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Arkitektfirmaet Tychsen Nybølnorvej 10 6310 Broager Landzonetilladelse til at indrette ferielejligheder på ejendommen matr.nr. 16 Skelde, Broager, der ligger på Skeldebro 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

12-06-2013 13/10834. Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg

12-06-2013 13/10834. Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg 12-06-2013 13/10834 Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udstykke aftægsboligen på ejendommen matr.nr. 11 Sebbelev, Ketting der ligger på Sebbelev

Læs mere

Landzonetilladelse til helårsbeboelse i sommerhus i landzone

Landzonetilladelse til helårsbeboelse i sommerhus i landzone Anders Bjerre Petersen Nordre Strandvej 21B 3250 Gilleleje Sendt via e-mail d.d.: bjerrepost@gmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk

Læs mere

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej Thorsø. Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning Christina Nygaard og Freddy Nielsen Møllevej 38 8881 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse, ændret anvendelse af erhvervsbygning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00559 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om læskure på ejendom i Halsnæs Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry

Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej Ry. Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Steen Weigelt Rasmussen Skovsrodvej 20 8680 Ry Anmeldelse af to plansiloer Skovsrodvej 20, 8680 Ry Skanderborg kommune har den 5. september 2016 modtaget en anmeldelse om opførelse af to plansiloer efter

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere