Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand: Christian Bro (A) Næstformand: Kenny Bruun Olsen (V) Cecilie R. Schultz (Ø) Kurt Halling (O) Steen Wrist Ørts (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 44 Godkendelse af dagsorden Feriekonstituering Orientering om affaldsressourceprojekt Forslag til Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bilhal på Kraftværksvej 26, 7000 Fredericia Ansøgning om landzonetilladelse til salg af biler samt etablering af hundepension på Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Ansøgning om landzonetilladelse til hundepension på Tornsagervej 38, 7000 Fredericia Retablering af nedlagt råstofgrav på Sdr. Kobbelvej Godkendelse af varmeforsyningsprojekt vedr. udskiftning af kedler samt skorsten på Indre Ringvej central Orienteringssag: Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan om Klimatilpasning for Fredericia Kommune Orientering om miljøgodkendelse og accept efter risikobekendtgørelsen om øget ethanoloplag hos Samtank A/S Orientering om miljøgodkendelse og accept efter risikobekendtgørelsen til indførelse af nyt additiv hos Samtank A/S Lukket - Orientering...27 Side 2

3 44 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Godkendt, idet sag nr. 51 blev taget af dagsordenen. Side 3

4 45 Feriekonstituering Sagsnr.:14/5383 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med udvalgsformandens afholdelse af ferie kan udvalget vælge en konstitueret formand. I styrelsesvedtægtens 22 fremgår: Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. 20 stk Udvalgsformand Christian Bro holder ferie i uge Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget træffer afgørelse om konstituering. Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Udvalget besluttede at konstituere Steen Wrist Ørts som formand i uge 29. Side 4

5 46 Orientering om affaldsressourceprojekt Sagsnr.:13/924 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: På mødet giver direktør for Teknik & Miljø Holger Spangsberg Kristiansen og udviklingskonsulent Anja Schaumburg en status for affaldsressourceprojektet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Affald & Genbrug indstiller, at Miljø- og Energiudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag:. Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Side 5

6 47 Forslag til Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan Sagsnr.:14/5658 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Forslaget til Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan indeholder rammerne for kommunens affaldshåndtering frem til 2024, med særlig vægt på perioden I Miljøbeskyttelsesloven er der krav om, at kommunerne skal udarbejde en plan for håndtering af affald. Kravene til indholdet i affaldsplanen er opstillet i Affaldsbekendtgørelsen, hvor det er fastsat, at alle kommuner skal udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år. Regeringen har valgt at udskyde tidsfristen for de kommunale affaldsplaner til 1. oktober 2014 på grund af forsinkelse af den nationale affaldsplan, som de kommunale affaldsplaner skal udarbejdes på baggrund af. Den kommunale affaldsplan skal således medvirke til at nå de europæiske, nationale og lokale strategier og mål på affaldsområdet. På affaldsområdet er der gennem de senere år blevet sat fokus på at hente ressourcer ud af affaldet. Der er derfor ikke kun tale om en affaldsplan men i stedet om en affalds- og ressourceplan. Planen indeholder en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel, som der er krav om i Affaldsbekendtgørelsen. Kortlægningsdelen udgør en status over affaldsordninger og mængder. Målsætningsdelen redegør for de overordnede målsætninger på affaldsområdet. Planlægningsdelen indeholder de initiativer og projekter, som forventes sat i gang i planperioden. Planforslaget skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger. Økonomiske konsekvenser: Affaldsområdet er et gebyrfinansieret område, der økonomisk skal hvile i sig selv. Der er ikke foretaget detaljerede økonomiske beregninger af hvert af de planlagte initiativer. Det forventes dog, at de for størstedelen vil kunne holdes indenfor budgettet. Etablering af et nyt anlæg, baseret på REnescience-teknologi eller tilsvarende, vil medføre et investeringsbehov, som først vil kunne Side 6

7 beregnes efter, at der er gennemført yderligere undersøgelser og vurderinger af mulighederne for et sådant anlæg. Vurdering: Det vurderes, at planforslaget lever op til de overordnede målsætninger og krav på affaldsområdet. Indstillinger: Trafik & Renovation, Affald & Genbrug, indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet, at vedlagte forslag til Affalds- og ressourceplan udsendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - Fredericia Kommunes Affalds- og ressourceplan høringsforslag Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Side 7

8 48 Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bilhal på Kraftværksvej 26, 7000 Fredericia Sagsnr.:14/1955 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Martin Kyed (M.K.), der i forvejen sælger biler fra en ejendom i Skærbæk by, ønsker også at kunne fremvise og sælge biler fra sin landbrugsejendom på Kraftværksvej 26. Derfor har han søgt om landzonetilladelse til at opføre en 800 m 2 hal til salg af brugte biler. M.K. ønsker at opføre hallen i samme type og størrelse som en eksisterende hal på ejendommen. Hallen ønskes opført overfor eksisterende hal ud mod Kraftværksvej (se kortbilag). Den eksisterende hal anvendes i sommerhalvåret til ridehal og i vinterhalvåret til opbevaring af hø. Opførelse af en hal til opbevaring af brugte biler til salg er ikke en nødvendighed for ejendommens drift som landbrugsejendom, hvorfor det kræver en landzonetilladelse, jf. 35 i lov om planlægning. Planlovens landzonebestemmelser har til formål at forhindre tilfældig og spredt bebyggelse uden tilknytning til landbruget, skovbruget mv. og at sikre, at der opretholdes en klar grænse mellem land og by. Når der tages stilling til ansøgninger om landzonetilladelse, skal der inddrages alle relevante interesser, f.eks. naturinteresser, landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, grundvandsinteresser og afledte effekter som eksempelvis øget trafik og støj. I den aktuelle sag er især de landskabelig hensyn i spil. Ifølge kommuneplanramme nr. S.L.3 indgår området i landskabspark Gudsø Vig Sønderskov samt i buffer til værdifuldt landskab. Her vil store bygninger som f.eks. en hal kunne virke dominerende og påvirke landskabet i negativ retning. Ansøgningen har været i nabohøring. Nærmeste nabo, der bor på Kraftværksvej 20, har gjort indsigelse mod det ansøgte, med henvisning til, at han vil miste udsigt fra sin stue og få stor gene af trafik til og fra ejendommen i forbindelse med prøvekørsel af biler. Desuden oplyser naboen, at der tidligere har været brugtbilsalg fra ejendommen, hvilket netop gav ham store trafik- og støjgener. Natur & Miljø har ikke kendskab til tidligere bilsalg fra ejendommen. Natur & Miljø har sammen med M.K. drøftet alternative placeringer for hallen, men det har ikke været muligt at finde en placering, der er mindre forstyrrende for landskab eller omgivelser. Vest for den eksisterende hal falder terrænet kraftigt, og længere mod øst kommer man nærmere Kraftværksvej, og her vil hallen forstyrre landskabet i endnu højere grad. Mod nord har M.K. en ridebane, som han ikke ønsker at flytte. Mod syd ligger anden driftsbygning samt ejendommens stuehus. M.K. er ikke interesseret i en udendørs plads omkring hallen til fremvisning af biler. Det er ikke hans plan at sætte udstillingsvinduer i hallen. Side 8

9 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Natur & Miljø vurderer, at hallen vil påvirke landskabet langs Kraftværksvej i væsentlig negativ grad, primært ved at bryde den langstrakte grønne kile, der løber ind imod Skærbæk. Endvidere vurderes det, at ansøgte ikke stemmer overens med intentionerne i planloven om at friholde det åbne land fra tilfældig og spredt bebyggelse, der ikke er nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. Naboens indsigelse mod hallen vurderes at være reel. Hallen vil tage en større del af deres nuværende udsigt, og trafik til og fra ejendommen i forbindelse med prøvekørsel af biler og i form af kunder til virksomheden vil give gener, idet adgangsvejen til Kraftværksvej 26 ligger kun 25 meter fra naboens bolig. En virksomhed af denne art hører efter Natur & Miljøs opfattelse som udgangspunkt hjemme i et i kommune- og lokalplan udlagt erhvervsområde. I et erhvervsområde vil der også uden videre være muligheder for senere udvidelser af virksomheden, mens dette ville give yderligere landskabsmæssige udfordringer med den ansøgte placering. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at der meddeles afslag efter planlovens 35, stk. 2 på ansøgningen om landzonetilladelse til opførelse af 800 m 2 autohal. Bilag: Åben - Kortbilag_Kraftværksvej 26.pdf Åben - Fotobilag_Kraftværksvej 26.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Side 9

10 49 Ansøgning om landzonetilladelse til salg af biler samt etablering af hundepension på Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Sagsnr.:14/3876 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Henrik Jensen og Vibeke Jakobsen ejer landbrugsejendommen Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia. Henrik Jensen har i en årrække haft tilladelse til at miljøbehandle biler på ejendommen og har i april 2014 fået miljøgodkendelse og landzonetilladelse til at øge omfanget af miljøbehandlede biler fra 20 til 300 stk./år med vilkår om slørende beplantning omkring hele den nye oplagsplads på ca. 0,8 ha (se kortbilag). Henrik Jensen har også solgt brugte biler til private i en årrække fra Vestre Kobbelvej 11 og 9 uden tilladelse og han har nu søgt om landzonetilladelse til at have ca. 30 brugtbiler til salg stående på den nye oplagsplads. Samtidig søger Vibeke Jacobsen om tilladelse til indretning af hundepension med løbegård til 16 hunde på ejendommen, hvilket kræver landzonetilladelse og dispensation fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen (grundet støj). Hundepensionen ønskes etableret i en eksisterende driftsbygning. Dertil kommer etablering af udvendige løbegårde (vist på kortbilag). Planlovens landzonebestemmelser har til formål at forhindre tilfældig og spredt bebyggelse uden tilknytning til landbruget, skovbruget mv. og at sikre, at der opretholdes en klar grænse mellem land og by. Når der tages stilling til ansøgninger om landzonetilladelse, skal der inddrages alle relevante interesser, f.eks. naturinteresser, landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, grundvandsinteresser og afledte effekter som eksempelvis øget trafik og støj. I den aktuelle sag er især de landskabelig hensyn i spil, idet støj- møg- og lugtgener fra hundepensionen håndteres efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Afstandskravene for hundepensioner er i husdyrbekendtgørelsen fastlagt til 200 m til nærmeste nabo og 300 m til rekreative områder. Ejendommen ligger 190 m fra nærmeste nabo og 130 m fra Fredericia Golfbane, som må karakteriseres som et rekreativt område. Sagen har været i nabohøring, og i den forbindelse har Fredericia Golf Club indsendt bemærkninger. De ønsker, at der stilles vilkår om niveau for støj i skel. Udover støj i skel har golfklubben ingen indsigelser imod etablering af hundepension på adressen. Kommunen kan i en landzonetilladelse stille vilkår om støjniveau, samt tidspunkter for støjniveauet, f.eks. tidsrum hvor hundene må være ude eller inde. Miljøstyrelsen har vejledende støjgrænser for husdyrbrug i det åbne land, der også kan anvendes overfor hundepensioner. Side 10

11 Vestre Kobbelvej 11 er omfattet af lokalplanramme V.R.3 (rekreativt område, Ullerupbæk og ny Ydre Ringvej) med anvendelse som natur- og rekreativt område. Ejendommen Vestre Kobbelvej 11 ligger tæt på Ydre Ringvej, der afgrænser ejendommen mod nord. Nærmeste parcelhuskvarter ligger 400 meter syd for ejendommen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Der er ingen tvivl om, at en hundepension mest hensigtsmæssigt placeres på landet, hvor der kan opnås god afstand til nærmeste naboer. I forhold til de landskabelige værdier vurderer Natur & Miljø, at ønskerne om hundepension og bilsalg kan imødekommes, såfremt der stilles vilkår om, at også området til hundene afgrænses af slørende beplantning. I forhold til støj er der imidlertid en udfordring - både pga. afstanden til nærmeste nabo og ikke mindst til golfbanen, og fordi kombinationen af trafik i forbindelse bilsalg alt andet lige vil medfør øget støj fra hundene. Det er muligt at lave tiltag til yderligere begrænsning af støj (jordvold og tider, hvor hundene må være ude mv.), men det vil være en udfordring at håndhæve vilkår om f.eks. udetider for hundene, hvis der klages til kommunen over støj fra hundene. Det skal tilføjes, at erfaringen i lignende sager er, at kommunen og ejerne vil kunne komme i et dilemma senere, hvis der på baggrund af succes med virksomheden opstår ønsker om udvidelser. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, 1. at der gives landzonetilladelse til opstilling af op til 30 brugtbiler til salg fra ejendommen, og 2. at der gives afslag på ansøgning om landzonetilladelse og dispensation fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen til hundepension Bilag: Åben - Kortbilag_Vestre Kobbelvej 11.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingens punkt nr. 1 blev tiltrådt. Side 11

12 Der meddeles samtidig tilladelse til den ansøgte hundepension, idet Miljøstyrelsens standardvilkår vedrørende støj indarbejdes som betingelse for tilladelsen. Side 12

13 50 Ansøgning om landzonetilladelse til hundepension på Tornsagervej 38, 7000 Fredericia Sagsnr.:14/3743 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Jayne og Allan Pedersen har søgt om landzonetilladelse til etablering af en hundepension på Tornsagervej 38, Fredericia. De ønsker at etablere en hundepension med plads til 5 hunde i hverdagen. Det forventes, at hundene primært vil være i dagpleje, mens ejer er på arbejde, dvs. ingen overnatning. I ferieperioder skal hundepensionen dog kunne huse op til 12 hunde i døgnpleje. Bokse til hundene ønskes indrettet i en eksisterende driftsbygning. En løbegård på 1500 m 2 ønskes etableret på et grønt areal nord for beboelsen. Dertil kommer 6 mindre løbegårde/bokse syd for driftsbygningen og tilsvarende på gårdspladsen. Ansøger vil beplante med et grønt hegn omkring løbegårdene, så hundepensionen ikke bliver synlig udefra (se kortbilag). For at kunne etablere en hundepension i landzone kræves landzonetilladelse jf. 35 i lov om planlægning. Planlovens landzonebestemmelser har til formål at forhindre tilfældig og spredt bebyggelse uden tilknytning til landbruget, skovbruget mv. og at sikre, at der opretholdes en klar grænse mellem land og by. Når der tages stilling til ansøgninger om landzonetilladelse, skal der inddrages alle relevante interesser, f.eks. naturinteresser, landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, grundvandsinteresser og afledte effekter som eksempelvis øget trafik og støj. I den aktuelle sag er især de landskabelig hensyn i spil. Udover en landzonetilladelse vil etablering af hundepensionen kræve dispensation fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens 5, grundet støj-, møg- og lugtgener. Afstandskravet for hundepensioner er 200 meter til nærmeste nabo. Sagen har været i nabohøring, og nærmeste nabo, der har sin bolig 140 m fra Tornsagervej 138, har gjort indsigelse mod etablering af hundepensionen af hensyn til sit eget hestestutteri. Naboen fremfører, at det vil være voldsomt stressende for avlshopper, når de går ude med føllene, at der er så meget uro hos naboen. Der er jo en væsentlig forskel på en enkelt hund og så mange skiftende hunde, der heller ikke er i deres vante omgivelser. Ligeledes vil det også vanskeliggøre vores træning med unge heste, der bl.a. skal vænnes til ridning i natur og trafik, at de skal forbi en masse gøende hunde der kommer springende i hundegårde helt ud til vejen. Tornsagervej 38 er omfattet af lokalplanramme H.L.1A (Jordbrugsområde vest for Elbodalen) Anvendelsen er fastlagt til landområde, jordbrugsområde, naturområde. Side 13

14 Ejendommen Tornsagervej 38 er placeret på et relativt fladt terræn nordøst for Elbodalen og påvirker således ikke Elbodalens kuperede terræn. Ejendommen er ikke landbrugsnoteret. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Der er ingen tvivl om, at en hundepension mest hensigtsmæssigt placeres på landet, hvor der kan opnås god afstand til nærmeste naboer. I forhold til de landskabelige værdier vurderer Natur & Miljø, at ønskerne om hundepension kan imødekommes, såfremt der stilles vilkår om, at også området til hundene afgrænses af slørende beplantning. I forhold til støj er der imidlertid en udfordring pga. den korte afstand til nærmeste nabo og dennes hestestutteri. Uanset at det er muligt at lave tiltag til yderligere begrænsning af støj (jordvold og tider, hvor hundene må være ude mv.), vil kombinationen af naboens heste og den ansøgte hundepension alt andet lige være uheldig. Der er således stor risiko for, at der opstår et uhensigtsmæssigt naboskab. På den baggrund er det Natur & Miljøs opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt med en hundepension på det pågældende sted. Det skal tilføjes, at erfaringen i lignende sager er, at kommunen og ejerne vil kunne komme i et dilemma senere, hvis der på baggrund af succes med virksomheden opstår ønsker om udvidelser. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at der meddeles afslag efter planlovens 35, stk. 2 på ansøgning om landzonetilladelse til etablering af hundepension samt afslag på dispensation fra afstandskrav til hundepensioner, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bilag: Åben - Kortbilag_Tornsagervej 11.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt. Side 14

15 51 Retablering af nedlagt råstofgrav på Sdr. Kobbelvej Sagsnr.:10/4496 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: På ejendommen Sdr. Kobbelvej 11 blev der fra slutningen af 1960 erne og til midten af 1990 erne indvundet grus. Vejle Amts første tilladelse hertil blev meddelt i 1970 og efterfølgende forlænget. Herefter havde ejeren, Bent Gade Olesen, igennem mange år det daværende Vejle Amts tilladelse til at opfylde grusgraven med ren jord og rent bygningsaffald. Tilladelserne blev meddelt successivt som tidsbegrænsede tilladelser. Grusgraven er i dag fyldt helt op til noget over det oprindelige terrænniveau. Grusgraven ligger på et areal op til den kommunale Randal Skov, der er et vigtigt friluftsområde for mange fredericianere. Beliggenheden af ejendommen og af grusgraven fremgår af bilag 1. Da Vejle Amts seneste tilladelse til deponering af jord mv. i grusgraven udløb i 2010, tog Fredericia Kommune, der ved kommunalreformen i 2007 havde overtaget amtets opgave i relation til retableringen af grusgraven, kontakt til Bent Gade Olesen for at lave en aftale for den endelige efterbehandling. Bent Gade Olesen ansøgte imidlertid Region Syddanmark om tilladelse til at tilkøre yderligere jord til området. Det skete i 2 omgange begge med afslag til følge. Regionen meddelte sit seneste afslag den 29. oktober 2013 (bilag 2). Da hverken Bent Gade Olesen eller andre klageberettigede påklagede regionens afgørelse, er retstilstanden derfor nu den, at der alene resterer den efterbehandling af området, som Bent Gade Olesen hele tiden har været forpligtiget til at foretage. Bent Gade Olesen har imidlertid endnu ikke udvist vilje til at sørge for efterbehandlingen af området. Dette skal ses i lyset af, at han er af den opfattelse, at der på et tidspunkt er indgået en aftale mellem det nu lukkede entreprenørfirma Davidsen Partnere, der i 2005 indgik kontrakt med Bent Gade Olesen om tilkørsel af jord mv. til grusgraven, og Fredericia Kommune om en ny plan for efterbehandling af området. Dette fremgår også af Bent Gade Olesens brev af 10. april 2014 til Byrådet (bilag 3). Hertil skal bemærkes, at der er tale om en misforståelse, hvilket Bent Gade Olesen da også tidligere har fået oplyst. Det er korrekt, at Davidsen Partnere i september 2008 forelagde kommunen et forslag til en justeret plan for retableringen. Forslaget indebar, at der skulle tilkøres yderligere betydelige mængder af jord til stedet. Der blev imidlertid ikke indgået aftale om dette, bl.a. fordi dette ville have indebåret yderligere års tilkørsel af jord til ejendommen, og da det efterhånden var meget ønskeligt at få området retableret. Ret kort efter lukkede Davidsen Partnere, og tilkørslen af jord til området ophørte mere eller mindre som konsekvens heraf. Side 15

16 Der er således ingen tvivl om, at de vilkår, der blev fastlagt i Vejle Amt grave- og efterbehandlingsplan fra 13. februar 2002 om retableringen, står ved magt, indtil de eventuelt måtte blive ændret. Region Syddanmark besigtigede arealerne den 27. november Ved besigtigelsen, hvori Fredericia Kommune deltog, blev det konstateret, at der på arealerne henlå affald og asfaltstykker. Med baggrund heri varslede regionen, der er myndighed på opfyldningen af råstofgraven, i brev af den 4. december 2012 overfor Bent Gade Olesen et påbud om bortskaffelse af affald og asfaltstykker fra arealerne inden 1. februar Regionen vurderede siden, at påbuddet var efterkommet. Status for sagen er, at Fredericia Kommune efter at regionen som nævnt i oktober 2013 meddelte afslag på en ansøgning fra Bent Gade Olesen om tilladelse til at deponere yderligere jord mv. i grusgraven - den 24. marts 2014 har meddelt Bent Gade Olsen påbud om at retablere området på nærmere anførte vis inden 1. maj Påbuddet gælder en efterbehandling af grusgraven i overensstemmelse med vilkårene i Vejle Amts ovennævnte grave- og efterbehandlingsplan fra Det betyder, at området i det væsentligste skal retableres til sit oprindelige niveau. Påbuddet er ikke blevet overholdt. Det fremgår af fotos fra området (bilag 4). Som nævnt påklagede Bent Gade Olesen ikke Region Syddanmarks afslag af 20. oktober 2013 på hans ansøgning om tilladelse til deponering af yderligere jord i området. Tilkørsel af yderligere jord ville ellers have været en forudsætning for at retablere efter det forslag, som Davidsen Partnere præsenterede kommunen for i Det skal også bemærkes, at Bent Gade Olesen har undladt at kommentere på Fredericia Kommunes varsel af 28. januar 2014 af det påbud, der efterfølgende blev meddelt den 24. marts Fredericia Kommune er frem til 30. juni 2014 myndighed på den aktuelle sag, hvad angår retableringen af området. Som følge af en lovændring overgår opgaven med virkning fra den 1. juli 2014 til Region Syddanmark. Udvalget skal tage stilling dels til Bent Gade Olesens henvendelse af 10. april 2014 til Byrådet og dels til det forhold, at retableringen af området ikke er foretaget i overensstemmelse med kommunens påbud af 24. marts Medmindre retableringen sker inden den 1. juli, skal udvalgets afgørelse kommunikeres til regionen til videre foranstaltning, når regionen overtager sagsområdet. Hvis regionen skulle påtænke at ændre kommunens afgørelse, skal kommunen forinden godkende dette. Det skal bemærkes, at når der meddeles tilladelse til råstofgravning, stilles der altid krav til efterfølgende retablering. Samtidig skal ansøgeren stille en bankgaranti til sikring af, at retableringen foretages. En sådan er også stillet af Bent Gade Olesen i den oprindelige tilladelse til at indvinde grus på ejendommen. Side 16

17 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Det er Natur & Miljøs opfattelse, at der bør ske en snarlig retablering af området. Som det fremgår af fotografierne fra området i bilag 4, fremstår arealet langt fra naturligt. Det har nærmest karakter af en jordtip. Arealet ligger som tidligere nævnt op til rekreativt område, og det har siden slutningen af 1960 erne, dvs. igennem efterhånden rigtig mange år, været præget af først grusgravningen og siden deponeringen af jord mv. Deponeringen af jord mv. er i praksis ophørt i 2010, og regionen har som anført meddelt afslag på en ansøgning om tilladelse til deponering af yderligere jord mv. Tilbage står retableringen, der skal sikre, at området kommer til at fremstå noget mere naturligt end i dag. Selv om der i realiteten er fyldt jord på til et godt stykke udover det oprindelige terrænniveau, er det Natur & Miljøs vurdering, at det vil være acceptabelt, hvis Bent Gade Olesen i praksis nøjes med at sørge for, at der sker en modellering (herunder jordstakkene/jordtip i området planeres ud), så terrænet kommer til at se naturligt ud i forhold til det omgivende terræn. Dette signal er meget tydeligt sendt af den daværende miljøudvalgsformand til Bent Gade Olesen på et møde den 5. april 2013 og af den nuværende miljø- og energiudvalgsformand i en omtale af sagen i Fredericia Dagblad den 20. maj Der bør således ske en vis modellering af terrænet, men uden at tilkøre eller frakøre jord. Samtidig bør der stilles krav om, at byggematerialer mv. på overfladen samles sammen og fjernes. Der er tale om en meget simpel opgave, der vil kunne udføres på ret få dage. Natur & Miljø foreslår, at kommunen fastholder, at området skal retableres, idet kravene til retableringen ændres til, at der - efter nærmere aftale med kommunen - skal ske en udjævning og modellering af terrænet uden at tilkøre eller frakøre jord. Området skal fremstå ryddeligt, og byggematerialer, brokker mv. i overfladen skal fjernes. Fristen for retableringen fastlægges til den 25. juni Retableringen kan anses for afsluttet, når kommunen har godkendt den. Overholdes fristen ikke, anbefaler Natur & Miljø, at der indgives politianmeldelse. Det vil i givet fald primært være regionen, der som myndighed på området fra 1. juli 2014 får opgaven med at føre sagen til ende i relation til politiet og eventuelt domstolene. Den mulighed, der herudover foreligger, består i iværksættelse af en selvhjælpshandling, hvor retableringen sker på ejerens regning (betaling vil i praksis ske via den stillede bankgaranti). Kommunen vil ikke i praksis kunne nå at forberede og efterfølgende iværksætte en selvhjælpshandling inden den 1. juli, hvor regionen overtager sagsområdet og dermed den konkrete sag. Derfor må eventuel anvendelse af denne mulighed afvente en stillingtagen i regionen, når den har overtaget sagsområdet, og hvis Bent Gade Olesen ikke selv sørger for at foretage retableringen. Side 17

18 Afslutningsvis skal det bemærkes, at Bent Gade Olesen i hvert fald tidligere har haft og måske stadig har en forventning om, at kommunen vil overtage grusgravningsarealet, f.eks. til en udvidelse af Randal Skov, når arealet er efterbehandlet. Det fremgår af sagen, at denne mulighed tidligere har været drøftet mellem Bent Gade Olesen og Fredericia Kommune og internt i Fredericia Kommune, men uden at der på noget tidspunkt er indgået en aftale herom. Natur & Miljø kan ikke anbefale, at kommunen køber ejendommen, da der vil være en eller anden grad af risiko for, at der i området med grusgraven som konsekvens af deponeringen af jord og byggematerialer igennem mange år i denne - findes forurening. Indstillinger: Natur & Miljø indstiller, at det meddeles Bent Gade Olesen, 1. at Fredericia Kommune ikke har indgået en aftale med Davidsens Partnere om en ny plan for efterbehandlingen af grusgraven 2. at kommunens påbud af 24. marts 2014 om retablering efter omstændighederne ændres til et påbud om, at Bent Gade Olesen - efter nærmere aftale med kommunen - senest den 25. juni 2014 skal foranledige en retablering af området gennem: Udjævning og modellering af terrænet uden at tilkøre eller frakøre jord Opsamling og fjernelse af byggematerialer, brokker mv. på overfladen af terrænet, der skal fremstå ryddeligt 3. at retableringen kan anses for afsluttet, når Fredericia Kommune har godkendt den 4. at Fredericia Kommune uden yderligere varsel vil indgive politianmeldelse, hvis påbuddet ikke efterkommes. Bilag: Åben - Kortbilag 1.pdf Åben - Regionens afslag 2013 Åben - Brev til Byrådet - reetablering af tidligere råstofgrav Søndre Kobbelvej 11 til plan 4 (fladt areal), må være for kommunens regning Side 18

19 Åben _Fotos fra området.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Sagen udgår. Side 19

20 52 Godkendelse af varmeforsyningsprojekt vedr. udskiftning af kedler samt skorsten på Indre Ringvej central Sagsnr.:14/3307 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. har fremsendt projektforslag for udskiftning af oliefyrede kedler og skorsten på Indre Ringvej central til godkendelse efter varmeforsyningsloven. Projektet er modtaget 16. april Fredericia Fjernvarme ønsker at sikre den nødvendige forsyningssikkerhed i form af tilstrækkelig spids- og reservelastkapacitet i forbindelse med spidsbelastning og produktionsnedbrud i varmeleverancerne fra TVIS Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S. Projektet skal ses i fortsættelse af tidligere godkendte projektforslag (godkendt 14. maj 2013 i det daværende Teknisk Udvalg) fra TVIS Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S og Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. Disse projektforslag omhandlede tilslutningsledning og tilslutningsanlæg mv. vedr. centralen på Indre Ringvej 93 og nedlæggelse af 2 spids- og reservelastcentraler på henholdsvis Friggsvej 16 og Skansevej 52. Nærværende projektforslag omfatter udskiftning af 2 oliefyrede kedler på tilsammen 9,7 MW med 2 nye oliefyrede kedler på tilsammen 19,9 MW. De nuværende kedler er fra 1980 og teknisk udtjent. I forbindelse med installation af de nye kedler vil den eksisterende 52 meter høje skorsten blive udskiftet med en skorsten, der er tilpasset de nye kedler. Den nye skorsten vil blive lavere end den eksisterende. Den renoverede kedelcentral vil, sammen med tilsvarende spids- og reservelastkapacitet på Danmarksgade 37, Venusvej 12 og Zartmannsvej 29, herefter udgøre den samlede spids- og reservelast for fjernvarmeforsyningen i Fredericia. Der sker ingen ændring i forsyningsformen, som således fortsat er fjernvarme. Projektet medfører heller ikke ændringer i energiform eller varmeleverandører. Projekterne giver ikke anledning til ændringer i de nuværende varmeforsyningsplaner og i områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Der fastlægges ikke tilslutningspligt eller forsyningspligt i projektet. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Lovgrundlag Side 20

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 12.11.2009 07:30 Torsdag 12.11.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 6

T I L L Æ G N R. 1 6 T I L L Æ G N R. 1 6 Olielager ved Rugsted TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag Forslag godkendt i Byrådet d. 19.09.2012 Offentligt fremlagt fra d. 29.10.2012

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 05-12-2011 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere