Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud af private uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud af private uddannelser"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 340 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud af private uddannelser 1. Indledning Folketingets Uddannelsesudvalg har i Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om kvalitetskrav til private uddannelser (B 61, Folketinget (2. samling)) anmodet mig om en redegørelse om spørgsmål, der knytter sig til udbud af private uddannelser. Beretningen er afgivet af udvalget den 3. juni Anmodningens begrundelse og nærmere indhold er i beretningen udtrykt således: Udvalget lægger stor vægt på, at kursister, der benytter private kurser, ikke fejlagtigt tror, at de får en offentligt anerkendt uddannelse. På denne baggrund anmoder udvalget regeringen om en redegørelse for de spørgsmål, der knytter sig til udbud af private uddannelser, senest i efteråret Regeringen bedes i den forbindelse beskrive den relevante gældende lovgivning, herunder markedsføringslovens bestemmelser om vildledning, og foretage en vurdering af, om der via vejledning, ændret lovgivning eller på anden måde kan opnås en større sikkerhed for, at der ikke vildledes i forbindelse med udbud af private uddannelser. Udvalget opfordrer i den forbindelse undervisningsministeren til at overveje behovet for initiativer, der kan sikre, at kursister ikke fejlagtigt tror, de tager en hel eller delvis ordinær uddannelse under Undervisningsministeriets tilsyn. Jeg har i breve til udvalget af henholdsvis den 16. december 2008 og den 16. april 2009 underrettet udvalget om forsinkelser med færdiggørelse af redegørelsen. Det fremgår af beslutningsforslaget og af udvalgets behandling af forslaget, at der sigtes mod private erhvervsrettede uddannelser og kurser. Almene uddannelser og kurser er derfor ikke omfattet af redegørelsen. Til brug for redegørelsen har Undervisningsministeriet indhentet oplysninger fra Forbrugerombudsmanden, Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

2 2 2. Lovgivningen Udbud af undervisning og kurser uden for de lovregulerede områder er almindelig fri erhvervsudøvelse, som ikke er omfattet af generel regulering under undervisningsministerens ressort. Dette skyldes, at undervisning og kurser traditionelt er anset for som udgangspunkt at være et anliggende for den enkeltes kontraheringsfrihed, som alene har været undergivet generel erhvervsretlig regulering. Udgangspunktet er historisk set modificeret i det omfang almene hensyn og proportionalitetshensyn har medført offentligretlig regulering af undervisningens indhold gennem kvalitetskrav, tilsynsregler, udbudsgodkendelse og institutionsregulering mv. knyttet til afgrænsede uddannelses- eller undervisningsområder. En del af denne regulering har som bekendt indebåret, at en række uddannelsesområder er blevet domineret af offentlige udbydere, som er omfattet af indgående regulering. Samtidig er der på de fleste områder mulighed for private alternativer til det offentlige udbud på betingelse af, at de private udbydere overholder nærmere fastsatte krav. Dette private udbud kan forekomme med og uden offentlige tilskud, og er under alle omstændigheder reguleret. De undervisningsaktiviteter, der er omfattet af redegørelsen, tilhører det uregulerede område. Private uddannelser og kurser er ikke generelt adgangsgivende til fortsatte eller videregående uddannelser, man kan indgå i grundlaget for optagelse på baggrund af den optagende institutions vurdering af en ansøgers realkompetencer. Private undervisningsaktiviteter omfatter et meget bredt spektrum af uddannelser og kurser som spænder over fx almene, folkeoplysende, hobbyprægede og erhvervsrettede aktiviteter, fx højskolekurser, pilotuddannelser, sangundervisning og undervisning i anden kunstnerisk udfoldelse, sportstrænerkurser, køreskoler og trainee-forløb i private virksomheder. De private uddannelser er typisk ikke kompetencegivende eller statsanerkendte, men der findes undtagelser, som fx pilotuddannelser, der udbydes på en række private flyveskoler samt uddannelse til ridelærer, der er tilrettelagt af Dansk Ride Forbund og Dansk Ride Instruktør Forening. En privat uddannelse kan være relevant i et menneskes karriereforløb, selvom den ikke er kompetencegivende i det officielle uddannelsessystem. En privat uddannelse betales ofte helt eller delvist af brugeren eller af arbejdsgiveren. Undervisningsministeriets ressort omfatter bestemmelser om SUgodkendelse af private uddannelser og om private kursusudbyderes placering i uddannelses- og erhvervsvejledningen.

3 3 Herudover har bestemmelser i anden lovgivning betydning for udbud af private uddannelser. Private uddannelser er således især omfattet af markedsføringsloven, herunder lovens generalklausul om god markedsføringsskik samt bestemmelse om vildledende markedsføring, lovgivning inden for beskæftigelsesområdet samt lovgivning inden for sundhedsområdet. Hertil kommer anden almindelig lovgivning om erhvervsudøvelse mv. De forskellige lovgivningsområder med særlig betydning for de rejste spørgsmål gennemgås i det følgende. A. Markedsføringsloven, jf. lov nr af 21. december med senere ændringer. Forbrugerombudsmanden har til brug for redegørelsen oplyst følgende om markedsføringslovens bestemmelser i relation til beretningen: Markedsføring af private kurser og uddannelser er omfattet af markedsføringsloven, herunder lovens generalklausul om god markedsføringsskik og bestemmelsen om vildledende markedsføring, som er strafbelagt. Tilsvarende finder markedsføringsloven anvendelse i forhold til markedsføring af varer og tjenesteydelser, som bliver tilbudt forbrugere. Markedsføringslovens 3 indeholder et forbud mod vildledende angivelser, som baserer sig på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked. Det indebærer, at der i markedsføring ikke må anvendes vildledende eller urigtige angivelser eller udelades væsentlige informationer, som er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. Bestemmelsen indeholder også et krav om, at man skal kunne dokumentere de oplysninger, som fremgår af markedsføringsmaterialet. Bestemmelsen i sin nuværende udformning trådte i kraft den 1. december 2007, hvor en ny regel om købsopfordring også trådte i kraft. Også denne regel, som er markedsføringslovens 12 a, kan have betydning for vurderingen af markedsføringen af private uddannelser, ligesom lovens øvrige bestemmelser efter omstændighederne kan blive inddraget. Det er vores umiddelbare opfattelse, at de eksisterende regler i markedsføringsloven er fuldt tilstrækkelige til at imødegå egentlig vildledende og urigtig markedsføring om fx jobgaranti eller om offentlig godkendelse. Det er også vores opfattelse, at markedsføringslovens bestemmelser kan anvendes i forhold til vildledende og urigtig markedsføring om fx en uddannelses fag, fagbeskrivelse, undervisning, eksamen og de organisatoriske forhold. I forbindelse med vurderingen af rigtigheden af sådanne mere fagspecifikke udsagn i lyset af de oplysninger og den dokumentation, som den erhvervsdrivende fremsender til Forbrugerombudsmanden,

4 vil det ofte være nødvendig at indhente faglige ekspertudsagn, fx hos ressortmyndigheden. 4 Markedsføringsloven giver ikke hjemmel til at stille kvalitative og/eller materielle krav til indholdet af uddannelser, eller til at stille kvalitative og/eller materielle krav til ydelser eller tjenesteydelser, der har udspring i konkrete uddannelser, eller til at regulere organisatoriske forhold. Loven giver alene hjemmel til at gribe ind over for erhvervsdrivendes markedsføring. Indgreb i medfør af markedsføringsloven nødvendiggør ikke, at der udstedes retningslinjer på området, jf. markedsføringslovens 24. Retningslinjer udfærdiges normalt for at afklare en opstået tvivl om, hvad der er god markedsføringsskik på et område, og da efter forhandling med repræsentanter for forbrugerne og de relevante erhvervsorganisationer. Vi kan oplyse, at vi siden starten af sommeren 2008 har behandlet flere sager, der angår markedsføringen af private uddannelser. Det drejer sig om følgende sager: Frisørskolen Aalborg, Frisørskolen Århus og Frisørskolen København: Forbrugerombudsmanden rettede den 9. juli 2008 henvendelse til Frisørskolen Aalborg i anledning af skolens markedsføring. Med brev af 19. september 2008 blev Frisørskolen Århus og Frisørskolen København inddraget i sagen. I forbindelse med behandlingen af sagerne anmodede vi Undervisningsministeriet om at være behjælpelig med at vurdere en række oplysninger om frisørundervisningen, som Frisørskolen Aalborg havde indsendt til Forbrugerombudsmanden. På baggrund af Undervisningsministeriets bedømmelse, og da skolerne ikke indsendte den dokumentation, som Forbrugerombudsmanden havde udbedt sig, meddelte Forbrugerombudsmanden de tre skoler, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at skolerne overtræder markedsføringslovens 3, stk. 1, jf. 1, ved i markedsføringen på skolernes fælles hjemmeside at fremkomme med vildledende eller ikke dokumenterede oplysninger om jobmuligheder efter endt eksamen, om mulighederne for selvstændig virksomhed og om uddannelsen i øvrigt på forskellige nærmere specificerede punkter. På den baggrund har Forbrugerombudsmanden opfordret frisørskolerne til at gennemgå skolernes hjemmeside i lyset af Forbrugerombudsmandens anvisninger, og skolerne har fået meddelt en frist til at indsende en redegørelse for, hvilke ændringer der er foretaget samt til at bekræfte, at skolerne i det hele vil iagttage markedsføringslovens bestemmelser. Frisørskolen Aalborg har herefter på alle tre skolers vegne i begyndelsen af februar 2009 meddelt Forbrugerombudsmanden, at skolerne ikke mener, at de på noget punkt har fremsat vildledende påstande eller andre

5 ukorrekte påstande i markedsføringsmaterialet. Skolen anfører i den forbindelse: Som vi i vor uddannelse tilstræber os på at udbyde en uddannelse af høj kvalitet der modsvarer de krav der stilles, ønsker vi samme standard for vor markedsføring. Vi har derfor besluttet at vi, med baggrund i Deres bemærkninger, vil udarbejde en ny hjemmeside mv. hvori Deres synspunkter vil indgå, - således at misforståelser for fremtiden undgås. Skolen oplyser, at arbejdet er sat i gang og forventes afsluttet inden sommerferien Forbrugerombudsmanden har i et nyt brev meddelt de tre skoler fristforlængelse til den 20. marts 2009, idet vi ikke på det foreliggende grundlag kan strække en fristforlængelse længere. Det er også i brevet anført, at hvis Forbrugerombudsmandens opfordring ikke bliver efterkommet, må skolerne påregne, at Forbrugerombudsmanden vil tage sagen op med henblik på retslig forfølgelse. Kolding Internationale Frisør akademi Forbrugerombudsmanden rettede den 9. juli 2008 henvendelse til Kolding Internationale Frisør akademi i anledning af skolens markedsføring. Det viste sig, at Kolding Internationale Frisør akademi efterfølgende var gået konkurs. Denne oplysning har vi taget til efterretning, og sagen er lukket. Massøruddannelsen Sporteducation.dk Forbrugerombudsmanden har behandlet en sag, som startede sommeren 2008, om massøruddannelsen Sporteducation.dk, der anvendte titlen lægeeksamineret massør i forbindelse med markedsføringen af massøruddannelsen. Forbrugerombudsmanden meddelte i anledning af sagen, at titlen lægeeksamineret massør alene må indgå i markedsføringen af en massøruddannelse, såfremt en læge foretager eksamination og/eller retter eksamensopgaver i de fag på uddannelsen, hvor det er fagligt relevant, at en læge eksaminerer. Denne eksamination må fremgå af eksamensbeviserne. Hvis der slet ikke har deltaget en læge som beskrevet, er det ikke tilladeligt at benytte titlen lægeeksamineret massør. Det er tilsvarende Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en massør alene må markedsføre sig som lægeeksamineret massør forudsat, at massøren har bestået en massøruddannelse, hvor en læge har foretaget eksamination og/eller rettet eksamensopgaver i de fag, hvor det er fagligt relevant, at en læge eksaminerer. Endvidere skal massøren kunne dokumentere forholdene via relevant eksamensbevis. Der henvises i det hele til markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik samt lovens 3 om vildledende markedsføring.

6 Sporteducation.dk har oplyst, at virksomheden har ændret eksamensformen og praksis i lyset af sagen. 6 B. SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte kan med hjemmel i 6 i SUbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om statens uddannelsesstøtte, godkende, at en privat erhvervsrettet uddannelse i Danmark, der foregår ved en bestemt uddannelsesinstitution, giver ret til uddannelsesstøtte. SU-godkendelse af en uddannelse ved en privat uddannelsesinstitution forudsætter, at uddannelsen opfylder en række grundbetingelser fastsat i SU-bekendtgørelsen. Såfremt disse grundbetingelser er opfyldte, træffer styrelsen beslutning om SU-godkendelse af udannelsen ud fra en konkret skønsmæssig vurdering baseret på uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn. Styrelsen kan i forbindelse med ovenstående vurdering sende uddannelsen i høring hos andre myndigheder med speciel viden på det område, som uddannelsen vedrører. For uddannelser til funktioner, der handler om menneskers sundhed og velbefindende, vil Sundhedsstyrelsen f.eks. blive inddraget for at få belyst, om de fremtidige arbejdsmarkedsfunktioner stiller særlige krav til uddannelsen. Styrelsen kan derudover indhente en SU-vurdering fra Danmarks Evaluerings institut, EVA. SU-vurderingen hos EVA er ikke en egentlig evaluering eller en faglig detaljeret vurdering af uddannelsen, men er en vurdering af, om den enkelte uddannelse lever op til en række betingelser for forsvarlig drift af en uddannelse. EVAs SU-vurdering er delt op i to faser, hvoraf den første fase består af en indledende vurdering af arbejdsmarkedssituationen for dimittenderne fra uddannelsen. Ved afgørelse om SU-godkendelse tillægges beskæftigelseshensynet således stor vægt, og der kan gives afslag på godkendelse allerede fordi det ikke er godtgjort, at hovedparten af en uddannelses dimittender opnår uddannelsesrelevant beskæftigelse. Når en uddannelse bliver SU-godkendt, kan de studerende ved den pågældende uddannelse modtage uddannelsesstøtte. Der er tale om en direkte økonomisk støtte til de studerende, og ikke til uddannelsesstedet. SU-godkendelse gives for en tidsbegrænset periode, på normalt 4 år. Ansøgninger om fortsat SU-godkendelse behandles efter samme procedure som nye ansøgninger om SU-godkendelse.

7 Ifølge SU-bekendtgørelsens 6, stk. 11, kan SU-godkendelsen tilbagekaldes i den tidsbegrænsede godkendelsesperiode, såfremt en række nærmere angivne forhold foreligger. SU-godkendelsen kan blandt andet tilbagekaldes, såfremt uddannelsen markedsføres på en måde, der er i strid med markedsføringslovgivningen eller i øvrigt med forudsætningerne for godkendelsen. 7 Der er for tiden SU-godkendt følgende 13 uddannelser ved private uddannelsessteder: Bevægelsespædagoguddannelsen ved Gotvedskolen Kosmetologuddannelsen ved CIDESCO, København Uddannelse til afspændingspædagog ved Skolen for Holistisk Afspænding Beklædningsdesigneruddannelsen ved Columbine Skolen DAC-uddannelsen, ved DAC Frederiksberg Centret Modedesigneruddannelsen ved Margrethe Skolen Beklædningsdesigneruddannelsen ved Tekstilhåndværkerskolen, Ålborg Pædagoguddannelsen ved Rudolf Steiner Pædagogseminarium Beklædningsdesigneruddannelsen ved Fashion Design Akademiet Pædagoguddannelse ved Rudolf Steiner Børnehaveseminariet Beklædningsdesigneruddannelsen ved Københavns Mode- og Designskole Idrætslæreruddannelsen ved Paul Petersens Idrætsinstitut Musicalperformeruddannelsen ved Det Danske Musical Akademi Fredericia C. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 med senere ændringer. Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen har til brug for redegørelsen om jobcentrenes praksis med hensyn til anvendelse af private uddannelser i den aktive beskæftigelsesindsats bl.a. oplyst, at jobcentrene anvender private kursus- og uddannelsesudbydere i den aktiveringsindsats, som jobcentrene tilrettelægger for at bringe ledige tætter på arbejdsmarkedet. Efter lovgivningen påhviler det jobcentret at foretage en konkret vurdering af, om et tilbud om et kursus eller en uddannelse vil medvirke til at opkvalificere den ledige, og dermed forbedre den lediges muligheder for at få ordinært arbejde. Der sondres ikke herved i loven mellem tilbud om offentlige og private uddannelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at der ikke er opgørelser over omfanget af tilbud om private uddannelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser endvidere, at samtlige beskæftigelseschefer i maj 2008 blev anmodet om, at tage problemstillingen om kvaliteten i de private uddannelser op med jobcentercheferne. Beskæftigelsescheferne blev endvidere i juni 2008 anmodet om, at orientere jobcenter-

8 cheferne om Uddannelsesudvalgets spørgsmål 15 i forbindelse med behandling af beslutningsforslag B 61 samt undervisningsministerens svar. 8 Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen har herved overfor beskæftigelsescheferne bl.a. fremhævet vigtigheden af, at der ikke gives uddannelsestilbud, som er nyttesløse og ikke medvirker til at bringe den enkelte ledige i job. D. Autorisation af sundhedspersoner, jf. lov nr af 17. december Sundhedsministeriet har til brug for redegørelsen oplyst følgende om autorisation af sundhedspersoner: Autorisation af sundhedspersoner er reguleret i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (lov nr af 17. december 2008). Denne lov er en videreførelse af de bestemmelser, som tidligere var fastsat i de enkelte autorisationslove. Formålet med autorisationsordningerne indenfor sundhedsvæsenet er, at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsydelserne. De nuværende autoriserede sundhedspersoner omfatter læger, tandlæger, sygeplejersker, tandlæger, kiropraktorer, jordmødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, kliniske diætister, bandagister, kliniske tandteknikere, radiografer, tandplejere, optikere og kontaktlinseoptikere, fodterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Fælles for autorisationsordningerne indenfor sundhedsvæsenet, er at autorisation gives til personer, som har gennemført en nærmere bestemt sundhedsfaglig uddannelse. Fælles for disse uddannelser er, at administration, planlægning og kvalitetsudvikling varetages af Sundhedsstyrelsen. Det er ligeledes Sundhedsstyrelsen, som meddeler autorisation til de nævnte sundhedspersoner. Samtlige autorisationsordninger indenfor sundhedsvæsenet indebærer en titelbeskyttelse, der betyder, at det ikke er lovligt for en uautoriseret person, at benytte den pågældende titel. Overtrædelse heraf straffes med bøde. Derudover har nogle af de autoriserede sundhedspersoner ligeledes et forbeholdt virksomhedsområde; det drejer sig om læger, tandlæger, kiropraktorer, jordmødre, kliniske tandteknikere, optikere og kontaktlinseoptikere samt tandplejere. At et virksomhedsområde er forbeholdt en bestemt gruppe autoriserede sundhedspersoner, indebærer, at andre personer ikke lovligt kan udføre denne virksomhed. Autoriserede sundhedspersoner er ligeledes omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn, dette giver Sundhedsstyrelsen mulighed for at træde til med foranstaltninger overfor sundhedspersoner, som ikke udøver deres virksomhed på forsvarlig vis. Sundhedsstyrelsen har bl.a. mulighed for at fratage en sundhedspersons autorisationen. Autorisationsfratagelsen medfører, at den pågældende ikke længere lovligt kan anvende den beskyttede titel og for nogle sundhedspersoner, fx læger, ikke længere er berettiget til at udøve den beskyttede virksomhed.

9 E. Registreringsordning for alternative behandlere, jf. lov nr. 351 af 19. maj Sundhedsministeriet har yderligere oplyst følgende om registreringsordningen for alternative behandlere: Brancheorganisationer, der ikke er omfattet af autorisationsloven kan blive registreret efter Sundhedsstyrelsen RAB-ordning (Registreringsordning for alternative behandlere). Brancheorganisationer der lader sig registrere under RAB-ordningen skal jf. bekendtgørelse nr. 702 af 25. juni 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere opfylde følgende krav: Foreningen er veletableret, dvs. har eksisteret i minimum 2 år. Foreningen har et klageorgan Behandlere har modtaget minimum 660 timers uddannelse Foreningen har regler for god klinisk praksis RAB-ordningen udtrykker ikke, at myndighederne anerkender effekten af de alternative behandlinger, blot at ovenstående krav er indfriet. Følgende er yderligere oplyst om ordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Ordningen indebærer, at det er de faglige foreninger, der - efter Sundhedsstyrelsens godkendelse af vedtægter, regelsæt for god klinisk praksis, mv. - selv forestår registreringen af behandlerne og i den forbindelse sikrer, at behandlerne opfylder lovgivningens krav. Der er ikke fra Sundhedsstyrelsens side tale om en blåstempling af behandlerne eller de metoder de anvender. Sundhedsstyrelsens opgave er alene at vurdere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at blive omfattet af ordningen, at gribe ind hvis styrelsen bliver bekendt med, at en forening ikke overholder reglerne, og på sin hjemmeside at offentliggøre information om ordningen og hvilke foreninger, der er godkendt til at registrere alternative behandlere. Foreningerne er forpligtede til at offentliggøre navnene på de behandlere, der er registrerede, samt information om proceduren for registrering, uddannelseskravene i forbindelse med registrering, foreningens regelsæt for god klinisk praksis og klageadgangen til foreningens klageorgan. 3. Undervisningsministeriets vejledningspraksis Undervisningsministeriet udbyder til vejledningsformål UG.dk, som er et internetbaseret informations- og vejledningsredskab, som indeholder sammenlignelige informationer om alle offentlige uddannelser og de erhverv, som de enkelte uddannelser kan føre til, samt aktuel arbejdsmarkedsinformation.

10 Portalen omfatter også private uddannelser, idet kravene for optagelse af en uddannelse på UG.dk er, at uddannelsen kan henføres til mindst én af følgende grupper: 10 Uddannelsen udbydes i henhold til dansk lovgivning Uddannelsen er SU-, SVU- eller VEU-godtgørelsesberettigende Forsvarets uddannelser Uddannelser, som fører frem til en offentlig autorisation eller certifikat til udførelse af bestemte erhverv, jf. CIRIUS liste over lovregulerede erhverv på portalen UG.dk besøges ugentligt af unikke brugere. Portalens målgrupper er vejledningssøgende (børn fra kl., unge på ungdomsuddannelser, unge på videregående uddannelser og unge og voksne, som ønsker at vende tilbage til uddannelsessystemet), professionelle vejledere, forældre og andre, der søger information om uddannelse og erhverv. Der anvendes samme kriterier for optagelse af uddannelser på portalen vidar.dk som omfatter voksen- og efteruddannelser. Kriterierne skal sikre, at portalerne udelukkende omfatter uddannelser, som en offentlig myndighed har vurderet ud fra fastsatte kvalitets- og relevanskrav. Borgerne har derved let adgang til at undersøge, om bestemte uddannelser er underlagt kvalitetskrav fra en offentlig myndighed eller ej. Afgørelser om, hvilke uddannelser der optages på portalerne, skal blandt andet træffes under hensyn til konkurrencelovgivningens krav, hvorefter portalerne skal udformes, så de ikke medvirker til at forvride konkurrencen til fordel for bestemte virksomheder på uddannelsesmarkedet. De anvendte udvælgelseskriterier må således ikke begunstige bestemte former for erhvervsvirksomhed. Konkurrencestyrelsen har derfor anbefalet at Undervisningsministeriet, for at undgå mulig konkurrenceforvridning anvender saglige og objektive kriterier, der ikke medfører udelukkelse af uddannelser, der indholdsmæssigt er i mulig konkurrence med de uddannelser, der er medtaget på portalerne. Styrelsen har udtalt at de anvendte kriterier umiddelbart kan anses for at opfylde disse krav. Med henblik på at imødegå at studerende på et uoplyst grundlag vælger at tilmelde sig en privat uddannelse, vil det blive indskærpet over for Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg, at vejledning, der udgår fra disse, skal inddrage særlige forhold, der kan gøre sig gældende i forbindelse med borgernes eventuelle søgning af private uddannelser, herunder adgang til SU, deltagerbetaling og beskæftigelsesmuligheder i forlængelse af uddannelsen mv.

11 11 Om behov for yderligere regulering Ud fra en samlet vurdering af de regler og den praksis på området, som er gennemgået i denne redegørelse, finder jeg ikke, at der er behov for at tage nye initiativer, der kan sikre, at deltagere i private uddannelser eller kurser fejlagtigt tror, at de tager en hel eller delvis ordinær uddannelse under Undervisningsministeriets tilsyn. Forbrugerombudsmanden har oplyst, at han ikke på det foreliggende grundlag finder behov for at fastsætte retningslinjer for god markedsføringsskik af private uddannelser, under henvisning til at markedsføringslovens regler er tilstrækkelige til at imødegå vildledning og urigtig markedsføring. Til orientering kan jeg oplyse, at lov om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler og tilskud mv. til disse skoler indeholdt en bestemmelse, hvorefter: Den der [uden at være godkendt efter loven] i annoncer, reklamer eller på lignende måde averterer med uddannelser, der fører til godkendte prøver eller eksaminer inden for de af nærværende lov omfattede skoleområder, straffes med bøde. Loven blev afløst af lov om erhvervsskoler med virkning fra den 1. januar Straffebestemmelsen blev ikke videreført i erhvervsskoleloven, da reguleringsbehovet fandtes dækket gennem udviklingen inden for den almindelige markedsføringslovgivning, og da myndighedsudøvelsen på området fandtes bedst varetaget gennem de almindelige konkurrence- og forbrugerbeskyttelsesmyndigheder. Efter min opfattelse har borgere, uddannelsesudbydere og brancheorganisationer betryggende muligheder for at forebygge, at der vildledes i forbindelse med udbud af private uddannelser dels ved at anvende de offentligt tilgængelige informationssystemer og dels ved at anvende klagemulighederne inden for lovgivningen om forbrugerbeskyttelse. Med venlig hilsen Bertel Haarder

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 246 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Uddannelsesudvalget har kaldt M i samråd Kvalitetssikring af

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.)

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.) 2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0903650 Fremsat den 9. december 2010 af indenrigs-

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST af 5. marts 2008

UDKAST af 5. marts 2008 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 228 Offentligt UDKAST af 5. marts 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: Kontor: RETINT J.nr.: 2007-1531-84 Sagsbeh.: IHO Fil-navn: Lovudkast_SOSU_02.doc

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning.

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning. Sundhedsstyrelsen Att. Anne Mette Dons Islands Brygge 67 2300 København S Høringssvar vedr. Udkast til vejledning om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 2007/2 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2007-1531-84 Fremsat den 28.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om kvalitetskrav til private uddannelser

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om kvalitetskrav til private uddannelser Uddannelsesudvalget 2007-08 (2. samling) B 61 Bilag 16 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Uddannelsesudvalget den 3. juni 2008 Beretning over

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Retten i Hillerød D O M. afsagt den 6. juni 2011. Rettens nr. 7-3289/2010 Politiets nr. 0900-99110-00007-09, Advokatur S. Anklagemyndigheden mod T

Retten i Hillerød D O M. afsagt den 6. juni 2011. Rettens nr. 7-3289/2010 Politiets nr. 0900-99110-00007-09, Advokatur S. Anklagemyndigheden mod T Retten i Hillerød D O M afsagt den 6. juni 2011 Rettens nr. 7-3289/2010 Politiets nr. 0900-99110-00007-09, Advokatur S. Anklagemyndigheden mod T Anklageskrift er modtaget den 19. oktober 2010. T er tiltalt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016

BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 BEK nr 57 af 13/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00008 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer

Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer Regionshuset Viborg Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. It-stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til adgang til Region

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 308 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål BJ

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0027402). Ikke grundlag

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu)

Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af almen

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling.

K har ikke i sin ansøgning dokumenteret at have bestået eksaminer eller prøver vedrørende teoretisk viden om forsikringsmægling. Kendelse af 20. september 2002. 01-234.862 Klageren, der ikke havde nogen forsikringsteoretisk uddannelse, skulle gennemføre den teoretisk uddannelse til forsikringsmægler for at kunne drive forsikringsmæglervirksomhed

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 228 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale ved samråd med Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. Del. Spørgsmål Å, AA og AB. Spørgsmålene

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere