Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud af private uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud af private uddannelser"

Transkript

1 Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 340 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud af private uddannelser 1. Indledning Folketingets Uddannelsesudvalg har i Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om kvalitetskrav til private uddannelser (B 61, Folketinget (2. samling)) anmodet mig om en redegørelse om spørgsmål, der knytter sig til udbud af private uddannelser. Beretningen er afgivet af udvalget den 3. juni Anmodningens begrundelse og nærmere indhold er i beretningen udtrykt således: Udvalget lægger stor vægt på, at kursister, der benytter private kurser, ikke fejlagtigt tror, at de får en offentligt anerkendt uddannelse. På denne baggrund anmoder udvalget regeringen om en redegørelse for de spørgsmål, der knytter sig til udbud af private uddannelser, senest i efteråret Regeringen bedes i den forbindelse beskrive den relevante gældende lovgivning, herunder markedsføringslovens bestemmelser om vildledning, og foretage en vurdering af, om der via vejledning, ændret lovgivning eller på anden måde kan opnås en større sikkerhed for, at der ikke vildledes i forbindelse med udbud af private uddannelser. Udvalget opfordrer i den forbindelse undervisningsministeren til at overveje behovet for initiativer, der kan sikre, at kursister ikke fejlagtigt tror, de tager en hel eller delvis ordinær uddannelse under Undervisningsministeriets tilsyn. Jeg har i breve til udvalget af henholdsvis den 16. december 2008 og den 16. april 2009 underrettet udvalget om forsinkelser med færdiggørelse af redegørelsen. Det fremgår af beslutningsforslaget og af udvalgets behandling af forslaget, at der sigtes mod private erhvervsrettede uddannelser og kurser. Almene uddannelser og kurser er derfor ikke omfattet af redegørelsen. Til brug for redegørelsen har Undervisningsministeriet indhentet oplysninger fra Forbrugerombudsmanden, Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

2 2 2. Lovgivningen Udbud af undervisning og kurser uden for de lovregulerede områder er almindelig fri erhvervsudøvelse, som ikke er omfattet af generel regulering under undervisningsministerens ressort. Dette skyldes, at undervisning og kurser traditionelt er anset for som udgangspunkt at være et anliggende for den enkeltes kontraheringsfrihed, som alene har været undergivet generel erhvervsretlig regulering. Udgangspunktet er historisk set modificeret i det omfang almene hensyn og proportionalitetshensyn har medført offentligretlig regulering af undervisningens indhold gennem kvalitetskrav, tilsynsregler, udbudsgodkendelse og institutionsregulering mv. knyttet til afgrænsede uddannelses- eller undervisningsområder. En del af denne regulering har som bekendt indebåret, at en række uddannelsesområder er blevet domineret af offentlige udbydere, som er omfattet af indgående regulering. Samtidig er der på de fleste områder mulighed for private alternativer til det offentlige udbud på betingelse af, at de private udbydere overholder nærmere fastsatte krav. Dette private udbud kan forekomme med og uden offentlige tilskud, og er under alle omstændigheder reguleret. De undervisningsaktiviteter, der er omfattet af redegørelsen, tilhører det uregulerede område. Private uddannelser og kurser er ikke generelt adgangsgivende til fortsatte eller videregående uddannelser, man kan indgå i grundlaget for optagelse på baggrund af den optagende institutions vurdering af en ansøgers realkompetencer. Private undervisningsaktiviteter omfatter et meget bredt spektrum af uddannelser og kurser som spænder over fx almene, folkeoplysende, hobbyprægede og erhvervsrettede aktiviteter, fx højskolekurser, pilotuddannelser, sangundervisning og undervisning i anden kunstnerisk udfoldelse, sportstrænerkurser, køreskoler og trainee-forløb i private virksomheder. De private uddannelser er typisk ikke kompetencegivende eller statsanerkendte, men der findes undtagelser, som fx pilotuddannelser, der udbydes på en række private flyveskoler samt uddannelse til ridelærer, der er tilrettelagt af Dansk Ride Forbund og Dansk Ride Instruktør Forening. En privat uddannelse kan være relevant i et menneskes karriereforløb, selvom den ikke er kompetencegivende i det officielle uddannelsessystem. En privat uddannelse betales ofte helt eller delvist af brugeren eller af arbejdsgiveren. Undervisningsministeriets ressort omfatter bestemmelser om SUgodkendelse af private uddannelser og om private kursusudbyderes placering i uddannelses- og erhvervsvejledningen.

3 3 Herudover har bestemmelser i anden lovgivning betydning for udbud af private uddannelser. Private uddannelser er således især omfattet af markedsføringsloven, herunder lovens generalklausul om god markedsføringsskik samt bestemmelse om vildledende markedsføring, lovgivning inden for beskæftigelsesområdet samt lovgivning inden for sundhedsområdet. Hertil kommer anden almindelig lovgivning om erhvervsudøvelse mv. De forskellige lovgivningsområder med særlig betydning for de rejste spørgsmål gennemgås i det følgende. A. Markedsføringsloven, jf. lov nr af 21. december med senere ændringer. Forbrugerombudsmanden har til brug for redegørelsen oplyst følgende om markedsføringslovens bestemmelser i relation til beretningen: Markedsføring af private kurser og uddannelser er omfattet af markedsføringsloven, herunder lovens generalklausul om god markedsføringsskik og bestemmelsen om vildledende markedsføring, som er strafbelagt. Tilsvarende finder markedsføringsloven anvendelse i forhold til markedsføring af varer og tjenesteydelser, som bliver tilbudt forbrugere. Markedsføringslovens 3 indeholder et forbud mod vildledende angivelser, som baserer sig på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked. Det indebærer, at der i markedsføring ikke må anvendes vildledende eller urigtige angivelser eller udelades væsentlige informationer, som er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. Bestemmelsen indeholder også et krav om, at man skal kunne dokumentere de oplysninger, som fremgår af markedsføringsmaterialet. Bestemmelsen i sin nuværende udformning trådte i kraft den 1. december 2007, hvor en ny regel om købsopfordring også trådte i kraft. Også denne regel, som er markedsføringslovens 12 a, kan have betydning for vurderingen af markedsføringen af private uddannelser, ligesom lovens øvrige bestemmelser efter omstændighederne kan blive inddraget. Det er vores umiddelbare opfattelse, at de eksisterende regler i markedsføringsloven er fuldt tilstrækkelige til at imødegå egentlig vildledende og urigtig markedsføring om fx jobgaranti eller om offentlig godkendelse. Det er også vores opfattelse, at markedsføringslovens bestemmelser kan anvendes i forhold til vildledende og urigtig markedsføring om fx en uddannelses fag, fagbeskrivelse, undervisning, eksamen og de organisatoriske forhold. I forbindelse med vurderingen af rigtigheden af sådanne mere fagspecifikke udsagn i lyset af de oplysninger og den dokumentation, som den erhvervsdrivende fremsender til Forbrugerombudsmanden,

4 vil det ofte være nødvendig at indhente faglige ekspertudsagn, fx hos ressortmyndigheden. 4 Markedsføringsloven giver ikke hjemmel til at stille kvalitative og/eller materielle krav til indholdet af uddannelser, eller til at stille kvalitative og/eller materielle krav til ydelser eller tjenesteydelser, der har udspring i konkrete uddannelser, eller til at regulere organisatoriske forhold. Loven giver alene hjemmel til at gribe ind over for erhvervsdrivendes markedsføring. Indgreb i medfør af markedsføringsloven nødvendiggør ikke, at der udstedes retningslinjer på området, jf. markedsføringslovens 24. Retningslinjer udfærdiges normalt for at afklare en opstået tvivl om, hvad der er god markedsføringsskik på et område, og da efter forhandling med repræsentanter for forbrugerne og de relevante erhvervsorganisationer. Vi kan oplyse, at vi siden starten af sommeren 2008 har behandlet flere sager, der angår markedsføringen af private uddannelser. Det drejer sig om følgende sager: Frisørskolen Aalborg, Frisørskolen Århus og Frisørskolen København: Forbrugerombudsmanden rettede den 9. juli 2008 henvendelse til Frisørskolen Aalborg i anledning af skolens markedsføring. Med brev af 19. september 2008 blev Frisørskolen Århus og Frisørskolen København inddraget i sagen. I forbindelse med behandlingen af sagerne anmodede vi Undervisningsministeriet om at være behjælpelig med at vurdere en række oplysninger om frisørundervisningen, som Frisørskolen Aalborg havde indsendt til Forbrugerombudsmanden. På baggrund af Undervisningsministeriets bedømmelse, og da skolerne ikke indsendte den dokumentation, som Forbrugerombudsmanden havde udbedt sig, meddelte Forbrugerombudsmanden de tre skoler, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at skolerne overtræder markedsføringslovens 3, stk. 1, jf. 1, ved i markedsføringen på skolernes fælles hjemmeside at fremkomme med vildledende eller ikke dokumenterede oplysninger om jobmuligheder efter endt eksamen, om mulighederne for selvstændig virksomhed og om uddannelsen i øvrigt på forskellige nærmere specificerede punkter. På den baggrund har Forbrugerombudsmanden opfordret frisørskolerne til at gennemgå skolernes hjemmeside i lyset af Forbrugerombudsmandens anvisninger, og skolerne har fået meddelt en frist til at indsende en redegørelse for, hvilke ændringer der er foretaget samt til at bekræfte, at skolerne i det hele vil iagttage markedsføringslovens bestemmelser. Frisørskolen Aalborg har herefter på alle tre skolers vegne i begyndelsen af februar 2009 meddelt Forbrugerombudsmanden, at skolerne ikke mener, at de på noget punkt har fremsat vildledende påstande eller andre

5 ukorrekte påstande i markedsføringsmaterialet. Skolen anfører i den forbindelse: Som vi i vor uddannelse tilstræber os på at udbyde en uddannelse af høj kvalitet der modsvarer de krav der stilles, ønsker vi samme standard for vor markedsføring. Vi har derfor besluttet at vi, med baggrund i Deres bemærkninger, vil udarbejde en ny hjemmeside mv. hvori Deres synspunkter vil indgå, - således at misforståelser for fremtiden undgås. Skolen oplyser, at arbejdet er sat i gang og forventes afsluttet inden sommerferien Forbrugerombudsmanden har i et nyt brev meddelt de tre skoler fristforlængelse til den 20. marts 2009, idet vi ikke på det foreliggende grundlag kan strække en fristforlængelse længere. Det er også i brevet anført, at hvis Forbrugerombudsmandens opfordring ikke bliver efterkommet, må skolerne påregne, at Forbrugerombudsmanden vil tage sagen op med henblik på retslig forfølgelse. Kolding Internationale Frisør akademi Forbrugerombudsmanden rettede den 9. juli 2008 henvendelse til Kolding Internationale Frisør akademi i anledning af skolens markedsføring. Det viste sig, at Kolding Internationale Frisør akademi efterfølgende var gået konkurs. Denne oplysning har vi taget til efterretning, og sagen er lukket. Massøruddannelsen Sporteducation.dk Forbrugerombudsmanden har behandlet en sag, som startede sommeren 2008, om massøruddannelsen Sporteducation.dk, der anvendte titlen lægeeksamineret massør i forbindelse med markedsføringen af massøruddannelsen. Forbrugerombudsmanden meddelte i anledning af sagen, at titlen lægeeksamineret massør alene må indgå i markedsføringen af en massøruddannelse, såfremt en læge foretager eksamination og/eller retter eksamensopgaver i de fag på uddannelsen, hvor det er fagligt relevant, at en læge eksaminerer. Denne eksamination må fremgå af eksamensbeviserne. Hvis der slet ikke har deltaget en læge som beskrevet, er det ikke tilladeligt at benytte titlen lægeeksamineret massør. Det er tilsvarende Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en massør alene må markedsføre sig som lægeeksamineret massør forudsat, at massøren har bestået en massøruddannelse, hvor en læge har foretaget eksamination og/eller rettet eksamensopgaver i de fag, hvor det er fagligt relevant, at en læge eksaminerer. Endvidere skal massøren kunne dokumentere forholdene via relevant eksamensbevis. Der henvises i det hele til markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik samt lovens 3 om vildledende markedsføring.

6 Sporteducation.dk har oplyst, at virksomheden har ændret eksamensformen og praksis i lyset af sagen. 6 B. SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte kan med hjemmel i 6 i SUbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om statens uddannelsesstøtte, godkende, at en privat erhvervsrettet uddannelse i Danmark, der foregår ved en bestemt uddannelsesinstitution, giver ret til uddannelsesstøtte. SU-godkendelse af en uddannelse ved en privat uddannelsesinstitution forudsætter, at uddannelsen opfylder en række grundbetingelser fastsat i SU-bekendtgørelsen. Såfremt disse grundbetingelser er opfyldte, træffer styrelsen beslutning om SU-godkendelse af udannelsen ud fra en konkret skønsmæssig vurdering baseret på uddannelsespolitiske, arbejdsmarkedsmæssige og økonomiske hensyn. Styrelsen kan i forbindelse med ovenstående vurdering sende uddannelsen i høring hos andre myndigheder med speciel viden på det område, som uddannelsen vedrører. For uddannelser til funktioner, der handler om menneskers sundhed og velbefindende, vil Sundhedsstyrelsen f.eks. blive inddraget for at få belyst, om de fremtidige arbejdsmarkedsfunktioner stiller særlige krav til uddannelsen. Styrelsen kan derudover indhente en SU-vurdering fra Danmarks Evaluerings institut, EVA. SU-vurderingen hos EVA er ikke en egentlig evaluering eller en faglig detaljeret vurdering af uddannelsen, men er en vurdering af, om den enkelte uddannelse lever op til en række betingelser for forsvarlig drift af en uddannelse. EVAs SU-vurdering er delt op i to faser, hvoraf den første fase består af en indledende vurdering af arbejdsmarkedssituationen for dimittenderne fra uddannelsen. Ved afgørelse om SU-godkendelse tillægges beskæftigelseshensynet således stor vægt, og der kan gives afslag på godkendelse allerede fordi det ikke er godtgjort, at hovedparten af en uddannelses dimittender opnår uddannelsesrelevant beskæftigelse. Når en uddannelse bliver SU-godkendt, kan de studerende ved den pågældende uddannelse modtage uddannelsesstøtte. Der er tale om en direkte økonomisk støtte til de studerende, og ikke til uddannelsesstedet. SU-godkendelse gives for en tidsbegrænset periode, på normalt 4 år. Ansøgninger om fortsat SU-godkendelse behandles efter samme procedure som nye ansøgninger om SU-godkendelse.

7 Ifølge SU-bekendtgørelsens 6, stk. 11, kan SU-godkendelsen tilbagekaldes i den tidsbegrænsede godkendelsesperiode, såfremt en række nærmere angivne forhold foreligger. SU-godkendelsen kan blandt andet tilbagekaldes, såfremt uddannelsen markedsføres på en måde, der er i strid med markedsføringslovgivningen eller i øvrigt med forudsætningerne for godkendelsen. 7 Der er for tiden SU-godkendt følgende 13 uddannelser ved private uddannelsessteder: Bevægelsespædagoguddannelsen ved Gotvedskolen Kosmetologuddannelsen ved CIDESCO, København Uddannelse til afspændingspædagog ved Skolen for Holistisk Afspænding Beklædningsdesigneruddannelsen ved Columbine Skolen DAC-uddannelsen, ved DAC Frederiksberg Centret Modedesigneruddannelsen ved Margrethe Skolen Beklædningsdesigneruddannelsen ved Tekstilhåndværkerskolen, Ålborg Pædagoguddannelsen ved Rudolf Steiner Pædagogseminarium Beklædningsdesigneruddannelsen ved Fashion Design Akademiet Pædagoguddannelse ved Rudolf Steiner Børnehaveseminariet Beklædningsdesigneruddannelsen ved Københavns Mode- og Designskole Idrætslæreruddannelsen ved Paul Petersens Idrætsinstitut Musicalperformeruddannelsen ved Det Danske Musical Akademi Fredericia C. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 med senere ændringer. Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen har til brug for redegørelsen om jobcentrenes praksis med hensyn til anvendelse af private uddannelser i den aktive beskæftigelsesindsats bl.a. oplyst, at jobcentrene anvender private kursus- og uddannelsesudbydere i den aktiveringsindsats, som jobcentrene tilrettelægger for at bringe ledige tætter på arbejdsmarkedet. Efter lovgivningen påhviler det jobcentret at foretage en konkret vurdering af, om et tilbud om et kursus eller en uddannelse vil medvirke til at opkvalificere den ledige, og dermed forbedre den lediges muligheder for at få ordinært arbejde. Der sondres ikke herved i loven mellem tilbud om offentlige og private uddannelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at der ikke er opgørelser over omfanget af tilbud om private uddannelser. Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser endvidere, at samtlige beskæftigelseschefer i maj 2008 blev anmodet om, at tage problemstillingen om kvaliteten i de private uddannelser op med jobcentercheferne. Beskæftigelsescheferne blev endvidere i juni 2008 anmodet om, at orientere jobcenter-

8 cheferne om Uddannelsesudvalgets spørgsmål 15 i forbindelse med behandling af beslutningsforslag B 61 samt undervisningsministerens svar. 8 Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen har herved overfor beskæftigelsescheferne bl.a. fremhævet vigtigheden af, at der ikke gives uddannelsestilbud, som er nyttesløse og ikke medvirker til at bringe den enkelte ledige i job. D. Autorisation af sundhedspersoner, jf. lov nr af 17. december Sundhedsministeriet har til brug for redegørelsen oplyst følgende om autorisation af sundhedspersoner: Autorisation af sundhedspersoner er reguleret i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (lov nr af 17. december 2008). Denne lov er en videreførelse af de bestemmelser, som tidligere var fastsat i de enkelte autorisationslove. Formålet med autorisationsordningerne indenfor sundhedsvæsenet er, at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsydelserne. De nuværende autoriserede sundhedspersoner omfatter læger, tandlæger, sygeplejersker, tandlæger, kiropraktorer, jordmødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere, kliniske diætister, bandagister, kliniske tandteknikere, radiografer, tandplejere, optikere og kontaktlinseoptikere, fodterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Fælles for autorisationsordningerne indenfor sundhedsvæsenet, er at autorisation gives til personer, som har gennemført en nærmere bestemt sundhedsfaglig uddannelse. Fælles for disse uddannelser er, at administration, planlægning og kvalitetsudvikling varetages af Sundhedsstyrelsen. Det er ligeledes Sundhedsstyrelsen, som meddeler autorisation til de nævnte sundhedspersoner. Samtlige autorisationsordninger indenfor sundhedsvæsenet indebærer en titelbeskyttelse, der betyder, at det ikke er lovligt for en uautoriseret person, at benytte den pågældende titel. Overtrædelse heraf straffes med bøde. Derudover har nogle af de autoriserede sundhedspersoner ligeledes et forbeholdt virksomhedsområde; det drejer sig om læger, tandlæger, kiropraktorer, jordmødre, kliniske tandteknikere, optikere og kontaktlinseoptikere samt tandplejere. At et virksomhedsområde er forbeholdt en bestemt gruppe autoriserede sundhedspersoner, indebærer, at andre personer ikke lovligt kan udføre denne virksomhed. Autoriserede sundhedspersoner er ligeledes omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn, dette giver Sundhedsstyrelsen mulighed for at træde til med foranstaltninger overfor sundhedspersoner, som ikke udøver deres virksomhed på forsvarlig vis. Sundhedsstyrelsen har bl.a. mulighed for at fratage en sundhedspersons autorisationen. Autorisationsfratagelsen medfører, at den pågældende ikke længere lovligt kan anvende den beskyttede titel og for nogle sundhedspersoner, fx læger, ikke længere er berettiget til at udøve den beskyttede virksomhed.

9 E. Registreringsordning for alternative behandlere, jf. lov nr. 351 af 19. maj Sundhedsministeriet har yderligere oplyst følgende om registreringsordningen for alternative behandlere: Brancheorganisationer, der ikke er omfattet af autorisationsloven kan blive registreret efter Sundhedsstyrelsen RAB-ordning (Registreringsordning for alternative behandlere). Brancheorganisationer der lader sig registrere under RAB-ordningen skal jf. bekendtgørelse nr. 702 af 25. juni 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere opfylde følgende krav: Foreningen er veletableret, dvs. har eksisteret i minimum 2 år. Foreningen har et klageorgan Behandlere har modtaget minimum 660 timers uddannelse Foreningen har regler for god klinisk praksis RAB-ordningen udtrykker ikke, at myndighederne anerkender effekten af de alternative behandlinger, blot at ovenstående krav er indfriet. Følgende er yderligere oplyst om ordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Ordningen indebærer, at det er de faglige foreninger, der - efter Sundhedsstyrelsens godkendelse af vedtægter, regelsæt for god klinisk praksis, mv. - selv forestår registreringen af behandlerne og i den forbindelse sikrer, at behandlerne opfylder lovgivningens krav. Der er ikke fra Sundhedsstyrelsens side tale om en blåstempling af behandlerne eller de metoder de anvender. Sundhedsstyrelsens opgave er alene at vurdere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at blive omfattet af ordningen, at gribe ind hvis styrelsen bliver bekendt med, at en forening ikke overholder reglerne, og på sin hjemmeside at offentliggøre information om ordningen og hvilke foreninger, der er godkendt til at registrere alternative behandlere. Foreningerne er forpligtede til at offentliggøre navnene på de behandlere, der er registrerede, samt information om proceduren for registrering, uddannelseskravene i forbindelse med registrering, foreningens regelsæt for god klinisk praksis og klageadgangen til foreningens klageorgan. 3. Undervisningsministeriets vejledningspraksis Undervisningsministeriet udbyder til vejledningsformål UG.dk, som er et internetbaseret informations- og vejledningsredskab, som indeholder sammenlignelige informationer om alle offentlige uddannelser og de erhverv, som de enkelte uddannelser kan føre til, samt aktuel arbejdsmarkedsinformation.

10 Portalen omfatter også private uddannelser, idet kravene for optagelse af en uddannelse på UG.dk er, at uddannelsen kan henføres til mindst én af følgende grupper: 10 Uddannelsen udbydes i henhold til dansk lovgivning Uddannelsen er SU-, SVU- eller VEU-godtgørelsesberettigende Forsvarets uddannelser Uddannelser, som fører frem til en offentlig autorisation eller certifikat til udførelse af bestemte erhverv, jf. CIRIUS liste over lovregulerede erhverv på portalen UG.dk besøges ugentligt af unikke brugere. Portalens målgrupper er vejledningssøgende (børn fra kl., unge på ungdomsuddannelser, unge på videregående uddannelser og unge og voksne, som ønsker at vende tilbage til uddannelsessystemet), professionelle vejledere, forældre og andre, der søger information om uddannelse og erhverv. Der anvendes samme kriterier for optagelse af uddannelser på portalen vidar.dk som omfatter voksen- og efteruddannelser. Kriterierne skal sikre, at portalerne udelukkende omfatter uddannelser, som en offentlig myndighed har vurderet ud fra fastsatte kvalitets- og relevanskrav. Borgerne har derved let adgang til at undersøge, om bestemte uddannelser er underlagt kvalitetskrav fra en offentlig myndighed eller ej. Afgørelser om, hvilke uddannelser der optages på portalerne, skal blandt andet træffes under hensyn til konkurrencelovgivningens krav, hvorefter portalerne skal udformes, så de ikke medvirker til at forvride konkurrencen til fordel for bestemte virksomheder på uddannelsesmarkedet. De anvendte udvælgelseskriterier må således ikke begunstige bestemte former for erhvervsvirksomhed. Konkurrencestyrelsen har derfor anbefalet at Undervisningsministeriet, for at undgå mulig konkurrenceforvridning anvender saglige og objektive kriterier, der ikke medfører udelukkelse af uddannelser, der indholdsmæssigt er i mulig konkurrence med de uddannelser, der er medtaget på portalerne. Styrelsen har udtalt at de anvendte kriterier umiddelbart kan anses for at opfylde disse krav. Med henblik på at imødegå at studerende på et uoplyst grundlag vælger at tilmelde sig en privat uddannelse, vil det blive indskærpet over for Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg, at vejledning, der udgår fra disse, skal inddrage særlige forhold, der kan gøre sig gældende i forbindelse med borgernes eventuelle søgning af private uddannelser, herunder adgang til SU, deltagerbetaling og beskæftigelsesmuligheder i forlængelse af uddannelsen mv.

11 11 Om behov for yderligere regulering Ud fra en samlet vurdering af de regler og den praksis på området, som er gennemgået i denne redegørelse, finder jeg ikke, at der er behov for at tage nye initiativer, der kan sikre, at deltagere i private uddannelser eller kurser fejlagtigt tror, at de tager en hel eller delvis ordinær uddannelse under Undervisningsministeriets tilsyn. Forbrugerombudsmanden har oplyst, at han ikke på det foreliggende grundlag finder behov for at fastsætte retningslinjer for god markedsføringsskik af private uddannelser, under henvisning til at markedsføringslovens regler er tilstrækkelige til at imødegå vildledning og urigtig markedsføring. Til orientering kan jeg oplyse, at lov om godkendelse af handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler og tilskud mv. til disse skoler indeholdt en bestemmelse, hvorefter: Den der [uden at være godkendt efter loven] i annoncer, reklamer eller på lignende måde averterer med uddannelser, der fører til godkendte prøver eller eksaminer inden for de af nærværende lov omfattede skoleområder, straffes med bøde. Loven blev afløst af lov om erhvervsskoler med virkning fra den 1. januar Straffebestemmelsen blev ikke videreført i erhvervsskoleloven, da reguleringsbehovet fandtes dækket gennem udviklingen inden for den almindelige markedsføringslovgivning, og da myndighedsudøvelsen på området fandtes bedst varetaget gennem de almindelige konkurrence- og forbrugerbeskyttelsesmyndigheder. Efter min opfattelse har borgere, uddannelsesudbydere og brancheorganisationer betryggende muligheder for at forebygge, at der vildledes i forbindelse med udbud af private uddannelser dels ved at anvende de offentligt tilgængelige informationssystemer og dels ved at anvende klagemulighederne inden for lovgivningen om forbrugerbeskyttelse. Med venlig hilsen Bertel Haarder

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1997. 95-135.321 Spørgsmål om teoretisk uddannelse (regnskabslære/driftsøkonomi) for optagelse i revisorregistret. Bekendtgørelse nr. 493 af 21. september 1978 1, nr. 5 og 2. (Morten

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser (eud, gvu) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere