RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE I LUXEMBOURG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE I LUXEMBOURG"

Transkript

1 FOKUS PÅ RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE I LUXEMBOURG RIGHT BY YOU IN LUXEMBOURG

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 4 STRUKTURERING AF DIN RAIF 5 Løbende innovation kræver viljestyrke til at se enhver forandring som en mulighed INVESTERINGSBEGRÆNSNINGER OG FORDELING KRAV TIL GENNEMSIGTIGHED OPRETTELSE AF EN RAIF OBLIGATORISKE TJENESTEUDBYDERE SKAT KONVERTERING TIL ELLER FRA EN RAIF 12 HAR DU BRUG FOR AT BESLUTTE DIG? RAIF I EN NØDDESKAL 13 SAMMENLIGNINGSTABEL OVER MULIGE STRUKTURER 14 ORDFORKLARING 17 OM 18 EKSPERTISE I INVESTERINGSFORVALTNING KONTAKTER 19 2 RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 3

3 BAGGRUND STRUKTURERING AF DIN RAIF Loven af 23. juli 2016 om reserverede alternative investeringsfonde trådte i kraft den 31. august 2016 (ændret af lov 16. juli 2019). RAIF-loven opretter en ny type ureguleret fond, der har mange af de samme kendetegn som regulerede specialiserede investeringsfonde (SIF er) eller selskaber, der investerer i risikokapital (SICAR), men som ikke er underlagt tilsyn af den lokale luxembourgske tilsynsmyndighed - CSSF. Fordelen ved denne nye type RAIF består i, at den ikke er reguleret, eftersom det giver enhver udsteder mulighed for at drage fordel af et fleksibelt produkt på en tidsbesparende måde ved ikke at skulle gennemgå godkendelsesprocessen fra CSSF, hvis varighed ikke kan forudses, og som afhænger af den pågældende strukturs komplikationsgrad. ET NØDVENDIGT VÆRKTØJ I 2011 blev der med FAIF-direktivet indført en ny tilsynsordning med hensyn til forvaltere af AIF er. FAIF-direktivet indeholdt ikke noget krav om tilsyn på AIF-niveau, men det gav mulighed for øget gennemsigtighed for investorer ved at pålægge AIF er krav om minimumsstrukturer og offentlighed, såsom pligten til at udpege en depositar og en revisor samt kravet om at investorer skal offentliggøre specifikke oplysninger forud for aftaleindgåelsen. AIF-miljøet har altid været forbeholdt højt kvalificerede investorer, der søger effektive og fleksible strukturer med et lavt tilsynsniveau. AIF en var allerede en reguleret fond, alligevel blev der med FAIF-direktivet oprettet tilsyn på to niveauer: et på AIF-niveau og et for den udpegede FAIF. I Luxembourg blev AIF er oprettet enten i en af de regulerede former, såsom en SIF, en SICAR, som en fond i overensstemmelse med bestemmelserne i del II i CIU-loven eller i en ureguleret form. Uregulerede AIF er nød ikke godt af nogen af de skattefordele, der er vedtaget for regulerede fonde, og der var ikke mulighed for at oprette afgrænsede delfonde eller have variabel kapital. KAPITALKRAV For RAIF er gælder der et minimumskapitalkrav på EUR. Dette minimum skal nås inden for de første tolv måneder efter optagelse/oprettelse af RAIF en, og det skal efterfølgende være opfyldt hele tiden. JURIDISK FORM RAIF-loven giver mulighed for at oprette en RAIF som et selskab, et partnerskab eller som en investeringsforening (FCP, Fonds Commun de Placement). Selskab/partnerskab En RAIF kan oprettes som et investeringsselskab med variabel kapital (SICAV) eller som et investeringsselskab med fast kapital (SICAF). Virksomhedsformen vil som sådan være en af følgende: aktieselskab (société anonyme) SA anpartsselskab (société à responsabilité limitée) SàRL partnerselskab (société en commandite par actions) SCA komanditselskab (société en commandite simple) SCS særligt komanditselskab (société en commandite spéciale) SCSp Et sådant administrationsselskab forvalter investeringsforeningen på vegne af fondens andelsindehaverne. Investorernes rettigheder i en investeringsforening er udførligt beskrevet i forvaltningslove, som også fastslår, hvorvidt investorer er stemmeberettigede eller ej. FLEKSIBLE VIRKSOMHEDSREGLER SICAV er nyder godt af følgende attraktive egenskaber, som styrker strukturens fleksibilitet: ingen krav om en lovpligtig reservefond udstedelse og indløsning af andele/aktier (herunder vilkår, der gælder for udstedelseskursen) fastsættes frit i stiftelsesdokumenterne kapitaludsving uden formaliteter vedrørende offentliggørelse og registrering ingen juridiske begrænsninger af udbetaling af foreløbige og årlige dividender ingen fortegningsret medmindre andet fremgår af stiftelsesdokumenterne. For partnerskaber, der er SCS eller SCSp, er der tilføjet yderligere fleksibilitet ved at give mulighed for oprettelsen af kapitalkonti (i stedet for at udstede andele/aktier). FCP, SCS og SCSp giver desuden mulighed for: fleksibilitet med hensyn til fordeling af overskud og tab fleksibilitet med hensyn til stemmerettigheder og overførsel af andele/aktier. Bestemmelserne i selskabsloven fra 1915 finder anvendelse på alle ovennævnte kommercielle enheder, medmindre andet fremgår af RAIF-loven. Alle disse enheder har juridiske personligheder undtagen SCSp. Investeringsforening En RAIF kan være i form af en investeringsforening, som ikke har nogen juridisk personlighed. En investeringsforening skal forvaltes af et administrationsselskab, der er bemyndiget i henhold til CIU-loven. PARAPLYSTRUKTUR RAIF en kan struktureres med flere afdelinger, hvilket er en egenskab, som ikke tidligere var tilgængelig for uregulerede fonde. RAIF en kan dermed nyde godt af princippet om opdeling af aktiver mellem delfonde og følge flere investeringsstrategier, en for hver delfond. RAIF en kan også have flere klasser af aktier/andele. 4 RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 5

4 INVESTERINGSBEGRÆNSNINGER OG FORDELING KVALIFICEREDE INVESTORER RAIF en er reserveret til samme profil af investorer, som i øjeblikket må investere i SIF er og SICAR er. Det er således kun personer, der er kategoriseret som velinformerede investorer, der kan investere i en RAIF. På samme måde som ved SIF er og SICAR er må de personer, der er involveret i forvaltningen af en RAIF, såsom direktører, godt investere i fonden, uafhængigt af, om de er kategoriseret som velinformerede Investorer eller ej. INVESTERINGSPOLITIK RAIF en kan investere efter traditionelle eller alternative strategier, eftersom RAIF-loven ikke indeholder nogen restriktioner med hensyn til typen af aktiver. Investeringspolitikken for hver delfond kan tilpasses dens investorers behov, og en RAIF kan derfor have delfonde af typen closed-end funds eller open-end funds, forudse kapitalforpligtelser, have fuldt indbetalt kapital eller endda kapitalkonti, hvis fonden er struktureret som et partnerskab, tilbyde klasser med andre egenskaber og gebyrstrukturer og have forskellige forvaltere, rådgivere eller investeringsudvalg i hver delfond i strukturen. INVESTERINGSRESTRIKTIONER ALMINDELIG ORDNING - RAIF-SIF Alle aktiver anses derfor for kvalificerede aktiver med hensyn til RAIF s investeringer, dvs. at de kan være egnede for alle investeringsforvaltere der følger en række strategier eksempelvis fast indkomst, fast ejendom, hedgefonde, gældsfonde osv. RAIF en kan også investere i fysiske aktiver, såsom de mest atypiske aktiver som vine, heste, kunst, diamanter osv. Med hensyn til princippet om risikospredning skal RAIF en følge samme principper som dem, der i øjeblikket gælder for en SIF, og som fremgår af CSSF-cirkulæret 07/309. I henhold til CSSF-cirkulæret betyder kravet om minimumsrisikospredning for så vidt angår SIF er (som RAIF er skal opfylde), at fonden ikke må investere mere end 30 % af sine aktiver eller forpligtelser i værdipapirer af samme type, som er udstedt af samme udsteder. EKSTRAORDINÆR ORDNING - RAIF-SICAR RAIF en kan beslutte at afvige fra den almindelige ordning, hvis den beslutter at investere i risikokapital. Begrænsninger vedrørende risikospredning finder i så fald ikke anvendelse. Princippet her er det samme som for SICAR. RAIF-SICAR en skal med andre ord udelukkende investere i risikokapital i henhold til CSSF-cirkulære 06/241. RAIF ens revisor har ansvaret for hvert år at vurdere, om RAIF ens investeringer overholder betingelserne i CSSFcirkulære 06/241, og derfor om RAIF-SICAR en fortsat kan anvende en sådan ordning. DIREKTE INVESTERINGER MELLEM DELFONDE AF SAMME STRUKTUR RAIF-loven tillader udtrykkeligt direkte investeringer mellem delfonde af samme struktur. MARKEDSFØRINGSPAS OG PAS I HENHOLD TIL FAIF- DIREKTIVET RAIF en skal forvaltes af en FAIF, som har fuld tilladelse fra dennes tilsynsmyndighed i et af EØS-landene. Som følge heraf nyder den godt af markedsføringspasset i henhold til FAIF-direktivet, hvilket betyder, at den har tilladelse til at markedsføre sine andele eller aktier til professionelle investorer i hele Den Europæiske Union. CSSF fører ikke tilsyn med RAIF en, og den er ikke omfattet af nogen godkendelse fra CSSF, men eftersom RAIF en forvaltes af en FAIF med fuld tilladelse, finder bestemmelserne i FAIF-loven anvendelse, især med hensyn til depositarbanken, gennemsigtighed og markedsføring. Det er herefter FAIF en, som skal sikre, at RAIF en overholder kravene i FAIF-loven. Hvis og når EU-passet bliver tilgængeligt for FAIF er uden for EU i følge artikel 37 af FAIF direktivet, bliver der også mulighed for at udpege en FAIF i et tredjeland. 6 RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 7

5 KRAV TIL GENNEMSIGTIGHED OPRETTELSE AF EN RAIF Alle RAIF er skal udarbejde (i) et udstedelsesdokument, der indeholder specifikke oplysninger til investorer; og (ii) en årsrapport, som skal være til rådighed for investorer. KRAV OM OFFENTLIGGØRELSE De vigtigste informationer for at være i stand til at træffe en informeret beslutning om investeringen, der skal offentliggøres i udstedelsesdokumentet, er omfattet af artikel 21 i FAIF-loven, der fastlægger de oplysninger forud for aftaleindgåelsen, som skal stilles til rådighed for alle investorer før deres investering i en AIF. ÅRSRAPPORTER RAIF en er forpligtet til at offentliggøre årsrapporter, som skal være tilgængelige for investorer inden for 6 måneder efter regnskabsårets afslutning, og som (mindst) skal indeholde de oplysninger, der er krævet i bilag 1 til RAIF-loven og artikel 22 i FAIF-direktivet. Alle RAIF er med flere delfonde kan desuden udarbejde særskilte årsregnskaber for hver delfond, forudsat at den udover specifikke finansielle oplysninger for hver delfond omfatter kombinerede finansielle oplysninger vedrørende strukturens andre delfonde. RAIF en er ikke omfattet af noget lovbestemt tilsyn og kan derfor lanceres udmiddelbart efter oprettelsen, uden at det er nødvendigt at indhente lovpligtig godkendelse hverken før eller efter. STIFTELSESPROCES RAIF ens stiftelsesdokumenter afhænger af, om den er et selskab, et partnerskab eller af dens kontraktmæssige struktur. SICAV/SICAF LIKVIDATIONSPROCES I forbindelse med en likvidation følger RAIF en de relevante selskabsregler afhængigt af den valgte struktur. Der er i denne forbindelse ikke behov for at indhente godkendelse fra tilsynsmyndigheden af valg af likvidator. RAIF-loven indeholder også bestemmelser om likvidation af RAIF en i tilfælde, hvor FAIF en ophører med at levere sine tjenesteydelser til RAIF en, og der ikke er fundet nogen efterfølger til at overtage forvaltningen af RAIF en inden for to måneder, efter at FAIF en har trukket sig. En RAIF s udstedelsesdokument skal indeholde, en beskrivelse af de investeringer der er tilgængelige for investorerne til at være i stand til at træffe en informeret beslutning og en beskrivelse af de risici, der er forbundet med sådanne investeringer. RAIF-loven giver RAIF er mulighed for at udarbejde et særskilt udstedelsesdokument for hver af deres delfonde. Hvis et sådant udstedelsesdokument allerede er blevet offentliggjort i overensstemmelse med loven af 10. juli 2005 om værdipapirprospekter, er der ingen krav om at have et særskilt udstedelsesdokument. TILSYNSRAPPORT RAIF er er ikke underlagt nogen form for tilsyn eller overvågning af CSSF eller andre tilsynsmyndigheder i Luxembourg. Som sådan skal de ikke indlevere nogen form for regelmæssig indberetning til disse myndigheder. Eftersom RAIF er indirekte er omfattet af kravene i FAIF-direktivet, der finder anvendelse på FAIF er med tilladelse, skal sidstnævnte medtage data om RAIF erne i de rapporter, som de skal indsende til tilsynsmyndigheden i deres hjemland. Stiftelsesdokumenterne skal oprettes af en notar i Luxembourg (for RAIF er, der er oprettet som selskab), ellers kan de godkendes med et privat stempel (for RAIF er, der er oprettet som et SCS eller et SCSp). FCP Fondens administrationsselskab udarbejder en forretningsorden for ledelsen. REGISTRERINGSPROCES RAIF ens direktører/ledere skal i så fald inden for tre måneder, efter at FAIF en har trukket sig, anmode om afvikling og likvidation af RAIF en for en byret, der behandler erhvervsrelaterede sager. ANSVARSFRASKRIVELSE, NÅR DER IKKE ER TILSYN Udstedelesesdokumentet skal desuden tydeligt angive på forsiden, at RAIF en ikke er underlagt tilsyn af CSSF. Oprettelsen af alle RAIF er skal altid certificeres af en notar (attestering), og den skal meddeles RCS. I henhold til RAIF-loven skal RCS offentliggøre en meddelelse om oprettelsen af RAIF en i RCS. Der er til dette formål blevet oprettet en særlig afdeling af RCS, og registreringen skal tydeligt angive navnet på den FAIF, der forvalter RAIF en. Enhver ændring af FAIF en eller en eventuel likvidation af RAIF en skal således også registreres hos RCS. 8 RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 9

6 OBLIGATORISKE TJENESTEUDBYDERE SKAT EN OBLIGATORISK FAIF I henhold til RAIF-loven skal en RAIF forvaltes eksternt af en FAIF med tilladelse, som kan være udstedt enten i Luxembourg eller i en anden EØS-medlemsstat. FAIF en skal i så fald have et pas til sine forvaltningsydelser med henblik på at kunne yde dem i Luxembourg. Ved indgåelse af aftalen med en FAIF, hvorved udpegelsen af denne formaliseres, meddeler FAIF en CSSF denne udpegelse. Den eksterne FAIF kan enten uddelegere risikoforvaltningen eller porteføljeplejen til en anden tjenesteudbyder. Hvis den eksterne FAIF uddelegerer nogen af ovenstående ydelser, skal kravene i FAIF-loven dog være opfyldt. Navnlig vil udpegelsen af en delegeret investeringsforvalter kun være mulig, hvis den opfylder bestemmelserne i artikel 23 i FAIF-direktivet. I henhold til regulation (EU) 2017/1131, skal RAIF er der kvalificeres som pengemarkedsfond (MMF), specifikt godkendes som MMF. Derudover skal FAIF være autoriseret specifikt til at forvalte MMF. EN DEPOSITAR, DER ER I FULD OVERENSSTEMMELSE MED FAIF-DIREKTIVET Ligesom enhver AIF, der forvaltes af en FAIF med tilladelse, forpligter RAIF-loven alle RAIF er til at udpege en depositar, der er ansvarlig for opbevaring af dens aktiver. En sådan depositar skal have dokumenterede resultater for udøvelse af sådanne funktioner for andre regulerede fonde og skal overholde den lovgivning, der er gældende for depositarer i henhold til FAIF-direktivet. En sådan funktion skal derfor udøves enten af et kreditinstitut eller et investeringsselskab i henhold til loven af 5. april 1993 om den finansielle sektor med efterfølgende ændringer eller af en professionel depositar af andre aktiver end finansielle instrumenter for visse typer af RAIF er. Depositaren skal bl.a. opfylde følgende krav: forpligtelsen til at opbevare en RAIF s aktiver forpligtelsen til at overvåge RAIF ens pengestrøm, og de specifikke tilsynspligter. I henhold til FAIF-direktivet og tilhørende lovgivning er depositaren i tilfælde af tab ansvarlig for de finansielle instrumenter, som depositaren opbevarer. CENTRAL ADMINISTRATION BELIGGENDE I LUXEMBOURG RAIF ens central administration skal desuden være etableret i Luxembourg. Denne centrale administration kan også fungere som domicilagent, agent for overdragelse og registrering af RAIF en. EN REVISOR MED EN CENTRAL ROLLE Der er i RAIF-loven krav om, at en RAIF s årsregnskaber skal revideres af en revisor, der er autoriseret i Luxembourg, og som skal have dokumenteret erfaring med revisioner af regulerede investeringsfonde (revisoren skal med andre ord i forvejen være godkendt af CSSF som revisor af en fond). Revisorerne spiller desuden en vigtig rolle for de RAIF er, som har valgt at investere i risikokapital, fordi revisorerne har ansvaret for at vurdere, om sådanne RAIF ers porteføljer opfylder kravet om kun at investere i risikokapital. Med RAIF-loven bliver der ikke indført en ny beskatningsordning, loven giver derimod mulighed for at anvende de nuværende SIF- og SICAR-ordninger på disse uregulerede fonde. Før RAIF loven har uregulerede fonde ikke draget fordel af nogen særlig beskatningsordning, og de skulle anvende samme almindelige beskatning, som gælder for selskaber og/eller partnerskaber. ALMINDELIG ORDNING RAIF er, der er struktureret under den almindelige ordning, dvs. at de følger samme investeringsregler, som normalt gælder for SIF er, nyder godt af samme beskatningsordning som SIF er. De er fritaget for luxembourgsk indkomstskat, og indtægter herfra eller kapitalgevinster beskattes ikke. En RAIF er underlagt tegningsskatten på 0,01 % af dens nettoværdi (taxe d abonnement), der beregnes for hvert kvartal med forbehold for eventuelle fritagelser. SICAR-ORDNING Artikel 48 i RAIF-loven giver en RAIF mulighed for at vælge den beskatningsordning, der gælder for SICAR er, forudsat at RAIF ens stiftelsesdokumenter fastslår, at (i) RAIF en kun vil investere i værdipapirer, der klassificeres som risikokapital; og at (ii) bestemmelserne i artikel 48 i RAIF-loven finder anvendelse på RAIF en. RAIF-SICAR er er fuldt skattepligtige efter den normale sats (selskabsskat og kommunal erhvervsskat), men der er en undtagelse (A) for indtægter og kapitalgevinster, som stammer fra værdipapirer; og (B) indtægter fra kontanter, der opbevares i en periode på maksimalt ét år forud for investeringen af dem i risikokapital. MOMS De forvaltningstjenesteydelser, der leveres til en RAIF, er fritaget for moms i Luxembourg. Denne fritagelse gælder levering af tjenesteydelser vedrørende porteføljepleje, investeringsrådgivning og visse administrative tjenesteydelser. Mere tekniske tjenesteydelser er derimod ikke fritaget for moms, ligesom tjenesteydelser vedrørende tilsyn og kontrol, som en depositar leverer til en RAIF. Depositartjenesteydelser kan drage fordel af en reducere moms på 14%. 10 RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 11

7 KONVERTERING TIL ELLER FRA EN RAIF HAR DU BRUG FOR AT BESLUTTE DIG? RAIF I EN NØDDESKAL Enhver eksisterende struktur kan konverteres fra eller til en RAIF. Det tre mest almindelige scenarier for sådanne konverteringer er følgende: FRA EN EKSISTERENDE REGULERET AIF TIL EN RAIF Eksisterende regulerede fonde (del II-fonde, SIF og SICAR), som har udpeget en FAIF, eller som ønsker at udpege en, kan vælge RAIF-ordningen, og konverteringen vil være med forbehold for godkendelse af CSSF og fondens eksisterende aktionærer. En sådan konvertering giver mulighed for, at fonden fremover bliver underlagt et lettere tilsyn. Dette vil især være interessant for stiftere af fonde, som ikke ønsker at være underlagt den yderligere byrde med tilsyn på to niveauer (på AIF-niveau og FAIF-niveau), og som ønsker at spare omkostninger og tid på fondsniveau (enhver ændring af udstedelsesdokumentet vil f.eks. ikke kræve godkendelse af CSSF og vil spare de tilsvarende omkostninger til tilsyn samt den nødvendige tid). FRA EN UREGULERET AIF TIL EN RAIF Stiftere af uregulerede AIF er kan nyde godt af fordelene ved RAIF-ordningen (såsom den favorable beskatningsordning, der også gælder for regulerede fonde og muligheden for at oprette delfonde med forskellige investeringspolitikker og egenskaber) uden at være omfattet af anvendelsesområdet for CSSF s tilsyn. Uregulerede strukturer kan kun anmode om konvertering til en RAIF, hvis en sådan konvertering er i overensstemmelse med deres stiftelsesdokumenter. RAIF-loven tilskynder en sådan konvertering, eftersom der ikke er krav om noget beslutningsdygtigt flertal på generalforsamlingen for at godkende konverteringen. Med RAIF en har lovgiveren i Luxembourg tilbudt udbydere af fonde det ideelle værktøj til en meget fleksibel og konkurrencedygtig fond. FRA EN RAIF TIL EN REGULERET AIF Fondsstiftere, som vil tilbyde deres investorer yderligere komfort ved at være underlagt tilsyn af CSSF, eller som af lovgivningsmæssige årsager foretrækker at tilbyde mere regulerede instrumenter, men som samtidig meget gerne vil markedsføre fondens andele/aktier rettidigt kan drage fordel af RAIF-ordningen. Processen består i at oprette investeringsfonden som en RAIF i første omgang (og dermed få mulighed for at påbegynde markedsføringen med det samme) og i næste omgang gå igennem den almindelige ansøgningsog godkendelsesproces hos CSSF, før fonden bliver registreret på en officiel liste over regulerede fonde. RAIF-loven tilskynder en sådan konvertering, eftersom der ikke er krav om noget beslutningsdygtigt flertal på generalforsamlingen for at godkende konverteringen. RAIF en er forbeholdt velinformerede investorer og skal forvaltes af en FAIF med bemyndigelse i henhold til FAIF-direktivet. Det betyder, at den ikke alene vil være underlagt indirekte tilsyn, men at den også vil nyde godt af markedsføringspasset i henhold til FAIF-direktivet. I henhold til bestemmelserne i FAIF-direktivet, kan FAIF en være etableret i enhver EØS-medlemsstat, og, når fordelene ved FAIF-direktivet også gælder tredjelande, endda uden for Den Europæiske Union. Hele oprettelsesprocessen fra lancering til likvidation vil ikke være underlagt nogen forhåndsgodkendelse fra CSSF eller nogen anden myndighed i Luxembourg, hvilket betyder, at det er en hurtig procedure til at lancere en ny struktur. Alle de andre aspekter taget i betragtning, fra investeringsreglerne, udbydere af tjenesteydelser og til aspekter vedrørende struktur, er RAIF en struktur, der er næsten identisk med en SIF. Stifterne af en AIF kan derfor vælge mellem at oprette en fuldt reguleret alternativ struktur i form af en SIF, en SICAR eller en Del II-fond, eller beslutte at oprette et næsten ens, men ikke-reguleret instrument - en RAIF. 12 RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 13

8 SAMMENLIGNINGSTABEL OVER MULIGE STRUKTURER CSSFgodkendelse Tilsyn af CSSF Kvalificerede investorer Kvalificerede aktiver Risikospredning DEL II-FOND SICAR SIF RAIF-SIF RAIF-SICAR Ureguleret AIF JA Før lancering, godkendelse af: stiftelsesdokumenter, udstedelsesdokument og aftaler med de vigtigste udbydere af tjenesteydelser direktører/forvaltere valg af depositar og revisor JA Ubegrænset Ubegrænset og underlagt CSSF-godkendelse 1. Maks. 10 % af aktiverne i værdipapirer, som ikke er børsnoterede, og som ikke handles på et andet reguleret marked, der fungerer regelmæssigt, og som er anerkendt og åbent for offentligheden. 2. Maks. 10 % til erhvervelse af samme type af værdipapirer, der er udstedt af samme udstedelsesorgan. 3. Maks. 10 % af nettoværdien i værdipapirer, der er udstedt af samme udstedelsesorgan. Mulighed for at blive indrømmet en fritagelse for ovennævnte (normalt 20 %), undtagen punkt 2, eftersom CSSF har indtaget en restriktiv holdning til muligheden for, at en fond har en kontrollerende position. NEJ CSSF-godkendelse er ikke påkrævet. Forsiden af udstedelsesdokumentet skal tydeligt angive, at AIF en ikke er underlagt tilsyn af og tilladelse fra CSSF. NEJ, MEN RAIF skal forvaltes af en ekstern FAIF med fuld tilladelse Forbeholdt velinformerede investorer MEN: forvaltere og andre personer, der er involveret i forvaltningen af SICAR, SIF, RAIF-SIF/RAIF-SICAR har tilladelse til at investere, uanset om de er kvalificerede som velinformerede investorer Investeringer i værdipapirer/ aktiver, der repræsenterer risikokapital, som er underlagt CS- SF-godkendels Nej, forudsat at investeringen er i risikokapital Ubegrænset og underlagt CSSF-godkendelse Ubegrænset Maks. 30 % i værdipapirer fra samme udsteder, med forbehold for fritagelse Investeringer i værdipapirer/ aktiver, der repræsenterer risikokapital Nej, forudsat at investeringen er i risikokapital NEJ NEJ, MEN FAIF-direktivet finder fortsat anvendelse på fonde over tærsklen eller på fonde, der ønsker at børe brug af passet Ubegrænset begrænset Ingen krav Lånoptagelse Almindelig indberetning til CSSF Gennemsigtighed (oplysninger forud for aftaleindgåelse) Økonomiske rapporter/ reviderede rapporter Administrationsselskab Krav om FAIF i EU eller LU B 1 A 2 DEL II-FOND SICAR SIF RAIF-SIF RAIF-SICAR Ureguleret AIF Maks. 25 % af nettoaktiverne, med forbehold for fritagelse Månedligt og årligt Overholdelse af CIU-loven (begrænset anvendelsesområde af FAIF-loven) Overholdelse af CIU-loven og FAIF-loven Revideret årsrapport skal være til rådighed inden for 6 måneder efter regnskabsårets afslutning + halvårlig rapport (urevideret) FCP: Ja SICAV/SICAF: Nej Ingen særlige restriktioner Overholdelse af SICAR-loven (begrænset anvendelsesområde af FAIF-loven) Overholdelse af SICAR-loven og FAIF-loven Overholdelse af SIF-loven (begrænset anvendelsesområde af FAIF-loven) Overholdelse af SIF-loven og FAIF-loven Ingen indberetningskrav på fondsniveau. Indberetningskravene i FAIF-direktivet gælder kun på FAIF-niveau. Overholdelse af RAIF-loven og FAIF-loven Overholdelse af RAIF-loven og FAIF-loven Revideret årsrapport skal være til rådighed inden for 6 måneder efter afslutning af det regnskabsår, den omhandler Nej FCP: Ja SICAV/SICAF: Nej B Valgfri Obligatorisk Valgfri A Krav til udbydere af tjenesteydelser i Luxembourg Europæisk markedsføringspas Beregning af nettoværdi Obligatorisk Depositar: obligatorisk Forvaltningsagent: obligatorisk - Luxembourg Revisor: Obligatorisk B Nej Nej Nej Ja Ja Nej A Ja Ja Ja Ja Ja Ja mindst én gang årligt ja, mindst én gang årligt Ja, mindst én gang årligt Nej Ingen indberetning til CSSF (jf. dog FAIF-direktivet) Overholdelse af FAIF-loven Overholdelse af FAIF-loven Årsrapport skal være til rådighed inden for 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.regnskaber skal revideres, medmindre fonden er klassificeret som en lille / mellemstor virksomhed. Nej Domicilagent: Obligatorisk - Luxembourg Revisor: Obligatorisk, hvis den ikke er kvalificeret som en lille / mellemstor virksomhed Ikke påkrævet 14 RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 15

9 ORDFORKLARING Børsnotering Enhedstype Minimumsaktiekapital/ netto Krav om aktiver DEL II-FOND SICAR SIF RAIF-SIF RAIF-SICAR Ureguleret AIF Eventuel afhængigt af form FCP SICAV: SA SICAF: SA,SCA, SàRL,SCoSA, SCS, SCSp EUR, der skal nås inden for 12 måneder efter godkendelsen SA, SCA, SàRL, SCoSA, SCS, SCSp EUR, der skal nås inden for 12 måneder efter godkendelsen FCP SICAV/SICAF: SA, SCA, SàRL, SCoSA, SCS, SCSp EUR, der skal nås inden for 12 måneder efter godkendelsen FCP SICAV/SICAF: SA, SCA, SàRL, SCoSA, SCS, SCSp SA, SCA, SàRL, SCoSA, SCS, SCSp EUR, der skal nås inden for 12 måneder efter oprettelsen/optagelsen af RAIF en Kapital Fast eller variabel Fast Selskabsskat Nej, skattefritaget Effektiv selskabsskat på 18,19 % MEN mulighed for 100 % undtagelse under visse betingelser Kommunal erhvervsskat (MBT) Nej, skattefritaget 6,75 % (Luxembourg City) MEN mulighed for 100 % undtagelse under visse betingelser Nej, skattefritaget Nej, skattefritaget Effektiv selskabsskat på 18,19 % MEN mulighed for 100 % undtagelse under visse betingelser 6,75 % (Luxembourg City) MEN mulighed for 100 % undtagelse under visse betingelser Alle, undtagen FCP. Afhængigt af selskabsformen (for et SA er det f.eks EUR) Effektiv selskabsskat på 18,19 % (hvis det er et selskab) 6,75 % (Luxembourg City) med undtagelse af SCS og SCSp, hvis GP opbevarer maksimalt 5 % af deres andele af renter Kildeskat Nej Ja, hvis det er et selskab Årlig tegningsskat 0,05 % om året på nettoaktiver (0,01 % og undtagelser i visse tilfælde) NEJ. [Pålagt en minimumsskat på nettoformuen på EUR] 0,01 % om året af nettoaktiver med eventuelle undtagelser NEJ. [Pålagt en minimumsskat på nettoformuen på EUR] Ikke relevant 1 Under en af tærsklerne i artikel 3 i FAIF-direktivet, som er: (a)porteføljen af aktiver (herunder gearede aktiver) i den AIF, som forvaltes af FAIF en, må ikke overstige tærsklen på 100 million EUR; eller (b)porteføljen af aktiver i den AIF, der forvaltes af FAIF en, må ikke overstige en tærskel på 500 millioner EUR, og porteføljen består af ikkegearede AIF er, som ikke tilbyder indløsningsrettigheder, der kan udøves i en periode på 5 år efter datoen for hver AIF s førsteinvestering; 2 Over tærsklerne i FAIF-direktivets artikel 3, som beskrevet ovenfor, eller hvis AIF har valgt at overholde kravene for at gøre brug af markedsføringspasset. Selskabslov af 1915 AIF FAIF FAIF-direktiv FAIF-lov CSSF ESMA FCP MiFID NAV Professionel investor Prospektdirektivet RAIF RAIF-lov RESA RCS SA SàRL SCA SCS SCSp SICAF SICAR SICAR-loven SICAV SIF SIF-loven CIU CIU-loven Velinformerede investorer Lov af 10. august 1915 om selskaber, med ændringer Alternativ investeringsfond/alternative investeringsfonde Forvalter af en alternativ investeringsfond Europa-Parlamentets og Rådets FAIF-direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF, med ændringer Lov af 12. juli 2013 om forvalter af alternative investeringsfonde, med ændringer Commission de Surveillance du Secteur Financier Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed Fonds Commun de Placement Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF, med ændringer Nettoværdi Investor, som anses for en professionel kunde, eller som efter anmodning kan behandles som en professionel kunde i henhold til MiFID-direktivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF med ændringer Reserverede alternative investeringsfonde Lov af 23. juli 2016 om reserverede alternative investeringsfonde Recueil Electronique des Sociétés et Associations Registre du Commerce et des Sociétés, the Luxembourg Trade Register of Companies Société Anonyme Société à Responsabilité Limitée Société en Commandite par Actions Société en Commandite Simple Société en Commandite Spéciale Société d Investissement à Capital Fixe Société d Investissement en Capital à Risque Lov af 15. juni 2004 om SICAR, med ændringer Société d Investissement à Capital Variable Specialised Investment Fund, compliant with the law of 13 February 2007 Lov af 13. februar 2007 om SIF, med ændringer Investeringsinstitut Lov af 17. december 2010 om CIU, med ændringer En investor, som er en institutionel, professionel eller anden investor, som opfylder betingelserne i artikel 2, stk. 1, i RAIF-loven 16 RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 17

10 OM EKSPERTISE I INVESTERINGS- FORVALTNING KONTAKTER er et full-service-advokatkontor med base i Luxembourg. Som et af Luxembourgs førende multidisciplinære advokatfirmaer, der er specialiseret i internationale erhvervstransaktioner, er vi ofte blandt de bedste firmaer på alle de områder, vi praktiserer indenfor. Vores kvalitetsstempel er vores tjenesteydelser, der styres af partnere, og at vores advokater og skatteeksperter har oparbejdet specifik ekspertise inden for selskabsret, skatteret, arbejdsret, kapitalforvaltning, tvistbilæggelse, kapitalmarkeder, bank- og finansvirksomhed, investeringsforvaltning og ejendomsret. Vores helt afgørende evne til at tilpasse os nye love og regler gør os i stand til at yde vores kunder rettidig og integreret juridisk bistand, hvilket er afgørende for, om de fleste transaktioner lykkedes. Med tiden har vi formået at tiltrække og fastholde talentfulde fagfolk, hvilket giver os mulighed for at opnå juridisk ekspertise. Vores kundebase omfatter kunder på vores hjemmemarked samt udenlandske kunder fra alle erhvervssektorer, bl.a. nogle af Luxembourgs største virksomheder og nogle af verdens førende internationale koncerner. Vores investeringsforvaltningsteam har stor og veldokumenteret ekspertise inden for alle områder af lovgivningen om investeringsforeninger. Der findes flere oplysninger om teamet og vores ekspertise inden for investeringsforvaltning i vores brochure om vores investeringsforvaltningspraksis på vores websted. De tilgængelige advokater hos har den erfaring, de færdigheder og den viden, som giver kunder den bedst tænkelige repræsentation. Vi bestræber os hele tiden på at yde juridisk repræsentation og rådgivning gennem integritet, excellence og hengivenhed. Kvaliteter som vores kunder værdsætter hos os som firma og som individuelle troværdige rådgivere. Udover at have vundet mange priser inden for mange områder, vi praktiserer indenfor, blev Bonn Steichen & Partners for andet år i træk udnævnt som Meilleure étude luxembourgeoise (bedste advokatfirma i Luxembourg) på den 15. Trophées du Droit-ceremoni, der blev afholdt i Paris i juni 2015, og som blev arrangeret af Leaders League. Bonn Steichen & Partners blev også udnævnt Luxembourg Law Firm of the Year af IFLR, den finansielle-juridiske undersøgelse, på IFLR s prisceremoni 2016 i London. Evelyn Maher Partner Isabel Høg-Jensen Counsel 18 RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 19

11 bsp.lu 2, rue Peternelchen Immeuble C2 L-2370 Howald Luxembourg 20

RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE I LUXEMBOURG

RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE I LUXEMBOURG FOKUS PÅ RAIF RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE I LUXEMBOURG RIGHT BY YOU IN LUXEMBOURG Løbende innovation kræver viljestyrke til at se enhver forandring som en mulighed 2 BSP INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RESERVEREDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE FOKUS PÅ RAIF RESERVEREDE ALTER- NATIVE INVESTERINGS- FONDE (RAIF) I LUXEMBOURG Løbende innovation kræver viljestyrke til at se enhver forandring som en mulighed

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26.

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26. Return on Knowledge AIFMD Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance 26. september 2012 Baggrund for direktivet The impact of AIFMs on the markets

Læs mere

FAIF-NYHEDSBREV I DENNE UDGAVE MARTS Nye former for alternative investeringsfonde

FAIF-NYHEDSBREV I DENNE UDGAVE MARTS Nye former for alternative investeringsfonde FAIF-NYHEDSBREV MARTS 2018 I DENNE UDGAVE Nye former for alternative investeringsfonde i Danmark Virksomhedstyper for alternativ investering De nye AIF-selskabsformer FAIF-NYHEDSSERVICE Af Patrick Krintel

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del Bilag 253 Offentligt Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(206)0253 Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren 04/10/2018 JC 2018 35 Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) Formål 1. Med det formål

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 24. maj 2019 (OR. en) 2018/0041 (COD) PE-CONS 53/19 EF 74 ECOFIN 175 IA 66 CODEC 449 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, L 188/106 12.7.2019 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1160 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår grænseoverskridende distribution af kollektive

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II

Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II Retningslinjer Retningslinjer for anvendelsen af C6 og C7 i bilag 1 til MiFID II 05/06/2019 ESMA-70-156-869 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger til lovgivning og forkortelser...

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2018 C(2018) 4379 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.7.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/438 for så vidt angår depositarers

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forvaltere af alternative investeringsfonde 1) BEK nr 1151 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1011-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN Bruxelles, den 8. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTERNE DET FORENEDE KONGERIGES

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 27.12.2018 L 329/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2057 af 20. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår en midlertidig anvendelse af

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

Regulering af Alternative Investment Fund Managers nyt direktivudkast

Regulering af Alternative Investment Fund Managers nyt direktivudkast Regulering af Alternative Investment Fund Managers nyt direktivudkast Den 29. april 2009 offentliggjorde EU Kommissionen et direktivforslag vedrørende regulering af Alternative Investment Fund Managers

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet Retningslinjer for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet 28/03/2018 ESMA70-708036281-67 DA Indhold for fremgangsmåden

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1)

Bekendtgørelse om depotselskaber 1) BEK nr 1013 af 22/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS)

12852/18 HOU/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12852/18. Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 12852/18 FISC 400 ECOFIN 884 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

Vedtægter for Investering Danmark (Danish Investment Association)

Vedtægter for Investering Danmark (Danish Investment Association) Vedtægter for Investering Danmark (Danish Investment Association) (Vedtaget på generalforsamlingen den 8. maj 2019) Hjemsted og formål 1. Investering Danmarks hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 2. Investering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v. Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 235 1 i lov nr. 456 af 18.

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019

BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 BEK nr 642 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.11.2018 L 274/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5806 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU om anerkendelse af, at Argentinas

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.3.2017 L 65/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/389 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Association)

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Association) Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Association) (Vedtaget på generalforsamlingen den 3. maj 2017) Hjemsted og formål 1. Investeringsfondsbranchens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.9.2018 L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1221 af 1. juni 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere