Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Telefon Telefax Web:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf."

Transkript

1 F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Telefon Telefax Web:

2 INDHOL D F O R O R D FORORD 3 1. FINANSIERING AF REGIONAL UDVIKLING 4 HVAD SKAL REGIONERNE FINANSIERE? 4 KOMMUNALT UDVIKLINGSBIDRAG 5 STATSLIGT BLOKTILSKUD 5 2. EU-FINANSIERING 6 EU S STRUKTURFONDE REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE 7 TERRITORIALT SAMARBEJDE 9 EU-STØTTE TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING ANDRE KILDER TIL FINANSIERING AF REGIONAL UDVIKLING 11 NATUR OG MILJØ 12 LANDDISTRIKTER OG UDKANTSOMRÅDER 14 ERHVERV, FORSKNING OG TURISME 16 BESKÆFTIGELSE 24 UDDANNELSE 26 KULTUR 28 FORURENET JORD 30 Med strukturreformen defineres det for første gang, at der skal arbejdes samlet med en strategisk plan for den regionale udvikling, herunder den regionale erhvervsudvikling. Regionerne har ansvaret for, at denne strategi udarbejdes i tæt samarbejde med borgere, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Den regionale udviklingsopgave består i at sikre udviklingen i regionerne at de er attraktive at besøge, leve, arbejde og investere i. Det sker dels ved at samle, inddrage og forpligte regionale udviklingsaktører, dels gennem samordning af udviklingsaktiviteter, der beskrives i den regionale udviklingsplan. Regionerne har midler til rådighed til finansiering af udviklingsopgaver. Men hvis indsatsen virkelig skal batte, er det nødvendigt at koordinere alle gode kræfter og tænke andre ressourcer ind i finansieringen af en samordnet regional indsats. Ud over lokal, offentlig og privat finansiering kan der være tale om EU-midler, puljer i ministerier og styrelser, eller fonde og midler fra internationale organisationer. Denne pjece beskriver de midler, regionerne selv har til finansiering af regional udvikling samt de EU-midler, som er specifikt møntet på regional udvikling i Danmark. Desuden indeholder pjecen en oversigt over en række statslige midler og andre finansieringskilder, som regionerne kan skele til, når de planlægger finansiering af regionale udviklingsaktiviteter. Udgiftsniveauet i denne pjece svarer til amternes hidtidige opgaver og udgifter. Amtsrådsforeningen har tilkendegivet, at det er nødvendigt at tilføre yderligere midler til regional udvikling, og at det vil indgå i de kommende økonomiforhandlinger. 2 3

3 F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING Hvad skal regionerne finansiere? Regionerne har en række forpligtelser indenfor den regionale udviklingsopgave. Amterne har hidtil anvendt ca. 2 mia. kr. til disse opgaver, og disse udgifter er overført til regionerne. En betydelig del af regionernes midler forventes anvendt til kollektiv trafik og jordforurening. Udgifterne finansieres hovedsageligt af et kommunale udviklingsbidrag og et statsligt bloktilskud. Derudover kan regionerne søge midler fra EU og en række puljer og fonde. Natur, miljø og planlægning Regionerne skal spille en overordnet rolle vedrørende den fysiske udvikling af regionen, og skal sikre en mere overordnet og strategisk udviklingsplanlægning af regionen (udviklingsplaner). Endvidere skal regionerne varetage opgaver efter jordforureningsloven samt kortlægge råstofforekomster og udlægge råstofindvindingsområder på land. Landdistrikter Regionerne får ansvaret for udviklingen i landdistrikter og udkantsområder. Udkantsområderne skal have høj prioritet i vækstforaenes arbejde. Erhvervsområdet Udviklingen af de regionale vækstvilkår forankres i regionen med krav om at inddrage det lokale erhvervsliv, kommuner, arbejdsmarkedets parter og vidensinstitutioner gennem vækstfora. Uddannelser Regionerne får en koordinerende rolle i forhold til den geografiske placering af udbuddet, kapaciteten, elevfordelingen mv. af ungdomsuddannelser i regionerne. Kulturområdet Regionerne har mulighed for at medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud. Kollektiv trafik Regionerne skal stå for og oprette trafikselskaber med ansvar for den regionale og lokale busdrift samt eventuelt privatbaner. Regionerne skal finansiere den regionale bustrafik og privatbaner. Kommunalt udviklingsbidrag Kommunerne betaler et årligt udviklingsbidrag til den region, hvori kommunen ligger. Udviklingsbidraget udgør et beløb mellem 100 og 200 kr. pr. indbygger. Bornholms Regionskommune fritages dog for at betale en forholdsmæssig del af udviklingsbidraget til Region Hovedstaden, idet en række udviklingsopgaver er henlagt til Bornholms Regionskommune. Størrelsen af det årlige udviklingsbidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne. Som udgangspunkt i 2007 forudsættes udviklingsbidraget at udgøre 100 kr. pr. indbygger (2003-prisniveau) svarende til, at udgifter for hen ved 600 mio. kr. (2006-prisniveau) inden for den regionale udvikling finansieres af kommunerne. Statsligt bloktilskud Staten betaler et årligt bloktilskud til regionerne, som i 2007 udgør godt 1,5 mia. kr. Bloktilskuddet fordeles til regionerne efter et mål for regionernes udgiftsbehov. 20 pct. af bloktilskuddet fordeles i forhold til indbyggertallet. De resterende 80 pct. fordeles efter strukturelle forhold, som opgøres ud fra følgende kriterier: Landdistriktsgrad (antal indbyggere uden for bymæssig bebyggelse eller i byer, der har op til indbyggere) Tilgængelighed (rejsetid til by med mindst indbyggere) Antal i arbejdsstyrken uden videregående uddannelse Antal ledige årige Antal årige lønmodtagere i stillinger, der forudsætter færdigheder på grundniveau Antal biler pr. vejkilometer Erhvervspendling (lønmodtagere med over 12 km. mellem arbejdssted og bopæl eller med arbejdssted i anden kommune end bopælskommunen) Antal km. privatbanespor 4 5

4 E U - F IN A N S IE R ING EU-midler forudsættes at medfinansiere en del af de regionale erhvervsudviklingsaktiviteter, og de regionale vækstfora får en nøglerolle i forbindelse med udmøntningen af EU s strukturfondsmidler i Danmark. Vækstforaene skal blandt andet indstille til staten om anvendelse af EU s strukturfondsmidler under Socialfonden og Regionalfonden. På den måde kommer vækstforaene til at erstatte den regionale prioritering af struktur-fondsmidler, der finder sted i de nuværende Regionale Udvalg under Mål 2-programmet og i de Regionale Socialfondsudvalg under Mål 3-programmet. De regionale vækstfora indstiller endvidere til regionsrådene om anvendelse af regionernes midler til erhvervsudvikling, f.eks. til medfinansiering af EU-midler. Regionen kan acceptere eller afvise indstillingerne men regionen kan kun medfinansiere erhvervsudviklingsaktiviteter, der er indstillet af det regionale vækstforum. Vækstforum har ikke nogen formel rolle i forbindelse med prioritering af Regionalfondsmidler til grænseoverskridende samarbejde (Interreg A-programmer), idet midlerne skal prioriteres i et tværnationalt partnerskab. EU s strukturfonde EU s strukturfondsmidler budgetteres syv år ad gangen. Den igangværende periode slutter i 2006, og fra 2007 kommer der nye bevillinger og nye programmer under strukturfondene. EU s stats- og regeringschefer enedes om et forslag til EU-budget for perioden i december 2005, men de eksakte økonomiske rammer kendes endnu ikke, da budgettet afventer endelig behandling og godkendelse i Rådet og Europa-Parlamentet. Der tegner sig dog et ret præcist billede af, hvilke muligheder der bliver. EU S STRUKTURPOLITIK HAR TRE MÅL: Konvergens, dvs. støtte til, at de fattigste regioner nærmer sig indkomstgennemsnittet i EU Regional konkurrenceevne og beskæftigelse, og Territorialt samarbejde, dvs. grænseoverskridende samarbejde (Interreg). Indsatsen under EU s tre strukturpolitiske mål skal bidrage til at tackle de udfordringer, som EU stå overfor, og fremme vækst og beskæftigelse (den såkaldte Lissabon-strategi). Danmark modtager i perioden støtte under målene Regional konkurrenceevne og beskæftigelse og Territorialt samarbejde. Foreløbige beregninger viser, at Danmark under de to nye mål får i alt ca. 550 mio. kr. om året til projektstøtte fordelt på henholdsvis 410 mio. kr. om året til Regional konkurrenceevne og beskæftigelse og 140 mio. kr. om året til Territorialt samarbejde. EU-finansierede projekter under Regional konkurrenceevne og beskæftigelse kræver mindst 50 pct. i dansk medfinansiering. Projekter under Territorialt samarbejde kan få op til 75 pct. EU-støtte. Medfinansiering af EU-midlerne forudsættes at komme dels fra regionsrådene, dels fra stat, kommuner, organisationer, arbejdsmarkedets parter og i nogen grad private erhvervsvirksomheder mv. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Den danske indsats under Regional konkurrenceevne og beskæftigelse er endnu ikke beskrevet i programmer (februar 2006). Strukturerne og indsatsområderne er dog kendte, da de har været drøftet i de midlertidige vækstfora, som har behandlet et udkast til beskrivelse af den danske strategiske indsats. 6 7

5 E U - F IN A N S IE R ING E U - F IN A N S IE R ING Regional konkurrenceevne og beskæftigelse bliver udmøntet i et Socialfondsprogram og et Regionalfondsprogram. Også den danske indsats målrettes EU s vækst- og beskæftigelsesmål (Lissabon- strategien), hvor hensigten er i størst muligt omfang at understøtte øget økonomisk vækst og fastholde og etablere nye arbejdspladser. De to programmer vil tilsammen forudsætte en årlig projektaktivitet på omkring 820 mio. kr., hvoraf halvdelen er EU-støtte og halvdelen er national medfinansiering. Socialfondsprogrammet og Regionalfondsprogrammet vil prioritere aktiviteter inden for de fire vækstfremmende faktorer, som også OECD peger på som de vigtigste for fremme af konkurrenceevne og beskæftigelse Menneskelige ressourcer Innovation Informations- og kommunikationsteknologi og Iværksættere Menneskelige ressourcer Det vil f.eks. være muligt at støtte efteruddannelse af kort- og højtuddannede, bedre brug af højtuddannede, ledelseskompetencer og udvikling af organisationsformer. Innovation Indsatsen kunne være samspil mellem virksomheder og videninstitutioner, samspil med teknologisk service, små og mellemstore virksomheder og brugerdreven innovation og samspil med andre virksomheder, herunder klynger. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) Indsatsområdet sigter på at udnytte informations- og kommunikationsteknologien bedre, f.eks. gennem støtte til projekter, der fokuserer på avanceret IT-anvendelse, IKT-infrastruktur og IKT-kompetencer. Der vil i programmerne være angivet regionale finansielle, således at det på forhånd står klart, hvor mange strukturfondsmidler, der er til rådighed i hver region, herunder hvor mange midler der kan anvendes i udkantsområderne, og som hvert vækstforum har indstillingsret over. Regeringen har i Aftale om Strukturreform forpligtet sig til, at udkantsområdernes andel af EU-midler i den nye strukturfondsperiode ( ) bliver mindst den samme som i indeværende strukturfondsperiode ( ). Territorialt samarbejde Målet Territorialt samarbejde dækker over programmer, som svarer til de tidligere Interreg-programmer, dvs. programmer der støtter grænseoverskridende (Interreg A), tværnationalt (Interreg B) og interregionalt (Inter-reg C) samarbejde. Disse programmer kan også indgå i en regional udviklingsstrategi. Danmark får i alt ca. 140 mio. kr. om året til Territorialt samarbejde. Midlerne skal deles med ca. 125 mio. kr. om året til grænseoverskridende samarbejde og ca. 15 mio. kr. om året til tværnationalt samarbejde. Projekter under Territorialt samarbejde kan få op til 75 pct. EU-støtte, hvorved egenmedfinansieringen bliver 25 pct. Grænseoverskridende samarbejde På nuværende tidspunkt (februar 2006) er det ikke fastlagt, præcis hvilke grænseoverskridende programmer, Danmark vil indgå i, og dermed er programprioriteringer og fordelingen af midler mellem programmerne ikke fastlagt. Kommissionens foreløbige retningslinjer foreskriver, at programmerne skal fokusere på projekter inden for iværksætteri, små og mellemstore virksomheder, turisme og kultur, natur- og kulturressourcer, by- og landsamarbejde, transport, informations- og kommunikationsteknologi, vand og energi. Hele Danmark er berettiget til støtte under det grænseoverskridende samarbejde. Iværksættere Iværksætterprioriteten sigter på at etablere nye virksomheder og nye arbejdspladser ved f.eks. at prioritere projekter, der tackler iværksætterinfrastruktur, kapital og iværksætter kompetencer og værdier. De regionale vækstfora får ingen formel rolle i forbindelse med prioriteringen af midler under Territorialt samarbejde. 8 9

6 E U - F IN A N S IE R ING A NDR E K IL D E R T IL F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING Det er sandsynligt, at der bliver etableret et dansk/svensk/norsk program med to underprogrammer; ét for Øresundssamarbejdet med deltagelse af Region Hovedstaden, herunder Bornholm, Region Sjælland og Region Skåne og et andet for samarbejdet mellem Nord- og Midtjylland, Vestsverige og Sydnorge. Det er uafklaret, hvordan det dansk-tyske samarbejde vil blive organiseret, men det ligger fast, at Region Syddanmark og Region Sjælland kommer til at samarbejde med nogenlunde de samme tyske områder, som i dag indgår i de dansk-tyske Interreg III A-programmer, dvs. regionerne omkring Flensborg, Kiel og Lübeck. Tværnationalt samarbejde Som i denne strukturfondsperiode vil hele Danmark i indgå i et Nordsøprogram og et Østersøprogram sammen med landene omkring disse bassiner. Programmerne er ikke udarbejdet endnu, men på baggrund af Kommissionens foreløbige retningslinjer tegner der sig to programmer, som skal prioritere indsatsen inden for følgende temaer: Innovation: Etablering og udvikling af videnskabelige og teknologiske netværk, øget regional forskning og teknologisk udvikling (FoU) og innovativ kapacitet. Miljø: Fokus på vandforvaltning, energiudnyttelse, risikoforebyggelse og miljøbeskyttelse. Tilgængelighed: Forbedret adgang til og kvalitet af transport og telekommunikation. Bæredygtig byudvikling: Styrkelse af polycentrisk udvikling på transnationalt, nationalt and regionalt niveau. Interregionalt samarbejde Hele Danmark vil kunne deltage i det formentlig kun ene interregionale program, der bliver. Programmet vil komme til at afvige en del fra det nuværende Interreg III C-program, om end fokus stadig vil være på styrkelse af netværkssamarbejde og fremme af erfaringsudveksling mellem regioner i hele Europa. Kommissionen har foreslået en fokuseret indsats inden for temaerne innovation og vidensøkonomi, miljø og risikoforebyggelse. EU-støtte til landdistriktsudvikling Ud over strukturfondsmidlerne vil der endvidere være midler til udvikling i landdistrikterne i EU s landdistriktsprogram i næste programperiode ( ). Danmark får i alt færre penge end hidtil til landbrug og landdistriktsudvikling. Der findes en række statslige midler og andre finansieringskilder, som regionerne kan søge støtte fra til at finansiere initiativer, der understøtter den regionale udvikling. En ikke udtømmende oversigt er listet sektorvist

7 N AT U R O G MIL J Ø N AT U R O G MIL J Ø Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Ejer: Fødevareministeriet Beskrivelse: Puljen uddeler midler til at fremme beskyttelse af miljø og natur i særligt følsomme landbrugsområder. Beløb: 116,3 mio. årligt i (FL ). Betingelser: Ingen, men regionen kan fremme, at puljen bliver søgt af relevante parter. Ansøgningsfrister: 1. maj Mere information: Anlæg og drift af vådområder Ejer: Fødevareministeriet Beskrivelse: Puljen uddeler midler til vådområder for at mindske udslippet af kvælstof og fosfor og bidrage til at beskytte vandmiljøet og give en rigere natur i de følsomme landbrugsområder. Ordningen er en del af Vandmiljøplan III. Beløb: 70 mio. kr. årligt til støtte til anlæg og drift af vådområder i årene (FL ). Betingelser: Ingen, men regionen kan fremme, at puljen bliver søgt af relevante parter Ansøgningsfrister: Løbende Mere information: Forarbejdning af jordbrugsprodukter Ejer: Fødevareministeriet Beskrivelse: Puljen uddeler midler til investeringer i produktionen gennem strukturprojektordningen, som er en del af regeringens landdistriktsprogram. Målet er at støtte økonomisk vækst i landdistrikter, hvor fødevarevirksomheder spiller en central rolle. Beløb: 50 mio. kr. årligt i Hertil kommer en særlig pulje i 2006 på 50 mio. kr. (FL ). Betingelser: Ingen, men regionen kan fremme, at puljen bliver søgt af relevante parter. Kun små og mellemstore virksomheder, der i virksomheden investerer i forbedring af forarbejdningen og afsætningen af jordbrugsprodukter, er omfattet af ordningen. Der kan tages regionalpolitiske hensyn. F.eks. er der i 2005 bevilget midler til den særlige Nordjyllandsindsats. Ansøgningsfrister: Maj Mere information:

8 L A NDDI S T R IK T E R O G U D K A N T S O MR Å D E R øerl A NDDI S T R IK T E R O G U D K A N T S O MR Å D E R Navn: LEADER+ Beskrivelse: LEADER+ gennemføres af lokale aktionsgrupper (LAG), der er sammensat af lokale og regionale aktører. LAG gennemfører deres egne udviklingsplaner og tager selv stilling til projekter. Regionerne kan medfinansiere projekter. Beløb: Hver LAG har modtaget et EU-tilskud i perioden Tilskuddet er typisk på ca. 10 mio. kr. for hele perioden og skal matches af dansk offentlig medfinansiering. Betingelse: LEADER+ er en EU-ordning, der efter 2007 integreres i det almindelige landdistriktsprogram. Mere information: LEADER+ Art 33 Beskrivelse: Art.33 støtter projekter, der skal fremme tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne ved at skabe attraktive erhvervs- og livsvilkår i landdistrikterne. Alle amter, bortset fra Københavns Amt, deltager i ordningen. Beløb: Ca. 45 mio. kr. i 2006 Betingelse: Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram ( ) og medfinansieres af EU. Ordningen administreres af amterne, der udvælger projekter på baggrund af en regional handlingsplan. Ansøgningsfrister: Fastsættes af amtet. Mere information: Kompetenceudvikling i landdistrikterne Ejer: Fødevareministeriet Beskrivelse: Puljen støtter uddannelse af projektholdere, rådgivere og andre personer, der er involveret i aktiviteter til gavn for udviklingen i landdistrikterne. Beløb: 19,1 mio. kr. i 2006 og 6,9 mio. kr. i hvert af årene (FL ). Betingelser: Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram ( ) og medfinansieres af EU. Mere information: Støtte til de små øsamfund Ejer: Miljøministeriet Beskrivelse: Ordningen har til hensigt at bevare den faste beboelse og sikre levevilkårene i bred forstand for beboerne på 27 udvalgte ikke-landfaste småøer. Støtten gives til et bredt spektrum af forsøg og projekter på øerne. Beløb: 4,2 mio. kr. i 2006 og 4,8 mio. kr. årligt i perioden (FL ) Mere information: Børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne Ejer: Fødevareministeriet Beskrivelse: Puljen uddeler midler til børne- og ungdomsaktiviteter, der fremmer interessen for erhverv, der er knyttet til landdistrikterne og for levevilkår i landdistrikterne. Formålet er at støtte vækst, udvikling og beskæftigelse, give mere natur og bedre miljø og fremme livskvaliteten. Børne- og ungdomsorganisationer kan søge støtte til projekter på regionalt og nationalt niveau. Beløb: 10 mio. kr. årligt (FL ) Betingelser: Regionen kan fremme, at puljen bliver søgt af relevante parter Ansøgningsfrister: Januar 2006 Mere information:

9 E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME Regional Erhvervsudvikling Ejer: Erhvervs- og Byggestyrelsen Beskrivelse: Midlerne kan anvendes til medfinansiering af regionale udviklingsaktiviteter, analyser m.v. samt tilskud til udarbejdelse og gennemførelse af programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, foranalyser, information, seminarer eller netværkspolitiske tiltag. Endvidere støttes erhvervsinitiativer målrettet yderområder, herunder brobygningsinitiativer. Beløb: 14,3 mio. kr. i 2006, 14,4 mio. kr. i 2007, 12,5 mio. kr. i 2008, og 3,2 mio. kr. i 2009 (FL ) Betingelser: Projekter i yderområder skal indeholde et brobygningsaspekt til vækstcentre. Mere information: Iværksætter- og innovationsinitiativer Ejer: Økonomi- og Erhvervsministeriet Beskrivelse: Midlerne vil blive udmøntet som led i arbejdet med at gøre Danmark til et af verdens førende iværksættersamfund. Beløb: 15,8 mio. kr. i 2006 og 2007, 15,0 mio. kr. i 2008 og 12,0 mio. kr. i 2009 (FL ) Betingelser: Midlerne kan anvendes til at fremme innovation og vækst i nye og mindre virksomheder, blandt andet med henblik på at styrke iværksætterinfrastrukturen og adgangen til kapital og kompetencer. Mere information: Medfinansiering af EU s regionalprogrammer Ejer: Erhvervs- og Byggestyrelsen Beskrivelse: Medfinansiering af EU s regionalfondsprogrammer. Støtten gives til virksomheder, f.eks. tilskud inden for produktudvikling (F&U), konsulentbistand til SMV er, miljøstøtte, teknologioverførsler og om støtte til anlægsinvesteringer. Beløb: 41,4 mio. kr. årligt (FL ) Betingelser: Inden for rammerne af de godkendte notifikationer for direkte virksomhedsstøtte kan forskellige støtteformer for virksomheders investeringer anvendes. Mere information: Selvstændighedsfonden Ejer: Selvstændighedsfonden/Erhvervs- og Byggestyrelsen Beskrivelse: Fremme af innovations-, selvstændigheds- og iværksætterkulturen i Danmark med fokus på en sammenhængende iværksættersøjle i hele uddannelsessystemet, opkvalificering af undervisernes og vejledernes kompetencer inden for iværksætteri, og netværk, kontakter og tæt samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Beløb: 30 mio. kr. til anvendelse i perioden (FL ) Mere information: og

10 E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME Innovationskonsortium Ejer: Rådet for Teknologi og Innovation Beskrivelse: parterne i fællesskab udvikler viden eller teknologi, som ikke blot gavner enkelte virksomheder, men hele brancher indenfor dansk erhvervsliv. Beløb: 102,5 mio. kr. i 2006 og 128,1 mio. kr. i 2007 og 130,7 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 (FL ) Betingelser: Et innovationskonsortium skal bestå af mindst 2 virksomheder, en forskningsinstitution og et teknologisk serviceinstitut. Samarbejdet skal have en varighed på mellem 2 og 4 år. Små virksomheder (1-100 medarbejdere) kan deltage i dele af projektforløbet, dog minimum seks måneder. Et innovationskonsortium skal bestå af mindst 2 virksomheder, en forskningsinstitution og et teknologisk serviceinstitut. Ansøgningsfrister: Næste gang 15. marts 2006 Mere information: Eksportfremmetilskud til små og mellemstore virksomheder Ejer: Udenrigsministeriet/Danmarks Eksportråd Beskrivelse: Formålet er at fremme internationalisering af SMV er, innovative vækstvirksomheder og iværksættere og bedre udnytte deres eksportpotentiale. Under ordningen er der etableret fire programmer: Eksportforberedelse, Eksportstart, BornCreative (kreative SMV-vækstvirksomheder) og BornGlobal (højteknologiske SMV- vækstvirksomheder og iværksættere). Beløb: 30,6 mio. kr. årligt (FL ) Betingelser: Rådgivningen finder sted på den enkelte virksomhed (hvor relevant i samarbejde med andre lokale/regionale aktører). Mere information: og EKSPORT VIDENSK AB ErhvervsPhD Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Beskrivelse: ErhvervsPhD-initiativet er et 3-årigt erhvervsrettet forskningsprojekt, der skal fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Virksomheder kan få tilskud til at ansætte en studerende på kandidatniveau til at gennemføre et konkret udviklingsorienteret forskningsprojekt i samarbejde med et universitet. Beløb: Et løntilskud på på kr. pr. måned eller kr. for alle tre år. Til formålet er der afsat 50,2 mio. kr. årligt og 50,5 mio. kr. i 2008 og 2009 (FL ) Betingelser: Tilbuddet er åbent for alle danske virksomheder samt for selvejende institutioner, fonde eller private organisationer med et væsentligt element af indtægtsdækket virksomhed. Ansøgningsfrister: I 2006 er der ansøgningsfrister 16. februar 2006, 27. april 2006, 24. august 2006 og 24. oktober Mere information: Regional IT-satsning Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Beskrivelse: Som opfølgning på den jysk-fynske IT-satsning afsættes en bevilling til forsættelse af projektet, hvor samarbejdet udvides til at dække Danmark bredere. Fokus på den regionale videnspredning og tværgående formidlingsaktivitet. Beløb: 52,7 mio. kr. i 2006 og 2007, 53,8 mio. kr. i 2008 og 38,8 mio. kr. i 2009 (FL ) Mere information: R H V E R V, PhDE F O R S K NIN G O G T U R I S ME 18 19

11 E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME Regionale Videnpiloter Højteknologisk netværk Netværk om forskningsbaseret efter- og videreuddannelse Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Beskrivelse: At få flere højuddannede ansat uden for landets storbyer og styrke samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutionerne. Beløb: 31 mio. kr. årligt (FL ) Betingelser: Virksomheder med under 100 ansatte kan få kr. om måneden i op til 12 måneder til at prøve en højtuddannet medarbejder, en regional videnpilot. Videnpiloten skal i perioden gennemføre en konkret udviklingsopgave. Dertil kommer et tilskud på i alt kr. til indkøb af ydelser hos en videninstitution, f.eks. universiteter, sektorforskningsinstitutioner, GTS-institutter m.v. Ansøgningsfrister: Løbende, først til mølle Mere information: Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Beskrivelse: Samarbejde i et varigt og forpligtende partnerskab mellem virksomheder og videninstitutioner vedr. løsning af højteknologiske problemstillinger. Beløb: 6,8 mio. kr. i 2006 og 2007 (FL ) Mere information: Regionale teknologicentre Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Rådet for Teknologi og Innovation. Beskrivelse: Skal øge samarbejdet mellem virksomheder og forskning og styrke innovation og vækst uden for storbyerne i Danmark Beløb: 56,3 mio. kr. i årene , 53,8 mio. kr. i 2008 og 38,8 mio. kr. i 2009 (FL ) Betingelser: Kan søges af konsortier bestående af videninstitutioner, videnformidlere og virksomheder. VIDENFLYTTERUD.DK Ansøgningsfrister: 1. februar Mere information: Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Beskrivelse: Nyskabende projekter inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og IT. Der kan ydes medfinansiering af universiteternes merudgifter til indgåelse i netværk om nye modeller for forskningsbaseret netværk. Beløb: 6,8 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 (FL ) : Mere information: Medfinansiering til projektudvikling vedr. EUREKA, industrielt samarbejdsnetværk inden for markedsorienteret teknologiudvikling og -anvendelse Ejer: Forskningsstyrelsen Beskrivelse: Et tilbud til små og mellemstore virksomheder, der gerne vil i gang med et egentligt samarbejdsprojekt under EUREKA Beløb: Typisk mellem kr. pr. virksomhed Mere information:

12 E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME Forprojekter til 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling EU s 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling Projektmidler til regionalpolitik Ejer: Nordisk Ministerråd Arbejdsmarkedets feriefond Ejer: Arbejdsmarkedets feriefond Ejer: Sekretariatet for Rådet for Teknologi og Innovation Beskrivelse: Støtte til udgifter til f.eks. nærmere at definere projektet, til at finde de rette partnere, til forhandlinger om aftaler og til at skrive ansøgningen. Beløb: Normalt mellem og kr. Betingelser: Retter sig mod små og mellemstore virksomheder Ansøgningsfrister: I 2006 vil der være 3 ansøgningsfrister til forprojekter: 11. januar, 22. februar og 19. april. Mere information: Ejer: EU-Kommissionen Beskrivelse: EU s 7. rammeprogram skal støtte forskning og teknologisk udvikling. EU s 7. rammeprogram vil afløse EU s 6. rammeprogram, der udløber ultimo Der bliver indkaldt ansøgninger inden for temaerne sundhed, bioteknologi og fødevarer, informationssamfundet, nanoteknologi og materialer, energi, miljø, transport, socioøkonomisk forskning og rumforskning og sikkerhed. Beløb: I alt 68 mia. euro Betingelser: Der skal være tale om en banebrydende forskning, mindst tre lande involveret, støtten skal bruges til at udbrede projektet i EU, projektet skal være til gavn for borgere i EU, og der må ikke være tale om et kommercielt projekt, der alene har til formål at tjene penge på udbredelsen. Beskrivelse: Ministerrådet prioriterer aktiviteter, som har et overordnet politisk sigte og som egner sig til behandling på et Næringsministermøde. Aktiviteterne kan resultere i rapporter, udredninger, seminarer, konferencer og lignende, som belyser politisk interessante emner. Beløb: Regionalsektoren disponerer ca. 4 millioner danske kroner årlig. Betingelser: Tilstedeværelsen af fællesnordisk nytte i projektet er af afgørende betydning. Ansøgningsfrister: Løbende og Mere information: Beskrivelse: Fonden støtter institutioner eller organisationer, der tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere. Beløb: Der er de seneste år ydet støtte på hen ved 150 mio. kr. om året. Betingelser: Ansøgervirksomheden må drives på almennyttig basis, således at optjente midler alene går til en fortsat udvikling af det pågældende ferieformål. Støtte kan søges af selvejende institutioner (fonde) og foreninger, der iflg. sine vedtægter har til formål at udøve en virksomhed, der kan karakteriseres som ferieformål Ansøgningsfrister: Løbende Mere information: Mere information: og

13 B E S K Æ F T I G E L S E U D D A NNE L S E Bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) Ejer: Arbejdsmarkedsstyrelsen, De regionale beskæftigelsesråd Beskrivelse: Bevillingen kan anvendes til indsats inden for fagområder, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft af en tværgående og strukturel karakter (flaskehalse). Bevillingen kan anvendes til de redskaber, der fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler udstedt i medfør heraf, og til de målgrupper, der er omfattet af samme lov. Bevillingen kan endvidere anvendes til de redskaber og målgrupper, der er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Beløb: Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder hvert år i december måned efter vedtagelsen af det kommende års finanslov det beløb, som tilkommer den enkelte beskæftigelsesregion for det følgende bevillingsår. Beløbet fastsættes hvert år i forbindelse med finansloven Betingelser: Regionen skal påtage sig projektlederrollen Ansøgningsfrister: Løbende Mere information: Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats Ejer: Beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet (BER) Beskrivelse: Puljen kan anvendes til at finansiere analyse-, forsøgsog udviklingsaktiviteter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Beløb: Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt størrelsen af den centrale pulje. Betingelser: Arbejdsmarkedsstyrelsen kan udmelde retningslinier og mål for prioriterede beskæftigelsesområder Ansøgningsfrister: Løbende Mere information: Forsøgs- og udviklingsmidler Ejer: Undervisningsministeriet Beskrivelse: Programmer inden for de enkelte uddannelsesområder Beløb: Afsættes på de årlige finanslove Betingelser: Uddannelsesinstitutioner kan søge. Kan evt. kombineres med regionale udviklingsmidler. Mere information: Finansloven 20, Udvikling og etablering af regionale videncentre Ejer: Undervisningsministeriet Beskrivelse: Formålet med puljen er at styrke uddannelsesinstitutionernes bidrag til hurtig og effektiv omsætning af viden og forskning i innovation, der kan fremme vækst og velfærd i alle egne af landet. Midlerne kan anvendes til at opbygge og profilere institutionernes regionale videncenterfunktion. Beløb: 47,6 mio. kr. i 2006 og 2007, derefter reduceres beløbet med 1 mio. kr. om året til 45,6 mio. kr. i 2009 (FL ) Betingelser: Institutioner under Undervisningsministeriet, der udbyder KVU er eller MVU er, og som indgår i en regional uddannelsesinstitution, dvs. erhvervsakademi, CVU eller netværk af MVU-uddannelsesinstitutioner kan søge. Mere information:

14 U D D A NNE L S E U D D A NNE L S E Etablering af væksthuse ved de videregående uddannelsesinstituioner Ejer: Erhvervs- og Byggestyrelsen Beskrivelse: Fremme af iværksætterei blandt lærere og studerende ved de videregående uddannelser. Beløb: 4,2 mio. kr. om året (FL ) Betingelser: Kun videregående uddannelsesinstitutioner kan søge. Mere information: Uddannelsesinitiativer på Bornholm Ejer: Undervisningsministeriet i samarbejde med Bornholms Akademi Beskrivelse: Støtte etablering af forlagt videregående uddannelse på Bornholm. Beløb: 1,5 mio. kr (FL ) Betingelser: Udbydere af kort og mellemlange videregående uddannelser, der gennemfører forlagt uddannelse på Bornholm, kan søge. Mere information: Integreret handlingsprogram for livslang læring Ejer: EU-kommissionen ( i Danmark Undervisningsministeriet. og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) Beskrivelse: Programmet består af fire sektorprogrammer for henholdsvis skoleuddannelse (Comenius), videregående uddannelse (Erasmus), erhvervsuddannelse (Leonardo Da Vinci) og voksenuddannelse (Grundtvig). Hertil kommer et nyt program, Jean Monnet, der skal fokusere på europæisk integration Beløb: 13,6 mia. EUR i hele perioden fra Mere information: Aktive unge Ejer: EU-kommissionen Beskrivelse: Udveksling af unge, europæisk volontørtjeneste mv. Beløb: 915 mio. EUR i perioden fra Mere information:

15 K U LT U R K U LT U R Pulje til styrkelse af kultur- og erhvervssamarbejdet Ejer: Kulturministeriet Beskrivelse: Puljen kan anvendes til at fremme særlige målrettede strategiske indsatser på området, primært inden for kompetenceudvikling og udbygning af partnerskaber mellem kultur, erhverv, herunder konkrete samarbejdsprojekter mellem arbejdspladser, virksomheder og kunstnere, samt evaluering. Beløb: 5 mio. kr. årligt (FL ) Mere information: Nordisk Kulturfond Ejer: Nordisk Ministerråd Beskrivelse: Fonden har til opgave at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande. Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde, og omfatter både professionelle og amatører. Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaler, almen uddannelse, videreuddannelse og forskning. Beløb: Der uddeles årligt omkring 25 millioner danske kroner. Betingelser: Et projekt kan gennemføres både i og uden for Norden. Ansøgningsfrister: Der er seks ansøgningsfrister i 2006: 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. august, 1. september og 1. oktober. Mere information: Kultur 2007 Ejer: EU-kommissionen (i Danmark Kulturministeriet) Beskrivelse: Tværnational mobilitet for alle, der arbejder i den kulturelle sektor i EU. Tværnational udbredelse af kunstværker og kulturelle/kunstneriske frembringelser. Interkulturel dialog. Beløb: 408 mio. EUR over hele perioden ( ) Mere information:

16 F O R U R E NE T J O R D Teknologipuljen Ejer: Miljøstyrelsen Beskrivelse: Puljen uddeler midler til afprøvelse af ny teknologi i forbindelse med afværgeprojekter. Beløb: 5,2 mio. kr. i årene (FL ) Betingelser: Regionen skal påtage sig bygherre- og projektlederrollen Ansøgningsfrister: Løbende Mere information: Finansiering af regional udvikling - en oversigt. Amtsrådsforeningen Redaktion: Amtsrådsforeningen ISBN februar 2006 Layout / O B A D Billeder af BAM/Scanpix : omslag, 3, 4, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27,

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Notat om Revision af strukturelle kriterier til fordeling af regionernes bloktilskud på udviklingsområdet

Notat om Revision af strukturelle kriterier til fordeling af regionernes bloktilskud på udviklingsområdet Finansieringsudvalget J.nr. 1004953 Notat om Revision af strukturelle kriterier til fordeling af regionernes bloktilskud på udviklingsområdet Finansieringsudvalget december 2010 1 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet Økonomi- og Erhvervsministeriet Dato: 2. maj 2004 Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet Spr 1_ØEM_S Hvordan sikres den tilstrækkelige faglighed i hver enkelt kommune til at yde en kompetent og

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006. maj 2006. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006. maj 2006. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006 maj 2006 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2006 Maj 2006 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse af 24. maj 2006 Regeringens

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder Oktober 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes

Læs mere

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem Vejviser til innovation Gem vejviseren den kan blive guld værd for din virksomhed En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation 2 3 Kolofon Innovation er vigtig for

Læs mere

Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 Mulighederne i Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 Regionalfonden, Danmark Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Socialfonden, Danmark Vækst via iværksætteri og uddannelse Regionalfonden Grænseregionalt

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Bestyrelser for uddannelsesinstitutioner Udpegning Dansk Byggeris repræsentanter i bestyrelser på erhvervsskoler og centre for videregående uddannelser

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

regionerne en region i udvikling

regionerne en region i udvikling eu & regionerne EU & BORNHOLM en region i udvikling eu-bornholm.indd 1 26-09-2011 11:49:51 EU er også lokalpolitik, og lokalpolitik er også EU-politik. EU har stor betydning for lokalområderne i Danmark;

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere