Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Telefon Telefax Web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf."

Transkript

1 F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Telefon Telefax Web:

2 INDHOL D F O R O R D FORORD 3 1. FINANSIERING AF REGIONAL UDVIKLING 4 HVAD SKAL REGIONERNE FINANSIERE? 4 KOMMUNALT UDVIKLINGSBIDRAG 5 STATSLIGT BLOKTILSKUD 5 2. EU-FINANSIERING 6 EU S STRUKTURFONDE REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE 7 TERRITORIALT SAMARBEJDE 9 EU-STØTTE TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING ANDRE KILDER TIL FINANSIERING AF REGIONAL UDVIKLING 11 NATUR OG MILJØ 12 LANDDISTRIKTER OG UDKANTSOMRÅDER 14 ERHVERV, FORSKNING OG TURISME 16 BESKÆFTIGELSE 24 UDDANNELSE 26 KULTUR 28 FORURENET JORD 30 Med strukturreformen defineres det for første gang, at der skal arbejdes samlet med en strategisk plan for den regionale udvikling, herunder den regionale erhvervsudvikling. Regionerne har ansvaret for, at denne strategi udarbejdes i tæt samarbejde med borgere, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner. Den regionale udviklingsopgave består i at sikre udviklingen i regionerne at de er attraktive at besøge, leve, arbejde og investere i. Det sker dels ved at samle, inddrage og forpligte regionale udviklingsaktører, dels gennem samordning af udviklingsaktiviteter, der beskrives i den regionale udviklingsplan. Regionerne har midler til rådighed til finansiering af udviklingsopgaver. Men hvis indsatsen virkelig skal batte, er det nødvendigt at koordinere alle gode kræfter og tænke andre ressourcer ind i finansieringen af en samordnet regional indsats. Ud over lokal, offentlig og privat finansiering kan der være tale om EU-midler, puljer i ministerier og styrelser, eller fonde og midler fra internationale organisationer. Denne pjece beskriver de midler, regionerne selv har til finansiering af regional udvikling samt de EU-midler, som er specifikt møntet på regional udvikling i Danmark. Desuden indeholder pjecen en oversigt over en række statslige midler og andre finansieringskilder, som regionerne kan skele til, når de planlægger finansiering af regionale udviklingsaktiviteter. Udgiftsniveauet i denne pjece svarer til amternes hidtidige opgaver og udgifter. Amtsrådsforeningen har tilkendegivet, at det er nødvendigt at tilføre yderligere midler til regional udvikling, og at det vil indgå i de kommende økonomiforhandlinger. 2 3

3 F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING Hvad skal regionerne finansiere? Regionerne har en række forpligtelser indenfor den regionale udviklingsopgave. Amterne har hidtil anvendt ca. 2 mia. kr. til disse opgaver, og disse udgifter er overført til regionerne. En betydelig del af regionernes midler forventes anvendt til kollektiv trafik og jordforurening. Udgifterne finansieres hovedsageligt af et kommunale udviklingsbidrag og et statsligt bloktilskud. Derudover kan regionerne søge midler fra EU og en række puljer og fonde. Natur, miljø og planlægning Regionerne skal spille en overordnet rolle vedrørende den fysiske udvikling af regionen, og skal sikre en mere overordnet og strategisk udviklingsplanlægning af regionen (udviklingsplaner). Endvidere skal regionerne varetage opgaver efter jordforureningsloven samt kortlægge råstofforekomster og udlægge råstofindvindingsområder på land. Landdistrikter Regionerne får ansvaret for udviklingen i landdistrikter og udkantsområder. Udkantsområderne skal have høj prioritet i vækstforaenes arbejde. Erhvervsområdet Udviklingen af de regionale vækstvilkår forankres i regionen med krav om at inddrage det lokale erhvervsliv, kommuner, arbejdsmarkedets parter og vidensinstitutioner gennem vækstfora. Uddannelser Regionerne får en koordinerende rolle i forhold til den geografiske placering af udbuddet, kapaciteten, elevfordelingen mv. af ungdomsuddannelser i regionerne. Kulturområdet Regionerne har mulighed for at medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud. Kollektiv trafik Regionerne skal stå for og oprette trafikselskaber med ansvar for den regionale og lokale busdrift samt eventuelt privatbaner. Regionerne skal finansiere den regionale bustrafik og privatbaner. Kommunalt udviklingsbidrag Kommunerne betaler et årligt udviklingsbidrag til den region, hvori kommunen ligger. Udviklingsbidraget udgør et beløb mellem 100 og 200 kr. pr. indbygger. Bornholms Regionskommune fritages dog for at betale en forholdsmæssig del af udviklingsbidraget til Region Hovedstaden, idet en række udviklingsopgaver er henlagt til Bornholms Regionskommune. Størrelsen af det årlige udviklingsbidrag fastsættes af regionsrådet efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne. Som udgangspunkt i 2007 forudsættes udviklingsbidraget at udgøre 100 kr. pr. indbygger (2003-prisniveau) svarende til, at udgifter for hen ved 600 mio. kr. (2006-prisniveau) inden for den regionale udvikling finansieres af kommunerne. Statsligt bloktilskud Staten betaler et årligt bloktilskud til regionerne, som i 2007 udgør godt 1,5 mia. kr. Bloktilskuddet fordeles til regionerne efter et mål for regionernes udgiftsbehov. 20 pct. af bloktilskuddet fordeles i forhold til indbyggertallet. De resterende 80 pct. fordeles efter strukturelle forhold, som opgøres ud fra følgende kriterier: Landdistriktsgrad (antal indbyggere uden for bymæssig bebyggelse eller i byer, der har op til indbyggere) Tilgængelighed (rejsetid til by med mindst indbyggere) Antal i arbejdsstyrken uden videregående uddannelse Antal ledige årige Antal årige lønmodtagere i stillinger, der forudsætter færdigheder på grundniveau Antal biler pr. vejkilometer Erhvervspendling (lønmodtagere med over 12 km. mellem arbejdssted og bopæl eller med arbejdssted i anden kommune end bopælskommunen) Antal km. privatbanespor 4 5

4 E U - F IN A N S IE R ING EU-midler forudsættes at medfinansiere en del af de regionale erhvervsudviklingsaktiviteter, og de regionale vækstfora får en nøglerolle i forbindelse med udmøntningen af EU s strukturfondsmidler i Danmark. Vækstforaene skal blandt andet indstille til staten om anvendelse af EU s strukturfondsmidler under Socialfonden og Regionalfonden. På den måde kommer vækstforaene til at erstatte den regionale prioritering af struktur-fondsmidler, der finder sted i de nuværende Regionale Udvalg under Mål 2-programmet og i de Regionale Socialfondsudvalg under Mål 3-programmet. De regionale vækstfora indstiller endvidere til regionsrådene om anvendelse af regionernes midler til erhvervsudvikling, f.eks. til medfinansiering af EU-midler. Regionen kan acceptere eller afvise indstillingerne men regionen kan kun medfinansiere erhvervsudviklingsaktiviteter, der er indstillet af det regionale vækstforum. Vækstforum har ikke nogen formel rolle i forbindelse med prioritering af Regionalfondsmidler til grænseoverskridende samarbejde (Interreg A-programmer), idet midlerne skal prioriteres i et tværnationalt partnerskab. EU s strukturfonde EU s strukturfondsmidler budgetteres syv år ad gangen. Den igangværende periode slutter i 2006, og fra 2007 kommer der nye bevillinger og nye programmer under strukturfondene. EU s stats- og regeringschefer enedes om et forslag til EU-budget for perioden i december 2005, men de eksakte økonomiske rammer kendes endnu ikke, da budgettet afventer endelig behandling og godkendelse i Rådet og Europa-Parlamentet. Der tegner sig dog et ret præcist billede af, hvilke muligheder der bliver. EU S STRUKTURPOLITIK HAR TRE MÅL: Konvergens, dvs. støtte til, at de fattigste regioner nærmer sig indkomstgennemsnittet i EU Regional konkurrenceevne og beskæftigelse, og Territorialt samarbejde, dvs. grænseoverskridende samarbejde (Interreg). Indsatsen under EU s tre strukturpolitiske mål skal bidrage til at tackle de udfordringer, som EU stå overfor, og fremme vækst og beskæftigelse (den såkaldte Lissabon-strategi). Danmark modtager i perioden støtte under målene Regional konkurrenceevne og beskæftigelse og Territorialt samarbejde. Foreløbige beregninger viser, at Danmark under de to nye mål får i alt ca. 550 mio. kr. om året til projektstøtte fordelt på henholdsvis 410 mio. kr. om året til Regional konkurrenceevne og beskæftigelse og 140 mio. kr. om året til Territorialt samarbejde. EU-finansierede projekter under Regional konkurrenceevne og beskæftigelse kræver mindst 50 pct. i dansk medfinansiering. Projekter under Territorialt samarbejde kan få op til 75 pct. EU-støtte. Medfinansiering af EU-midlerne forudsættes at komme dels fra regionsrådene, dels fra stat, kommuner, organisationer, arbejdsmarkedets parter og i nogen grad private erhvervsvirksomheder mv. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Den danske indsats under Regional konkurrenceevne og beskæftigelse er endnu ikke beskrevet i programmer (februar 2006). Strukturerne og indsatsområderne er dog kendte, da de har været drøftet i de midlertidige vækstfora, som har behandlet et udkast til beskrivelse af den danske strategiske indsats. 6 7

5 E U - F IN A N S IE R ING E U - F IN A N S IE R ING Regional konkurrenceevne og beskæftigelse bliver udmøntet i et Socialfondsprogram og et Regionalfondsprogram. Også den danske indsats målrettes EU s vækst- og beskæftigelsesmål (Lissabon- strategien), hvor hensigten er i størst muligt omfang at understøtte øget økonomisk vækst og fastholde og etablere nye arbejdspladser. De to programmer vil tilsammen forudsætte en årlig projektaktivitet på omkring 820 mio. kr., hvoraf halvdelen er EU-støtte og halvdelen er national medfinansiering. Socialfondsprogrammet og Regionalfondsprogrammet vil prioritere aktiviteter inden for de fire vækstfremmende faktorer, som også OECD peger på som de vigtigste for fremme af konkurrenceevne og beskæftigelse Menneskelige ressourcer Innovation Informations- og kommunikationsteknologi og Iværksættere Menneskelige ressourcer Det vil f.eks. være muligt at støtte efteruddannelse af kort- og højtuddannede, bedre brug af højtuddannede, ledelseskompetencer og udvikling af organisationsformer. Innovation Indsatsen kunne være samspil mellem virksomheder og videninstitutioner, samspil med teknologisk service, små og mellemstore virksomheder og brugerdreven innovation og samspil med andre virksomheder, herunder klynger. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) Indsatsområdet sigter på at udnytte informations- og kommunikationsteknologien bedre, f.eks. gennem støtte til projekter, der fokuserer på avanceret IT-anvendelse, IKT-infrastruktur og IKT-kompetencer. Der vil i programmerne være angivet regionale finansielle, således at det på forhånd står klart, hvor mange strukturfondsmidler, der er til rådighed i hver region, herunder hvor mange midler der kan anvendes i udkantsområderne, og som hvert vækstforum har indstillingsret over. Regeringen har i Aftale om Strukturreform forpligtet sig til, at udkantsområdernes andel af EU-midler i den nye strukturfondsperiode ( ) bliver mindst den samme som i indeværende strukturfondsperiode ( ). Territorialt samarbejde Målet Territorialt samarbejde dækker over programmer, som svarer til de tidligere Interreg-programmer, dvs. programmer der støtter grænseoverskridende (Interreg A), tværnationalt (Interreg B) og interregionalt (Inter-reg C) samarbejde. Disse programmer kan også indgå i en regional udviklingsstrategi. Danmark får i alt ca. 140 mio. kr. om året til Territorialt samarbejde. Midlerne skal deles med ca. 125 mio. kr. om året til grænseoverskridende samarbejde og ca. 15 mio. kr. om året til tværnationalt samarbejde. Projekter under Territorialt samarbejde kan få op til 75 pct. EU-støtte, hvorved egenmedfinansieringen bliver 25 pct. Grænseoverskridende samarbejde På nuværende tidspunkt (februar 2006) er det ikke fastlagt, præcis hvilke grænseoverskridende programmer, Danmark vil indgå i, og dermed er programprioriteringer og fordelingen af midler mellem programmerne ikke fastlagt. Kommissionens foreløbige retningslinjer foreskriver, at programmerne skal fokusere på projekter inden for iværksætteri, små og mellemstore virksomheder, turisme og kultur, natur- og kulturressourcer, by- og landsamarbejde, transport, informations- og kommunikationsteknologi, vand og energi. Hele Danmark er berettiget til støtte under det grænseoverskridende samarbejde. Iværksættere Iværksætterprioriteten sigter på at etablere nye virksomheder og nye arbejdspladser ved f.eks. at prioritere projekter, der tackler iværksætterinfrastruktur, kapital og iværksætter kompetencer og værdier. De regionale vækstfora får ingen formel rolle i forbindelse med prioriteringen af midler under Territorialt samarbejde. 8 9

6 E U - F IN A N S IE R ING A NDR E K IL D E R T IL F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING Det er sandsynligt, at der bliver etableret et dansk/svensk/norsk program med to underprogrammer; ét for Øresundssamarbejdet med deltagelse af Region Hovedstaden, herunder Bornholm, Region Sjælland og Region Skåne og et andet for samarbejdet mellem Nord- og Midtjylland, Vestsverige og Sydnorge. Det er uafklaret, hvordan det dansk-tyske samarbejde vil blive organiseret, men det ligger fast, at Region Syddanmark og Region Sjælland kommer til at samarbejde med nogenlunde de samme tyske områder, som i dag indgår i de dansk-tyske Interreg III A-programmer, dvs. regionerne omkring Flensborg, Kiel og Lübeck. Tværnationalt samarbejde Som i denne strukturfondsperiode vil hele Danmark i indgå i et Nordsøprogram og et Østersøprogram sammen med landene omkring disse bassiner. Programmerne er ikke udarbejdet endnu, men på baggrund af Kommissionens foreløbige retningslinjer tegner der sig to programmer, som skal prioritere indsatsen inden for følgende temaer: Innovation: Etablering og udvikling af videnskabelige og teknologiske netværk, øget regional forskning og teknologisk udvikling (FoU) og innovativ kapacitet. Miljø: Fokus på vandforvaltning, energiudnyttelse, risikoforebyggelse og miljøbeskyttelse. Tilgængelighed: Forbedret adgang til og kvalitet af transport og telekommunikation. Bæredygtig byudvikling: Styrkelse af polycentrisk udvikling på transnationalt, nationalt and regionalt niveau. Interregionalt samarbejde Hele Danmark vil kunne deltage i det formentlig kun ene interregionale program, der bliver. Programmet vil komme til at afvige en del fra det nuværende Interreg III C-program, om end fokus stadig vil være på styrkelse af netværkssamarbejde og fremme af erfaringsudveksling mellem regioner i hele Europa. Kommissionen har foreslået en fokuseret indsats inden for temaerne innovation og vidensøkonomi, miljø og risikoforebyggelse. EU-støtte til landdistriktsudvikling Ud over strukturfondsmidlerne vil der endvidere være midler til udvikling i landdistrikterne i EU s landdistriktsprogram i næste programperiode ( ). Danmark får i alt færre penge end hidtil til landbrug og landdistriktsudvikling. Der findes en række statslige midler og andre finansieringskilder, som regionerne kan søge støtte fra til at finansiere initiativer, der understøtter den regionale udvikling. En ikke udtømmende oversigt er listet sektorvist

7 N AT U R O G MIL J Ø N AT U R O G MIL J Ø Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Ejer: Fødevareministeriet Beskrivelse: Puljen uddeler midler til at fremme beskyttelse af miljø og natur i særligt følsomme landbrugsområder. Beløb: 116,3 mio. årligt i (FL ). Betingelser: Ingen, men regionen kan fremme, at puljen bliver søgt af relevante parter. Ansøgningsfrister: 1. maj Mere information: Anlæg og drift af vådområder Ejer: Fødevareministeriet Beskrivelse: Puljen uddeler midler til vådområder for at mindske udslippet af kvælstof og fosfor og bidrage til at beskytte vandmiljøet og give en rigere natur i de følsomme landbrugsområder. Ordningen er en del af Vandmiljøplan III. Beløb: 70 mio. kr. årligt til støtte til anlæg og drift af vådområder i årene (FL ). Betingelser: Ingen, men regionen kan fremme, at puljen bliver søgt af relevante parter Ansøgningsfrister: Løbende Mere information: Forarbejdning af jordbrugsprodukter Ejer: Fødevareministeriet Beskrivelse: Puljen uddeler midler til investeringer i produktionen gennem strukturprojektordningen, som er en del af regeringens landdistriktsprogram. Målet er at støtte økonomisk vækst i landdistrikter, hvor fødevarevirksomheder spiller en central rolle. Beløb: 50 mio. kr. årligt i Hertil kommer en særlig pulje i 2006 på 50 mio. kr. (FL ). Betingelser: Ingen, men regionen kan fremme, at puljen bliver søgt af relevante parter. Kun små og mellemstore virksomheder, der i virksomheden investerer i forbedring af forarbejdningen og afsætningen af jordbrugsprodukter, er omfattet af ordningen. Der kan tages regionalpolitiske hensyn. F.eks. er der i 2005 bevilget midler til den særlige Nordjyllandsindsats. Ansøgningsfrister: Maj Mere information:

8 L A NDDI S T R IK T E R O G U D K A N T S O MR Å D E R øerl A NDDI S T R IK T E R O G U D K A N T S O MR Å D E R Navn: LEADER+ Beskrivelse: LEADER+ gennemføres af lokale aktionsgrupper (LAG), der er sammensat af lokale og regionale aktører. LAG gennemfører deres egne udviklingsplaner og tager selv stilling til projekter. Regionerne kan medfinansiere projekter. Beløb: Hver LAG har modtaget et EU-tilskud i perioden Tilskuddet er typisk på ca. 10 mio. kr. for hele perioden og skal matches af dansk offentlig medfinansiering. Betingelse: LEADER+ er en EU-ordning, der efter 2007 integreres i det almindelige landdistriktsprogram. Mere information: LEADER+ Art 33 Beskrivelse: Art.33 støtter projekter, der skal fremme tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne ved at skabe attraktive erhvervs- og livsvilkår i landdistrikterne. Alle amter, bortset fra Københavns Amt, deltager i ordningen. Beløb: Ca. 45 mio. kr. i 2006 Betingelse: Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram ( ) og medfinansieres af EU. Ordningen administreres af amterne, der udvælger projekter på baggrund af en regional handlingsplan. Ansøgningsfrister: Fastsættes af amtet. Mere information: Kompetenceudvikling i landdistrikterne Ejer: Fødevareministeriet Beskrivelse: Puljen støtter uddannelse af projektholdere, rådgivere og andre personer, der er involveret i aktiviteter til gavn for udviklingen i landdistrikterne. Beløb: 19,1 mio. kr. i 2006 og 6,9 mio. kr. i hvert af årene (FL ). Betingelser: Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram ( ) og medfinansieres af EU. Mere information: Støtte til de små øsamfund Ejer: Miljøministeriet Beskrivelse: Ordningen har til hensigt at bevare den faste beboelse og sikre levevilkårene i bred forstand for beboerne på 27 udvalgte ikke-landfaste småøer. Støtten gives til et bredt spektrum af forsøg og projekter på øerne. Beløb: 4,2 mio. kr. i 2006 og 4,8 mio. kr. årligt i perioden (FL ) Mere information: Børne- og ungdomsaktiviteter i landdistrikterne Ejer: Fødevareministeriet Beskrivelse: Puljen uddeler midler til børne- og ungdomsaktiviteter, der fremmer interessen for erhverv, der er knyttet til landdistrikterne og for levevilkår i landdistrikterne. Formålet er at støtte vækst, udvikling og beskæftigelse, give mere natur og bedre miljø og fremme livskvaliteten. Børne- og ungdomsorganisationer kan søge støtte til projekter på regionalt og nationalt niveau. Beløb: 10 mio. kr. årligt (FL ) Betingelser: Regionen kan fremme, at puljen bliver søgt af relevante parter Ansøgningsfrister: Januar 2006 Mere information:

9 E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME Regional Erhvervsudvikling Ejer: Erhvervs- og Byggestyrelsen Beskrivelse: Midlerne kan anvendes til medfinansiering af regionale udviklingsaktiviteter, analyser m.v. samt tilskud til udarbejdelse og gennemførelse af programsatte regionalpolitiske tiltag, herunder evalueringer, foranalyser, information, seminarer eller netværkspolitiske tiltag. Endvidere støttes erhvervsinitiativer målrettet yderområder, herunder brobygningsinitiativer. Beløb: 14,3 mio. kr. i 2006, 14,4 mio. kr. i 2007, 12,5 mio. kr. i 2008, og 3,2 mio. kr. i 2009 (FL ) Betingelser: Projekter i yderområder skal indeholde et brobygningsaspekt til vækstcentre. Mere information: Iværksætter- og innovationsinitiativer Ejer: Økonomi- og Erhvervsministeriet Beskrivelse: Midlerne vil blive udmøntet som led i arbejdet med at gøre Danmark til et af verdens førende iværksættersamfund. Beløb: 15,8 mio. kr. i 2006 og 2007, 15,0 mio. kr. i 2008 og 12,0 mio. kr. i 2009 (FL ) Betingelser: Midlerne kan anvendes til at fremme innovation og vækst i nye og mindre virksomheder, blandt andet med henblik på at styrke iværksætterinfrastrukturen og adgangen til kapital og kompetencer. Mere information: Medfinansiering af EU s regionalprogrammer Ejer: Erhvervs- og Byggestyrelsen Beskrivelse: Medfinansiering af EU s regionalfondsprogrammer. Støtten gives til virksomheder, f.eks. tilskud inden for produktudvikling (F&U), konsulentbistand til SMV er, miljøstøtte, teknologioverførsler og om støtte til anlægsinvesteringer. Beløb: 41,4 mio. kr. årligt (FL ) Betingelser: Inden for rammerne af de godkendte notifikationer for direkte virksomhedsstøtte kan forskellige støtteformer for virksomheders investeringer anvendes. Mere information: Selvstændighedsfonden Ejer: Selvstændighedsfonden/Erhvervs- og Byggestyrelsen Beskrivelse: Fremme af innovations-, selvstændigheds- og iværksætterkulturen i Danmark med fokus på en sammenhængende iværksættersøjle i hele uddannelsessystemet, opkvalificering af undervisernes og vejledernes kompetencer inden for iværksætteri, og netværk, kontakter og tæt samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne. Beløb: 30 mio. kr. til anvendelse i perioden (FL ) Mere information: og

10 E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME Innovationskonsortium Ejer: Rådet for Teknologi og Innovation Beskrivelse: parterne i fællesskab udvikler viden eller teknologi, som ikke blot gavner enkelte virksomheder, men hele brancher indenfor dansk erhvervsliv. Beløb: 102,5 mio. kr. i 2006 og 128,1 mio. kr. i 2007 og 130,7 mio. kr. i hvert af årene 2008 og 2009 (FL ) Betingelser: Et innovationskonsortium skal bestå af mindst 2 virksomheder, en forskningsinstitution og et teknologisk serviceinstitut. Samarbejdet skal have en varighed på mellem 2 og 4 år. Små virksomheder (1-100 medarbejdere) kan deltage i dele af projektforløbet, dog minimum seks måneder. Et innovationskonsortium skal bestå af mindst 2 virksomheder, en forskningsinstitution og et teknologisk serviceinstitut. Ansøgningsfrister: Næste gang 15. marts 2006 Mere information: Eksportfremmetilskud til små og mellemstore virksomheder Ejer: Udenrigsministeriet/Danmarks Eksportråd Beskrivelse: Formålet er at fremme internationalisering af SMV er, innovative vækstvirksomheder og iværksættere og bedre udnytte deres eksportpotentiale. Under ordningen er der etableret fire programmer: Eksportforberedelse, Eksportstart, BornCreative (kreative SMV-vækstvirksomheder) og BornGlobal (højteknologiske SMV- vækstvirksomheder og iværksættere). Beløb: 30,6 mio. kr. årligt (FL ) Betingelser: Rådgivningen finder sted på den enkelte virksomhed (hvor relevant i samarbejde med andre lokale/regionale aktører). Mere information: og EKSPORT VIDENSK AB ErhvervsPhD Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Beskrivelse: ErhvervsPhD-initiativet er et 3-årigt erhvervsrettet forskningsprojekt, der skal fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Virksomheder kan få tilskud til at ansætte en studerende på kandidatniveau til at gennemføre et konkret udviklingsorienteret forskningsprojekt i samarbejde med et universitet. Beløb: Et løntilskud på på kr. pr. måned eller kr. for alle tre år. Til formålet er der afsat 50,2 mio. kr. årligt og 50,5 mio. kr. i 2008 og 2009 (FL ) Betingelser: Tilbuddet er åbent for alle danske virksomheder samt for selvejende institutioner, fonde eller private organisationer med et væsentligt element af indtægtsdækket virksomhed. Ansøgningsfrister: I 2006 er der ansøgningsfrister 16. februar 2006, 27. april 2006, 24. august 2006 og 24. oktober Mere information: Regional IT-satsning Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Beskrivelse: Som opfølgning på den jysk-fynske IT-satsning afsættes en bevilling til forsættelse af projektet, hvor samarbejdet udvides til at dække Danmark bredere. Fokus på den regionale videnspredning og tværgående formidlingsaktivitet. Beløb: 52,7 mio. kr. i 2006 og 2007, 53,8 mio. kr. i 2008 og 38,8 mio. kr. i 2009 (FL ) Mere information: R H V E R V, PhDE F O R S K NIN G O G T U R I S ME 18 19

11 E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME Regionale Videnpiloter Højteknologisk netværk Netværk om forskningsbaseret efter- og videreuddannelse Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Beskrivelse: At få flere højuddannede ansat uden for landets storbyer og styrke samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og videninstitutionerne. Beløb: 31 mio. kr. årligt (FL ) Betingelser: Virksomheder med under 100 ansatte kan få kr. om måneden i op til 12 måneder til at prøve en højtuddannet medarbejder, en regional videnpilot. Videnpiloten skal i perioden gennemføre en konkret udviklingsopgave. Dertil kommer et tilskud på i alt kr. til indkøb af ydelser hos en videninstitution, f.eks. universiteter, sektorforskningsinstitutioner, GTS-institutter m.v. Ansøgningsfrister: Løbende, først til mølle Mere information: Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Beskrivelse: Samarbejde i et varigt og forpligtende partnerskab mellem virksomheder og videninstitutioner vedr. løsning af højteknologiske problemstillinger. Beløb: 6,8 mio. kr. i 2006 og 2007 (FL ) Mere information: Regionale teknologicentre Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Rådet for Teknologi og Innovation. Beskrivelse: Skal øge samarbejdet mellem virksomheder og forskning og styrke innovation og vækst uden for storbyerne i Danmark Beløb: 56,3 mio. kr. i årene , 53,8 mio. kr. i 2008 og 38,8 mio. kr. i 2009 (FL ) Betingelser: Kan søges af konsortier bestående af videninstitutioner, videnformidlere og virksomheder. VIDENFLYTTERUD.DK Ansøgningsfrister: 1. februar Mere information: Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Beskrivelse: Nyskabende projekter inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og IT. Der kan ydes medfinansiering af universiteternes merudgifter til indgåelse i netværk om nye modeller for forskningsbaseret netværk. Beløb: 6,8 mio. kr. i hvert af årene 2006 og 2007 (FL ) : Mere information: Medfinansiering til projektudvikling vedr. EUREKA, industrielt samarbejdsnetværk inden for markedsorienteret teknologiudvikling og -anvendelse Ejer: Forskningsstyrelsen Beskrivelse: Et tilbud til små og mellemstore virksomheder, der gerne vil i gang med et egentligt samarbejdsprojekt under EUREKA Beløb: Typisk mellem kr. pr. virksomhed Mere information:

12 E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME E R H V E R V, F O R S K NING OG T U R I S ME Forprojekter til 6. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling EU s 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling Projektmidler til regionalpolitik Ejer: Nordisk Ministerråd Arbejdsmarkedets feriefond Ejer: Arbejdsmarkedets feriefond Ejer: Sekretariatet for Rådet for Teknologi og Innovation Beskrivelse: Støtte til udgifter til f.eks. nærmere at definere projektet, til at finde de rette partnere, til forhandlinger om aftaler og til at skrive ansøgningen. Beløb: Normalt mellem og kr. Betingelser: Retter sig mod små og mellemstore virksomheder Ansøgningsfrister: I 2006 vil der være 3 ansøgningsfrister til forprojekter: 11. januar, 22. februar og 19. april. Mere information: Ejer: EU-Kommissionen Beskrivelse: EU s 7. rammeprogram skal støtte forskning og teknologisk udvikling. EU s 7. rammeprogram vil afløse EU s 6. rammeprogram, der udløber ultimo Der bliver indkaldt ansøgninger inden for temaerne sundhed, bioteknologi og fødevarer, informationssamfundet, nanoteknologi og materialer, energi, miljø, transport, socioøkonomisk forskning og rumforskning og sikkerhed. Beløb: I alt 68 mia. euro Betingelser: Der skal være tale om en banebrydende forskning, mindst tre lande involveret, støtten skal bruges til at udbrede projektet i EU, projektet skal være til gavn for borgere i EU, og der må ikke være tale om et kommercielt projekt, der alene har til formål at tjene penge på udbredelsen. Beskrivelse: Ministerrådet prioriterer aktiviteter, som har et overordnet politisk sigte og som egner sig til behandling på et Næringsministermøde. Aktiviteterne kan resultere i rapporter, udredninger, seminarer, konferencer og lignende, som belyser politisk interessante emner. Beløb: Regionalsektoren disponerer ca. 4 millioner danske kroner årlig. Betingelser: Tilstedeværelsen af fællesnordisk nytte i projektet er af afgørende betydning. Ansøgningsfrister: Løbende og Mere information: Beskrivelse: Fonden støtter institutioner eller organisationer, der tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere. Beløb: Der er de seneste år ydet støtte på hen ved 150 mio. kr. om året. Betingelser: Ansøgervirksomheden må drives på almennyttig basis, således at optjente midler alene går til en fortsat udvikling af det pågældende ferieformål. Støtte kan søges af selvejende institutioner (fonde) og foreninger, der iflg. sine vedtægter har til formål at udøve en virksomhed, der kan karakteriseres som ferieformål Ansøgningsfrister: Løbende Mere information: Mere information: og

13 B E S K Æ F T I G E L S E U D D A NNE L S E Bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) Ejer: Arbejdsmarkedsstyrelsen, De regionale beskæftigelsesråd Beskrivelse: Bevillingen kan anvendes til indsats inden for fagområder, hvor der er eller forventes mangel på arbejdskraft af en tværgående og strukturel karakter (flaskehalse). Bevillingen kan anvendes til de redskaber, der fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler udstedt i medfør heraf, og til de målgrupper, der er omfattet af samme lov. Bevillingen kan endvidere anvendes til de redskaber og målgrupper, der er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven. Beløb: Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder hvert år i december måned efter vedtagelsen af det kommende års finanslov det beløb, som tilkommer den enkelte beskæftigelsesregion for det følgende bevillingsår. Beløbet fastsættes hvert år i forbindelse med finansloven Betingelser: Regionen skal påtage sig projektlederrollen Ansøgningsfrister: Løbende Mere information: Central pulje til en særlig beskæftigelsesindsats Ejer: Beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Beskæftigelsesrådet (BER) Beskrivelse: Puljen kan anvendes til at finansiere analyse-, forsøgsog udviklingsaktiviteter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Beløb: Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt størrelsen af den centrale pulje. Betingelser: Arbejdsmarkedsstyrelsen kan udmelde retningslinier og mål for prioriterede beskæftigelsesområder Ansøgningsfrister: Løbende Mere information: Forsøgs- og udviklingsmidler Ejer: Undervisningsministeriet Beskrivelse: Programmer inden for de enkelte uddannelsesområder Beløb: Afsættes på de årlige finanslove Betingelser: Uddannelsesinstitutioner kan søge. Kan evt. kombineres med regionale udviklingsmidler. Mere information: Finansloven 20, Udvikling og etablering af regionale videncentre Ejer: Undervisningsministeriet Beskrivelse: Formålet med puljen er at styrke uddannelsesinstitutionernes bidrag til hurtig og effektiv omsætning af viden og forskning i innovation, der kan fremme vækst og velfærd i alle egne af landet. Midlerne kan anvendes til at opbygge og profilere institutionernes regionale videncenterfunktion. Beløb: 47,6 mio. kr. i 2006 og 2007, derefter reduceres beløbet med 1 mio. kr. om året til 45,6 mio. kr. i 2009 (FL ) Betingelser: Institutioner under Undervisningsministeriet, der udbyder KVU er eller MVU er, og som indgår i en regional uddannelsesinstitution, dvs. erhvervsakademi, CVU eller netværk af MVU-uddannelsesinstitutioner kan søge. Mere information:

14 U D D A NNE L S E U D D A NNE L S E Etablering af væksthuse ved de videregående uddannelsesinstituioner Ejer: Erhvervs- og Byggestyrelsen Beskrivelse: Fremme af iværksætterei blandt lærere og studerende ved de videregående uddannelser. Beløb: 4,2 mio. kr. om året (FL ) Betingelser: Kun videregående uddannelsesinstitutioner kan søge. Mere information: Uddannelsesinitiativer på Bornholm Ejer: Undervisningsministeriet i samarbejde med Bornholms Akademi Beskrivelse: Støtte etablering af forlagt videregående uddannelse på Bornholm. Beløb: 1,5 mio. kr (FL ) Betingelser: Udbydere af kort og mellemlange videregående uddannelser, der gennemfører forlagt uddannelse på Bornholm, kan søge. Mere information: Integreret handlingsprogram for livslang læring Ejer: EU-kommissionen ( i Danmark Undervisningsministeriet. og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) Beskrivelse: Programmet består af fire sektorprogrammer for henholdsvis skoleuddannelse (Comenius), videregående uddannelse (Erasmus), erhvervsuddannelse (Leonardo Da Vinci) og voksenuddannelse (Grundtvig). Hertil kommer et nyt program, Jean Monnet, der skal fokusere på europæisk integration Beløb: 13,6 mia. EUR i hele perioden fra Mere information: Aktive unge Ejer: EU-kommissionen Beskrivelse: Udveksling af unge, europæisk volontørtjeneste mv. Beløb: 915 mio. EUR i perioden fra Mere information:

15 K U LT U R K U LT U R Pulje til styrkelse af kultur- og erhvervssamarbejdet Ejer: Kulturministeriet Beskrivelse: Puljen kan anvendes til at fremme særlige målrettede strategiske indsatser på området, primært inden for kompetenceudvikling og udbygning af partnerskaber mellem kultur, erhverv, herunder konkrete samarbejdsprojekter mellem arbejdspladser, virksomheder og kunstnere, samt evaluering. Beløb: 5 mio. kr. årligt (FL ) Mere information: Nordisk Kulturfond Ejer: Nordisk Ministerråd Beskrivelse: Fonden har til opgave at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande. Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde, og omfatter både professionelle og amatører. Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaler, almen uddannelse, videreuddannelse og forskning. Beløb: Der uddeles årligt omkring 25 millioner danske kroner. Betingelser: Et projekt kan gennemføres både i og uden for Norden. Ansøgningsfrister: Der er seks ansøgningsfrister i 2006: 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. august, 1. september og 1. oktober. Mere information: Kultur 2007 Ejer: EU-kommissionen (i Danmark Kulturministeriet) Beskrivelse: Tværnational mobilitet for alle, der arbejder i den kulturelle sektor i EU. Tværnational udbredelse af kunstværker og kulturelle/kunstneriske frembringelser. Interkulturel dialog. Beløb: 408 mio. EUR over hele perioden ( ) Mere information:

16 F O R U R E NE T J O R D Teknologipuljen Ejer: Miljøstyrelsen Beskrivelse: Puljen uddeler midler til afprøvelse af ny teknologi i forbindelse med afværgeprojekter. Beløb: 5,2 mio. kr. i årene (FL ) Betingelser: Regionen skal påtage sig bygherre- og projektlederrollen Ansøgningsfrister: Løbende Mere information: Finansiering af regional udvikling - en oversigt. Amtsrådsforeningen Redaktion: Amtsrådsforeningen ISBN februar 2006 Layout / O B A D Billeder af BAM/Scanpix : omslag, 3, 4, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27,

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Hjælp til tilskudsjunglen

Hjælp til tilskudsjunglen Hjælp til tilskudsjunglen Væksthus Hovedstadens Cleantechdag 10. December 2008 Civilingeniør Hanne Eriksen Konsulent for Miljøstyrelsen Disposition Har vi en jungle? Danske puljer et overblik De internationale

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk.

Læs mere

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde

Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde 21. november 2013 /ERST Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde ETS Resumé Danmark deltager i perioden 2014 2020 i tre grænseoverskridende, to tværnationale og fire interregionale

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Transport i den nye Region Nordjylland. Kontorchef Jes Vestergaard

Transport i den nye Region Nordjylland. Kontorchef Jes Vestergaard Transport i den nye Region Nordjylland Kontorchef Jes Vestergaard Regionens opgaver Sundhedsområdet Regional udvikling Social- og skoleområdet Regionens opgaver Regionsrådet skal være dynamo for den regionale

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 1. Indledning Danmark er et af verdens mest velstående lande og et af de samfund i verden, hvor velstanden er mest ligeligt fordelt.

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS)

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Bilag 1 Fra Regional Erhvervsudviklingsstrategi (REUS) og Regional Udviklingsplan (RUP) til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) Med strukturreformen fik Regionsrådet til opgave at gå i spidsen

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet RRRR Halsnæs Kommune Att.: Jobcentret Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 22. december

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006

Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006 Statsbiblioteket d. 30. Maj 2006 etablering Projektafslutning Projektudvikling Idé Kontakt- Evaluering Projektafvikling Idéudvikling Økonomisk planlægning Projekt planlægning Finansieringsmuligheder Informationsindhentning

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere