Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet gav den 17. maj 2006 en anlægsbevilling på kr. 2 mio. til planlægning og projektering, og der er nu udarbejdet projekt for 24 plejeboliger med serviceareal på Jasminvej i Risskov Planlægningen er foregået i et tæt samarbejde med det lokale byggeudvalg ved Lokalcenter Hørgården. Der etableres fleksible 2-rums plejeboliger med fælles opholdsarealer og fælles køkken. Et miljø, der sikrer beboerne tryghed og omsorg, og som samtidigt vægter et godt arbejdsmiljø for personalet. Endvidere er der blevet lagt vægt på at få indført teknologi, der kan tilgodese både beboere og personale i dagligdagen. Søren Frichs Vej 36M 8230 Åbyhøj Sagsnummer M3/2005/00608 Sagsbehandler Christina Hach Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Den 22. maj 2008 blev der afholdt licitation. Efter licitationen kan anskaffelsessummen for de 24 plejeboliger beregnes til kr inkl. moms. I beregningen af anskaffelsessummen er forudsat en grundkøbesum for projektet på kr kr. i henhold til indstillingens punkt 7.3. Anskaffelsessummen for servicearealerne kan beregnes til kr ekskl. moms. Der forventes byggestart i oktober 2008 og aflevering i oktober Beslutningspunkter At 1) der meddeles anlægsbevilling på kr inkl. moms til opførelsen af de 24 plejeboliger.

2 At 2) der meddeles anlægsbevilling på kr ekskl. moms til opførelsen af servicearealer til de 24 plejeboliger. At 3) der meddeles tilsagn om støtte til projektet på Statens vegne i henhold til Lov om almene boliger m.v. At 4) anskaffelsessummen for de 24 plejeboliger godkendes med kr på skema A niveau At 5) anskaffelsessummen for servicearealerne godkendes med kr (kr ekskl. moms) på skema A niveau. At 6) der optages lån i Kommunekredit på 91 % af den samlede anskaffelsessum for de 24 plejeboliger. At 7) der overføres de nødvendige rådighedsbeløb som angivet i indstillingens tabel 6 og 7. At 8) der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på kr vedrørende AffaldVarme-Århus s salg af grunden til Sundhed og Omsorg 3. Baggrund 3.1 Indførelse af plejeboliggaranti I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2006 blev der truffet aftale om at afsætte midler til gennemførelse af en garanti for, at ældre tilbydes en plejebolig/plejehjemsplads senest 2 måneder efter, at de er visiteret og optaget på en venteliste til en plejebolig/ plejehjemsplads. 3.2 Beliggenhed og plejeboligenhedens størrelse Der har gennem flere år været mangel på ældre- og plejeboliger i Risskov-området tillige med store vanskeligheder ved at finde andre egnede byggemuligheder. De 24 plejeboliger med serviceareal opføres på grunden Jasminvej umiddelbart over for Lokalcenter Hørgården, og de nye boliger bliver en del af Lokalcenter Hørgården. Side 2 af 9

3 Beliggenhedsplan 4. Den forventede effekt Indstillingen er et led i Byrådets mål om at sikre et udbud af boliger der imødekommer borgernes særlige behov, herunder at borgerne skal have mulighed for at blive boende i nærområdet. 5. De planlagte ydelser 5.1 Overordnet beskrivelse af projektet Grundkøb De 24 plejeboliger med serviceareal opføres på Jasminvej Tidligere varmeværk. Sundhed og Omsorg har indgået aftale med AffaldVarme Århus om at overtage grunden til en pris af kr. På nabogrunden ligger Børnehaven Jasminvej. Denne børnehave har hidtil kunnet benytte den bagerste del af varmeværkets grund til legeplads mm. Dette forventes at kunne fortsætte. Side 3 af 9

4 Trafik Plejeboligerne har indkørsel og hovedadgang fra Jasminvej. Der anlægges 8 P-pladser foruden cykelparkering. Situationsplan Bebyggelsen Bebyggelsen omfatter ca m 2 etageareal og 295 m 2 kælder. Det nye byggeri opføres med 24 boliger som et 2 etagers længehus med kælder. På hver af etagerne vil der være 12 boliger, fællesopholdsrum med køkken, køkkendepot, fælles dagligstue, handicaptoilet, vagtrum/ kontor, personaletoilet, rengøringsrum samt elevator-/ trapperum. Boligerne Boligerne vil have en gennemsnitlig størrelse på netto 44,5 m 2 og brutto (inkl. andel i fællesareal og adgangsareal) vil arealet pr. bolig udgøre 71,5 m 2. Haveanlæg Haven indrettes med flere mindre rum forbundet med en gangsti, hvor der på udvalgte steder placeres bænke. Ved bygningens vestgavl anlægges en stor hovedterrasse og ovenover en stor altan, sådan at alle kan deltage i udendørs fællesaktiviteter. Side 4 af 9

5 5.2 Kommentarer til Ældrerådets udtalelse Tagudformning Byggeriet er udformet med tagpaptag for at kunne overholde maksimumshøjden i forhold til nabobebyggelserne. Et tegltag med hældning vil virke meget dominerede, da huset er forholdsvis bredt. Parkering Det er ikke muligt at etablere et større antal p-pladser, og antallet er vurderet til at være tilstrækkeligt i forhold til besøgende og personale. Støjgener Der er fortaget støjberegninger på det planlagte byggeri og beregninger fortages igen når byggeriet står færdigt, således at det sikres at alle gældende lovkrav overholdes. 6. Organisering af indsatsen Tidsplan for byggeriet Opstart byggeri: sept./okt Aflevering byggeri: okt Det lokale byggeudvalg, der bl.a. består af repræsentanter fra det lokale Brugerråd og personale fra Hørgården har gennem hele planlægningsfasen været en vigtig samarbejdspartner, og har været inddraget i de endelige beslutninger. Der blev ved projektets begyndelse igangsat udarbejdelse af lokalplan, da projektet afviger fra kommuneplanens bestemmelser om anvendelse og bebyggelsesprocent. Kommuneplanen fra den tidligere Vejlby Risskov Kommune indeholdt en dispensationsbestemmelse med hensyn til offentligt byggeri. Sagen blev derfor behandlet som en dispensationsansøgning med nabohøring. På baggrund heraf gav Byrådet dispensation til opførelse af plejeboligerne. 7. Konsekvenser for ressourcer 7.1 Licitation Den 22. maj 2008 blev der afholdt licitation som offentlig licitation i en række storentrepriser (flere fagentrepriser slået sammen). Udbudsformen blev valgt for at sikre konkurrence. Side 5 af 9

6 Antallet af bydende var betydeligt større end ved de seneste projekter Sundhed og Omsorg har haft i licitation. I projektet vil der ved hjælp af ny teknologi blive givet den enkelte beboer en større grad af selvhjulpenhed, samtidigt med at de teknologiske tiltag vil give plejepersonalet mere tid til den direkte personlige omsorg. De tiltag der arbejdes med på Jasminvej omhandler: Fjernbetjent dør- og vinduesoplukning Fjernbetjening af gardiner Fjernbetjening af lys Elektronisk låsesystem Opsætning af loftslifte De teknologiske tiltag anslås til at udgøre mio. kr., og finansieres af KB-midler, som blev afsat af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2008 og fremefter. Finansieringen af de teknologiske tiltag er således ikke indeholdt i den endelige anskaffelsessum for byggeriet. 7.2 Anskaffelsessum Efter licitationen og en gennemgang af projektet er anskaffelsessummen for byggeriet beregnet til: Tabel 1 24 plejeboliger m.m. på Jasminvej, Risskov Boliger kr inkl. moms Serviceareal kr ekskl. moms I anskaffelsessummen er indeholdt grundkøbesummen. Anskaffelsessummen pr. bolig udgør herefter ca kr. 7.3 Grundkøb: Grunden er bebygget med et tidligere varmeværk, og AffaldVarme Århus ønsker at afhænde arealet. Sundhed og Omsorg har indgået aftale med AffaldVarme Århus, om at overtage grunden til en pris af kr. minus udgifter til forurening på kr. Overtagelsen er betinget af: - Byrådets godkendelse af denne indstilling Side 6 af 9

7 - At hvis der konstateres yderligere forurening modregnes udgifter til oprensning i overtagelsessummen. Som følge heraf og efter aftale med AffaldVarme Århus foreslås meddelt en anlægsindtægtsbevilling på kr , idet provenuet ved salget reguleres på udlægskontoen for Fjernvarme Århus. 7.4 Finansiering Boligerne finansieres således: Tabel 3 24 plejeboliger, Jasminvej Kr inkl. moms Lånoptagelse 91 % Beboerindskud 2 % 714 Kommunal grundkapital 7 % I alt Anlægsbevilling, boliger: Tabel 4 24 plejeboliger, Jasminvej Kr inkl. moms Bevillingsprogram Projektering Grundkøb Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger I alt tidligere bevilling Behov for bevilling Anlægsbevilling, serviceareal: Tabel 5 Serviceareal til 24 plejeboliger, Jasminvej Kr ekskl. moms Bevillingsprogram Projektering Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger 116 I alt tidligere bevilling 0 Behov for bevilling Side 7 af 9

8 7.7 Rådighedsbeløb/ boliger: Tabel 6 24 plejeboliger, Jasminvej kr I alt Nuværende behov Tidligere afsat Difference Ikke forbrugte midler på kr foreslås overført til konto for Ikke stedfæstede boliger Bevillingsprogram Rådighedsbeløb/serviceareal: Tabel 7 Serviceareal, Jasminvej kr I alt Nuværende behov Tidligere afsat Difference Merinvesteringen på kr foreslås finansieret af konto for Ikke stedfæstede servicearealer Bevillingsprogram Husleje: Følgende huslejeberegning er beregnet for en enlig pensionist uden anden indkomst end pension og ældrecheck. Bruttohuslejen pr. måned (ekskl. el og varme): ca. kr Boligydelsen pr. måned: ca. kr Nettohuslejen pr. måned: ca. kr Forurening Jordforurening AffaldVarme Århus har i 2005 gennemført en større miljømæssig oprydning på grunden, hvorefter Århus Amt har valgt ikke at kortlægge ejendommen efter lov om forurenet jord. På foranledning af Teknik og Miljø, Århus Kommune er der blevet udtaget jordprøver i forbindelse med dette projekt. Jordprøverne analyseres, således at der er sikkerhed for, at ændrede grænseværdier for forurenet jord kan overholdes. Side 8 af 9

9 7.10 Støj og vibrationer Støjberegninger Støjberegninger på byggeriet i henhold til det nuværende tegningsmateriale viser at togstøjsbelastningen ikke overstiger de fastsatte støjgrænser. For så vidt angår vejstøjbelastningen overstiger denne - i bygningens nordlige ende - kravet om mindre eller lig med 55 db (middel over 1 døgn). For at kunne opfylde kravet bliver der anvendt særlige facadeelementer samt lydruder. Vibrationer og fundering Idet byggeriet opføres tæt på jernbanen er der foretaget vibrationsmålinger, og byggeriet vil blive vibrationsdæmpet. Dorthe Lausten / Hosea Dutschke Bilag Bilag 1: Ældrerådets udtalelse (kopi til alle, /+elektronisk) Bilag 2: Tegninger (kun vedlagt originalsagen, /-elektronisk) Bilag 3: Rådighedsbeløb: T (kun vedlagt originalsagen, /- elektronisk) Bilag 4: Anlægsbevilling: og (Registreringsbilags nr og (kun vedlagt originalsagen, /-elektronisk) Tidligere beslutninger På sit møde den 17. maj 2006 gav Byrådet en anlægsbevilling til planlægning og projektering til og med afholdelse af licitation for 24 plejeboliger og serviceareal på Jasminvej. Den 21. juni 2006 vedtog Byrådet indførsel af plejeboliggaranti. Ifølge loven skal kommunerne kunne honorere plejeboliggarantien fra den 1. januar Sundhed og Omsorg forventer, at Århus Kommune kan opfylde plejeboliggarantien. Side 9 af 9

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1.

Indstilling. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 19. februar 2008. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus Byens centrale byrum 1. Resume Multimediehuset

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale

Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Dagsorden Egebjerg Kommunalbestyrelse møde Onsdag den 20-12-2006 Kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødelokale Deltagere: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen, Hanne Staff, Mogens Johansen, Torben Nielsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere