Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 273. Åbningsbalance primo Godkendelse af årsregnskab for 1/ / Lejerbo Brovst Godkendelse af årsregnskab for 1/ / for Lejerbo, Pandrup med tilhørende afdelinger Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 2 - renovering af tag og vinduer Medarbejderbredbånd Lederevaluering Vedtagelse af planstrategi og strategi for agenda 21 efter høringsfase Godkendelse af aftale EU-udbud for indkøb af affaldsbeholdere til dagrenovation og papir Endelig vedtagelse af Lokalplan samt kommuneplantillæg nr Lokalplanforslag og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20. Boligområde i Pandrup Forslag til lokalplan for boligområde ved Revlingestien i Aabybro Idefase for Vand- og Naturplaner Arbejdsskitse af den fremtidige udvikling af Aabybro by og Biersted by Tillægsbevilling på specialområdet Børnehavegruppe på Skipper Clements vej i tilknytning til Aabybro Børnehave Tilskud til pasning af egne børn Forslag til tilskudsmodel for haller i Jammerbugt Kommune Ansøgning om overførselsadgang for folkeoplysningsområdet Budgetopfølgning på ældreområdet Jammerbugt Sundhedshus og Sundhedsafdelingen Budgettjek Orientering om Regionsrådets godkendelse af efterregulering og tillæg til efterregulering vedr. delingsaftalen Restanceopgørelse i perioden Overførselsindkomster pr Salg af areal til boligformål ved Østre Hovensvej 92 Punkter på lukket møde: 299. Udbud af ejendomme Afbud:

3 Økonomiudvalget Åbningsbalance primo / Nina Lundtoft Beslutningstema Aflæggelse af åbningsbalance og videregivelse til den kommunale revision. Sagsbeskrivelse Indledning Jammerbugt Kommune består fra 1. januar 2007 af følgende sammenlagte kommuner: Pandrup Kommune Aabybro Kommune Brovst Kommune Fjerritslev Kommune Disse 4 kommuners aktiver, gæld og egenkapital er optaget i Jammerbugt Kommunes regnskab. Herudover har kommunen pr. 1. januar fra tidligere Nordjyllands Amt fået tildelt en nettoformue på 26,6 mio. kr., heraf udgør: aktiver 25,0 mio. kr., bestående af institutionen Tofthøj, 2 boenheder i henholdsvis Aabybro og Brovst og Materielgaarden i Pandrup incl. maskiner. gælden 16,4 mio. kr., svarende til nettoresultatet af aktiver og passiver på kan området. kontant kompensation på 14,7 mio. kr. Heraf har Jammerbugt Kommune modtaget 7,2 mio. kr. i Når der foreligger endelig opgørelse på delingsaftalen fra det tidligere Nordjyllands Amt vil der skulle foretages en værdiregulering over egenkapitalen Værdireguleringen vil ikke have et væsentligt omfang. Se orienteringssag om godkendt delingsaftale. Desuden er der optaget et tilgodehavende på 15,5 mio. kr., som følge af kommunens andel af formue i Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter (Kommuneforsikring). Jammerbugt Kommune har modtaget 15,6 mio. kr. i Jammerbugt Kommune skal i alt modtage 17,7 mio. kr. Restbeløbet på 2,1 mio. kr. modtager kommunen i 2008.

4 Økonomiudvalget 4 Regnskabspraksis Som det fremgår af lovgrundlaget skal der pr. 1. januar 2007 udarbejdes åbningsbalance. I den forbindelse skulle forskelle i regnskabspraksis i de sammenlagte kommuner ensrettes og sammenholdes med de nye krav til ensartede principper. Der er sket fastlæggelse af ny regnskabspraksis for Jammerbugt Kommune, og denne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. september Af den godkendte regnskabsspraksis fremgår, at feriepengeforpligtelser optages i åbningsbalancen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har imidlertid, som følge af vanskeligheder forbundet med indregning af skyldige feriepenge, primo oktober meddelt, at det vil være frivilligt, at indarbejde skyldige feriepenge i såvel åbningsbalancen som regnskabet for Skyldige feriepenge er således ikke medtaget i åbningsbalancen, og vil heller ikke blive det ved afslutningen af årsregnskabet for Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Åbningsbalancen, der er medsendt som bilag udviser en egenkapital 781,4 mio. kr. og er udarbejdet pr. 28. november Egenkapitalen i åbningsbalancen består af en negativ finansiel egenkapital på 470,8 mio. kr. Den negative egenkapital består blandt andet af: langfristet gæld 357,5 mio. kr. ikke afdækkede pensionsforpligtelser på 142,3 mio. kr. kortfristede gældsforpligtelser er på i alt 96,9 mio. kr. Heri indgår 81,7 mio. kr. som er mellemregninger mellem gamle kommuner og Jammerbugt Kommune. De 81,7 mio. kr. er modsvaret i Jammerbugt Kommunes regnskab og gælden er således udlignet. et tilgodehavende på 146,8 mio. kr., som bl.a. består af deponering på 33,9 mio. kr., indskud i Landsbyggefond på 57,5 mio. kr., og aktier og andelsbeviser på 24,2 mio. kr. øvrige tilgodehavender på 14,8 mio. kr. Den brugerfinansierede egenkapital udgør 254,1 mio. kr., og består primært af tekniske anlæg, som udgør 236,9 mio. kr. Den skattefinansierede egenkapital udgør 998,1 mio. kr. Heraf udgør grunde og bygninger 884,0 mio. kr. Ændrede principper for værdifastsættelsen for tekniske anlæg på forsyningsområdet er harmoniseret og dermed ensartet fastsat, hvilket har medført en værdiforringelse på 318,3 mio. kr. Den væsentligste værdifastsættelse på forsyningsområdet er foretaget af firmaet Orbicon i systemet Dakar.

5 Økonomiudvalget 5 Ændrede principper for værdifastsættelse af bygninger har medført en værdiforøgelse på 432,0 mio. kr. Åbningsbalancen fremgår af bilag 1. Valg af it-system til anlægskartotek De sammenlagte kommuner har anvendt forskellige anlægsmoduler til registrering af fysiske aktiver, hvorfor det ikke har været muligt elektronisk at sammenlægge anlægskartoteker fra forskellige systemer. Der er nu som it-system til anlægskartotek anvendt Aktiv, der er et moderniseret it-system, som er fuldt integreret med kommunens økonomisystem. Det skal nævnes, at arbejdet med at udarbejde åbningsbalancen for Jammerbugt Kommune har været meget omfattende og har strakt sig over det meste af Bag åbningsbalancen i bilag 1 ligger en meget omfattende dokumentation, som overdrages til Revisionen. Ledelsespåtegning Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 skal aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, og er som den foreligger tilsendt revisionen ultimo november måned. Revisionen skal påtegne åbningsbalancen og skal endvidere inden udgangen af januar måned 2008 afgive en beretning om revisionen af åbningsbalancen til kommunalbestyrelsen. Den politiske godkendelse af åbningsbalancen skal inden 15. marts 2008 sendes til Tilsynet sammen med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende revisionens bemærkninger til åbningsbalancen. Ved kommunalbestyrelsens endelige afgørelse, som skal ske inden 15. marts 2008, vil åbningsbalancen kunne betragtes som endelig. Indtil dette tidspunkt vil åbningsbalancen anses som udkast. Ledelsespåtegning fremgår af bilag 2 Retsgrundlag I henhold til bestemmelser i budget- og regnskabssystem for kommuner skal der pr. 1. januar 2007 udarbejdes en åbningsbalance indeholdende Jammerbugt Kommunes aktiver, gæld og egenkapital.

6 Økonomiudvalget 6 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: at åbningsbalancen aflægges af kommunalbestyrelsen og videregives til revisionen. Bilag: Balance pr. 1. januar 2007 LEDELSESPÅTEGNING.doc Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

7 Økonomiudvalget Godkendelse af årsregnskab for 1/ / Lejerbo Brovst / Lone Person Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab for 1/ / for Lejerbo, Brovst med tilhørende afdelinger. Sagsbeskrivelse Lejerbo, Brovst fremsender årsregnskab med tilhørende revisionprotokollat for Lejerbo, Brovst med tilhørende afdelinger. I h.t. bestemmelserne i bekg. om drift af almene boliger skal kommunalbestyrelsen føre et generelt tilsyn med almene boligorganisationer. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn er at påse, at regnskabsmaterialet indsendes rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler, påse, om de økonomiske forhold og driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i den pågældende lovgivning mv., foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre, at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder gældende regler. Fællessekretariatet har gennemgået årsregnskabet efter vejledende retningslinier. Regnskabet skal være modtaget inden 6 måneder efter regnskagsårets afslutning. Regnskabet er rettidigt modtaget den 31. oktober Regnskabet for boligorganisationen udviser et driftsoverskud på kr. Overskuddet er overført til arbejdskapitalen som herefter udgør kr. Regnskabet for afdeling 446-0, Rørsangervej m.fl. udviser et underskud på kr. Årets resultat skyldes primært negativ driftspåvirkning på tab ved lejeledighed og tab ved fraflytninger. Årets underskud forventes afviklet over højest 3 år som beskrevet i lovgivningen. Der er ekstraordinært henlagt kr. til forøget imødegåelse af tab hos nuværende og fraflyttede boligtagere. Regnskabet for afdeling 629-2, Toftevej udviser et underskrud på kr. Årets resultat skyldes primært negativ driftspåvirkning på tab ved lejeledighed og tab ved fraflytninger. Årets underskud forventes afviklet over højest 5 10 år. Dette er muligt, hvis det skønnes påkrævet for boligernes videreførsel. Desuden afvikles tidligere års underskud på kr. over højest 3 år.

8 Økonomiudvalget 8 Det har været nødvendigt at gennemføre en midlertidig lejenedsættelse på samtlige lejemål i afdeling som en forsøgsordning. Regnskabet ligger til gennemsyn i fællessekretariatet. Retsgrundlag Bekg. om drift af almene boliger mv. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

9 Økonomiudvalget Godkendelse af årsregnskab for 1/ / for Lejerbo, Pandrup med tilhørende afdelinger / Lone Person Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab for 1/ / for Lejerbo, Pandrup med tilhørende afdelinger. Sagsbeskrivelse Lejerbo, Pandrup fremsender årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for Lejerbo, Pandrup med tilhørende afdelinger. I h.t. bestemmelserne i bekg. om drift med almene boliger skal kommunalbestyrelsen føre et generelt tilsyn med almene boligorganisationer. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn er at påse, at regnskabsmaterialet indsendes rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler, påse om de økonomiske forhold og driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i den pågældende lovgivning mv., foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre, at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder gældende regler. Fællessekretariatet har gennemgået regnskabet efter vejledende retningslinier. Regnskabet skal være modtaget inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet er rettidigt modtaget den 24. oktober Regnskabet for boligorganisationen udviser et underskud på kr. der er overført til boligorganisationens arbejdskapital. hvor der modregnes i tidligere års overskud. Regnskabet for afdeling Saltum Midtby udviser et underskud på kr. Årets resultat skyldes primært større udgifter til renholdelse end forventet. Årets underskud forventes afviklet over højest 3 år som beskrevet i lovgivningen. Regnskabet for afdeling Gl. Industrivej udviser et underskud på kr. som forventes afviklet over højest 3 år som beskrevet i lovgivningen. Regnskabet for afdeling Fælledvej m.fl. udviser et overskud på kr. som anvendes til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og

10 Økonomiudvalget 10 fornyelse. Regnskabet for afdeling Møllevej udviser et underskud på kr. som forventes afviklet over højest 3 år som beskrevet i lovgivningen. Regnskabet ligger til gennemsyn i fællessekretariatet. Retsgrundlag Bekg. om drift af almene boliger mv. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

11 Økonomiudvalget Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 2 - renovering af tag og vinduer / Lone Person Beslutningstema Godkendelse af fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af lån samt kommunens regaranti på 50% af lån på kr. støttet af Landsbyggfonden. Sagsbeskrivelse Domea fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 2 skrivelse om, at Landsbyggefonden har meddelt, at ovennævnte renovering kan gennemføres uden kapitaltilførsel, men alene finansieres med lån støttet af Landsbyggefonden som særlig driftsstøtte. Dette under forudsætning af, at afdelingen fritages for dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af lån. Renoveringen er budgetteret til kr. Der anmodes om godkendelse af fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen samt godkendelse af skema A som viser en udgift på kr. Arbejderne kan således gennemføres uden huslejestigning. Retsgrundlag Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden, 4, 3 og Lov om almene boliger mv. 80, stk. 4. Økonomi og finansiering Godkendelsen vil ikke indebære kommunal støtte udover 50% regaranti overfor Landsbyggefonden som garanterer den støttede belåning. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen, at skema A godkendes med en udgift på kr., at kommunen yder en regaranti på 50% overfor Landsbyggefonden, at afdelingen fritages for dispositionsforpligtelsen ved udamortisering af lån.

12 Økonomiudvalget 12 Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

13 Økonomiudvalget Medarbejderbredbånd / Poul Veje Pedersen Beslutningstema Lovgivningen har gjort det muligt for offentlige og private virksomheder at tilbyde sine medarbejdere bredbånds- og hjemme-pc-ordning på yderst favorable vilkår. Tilbuddet er et personalegode med finansiering via lønaftale. Det vil være muligt for medarbejderen at anskaffe sig bredbåndsforbindelse og/eller et telefonabonnement samt tidssvarende pc-udstyr. Sagsbeskrivelse Tilslutning til ordningen indebærer en nedgang i bruttolønnen, der svarer til det samlede beløb, der købes for. Dog undtaget særlige tillægspakker fra leverandørerne, der finansieres rent privat. Den økonomiske gevinst svarer således til skattebesparelsen, som følger med nedgangen i bruttoløn. Medarbejderne opretholder ved udtrædelse af ordningen sin oprindelige kontante bruttoløn. Det er en forudsætning for deltagelse, at den pågældende forhandlingsberettigede organisation på medlemmernes vegne accepterer ordningen. Man er pt. ved at kontakte alle relevante organisationer om disses stillingtagen hertil. Det vil være muligt for medarbejderne i Jammerbugt Kommune at vælge mellem forskellige ordninger: - - udelukkende at deltage i en medarbejderbredbåndsordning at deltage i en medarbejderbredbåndsordning tilknyttet 1. medarbejdermobil- og pc-ordning eller 2. medarbejdermobilordning eller 3. pc-ordning Der kan til hver af mulighederne tilknyttes fastnettelefoni. Det vil af lovgivningsmæssige grunde ikke være muligt udelukkende at deltage i en pc-ordning. Pc-ordningen løber normalt over en tre års periode, hvorefter medarbejderen vil kunne købe udstyret til markedsprisen typisk én måneds bidrag, eller medarbejderen kan vælge at levere udstyret tilbage.

14 Økonomiudvalget 14 Med bredbåndsordningen i Jammerbugt Kommune skal der så vidt muligt være mulighed for medarbejderne at vælge mellem flere leverandører, der tilbyder bredbåndsforbindelse. Der vil endvidere være mulighed for at vælge mellem flere leverandører, der tilbyder Telefoni. Der indgås aftale med Cybercity, TDC, Sonofon og Bredbånd Nord. Kommunen har nogle krav til administrationen af ordningen, som firmaerne skal leve op til for at blive leverandør. I særdeleshed at al kommunikation går fra medarbejderne via leverandøren til kommunen som arbejdsgiver, så det ikke stor administrationsbyrde for kommunen. I hjemme-pc-ordningen er der én leverandør, Topnordic, der tilbyder computere og udstyr. Da leverandørerne skal være omfattet af SKI-aftalen (statens- og kommunernes indkøbsordning) vil der kunne opnås særlig favorable priser. Ligeledes sikres det, at ordningen ikke skal i offentligt udbud. Betingelsen for at kunne være med i ordningen er, at medarbejderne er fastansatte i Jammerbugt Kommune uden en udløbsdato på ansættelsesforholdet og skattepligtig i Danmark. Bredbånd/telefoni Medarbejdere, der deltager i bredbåndsordningen, beskattes af fri telefon ; som udgør kr. om året. Der kan modregnes med husstandens egne telefonudgifter: Forbrug og abonnement for samtlige telefoner, også mobiltelefoner og telefoner i sommerhuset. Er husstandens samlede udgifter over kr. er ordningen skattefri for medarbejderen. Er telefonudgifterne mindre beskattes man af forskellen op til de kr. Er der andre i husstanden, der beskattes af fri telefon, vil der ikke ske yderligere beskatning, da man kun kan beskattes en gang. Medarbejderen betaler for abonnementet via bruttoløntræk. Da bruttolønsreguleringen ikke behøver at modsvare virksomhedens reelle udgifter, idet man har mulighed for at fratrække moms af udgiften til abonnementet, kan denne besparelse komme medarbejderen til gode i form af en reduceret bruttolønsnedgang eksempelvis, at der ikke foretages regulering i pensionsindbetaling. Erfaringen viser, at det især er nedgang i pensionsindbetalingen, der har fået flere faglige organisationer til ikke at acceptere, at deres medlemmer deltager i en bredbåndsordning. Der foreslås derfor, at medarbejderbredbånd-forbindelsen stilles til medarbejderens rådighed mod, at medarbejderen ved tiltræden af særskilt lønaftale accepterer en reduktion af sin faste løn. Reduktionen i løn foretages før beregning af skat således, at lønreduktionen ikke påvirker pensionsbidrag og feriegodtgørelse. Lønreduktionens størrelse før skat fremgår i forbindelse med medarbejderens valg og bestilling. Lønreduktionen vil fremgå af medarbejderens lønseddel. Lønreduktionen udgør et fast beløb svarende til den forbindelsestype og udstyr medarbejderen har valgt, og lønreduktionen varierer således ikke ved udsving i markedsprisen for medarbejderbredbånd.

15 Økonomiudvalget 15 Ved udsving i markedsprisen er det aftalt med leverandørerne, at medarbejderens betaling forbliver uændret, men at hastigheden af bredbåndsforbindelsen øges, så der er sammenfald mellem medarbejderens betaling og den bredbåndshastighed, man kan få for den ændrede markedspris. Lønreduktionen påbegyndes ved lønudbetalingen ved udgangen af den første hele kalendermåned efter leveringstidspunktet. Lønreduktionen svarer til betaling for leverandørens medarbejderbredbånd-forbindelse for den forløbne måned. For de medarbejdere der ikke har adgang til kommunens netværk, er kommunen forpligtet til at oplyse ligningsmyndighederne om værdien af fri telefon på medarbejderens årsoplysningsseddel. Medarbejderen vil i denne situation blive beskattet efter reglerne om fri telefon. For de medarbejdere der har betalt hjemmearbejdsplads vil det ikke være nødvendigt, at skulle købe en bredbåndsløsning samtidig af skattetekniske grunde. Hjemme-pc Jammerbugt Kommune køber eller leaser hjemme-pc-udstyret, som stilles til rådighed for medarbejderne. Kommunen skal bidrage med minimum 25 % af udgifterne, resten betales af medarbejderen via et nettoløntræk dvs. efter skat. Ordningen giver medarbejderen ret til et ligningsmæssigt fradrag på max kr. om året. Der spares ca. halvdelen af prisen. Medarbejderen kan købe udstyr for op til kr. Hertil kommer udgifter til finansiering, forsikring og support. Rådighed over forbindelse Jammerbugt Kommune stiller en medarbejderbredbånd-forbindelse leveret af bredbåndsleverandører til rådighed på medarbejderens private adresse. Jammerbugt Kommune indgår aftale om medarbejderbredbånd-forbindelsen med bredbåndsleverandøren, mens medarbejderen registreres som bruger af forbindelsen. Medarbejderen er alene berettiget til at bestille tillægstjenester, funktioner og faciliteter, hvis medarbejderen sikrer, at fakturering og betaling for sådanne ydelser sker direkte til medarbejderen. Medarbejderen har pligt til at godtgøre arbejdsgiveren for ethvert beløb, der eventuelt måtte blive faktureret til arbejdsgiveren. Medarbejderbredbånd forbindelserne Medarbejderen kan vælge mellem de medarbejderbredbånd-forbindelser, der fremgår i forbindelse med bestillingen. Medarbejderbredbånd-forbindelsen installeres på medarbejderens privatadresse, som medarbejderen har oplyst overfor arbejdsgiveren. Flytter medarbejderen til anden adresse, er medarbejderen forpligtet til straks at meddele arbejdsgiveren om den nye adresse, samt hvorvidt medarbejderbredbånd-forbindelsen ønskes flyttet til

16 Økonomiudvalget 16 den ny adresse. Omkostninger i forbindelse med flytning af forbindelsen påhviler medarbejderen og afregnes direkte med leverandøren. Abonnementsforholdet vedrørende medarbejderbredbånd-forbindelsen kan f.eks. ved medarbejderens fratræden efter nærmere aftale overføres fra arbejdsgiveren til medarbejderen. Udstyr Medarbejderen er forpligtet til at tilbagelevere sådan udstyr i væsentlig samme stand som ved installationen, såfremt medarbejderen udtræder af medarbejderbredbånd-ordningen. Retsgrundlag Ligningsloven, Kildeskatteloven Økonomi og finansiering Medarbejderbredbåndsordningen vil være udgiftsneutral for kommunen og finansieres ved, at kommunen kan føre udgifterne til bredbånd på en momskonto. Beregninger viser, at medarbejderne kan købe udstyr for op til kr. Høring/borger- og brugerinvolvering De faglige organisationer høres, hvorvidt organisationen kan acceptere, at dens medlemmer tilslutter sig ordningen Indstilling Stabschefen for Udviklingsafdelingen indstiller, at der iværksættes en bredbåndsordning med ikrafttræden den 1. april 2008, at ordningen sammensættes således, at den er økonomisk neutral for kommunen, at ordningen kan benyttes af medarbejdere, der er fastansatte i Jammerbugt Kommune uden en udløbsdato på ansættelsesforholdet og skattepligtig i Danmark samt, at de forhandlingsberettigede organisationer på medarbejderens vegne har accepteret ordningen, at medarbejderen tilslutter sig ordningen ved tiltræden af særskilt lønaftale og accepterer en reduktion af sin faste løn. Reduktionen i løn foretages før beregning af skat således, at lønreduktionen ikke påvirker pensionsbidrag og feriegodtgørelse, at ordningen tilbydes de ansatte med ca. et års mellemrum, og at der ikke kan laves aftaler i den mellemliggende periode. Bilag:

17 Økonomiudvalget 17 Tidsplan for udrulning af medarbejderbredbåndsløsningen Økonomiudvalget, den Godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

18 Økonomiudvalget Lederevaluering / Noël Mignon Beslutningstema Der er i forbindelse med budget 2008 afsat en ramme til bl.a. lederevaluering. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet et kommissorium for det videre arbejde med lederevalueringen, og det er det, der skal tages stilling til. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune har besluttet, at der skal laves en ledelsesevaluering af alle ledere i Jammerbugt Kommune, og at alle medarbejdere skal inddrages i ledelsesevalueringen. Baggrunden herfor er, at professionel ledelse er en meget vigtig forudsætning for en velfungerende organisation. Professionel ledelse handler overordnet om at have fokus på at opnå resultater, at udvikle omkostningsbevidsthed og om ledelse af mennesker. I Jammerbugt Kommune har vi valgt at dele dette i to dele. En del der handler om fokus på resultater og omkostningsbevidsthed, og en del der handler om ledelse af mennesker. Lederevalueringen her tager udgangspunkt i ledelse af mennesker. Den anden del om fokus på resultater og omkostningsbevidsthed tages der først hul på i 2. halvår 2008 i forbindelse med aftalestyringsprojektet. (Der er opstartet et pilotprojekt). Med ledelsesevalueringen sætter vi fokus på ledelsesadfærd dvs. det personlige lederskab. Vi tror på, at både kommunen, lederne og medarbejderne kan få noget ud af lederevalueringen: For kommunen er lederevalueringen et middel til at videreudvikle professionel ledelse og en konkret lejlighed til løbende at have fokus på ledelse. For lederne er evalueringen en mulighed for at få feedback fra medarbejderne og den nærmeste chef. Evalueringen er et bidrag til at identificere de områder, hvor lederen har behov for at udvikle sig, og den skal derfor danne grundlag for at opstille individuelle udviklingsmål. For ledelsesgruppen er evalueringen et muligt afsæt for et samarbejde om at udvikle den samlede ledelsesgruppe. For medarbejderne vil evalueringen medvirke til større åbenhed om de krav, der stilles til ledere i kommunen, og give et oplyst grundlag for dialog om løbende udvikling af egen chefs ledelsesstil. Vi tror også på, at lederkompetencerne skal udvikles og holdes ved lige, så længe man er leder. Den løbende dialog mellem lederen og toplederen er

19 Økonomiudvalget 19 central for denne udvikling. Men også medarbejderne kan bidrage til den løbende udvikling af lederne. En ledelsesevaluering har til formål at medvirke til at skabe god ledelse på arbejdspladsen og sætte ledelse på dagsordenen på arbejdspladsen. Den er et meget konkret udgangspunkt for at iværksætte lederudviklingsaktiviteter. Derudover mener vi også, at en lederevaluering både må tage udgangspunkt i noget generelt om ledelse som fag, samt i ledelsesgrundlaget og i de værdier som Jammerbugt Kommune har udformet som et kodeks for vores måde at kommunikere med hinanden på. Formål Arbejdsgruppens formål er at forberede den kommende lederevaluering. Herunder at udarbejde det nødvendige introduktionsmateriale til ledere og medarbejdere, således at formålet, metoden og tidsplanen er synlig for alle at udarbejde en spørgeramme for evalueringen. Evalueringen gennemføres årligt/hvert andet år, og skal danne grundlag for lederens udviklingssamtale. Samtidigt skal den danne grundlag for at medarbejderne og lederen kan drøfte resultaterne, og sætte fokus på relevante udviklingspotentialer. at udarbejde en køreplan for implementering af lederevalueringen inklusiv opfølgning. Her skal der tages udgangspunkt i, at det vigtigste ved lederevaluering ikke er at udarbejde en evalueringsrapport eller at evaluere for evalueringens skyld. Det vigtige er, at dialogen om god ledelse foregår på et kvalificeret grundlag, og at der kommer en dialog. at udarbejde etiske retningslinier for lederevalueringen, så både ledere og medarbejdere føler sig trygge ved den måde det foregår på. at sikre at evalueringen også er forankret i det fælles værdi- og ledelsesgrundlag. Proces og tidsplan Okt Orientering af ledergruppe (overordnet indhold og tidsplan) Okt Nov Nov Udarbejdelse af kommissorium for arbejdsgruppe samt aftale med ekstern konsulent Nedsættelse af arbejdsgruppe. Ledere udpeges af direktion og medarbejdere findes på møde i Hovedudvalget. Kommissorium behandles på Hovedudvalgsmøde

20 Økonomiudvalget 20 Dec Koncept m.v. forelægges Økonomiudvalget Jan Feb Mar Apr Maj 2008 Maj 2008 Maj 2008 Ledermøde, hvor alle de ledere der skal evalueres deltager. På mødet præsenteres arbejdsgruppens første udspil til et spørgeskema til diskussion. Forslag til spørgeskema samt procedure for gennemførelse drøftes i Hovedudvalget. Ledermøde, hvor alle de ledere der skal evalueres deltager. På mødet præsenteres det endelige spørgeskema, og lederne klædes på til dels at orientere medarbejderne om den forestående lederevaluering og dels at håndtere tilbagemeldingen til medarbejderne på baggrund af resultaterne fra spørgeskemaet. Spørgeskemaer udsendes og besvares. Opfølgning på spørgeskema i forhold til lederens leder. Opfølgning på spørgeskema i forhold til medarbejdere. Resultatet forelægges Økonomiudvalget til orientering Jun Ledermøde. Præsentation af det samlede billede af lederevalueringen og refleksion herover i forhold til eventuelle fælles indsatser. Procesplan for lederevalueringen Aktivitet / Måned Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Overblik over, hvilke ledere der skal evalueres Nedsætte arbejdsgruppe Dagsorden Hovedudvalget Dagsorden Økonomiudvalgsmøde Beskrivelse af hvordan spørgeskemaværktøj skal anvendes Indkaldelse til 1. arbejdsgruppemøde Afholdelse af 1. arbejdsgruppemøde Udarbejdelse af oplæg til spørgeskema Beskrivelse af etik omkring evalueringen Afholdelse af 2. arbejdsgruppemøde Fælles ledermøde Fælles ledermøde Afklare hvilke medarbejdere der skal evaluere hvem Spørgeskemaer udsendes Udarbejde svarskema til lederne Opfølgning på spørgeskemaer

21 Økonomiudvalget 21 Udarbejde fælles statistik for hele kommunen Præsentation for Økonomiudvalget Ansvarlig og organisering Arbejdsgruppen er ansvarlig for den overordnede styring af projektet, og består af: Henrik Hartmann Jensen (formand) Lotte Olsen, børnehaveleder Elo Nielsen, Skoleleleder Hjørdis Holmsgaard, områdeleder ældreområdet Jens Ørtoft, park og anlæg Svend Åge Fogh, Voksen-handicapchef Mogens Fransen, vicekommunaldirektør/personalechef Jytte Rosenlund, børne- og kulturdirektør Dorte Jønson, medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget Dorthe Sevelsted Iversen,medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget Michael Heath, medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget Udviklingsafdelingen er sekretariat for styregruppen. Der tilknyttes ekstern rådgivning fra Mercuri Urval til kvalitetssikring af processen m.m. Ressourceforbrug Det forventes, at der skal afholdes 4-5 møder i arbejdsgruppen at alle medarbejdere skal bruge ca. 15 min på at udfylde et spørgeskema at alle ledere skal introduceres til spørgerammen og processen (3-4 timer) at alle ledere skal bruge 1-2 timer på opfølgning med nærmeste leder at alle medarbejdere skal deltage i et opfølgningsmøde af ca. et times varighed at Udviklingsafdelingen i forbindelse med sekretariatsbetjeningen og behandlingen af spørgeskemaerne i perioder skal have en fuldtidsmedarbejder på opgaven Retsgrundlag Økonomi og finansiering Der er afsat 0,5 mio kr. på budget 2008, og herefter 1,0 mio. kr. årligt fra 2009 til lederudviklingsinitiativer, herunder gennemførelse af lederevaluering samt opfølgning heraf. Høring/borger- og brugerinvolvering Ledergruppen har over flere omgange været hørt og involveret i sagen.

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 28-03-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 28 marts 2011 kl 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus Medlemmerne var til stede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere