Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 273. Åbningsbalance primo Godkendelse af årsregnskab for 1/ / Lejerbo Brovst Godkendelse af årsregnskab for 1/ / for Lejerbo, Pandrup med tilhørende afdelinger Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 2 - renovering af tag og vinduer Medarbejderbredbånd Lederevaluering Vedtagelse af planstrategi og strategi for agenda 21 efter høringsfase Godkendelse af aftale EU-udbud for indkøb af affaldsbeholdere til dagrenovation og papir Endelig vedtagelse af Lokalplan samt kommuneplantillæg nr Lokalplanforslag og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20. Boligområde i Pandrup Forslag til lokalplan for boligområde ved Revlingestien i Aabybro Idefase for Vand- og Naturplaner Arbejdsskitse af den fremtidige udvikling af Aabybro by og Biersted by Tillægsbevilling på specialområdet Børnehavegruppe på Skipper Clements vej i tilknytning til Aabybro Børnehave Tilskud til pasning af egne børn Forslag til tilskudsmodel for haller i Jammerbugt Kommune Ansøgning om overførselsadgang for folkeoplysningsområdet Budgetopfølgning på ældreområdet Jammerbugt Sundhedshus og Sundhedsafdelingen Budgettjek Orientering om Regionsrådets godkendelse af efterregulering og tillæg til efterregulering vedr. delingsaftalen Restanceopgørelse i perioden Overførselsindkomster pr Salg af areal til boligformål ved Østre Hovensvej 92 Punkter på lukket møde: 299. Udbud af ejendomme Afbud:

3 Økonomiudvalget Åbningsbalance primo / Nina Lundtoft Beslutningstema Aflæggelse af åbningsbalance og videregivelse til den kommunale revision. Sagsbeskrivelse Indledning Jammerbugt Kommune består fra 1. januar 2007 af følgende sammenlagte kommuner: Pandrup Kommune Aabybro Kommune Brovst Kommune Fjerritslev Kommune Disse 4 kommuners aktiver, gæld og egenkapital er optaget i Jammerbugt Kommunes regnskab. Herudover har kommunen pr. 1. januar fra tidligere Nordjyllands Amt fået tildelt en nettoformue på 26,6 mio. kr., heraf udgør: aktiver 25,0 mio. kr., bestående af institutionen Tofthøj, 2 boenheder i henholdsvis Aabybro og Brovst og Materielgaarden i Pandrup incl. maskiner. gælden 16,4 mio. kr., svarende til nettoresultatet af aktiver og passiver på kan området. kontant kompensation på 14,7 mio. kr. Heraf har Jammerbugt Kommune modtaget 7,2 mio. kr. i Når der foreligger endelig opgørelse på delingsaftalen fra det tidligere Nordjyllands Amt vil der skulle foretages en værdiregulering over egenkapitalen Værdireguleringen vil ikke have et væsentligt omfang. Se orienteringssag om godkendt delingsaftale. Desuden er der optaget et tilgodehavende på 15,5 mio. kr., som følge af kommunens andel af formue i Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter (Kommuneforsikring). Jammerbugt Kommune har modtaget 15,6 mio. kr. i Jammerbugt Kommune skal i alt modtage 17,7 mio. kr. Restbeløbet på 2,1 mio. kr. modtager kommunen i 2008.

4 Økonomiudvalget 4 Regnskabspraksis Som det fremgår af lovgrundlaget skal der pr. 1. januar 2007 udarbejdes åbningsbalance. I den forbindelse skulle forskelle i regnskabspraksis i de sammenlagte kommuner ensrettes og sammenholdes med de nye krav til ensartede principper. Der er sket fastlæggelse af ny regnskabspraksis for Jammerbugt Kommune, og denne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. september Af den godkendte regnskabsspraksis fremgår, at feriepengeforpligtelser optages i åbningsbalancen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har imidlertid, som følge af vanskeligheder forbundet med indregning af skyldige feriepenge, primo oktober meddelt, at det vil være frivilligt, at indarbejde skyldige feriepenge i såvel åbningsbalancen som regnskabet for Skyldige feriepenge er således ikke medtaget i åbningsbalancen, og vil heller ikke blive det ved afslutningen af årsregnskabet for Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Åbningsbalancen, der er medsendt som bilag udviser en egenkapital 781,4 mio. kr. og er udarbejdet pr. 28. november Egenkapitalen i åbningsbalancen består af en negativ finansiel egenkapital på 470,8 mio. kr. Den negative egenkapital består blandt andet af: langfristet gæld 357,5 mio. kr. ikke afdækkede pensionsforpligtelser på 142,3 mio. kr. kortfristede gældsforpligtelser er på i alt 96,9 mio. kr. Heri indgår 81,7 mio. kr. som er mellemregninger mellem gamle kommuner og Jammerbugt Kommune. De 81,7 mio. kr. er modsvaret i Jammerbugt Kommunes regnskab og gælden er således udlignet. et tilgodehavende på 146,8 mio. kr., som bl.a. består af deponering på 33,9 mio. kr., indskud i Landsbyggefond på 57,5 mio. kr., og aktier og andelsbeviser på 24,2 mio. kr. øvrige tilgodehavender på 14,8 mio. kr. Den brugerfinansierede egenkapital udgør 254,1 mio. kr., og består primært af tekniske anlæg, som udgør 236,9 mio. kr. Den skattefinansierede egenkapital udgør 998,1 mio. kr. Heraf udgør grunde og bygninger 884,0 mio. kr. Ændrede principper for værdifastsættelsen for tekniske anlæg på forsyningsområdet er harmoniseret og dermed ensartet fastsat, hvilket har medført en værdiforringelse på 318,3 mio. kr. Den væsentligste værdifastsættelse på forsyningsområdet er foretaget af firmaet Orbicon i systemet Dakar.

5 Økonomiudvalget 5 Ændrede principper for værdifastsættelse af bygninger har medført en værdiforøgelse på 432,0 mio. kr. Åbningsbalancen fremgår af bilag 1. Valg af it-system til anlægskartotek De sammenlagte kommuner har anvendt forskellige anlægsmoduler til registrering af fysiske aktiver, hvorfor det ikke har været muligt elektronisk at sammenlægge anlægskartoteker fra forskellige systemer. Der er nu som it-system til anlægskartotek anvendt Aktiv, der er et moderniseret it-system, som er fuldt integreret med kommunens økonomisystem. Det skal nævnes, at arbejdet med at udarbejde åbningsbalancen for Jammerbugt Kommune har været meget omfattende og har strakt sig over det meste af Bag åbningsbalancen i bilag 1 ligger en meget omfattende dokumentation, som overdrages til Revisionen. Ledelsespåtegning Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 skal aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, og er som den foreligger tilsendt revisionen ultimo november måned. Revisionen skal påtegne åbningsbalancen og skal endvidere inden udgangen af januar måned 2008 afgive en beretning om revisionen af åbningsbalancen til kommunalbestyrelsen. Den politiske godkendelse af åbningsbalancen skal inden 15. marts 2008 sendes til Tilsynet sammen med de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende revisionens bemærkninger til åbningsbalancen. Ved kommunalbestyrelsens endelige afgørelse, som skal ske inden 15. marts 2008, vil åbningsbalancen kunne betragtes som endelig. Indtil dette tidspunkt vil åbningsbalancen anses som udkast. Ledelsespåtegning fremgår af bilag 2 Retsgrundlag I henhold til bestemmelser i budget- og regnskabssystem for kommuner skal der pr. 1. januar 2007 udarbejdes en åbningsbalance indeholdende Jammerbugt Kommunes aktiver, gæld og egenkapital.

6 Økonomiudvalget 6 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: at åbningsbalancen aflægges af kommunalbestyrelsen og videregives til revisionen. Bilag: Balance pr. 1. januar 2007 LEDELSESPÅTEGNING.doc Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

7 Økonomiudvalget Godkendelse af årsregnskab for 1/ / Lejerbo Brovst / Lone Person Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab for 1/ / for Lejerbo, Brovst med tilhørende afdelinger. Sagsbeskrivelse Lejerbo, Brovst fremsender årsregnskab med tilhørende revisionprotokollat for Lejerbo, Brovst med tilhørende afdelinger. I h.t. bestemmelserne i bekg. om drift af almene boliger skal kommunalbestyrelsen føre et generelt tilsyn med almene boligorganisationer. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn er at påse, at regnskabsmaterialet indsendes rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler, påse, om de økonomiske forhold og driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i den pågældende lovgivning mv., foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre, at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder gældende regler. Fællessekretariatet har gennemgået årsregnskabet efter vejledende retningslinier. Regnskabet skal være modtaget inden 6 måneder efter regnskagsårets afslutning. Regnskabet er rettidigt modtaget den 31. oktober Regnskabet for boligorganisationen udviser et driftsoverskud på kr. Overskuddet er overført til arbejdskapitalen som herefter udgør kr. Regnskabet for afdeling 446-0, Rørsangervej m.fl. udviser et underskud på kr. Årets resultat skyldes primært negativ driftspåvirkning på tab ved lejeledighed og tab ved fraflytninger. Årets underskud forventes afviklet over højest 3 år som beskrevet i lovgivningen. Der er ekstraordinært henlagt kr. til forøget imødegåelse af tab hos nuværende og fraflyttede boligtagere. Regnskabet for afdeling 629-2, Toftevej udviser et underskrud på kr. Årets resultat skyldes primært negativ driftspåvirkning på tab ved lejeledighed og tab ved fraflytninger. Årets underskud forventes afviklet over højest 5 10 år. Dette er muligt, hvis det skønnes påkrævet for boligernes videreførsel. Desuden afvikles tidligere års underskud på kr. over højest 3 år.

8 Økonomiudvalget 8 Det har været nødvendigt at gennemføre en midlertidig lejenedsættelse på samtlige lejemål i afdeling som en forsøgsordning. Regnskabet ligger til gennemsyn i fællessekretariatet. Retsgrundlag Bekg. om drift af almene boliger mv. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

9 Økonomiudvalget Godkendelse af årsregnskab for 1/ / for Lejerbo, Pandrup med tilhørende afdelinger / Lone Person Beslutningstema Godkendelse af årsregnskab for 1/ / for Lejerbo, Pandrup med tilhørende afdelinger. Sagsbeskrivelse Lejerbo, Pandrup fremsender årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for Lejerbo, Pandrup med tilhørende afdelinger. I h.t. bestemmelserne i bekg. om drift med almene boliger skal kommunalbestyrelsen føre et generelt tilsyn med almene boligorganisationer. De primære opgaver i det regnskabsmæssige tilsyn er at påse, at regnskabsmaterialet indsendes rettidigt og i overensstemmelse med de fastsatte regler, påse om de økonomiske forhold og driften er i overensstemmelse med bestemmelserne i den pågældende lovgivning mv., foretage en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet for at sikre, at drift og økonomi er forsvarlig og opfylder gældende regler. Fællessekretariatet har gennemgået regnskabet efter vejledende retningslinier. Regnskabet skal være modtaget inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet er rettidigt modtaget den 24. oktober Regnskabet for boligorganisationen udviser et underskud på kr. der er overført til boligorganisationens arbejdskapital. hvor der modregnes i tidligere års overskud. Regnskabet for afdeling Saltum Midtby udviser et underskud på kr. Årets resultat skyldes primært større udgifter til renholdelse end forventet. Årets underskud forventes afviklet over højest 3 år som beskrevet i lovgivningen. Regnskabet for afdeling Gl. Industrivej udviser et underskud på kr. som forventes afviklet over højest 3 år som beskrevet i lovgivningen. Regnskabet for afdeling Fælledvej m.fl. udviser et overskud på kr. som anvendes til henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og

10 Økonomiudvalget 10 fornyelse. Regnskabet for afdeling Møllevej udviser et underskud på kr. som forventes afviklet over højest 3 år som beskrevet i lovgivningen. Regnskabet ligger til gennemsyn i fællessekretariatet. Retsgrundlag Bekg. om drift af almene boliger mv. Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Fællessekretariatet indstiller, at regnskabet godkendes. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

11 Økonomiudvalget Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 2 - renovering af tag og vinduer / Lone Person Beslutningstema Godkendelse af fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af lån samt kommunens regaranti på 50% af lån på kr. støttet af Landsbyggfonden. Sagsbeskrivelse Domea fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Aabybro, afd. 2 skrivelse om, at Landsbyggefonden har meddelt, at ovennævnte renovering kan gennemføres uden kapitaltilførsel, men alene finansieres med lån støttet af Landsbyggefonden som særlig driftsstøtte. Dette under forudsætning af, at afdelingen fritages for dispositionsfondsforpligtelsen ved udamortisering af lån. Renoveringen er budgetteret til kr. Der anmodes om godkendelse af fritagelse for dispositionsfondsforpligtelsen samt godkendelse af skema A som viser en udgift på kr. Arbejderne kan således gennemføres uden huslejestigning. Retsgrundlag Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden, 4, 3 og Lov om almene boliger mv. 80, stk. 4. Økonomi og finansiering Godkendelsen vil ikke indebære kommunal støtte udover 50% regaranti overfor Landsbyggefonden som garanterer den støttede belåning. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen, at skema A godkendes med en udgift på kr., at kommunen yder en regaranti på 50% overfor Landsbyggefonden, at afdelingen fritages for dispositionsforpligtelsen ved udamortisering af lån.

12 Økonomiudvalget 12 Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

13 Økonomiudvalget Medarbejderbredbånd / Poul Veje Pedersen Beslutningstema Lovgivningen har gjort det muligt for offentlige og private virksomheder at tilbyde sine medarbejdere bredbånds- og hjemme-pc-ordning på yderst favorable vilkår. Tilbuddet er et personalegode med finansiering via lønaftale. Det vil være muligt for medarbejderen at anskaffe sig bredbåndsforbindelse og/eller et telefonabonnement samt tidssvarende pc-udstyr. Sagsbeskrivelse Tilslutning til ordningen indebærer en nedgang i bruttolønnen, der svarer til det samlede beløb, der købes for. Dog undtaget særlige tillægspakker fra leverandørerne, der finansieres rent privat. Den økonomiske gevinst svarer således til skattebesparelsen, som følger med nedgangen i bruttoløn. Medarbejderne opretholder ved udtrædelse af ordningen sin oprindelige kontante bruttoløn. Det er en forudsætning for deltagelse, at den pågældende forhandlingsberettigede organisation på medlemmernes vegne accepterer ordningen. Man er pt. ved at kontakte alle relevante organisationer om disses stillingtagen hertil. Det vil være muligt for medarbejderne i Jammerbugt Kommune at vælge mellem forskellige ordninger: - - udelukkende at deltage i en medarbejderbredbåndsordning at deltage i en medarbejderbredbåndsordning tilknyttet 1. medarbejdermobil- og pc-ordning eller 2. medarbejdermobilordning eller 3. pc-ordning Der kan til hver af mulighederne tilknyttes fastnettelefoni. Det vil af lovgivningsmæssige grunde ikke være muligt udelukkende at deltage i en pc-ordning. Pc-ordningen løber normalt over en tre års periode, hvorefter medarbejderen vil kunne købe udstyret til markedsprisen typisk én måneds bidrag, eller medarbejderen kan vælge at levere udstyret tilbage.

14 Økonomiudvalget 14 Med bredbåndsordningen i Jammerbugt Kommune skal der så vidt muligt være mulighed for medarbejderne at vælge mellem flere leverandører, der tilbyder bredbåndsforbindelse. Der vil endvidere være mulighed for at vælge mellem flere leverandører, der tilbyder Telefoni. Der indgås aftale med Cybercity, TDC, Sonofon og Bredbånd Nord. Kommunen har nogle krav til administrationen af ordningen, som firmaerne skal leve op til for at blive leverandør. I særdeleshed at al kommunikation går fra medarbejderne via leverandøren til kommunen som arbejdsgiver, så det ikke stor administrationsbyrde for kommunen. I hjemme-pc-ordningen er der én leverandør, Topnordic, der tilbyder computere og udstyr. Da leverandørerne skal være omfattet af SKI-aftalen (statens- og kommunernes indkøbsordning) vil der kunne opnås særlig favorable priser. Ligeledes sikres det, at ordningen ikke skal i offentligt udbud. Betingelsen for at kunne være med i ordningen er, at medarbejderne er fastansatte i Jammerbugt Kommune uden en udløbsdato på ansættelsesforholdet og skattepligtig i Danmark. Bredbånd/telefoni Medarbejdere, der deltager i bredbåndsordningen, beskattes af fri telefon ; som udgør kr. om året. Der kan modregnes med husstandens egne telefonudgifter: Forbrug og abonnement for samtlige telefoner, også mobiltelefoner og telefoner i sommerhuset. Er husstandens samlede udgifter over kr. er ordningen skattefri for medarbejderen. Er telefonudgifterne mindre beskattes man af forskellen op til de kr. Er der andre i husstanden, der beskattes af fri telefon, vil der ikke ske yderligere beskatning, da man kun kan beskattes en gang. Medarbejderen betaler for abonnementet via bruttoløntræk. Da bruttolønsreguleringen ikke behøver at modsvare virksomhedens reelle udgifter, idet man har mulighed for at fratrække moms af udgiften til abonnementet, kan denne besparelse komme medarbejderen til gode i form af en reduceret bruttolønsnedgang eksempelvis, at der ikke foretages regulering i pensionsindbetaling. Erfaringen viser, at det især er nedgang i pensionsindbetalingen, der har fået flere faglige organisationer til ikke at acceptere, at deres medlemmer deltager i en bredbåndsordning. Der foreslås derfor, at medarbejderbredbånd-forbindelsen stilles til medarbejderens rådighed mod, at medarbejderen ved tiltræden af særskilt lønaftale accepterer en reduktion af sin faste løn. Reduktionen i løn foretages før beregning af skat således, at lønreduktionen ikke påvirker pensionsbidrag og feriegodtgørelse. Lønreduktionens størrelse før skat fremgår i forbindelse med medarbejderens valg og bestilling. Lønreduktionen vil fremgå af medarbejderens lønseddel. Lønreduktionen udgør et fast beløb svarende til den forbindelsestype og udstyr medarbejderen har valgt, og lønreduktionen varierer således ikke ved udsving i markedsprisen for medarbejderbredbånd.

15 Økonomiudvalget 15 Ved udsving i markedsprisen er det aftalt med leverandørerne, at medarbejderens betaling forbliver uændret, men at hastigheden af bredbåndsforbindelsen øges, så der er sammenfald mellem medarbejderens betaling og den bredbåndshastighed, man kan få for den ændrede markedspris. Lønreduktionen påbegyndes ved lønudbetalingen ved udgangen af den første hele kalendermåned efter leveringstidspunktet. Lønreduktionen svarer til betaling for leverandørens medarbejderbredbånd-forbindelse for den forløbne måned. For de medarbejdere der ikke har adgang til kommunens netværk, er kommunen forpligtet til at oplyse ligningsmyndighederne om værdien af fri telefon på medarbejderens årsoplysningsseddel. Medarbejderen vil i denne situation blive beskattet efter reglerne om fri telefon. For de medarbejdere der har betalt hjemmearbejdsplads vil det ikke være nødvendigt, at skulle købe en bredbåndsløsning samtidig af skattetekniske grunde. Hjemme-pc Jammerbugt Kommune køber eller leaser hjemme-pc-udstyret, som stilles til rådighed for medarbejderne. Kommunen skal bidrage med minimum 25 % af udgifterne, resten betales af medarbejderen via et nettoløntræk dvs. efter skat. Ordningen giver medarbejderen ret til et ligningsmæssigt fradrag på max kr. om året. Der spares ca. halvdelen af prisen. Medarbejderen kan købe udstyr for op til kr. Hertil kommer udgifter til finansiering, forsikring og support. Rådighed over forbindelse Jammerbugt Kommune stiller en medarbejderbredbånd-forbindelse leveret af bredbåndsleverandører til rådighed på medarbejderens private adresse. Jammerbugt Kommune indgår aftale om medarbejderbredbånd-forbindelsen med bredbåndsleverandøren, mens medarbejderen registreres som bruger af forbindelsen. Medarbejderen er alene berettiget til at bestille tillægstjenester, funktioner og faciliteter, hvis medarbejderen sikrer, at fakturering og betaling for sådanne ydelser sker direkte til medarbejderen. Medarbejderen har pligt til at godtgøre arbejdsgiveren for ethvert beløb, der eventuelt måtte blive faktureret til arbejdsgiveren. Medarbejderbredbånd forbindelserne Medarbejderen kan vælge mellem de medarbejderbredbånd-forbindelser, der fremgår i forbindelse med bestillingen. Medarbejderbredbånd-forbindelsen installeres på medarbejderens privatadresse, som medarbejderen har oplyst overfor arbejdsgiveren. Flytter medarbejderen til anden adresse, er medarbejderen forpligtet til straks at meddele arbejdsgiveren om den nye adresse, samt hvorvidt medarbejderbredbånd-forbindelsen ønskes flyttet til

16 Økonomiudvalget 16 den ny adresse. Omkostninger i forbindelse med flytning af forbindelsen påhviler medarbejderen og afregnes direkte med leverandøren. Abonnementsforholdet vedrørende medarbejderbredbånd-forbindelsen kan f.eks. ved medarbejderens fratræden efter nærmere aftale overføres fra arbejdsgiveren til medarbejderen. Udstyr Medarbejderen er forpligtet til at tilbagelevere sådan udstyr i væsentlig samme stand som ved installationen, såfremt medarbejderen udtræder af medarbejderbredbånd-ordningen. Retsgrundlag Ligningsloven, Kildeskatteloven Økonomi og finansiering Medarbejderbredbåndsordningen vil være udgiftsneutral for kommunen og finansieres ved, at kommunen kan føre udgifterne til bredbånd på en momskonto. Beregninger viser, at medarbejderne kan købe udstyr for op til kr. Høring/borger- og brugerinvolvering De faglige organisationer høres, hvorvidt organisationen kan acceptere, at dens medlemmer tilslutter sig ordningen Indstilling Stabschefen for Udviklingsafdelingen indstiller, at der iværksættes en bredbåndsordning med ikrafttræden den 1. april 2008, at ordningen sammensættes således, at den er økonomisk neutral for kommunen, at ordningen kan benyttes af medarbejdere, der er fastansatte i Jammerbugt Kommune uden en udløbsdato på ansættelsesforholdet og skattepligtig i Danmark samt, at de forhandlingsberettigede organisationer på medarbejderens vegne har accepteret ordningen, at medarbejderen tilslutter sig ordningen ved tiltræden af særskilt lønaftale og accepterer en reduktion af sin faste løn. Reduktionen i løn foretages før beregning af skat således, at lønreduktionen ikke påvirker pensionsbidrag og feriegodtgørelse, at ordningen tilbydes de ansatte med ca. et års mellemrum, og at der ikke kan laves aftaler i den mellemliggende periode. Bilag:

17 Økonomiudvalget 17 Tidsplan for udrulning af medarbejderbredbåndsløsningen Økonomiudvalget, den Godkendt. Fraværende: Kim Bennike (O) Tilbage til toppen

18 Økonomiudvalget Lederevaluering / Noël Mignon Beslutningstema Der er i forbindelse med budget 2008 afsat en ramme til bl.a. lederevaluering. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet et kommissorium for det videre arbejde med lederevalueringen, og det er det, der skal tages stilling til. Sagsbeskrivelse Jammerbugt Kommune har besluttet, at der skal laves en ledelsesevaluering af alle ledere i Jammerbugt Kommune, og at alle medarbejdere skal inddrages i ledelsesevalueringen. Baggrunden herfor er, at professionel ledelse er en meget vigtig forudsætning for en velfungerende organisation. Professionel ledelse handler overordnet om at have fokus på at opnå resultater, at udvikle omkostningsbevidsthed og om ledelse af mennesker. I Jammerbugt Kommune har vi valgt at dele dette i to dele. En del der handler om fokus på resultater og omkostningsbevidsthed, og en del der handler om ledelse af mennesker. Lederevalueringen her tager udgangspunkt i ledelse af mennesker. Den anden del om fokus på resultater og omkostningsbevidsthed tages der først hul på i 2. halvår 2008 i forbindelse med aftalestyringsprojektet. (Der er opstartet et pilotprojekt). Med ledelsesevalueringen sætter vi fokus på ledelsesadfærd dvs. det personlige lederskab. Vi tror på, at både kommunen, lederne og medarbejderne kan få noget ud af lederevalueringen: For kommunen er lederevalueringen et middel til at videreudvikle professionel ledelse og en konkret lejlighed til løbende at have fokus på ledelse. For lederne er evalueringen en mulighed for at få feedback fra medarbejderne og den nærmeste chef. Evalueringen er et bidrag til at identificere de områder, hvor lederen har behov for at udvikle sig, og den skal derfor danne grundlag for at opstille individuelle udviklingsmål. For ledelsesgruppen er evalueringen et muligt afsæt for et samarbejde om at udvikle den samlede ledelsesgruppe. For medarbejderne vil evalueringen medvirke til større åbenhed om de krav, der stilles til ledere i kommunen, og give et oplyst grundlag for dialog om løbende udvikling af egen chefs ledelsesstil. Vi tror også på, at lederkompetencerne skal udvikles og holdes ved lige, så længe man er leder. Den løbende dialog mellem lederen og toplederen er

19 Økonomiudvalget 19 central for denne udvikling. Men også medarbejderne kan bidrage til den løbende udvikling af lederne. En ledelsesevaluering har til formål at medvirke til at skabe god ledelse på arbejdspladsen og sætte ledelse på dagsordenen på arbejdspladsen. Den er et meget konkret udgangspunkt for at iværksætte lederudviklingsaktiviteter. Derudover mener vi også, at en lederevaluering både må tage udgangspunkt i noget generelt om ledelse som fag, samt i ledelsesgrundlaget og i de værdier som Jammerbugt Kommune har udformet som et kodeks for vores måde at kommunikere med hinanden på. Formål Arbejdsgruppens formål er at forberede den kommende lederevaluering. Herunder at udarbejde det nødvendige introduktionsmateriale til ledere og medarbejdere, således at formålet, metoden og tidsplanen er synlig for alle at udarbejde en spørgeramme for evalueringen. Evalueringen gennemføres årligt/hvert andet år, og skal danne grundlag for lederens udviklingssamtale. Samtidigt skal den danne grundlag for at medarbejderne og lederen kan drøfte resultaterne, og sætte fokus på relevante udviklingspotentialer. at udarbejde en køreplan for implementering af lederevalueringen inklusiv opfølgning. Her skal der tages udgangspunkt i, at det vigtigste ved lederevaluering ikke er at udarbejde en evalueringsrapport eller at evaluere for evalueringens skyld. Det vigtige er, at dialogen om god ledelse foregår på et kvalificeret grundlag, og at der kommer en dialog. at udarbejde etiske retningslinier for lederevalueringen, så både ledere og medarbejdere føler sig trygge ved den måde det foregår på. at sikre at evalueringen også er forankret i det fælles værdi- og ledelsesgrundlag. Proces og tidsplan Okt Orientering af ledergruppe (overordnet indhold og tidsplan) Okt Nov Nov Udarbejdelse af kommissorium for arbejdsgruppe samt aftale med ekstern konsulent Nedsættelse af arbejdsgruppe. Ledere udpeges af direktion og medarbejdere findes på møde i Hovedudvalget. Kommissorium behandles på Hovedudvalgsmøde

20 Økonomiudvalget 20 Dec Koncept m.v. forelægges Økonomiudvalget Jan Feb Mar Apr Maj 2008 Maj 2008 Maj 2008 Ledermøde, hvor alle de ledere der skal evalueres deltager. På mødet præsenteres arbejdsgruppens første udspil til et spørgeskema til diskussion. Forslag til spørgeskema samt procedure for gennemførelse drøftes i Hovedudvalget. Ledermøde, hvor alle de ledere der skal evalueres deltager. På mødet præsenteres det endelige spørgeskema, og lederne klædes på til dels at orientere medarbejderne om den forestående lederevaluering og dels at håndtere tilbagemeldingen til medarbejderne på baggrund af resultaterne fra spørgeskemaet. Spørgeskemaer udsendes og besvares. Opfølgning på spørgeskema i forhold til lederens leder. Opfølgning på spørgeskema i forhold til medarbejdere. Resultatet forelægges Økonomiudvalget til orientering Jun Ledermøde. Præsentation af det samlede billede af lederevalueringen og refleksion herover i forhold til eventuelle fælles indsatser. Procesplan for lederevalueringen Aktivitet / Måned Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Overblik over, hvilke ledere der skal evalueres Nedsætte arbejdsgruppe Dagsorden Hovedudvalget Dagsorden Økonomiudvalgsmøde Beskrivelse af hvordan spørgeskemaværktøj skal anvendes Indkaldelse til 1. arbejdsgruppemøde Afholdelse af 1. arbejdsgruppemøde Udarbejdelse af oplæg til spørgeskema Beskrivelse af etik omkring evalueringen Afholdelse af 2. arbejdsgruppemøde Fælles ledermøde Fælles ledermøde Afklare hvilke medarbejdere der skal evaluere hvem Spørgeskemaer udsendes Udarbejde svarskema til lederne Opfølgning på spørgeskemaer

21 Økonomiudvalget 21 Udarbejde fælles statistik for hele kommunen Præsentation for Økonomiudvalget Ansvarlig og organisering Arbejdsgruppen er ansvarlig for den overordnede styring af projektet, og består af: Henrik Hartmann Jensen (formand) Lotte Olsen, børnehaveleder Elo Nielsen, Skoleleleder Hjørdis Holmsgaard, områdeleder ældreområdet Jens Ørtoft, park og anlæg Svend Åge Fogh, Voksen-handicapchef Mogens Fransen, vicekommunaldirektør/personalechef Jytte Rosenlund, børne- og kulturdirektør Dorte Jønson, medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget Dorthe Sevelsted Iversen,medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget Michael Heath, medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget Udviklingsafdelingen er sekretariat for styregruppen. Der tilknyttes ekstern rådgivning fra Mercuri Urval til kvalitetssikring af processen m.m. Ressourceforbrug Det forventes, at der skal afholdes 4-5 møder i arbejdsgruppen at alle medarbejdere skal bruge ca. 15 min på at udfylde et spørgeskema at alle ledere skal introduceres til spørgerammen og processen (3-4 timer) at alle ledere skal bruge 1-2 timer på opfølgning med nærmeste leder at alle medarbejdere skal deltage i et opfølgningsmøde af ca. et times varighed at Udviklingsafdelingen i forbindelse med sekretariatsbetjeningen og behandlingen af spørgeskemaerne i perioder skal have en fuldtidsmedarbejder på opgaven Retsgrundlag Økonomi og finansiering Der er afsat 0,5 mio kr. på budget 2008, og herefter 1,0 mio. kr. årligt fra 2009 til lederudviklingsinitiativer, herunder gennemførelse af lederevaluering samt opfølgning heraf. Høring/borger- og brugerinvolvering Ledergruppen har over flere omgange været hørt og involveret i sagen.

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning

Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning Baggrund og resume Hoved MED for Frederikshavn Kommune har bedt IT-afdelingen om at udarbejde et projektforslag vedr. tilbud

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Sundhedsordning og andre personalegoder

Sundhedsordning og andre personalegoder Sundhedsordning og andre personalegoder Organisation og Personale Side 1 af 5 I centrale aftaler er der sat fokus på medarbejdernes trivsel og sundhed. Således er det aftalt i KTO-forliget 2008, bilag

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77

DIREKTIONEN. udvidet direktionsmøde. tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 DIREKTIONEN udvidet direktionsmøde tirsdag den 5. april 2011 kl. 08.00 Lokale 77 Referat: 1) Befolkningsprognose skal på ØKU her i april 2) Orientering om status efter dialogmøder på Ingstrup, Moseby,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere