Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Årgang 4, nr. 6 Juni 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nye mål for databaserne Regionssundhedsdirektørerne har godkendt rapport, der fastslår nye udviklingsmål for databaserne og peger på de roller, som databaserne kan varetage i relation til et nyt nationalt kvalitetsprogram. Rapporten kan ses her: Fællessekretariatet er glade for, at rapporten både anerkender de resultater, databaserne allerede har opnået samt databasernes meget store potentiale og især, at dette potentiale skal udnyttes i tæt dialog med de faglige styregrupper. Rapporten fastlægger ambitiøse mål for en kommende udvikling af databaserne. Mange af jer arbejder allerede med dem, f.eks. brug af PRO-målinger, sikring af klare anbefalinger fra de faglige grupper og bedre dokumentation af databaserne og vi ser derfor med stor tillid frem til den kommende proces. Regionssundhedsdirektørkredsen vil drøfte handleplan for realisering af udviklingsmålene for de kliniske kvalitetsdatabaser i september En særlig tak til Michael Borre, DMCG.dk og Henrik Jørgensen, Databasen for Akutte Hospitalskontakter & Akut kirugi-databasen, som kompetent og relevant repræsenterede DMCG erne og databaserne i gruppen, der udarbejdede rapporten. En million til faglige tiltag RKKP-styregruppen har afsat én million kroner til støtte af faglige initiativer i databaserne; faglige tiltag, der evt. ikke er plads til inden for driftsbudgettet, eller som ikke er relevant at gennemføre hvert år. De lægevidenskabelige selskaber har udpeget en gruppe på anmodning af RKKP-styregruppen, der skal etablere anbefalinger til tilrettelæggelse af klinisk ledelse af databaserne. Gruppen er bedt om også at pege på forslag til prioritering af millionen. Gruppen er bredt sammensat og opstart blev forsinket lidt, da der var travle folk, hvor det var svært at finde ledig dato til afholdelse af første møde (medio juni 2015). Hvis I har forslag til brug af puljen, hører vi meget gerne fra jer, og ellers er der officiel åbning af puljen, når prioriteringskriterierne er på plads i slutningen af året. - men husk nu at bruge jeres bevillinger Vi er glade for RKKP-styregruppens afsættelse af millionen men vi er lidt ærgerlige over, hvordan de fik råd til det: Der er for fjerde år i træk overskud på databasernes driftsbudgetter, dvs. de budgetter, RKKP-styregruppen afsætter til sikring af den kliniske ledelse, afholdelse af møder i databaserne/dmcg erne samt udarbejdelse af kliniske retningslinjer i DMCG erne. Nyhedsbrev Side 1 af 5

2 Penge skal selvfølgelig ikke bruges bare for at blive brugt og i forhold til database/dmcg-drift må de kun bruges til formål, der er prioriteret inden for regionernes databasepulje; drift af databaser og for DMCG erne derudover udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Vores indtryk fra tilbagemeldinger fra databaserne er, at vores pulje egentlig er for lille til at sikre relevant drift og så er det ærgerligt pengene ikke bliver brugt. Derfor en fremhævelse af jeres bevillingsbetingelser: Beløb bevilliget til drift af databaser/dmcg kan flyttes mellem poster, hvis det er nødvendigt for levering af ydelser svarende til de opstillede krav. Hvis mere end 20 % af bevillingen til en post ønskes anvendt til andet formål end det søgte, skal Databasernes Fællessekretariat høres. Ligesom Databasernes Fællessekretariat skal orienteres om alle flytninger af midler. Der må kun flyttes til poster, der i forvejen er prioriteret i bevillingen og al anvendelse af midler skal ske inden for rammerne af regnskabsvejledning. Dette er et forsøg på at sige: hvis I er bevilliget til afholdelse af møder, men jeres møder kun har kostet 5.000, så må I gerne bruge de sidste på at frikøbe en person til at opdatere indikatorernes evidensgrundlag eller sikre en validering af databasens indhold; eller på afholdelse af en bred faglig konference med deltagelse fra alle de dataindberettende afdelinger. RKKP-styregruppens økonomivejledning er stadig gældende, og flytning af midler skal ske inden for rammerne af denne. Se vores PRO-vejledning (Vejledning for implementering og anvendelse af patientrapporterede outcomedata i kliniske kvalitetsdatabaser) Mange af jer har arbejdet med det i årevis og det bruges mere og mere både nationalt og internationalt. Det er med stolthed, at vi kan præsentere vores vejledning om brug af patientrapporterede outcomedata baseret på et grundigt epidemiologisk metodestudie: RKKP-styregruppen ønsker at fremme pilotprojekter i databaserne ved prioritering af projekterne vil efterlevelse af vejledningen blive taget i betragtning. Diskretionshensyn og dataangst og hjemmel og lovgivning og jura Der har været stort fokus på de kliniske kvalitetsdatabaser og anvendelse af kvalitetsdata som udløber af DAMDsagen. Det har utvivlsomt været gavnligt at få fokus på, at det er personfølsomme oplysninger, vi arbejder med og at vi skal have den fornødne respekt for de patienter, der stiller disse oplysninger til rådighed for os til kvalitetsformål. Hvad vi må og hvad vi ikke må blev understreget af Lasse Nørgaard fra KCKS-Øst på den nationale databasedag. Det, vi også har fået understreget - og som er knapt så gavnligt er, at der er stor usikkerhed på området og en tendens til overreaktioner. Det betyder f.eks., at vi skal igennem en større proces for få godkendt Lasses oplæg til offentliggørelse på vores hjemmeside og lige nu får vi mange henvendelser om klare meldinger, som vi ikke kan levere, da databaserne ikke er juridiske enheder, og fællessekretariatet kun administrativ enhed. Vi håber at kunne få oplægget clearet med relevante parter umiddelbart efter sommerferieperioden, så det bliver offentligt tilgængeligt for alle. Det ser vi frem til. Ligesom vi ser frem til en (af Danske Regioner ønsket) afklaring af hjemmel på hele sundhedsdataområdet. Vi kan entydigt slå fast, at databaserne er underlagt følgende: Nyhedsbrev Side 2 af 5

3 Sundhedslovens 196 Bekendtgørelse nr. 459 af 16. maj 2006 om godkendelse af landsdækkede og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser Persondataloven Hele den proces, der har været omkring lovhjemmel har når der ses bort fra DAMD-databaserne - primært medført, at vi har fået præciseret et par databasers formål i Statens Serums Instituts godkendelse; opdateret lidt anmeldelser til Datatilsynet og fået bekræftet, at vores praksis i forbindelse med anvendelse af data til kvalitetsformål (adgang til persondata for behandlingsansvarlige afdelinger) er hjemlet. På et punkt har vi dog ændret praksis: offentliggørelse af resultater baseret på to eller færre patientforløb undlades. Dette sker af diskretionshensyn på baggrund af tilkendegivelse fra Statens Serum Institut (resultater må ikke være personhenførbare jf. persondataloven) og konstatering af, at det er Danmarks Statistisks praksis. Nogle af jer er frustreret over denne praksisændring, især databaser med få patientforløb og/eller indikatorer, der dækker sjældne hændelser. Her vil vi gerne understrege, at det alene gælder versioner, der offentliggøres. Versioner, hvor alle resultater fremgår, må gerne anvendes til internt kvalitetsarbejde. Databaserne samler data ind uden skriftligt informeret samtykke det er et privilegium, som vi ikke ønsker at sætte over styr ved offentliggørelse af resultater, hvor patienter kan genkende sig selv. Ændring af praksis sker også, fordi vi konstaterer, at resultater, baseret på så få patienter, næppe kan forventes at være anvendelige for borgere eller patienter til vurdering af behandlingen af kvaliteten på tværs af enheder hvilket er formålet med offentliggørelse. Vi vil dog gerne bifalde frustrationen på den måde, at den viser den store faglige opbakning til offentliggørelse af resultater en opbakning som ikke genfindes i lande, vi normalt sammenligner os med. Det viser også, at vi er klar til at tage fat på et af de nye mål for databaserne: nem og bedre synlighed af resultater fra databaserne for patienter og borgere. Gode nyheder for forskningsadgangen til databaserne men ikke på kort sigt Fra og med 12. juni 2015 har de dataansvarlige myndigheder fået standardiserede tilladelser til udlevering af data fra de kliniske kvalitetsdatabaser jf. Persondataloven 10, stk. 3. Det betyder, at regionerne fremover ikke skal søge tilladelse fra Datatilsynet for hvert konkrete studie, og der forventes en forkortning af ventetid på adgang til udtræk på mellemlang sigt. På kort sigt er der dog noget formalia, der skal på plads, før vi kan udlevere data. Læs mere her: PROCRIN Opstart af PROCRIN er gået over al forventning alle er godt i gang og, som bekendt, har vi lige nu høring omkring dokumentationsskabelonen, hvor svarfrist er 12. august Fællessekretariatet har på opstarts- og informationsmøder haft stor glæde af at møde jer på tværs af databaser. Vi har haft indtrykket af høj grad af videndeling og har selv fået nyttig viden med hjem fra møderne. Videndeling var egentlig det, vi ønskede at opnå med vores årlige databasedag og vi vil frem mod næste år overveje, hvordan vi kan tilpasse databasedagen, så det bliver en mulighed. Nyhedsbrev Side 3 af 5

4 Databasedagen Vi har allerede afsløret, at vi ikke opnåede uformel drøftelse på tværs af databaserne på databasedagen d. 8. april. Til gengæld fik vi højt kvalificerede præsentationer på tværs af databaserne, der viste stor viden og flotte resultater. Såvel RKKP-styregruppe, regionerne som Kræftens Bekæmpelse har kvitteret med stor ros for dette og her takker vi selvfølgelig både deltagere og oplægsholdere. Oplæg og konklusioner fra dagen kan ses her: Vi vil tilstræbe at bevare værdien af dagen for vores omgivelser men med endnu mere fokus på at øge værdien for databaserne i kommende år. Udmøntning Der er sket udmøntning af driftsmidler se fordeling her: Styregruppen fandt det relevant at prioritere endnu to databaser (Dansk Rygdatabase og Dansk Retspsykiatrisk Database). Det betyder selvfølgelig større pres på regionernes pulje, men vi er glade for at byde endnu to databaser velkomne. Samtidig er Transfusionsdatabasen taget til nåde igen efter en trussel om udfasning af støtte sidste år. Vi vil dermed i 2017 forventeligt være en stor familie bestående af 50 databaser samt 5 fællesdatabaser med i alt 19 underdatabaser. Projekter Der iværksættes mange projekter i databaserne og kompetencecentrene se oversigt over iværksatte projekter her: Styregruppen tager imod ansøgninger om projektmidler 2-3 gange pr. år (oftere end tidligere, hvor der var ansøgningsfrist én gang om året). Hvis I vil iværksætte projekter, så tag fat i jeres kompetencecentre og hør om mulighederne. Standarder: Ja*, konfidensintervaller, usikkerhed Som tidligere varslet sættes gang i en revision af standardbegrebet. Vores omgivelser har fundet det frustrerende, at afdelinger år efter år har kunnet reddes af konfidensintervaller, når der skete vurdering af, om standarden er opfyldt. Vi har derimod i nogle tilfælde følt frustration, når vores omgivelser har brugt udtryk som dumpet eksamen, når afdelinger ikke har levet op til meget ambitiøse kvalitetsmål, som der fra klinisk side var ønske om, at der skulle arbejdes hen imod over en årrække. Der sker ændringer af praksis på lidt forskellige niveauer: Fortolkning af standardopfyldelse Fra og med ultimo i år (rapporter, der dækker opgørelsesperioder afsluttet fra og med 1. juli 2015) udfases anvendelse af Ja* (=standard opfyldt, når der tages højde for den statistiske usikkerhed). I stedet angives Ja/nej alene på basis af selve resultatet og læseren henvises til det præsenterede konfidensinterval ved fortolkning af usikkerheden. Nyhedsbrev Side 4 af 5

5 Der er ikke love eller evidens for, hvordan opfyldelse af standarder skal fortolkes eller angives. Der er tale om en praksisændring som følge af stærk kritik fra vores omgivelser, og hvor den konkrete løsning er fastslået af de epidemiologiske enheder. Revision af standardbegrebet Vi havde varslet en revision af standardbegrebet på basis af en afdækning af, hvordan databaserne i praksis har fastsat standarder. En sådan proces har vores omgivelser ikke tålmodighed til og vi vurderer heller ikke, at databaserne kan leve med, at ambitiøse kvalitetsmål bliver tolket som minimumsrettigheder eller omvendt at brud på minimumsstandarder bliver accepteret år efter år uden reaktion. På den baggrund skal alle databaser inden udgangen af 2017 have revideret deres standarder, så følgende vejledning følges: at det fagprofessionelle værdigrundlag fastholdes entydigt, således at styregruppen udarbejder standarder på basis af bedste dokumenterede praksis med formål kvalitetsforbedring Samtidig fastlægges nogle rammer, der sikrer: klarhed omkring grundlaget, dækningsgraden og anvendelsesområdet for standarden. Derudover fjernes mulighed for at fastsætte følgende typer standarder: standarder på under 85 % for procesindikatorer (hvor der i stedet anvendes bedste performer, som grænse f.eks. 25. percentil) standarder for patientsikkerhedsindikatorer - f.eks. komplikationer (hvor der i stedet anvendes bedste performer f.eks. 10./25. percentil) Slutteligt understreges, at: fagligt definerede forbedringsstandarder, der opnås af mere end 75 % af deltagende enheder skal revurderes. Se mere om baggrunden for vejledningen her: https://drive.google.com/file/d/0b4bqapqsxfqyufe4bxrhqmpqrle/view?usp=sharing Jeres kompetencecentre vil tage initiativ til gennemførelse af revisionerne ifm. det almindelige arbejde med at vedligeholde databasernes indhold selve revisionerne skal jf. vejledning foretages af de faglige styregrupper. Databasernes Fællessekretariat ønsker alle en god sommer Nyhedsbrev Side 5 af 5

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser Håndbog i Kvalitetsforbedring

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter Martin Sandberg Buch Anja Elkjær

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution

Børnehuset Lindely. Privat daginstitution Tilsyn Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2014 Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1 Leder Birgit Simonsen Konst. Leder Linna Mosegaard Hansen Bestyrelsesformand Knud Haaning Andersen Tilsynsførende Afd. leder:

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 10 år med Second opinion. Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen Lungekræft N Y E V E J E I K R Æ F T B E H A N D L I N G E N PERSPEKTIV Nr. 17 DECEMBER 13 & debat TEMA: Behov for en Kræftplan IV? 1 år med Second opinion Ildsjælsportræt: Alice Skjold Braae - Patientforeningen

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere