APV-nyhedsbrev nr. 1 marts INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen"

Transkript

1 APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne o Validering af arbejdsmiljøorganisationen fra den 25. marts til 30.april 2015 o Validering af medarbejderne efteråret 2015 Arbejdsmiljødatabasen i LIS APV-styregruppe APV-arbejdsgruppe Nyhedsbreve Kick-off møder i august Foreløbig tidsplan for APV2015 Yderligere oplysninger kontakt APV-hotline: /

2 APV og trivselsundersøgelse 2015 Børn og Unges arbejdspladser er arbejdsmiljøcertificerede, fordi vi har en høj kvalitet i vores arbejdsmiljøarbejde. En forudsætning for vores arbejdsmiljøcertificering er, at der lokalt arbejdes målrettet, strategisk og forebyggende for at sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Denne måde at bedrive arbejdsmiljøarbejde på betegnes arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljøledelse er en fortløbende proces, da der ofte sker ændringer/forandringer i vores arbejdsdag. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen løbende følger arbejdsmiljøet, så de netop kan arbejde målrettet, strategisk og forebyggende. Som en del af Børn og Unges arbejde med arbejdsmiljøet har HovedMEDudvalget, (HMU) besluttet, at der hvert andet år skal gennemføres en ArbejdsPladsVurdering (APV) på alle Børn og Unges arbejdspladser. Det betyder, at 2015 er APV-år. Skolerne gennemførte i efteråret 2014 en ekstraordinær trivselsundersøgelse, som opfølgning på skolereformen og arbejdstidsaftalen. Der var netop tale om en ekstraordinær trivselsundersøgelse, og derfor skal skolerne som resten af Børn og Unge gennemføre en trivselsundersøgelse i 2015 Med APV en får vi information i forhold til: Er det de væsentligste arbejdsmiljøforhold, vi har fokus på? Har vores arbejdsmiljøindsatser den ønskede effekt? Er der behov for justeringer i vores arbejdsmiljøarbejde? APV en er dermed et værdifuldt indspark i arbejdsmiljøgruppens arbejde og et pejlemærke i arbejdet med arbejdsmiljøledelse. APV2015 har det samme grundkoncept som APV erne i 2009, 2011 og 2013 og er derfor genkendelig på mange punkter. APV en består som vanligt af to dele: én del, som fokuserer på det fysiske arbejdsmiljø og én del, som fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø nemlig trivselsundersøgelsen. Fysisk APV løbende APV I den fysiske APV er der metodefrihed. Arbejdsmiljøgruppen bestemmer selv, hvordan APV en skal gennemføres. Hvis arbejdsmiljøgruppen vælger at lave en systematisk tilrettelæggelse af de to årlige arbejdsmiljøgennemgange, så alle væsentlige arbejdsmiljøforhold gennemgås indenfor en 2-årig periode, kaldes det en løbende APV. Når medarbejderne samtidig har adgang til og er i dialog med deres arbejdsmiljøgruppe, er det ikke påkrævet at lave yderligere initiativer i forhold til den fysiske APV. Arbejdsmiljøgruppen skal blot sørge for at dokumentere indsatsen i Arbejdsmiljødatabasen i LIS, når de har gennemført de årlige arbejdsmiljøgennemgange. En løbende APV forudsætter, at arbejdsmiljøgruppen har en velfungerende arbejdsmiljøledelse. Læs mere om arbejdsmiljøledelse og løbende APV på AMBUonline under Arbejdsmiljø/APV. Her findes en lettilgængelig vejledning til både arbejdsmiljøledelse og løbende APV.

3 Forud for beslutningen om at lave løbende APV er det vigtigt, at I tager en grundig drøftelse i arbejdsmiljøgruppen og eventuelt inddrager MED-udvalget og personalegruppen. Psykisk APV - trivselsundersøgelsen Den psykiske APV - trivselsundersøgelsen - gennemføres i efteråret Den foreløbige tidsplan kan I se sidst i nyhedsbrevet. I slutningen af oktober vil samtlige månedslønnede medarbejdere modtage et spørgeskema og i begyndelsen af december vil arbejdspladspladserne modtage rapporterne. Spørgeskemaet skal besvares via internettet, og trivselsundersøgelsen er fortsat anonym. Lokale spørgsmål I forbindelse med APV2013 (og på skolerne i 2014) valgte mange arbejdsmiljøgrupper at tilføje op til fem egne spørgsmål til det fælles spørgeskema. Denne mulighed får I også i forbindelse med APV2015. Til hjælp for arbejdsmiljøgrupperne, får I et bruttokatalog med konkrete forslag til spørgsmål. Derudover vil I på AMBUonline kunne finde en vejledning til, hvordan arbejdsmiljøgruppen bedst formulerer spørgsmålene. De lokale spørgsmål skal indberettes i slutningen af august/begyndelsen af september se foreløbig tidsplan sidst i nyhedsbrevet. I APVnyhedsbrevet som kommer midt i august fortæller vi mere om processen for indberetningen af lokale spørgsmål, men begynd allerede nu at overveje, hvorvidt I ønsker at tilføje op til fem spørgsmål til jeres lokale spørgeskema. Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne I forbindelse med trivselsundersøgelsen 2015 skal der gennemføres validering af to omgange. Valideringen foregår begge gange via et valideringsmodul i Ledelsesinformationssystemet (LIS). Validering af arbejdsmiljøorganisationen fra den 25. marts til 30.april 2015 I foråret 2015 skal der gennemføres en validering af arbejdsmiljøorganisationen. Det vil sige, at I skal gennemgå, hvordan I er organiseret i arbejdsmiljøarbejdet. Denne validering har afgørende betydning for afrapporteringen af trivselsundersøgelsens resultater, og dermed de rapporter I modtager. Rent praktisk betyder det, at man som leder af en arbejdsmiljøorganisation - eksempelvis som dagtilbudsleder og skoleleder - modtager en mail den 25. marts, hvorefter I skal ind i Arbejdsmiljødatabasen i LIS og godkende arbejdsmiljøorganisationen, og de arbejdsmiljøgrupper der er registreret i den pågældende arbejdsmiljøorganisation. Hvis ikke listen over arbejdsmiljøgrupper stemmer overens med jeres organisering, eller I er ved at ændre i jeres arbejdsmiljøorganisering, skal I være opmærksomme på, at I skal ansøge HovedMEDudvalget (HMU) om at ændre dette. Til dette findes en vejledning, som er vedhæftet dette nyhedsbrev, og ellers kan findes på AMBUonline. I modtager i forbindelse med trivselsundersøgelsen én rapport for hver arbejdsmiljøgruppe og én samlet for arbejdsmiljøorganisationen (MED-niveauet). Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen stemmer overens med den faktiske virkelighed.

4 Arbejdsmiljøorganiseringen er den organisering, hvor I efterfølgende i efteråret skal sikre, at medarbejderne er korrekt placeret i. Hvis I ændrer i arbejdsmiljøorganiseringen er det derfor vigtigt, at I får ansøgt HMU om ændringerne, ligesom de skal slå igennem i Arbejdsmiljødatabasen. Der afholdes informationsmøder om arbejdsmiljøorganiseringen fredag den 10. april 2015 henholdsvis kl og kl Tilmelding senest den 8. april via kursusdatabasen. Validering af medarbejderne efteråret 2015 I efteråret skal medarbejderne valideres. Det betyder, at I skal sørge for, at alle medarbejdere der deltager i trivselsundersøgelsen er placeret i den rigtige arbejdsmiljøgruppe. Det er afgørende, at I tjekker placeringen, da den bestemmer i hvilken trivselsrapport medarbejdernes besvarelser indgår. Valideringen af medarbejderne tager afsæt i medarbejderens placering i lønsystemet. I kan derfor med fordel allerede nu sikre, at medarbejderne står rigtigt angivet i lønsystemet. Dermed bliver valideringen i efteråret betydelig lettere. Arbejdsmiljødatabasen i LIS APV en både den fysiske og psykiske del - skal fortsat dokumenteres i Arbejdsmiljødatabasen i LIS. Det er ikke kun problemer, der skal dokumenteres, men alle initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet og trivslen kan beskrives i databasen, som dermed kan være med til at sikre og dokumentere at I arbejder målrettet, strategisk og forebyggende med arbejdsmiljøet. APV-styregruppe APV2015 ledes af en styregruppe med repræsentanter for alle områdemed, fra forvaltningsmed samt arbejdsmiljørepræsentanterne fra HMU. Styregruppens sammensætning understreger den centrale rolle som områdemed spiller som bindeled i arbejdsmiljøorganisationen mellem de lokale MEDudvalg og HMU. I finder en oversigt over medlemmerne af APV-styregruppen på AMBU-online umiddelbart efter påske. APV-arbejdsgruppe Udover APV-styregruppen nedsætter HMU en APV-arbejdsgruppe på HMU-mødet den 24. marts APV-arbejdsgruppen indgår i dialog om APV en, kommunikation, opfølgning og eventuelle udfordringer. I finder en oversigt over medlemmerne af APV-arbejdsgruppen på AMBUonline efter den 24. marts Nyhedsbreve Der vil løbende blive udsendt APV-nyhedsbreve via ugepakken. Da ugepakken kun sendes til ledere i Børn og Unge, er det meget vigtigt at nyhedsbrevene videreformidles til arbejdsmiljørepræsentanterne og drøftes i arbejdsmiljøgruppen. Ligeledes vil AMBU og BU-NYT have fokus på nyt om APV2015.

5 Alle APV-nyhedsbreve bliver lagt på AMBUonline, hvor der er et særligt område til APV2015. Her finder I også vejledninger og andet nyttigt materiale om APV. Materialet vil være tilgængeligt fra medio maj og siden vil løbende blive opdateret. Kick-off møder i august Da der er stor genkendelighed i APV2015 vil det for mange være tilstrækkeligt at holde sig orienteret via APV-nyhedsbrevene og på AMBUonline. For de arbejdsmiljøgrupper og formænd/næstformænd for MEDudvalg, som har lyst og behov, afholdes der informationsmøder i august, hvor der fortælles om APV-processen og trivselsundersøgelsen, og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål. Foreløbig tidsplan for APV og trivselsundersøgelse 25.marts 30. april (foråret 2015) Validering af arbejdsmiljøorganisationen (eventuel ansøgning om ændring af arbejdsmiljøorganisationen til HMU) 10. april 2015 Informationsmøder omkring arbejdsmiljøorganisationen (formiddag og eftermiddag). Tilmelding via kursusportalen August 2015 Kick-off møder for arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg. Ultimo august Indberetning af lokale spørgsmål september Validering af medarbejderne Efterår 2015 Fysisk APV. 19. oktober 1. november 2015 Besvarelse af trivselsundersøgelsen 1. december Frist for dokumentation af fysisk APV i arbejdsmiljødatabasen Primo december Offentliggørelse af trivselsundersøgelsen rapporter i arbejdsmiljødatabasen Medio december Hovedrapporten offentliggøres 1. april 2016 Frist for dokumentation af psykisk APV i arbejdsmiljødatabasen Yderligere oplysninger Hvis I har yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte APV-hotline på telefon og på mail. Ring til eller send en mail til

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere