Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet"

Transkript

1 Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011 ved etableringen af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og har til formål at yde drifts og udviklingsstøtte til de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG. Databasernes Fællessekretariat (DFS) varetager de regnskabstekniske forhold omkring bevillingerne. DFS har sæde i Region Midtjylland (RM) og er derfor underlagt regionens regnskabsregulativ, ligesom regnskabsføringen foregår i regionens budget og regnskabssystem (ØS Indsigt). Denne regnskabsvejledning har til formål at sikre, at databasernes/dmcg ernes anvendelse af puljemidlerne foregår indenfor de rammer, som er fastsat af RKKPs styregruppe, at støtte databaserne/dmcg i tolkningen af bevillingsskrivelserne samt at understøtte, at alle databaser uanset om de er opstået via NIP eller DMCG får ensartede driftsvilkår. Som udgangspunkt gælder vejledningen både for de kliniske kvalitetsdatabaser og DMCG erne, men jf. bevillingerne er der på visse områder særlige regler for DMCG erne. Disse er beskrevet i afsnittet Særligt for DMCG. Side 1 af 6

2 Generelt om puljemidler og udmøntning Hvert år i juni måned foretager RKKP styregruppen udmøntning af puljemidler for det kommende år. Enkelte databaser/dmcg er får tilsagn om bevilling for flere år, og her fastsættes selve beløbet tidligst i juni måned året før. Alle bevillinger sker i niveauet for det indeværende år, og senest januar det efterfølgende år offentliggør DFS fremskrivningsfaktoren. Offentliggørelsen sker dels via nyhedsbrev og dels i forbindelse med udsendelse af økonomistatus til databaserne. Anvendelsesmuligheder RKKPs styregruppe har vedtaget, at udmøntede midler kan anvendes til: Sikring af klinisk ledelse o Frikøb til formand/styregruppemedlemmer o Honorering af personer, der varetager opgaver af klinisk karakter, fx afdækning af evidensgrundlag Gennemførelse af relevant mødeaktivitet I meget begrænset omfang gaver til bidragsydere til arrangementer, afholdt af databasen/dmcg en Kun DMCG: vedligehold af kliniske retningslinjer samt øvrige i Kræftplan II beskrevne 11 opgaver Midlerne kan kun anvendes i det kalenderår, de er udmøntet til og til aktiviteter (poster), prioriteret af RKKPs styregruppe. Flytning af beløb fra en post til en anden prioriteret post kan foregå, hvis det skønnes nødvendigt for, at databasen/dmcg en kan opfylde kravene i bevillingsbrevene. Af hensyn til budgetføringen skal databasen/dmcg en orientere til DFS pr. mail om eventuelle flytninger mellem poster. Hvis databasen/dmcg en ønsker at flytte mere end 20% af bevillingen til andet formål end det bevilligede, skal databasen/dmcg en rette henvendelse til DFS via mail Frikøb/honorering af klinisk ledelse Honorering af drifts og projektarbejde i databaserne/dmcg sker som frikøb til afdelingerne. Frikøbet skal sikre, at klinikeren i nødvendigt omfang bliver frigjort fra det daglige arbejde til at gennemføre klinisk arbejde i databasen/dmcg en; opfyldelse af krav til tidstro afrapportering, regional høring og terminer for offentliggørelse etc. Hvis afdelingen ikke har mulighed for at frigøre klinikeren, er det op til afdelingen og klinikeren at indgå aftale om honorering af merarbejde. Der kan i helt specielle tilfælde ske fravigelse fra denne regel (f.eks. for studerende). Anmodning om refusion sker ved fremsendelse af elektronisk faktura fra ansættelsesstedet til DFS. Etableret praksis med mulighed for udbetaling af midler som personligt honorar, hvis afdelingsledelsen har accepteret det, fortsætter frem til (sideløbende med en høring af de driftsansvarlige om de praktiske forhold omkring indførsel af reglen), hvorefter ovenstående træder endeligt i kraft. Side 2 af 6

3 Frikøb til mødedeltagelse For sygehusansatte er det forventet, at sygehusafdelingerne finansierer styregruppemedlemmers deltagelse i op til to møder om året. For evt. yderligere møder ydes frikøb. Efter aftale med DFS kan databaserne vælge at yde frikøb til alle styregruppemedlemmer under forudsætning, at forbruget bliver inden for det bevilligede beløb til faglig ledelse/frikøb i databasen/dmcg en. Befordrings og rejsegodtgørelse Ved deltagelse i databasen/dmcg ens møder ydes rejsegodtgørelse fra bevillingen. Valg af transportform bør ske ud fra en vægtning mellem, hvad der er mest hensigtsmæssigt og mest økonomisk for databasen/dmcg en. Kørsel i egen bil Ved transport i egen bil sker refusionen efter gældende statstakst. Det er op til den enkelte databases styregruppe at beslutte, om dette skal foregå efter lav eller høj takst. Anmodning om refusion af befordringsudgifter sker ved udfyldelse og fremsendelse af blanketten Udbetaling af økonomisk kompensation/refusion til DFS. Blanketten kan hentes på RKKPs hjemmeside: Rejseafstanden skal som udgangspunkt altid beregnes ud fra tjenestestedet som start og slutpunkt, med mindre bopælsadressen giver en kortere afstand. Ved udfyldelse af blanketten skal start og slutpunkt angives med adresse på husnummerniveau. Skattefri rejsegodtgørelse Honorarmodtagere (her databasemedlemmer) kan ikke modtage skattefrie rejsegodtgørelser fra DFS, men kan på selvangivelsen uden begrænsning fradrage sine faktiske udgifter i forbindelse med honorarindtægten. DFS (teknisk set Region Midtjylland) indberetter rejsegodtgørelsen til SKAT (Kilde: Skattefri rejse og befordringsgodtgørelse KMPG.DK). Hoteludgifter Refusion af hoteludgifter sker jf. takster fastsat af Moderniseringsstyrelsen. Ved beløb, der overstiger Moderniseringsstyrelsens Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser, afholder medlemmet selv differencen. Side 3 af 6

4 Mødeforplejning og lokaler Databaserne bør tilstræbe, at forplejning til møder har et rimeligt omfang, og at der anvendes mødelokaler i regi af hospitaler/regionshuse/danske Regioner. Alle databaser og DMCG er kan inden for rammerne af eget budget afholde én middag eller et internat pr. år hvor udgifterne til middag alt incl. maximalt må beløbe sig til 350,00 kr. pr. person inkl. moms. Refusion af udlæg Ved udgifter til tog eller færgebilletter, broafgifter etc. kan udlægget refunderes mod aflevering af original dokumentation. Anmodning om refusion sker ved udfyldelse og fremsendelse af blanketten Udbetaling af økonomisk kompensation/refusion til DFS. Blanketten kan hentes på RKKPs hjemmeside: Af hensyn til budget og regnskab anmoder Fællessekretariatet om, at anmodningen sker indenfor 8 uger. DFS tilstræber at behandle anmodningen indenfor 13 hverdage, forudsat refusionsseddel er korrekt udfyldt og vedhæftet originale bilag. I forbindelse med ferie og helligdage kan behandlingstiden være længere. Ved større udlæg kan DFS altid kontaktes mhp. fremskyndet sagsbehandling. Køb fra ekstern leverandør (gælder ikke databaser med eget regnskabsansvar) Køb af ydelser fra eksterne leverandører skal foregå via elektronisk fakturering til EAN nr ), og ved køb skal databasen anmode leverandøren om at angive database/dmcg navn på fakturaen. Databaserne/DMCG erne skal ligeledes orientere DFS v/ Pia Frandsen om afholdte udgifter, så informationen er tilgængelig før fakturamodtagelsen. Medlemskaber og abonnementer Puljemidlerne kan anvendes til betaling for medlemskaber (kvalitetsorganisationer, internationale fællesskaber etc.), hvis det er begrundet i databasens drift, og der er indgået aftale herom med DFS (dvs. fremgår af bevillingsbrevet). Over /underforbrug Udgifter pådraget i databasen/dmcg en udover det bevilligede beløb vil ordentligvis blive modregnet i næste års budget. Evt. driftsoverskud bortfalder automatisk ved årets udløb. Hvis overskuddet skyldes udsat driftsaktivitet, kan ske ansøgning om efterbevilling til iværksættelse af driften året efter. Side 4 af 6

5 Databasernes Fællessekretariat udsender økonomistatus hvert kvartal til databasens formand/budgetansvarlige. Derudover kan økonomioversigt til enhver tid rekvireres hos fællessekretariat. Og så det med IKKE Diæter Der kan ydes ikke diæter til deltagelse i arrangementer i regi af databaser/dmcg. IT udstyr m.m. (arbejdsstationer) Puljemidler kan ikke anvendes til etablering/sikring af arbejdsstationer, herunder telefoner, computere, telefonabonnementer etc. Arbejdsstationen forventes stillet til rådighed af databasen/dmcg ens værtshospital eller evt. tilknyttet kompetencecenter. Hjemmesider Der kan ikke anvendes puljemidler til hjemmesider og vedligehold heraf. RKKP tilbyder platform via kompetencecentrene til formidling af information relateret til databasen. Kongresdeltagelse Midler fra udviklingspuljen kan ikke anvendes til deltagelse i kongresser. I særlige tilfælde kan databasen indgå konkret aftale med DFS om at ompostere midler fra faglig ledelse til kongresudgifter. Aftalen forudsætter positivt tilsagn fra ansættende afdeling. Kreditkort DFS har ikke mulighed for at tilbyde kreditkort til databaserne. Hvis ansættende myndighed stiller kreditkort til rådighed, kan der laves konkret aftale med DFS om, at regnskabsføringen af kreditkortudgifterne foregår på værtshospitalet, og at værtshospitalet aflægger fyldestgørende regnskab til DFS for de anvendte midler. Rapporter Puljemidler kan ikke anvendes til trykning af rapporter, herunder årsrapporter. Rapporter udgives udelukkende elektronisk. Nationale arrangementer i regi af enkelte databaser eller RKKP Mødedeltagere i brede nationale arrangementer (fx national databasedag, årsmøder i DMCG er med bred deltagerkreds) kan som udgangspunkt ikke få dækket deres udgifter til transport. Denne regel gælder ikke for styregruppemedlemmer, hvis der ifm. mødet også sikres aktiviteter relateret til databasens drift. Side 5 af 6

6 Særligt for DMCG Kongresdeltagelse Såfremt DMCG ens styregruppe vurderer det essentielt for sikringen af de kliniske retningslinjer, kan DMCG er anvende puljemidler til kongresdeltagelse. Hjemmesider Vedligehold af DMCG hjemmeside kan ske inden for bevilling Særligt for databaser med eget regnskabsansvar Dansk Hjerteregister, Dansk Brystcancer Register, Dansk Gynækologisk Cancers DMCG har eget regnskabsansvar, men i forhold til driften er ovenstående retningslinjer gældende med undtagelse af det praktiske omkring udbetaling. Side 6 af 6

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG

Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Vejledning 2014 vedr. udmøntning af Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet gældende for alle landsdækkende kliniske databaser og DMCG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund...

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC

Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Økonomiske forretningsgange for Studenterrådet ved RUC Vedtaget af Studenterrådet bestyrelse d. 16/1 2014, hvorfra de er gældende. De økonomiske forretningsgange kan ændres til enhver tid af den siddende

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014

FADLs skattevejledning 2015. Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 FADLs skattevejledning 2015 Dine fradragsmuligheder som FADL-vagt eller lægevikar for skatteåret 2014 Layout og indhold: Torben Conrad & Klaus Pedersen København, April 2015 3 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere